ПРОТОКОЛ № VІ

 

           

            Днес, 18.03.2016г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0024/11.03.2016г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 35. Отсъства Ясен Киров.

            На заседанието присъства Георги Славов – кмет на община Ямбол.

В 9:05 часа присъстваха 30 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Д. Ибришимов откри шестото заседание на Общинския съвет.   

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл. 198 е, ал. 5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 18.03.2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно експлоатация на новоизградената инфраструктура по първа фаза на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно предварително съгласие от ОбС Ямбол за прокарване на трасе на ел. кабел НН 1 кV от БКТП в ПИ 87374.72.77 за захранване на част от ПИ 87374.73.13 по КК на гр. Ямбол, м. "Старото Летище".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно разрешение за изработване на проект на ПУП -ПП на трасе на ел.кабел НН 1кV за захранване на част от пи 87374.73.13 (проектен идентификатор 87374.73.749) и одобряване на задание да ПУП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащите ПУП - ПРЗ на част от кв. 158 и кв.159 по плана на гр. Ямбол, Промишлена зона и ПУП – ПУР за улица.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно разработване на проект за „Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПР3) за квартал „Каргон” на гр. Ямбол  и разширение на  квартал „Каргон” с ПУП –ПР3 за урбанизирани и  земеделски територии в строителните граници“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване на част от имот – ПОС в ОУ „Хр.Смирненски“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.542.145 по КК на гр. Ямбол, ул. "Хан Крум" № 15 по заявление от Жельо Христов Желев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за преустройство на таван в таван хоби, ул. „Руен“ бл.2 по заявление от Милена Тодорова Трайкова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно изменение на решение на ОбС Ямбол № ІV-21/28.01.2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно приемане на Декларация за недопускане в община Ямбол създаването на бежански лагери, центрове за настаняване, общежития и други организационни форми за настаняване на бежанци.

ВНОСИТЕЛИ: Кр.Петров, Пл. Проданов

 

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред.

Петкова  – Предлагам като последна точка в проекта за дневен ред да включим предложение относно предоставяне на еднократна финансова помощ на Мариана Димова Димова.

Ибришимов – Няма други предложения, заповядайте да мотивирате предложението си.

Петкова - На свое заседание ПК „ЗСДСИ“ в понеделник разгледа молба за финансова помощ на една майка за своето дете, което е на 6-7 годишна възраст. Детето е болно от остра лимфобластна левкоза. Пояснявам, че става въпрос за злокачествено заболяване на кръвта. В момента детето провежда химиотерапия, наясно съм  че мотивите, които изтъквам не са в пълно съответствие  с това, което е записано като мотиви за неотложност в нашия правилник. Колеги, освен задължението да спазваме правилника, аз смятам че ние имаме и морално задължение и ви моля да включим точката в дневния ред на днешното заседание. Това дете има нужда от помощ  сега, а не следващата или по-следващата сесия на ОбС Ямбол.

Ибришимов – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Петкова.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл. 198 е, ал. 5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 18.03.2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно експлоатация на новоизградената инфраструктура по първа фаза на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно предварително съгласие от ОбС Ямбол за прокарване на трасе на ел. кабел НН 1 кV от БКТП в ПИ 87374.72.77 за захранване на част от ПИ 87374.73.13 по КК на гр. Ямбол, м. "Старото Летище".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно разрешение за изработване на проект на ПУП -ПП на трасе на ел.кабел НН 1кV за захранване на част от пи 87374.73.13 (проектен идентификатор 87374.73.749) и одобряване на задание да ПУП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащите ПУП - ПРЗ на част от кв. 158 и кв.159 по плана на гр. Ямбол, Промишлена зона и ПУП – ПУР за улица.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно разработване на проект за „Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПР3) за квартал „Каргон” на гр. Ямбол  и разширение на  квартал „Каргон” с ПУП –ПР3 за урбанизирани и  земеделски територии в строителните граници“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване на част от имот – ПОС в ОУ „Хр.Смирненски“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.542.145 по КК на гр. Ямбол, ул. "Хан Крум" № 15 по заявление от Жельо Христов Желев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за преустройство на таван в таван хоби, ул. „Руен“ бл.2 по заявление от Милена Тодорова Трайкова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно изменение на решение на ОбС Ямбол № ІV-21/28.01.2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно приемане на Декларация за недопускане в община Ямбол създаването на бежански лагери, центрове за настаняване, общежития и други организационни форми за настаняване на бежанци.

