ПРОТОКОЛ № L

 

           

            Днес, 01.10.2015г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 15.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0009/23.09.2015г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 35, отсъстваха Калчо Донев и Стоян Проданов.

            На заседанието присъстваха Красимира Петрова и Стоян Драгнев – заместник - кметове на община Ямбол.

В 15.00 часа присъстваха 33 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Т. Петкова откри петдесетото заседание на Общинския съвет.

 

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община Ямбол във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Мариана Димова Димова и Тодорка Ангелова Василева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

3.      Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Ипек Александрова Щерева, Фиген Александрова Щерева и Седеф Александрова Щерева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

4.      Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване по искане от Данчо Григоров Виденов за имот, находящ се на ул. "Серес" 25 - 25А.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване по искане от Гергана Миланова Димова за имот, находящ се на ул. „Стефан Караджа” № 27.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно определяне на цена на отстъпено право на строеж върху ПИ с идентификатор 87374.541.17 по КК на гр. Ямбол – общинска собственост за изграждане на стълба с площ 5,16 кв. м. към проектиран ,,Кафе -клуб’’ при преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.17.1.43, находящ се на партерния етаж от жилищен блок на ул.,,Г. С. Раковски” № 38А, УПИ VII, кв. 87, ЦГЧ по регулационния план на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж в ж.к. Възраждане”, бл.55, вх.Б.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно продажба на общински имот – апартамент в ж.к. „Георги Бенковски”, бл. 17, вх.Г, ет.1, ап.64, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно продажба на общински имот – апартамент в ж.к. „Хале”, бл.9, вх.Е, ет. 8, ап.130, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

            Петкова - Имате думата по дневния ред. Няма предложения. Подлагам на гласуване анблок целия дневен ред.

            Гласували      за – 28            против – няма                       въздържали се – 3

            Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община Ямбол във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Мариана Димова Димова и Тодорка Ангелова Василева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

3.      Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Ипек Александрова Щерева, Фиген Александрова Щерева и Седеф Александрова Щерева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

4.      Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване по искане от Данчо Григоров Виденов за имот, находящ се на ул. "Серес" 25 - 25А.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване по искане от Гергана Миланова Димова за имот, находящ се на ул. „Стефан Караджа” № 27.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно определяне на цена на отстъпено право на строеж върху ПИ с идентификатор 87374.541.17 по КК на гр. Ямбол – общинска собственост за изграждане на стълба с площ 5,16 кв. м. към проектиран ,,Кафе -клуб’’ при преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.17.1.43, находящ се на партерния етаж от жилищен блок на ул.,,Г. С. Раковски” № 38А, УПИ VII, кв. 87, ЦГЧ по регулационния план на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж в ж.к. Възраждане”, бл.55, вх.Б.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно продажба на общински имот – апартамент в ж.к. „Георги Бенковски”, бл. 17, вх.Г, ет.1, ап.64, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно продажба на общински имот – апартамент в ж.к. „Хале”, бл.9, вх.Е, ет. 8, ап.130, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

            По всички точки от дневния ред Мария Славова гласува с карта на името на Илиана Бицова.

 

                       

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община Ямбол във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Янкова – ПК ЗОР приема предложението. (приложен протокол)

            Ганев – Колеги, предлагам да не си губим времето и направо да гласуваме предложението. Госпожа Петрова има знанията и опита да се справи със задълженията си. Предлагам да подкрепим предложението.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

            Гласували      за – 24                        против – 8                             въздържали се – 1

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. и на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 42, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет –Ямбол избира Красимира Петрова Петрова – заместник -кмет на общината, за временно изпълняващ длъжността „кмет на Община Ямбол" за периода от изтичане на текущия мандат до полагане на клетва от новоизбрания кмет на Община Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Мариана Димова Димова и Тодорка Ангелова Василева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            Антонова – Представи предложението по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 33            против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 4.2 от решение по т.2 от дневния ред на ХLІІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 16.02.2015г., отпуска еднократна финансова помощ на:

            1. Мариана Димова Димова от гр. Ямбол, живуща на ул. ,,Зора” № 13, ет.4, ап.11, в размер на 100 (сто) лв.;

            2. Тодорка Ангелова Василева от гр. Ямбол, живуща в ж.к.,,Райна Княгиня” 19-Д-4-72,  в размер на 100 (сто) лв.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Ипек Александрова Щерева, Фиген Александрова Щерева и Седеф Александрова Щерева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

           

            Антонова – Представи предложението по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

        

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Ипек Александрова Щерева, Фиген Александрова Щерева и Седеф Александрова Щерева с адрес – гр. Ямбол, ул. „Кичево” № 11.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване по искане от Данчо Григоров Виденов за имот, находящ се на ул. "Серес" 25 - 25А.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 30                        против – 3                             въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на право на пристрояване на Данчо Григоров Виденов, с постоянен адрес гр. Ямбол, ул.”Серес” № 25-25А, върху 69.00 кв.м. от общински ПИ 87374.543.542 по КК на гр. Ямбол, с площ 513  кв.м. за пристройка към втори етаж на съществуваща жилищна сграда с идентификатор 87374.543.542.5.2, построена в посочения общински поземлен имот с идентификатор 87374.543.542, при граници: 87374.543.550, 87374.543.564, 87374.543.541, 87374.543.54, находящ се на ул. „Серес” № 25-25А, в размер на 5 520.00 (пет хиляди петстотин и двадесет) лв.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

