РЕШЕНИЯ

 

НА ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 29 ФЕВРУАРИ 2016г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество, Инструмент за пред присъединяване България – Турция 2014 – 2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Ямбол 2015-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение Ямбол относно приемане на План за противодействие на тероризма за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно промяна в Транспортната схема на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на общинско предприятие "Спортни имоти".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно утвърждаване на нов състав на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно упълномощаване управителя на "ДЦ-1-Ямбол" ЕООД за продължаване срока на действие на договор за наем за обект, находящ се в сградата на дружеството.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление на ОДЗ "Свобода" - гр. Ямбол и социални услуги - Дом за стари хора и Домашен социален патронаж.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне на цена на отстъпено право на строеж върху ПИ с идентификатор 87374.543.461 по КК гр. Ямбол - общинска собственост за изграждане на обект "Едноетажна жилищна сграда" - с административен адрес: гр. Ямбол, ул. "Даскал Стоян Белчев" № 13.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Сокол" № 3, вх.А, ет.2, ап.6, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

                       

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

РЕШИ:

 

На основание чл.16, ал.1 от Закона за младежта и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

            1. Приема Общински годишен план за младежта 2016г.

            2. Така приетият Общински годишен план за младежта да се предостави на Областния управител на област Ямбол и стане част към Областния план за младежта.

 

           

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество, Инструмент за пред присъединяване България – Турция 2014 – 2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА:

1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства и изпълнява проект по Програма ИПП България – Турция, по покана № 2014TC16I5CB005 – 2015 – 1, Приоритетна ос 2: „Устойчив туризъм”, специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район, чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура.

2. Дава съгласие кметът на Община Ямбол да сключи партньорско споразумение за разработване, подаване и изпълнение на проектно предложение по Програма ИПП България – Турция, по покана № 2014TC16I5CB005 – 2015 –1, Приоритетна ос 2: „Устойчив туризъм”, специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район, чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура.

3. Декларира, че предназначението на обекта за интервенция – „Централен мост на Градски парк” няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 (пет) години след приключване на дейностите по проекта.

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Ямбол 2015-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 8 и ал.9 от Закона за управление на отпадъците Общински съвет Ямбол:

1. Приема общинската програма за управление на отпадъците на територията на Община Ямбол 2015 – 2020г.

2. Възлага на Кмета на Община Ямбол ежегодно да внася пред Общинския съвет отчет за изпълнение на програмата.

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение Ямбол относно приемане на План за противодействие на тероризма за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с Решение № 1 от 05.01.2016г. на Министерски съвет на Република България приема Общински план за противодействие на тероризма 2016 г.

            2. Възлага на кмета на община Ямбол да утвърди представения проект на план за противодействие на тероризма 2016 г.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно промяна в Транспортната схема на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, съгласно чл.17, ал.5 от Закона за автомобилните превози и във връзка с чл.8, ал.4 от Наредба №2 от 15 март 2002г., за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет Ямбол утвърждава промени в Общинската транспортна схема - съгласно приложения – 1 (Обща Транспортна схема), 2 (Делнично разписание) , 3 (Празнично разписание) към Решението.

2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, съгласно чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните превози, на основание чл. 16в, ал.1 и чл. 16д, ал.1 от Наредба №2 от 15 март 2002г., за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси,, Общински съвет Ямбол възлага на Кмета на Община Ямбол да организира и проведе процедура по Закона за обществените поръчки, за възлагане на общестен превоз на пътници по градските автобусните линии с номера: 2, 5, 7, 11, 14а, 15, 16, 18б и 18к, квота на Община Ямбол, за срок от 60 месеца.

 

 

 

            ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на общинско предприятие "Спортни имоти".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

РЕШИ:

I.         На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.52 и чл.53 от Закона за общинската собственост приема изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „СПОРТНИ ИМОТИ“ – Община Ямбол, както следва:

1.      Приема Приложение №1 към чл.9 от „Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „СПОРТНИ ИМОТИ“ – Община Ямбол“.

 

2.      Изменя чл.9 със следния текст: „Структурата на предприятието се одобрява от Общински съвет Ямбол по предложение на Кмета на общината, и е подробно описана в Приложение №1 към Правилника, което е неразделна част от същия“.

 

3.      Създава нов чл.9а. със следния текст: „чл.9а. Числеността на персонала на общинското предприятие е 13щ.бр. разпределени в бюджетни дейности, съгласно единната бюджетна класификация, подробно описано в Приложение №1 – неразделна част от настоящия правилник“.

