ПРОТОКОЛ № V

 

           

            Днес, 29.02.2016г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0012/24.02.2016г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 35. Отсъства Павел Додов.

            На заседанието присъстваха Георги Славов – кмет на община Ямбол, Илиана Бицова – заместник – кмет на община Ямбол.

В 9:05 часа присъстваха 33 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Д. Ибришимов откри петото заседание на Общинския съвет. Обяви Решение № 216–МИ/18.02.2016г. на ОИК Ямбол относно предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник Недка Христова Карска и избиране на Стойка Колева Димитрова. (приложено към материалите по заседанието) Въпреки положените усилия, г-жа Димитрова не бе намерена да положи клетва като общински съветник. Според съседи и съпартийци работи в Англия.

           

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество, Инструмент за пред присъединяване България – Турция 2014 – 2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Ямбол 2015-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение Ямбол относно приемане на План за противодействие на тероризма за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно промяна в Транспортната схема на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на общинско предприятие "Спортни имоти".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно утвърждаване на нов състав на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно упълномощаване управителя на "ДЦ-1-Ямбол" ЕООД за продължаване срока на действие на договор за наем за обект, находящ се в сградата на дружеството.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление на ОДЗ "Свобода" - гр. Ямбол и социални услуги - Дом за стари хора и Домашен социален патронаж.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне на цена на отстъпено право на строеж върху ПИ с идентификатор 87374.543.461 по КК гр. Ямбол - общинска собственост за изграждане на обект "Едноетажна жилищна сграда" - с административен адрес: гр. Ямбол, ул. "Даскал Стоян Белчев" № 13.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Сокол" № 3, вх.А, ет.2, ап.6, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред.

Георгиева – Предлагам т.5 от проекта за дневен ред да отпадне.

Ибришимов – Няма други предложения, заповядайте да мотивирате предложението си.

Георгиева - Според мен така направеното предложение е минирано с редица бъдещи проблеми и убедена съм, че ще е със срок на годност до следващия дъжд. Предложената актуализация на транспортната схема не е рационална и смятам, че комисията, която работи в тази посока трябва още веднъж да се събере и да прегледат предложенията по-обстойно и по-професионално.

Ибришимов – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Георгиева.

Гласували      за – 9                          против – 21                           въздържали се – 2

            Не се приема.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

            Гласували      за – 26                        против – 2                             въздържали се – 4

            Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество, Инструмент за пред присъединяване България – Турция 2014 – 2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Ямбол 2015-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение Ямбол относно приемане на План за противодействие на тероризма за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно промяна в Транспортната схема на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на общинско предприятие "Спортни имоти".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно утвърждаване на нов състав на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно упълномощаване управителя на "ДЦ-1-Ямбол" ЕООД за продължаване срока на действие на договор за наем за обект, находящ се в сградата на дружеството.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление на ОДЗ "Свобода" - гр. Ямбол и социални услуги - Дом за стари хора и Домашен социален патронаж.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне на цена на отстъпено право на строеж върху ПИ с идентификатор 87374.543.461 по КК гр. Ямбол - общинска собственост за изграждане на обект "Едноетажна жилищна сграда" - с административен адрес: гр. Ямбол, ул. "Даскал Стоян Белчев" № 13.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Сокол" № 3, вх.А, ет.2, ап.6, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

По всички точки от дневния ред Ясен Киров гласува с карта на името на Галина Симеонова, тъй като не носи своята.

           

           

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията  на вносителя.

Гласували      за – 26                         против – няма                       въздържали се – 6

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията  на вносителя.

Гласували      за – 27                         против – 1                             въздържали се – 5

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.16, ал.1 от Закона за младежта и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

            1. Приема Общински годишен план за младежта 2016г.

            2. Така приетият Общински годишен план за младежта да се предостави на Областния управител на област Ямбол и стане част към Областния план за младежта.

 

           

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество, Инструмент за пред присъединяване България – Турция 2014 – 2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Дичев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията  на вносителя.

Гласували      за – 28                         против – 1                             въздържали се – 4

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията  на вносителя.

Гласували      за – 30                         против – 1                             въздържали се – 3

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.3 от проекторешенията  на вносителя.

Гласували      за – 30                         против – 1                             въздържали се – 3

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА:

1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства и изпълнява проект по Програма ИПП България – Турция, по покана № 2014TC16I5CB005 – 2015 – 1, Приоритетна ос 2: „Устойчив туризъм”, специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район, чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура.

2. Дава съгласие кметът на Община Ямбол да сключи партньорско споразумение за разработване, подаване и изпълнение на проектно предложение по Програма ИПП България – Турция, по покана № 2014TC16I5CB005 – 2015 –1, Приоритетна ос 2: „Устойчив туризъм”, специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район, чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура.

3. Декларира, че предназначението на обекта за интервенция – „Централен мост на Градски парк” няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 (пет) години след приключване на дейностите по проекта.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Ямбол 2015-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Сивкова - За мен програмата за управление на отпадъците е най-важна в частта в плана за действие, защото там става ясно какви са вижданията за реално финансиране на дейностите по програмата. Най-значимата дейност през 2016 г. , а и за целия период до 2020 г., се явява като най-отнемащ финансов ресурс е изграждането на компостираща инсталация за зелени отпадъци. Не виждам в програмата да е заложено за сепарираща инсталация. Поставям този проблем и предлагам решение по този проблем поради две причини, първата, изграждането на сепарираща инсталация беше в досегашните планове на общината за изграждане, също така тя беше и предмет на реализирания  проект за изграждане на Регионално депо и по него има разработена тръжна документация за инженеринг, за изграждане на тази инсталация, те вървят заедно двете инсталации, компостираща и сепарираща. В същото време има и подготвена тръжна документация за обществена поръчка доставка, оборудване и механизация за тази инсталация. Второ,  миналата седмица се запознах с програмата за управление на кмета за мандата 2015-2019 г. и в нея на страница 3 пише: „Изграждане на компостираща и сепарираща инсталация със срок 2019 г.“, няма как да се случи това, ако не се включи сепариращата инсталация в общинската програма за управление на отпадъците. Считам, че трябва да сме последователни в политиката си, а тя досега е била поддържане на изграждането на компостираща и на сепарираща инсталация аз правя следното предложение: В плана за действие, на стр.47 от програмата, дейност 3.1 да стане „Подготовка и изпълнение на проект за компостираща и сепарираща инсталации.“. В колонката на Очаквани резултати: осигурени инсталации за компостиране и сепариране.

Второ т.2 от Решението да стане: „Възлага на кмета на Община Ямбол ежегодно, до 31 март,  да внася пред ОбС отчет за изпълнението на програмата и да ги публикува на интернет страницата на общината.“  Правя това предложение, защото в самата програма експертите, които са я разработвали препоръчват тя да се отчита до 31.03 и препоръчват тя да се публикува на интернет сайта на общината. Аз приемам тази препоръка  и предлагам тя да стане решение на нашия ОбС.

