РЕШЕНИЯ

 

НА ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 25 СЕПТЕМВРИ 2019г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Доклад относно касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2020-2022г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка пети клас с брой ученици под минималния - 13 и една паралелка шести клас с брой ученици под минималния - 12 през учебната 2019-2020 в СУ "Пиер дьо Кубертен".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Доклад от ВК за избор на кандидати за съдебни заседатели относно избрани за ЯРС и ЯОС.

ВНОСИТЕЛ: ВК

6.      Предложение относно възлагане на дейностите по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ямбол", съгласно сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот УПИ XXI-6928 „за производствено складова дейност, търговия и услуги“ в кв. 157 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на  кв.6 по плана на гр. Ямбол - Централна градска част.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Руско Минчев“ за обект № 16 Б на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на помещения - части от сграда ПОС, находяща се на ул. "Д. Благоев" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно учредяване право на пристрояване и определяне на пазарна цена по искане на "Марк 1" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот на ул. "Браила" № 10.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5  от Закона за устройство на територията за имот на ул. „Ямболен“ № 13.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в имот с идентификатор 87374.550.112 по КК на град Ямбол, ул. "Георги Гарабчи войвода".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно предварително съгласие за водовземане от подземни води в недвижими имоти - общинска собственост в ж. к. "Златен рог" за нуждите на ЕАД "Е. Миролио".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно предоставяне на част от имот - общинска собственост, находящ се в ж. к. "Златен рог" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Месокомбинат бай Течо" ООД за обекти № 15А и 15Б на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в УПИ XXVII, кв. 159 по плана на град Ямбол - Индустриална зона по искане на "Виденов груп" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно избор на ВрИД кмет на община във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно именуване площадно пространство на името на Елена Граматикова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Доклад относно касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 32, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Ямбол, приета на основание чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната:

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на община Ямбол и сметките за средствата от Европейския съюз за 2018 г., съгласно Приложение 1, 2, 3, 4, 7.

2. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг на община Ямбол, съгласно Приложение 5.

3. Одобрява извършените разходи за командировки на Кмета на община Ямбол и на Председателя на Общински съвет Ямбол към 31.12.2018 г., съгласно Приложение № 6.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2020-2022г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 15, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Ямбол:

Приема актуализирана бюджетна прогноза за периода 2020 – 2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Ямбол съгласно приложения  № 8, № 1а и № 6г. 

 

 

                                  

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2019 г. по приходната и разходната част както следва: за изграждане на система за външно видеонаблюдение в сградата на ДГ „Свобода“, филиал 2, адм. адрес ж. к. „Г. Бенковски“ № 400 в разчета за капиталови разходи за 2019г. да се включи горния обект на стойност 3200 лв. Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на детската градина чрез компенсирана промяна.

2. Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол 2019г. в § 52-00 Придобиване на ДМА.

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка пети клас с брой ученици под минималния - 13 и една паралелка шести клас с брой ученици под минималния - 12 през учебната 2019-2020 в СУ "Пиер дьо Кубертен".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 8 и чл. 69, ал.1 и ал.2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование:

Общински съвет-Ямбол дава съгласие за съществуването на маломерни паралелки – една паралелка V-ти клас с брой ученици под минималния – 13 и една паралелка VI-ти клас с брой ученици под минималния – 12 през учебната 2019/2020 година в СУ „Пиер дьо Кубертен“, гр. Ямбол. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност за учебната 2019/2020 година ще се осигурят от собствени приходи на общината като дофинасиране.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Доклад от ВК за избор на кандидати за съдебни заседатели относно избрани за ЯРС и ЯОС.