 

4.      Създава нов чл.9б. със следния текст: „чл.9б. При наличието на обстоятелства, изискващи корекции в числеността и структурата на персонала, директорът на предприятието предоставя мотивирано предложение за промени до Кмета на общината. На база на представеното предложение, Кмета на общината внася в Общински съвет предложение за промяна на чл.9 от Правилника и Приложение №1 към същия.

 

5.      Добавя нов §4. В следния вид: „Измененията и допълненията в правилника, влизат в сила от деня на приемането им от Общински съвет – Ямбол.

          

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно утвърждаване на нов състав на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

     На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишно жилищно-спестовни влогове, чл.16, ал.2, ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишно жилищно-спестовни влогове и съгласно писмо от Национален Компенсационен Жилищен Фонд с Вх. № 2801-19786 от 03.12.2015г., 

I.                   Освобождава състава на  Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ, избрана с Решение по точка втора на четвъртата сесия проведена на 15 декември 2011г. от Общински съвет – Ямбол, допълнена с Решение по точка трета на двадесет и четвъртото заседание  проведено на 30 юли 2013г. от Общински съвет – Ямбол и с промяна в състава съгласно Решение по точка трета на двадесет и седмото заседание  проведено на 13 ноември 2013г. от Общински съвет – Ямбол.

II.                Определя 7 членен състав на Местната комисия по чл.8 ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община Ямбол, както следва:

 

 

III.             Избира за Председател на комисията по т.II Лидия Красимирова Кръстева – ст. експерт „ОСИД” Община Ямбол.

IV.             Определя режийни разноски, в размер на 1% върху изплащащите се компенсации на правоимащите в съответствие с изискванията на § 17, ал.1 от ПЗР на ППЗУПГМЖСВ.

V.                Съставът на Местната комисия да бъде предложен на Управителния съвет на НКЖФ при Министерски съвет за утвърждаване и обнародване в „Държавен вестник”.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно упълномощаване управителя на "ДЦ-1-Ямбол" ЕООД за продължаване срока на действие на договор за наем за обект, находящ се в сградата на дружеството.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.71 от Наредба за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, упълномощава управителя на „ДЦ №1-Ямбол“ ЕООД да сключи допълнително споразумение за продължаване срока на действие на договора за отдадено под наем за временно и възмездно ползване Помещение за търговска дейност с промишлени стоки, с площ 24кв.м., находящо се на партерен етаж в сградата на „ДЦ №1-Ямбол“ ЕООД, гр. Ямбол на ул. „Д. Благоев“№ 2 на ЕТ „Краси–9-Тодор Хаджиев“, представлявано от Тодор Кръстев Хаджиев, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Срем“ № 2, ап.3 до извършване на разпоредителни действия с имота, но не повече от 2 (две) години,  считано от 05.11.2015г.

 

 

 

           

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление на ОДЗ "Свобода" - гр. Ямбол и социални услуги - Дом за стари хора и Домашен социален патронаж.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя безвъзмездно на:

 

І. Социални услуги – Дом за стари хора и Домашен социален патронаж – гр. Ямбол, ЕИК 0009704960104, с адрес: ул. „Д-р Д. Дончев“ №12, гр. Ямбол, следните активи:

 

№ по ред

Наименование

1

Ел. Печка – тройна фурна   

2

Фритюрник

3

Хладилник фризер „Индезит“

4

Фризер „Горение“

5

Готварска печка „Беко“

6

Скара електрическа

7

Хладилна витрина

8

Бюро

9

Скрин – 7бр.

10

Холна маса – 2бр.

11

Трапезна маса

12

Завеси – 15бр.

13

Гардероб

14

Пералня – “Crown”

15

Сушилня “Беко“

16

Закачалки – 2бр.

17

Огледала – 2бр.

18

Библиотека

 

ІІ. Обединено детско заведение „Свобода“ Ямбол – ЕИК 000964625, с адрес: ул. „Ал. Стамболийски“ № 78, гр. Ямбол, следните материални активи:

 

 

№ по ред

Наименование

1

Бюро – учителско

2

Маса – статив – 8бр.

3

Стол – 8бр.

4

Бюро – 3бр.п

5

Принтер – лазарен

6

Компютър

7

Комп. Конфигурация

8

Секция „Дони“

9

Бюро „Неапол“

10

Контейнер – 3 чекмеджета

11

Комот

12

Хладилна камера

13

Холова гарнитура

14

Пожарогасител – 4 бр.