Славов - За да няма притеснения и съмнения защо нещо не се намира в тази програма ще разясня някой неща, въпреки, че никой не ми е задал въпрос по програмата. Преди време бяхме изпаднали в ситуация, в която заради съдебни обжалвания проекта за депото щеше да се провали и бяхме на ръба повече от 2 години и половина, за да разберем, че сме прави в подхода. Жалбата беше от небезизвестната екологичната организация „ДЕН“, което няма нищо общо с екология, а защитава частните интересите на г-н Димитров, които живее до депото. Сега по същия начин имаме вкарано за обжалване решение на РИОСВ, делото е насрочено за март месец 2017 г. на първа инстанция, което само по себе си предполага, че ще се оформи сага.   Г-н Димитров, който се бори в името на екологията, направи всичко възможно да спре възможно най-екологичния проект не само на нашата община, но и на останалите 4, които са част от сдружението. По тази причина няма как да не включа всичко онова, което трябва да направя, но към момента е нереалистично да се включи това в тази програма. В актуализацията за следващата година – да, така както е записано и във втората точка. Компостиращата я включихме, защото в момента сме в процес на преговори с частен собственик на имот, от който дано успеем да откупим терен, който вече е минал ОВОС, за предназначението на терена и да успеем да изградим поне компостиращата инсталация, която в разписаната хронология и възможност за кандидатстване към монета е по напред по оперативните програми, отколкото сепариращата и затова и тя присъства вътре. Всичко това Ви го казвам, за да сте запознати как стоят нещата, но на мен лично ми е изключително неприятно даже само да споменавам името на г-н Димитров и неговото измислено сдружение „ДЕН“, но той продължава да рекетира, според мен града, по начин, който е недопустим и не само града, но и останалите общини, които са част от това сдружение

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от предложенията на г-жа Сивкова.

Гласували      за – 11                         против – 20                           въздържали се – 2

            Не се приема.

Подлагам на гласуване т.2 от предложенията на г-жа Сивкова.

Гласували      за – 13                         против – 17                           въздържали се – 3

            Не се приема.

Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията  на вносителя.

Гласували      за – 24                         против – 1                             въздържали се – 10

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията  на вносителя.

Гласували      за – 25                         против – няма                       въздържали се – 9

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 8 и ал.9 от Закона за управление на отпадъците Общински съвет Ямбол:

1. Приема общинската програма за управление на отпадъците на територията на Община Ямбол;

2. Възлага на Кмета на Община Ямбол ежегодно да внася пред Общинския съвет отчет за изпълнение на програмата.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение Ямбол относно приемане на План за противодействие на тероризма за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костадинов – ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Сивкова - Съгласна съм, че така както пише в мотивационната част и в отговор на нарастващите заплахи, с цел осигуряване на адекватна защита на гражданите на местно ниво срещу терористичните заплахи, е необходимо да бъде приет разработения  от общинската администрация План за противодействие на тероризма. Важни са превантивните действия и дано не се налага да се овладяват противодействия от осъществен терористичен акт.  Смятам, че е необходимо общинският съвет да бъде съпричастен към общите действия на държавата и независимо, че проблемът е на ниво държава и държавна сигурност, много лесно може да стане местен проблем, ако се подходи към него повърхностно и неадекватно.  В тази връзка мен ме притеснява, че ресора сигурност в община Ямбол е оголен в момента откъм зам. кмет. Не е ясно, до скоро възложените на г-н Драгнев задължения кой ги изпълнява в момента. В тази обстановка трябва да приемем този план. Надявам се това да стане ясно скоро време, за да не се размива отговорността, ако стане ред тя да се търси.  Проблема според мен е изключително сериозен и след като Общинският съвет приема един такъв план, ние не трябва да сме безучастни, а трябва да сме достатъчно информирани за следващите действия, които ще осъществява кмета и администрацията, след като се приеме този план. Във връзка с това предлагам да се добавят две точки 3. Възлага на кмета на Община Ямбол ежемесечно да внася пред ОбС информация за извършените превантивни дейности и 4. Възлага на кмета на Община Ямбол, в срок до 31 март 2016 г., да внесе предложение за актуализация на бюджета, в частта осигуряване на средства на осигуряване на дейностите по план.

Костадинов – репл. - Вземам думата относно структурирането на самия план и отговорността на кмета относно изпълнението на плана. Виждате, че плана е разработен структурно много добре, посочени са общите положения, целта на плана, обхвата на плана и преминаваме към точка 6, която е „Ръководство и управление на общинския план“.  Именно тази точка засегна г-жа Сивкова, че едва ли не няма отговорност  относно изпълнението на общинския план.  В ръководството и управлението е записано: „Към областния съвет за сигурност се създава временен оперативен щаб с ръководител директор на Областна дирекция на МВР. В състава му се включват ръководители и екип на екипите изпълняващи задачи по овладяване на ситуацията, представители на областния управител и кмета на общината.  Както виждате кмета е включен към този временен оперативен щаб. Зачитам и по-надолу: „Кмета на общината ръководи дейността на общинският съвет по сигурност, към който се създава временен оперативен щаб с ръководител началника на РПУ град. Ямбол.  Ето тук е разписана отговорността на всеки един от длъжностните лица. Това, че няма в момента зам. Кмет, не е проблем, защото си имаме кмет, който отговаря за изпълнението на общинския план и не виждам защо е нужно  в тази точка да се правят допълнения, като изрично е записана отговорността.

Сивкова – дупл. - Първо искам да уточня, че в частта отговорност не съм предлагала някакви промени. Аз изразявам моето притеснение, тъй като мисля, че кмета на общината не е в състояние да обхваща абсолютно всичко, което трябва да се прави в тази община. Аз държа като общински съветник, както и предполагам всеки един от вас държи да бъде информиран. Информацията е важна за нас и смятам , че относно този документ, трябва ежемесечно да бъдем държани в течение за превантивните дейности, които се извършват, а не за дейностите по плана, защото е ясно кога плана се  активизира.

Проданов - Искам да кажа във връзка с глобалните процеси свързани с тероризма. В момента  отношенията между Турция и България са обтегнати, говорим също така и за приемане на Турция в ЕС. Само си помислете, какво място има България в него с една Турция и без  Великобритания, както отиват нещата.  Какъв дисбаланс ще стане на хора в този съюз.

Папашимов – репл. - Аз не съм съгласен с изказването, което направи г-н Проданов, тъй като ние нямаме никаква директна заплаха от страна на Турция. Турция е страна член на АЛИАНС, както и ние сме член, така че не можем да говорим за конкретни заплахи от Турция. Това, че в някои медии се говори и се правят подобни инсинуации, ние не трябва да споделяме това мнение.

Проданов – дупл. - Аз не говоря за директна заплаха  от страна на Турската държава, но всички терористи, които са идвали  е показно, че пътят им минава през България. Няма гаранция,че те няма да спрат тук.