ВНОСИТЕЛ: ВК

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.68а, ал.4 от ЗСВ във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлага на Общото събрание на съдиите от Апелативен съд Бургас следните кандидати за съдебни заседатели:

 

1.      Марийка  Павлова

2.      Генка Вълчева

3.      Васил Господинов

4.      Станка Пантова

5.      Диана Атанасова

6.      Милка Радева                                        

7.      Надя Кондова

8.      Кера Димитрова

9.      Светлана Сарандева

10.  Стоян Иванов

11.  Станка Стоянова

12.  Радостина Пеева

13.  Георги Кулишев

14.  Катя Донева

15.  Лалка Иванова

 

2. На основание чл.68а, ал.4 от ЗСВ във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлага на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд Ямбол следните кандидати за съдебни заседатели:

 

1.      Станка Христова

2.      Станка Елкова

3.      Атанаска Иванова

4.      Бисерка Миланова

5.      Севдие Хабилова

6.      Димчо Добрев

7.      Марианна Маврова

8.      Марияна Георгиева

9.      Янка Джендова

10.  Александър Великов

11.  Йорданка Пумпалова

12.  Милена Михайлова

13.  Нели Стоянова

14.  Петя Минева                       

15.  Ганка Петрова

16.  Станислава Кечеджиева

17.  Лилия Янева

18.  Диян Динев

19.  Минчо Минев

20.  Веса Мантарева

21.  Божанка Янева

22.  Елена Георгиева

23.  Генка Велева

24.  Милена Иванова

25.  Керка Русева

26.  Марийка Иванова

27.  Маша Трендафилова

28.  Калинка Иванова

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно възлагане на дейностите по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ямбол", съгласно сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно Указания за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес, Общински съвет град Ямбол:

1. Предоставя изпълнението на дейностите на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ на Дирекция „Хуманитарни дейности“ към Община Ямбол.

2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да издаде заповед, с която да възложи изпълнението на дейностите по предоставяне на услугата „Патронажна грижа” по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ямбол“ по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 на Дирекция „Хуманитарни дейности“. Заповедта следва да съдържа всички задължителни елементи, съгласно Раздел V от Указания за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес;

3. Дава съгласие финансираните по ОП РЧР услуги по „Патронажна грижа“ да се  ползват от потребителите без заплащане на такса за периода на предоставяне на услугата – 12 месеца, считано от 01.11.2019 г.   

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот УПИ XXI-6928 „за производствено складова дейност, търговия и услуги“ в кв. 157 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот УПИ XXI-6928 „за производствено складова дейност, търговия и услуги“ в кв. 157 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на  кв.6 по плана на гр. Ямбол - Централна градска част.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1 и чл. 104, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на кв.6 по плана на гр. Ямбол - Централна градска част.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Руско Минчев“ за обект № 16 Б на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3467/05.10.2016г. с ЕТ „Руско Минчев”, ЕИК 838123068, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. ”Богомил” № 15, вх.Б, ет.2, гр. Ямбол, представляван от Руско Минчев, за предоставен под наем Обект № 16Б – Помещение за закусвалня - недвижим имот частна общинска собственост, с идентификатор 87374.550.10.15 по КК на гр. Ямбол, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев“, гр.Ямбол, с площ 83.50 кв.м., със  7 (седем) години, считано от 05.10.2019г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на помещения - части от сграда ПОС, находяща се на ул. "Д. Благоев" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ, отдава под наем чрез публични търгове с тайно наддаване помещения -  части от имот публична общинска собственост, находящи се в сграда с идентификатор 87374.531.416.2 по КККР на град Ямбол, находяща се на ул. „Димитър Благоев“ № 2, актуван с АПОС №123/09.03.2000г., както следва:

1.      Обект - Помещения, находящи се на партера на сградата, с обща площ 24.03 кв.м., представляващи помещение – Спешен кабинет с площ 16.51 кв.м. и помощно помещение с площ 7.52 кв.м.,

-      Начална тръжна цена - 159.56лв., без ДДС (изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол);

-      Депозит960.00 лв.

-      Предмет на дейност – осъществяване на здравни услуги (дентална помощ), извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

2.      Обект – Кабинет № 1, представляващ помещение с площ 22.40 кв.м. за здравни услуги

-      Начална тръжна цена - 148.74лв., без ДДС (изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол);

-      Депозит890.00 лв.

-      Предмет на дейност – осъществяване на здравни услуги (дентална помощ), извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

3.                  Обект – Помещения, с обща площ 38.64 кв.м., представляващи помещения за здравни услуги, а именно: Кабинет № 12 с площ 18.48 кв.м. и Кабинет № 13 с площ 20.16 кв.м.

-      Начална тръжна цена - 256.57лв., без ДДС (изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол);

-      Депозит1 540.00 лв.