15

Секция

16

Телевизор „Беко“ – 4бр.

17

Закачалка – 2бр.

18

Микровълнова фурна

19

Миксер

20

Пасатор

21

Кухненски робот

22

Хладилник фризер

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне на цена на отстъпено право на строеж върху ПИ с идентификатор 87374.543.461 по КК гр. Ямбол - общинска собственост за изграждане на обект "Едноетажна жилищна сграда" - с административен адрес: гр. Ямбол, ул. "Даскал Стоян Белчев" № 13.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост учредява отстъпено право на строеж от 28.00 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.543.461, по КК на град Ямбол, целият с площ 139 кв.м.  за изграждане на обект „Едноетажна жилищна сграда“ с площ 80 кв.м., в това число ЗП съществуваща сграда 52 кв.м. и ЗП разлика за отстъпено право на строеж 28 кв.м., находящ се на ул. „Даскал Стоян Белчев“ № 13 и определя пазарна цена в размер на 2 400 лв. (две хиляди и четиристотин лева), на която учредява правото на Христо Божилов Пашов с местоживеене: гр. Тополовград, ул. „България“ № 14 и Виолина Стефанова Пашова с местоживеене: гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 78, ет.13, ап.58.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Сокол" № 3, вх.А, ет.2, ап.6, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал. 2 и ал.4 от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.510.118.2.6 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и десет точка сто и осемнадесет точка две точка шест), с площ 75.58 (седемдесет и пет точка петдесет и осем) кв. м.,  заедно с мазе № 6 с площ 14.02 кв.м., таван № 6 с площ 16.04 кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 2 етаж от сграда с идентификатор 87374.510.118.2, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.510.118 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Сокол“ № 3, вх.А, ет.2, ап.6, в размер на 17 400.00 лв., на  която цена го продава на Милена Михайлова Събева от гр. Ямбол, ул. „Сокол“, №3, вх.А, ет.2, ап.6 и Тодор Георгиев Събев от гр. Ямбол, ул. „Сокол“, № 3, вх.А, ет.2, ап.6.

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публични търгове  имоти – частна общинска собственост и определя начални тръжни цени на имотите предмет на търговете както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 87374.531.254 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за жилищни нужди, имот 1936 в кв. 105 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 257 кв. м., находящ се на ул. „Янко Сакъзов” № 4, актуван с АОС  – частна № 1602 от  19.04.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 18 250.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 9 125.00 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 87374.531.228 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен ПИ 2271 за жилищни нужди в кв. 103 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 256 кв. м., находящ се на ул. „Видин” № 21, актуван с АОС  – частна № 997 от  15.04.2004 г.

Начална тръжна цена на имота 23 142.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 11 570.00 лв.

3. Поземлен имот с идентификатор 87374.548.5 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІІ 4470 за друг вид застрояване, в кв. 152 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 1 215 кв. м., находящ се на ул. „Бакаджик”, № 30,актуван с АОС  – частна № 1581 от  10.08.2009 г.

Начална тръжна цена на имота 68 650.00лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 34 325.00 лв.

4. Поземлен имот с идентификатор 87374.553.305 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за жилищни нужди, с площ 364 кв. м., находящ се на ул. „Будак Стоян войвода” № 27, актуван с АОС  – частна № 168 от  23.10.2000 г.

Начална тръжна цена на имота 13 100. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 6 550.00 лв.

5. Поземлен имот с идентификатор 87374.553.439 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХVІІ за жилищни нужди, в кв.119, с площ 470 кв. м., находящ се на ул. „Будак Стоян войвода”, актуван с АОС  – частна № 1642 от  04.08.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 16 200. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 8 100.00 лв.

6. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.117 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за обществена сграда - комплекс в кв. 6 по регулационния план на гр. Ямбол., с площ 6001.00 кв.м., актуван с АОС – частна 1234/24.03.2006 г., находящ се в ж.к. „Христо Ботев”, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 152 425. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 76 210.00 лв.

7. Магазин на ул. „Тракия” № 16, гр. Ямбол, находящ се в приземен етаж на сградата, представляващ  – самостоятелен обект в сграда с предназначение за търговска дейност с идентификатор 87374.543.117.1.5 по КК на гр. Ямбол, със застроена площ 146.89 кв.м., актуван с АОС – частна № 76 от 22.07.1999 г.