ВНОСИТЕЛИ: Кр.Петров, Пл. Проданов

13.  Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Мариана Димова Димова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

 

 

                ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл. 198 е, ал. 5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 18.03.2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Точката наистина е изключително важна. Искам да направя промяна като вносител по точка 5  от проекторешението по точка 1 от дневния ред. Нека бъде променена  от този  вид, в който е в момента със  „Гласува по целесъобразност“.  Молбата ми за подобно гласуване от ваша страна и тази промяна от моя страна е свързана с факта, че в самия Бизнес план е посочена инвестиция в рамките на периода до 31.12.2016 година на улици и територии, на които, може би от гледна точка на ВиК има голям смисъл, но от гледна точка на интереса на община Ямбол е почти безпредметно. Изговорили сме казуса с управителя на ВиК дружеството , но мисля, че е редно да получа окончателно уверение от негова страна пред всички, които са членове и заседават във ВиК асоциацията и тогава да се потвърди и от страна на община Ямбол самият  Бизнес план до края на 2016 година.

Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Сивкова - Аз много приветствам, това което г-н Славов предложи, защото съм на същото мнение по въпроса. Също така предлагам, това което е като решение по точка 6 да се замени с „Да гласува по целесъобразност“. В договора е записано, че това което ни се предлага, това което ще подпише областния управител като председател на Асоциацията по ВиК със управителя на ВиК за цялата асоциация е договора за 15 години и се предвижда инвестиция  от 5 686 546 лв без ДДС. Мен като общински съветник, а предполагам и вас ви интересува, какво от тази инвестиция ще се инвестира на територията на община Ямбол. От договора, който ни се предлага не става ясно и аз бих желала на място г-н Славов да изясни  какво точно за Ямбол ще се инвестира, защото това е много важно, затова и аз предлагам да се гласува по целесъобразност.

Славов – Благодаря, госпожо Сивкова, аз също мислех да предложа тази промяна, тъй като пет милиона инвестиции за петнадесет години и за цялата област е твърде минимална сума. Какво се предвижда за община Ямбол въобще не е ясно. Приемам предложението на г-жа Сивкова като вносител.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Брънков – Гласувах „за“.

            Кремъкова – Гласувах „за“.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Брънков – Гласувах „за“.

            Кремъкова – Гласувах „за“.

Приема се.

 

 

По всички точки от дневния ред Явор Брънков обявява вота си, тъй като устройството му за гласуване - № 6 не работи. До т.6 от дневния ред Емилия Кремъкова също обявява вота си, тъй като устройството й за гласуване - № 13 не работи.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 22, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.15 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.198 е, ал.5 от Закона за водите:

1. Съгласува мандат на Кмета на Община Ямбол – Георги Славов за участие в редовно заседание на „Асоциация по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 18.03.2016г. при следния дневен ред:

 

Точка 1. Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД - Ямбол за 2015г.

Точка 2. Разглеждане и приемане на отчет  на бюджета на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД - Ямбол за 2015г.

Точка 3. Приемане на бюджета на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД - Ямбол за 2016г.

Точка 4. Взимане на решение за даване на съгласие за изпълнение на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр.Ямбол – втора фаза“ с Бенефициент Община Ямбол.

Точка 5. Съгласуване на допълнителния Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД -Ямбол в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период до 31.12.2016 година

Точка 6. Приемане на решение за утвърждаване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите, както и за вземане на решение за сключване на утвърдения договор, по реда на ЗВ (чл. 198п, ал. 1, предложение първо от ЗВ), със съществуващия ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2 от ЗВ и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (обн. ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 г.)

 

2. Съгласува следната позиция на представителя на Община Ямбол в редовно заседание на „Асоциация по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 18.03.2016г.:

 

по точка 1 от дневния ред: Приема годишен отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Ямбол за 2015г.

 

 

по точка 2 от дневния ред: Приема отчет на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Ямбол за 2015г.

 

 

по точка 3 от дневния ред: Приема бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Ямбол за 2016г.

     

 

по точка 4 от дневния ред: Да се поиска допълнение на проекта на Решение, предложен от Председателя на Асоциацията в получената покана за редовно заседание. Съгласно изискванията на т.26.4. от Насоките за кандидатстване по процедура BG16M1OP002-1.005 „Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-2013 г.“ е необходимо текста на предложеното от Председателя Решение да се допълни със следния текст и се задължава да спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключването на договори, с които възлага извършването на ВиК услугата и експлоатацията и поддръжката на ВиК активите на съответната обособена територия.“

След предложеното допълнение да се приеме следното решение по т.4 от дневния ред: Дава съгласие за изпълнение на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол – втора фаза“ с Бенефициент Община Ямбол и се задължава да спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключването на договори, с които възлага извършването на ВиК услугата и експлоатацията и поддръжката на ВиК активите на съответната обособена територия.