-      Предмет на дейност – осъществяване на здравни услуги (дентална помощ), извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

4.                  Обект – Помещения, с обща площ 40.93 кв.м., представляващи офис с площ 25.09 кв.м. и помощно помещение с площ 15.84 кв.м.

-      Начална тръжна цена - 92.50лв., без ДДС (изчислена по т.43 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол);

-      Депозит550.00 лв.

-      Предмет на дейност - офис;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

5.                  Обект – Кабинет № 23, представляващ помещение с обща площ 15.00 кв.м. за здравни услуги

-      Начална тръжна цена - 99.60лв., без ДДС (изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол);

-      Депозит600.00 лв.

-      Предмет на дейност - осъществяване на здравни услуги (дентална помощ), извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

6.                  Обект – Кабинет № 26, представляващ помещение с площ 20.44 кв.м. за здравни услуги

-      Начална тръжна цена - 135.72лв., без ДДС (изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол);

-      Депозит815.00 лв.

-      Предмет на дейност – осъществяване на здравни услуги (дентална помощ), извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

7.                  Обект – Кабинет № 27, представляващ помещение с площ 31.26 кв.м. за здравни услуги

-      Начална тръжна цена - 207.57лв., без ДДС (изчислена по т.54 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол);

-      Депозит1 250.00 лв.

-      Предмет на дейност – осъществяване на здравни услуги (рентген), извършвани от медицински лица;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

8.                  Обект - Помещение № 28, с площ 20.40 кв.м. – за склад

-      Начална тръжна цена - 15.10лв., без ДДС (изчислена по т.42 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол);

-      Депозит90.00 лв.

-      Предмет на дейност - склад;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

9.        Обект – Помещение с площ 19.20 кв.м., представляващо офис (за дентални услуги)

-      Начална тръжна цена - 43.40лв., без ДДС (изчислена по т.43 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол);

-      Депозит260.00 лв.

-      Предмет на дейност - офис;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно учредяване право на пристрояване и определяне на пазарна цена по искане на "Марк 1" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. чл.38, ал.1 и ал.2 и чл. 41(2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена, в размер на 17 995.50 лв., на която да се учреди право на пристрояване на ООД „Марк 1”, ЕИК 128569229 върху общински ПИ 87374.550.2 по КК и КР на град Ямбол, с площ 3 484 кв. м., начин на трайно ползване за комплексно застрояване, за който е отреден УПИ I за КОО, кв.18 Б  за пристройка със застроена площ  57.10 кв. м. и разгъната застроена площ  122.20 кв.м. за обект  „Пристройка на два етажа и преустройство на сгради с идентификатори 87374.550.2.7 и 87374.550.2.8 с обособяване на магазин за месо с топла точка, транжорна и офис“ с административен адрес гр. Ямбол, ул. „“Батак“ № 14-16.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот на ул. "Браила" № 10.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.      На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на

Общински ПИ с проектен идентификатор 87374.538.206 с площ 49 кв.м.  в размер на 3279.00 лв. без ДДС, който се придава към УПИ I-24, кв. 117

Общински ПИ с проектен идентификатор 87374.538.205 с площ 29 кв.м., в размер на 1923.00 лв. без ДДС, който се придава към УПИ I-24, кв. 117 и

ПИ с проектен идентификатор 87374.538.204, с площ 25.00 кв.м. в размер на 1714.00 лв. без ДДС който се отнема от съсобствения на заявителите УПИ I-24, кв. 117 (87374.538.24) и се включва в улицата.

 

2.      На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.34, ал.5 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, във връзка с чл.15, ал.3  и ал.5 от ЗУТ дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор за прехвърляне правото на собственост.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5  от Закона за устройство на територията за имот на ул. „Ямболен“ № 13.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.      На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС обявява  за частна общинска собственост 133/9120 идеални части от поземлен имот с идентификатор 87374.517.16, целият с площ 9120 кв.м., актуван с акт за публична общинска собственост 2448/29.08.2019 г.