Начална тръжна цена на имота 70 000. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 35 000.00 лв.

8. Поземлен имот с идентификатор 87374.544.37 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V в кв.1 по плана за регулация на кв.”Зорница”,град Ямбол, отреден за „Комплексно обществено обслужване”, с площ  493 кв.м. ,  актуван  с АОС № 1198/13.06.2005 г.

Начална тръжна цена на имота 33 360.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 16 680.00 лв.

9. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.36.2.16 по КК на гр. Ямбол, с предназначение – за обслужващи дейности и битови услуги, представляващ целия пети етаж над партера в шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г. с площ 347.00  кв.м. и 15.24 % идеални части от общите части на сградата, находяща се на ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, актуван с АОС – частна № 1621/22.07.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 216 000. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 108 000.00 лв.

10. Самостоятелен обект в сграда с  идентификатор 87374.541.36.2.15 по КК на гр. Ямбол, с предназначение за обслужващи дейности и битови услуги, представлява- целия четвърти етаж над партера в шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., с площ 347.00 кв.м. и  15.24 % идеални части от общите части на сградата, находяща се на ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, актуван с АОС – частна 1620/22.07.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 216 000. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 108 000.00 лв.

11. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.41 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”, с площ 535.00 кв.м., актуван с АОС № 1326 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 34 800. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 17 400.00 лв.

12. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.42 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”, с площ 466.00 кв.м. , актуван  с АОС № 1327 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 30 300. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 15 150.00 лв.

Актуван е с АОС № 1327 от 26.01.2007 г.

13.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.43 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІV 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”, с площ 401.00 кв.м, актуван с АОС № 1328 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 26 100. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 13 050.00 лв.

14.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.44 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”, с площ 337.00 кв.м., актуван с АОС № 1329 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 19 800. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 9 900.00 лв.

15.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.45 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”, с площ 338.00 кв.м., актуван с АОС № 1330 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 19 800. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 9 900.00 лв.

16.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.46 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”, с площ 279.00 кв.м., актуван с АОС № 1331 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 16 900. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 8 450.00 лв.

17.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ 25 в кв. 23 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За търговия и услуги”, с площ 1 274.00 кв.м.,  актуван с АОС № 1325 от 25.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 75 400. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 37 700.00 лв.

18.Поземлен имот с идентификатор 87374.547.39 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ І 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За търговия и услуги”, с площ 5 265.00 кв.м., Актуван  с АОС № 1322 от 24.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 276 000.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 138 000.00 лв.

19. Поземлен имот с идентификатор 87374.513.46 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХХІХ в кв. 162 по плана за регулация на промишлена зона, отреден за „Производствено складова дейност, търговия и услуги”, с площ 4000.00 кв.м., актуван  с АОС № 963 от 28.07.2003 г.

Начална тръжна цена на имота 54 800.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 27 400.00 лв.

20. Поземлен имот с идентификатор 87374.513.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХХVІІІ в кв. 162 по плана за регулация на промишлена зона, отреден за „Производствено складова дейност, търговия и услуги”, с площ 4165.00 кв.м.,  актуван  с АОС № 964 от 28.07.2003 г.

Начална тръжна цена на имота 57 000.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 28 500.00 лв.

21. Офис - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.91 по КК на гр. Ямбол, , с обща  площ 258.00 кв.м. , находящ се на ул. „Цар Иван Александър“ № 7 -  на партерния етаж от монолитна жилищна сграда с идентификатор 87374.535.29.3, построена с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 87374.535.29, актуван с АОС 1774 от 11.03.2013 г.

Начална тръжна цена на имота 304 700.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 152 350.00 лв.

22. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.36.2.17  по КК на гр. Ямбол, с предназначение - за обществено хранене, с площ 233.00 кв.м., находящ се в подземния етаж на шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г. и 10.23 % /десет цяло и двадесет и три/ % идеални части от общите части на сградата, равно на 30.69 /тридесет цяло и шестдесет и девет/ кв.м., актуван с АОС 1658 от 06.08.2010 г., находящ се на ул. „Търговска” № 57, ет  -1, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 136 620.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 68 100.00 лв.

23. Втори етаж от двуетажна сграда, представляващ  самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.532.59.1.2 с предназначение за жилище, със застроена площ 144.50 кв.м., и таван със застроена площ 127.00 кв.м, находящи се на ул. „Стара планина” № 14, гр. Ямбол, актувани с АОС – частна № 181 от  21.12.2000 г.