Славов - Искам да внеса малко яснота по проблемите, на които акцентира г-жа Сивкова. Във връзка с финансирането и промяната в бюджета на дейности свързани с този План за противодействие на тероризма.  В бюджетния класификатор няма такъв параграф, където да се отнасят такива пари или да е фиксиран, че той се отнася за противодействие на тероризма.  Тези средства са в бедствия и аварии. Така, както се отнасят винаги. Тези дейности, които са свързани с работата на този съвет, тук не е необходимо да има някакви средства, той не е регулярен орган, който да работи, за да има някакви средства, той се събира при екстремни ситуации. Това е тогава, когато вече следва събитията, които вече са се случили или като превантивна мярка, ако има напрежение. От гледна точка ние в тези места на бюджета сме отделили към момента необходимия минимум от средства, така че да си гарантираме необходимостта от покриване на някакви финансови разходи.  Относно това, че няма ресорен заместник, който да поеме ангажимента за проследяването на този план или други подобни действия, искам само да обясня, че работата  на кмета се подпомага единствено и само  от общинската администрация. Това, кой какъв ресор поема и по какъв начин ще бъде разпределен, е част на ниво политически кабинет.  Реалната работа на хората, които реално следят за всички тези опасности и превенции  са експертите в общината . Към настоящия момент около месец някъде експерта, който се занимава със сигурността, бедствията и авариите е г-н Димитър Данев, бившия вече началник на  авиобаза Безмер, полковник  Данев. Аз лично съм спокоен, защото това е човек, който е изключително отговорен, доказал управленските си умения и отговорности, надявам се, че ще бъде достатъчно добър като експерт, който да дава правилните съвети и заедно да контролираме този процес.

            Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от предложенията на г-жа Сивкова.

Гласували      за – 8                           против – 19                           въздържали се – 3

            Не се приема.

Подлагам на гласуване т.2 от предложенията на г-жа Сивкова.

Гласували      за – 6                           против – 20                           въздържали се – 3

            Не се приема.

Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията  на вносителя.

Гласували      за – 28                         против – няма                       въздържали се – 2

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията  на вносителя.

Гласували      за – 27                         против – няма                       въздържали се – 2

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с Решение № 1 от 05.01.2016г. на Министерски съвет на Република България приема Общински план за противодействие на тероризма 2016 г.

            2. Възлага на кмета на община Ямбол да утвърди представения проект на план за противодействие на тероризма 2016 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно промяна в Транспортната схема на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева - Отново ще направя предложение за отлагане на тази точка и не защото не считам, че не е необходима актуализация и промяна на транспортната схема в град Ямбол, а защото в така направеното предложение аз виждам предварително заложени мини. Ще споделя, какво ми е направило на мен впечатление, без да имам претенции, че съм специалист в областта на транспорта. Прави се едно предложение за промяна на маршрута на № 5, ако приемем този нов маршрут ние залагаме един проблем за жителите от ж.к. „Бенковски“, защото ще лишим цял един квартал до пряк достъп до Крайречния булевард и до кооперативния пазар. Предполагам администрацията е имала в предвид един автобус с № 20, който пътува до там, но всеки, който го е ползвал знае, че маршрута му е доста заобиколен. А така направеното обяснение за конфликт на налични точки не е убедително, защото винаги ще има такива конфликтни точки и ако е неудачно това предложение, което сега ние ще приемем, ако гражданите възразят какво ще направим тогава? В т.2 упълномощаваме кмета да поведе обществена поръчка за определени маршрути на линии, след като ние приемем този маршрут той ще бъде включен и по този начин в обществената поръчка, и какво правим тогава? Залагаме един много сериозен бъдещ проблем. Друго, което ми прави впечатление, отново залагаме в обществената поръчка автобус № 7, може би голяма част от Вас не знаят, че този автобус не върви, много логично защо не върви, защото 4 мин. преди него върви № 1, която отива до Язаки и 4 мин. след него минава № 25, който ходи до Хидравлика и КОС, но въпреки това на мен ми се струва нереално, че този маршрут не върви, но той е заложен в обществената поръчка, която ние ще обявим, защото ние упълномощаваме кмета да обяви. № 14А, тази линия автобуси също не вървят, маршрута му е Бенковски-завод Сила. Има едни №11 Хале-Хидравлика, който минава по обходния път и в него пътуват 7-8 човека, но има някакъв социален ефект, нека остане, т.е. комисията, която е натоварена с тази точка, трябва да отдели малко повече време и да направи една оптимална схема. Силно се смутих, когато погледнах приложенията на това предложение, че правим автобусите на интервали от 30 мин., съгласна съм, че трябва да има някакво разреждане на автобусите, в предвид пътникопотока, но смятам че оптималното разреждане не бива да е повече от 20 мин. Колеги ние сме областен град, та частните маршрутки  между  Ямбол и Сливен, вървят на 30 мин., а ние сега да предлагаме на нашите гражданите градския транспорт да се движи на 30 мин. е доста обидно. Да не забравяме, че вътрешния транспорт има и социална функция. Заложена е и новата линия № 18к, в така наречената бъдеща обществена поръчка, която към момента не се изпълнява, моето усещане е, че предвиденият му маршрут не е достатъчно удачен. Добре би било да се експериментира с един нов маршрут в предвид спецификата на квартал „Каргон“, за да се види как ще се възприеме от гражданите и едва тогава той да бъде включен в една обществена поръчка. т.е. ние трябва да търсим някакъв баланс. Да не повдигам и въпроса относно спирките, за който изобщо нищо не е предвидено в транспортната схема. Има автобусни спирки, до които са нужни почти 10 мин., за да се стигне до тях от определени блокове, например в ж.к. „Златен рог“. За това Ви предлагам, да отложим тази точка, не мисля, че е толкова спешна и комисията, която прави това предложение да се събере още веднъж, добре да ги обмисли, да експериментира някой неща и ако са удачни тогава да упълномощаване кмета да подготвя тръжната документация за тази обществена поръчка. Не може някой да спечели обществена поръчка при тези параметри, а след това да се окаже, че не е възможно да я изпълнява. Въз основа на всичко казано от мен, отново Ви предлагам да отложим точката за следващо заседание.

Йорданов – репл. - Г-жо Георгиева, вие обърнахте внимание първо на маршрута на № 5. Аз така като ви слушах разбрах, че вие сте против да има от Халето пряка линия  до болницата, защото до сега нямаше. И № 5 ще извършва тази функция основно, така че и от „Бенковски“ връщането на самата линия е изключително удобна. Не знам дали знаете № 1 и № 5 всички знаят, че вървяха през 16 мин. и автобусите се настигаха.  Колко си мислите, че ще издържат превозвачите, като за втория автобус няма да има пътници. Трябва да мислим  рационално и от финансова гледна точка. Не можем да гледаме само социалната страна на нещата, ако преди е било възможно да функционира така градският транспорт, сега не е възможно. Виждате, че хората си купуват все повече автомобили, предприятията имат собствен транспорт и голяма част от тези линии стават безсмислени. Точно поради този факт, трябва да търсим някакво рационално различно решение. Вкарва се една нова линия № 15, която също ще дублира № 5, за да може хората от най-голямата  част на града, „ Хале“, „ Диана“, „Граф Игнатиев“  да стигат също до болницата,  а тя стига и до Златен рог, а те пък ще могат да се връщат също до болницата. Линия  № 7  е от Хале, Болницата, ДЗИ, Била, ХЕС и  обръщалото на Ягода. Тя също ще помага на хората да стигат до тази възлова точка, тъй като до сега не е имало така добре направена схема.  Линия № 14, това са линии, които обслужват предприятията, и е нормално да не бъдат печеливши, тъй като голяма част от предприятията имат собствен транспорт. Линия 18к, имаше проблеми с нея, тъй като изграждането на водния цикъл я възпрепятстваше, но тя ще влезе в ред.  Няма нужда да отпадне или да мислим за нова схема, тъй като № 2 напълно  достатъчно обслужва целия квартал „Каргон“ и  до всяка точка на града може да се стигне. Казахте, че хората от ж.к. „Бенковски“  нямали възможност да стигат до Пазара, № 20 и № 25, напълно покриват линията  до ж.к.  „Зл рог“, през  кв.  „Каргон“ и покриват достатъчно стария маршрут на № 5.