 

по точка 5 от дневния ред: Да гласува по целесъобразност.

 

по точка 6 от дневния ред: Да гласува по целесъобразност.

 

 

           

 

                ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно експлоатация на новоизградената инфраструктура по първа фаза на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Сивкова - Използвам повода, че разглеждаме тази точка, която е свързана с предаване на първия етап от Водния цикъл на Ямбол. В текстовата част на мотивировката виждаме, че обекта на 21.12.2015г. е въведен в експлоатация. В тази връзка бих искала да изразя своето мнение  и да отправя един въпрос към г-н Славов - След като в договора с изпълнителите пише, че в тридневен срок след окончателно възстановяване на настилките трябва всички излишни земни маси и отпадъци да бъдат изнесени от обекта като в количествената сметка пише, че се транспортират до депо на 15 км, защо след като и в момента обекта е въведен в експлоатация, на място все още има количество натрупани земни маси? Конкретно в участъка между ул.  „Юндола“  и река Тунджа, там където преди беше мера и са се правили кушии за Тодоров ден,  сега има натрупани земни маси  с височина два човешки боя и нагоре.  Отделни купчини земни маси има в участъка между обходен път  Юг и ул. „Будак Стоян Войвода“, във връзката между  ул. „Ал. Константинов“ със съществуващата канализация има ями, има едни незавършени за мен видове дейности. В площадното пространство на ул „Н. Месечков“  има един павилион, покрай който не знам хората как преминават при дъжд. За мен е много важно, защо продължава на обекта да стоят земни маси и строителни отпадъци? Би трябвало на фирмата да е разплатено да бъде всичко това изнесено. На тези обекти, на тези места няма решение на ОбС за създаване на депа за строителни отпадъци или на депа за земни маси. Защо е така и кой в края на краищата е взел парите за тази несвършена работа?

Славов - Преди да отговоря на въпроса на г-жа Сивкова бих искал да коментирам само, че обекта наистина е най-големия като инфраструктурен обект. Факт е, че в момента на част от терените, които изброи г-жа Сивкова има натрупани  земни маси и строителни отпадъци. Има договор, който все още не е приключил за изпълнителя. По договора си има съответните клаузи, по които управляващите договора колеги имат възможността да си налагат санкции, така че да се защити интереса на общината. Със сигурност те ще бъдат изнесени. Имаше проблем с времето, за което трябваше да бъдат изнесени, тъй като проекта приключи в края на годината във вече настъпилия зимен период. Влагата и самия зимен период не са най-добрия вариант за разчистване на земни маси. Колкото до големите земни маси, които са до ул. „Юндола“ със сигурност ще  бъдат предприети други действия, най-вероятно ще се благоустрои терена, тъй като всичко онова, което е свършил строителя е отчетено, спрямо онова, което реално е свършил. Може да е написано, че има извозване на строителни отпадъци до 15 км, но ако ги е извозил на 1 км му е платено за 1 км. Няма никой ощетен и надявам се всичко да приключи нормално при самото финализиране на обекта от управляващия орган, което би трябвало до края на есента да е факт. Относно  големите земни маси, там ще се благоустрои по начин, който да осмисли цялото пространство. 

Д. Стоянов - Уважаеми колеги, проекторешението е да се предостави управлението на различни активи като не визирам каналите, а няколко КПС-та, които имат доста сложна автоматика и оборудване, което е необходимо да се поддържа от ВиК. Въпроса ми е общинската администрация убедена ли е, че във ВиК има подготвени необходимите специалисти и персонал, който ще може да се справи успешно с поддържането на тези съоръжения.

Славов -  Г-н Стоянов, не е въпроса в това, дали сме убедени за нещо, а това по-скоро е ангажимент на управителя на ВиК дружеството, а това, което ние правим е да следваме закона и неговите изисквания и ние сме длъжни по силата на закона и неговите изисквания да предадем, това което е направено за стопанисване и управление от ВиК дружеството или  съответния оператор по силата на стратегията във Водния сектор. Тук не става дума за това колко сме убедени, а някой друг, бидейки управител на дружеството, което ще извършва тези дейности и ще стопанисва и управлява, има задължението и отговорността  да намери, подготви специалисти и експлоатира съоръженията по надлежния ред.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 4

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Брънков – Гласувах „за“.

            Кремъкова – Гласувах „за“.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – 4

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Брънков – Гласувах „за“.