Начална тръжна цена на имота 26 900.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 13 450.00 лв.

24. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.93 по КК на град Ямбол, с общ площ 47.00 кв.м., находящ се на ул. „Цар Иван Александър“ № 7 -  на партерния етаж от монолитна жилищна сграда с идентификатор 87374.535.29.3, построена през 1989г. с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 87374.535.29, актуван с АОС 1777 от 13.03.2013г.

Начална тръжна цена на имота 57 500.00лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 28 750.00 лв.

25. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.542.258 с площ 219.00 кв.м., по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АК, последно изменена със Заповед 18-4948-26.06.2015г. на началника на СГКК Ямбол, начин на трайно ползване – за търговски обект комплекс, идентичен с УПИ VІІІ 164 за ОДО, кв.93 по регулационния план на гр. Ямбол за ОДО, актуван с АОС 1924/26.08.2015г., находящ се на ул. „Крали Марко“ №103, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 29 590.00лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 14 795.00 лв.

26. Незастроен поземлен имот 87374.519.101 по КК на град Ямбол, с площ 21 945 кв.м., идентичен с част от УПИ ІV в кв. 152 по регулационния план на град Ямбол, актуван с АОС №1740 от 19.05.2012г., находящ се на ул. „Ормана”, Индустриална зона , гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 220 700.90 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 110 350.00 лв.

27. Незастроен поземлен имот № 87374.539.56  по кадастралната карта на гр. Ямбол с площ 349.00  кв.м., за който е отреден    УПИ ХІІ- 56,  кв. 16 по  ПУП ПР на града, актуван с АОС №1458/29.04.2008 г., находящ се на ул. „Преслав” №50, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 61 600.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 30 800.00 лв.

28. Поземлен имот 87374.553.456 по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият с площ 3 185. кв.м., начин на трайно ползване - ниско застрояване,  идентичен с  УПИ І  за ЖС, кв.134 по ПУП ПР на гр. Ямбол, одобрен със Заповед І-А-218 от 27.02.1995 г., заедно с

-едноетажна сграда с идентификатор  87374.553.456.2 със застроена площ 264.00  кв.м., представляваща производствена сграда,

-сграда с идентификатор  87374.553.456.1,със застроена площ 78.00кв.м., представляваща склад и

-сграда с идентификатор  87374.553.456.3  със застроена площ 33. 00  кв.м., представляваща склад, актуван с АОС № 1891 от 05.03.2015г., находящ се в гр. Ямбол, ул. „Клокотница” № 83

Начална тръжна цена на имота 164 300.00лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 82 150.00 лв.

29. Застроен поземлен имот с идентификатор 87374.559.169  по кадастралната карта на гр. Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АК , последно изменена със Заповед 18-5369-23.04.2014 г. на началника на СГКК Ямбол, с площ 375.00 кв.м.,  начин на трайно ползване – за ниско жилищно застрояване, идентичен с УПИ ІV  в кв. 79 по регулационния плана на гр. Ямбол, ведно със сграда с идентификатор 87374.559.169.1 , едноетажна със ЗП 93.00  кв.м., строена през 1962 г. и сграда с идентификатор 87374.559.169.2 , едноетажна със ЗП 11.00 кв.м., строена през 1962 г., актуван с АОС №1857 от 07.07.2014г.,находящ се на ул. „П. К.Яворов” № 42, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 27 600.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 13 800.00 лв.

30. Помещение - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.19.1.9 по кадастралната карта на гр. Ямбол, със застроена площ 153.09 кв.м., част от сутерена на двуетажна масивна сграда с идентификатор 87374.537.19.1, находяща се в гр. Ямбол ул. „Димитър Благоев” № 13, конструкция - ППП, строена 1979 г., АОС 1710 от 15.12.2011 г.

Начална тръжна цена на имота  66 993.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 33 495.00 лв.

31.Поземлен имот с идентификатор 87374.528.347 по кадастралната карта на гр.Ямбол с площ 4 532, съставляващ УПИ ІІ, в кв.84 на ул.”Ресен” №2 заедно с построените в него сграда с идентификатор 87374.528.347.1 с площ 119 кв.м.; сграда с идентификатор 87374.528.347.2 с площ 292 кв.м.; сграда с идентификатор 87374.528.347.3 с площ 195 кв.м. и сграда с идентификатор 87374.528.347.4 с площ 368 кв.м., актуван с АОС №1074 от 12.07.2004г.