Георгиева – дупл. - Много ви благодаря за така простото обяснение на нещата. Сега, вие явно не сте ме слушали и явно не сте и оглеждали как стоят нещата. Вие така пламенно защитихте № 7 и № 14, те не вървят тези линии, и никъде не е обосновано защо не вървят, но ги залагаме в Обществена поръчка. Аз разбирам, че тертипа, който вие трябва да демонстрирате, е че трябва да размахвате тук едни хубави думи, едни резултати, които ние виждаме по време на предизборни кампании. Колеги, невидимата страна на нещата е друга, че в крайна сметка хората са по-важни. Още веднъж  повтарям, че на тридесет минути да върви градски транспорт в областен град, направо си е обидно и демонстрира нулева компетентност на тази администрация да предложи една оптимална транспортна схема, която да е в интерес на гражданите. Дупликата ви не беше достатъчно аргументирана и показа, че вие не сте ме слушали внимателно.

Захариев - Аз също много добре се запознах с тези промени, които са направени и твърдо ги подкрепям, защото аз не съм съгласен, че само веднъж са се събирали тази комисия. Тази комисия е събирана многократно, а аз доста съм се интересувал за тези автобуси и виждам, че има голям проблем за Ямбол. Основния проблем идва от фирмата Диана бус, която не си изпълнява коректно договорите. В момента договора е изтекъл, затова искаме да направим тази обществена поръчка  и тези номера 7 и 14, нека да останат в обществената поръчка, според мен това е за доброто на гражданите на Ямбол. В момента, че не се изпълняват, това е друг проблем. Когато новата фирма спечели обществената поръчка, те ще бъдат изпълними. Съгласен съм с вас, че по принцип могат да се променят и да влезем в един голям спор, колко часа да тръгва единия или другия автобус. Комисията се е събирала много пъти и са били взети мненията на гражданите, на превозвачите и точно промяната на  тази линия №  5 е много стойностна, защото отпадат конфликтни точки между линиите  № 1 и №  5. В същото време даваме една много по-добра услуга на гражданите на Ямбол и мога да ви уверя, че по тази схема е работено доста дълго и усилено. Аз смятам, че е добра. Правя процедурно предложение са прекратяване на дебатите.

Ибришимов – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 28                         против – 8                             въздържали се – 4

            Приема се.

Кремъкова има проблем с устройството за гласуване. Гласува „за“.

Славов - Редно е да внеса малко разяснения, за да не оставате с горчив привкус, че тук има някакви поляризация на мненията, затова колко е неефективна или не работеща тази схема, затова искам да направя няколко уточнения. Тази схема е представена със становище на една комисия, която достатъчно дълго време е работила основната работа, на която беше да се изследва и анализира пътнико-потока на всяка една от линиите. В тази комисия изрично участваха представители на превозвачите, тъй като исканията на превозвачите в малко натоварените часове бяха да има и 1 час разлика от едното до другото тръгване на автобусите. Да, тази услуга има социални функции, която представяме, но отдавана ОЯ не разполага със собствена фирма. Маршрутките пътуващи Ямбол - Сливен са частни линии. През 2006 г. с решение на ОбС е ликвидирано предприятието в града ни и са разпродадени всичките му имоти – пътническия транспорт и от там нататък всички такива услуги се изпълняват от частни превозвачи, независимо дали стана въпрос за междуградски или вътрешно-градски линии. Не за пръв път се прави подобно оптимизиране. Спецификата на нашия град като градоустройство е такава, че ако искаме на 100% да удовлетворим претенциите на най-малката група от хора, то тогава никой превозвач или фирма извършваща такива услуги няма да кандидатства за тези наши услуги, защото загубите, които се генерират  някой трябва да ги плаща, а ОЯ няма такъв ресурс, държавата поема в рамките на възможното, но то не е достатъчно, за да предизвика необходимия интерес. Тази схема и промяната й в основната си част е предизвикана от желанието на хората и разписанието по часове и маршрутите и да бъдат адаптиране към сегашните условия не от желание на превозвачите. В голяма част превозвачите отново остават недоволни, но и аз и екипът ми също преценихме, че е нужно да се направят тези промени, за да се направи една максимално добра услуга за хората. Има маршрути, като например този № 18, който е от Каргона до Гробищата, който не е нужно да се експериментира, защото той е съществувал назад във времето и отдавна е доказал необходимостта си. Необходимо е само да се определи часовия диапазон и честотата на линиите. Поради липса на собствен ресурс – общинска фирма, общината не може да направи експеримент, така както го разбира г-жа Георгиева, защото никой друг, не би се ангажирал с това, освен общинска фирма и няма как да експериментираме, няма частна фирма, която да се ангажира да обслужва определена линия с месеци, за да видим дали ще се възприеме от хората. От 2006 г. до съвсем скоро тази услуга се възлагаше чрез търг, а сега е по ЗОП и извършването се възлага на частни или външни фирми.  По скоро разчитаме на експертността на комисията, която проведе много заседания, за да се стигне до този краен вариант. Това, на което трябва да се обърне внимание е предвидения късен час, в който се обслужват жителите на Ямбол, в отдалечените квартали. От въвеждането на GPS – системата, от преди няколко години, успяхме да хванем много деформации от страна на превозвачите. Най–деликатната част от разписанието на автобусните линии са късните часове и независимо от тяхното нежелание за тези късни и много ранни часове, защото след 8,30 – 9 часа в автобусите пътуват по 2-3 човека, ние ще ги запазим, защото сме длъжни да ги има,  ако ще те да са крайно неефективни. Има не малко хора, които не могат да си позволят личен или таксиметров транспорт. Ние сме коригирали разписанията в тези късни часове, въпреки несъгласието на превозвачите в момента. Ако има нужда от промени, които се налагат в течение на времето има достатъчно механизми през ЗОП, така че тази схема отново да бъде коригирана, така че тя да бъде адаптирана без да нарушаваме закона. Колкото и да се опитваме тук да се убедим, че това е най-добрата схема, то тя не е най-добрата схема и аз го казвам съвсем отговорно, винаги ще има ощетени хора, но въпроса е те да бъдат по–малко. За хората, които живеят в центъра, заради спецификата на устройството на града, и те са на разстояние 5, че и на 10 мин. път от спирка, но не и за хората, които живеят в по-гъсто заселените квартали. Там по-късно са се конструирали тези транспортни схеми.  

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Георгиева за отлагане.

Гласували      за – 9                           против – 21                           въздържали се – 2

            Не се приема.

Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията  на вносителя.

Гласували      за – 23                         против – 4                             въздържали се – 7

            Приема се.

Кремъкова гласува „за“.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията  на вносителя.

Гласували      за – 23                         против – 4                             въздържали се – 6

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, съгласно чл.17, ал.5 от Закона за автомобилните превози и във връзка с чл.8, ал.4 от Наредба №2 от 15 март 2002г., за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет Ямбол утвърждава промени в Общинската транспортна схема - съгласно приложения – 1 (Обща Транспортна схема), 2 (Делнично разписание) , 3 (Празнично разписание) към Решението.