             

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване по искане от Гергана Миланова Димова за имот, находящ се на ул. „Стефан Караджа” № 27.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 30                        против – 3                             въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.182 и чл.188, ал.5 от Закона за устройство на територията, учредява право на строеж и определя пазарна цена на правото на пристрояване на Гергана Миланова Димова, с постоянен адрес гр. Ямбол, ул. ”Стефан Караджа” № 27, ет.3, ап.4., върху 18.50 кв.м. от общински ПИ 87374.541.59 по КК на гр. Ямбол, при граници на имота: 87374.541.65, 87374.541.66, 87374.541.97, 87374.541.15, 87374.541.64, 87374.541.63, 87374.541.58, 87374.537.113, 87374.541.62, 87374.541.61, 87374.541.60, с площ 2 221  кв.м. за построяване на „Сграда за търговия” към съществуваща жилищна сграда с идентификатор 87374.541.97.1, построена в поземлен имот с идентификатор 87374.541.97, находяща се на ул. „Стефан Караджа” № 27, в размер на 3 814.10 (три хиляди осемстотин и четиринадесет лева и десет стотинки).

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно определяне на цена на отстъпено право на строеж върху ПИ с идентификатор 87374.541.17 по КК на гр. Ямбол – общинска собственост за изграждане на стълба с площ 5,16 кв. м. към проектиран ,,Кафе -клуб’’ при преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.17.1.43, находящ се на партерния етаж от жилищен блок на ул.,,Г. С. Раковски” № 38А, УПИ VII, кв. 87, ЦГЧ по регулационния план на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 29                        против – 1                             въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Янкова – Гласувах „за”.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост учредява отстъпено право на строеж от 5.16 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.541.17, по КК на град Ямбол, целият с площ 1 158.78кв.м.  за изграждане на стълба с площ 5,16 кв.м. към проектиран „кафе-клуб“ при преустройство на част от самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.17.1.43, находящ се на партерния етаж от жилищен блок на ул. „Г. С. Раковски“ № 38А, УПИ VII, кв. 87, ЦГЧ по регулационния план и определя пазарна цена в размер на 967.10 лв. /деветстотин шестдесет и седем лева и десет стотинки/, на която учредява правото на ЕТ„Желязко Димитров – ЕЛЖИ“, с булстат: 128017501.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж в ж.к. Възраждане”, бл.55, вх.Б.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 27                        против – 2                             въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост, учредява  на Труфка Стамова Стамова допълнително право на строеж за 21.18 кв.м. върху общински ПИ 87374.552.47 по КК на гр. Ямбол, с площ 2 922 кв.м., при граници на имота: 87374.552.46, 87374.552.49, 87374.552.41, за преустройство на таванско помещение в таван- хоби в многофамилна жилищна сграда с идентификатор 87374.552.47.5, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане” бл.55, вх.Б и определя пазарна цена на правото на строеж в размер на 2 025.30 (две хиляди двадесет и пет лева и тридесет стотинки).

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно продажба на общински имот – апартамент в ж.к. „Георги Бенковски”, бл. 17, вх.Г, ет.1, ап.64, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 29                        против – 2                             въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал. 2 и ал.4 от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.521.10.1.64 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и едно точка десет точка едно точка шестдесет и четири), с площ 83.48 (осемдесет и три точка четиридесет и осем) кв. м.,  ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 1 етаж от сграда с идентификатор 87374.521.10.1, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.521.10 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ж. к. „Георги Бенковски”, бл.17, вх. Г, ет.1, ап.64, в размер на 28 420.00 лв., на  която цена го продава на Нигяр Хакъ Шефкетова и Юсеин Хасанов Юсеинов с постоянен адрес гр. Ямбол, ж. к. „Георги Бенковски”, бл.17, вх. Г, ет.1, ап.64.

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно продажба на общински имот – апартамент в ж.к. „Хале”, бл.9, вх.Е, ет. 8, ап.130, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 31                        против – 1                             въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал. 2 и ал.4 от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.36.30.130 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и шест точка тридесет и шест точка тридесет точка сто и тридесет), с площ 45.29 (четиридесет и пет точка двадесет и девет) кв. м.,  ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 8 етаж от сграда с идентификатор 87374.546.36.30, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.546.36 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ж. к. „Хале”, бл.9, вх. Е, ет.8, ап.130, в размер на 18 800.00 лв., на която цена го продава на Живко Михайлов Желязков и Анна Ангелова Желязкова с постоянен адрес гр. Ямбол, ж. к. „Хале”, бл.9, вх. Е, ет.8, ап.130.

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

 

 

 

            Петкова – Уважаеми  колеги, това беше последната планирана сесия за мандат 2011- 2015г.  Искам да ви уверя, че за мен беше привилегия и удоволствие да се запозная със всеки един от вас и четири години да работим заедно. Благодаря, че се отнасяхте с необходимата сериозност и отговорност към проблемите, които стояха пред нас за решаване. Благодаря ви и за това, че не позволихте на партийните пристрастия да вземат връх над доброто възпитание и над вашият интелект. Искам да пожелая на всички здраве преди всичко и успех във  всичко, до което се докоснете. Успех колеги и всичко добро!

Поради изчерпване на дневния ред закривам петдесетото заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

 

 

 

                                               Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Т. Петкова

                                              

 

                                                           Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

 

 

                                                                                  В. Андреева