Начална тръжна цена на имота  625 633.60лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 313 000.00 лв.

32. Сграда с идентификатор 87374.521.26.5 по КК на град Ямбол, едноетажна  с площ 18.00  кв.м.,  построена  с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.521.26 по КК на града, находяща се в гр. Ямбол, ж.к. "Г.Бенковски"  № 94 А.

Начална тръжна цена на имота  11 100.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 5 550.00 лв.

33. Имот с номер 015033 в землището на с. Веселиново с ЕКАТТЕ 10776, местност "МЕРА СИТЛЕР", с площ 31.893  дка, идентичен с УПИ ІІ за складова дейност, рекреация, производство, търговия, жилищно строителство, ведно с едноетажна масивна сграда - котелно, строена 1967 г., с площ 108  кв.м., актуван с АОС 1626 от 02.08.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  262 000.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 131 000.00 лв.

34. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.130 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ І за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 440.00 кв.м., находящ се в ж.к. „Христо Ботев”, гр. Ямбол, актуван с АОС – частна № 1667 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  9 603.00., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 800.00 лв.

35. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.131 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 414.00 кв.м.,  актуван с АОС – частна № 1668 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  9 035.60., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 650.00 лв.

36. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.132 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 414.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1669 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  9 035.60., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 650.00 лв.

37. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.133 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІV за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 415.00 кв.м.,  актуван с АОС – частна № 1670 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  9 057.40лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 530.00 лв.

38. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.134 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 332.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1671 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  6773.00., без ДДС.

Депозит за участие в търга 3 390.00 лв.

39. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.135 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 399.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1672 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  8 140.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 070.00 лв.

40. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.136 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 288.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1673 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  5 875.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 940.00 лв.

41. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.137 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІХ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 429.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1674 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  8 750.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4370.00 лв.

42. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.139 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 400.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1675 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  8 160.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 080.00 лв.

43. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.140 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 400.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1676 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  8 160.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 080.00 лв.

44. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.141 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 435.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1677 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  8 710.90лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 350.00 лв.    

45. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.142 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІV за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 367.00 кв.м. актуван с АОС – частна № 1678 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  7 349.20лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 3 670.00 лв.

46. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.346 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІХ за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 327 кв. м., находящ се на ул. „Вит”, актуван с АОС  – частна № 1081 от  12.07.2004 г.

Начална тръжна цена на имота  30 800.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 15 400.00 лв.

47. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.340 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 377 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1075 от  12.07.2004 г.

Начална тръжна цена на имота  24 500.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 12 250.00 лв.

48. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.341 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІV за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 479 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1076 от  12.07.2004 г.

Начална тръжна цена на имота  31 100.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 15 550.00 лв.

49. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.342 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 588 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1077 от  12.07.2004 г.

Начална тръжна цена на имота  50 000.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 25 000.00 лв.

50. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.343 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 306 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1078 от  12.07.2004 г.

Начална тръжна цена на имота  29 100.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 14 550.00 лв.

51. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.344 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІ за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 411 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1079 от  12.07.2004 г.

Начална тръжна цена на имота  38 900.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 19 450.00 лв.

52. Поземлен имот с идентификатор 87374.531.429 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за жилищни нужди, с площ 261 кв. м., находящ се на ул. „Матвей Вълев”, № 4, актуван с АОС  – частна № 1418 от  11.07.2007 г.

Начална тръжна цена на имота  42 230.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 21 115.00 лв.

53. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.518.97 по КК на гр. Ямбол, с площ 18 102.00кв.м., с предназначение и начин на трайно ползване: за производствен и складов обект, идентичен с УПИ ХVІ-7868, в кв. 147 по ПРЗ на гр. Ямбол, актуван с АОС 1264/28.06.2006г., находящ се в Индустриална зона, ул. „Ормана”, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота  275 300.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 137 650.00 лв.

54. Магазин – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.542.177.1.114 по КК на гр. Ямбол с площ 70.00 кв.м.,част от сграда с идентификатор 87374.542.177.1 построена с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.542.177 по КК на града, актуван с АОС - частна №1762 от 28.01.2013г., находящ се на ул. „Срем” бл.3, партер.

Начална тръжна цена на имота в размер на 47 520.80 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 23 750.00 лв.