2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, съгласно чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните превози, на основание чл. 16в, ал.1 и чл. 16д, ал.1 от Наредба №2 от 15 март 2002г., за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси,, Общински съвет Ямбол възлага на Кмета на Община Ямбол да организира и проведе процедура по Закона за обществените поръчки, за възлагане на общестен превоз на пътници по градските автобусните линии с номера: 2, 5, 7, 11, 14а, 15, 16, 18б и 18к, квота на Община Ямбол, за срок от 60 месеца.

 

 

            ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на общинско предприятие "Спортни имоти".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.І -  проекторешението  на вносителя.

Гласували      за – 24                         против – 3                             въздържали се – 6

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

I.         На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.52 и чл.53 от Закона за общинската собственост приема изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „СПОРТНИ ИМОТИ“ – Община Ямбол, както следва:

1.      Приема Приложение №1 към чл.9 от „Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „СПОРТНИ ИМОТИ“ – Община Ямбол“.

 

2.      Изменя чл.9 със следния текст: „Структурата на предприятието се одобрява от Общински съвет Ямбол по предложение на Кмета на общината, и е подробно описана в Приложение №1 към Правилника, което е неразделна част от същия“.

 

3.      Създава нов чл.9а. със следния текст: „чл.9а. Числеността на персонала на общинското предприятие е 13щ.бр. разпределени в бюджетни дейности, съгласно единната бюджетна класификация, подробно описано в Приложение №1 – неразделна част от настоящия правилник“.

 

4.      Създава нов чл.9б. със следния текст: „чл.9б. При наличието на обстоятелства, изискващи корекции в числеността и структурата на персонала, директорът на предприятието предоставя мотивирано предложение за промени до Кмета на общината. На база на представеното предложение, Кмета на общината внася в Общински съвет предложение за промяна на чл.9 от Правилника и Приложение №1 към същия.

 

5.      Добавя нов §4. В следния вид: „Измененията и допълненията в правилника, влизат в сила от деня на приемането им от Общински съвет – Ямбол.

          

 

 

Георгиева – отр. вот - Аз гласувах отрицателно, защото на предната сесия бях една от малкото опозиционери, който подкрепи предложението за създаване на това общинско предприятие и вярвах, че администрацията, много внимателно и отговорно е подходила към това предложение. И само месец след това, на нас ни се внася едно ново предложение за промяна в щатните бройки и ще зачета: „след извършен от общинската администрация задълбочен анализ по отношение на обхвата и дейността, се налага да се увеличат бройките на служителите с още три“. За мен това е обидно, кара ме да си задавам въпроси, до колко администрацията подготвяйки първични материали полага достатъчно усилия и прави задълбочени анализи. За това гласувах отрицателно.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно утвърждаване на нов състав на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костадинов – ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 24                         против – 1                             въздържали се – 3

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията  на вносителя.

Гласували      за – 22                         против – няма                       въздържали се – 5

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

     На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишно жилищно-спестовни влогове, чл.16, ал.2, ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишно жилищно-спестовни влогове и съгласно писмо от Национален Компенсационен Жилищен Фонд с Вх. № 2801-19786 от 03.12.2015г., 

I.                   Освобождава състава на  Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ, избрана с Решение по точка втора на четвъртата сесия проведена на 15 декември 2011г. от Общински съвет – Ямбол, допълнена с Решение по точка трета на двадесет и четвъртото заседание  проведено на 30 юли 2013г. от Общински съвет – Ямбол и с промяна в състава съгласно Решение по точка трета на двадесет и седмото заседание  проведено на 13 ноември 2013г. от Общински съвет – Ямбол.

II.                Определя 7 членен състав на Местната комисия по чл.8 ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община Ямбол, както следва:

 

 

III.             Избира за Председател на комисията по т.II Лидия Красимирова Кръстева – ст. експерт „ОСИД” Община Ямбол.

IV.             Определя режийни разноски, в размер на 1% върху изплащащите се компенсации на правоимащите в съответствие с изискванията на § 17, ал.1 от ПЗР на ППЗУПГМЖСВ.

V.                Съставът на Местната комисия да бъде предложен на Управителния съвет на НКЖФ при Министерски съвет за утвърждаване и обнародване в „Държавен вестник”.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно упълномощаване управителя на "ДЦ-1-Ямбол" ЕООД за продължаване срока на действие на договор за наем за обект, находящ се в сградата на дружеството.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Гласували      за – 24                         против – няма                       въздържали се – 3

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.71 от Наредба за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, упълномощава управителя на „ДЦ №1-Ямбол“ ЕООД да сключи допълнително споразумение за продължаване срока на действие на договора за отдадено под наем за временно и възмездно ползване Помещение за търговска дейност с промишлени стоки, с площ 24кв.м., находящо се на партерен етаж в сградата на „ДЦ №1-Ямбол“ ЕООД, гр. Ямбол на ул. „Д.Благоев“№2 на ЕТ„Краси–9-Тодор Хаджиев“, представлявано от Тодор Кръстев Хаджиев, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Срем“ №2, ап.3 до извършване на разпоредителни действия с имота, но не повече от 2 (две) години,  считано от 05.11.2015г.

 

 

 

           

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление на ОДЗ "Свобода" - гр. Ямбол и социални услуги - Дом за стари хора и Домашен социален патронаж.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.І от проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя безвъзмездно на:

 

 

І. Социални услуги – Дом за стари хора и Домашен социален патронаж – гр. Ямбол, ЕИК 0009704960104, с адрес: ул. „Д-р Д. Дончев“ №12, гр. Ямбол, следните активи:

 

№ по ред

Наименование

1

Ел. Печка – тройна фурна   

2

Фритюрник

3

Хладилник фризер „Индезит“

4

Фризер „Горение“

5

Готварска печка „Беко“

6

Скара електрическа

7

Хладилна витрина

8

Бюро

9

Скрин – 7бр.

10

Холна маса – 2бр.

11

Трапезна маса

12

Завеси – 15бр.

13

Гардероб

14

Пералня – “Crown”

15

Сушилня “Беко“

16

Закачалки – 2бр.

17

Огледала – 2бр.

18

Библиотека

 

ІІ. Обединено детско заведение „Свобода“ Ямбол – ЕИК 000964625, с адрес: ул. „Ал. Стамболийски“ № 78, гр. Ямбол, следните материални активи:

 

№ по ред

Наименование

1

Бюро – учителско

2

Маса – статив – 8бр.

3

Стол – 8бр.

4

Бюро – 3бр.п

5

Принтер – лазарен

6

Компютър

7

Комп. Конфигурация

8

Секция „Дони“

9

Бюро „Неапол“

10

Контейнер – 3 чекмеджета

11

Комот

12

Хладилна камера

13

Холова гарнитура

14

Пожарогасител – 4 бр.

15

Секция

16

Телевизор „Беко“ – 4бр.

17

Закачалка – 2бр.