 

2.      На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.34, ал.5 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, във връзка с чл.15, ал.3  и ал.5 от ЗУТ, чл.36, ал.1, т.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС определя пазарна цена на 98 кв.м. от ПИ с идентификатор 87374.517.16 в размер на   2 760.00 лв. без ДДС   и дава съгласие да се сключи предварителен договор с ООД „СТОЯНОВИ ГРУП“ за прехвърляне правото на собственост, чрез делба от кмета на Община Ямбол, на основание чл.15, ал.5 от ЗУТ.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

Предложението не се прие.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в имот с идентификатор 87374.550.112 по КК на град Ямбол, ул. "Георги Гарабчи войвода".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се продаде на ЕООД „ДИЧОНИ“ с ЕИК 128602120 , седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Цар Иван Шишман“ № 11, вх.“А“, ет.3, ап.5  правото на собственост на сграда с идентификатор 87374.550.112.6 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и петдесет точка сто и дванадесет точка шест), със застроена площ от 208 (двеста и осем) кв. м., начин на трайно ползване – „склад“, конструкция – масивна с дървен гредоред, едноетажна, актувана с Акт № 2264/21.08.2018г. за частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията на 22.08.2018г., с вх. рег. № 5501, том 17, стр.54, попадаща в поземлен имот 87374.550.112 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и петдесет точка сто и дванадесет) по КК на гр. Ямбол, собственост на ЕООД „ДИЧОНИ“, с ЕИК 128602120, седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Цар Иван Шишман“ № 11, вх.“А“, ет.3, ап.5, с  адрес  на имота гр. Ямбол, ул. „Георги Гарабчи Войвода“ за сумата от 43 740.00 (четиридесет и три хиляди седемстотин и четиридесет) лв., без ДДС.

      Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно предварително съгласие за водовземане от подземни води в недвижими имоти - общинска собственост в ж. к. "Златен рог" за нуждите на ЕАД "Е. Миролио".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21 ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал.1 от ЗОС и чл.60, ал.6, т.1 от ЗВ и чл.182, ал.1 от ЗУТ, дава предварително съгласие на „Е. Миролио“ ЕАД, ЕИК 119603547, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, „Индустриална зона“, представлявано от Гаетано Римини, за проектиране и извършване на проучвателни дейности, във връзка с изграждането на 4 броя  водовземни съоръжения- тръбни кладенци за водоснабдяване на производствената площадка на дружеството на територията на град Ямбол в ПИ с идентификатор 87374.511.437 по КК и КР на град Ямбол,

 в и през общински поземлени имоти, както следва:

1. Място на водовземане и изграждане на водовземните съоръжения -  тръбни кладенци в:

ПИ с идентификатор 87374.560.8, по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 22030 кв.м. и начин на трайно ползване за “Комплексно застрояване“,

ПИ с идентификатор 87374.560.2, по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 3 357 кв.м. и начин на трайно ползване за “Паркинг“,

ПИ с идентификатор 87374.560.14, по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 3262 кв.м. и начин на трайно ползване за “Комплексно застрояване“ и

ПИ с идентификатор 87374.560.12, по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 6 809 кв.м. и начин на трайно ползване за “Комплекс за  образование“.

2. За довеждащ водопровод от тръбни кладенци до съществуваща водомерна шахта в имот 87374.511.4 през:

ПИ с идентификатор 87374.560.12, по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 6 809 кв.м. и начин на трайно ползване за “Комплекс за  образование“,

ПИ с идентификатор 87374.560.14, по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 3262 кв.м. и начин на трайно ползване за “Комплексно застрояване“,

ПИ с идентификатор 87374.560.6, по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 2099 кв.м. и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“,

ПИ с идентификатор 87374.560.8, по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 22030 кв.м. и начин на трайно ползване за “Комплексно застрояване“ ,

ПИ с идентификатор 87374.560.2, по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 3 357 кв.м. и начин на трайно ползване за “Паркинг“,

ПИ с идентификатор 87374.560.3 по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 5 285  кв.м. и начин на трайно ползване за “Комплексно застрояване“,

ПИ с идентификатор 87374.560.26 по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 9 099  кв.м. и начин на трайно ползване за “Първостепенна улица“,

ПИ с идентификатор 87374.560.27 по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 27 925 кв.м. и начин на трайно ползване за „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“,