55. Поземлен имот с идентификатор 87374.519.107 по КК на град Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на изпълнителния директор на АК, последно изменена със Заповед 18-7967-31.05.2014г. на началника на СГКК – Ямбол, с площ 98 362.00 кв.м., начин на трайно ползване – Разсадник, ведно с построените в имота административни и обслужващи сгради:

- административна сграда с идентификатор 87374..519.107.1, едноетажна със ЗП 63.00 кв.м.

- административна сграда с идентификатор 87374..519.107.2, едноетажна със ЗП 93.00 кв.м.

- административна сграда с идентификатор 87374..519.107.4, едноетажна със ЗП 55.00 кв.м.

- административна сграда с идентификатор 87374..519.107.5, едноетажна със ЗП 20.00 кв.м.

- административна сграда с идентификатор 87374..519.107.7, едноетажна със ЗП 48.00 кв.м.

- сграда  - помпена станция с идентификатор 87374.519.107.3, едноетажна със ЗП 20.00 кв.м

- сграда  - работилница с идентификатор 87374.519.107.9, едноетажна със ЗП 68.00 кв.м.

- сграда – санитарен възел /външна тоалетна/ с идентификатор 87374.519.107.6, едноетажна със ЗП 3.00 кв.м.

Начална тръжна цена на имота  841 000.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 470 000.00 лв.

56. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.42 по КК на гр. Ямбол, с площ 6070 кв.м., идентичен с УПИ ІІ в кв. 152по регулационния план на гр. Ямбол, актуван с АОС 1595/08.03.2010г., находящ се в Индустриална зона, ул. „Ямболен”, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота  92 300.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 46 150.00 лв.

57. Поземлен имот с идентификатор 87374.543.621 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 166.00 кв.м.,  трайно предназначение на територията - урбанизирана  и начин на трайно ползване - ниско застрояване, идентичен с УПИ ХІІІ  за ЖС, кв.4  по ПУП ПР, одобрен със заповед І-А-375 от 12.05.1995 г., находящ се на ул. „виза“ № 3,  актуван с АОС 1898 от 15.04.2015 г. 

Начална тръжна цена на имота  17 100.00лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 8 550.00 лв.

58. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.538.11.1.32 по кадастралната карта на гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 2, с разгъната застроена площ 395.00 кв.м. (склад и котелно помещение), представляващ част от сутерена на четириетажна масивна монолитна сграда, строена 1965 г. с идентификатор 87374.538.11.1, построена в ПИ 87374.538.11,  ведно с правото на строеж върху терена, актуван с АОС 1683 от 18.02.2011 г.

Начална тръжна цена на имота 184 127.70 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 92 060.00 лв.

59. Триетажна  сграда  с идентификатор 87374.560.12.1 по КК на град Ямбол, със застроена  площ 468 кв.м., строена през 1982 г, -  масивна, конструкция  ЕПЖС, построена в ПИ 87374.560.12 , включен в УПИ І, кв.3 по ПУП ПРЗ, одобрен със Заповед І-А-.756/26.03.1991 г., актувана с АОС 1790 от 01.07.2013 г., находяща се в ж.к. "Златен рог 2" , гр. Ямбол. 

Начална тръжна цена на имота  388 700.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 194 350.00 лв.

60. Поземлен имот с идентификатор 87374.523.324 с площ 155.00 кв.м, по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, начин на трайно ползване – ниско застрояване, включен в УПИ VІІ 1075, 1076, 1077 в кв. 57 по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със заповед І-А-630/02.08.1994г., актуван с АОС 1937/21.10.2015г., находящ се на ул. „Драва“ №25, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 12 337.00лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 6 170.00 лв.

61. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.546.77 с площ 317.00кв.м, по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г.на изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване  - комплексно застрояване, включен в УПИ І в кв. 24 по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед І-А-871 от 12.04.1991г. и Заповед І-А-307 от 02.04.2007г., актуван с АОС 1945/09.11.2015г., находящ се в ж.к. „Хале“ № 65, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 37 500.00лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 18 750.00 лв.

62. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.546.8 с площ 237.00 кв.м по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, последно изменени със Заповед 18-6027-03.08.2015г. на началника на СГКК Ямбол, начин на трайно ползване – ниско застрояване, идентичен с УПИ ХІІ в кв. 23 по регулационния план на гр. Ямбол за ЖС, актуван с АОС 1946/09.11.2015г., находящ се на ул. „Търговска“ № 158, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 31 900.00лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 15 950.00 лв.