18

Микровълнова фурна

19

Миксер

20

Пасатор

21

Кухненски робот

22

Хладилник фризер

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне на цена на отстъпено право на строеж върху ПИ с идентификатор 87374.543.461 по КК гр. Ямбол - общинска собственост за изграждане на обект "Едноетажна жилищна сграда" - с административен адрес: гр. Ямбол, ул. "Даскал Стоян Белчев" № 13.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост учредява отстъпено право на строеж от 28.00 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.543.461, по КК на град Ямбол, целият с площ 139 кв.м.  за изграждане на обект „Едноетажна жилищна сграда“ с площ 80 кв.м., в това число ЗП съществуваща сграда 52 кв.м. и ЗП разлика за отстъпено право на строеж 28 кв.м., находящ се на ул. „Даскал Стоян Белчев“ № 13 и определя пазарна цена в размер на 2 400 лв. (две хиляди и четиристотин лева), на която учредява правото на Христо Божилов Пашов с местоживеене: гр. Тополовград, ул. „България“ № 14 и Виолина Стефанова Пашова с местоживеене: гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 78, ет.13, ап.58.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Сокол" № 3, вх.А, ет.2, ап.6, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – 1                             въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал. 2 и ал.4 от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.510.118.2.6 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и десет точка сто и осемнадесет точка две точка шест), с площ 75.58 (седемдесет и пет точка петдесет и осем) кв. м.,  заедно с мазе № 6 с площ 14.02 кв.м., таван № 6 с площ 16.04 кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 2 етаж от сграда с идентификатор 87374.510.118.2, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.510.118 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Сокол“ № 3, вх.А, ет.2, ап.6, в размер на 17 400.00 лв., на  която цена го продава на Милена Михайлова Събева от гр. Ямбол, ул. „Сокол“, №3, вх.А, ет.2, ап.6 и Тодор Георгиев Събев от гр. Ямбол, ул. „Сокол“, № 3, вх.А, ет.2, ап.6.

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 25                         против – 2                             въздържали се – 5

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20                        против – 2                             въздържали се – 6

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Брънков – Гласувах „за“.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публични търгове  имоти – частна общинска собственост и определя начални тръжни цени на имотите предмет на търговете както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 87374.531.254 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за жилищни нужди, имот 1936 в кв. 105 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 257 кв. м., находящ се на ул. „Янко Сакъзов” № 4, актуван с АОС  – частна № 1602 от  19.04.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 18 250.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 9 125.00 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 87374.531.228 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен ПИ 2271 за жилищни нужди в кв. 103 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 256 кв. м., находящ се на ул. „Видин” № 21, актуван с АОС  – частна № 997 от  15.04.2004 г.

Начална тръжна цена на имота 23 142.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 11 570.00 лв.

3. Поземлен имот с идентификатор 87374.548.5 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІІ 4470 за друг вид застрояване, в кв. 152 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 1 215 кв. м., находящ се на ул. „Бакаджик”, № 30,актуван с АОС  – частна № 1581 от  10.08.2009 г.

Начална тръжна цена на имота 68 650.00лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 34 325.00 лв.

4. Поземлен имот с идентификатор 87374.553.305 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за жилищни нужди, с площ 364 кв. м., находящ се на ул. „Будак Стоян войвода” № 27, актуван с АОС  – частна № 168 от  23.10.2000 г.

Начална тръжна цена на имота 13 100. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 6 550.00 лв.

5. Поземлен имот с идентификатор 87374.553.439 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХVІІ за жилищни нужди, в кв.119, с площ 470 кв. м., находящ се на ул. „Будак Стоян войвода”, актуван с АОС  – частна № 1642 от  04.08.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 16 200. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 8 100.00 лв.

6. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.117 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за обществена сграда - комплекс в кв. 6 по регулационния план на гр. Ямбол., с площ 6001.00 кв.м., актуван с АОС – частна 1234/24.03.2006 г., находящ се в ж.к. „Христо Ботев”, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 152 425. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 76 210.00 лв.

7. Магазин на ул. „Тракия” № 16, гр. Ямбол, находящ се в приземен етаж на сградата, представляващ  – самостоятелен обект в сграда с предназначение за търговска дейност с идентификатор 87374.543.117.1.5 по КК на гр. Ямбол, със застроена площ 146.89 кв.м., актуван с АОС – частна № 76 от 22.07.1999 г.

Начална тръжна цена на имота 70 000. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 35 000.00 лв.

8. Поземлен имот с идентификатор 87374.544.37 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V в кв.1 по плана за регулация на кв.”Зорница”,град Ямбол, отреден за „Комплексно обществено обслужване”, с площ  493 кв.м. ,  актуван  с АОС № 1198/13.06.2005 г.

Начална тръжна цена на имота 33 360.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 16 680.00 лв.

9. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.36.2.16 по КК на гр. Ямбол, с предназначение – за обслужващи дейности и битови услуги, представляващ целия пети етаж над партера в шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г. с площ 347.00  кв.м. и 15.24 % идеални части от общите части на сградата, находяща се на ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, актуван с АОС – частна № 1621/22.07.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 216 000. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 108 000.00 лв.

10. Самостоятелен обект в сграда с  идентификатор 87374.541.36.2.15 по КК на гр. Ямбол, с предназначение за обслужващи дейности и битови услуги, представлява- целия четвърти етаж над партера в шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., с площ 347.00 кв.м. и  15.24 % идеални части от общите части на сградата, находяща се на ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, актуван с АОС – частна 1620/22.07.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 216 000. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 108 000.00 лв.

11. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.41 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”, с площ 535.00 кв.м., актуван с АОС № 1326 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 34 800. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 17 400.00 лв.

12. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.42 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”, с площ 466.00 кв.м. , актуван  с АОС № 1327 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 30 300. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 15 150.00 лв.

Актуван е с АОС № 1327 от 26.01.2007 г.

13.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.43 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІV 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”, с площ 401.00 кв.м, актуван с АОС № 1328 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 26 100. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 13 050.00 лв.

14.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.44 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”, с площ 337.00 кв.м., актуван с АОС № 1329 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 19 800. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 9 900.00 лв.

15.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.45 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”, с площ 338.00 кв.м., актуван с АОС № 1330 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 19 800. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 9 900.00 лв.

16.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.46 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”, с площ 279.00 кв.м., актуван с АОС № 1331 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 16 900. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 8 450.00 лв.

17.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ 25 в кв. 23 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За търговия и услуги”, с площ 1 274.00 кв.м.,  актуван с АОС № 1325 от 25.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 75 400. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 37 700.00 лв.

18.Поземлен имот с идентификатор 87374.547.39 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ І 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За търговия и услуги”, с площ 5 265.00 кв.м., Актуван  с АОС № 1322 от 24.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 276 000.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 138 000.00 лв.

19. Поземлен имот с идентификатор 87374.513.46 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХХІХ в кв. 162 по плана за регулация на промишлена зона, отреден за „Производствено складова дейност, търговия и услуги”, с площ 4000.00 кв.м., актуван  с АОС № 963 от 28.07.2003 г.

Начална тръжна цена на имота 54 800.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 27 400.00 лв.

20. Поземлен имот с идентификатор 87374.513.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХХVІІІ в кв. 162 по плана за регулация на промишлена зона, отреден за „Производствено складова дейност, търговия и услуги”, с площ 4165.00 кв.м.,  актуван  с АОС № 964 от 28.07.2003 г.

Начална тръжна цена на имота 57 000.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 28 500.00 лв.