ПИ с идентификатор 87374.516.48 по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 36 871 кв.м. и начин на трайно ползване за „За друг вид водно течение“,

ПИ с идентификатор 87374.517.22 по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 60 912 кв.м. и начин на трайно ползване „За друг вид озеленени площи“, 

ПИ с идентификатор 87374.517.21 по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 571кв.м. и начин на трайно ползване за “Първостепенна улица“ ,

ПИ с идентификатор 87374.517.45 по КК и КР на град Ямбол, целият с площ  11 266 кв.м.  и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“,

ПИ с идентификатор 87374.517.42 по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 1569 кв.м. и начин на трайно ползване „За друг поземлен имот за движение и транспорт“,

ПИ с идентификатор 87374.511.52 по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 1 209 кв.м. и начин на трайно ползване „За друг поземлен имот за движение и транспорт“ и

ПИ с идентификатор 87374.511.43 по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 13 927 кв.м. и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“.

           

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на част от имот - общинска собственост, находящ се в ж. к. "Златен рог" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл. 13, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Ямбол, предоставя на Народно читалище „Зора - 1945”, с ЕИК 000962817, регистрирано по ф.д.721 на ЯОС, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, пл. ,,Захари Стоянов“ № 2А, представлявано от Невена Димитрова – председател временно и безвъзмездно право на ползване за срок от 3 (три) години върху помещение с площ 43.61 кв. м., разположено на първи етаж от сграда с идентификатор 87374.560.12.1 по КК на град Ямбол, с площ 468 кв. м., построена в поземлен имот с идентификатор 87374.560.12 по КК на града, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. ,,Златен рог“ № 2, актувана с АЧОС № 1790/01.07.2013г.

 

 

      

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в УПИ XXVII, кв. 159 по плана на град Ямбол - Индустриална зона по искане на "Виденов груп" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността в УПИ XXVII 6922, за производствена складова и търговска дейност, квартал 159 по регулационния план на гр. Ямбол, като на „Виденов груп“ ЕООД с ЕИК 128621398, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Ягода“ № 6, представлявано от Росен Николов – управител, се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 87374.511.468 с площ 49 кв. м. по КК и КР на града, начин на трайно ползване – за друг вид производствен складов обект, находящ се в индустриална зона, актуван с АОС 2091/30.06.2017г., за сумата 670.00 лв. без ДДС.

            Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС в законоустановения срок.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Месокомбинат бай Течо" ООД за обекти № 15А и 15Б на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол:

1.Продължава  срока на действие на Договор № 3470 от 26.10.2016г. с ,,Месокомбинат Бай Течо“ ООД, ЕИК 128503930, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. ”Индустриална” №26, представлявано от Стоян Стоянов - управител, за предоставен под наем Обект №15А – Помещение за продажба на месо и месни продукти, с площ 43.30 кв. м., представляващо част от имот – частна общинска собственост с идентификатор 87374.550.10.14 по КК на град Ямбол, находящ се на Централен общински пазар, пл. ,,Георги Дражев“, гр. Ямбол, с  3 /три/ години, считано от 25.10.2019г.

2.Продължава  срока на действие на Договор № 3471 от 26.10.2016г. с ,,Месокомбинат Бай Течо“ ООД, ЕИК 128503930, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. ”Индустриална” №26, представлявано от Стоян Стоянов - управител, за предоставен под наем Обект №15Б – Помещение за продажба на месо и месни продукти, с площ 43.30 кв. м., представляващо част от имот – частна общинска собственост с идентификатор 87374.550.10.14 по КК на град Ямбол, находящ се на Централен общински пазар, пл. ,,Георги Дражев“, гр. Ямбол, с  3 /три/ години, считано от 25.10.2019г.

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно избор на ВрИД кмет на община във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 42, ал.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Ямбол

Избира Илиана Бицова – заместник-кмет на общината, за временно изпълняващ длъжността кмет на Община Ямбол за времето от края на мандата – 25 октомври 2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет на Община Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно именуване площадно пространство на името на Елена Граматикова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА:

Именува площадното пространство, образувано от кръстовището на ул. „Жорж Папазов” и ул. „Димитър Благоев”, с името „Елена Граматикова”.