21. Офис - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.91 по КК на гр. Ямбол, , с обща  площ 258.00 кв.м. , находящ се на ул. „Цар Иван Александър“ № 7 -  на партерния етаж от монолитна жилищна сграда с идентификатор 87374.535.29.3, построена с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 87374.535.29, актуван с АОС 1774 от 11.03.2013 г.

Начална тръжна цена на имота 304 700.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 152 350.00 лв.

22. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.36.2.17  по КК на гр. Ямбол, с предназначение - за обществено хранене, с площ 233.00 кв.м., находящ се в подземния етаж на шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г. и 10.23 % /десет цяло и двадесет и три/ % идеални части от общите части на сградата, равно на 30.69 /тридесет цяло и шестдесет и девет/ кв.м., актуван с АОС 1658 от 06.08.2010 г., находящ се на ул. „Търговска” № 57, ет  -1, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 136 620.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 68 100.00 лв.

23. Втори етаж от двуетажна сграда, представляващ  самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.532.59.1.2 с предназначение за жилище, със застроена площ 144.50 кв.м., и таван със застроена площ 127.00 кв.м, находящи се на ул. „Стара планина” № 14, гр. Ямбол, актувани с АОС – частна № 181 от  21.12.2000 г.

Начална тръжна цена на имота 26 900.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 13 450.00 лв.

24. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.93 по КК на град Ямбол, с общ площ 47.00 кв.м., находящ се на ул. „Цар Иван Александър“ № 7 -  на партерния етаж от монолитна жилищна сграда с идентификатор 87374.535.29.3, построена през 1989г. с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 87374.535.29, актуван с АОС 1777 от 13.03.2013г.

Начална тръжна цена на имота 57 500.00лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 28 750.00 лв.

25. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.542.258 с площ 219.00 кв.м., по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АК, последно изменена със Заповед 18-4948-26.06.2015г. на началника на СГКК Ямбол, начин на трайно ползване – за търговски обект комплекс, идентичен с УПИ VІІІ 164 за ОДО, кв.93 по регулационния план на гр. Ямбол за ОДО, актуван с АОС 1924/26.08.2015г., находящ се на ул. „Крали Марко“ №103, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 29 590.00лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 14 795.00 лв.

26. Незастроен поземлен имот 87374.519.101 по КК на град Ямбол, с площ 21 945 кв.м., идентичен с част от УПИ ІV в кв. 152 по регулационния план на град Ямбол, актуван с АОС №1740 от 19.05.2012г., находящ се на ул. „Ормана”, Индустриална зона , гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 220 700.90 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 110 350.00 лв.

27. Незастроен поземлен имот № 87374.539.56  по кадастралната карта на гр. Ямбол с площ 349.00  кв.м., за който е отреден    УПИ ХІІ- 56,  кв. 16 по  ПУП ПР на града, актуван с АОС №1458/29.04.2008 г., находящ се на ул. „Преслав” №50, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 61 600.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 30 800.00 лв.

28. Поземлен имот 87374.553.456 по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият с площ 3 185. кв.м., начин на трайно ползване - ниско застрояване,  идентичен с  УПИ І  за ЖС, кв.134 по ПУП ПР на гр. Ямбол, одобрен със Заповед І-А-218 от 27.02.1995 г., заедно с

-едноетажна сграда с идентификатор  87374.553.456.2 със застроена площ 264.00  кв.м., представляваща производствена сграда,

-сграда с идентификатор  87374.553.456.1,със застроена площ 78.00кв.м., представляваща склад и

-сграда с идентификатор  87374.553.456.3  със застроена площ 33. 00  кв.м., представляваща склад, актуван с АОС № 1891 от 05.03.2015г., находящ се в гр. Ямбол, ул. „Клокотница” № 83

Начална тръжна цена на имота 164 300.00лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 82 150.00 лв.

29. Застроен поземлен имот с идентификатор 87374.559.169  по кадастралната карта на гр. Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АК , последно изменена със Заповед 18-5369-23.04.2014 г. на началника на СГКК Ямбол, с площ 375.00 кв.м.,  начин на трайно ползване – за ниско жилищно застрояване, идентичен с УПИ ІV  в кв. 79 по регулационния плана на гр. Ямбол, ведно със сграда с идентификатор 87374.559.169.1 , едноетажна със ЗП 93.00  кв.м., строена през 1962 г. и сграда с идентификатор 87374.559.169.2 , едноетажна със ЗП 11.00 кв.м., строена през 1962 г., актуван с АОС №1857 от 07.07.2014г.,находящ се на ул. „П. К.Яворов” № 42, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 27 600.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 13 800.00 лв.

30. Помещение - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.19.1.9 по кадастралната карта на гр. Ямбол, със застроена площ 153.09 кв.м., част от сутерена на двуетажна масивна сграда с идентификатор 87374.537.19.1, находяща се в гр. Ямбол ул. „Димитър Благоев” № 13, конструкция - ППП, строена 1979 г., АОС 1710 от 15.12.2011 г.

Начална тръжна цена на имота  66 993.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 33 495.00 лв.

31.Поземлен имот с идентификатор 87374.528.347 по кадастралната карта на гр.Ямбол с площ 4 532, съставляващ УПИ ІІ, в кв.84 на ул.”Ресен” №2 заедно с построените в него сграда с идентификатор 87374.528.347.1 с площ 119 кв.м.; сграда с идентификатор 87374.528.347.2 с площ 292 кв.м.; сграда с идентификатор 87374.528.347.3 с площ 195 кв.м. и сграда с идентификатор 87374.528.347.4 с площ 368 кв.м., актуван с АОС №1074 от 12.07.2004г.

Начална тръжна цена на имота  625 633.60лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 313 000.00 лв.

32. Сграда с идентификатор 87374.521.26.5 по КК на град Ямбол, едноетажна  с площ 18.00  кв.м.,  построена  с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.521.26 по КК на града, находяща се в гр. Ямбол, ж.к. "Г.Бенковски"  № 94 А.

Начална тръжна цена на имота  11 100.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 5 550.00 лв.

33. Имот с номер 015033 в землището на с. Веселиново с ЕКАТТЕ 10776, местност "МЕРА СИТЛЕР", с площ 31.893  дка, идентичен с УПИ ІІ за складова дейност, рекреация, производство, търговия, жилищно строителство, ведно с едноетажна масивна сграда - котелно, строена 1967 г., с площ 108  кв.м., актуван с АОС 1626 от 02.08.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  262 000.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 131 000.00 лв.

34. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.130 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ І за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 440.00 кв.м., находящ се в ж.к. „Христо Ботев”, гр. Ямбол, актуван с АОС – частна № 1667 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  9 603.00., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 800.00 лв.

35. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.131 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 414.00 кв.м.,  актуван с АОС – частна № 1668 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  9 035.60., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 650.00 лв.

36. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.132 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 414.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1669 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  9 035.60., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 650.00 лв.

37. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.133 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІV за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 415.00 кв.м.,  актуван с АОС – частна № 1670 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  9 057.40лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 530.00 лв.

38. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.134 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 332.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1671 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  6773.00., без ДДС.

Депозит за участие в търга 3 390.00 лв.

39. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.135 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 399.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1672 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  8 140.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 070.00 лв.

40. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.136 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 288.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1673 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  5 875.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 940.00 лв.

41. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.137 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІХ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 429.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1674 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  8 750.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4370.00 лв.

42. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.139 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 400.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1675 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  8 160.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 080.00 лв.

43. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.140 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 400.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1676 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  8 160.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 080.00 лв.

44. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.141 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 435.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1677 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  8 710.90лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 350.00 лв.    

45. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.142 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІV за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 367.00 кв.м. актуван с АОС – частна № 1678 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  7 349.20лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 3 670.00 лв.

46. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.346 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІХ за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 327 кв. м., находящ се на ул. „Вит”, актуван с АОС  – частна № 1081 от  12.07.2004 г.

Начална тръжна цена на имота  30 800.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 15 400.00 лв.

47. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.340 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 377 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1075 от  12.07.2004 г.

Начална тръжна цена на имота  24 500.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 12 250.00 лв.

48. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.341 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІV за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 479 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1076 от  12.07.2004 г.

Начална тръжна цена на имота  31 100.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 15 550.00 лв.

49. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.342 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 588 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1077 от  12.07.2004 г.

Начална тръжна цена на имота  50 000.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 25 000.00 лв.

50. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.343 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 306 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1078 от  12.07.2004 г.

Начална тръжна цена на имота  29 100.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 14 550.00 лв.

51. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.344 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІ за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 411 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1079 от  12.07.2004 г.

Начална тръжна цена на имота  38 900.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 19 450.00 лв.

52. Поземлен имот с идентификатор 87374.531.429 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за жилищни нужди, с площ 261 кв. м., находящ се на ул. „Матвей Вълев”, № 4, актуван с АОС  – частна № 1418 от  11.07.2007 г.

Начална тръжна цена на имота  42 230.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 21 115.00 лв.

53. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.518.97 по КК на гр. Ямбол, с площ 18 102.00кв.м., с предназначение и начин на трайно ползване: за производствен и складов обект, идентичен с УПИ ХVІ-7868, в кв. 147 по ПРЗ на гр. Ямбол, актуван с АОС 1264/28.06.2006г., находящ се в Индустриална зона, ул. „Ормана”, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота  275 300.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 137 650.00 лв.

54. Магазин – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.542.177.1.114 по КК на гр. Ямбол с площ 70.00 кв.м.,част от сграда с идентификатор 87374.542.177.1 построена с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.542.177 по КК на града, актуван с АОС - частна №1762 от 28.01.2013г., находящ се на ул. „Срем” бл.3, партер.

Начална тръжна цена на имота в размер на 47 520.80 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 23 750.00 лв.

55. Поземлен имот с идентификатор 87374.519.107 по КК на град Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на изпълнителния директор на АК, последно изменена със Заповед 18-7967-31.05.2014г. на началника на СГКК – Ямбол, с площ 98 362.00 кв.м., начин на трайно ползване – Разсадник, ведно с построените в имота административни и обслужващи сгради:

- административна сграда с идентификатор 87374..519.107.1, едноетажна със ЗП 63.00 кв.м.

- административна сграда с идентификатор 87374..519.107.2, едноетажна със ЗП 93.00 кв.м.

- административна сграда с идентификатор 87374..519.107.4, едноетажна със ЗП 55.00 кв.м.

- административна сграда с идентификатор 87374..519.107.5, едноетажна със ЗП 20.00 кв.м.

- административна сграда с идентификатор 87374..519.107.7, едноетажна със ЗП 48.00 кв.м.

- сграда  - помпена станция с идентификатор 87374.519.107.3, едноетажна със ЗП 20.00 кв.м

- сграда  - работилница с идентификатор 87374.519.107.9, едноетажна със ЗП 68.00 кв.м.

- сграда – санитарен възел /външна тоалетна/ с идентификатор 87374.519.107.6, едноетажна със ЗП 3.00 кв.м.

Начална тръжна цена на имота  841 000.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 470 000.00 лв.

56. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.42 по КК на гр. Ямбол, с площ 6070 кв.м., идентичен с УПИ ІІ в кв. 152по регулационния план на гр. Ямбол, актуван с АОС 1595/08.03.2010г., находящ се в Индустриална зона, ул. „Ямболен”, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота  92 300.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 46 150.00 лв.

57. Поземлен имот с идентификатор 87374.543.621 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 166.00 кв.м.,  трайно предназначение на територията - урбанизирана  и начин на трайно ползване - ниско застрояване, идентичен с УПИ ХІІІ  за ЖС, кв.4  по ПУП ПР, одобрен със заповед І-А-375 от 12.05.1995 г., находящ се на ул. „виза“ № 3,  актуван с АОС 1898 от 15.04.2015 г. 

Начална тръжна цена на имота  17 100.00лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 8 550.00 лв.

58. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.538.11.1.32 по кадастралната карта на гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 2, с разгъната застроена площ 395.00 кв.м. (склад и котелно помещение), представляващ част от сутерена на четириетажна масивна монолитна сграда, строена 1965 г. с идентификатор 87374.538.11.1, построена в ПИ 87374.538.11,  ведно с правото на строеж върху терена, актуван с АОС 1683 от 18.02.2011 г.

Начална тръжна цена на имота 184 127.70 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 92 060.00 лв.

59. Триетажна  сграда  с идентификатор 87374.560.12.1 по КК на град Ямбол, със застроена  площ 468 кв.м., строена през 1982 г, -  масивна, консткрукция  ЕПЖС, построена в ПИ 87374.560.12 , включен в УПИ І, кв.3 по ПУП ПРЗ, одобрен със Заповед І-А-.756/26.03.1991 г., актувана с АОС 1790 от 01.07.2013 г., находяща се в ж.к. "Златен рог 2" , гр. Ямбол. 

Начална тръжна цена на имота  388 700.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 194 350.00 лв.

60. Поземлен имот с идентификатор 87374.523.324 с площ 155.00 кв.м, по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, начин на трайно ползване – ниско застрояване, включен в УПИ VІІ 1075, 1076, 1077 в кв. 57 по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със заповед І-А-630/02.08.1994г., актуван с АОС 1937/21.10.2015г., находящ се на ул. „Драва“ №25, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 12 337.00лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 6 170.00 лв.

61. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.546.77 с площ 317.00кв.м, по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г.на изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване  - комплексно застрояване, включен в УПИ І в кв. 24 по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед І-А-871 от 12.04.1991г. и Заповед І-А-307 от 02.04.2007г., актуван с АОС 1945/09.11.2015г., находящ се в ж.к. „Хале“ № 65, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 37 500.00лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 18 750.00 лв.

62. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.546.8 с площ 237.00 кв.м по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, последно изменени със Заповед 18-6027-03.08.2015г. на началника на СГКК Ямбол, начин на трайно ползване – ниско застрояване, идентичен с УПИ ХІІ в кв. 23 по регулационния план на гр. Ямбол за ЖС, актуван с АОС 1946/09.11.2015г., находящ се на ул. „Търговска“ № 158, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 31 900.00лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 15 950.00 лв.

 

 

           

 

Ибришимов - Поради изчерпване на дневния ред закривам петото заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

                                  

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Д. Ибришимов

                                              

 

 

                                                Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

 

                                                                                  В. Андреева

 

 

 

                                                                                  Р. Димчева