            Кремъкова – Гласувах „за“.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т,8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.198г, т.2 и чл. 198ж от Закона за водите:

1. Предоставя управлението, стопанисването, поддържането и експлоатацията на новоизградената ВиК инфраструктура и свързаните с нея съоръжения, изградени по първа фаза на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол” на Асоциацията по ВиК за обособена територия Област Ямбол, съгласно приложения списък за обекта по Опис – Приложение 1.

2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да изпълни процедурата по Закона за водите по окончателното предаване на управлението, стопанисването, поддържането и експлоатация на ВиК обектите, съгласно т.1 от настоящото Решение.

 

 

 

                ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно предварително съгласие от ОбС Ямбол за прокарване на трасе на ел. кабел НН 1 кV от БКТП в ПИ 87374.72.77 за захранване на част от ПИ 87374.73.13 по КК на гр. Ямбол, м. "Старото Летище".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Брънков – Гласувах „за“.

            Кремъкова – Гласувах „за“.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на ПЕТЯ ДИМИТРОВА КАРАЧОДЖУКОВА от гр. Ямбол, ул. „Сокол“ № 24 за прокарване на „Трасе на ел.кабел  НН за захранване на част от поземлен имот 87374.73.13 /проектен идентификатор 87374.73.749/, м. „Старото летище“, с начало от съществуващ БКТП, находящ се в поземлен имот с идентификатор 87374.72.77“ през имоти на територията на Община Ямбол публична общинска собственост както следва:

ПИ с идентификатор 87374.72.680 по КК на град Ямбол, м. „Покрития кладенец“, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път” с площ 1 690 кв.м., дължина на трасето 104 м. и площ на сервитута 416 кв.м.;

ПИ с идентификатор 87374.73.667 по КК на град Ямбол, м. „Хангара, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път”, с площ 1 922 кв.м., дължина на трасето 35 м. и площ на сервитута 140 кв.м.;

ПИ с идентификатор 87374.73.665 по КК на град Ямбол, м. „Старото летище“, с начин на трайно ползване „за местен път”, с площ 17 211 кв.м., дължина на трасето 121 м. и площ на сервитута 484 кв.м.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект на ПУП -ПП на трасе на ел.кабел НН 1кV за захранване на част от пи 87374.73.13 (проектен идентификатор 87374.73.749) и одобряване на задание да ПУП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Брънков, Кремъкова, Антонова - „за“.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на ПЕТЯ ДИМИТРОВА КАРАЧОДЖУКОВА разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на ел.кабел  НН за захранване на част от поземлен имот 87374.73.13 /проектен идентификатор 87374.73.749/ с начало от съществуващ БКТП, находящ се в поземлен имот с идентификатор 87374.72.77, преминаващо през поземлени имоти ПИ 87374.72.680,  ПИ 87374.72.673, ПИ 87374.73.667, ПИ 87374.73.665 и достигащо до ПИ 87374.73.13.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащите ПУП - ПРЗ на част от кв. 158 и кв.159 по плана на гр. Ямбол, Промишлена зона и ПУП – ПУР за улица.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

            Брънков, Кремъкова - „за“.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на Община Ямбол разрешение за изработване на проект за изменение на действащите Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване на част от кв. 158 и кв. 159 по плана на град Ямбол - Промишлена зона и ПУП - План за улична регулация – ПУР за: улица от О.Т.94 до О.Т. 95, улица с осови точки  О.Т.94 - О.Т.425 - О.Т.425а - О.Т.110,  улица с осови точки  О.Т.425а и О.Т.425б.

 Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

            ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно разработване на проект за „Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПР3) за квартал „Каргон” на гр. Ямбол  и разширение на  квартал „Каргон” с ПУП –ПР3 за урбанизирани и  земеделски територии в строителните граници“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов - Искам само да разясня какъв ни е мотива, макар и тук да има мотивировка за предложението за решение. Оказа се, че подробния устройствен план на кв. Каргон наистина е много стар. Разработван в годините, в които съвсем друго виждане е имало за развитието на квартала, а така или иначе с друго население, с друга структура на града,  нещата динамично се променят и ние трябва да следваме промяната на живота и много от предвидените обекти като училища, детски градини, детски ясли, които вече никога няма как да се случат там е необходимо да бъдат коригирани, за да се развърже строителната инициатива на живущите. Тук се включва и цялостното  урегулиране на квартала, което не е правено от десетки години назад, но основната провокация за нас е явния интерес и натовареност на очакванията, които имат хората след завършения воден цикъл в целия квартал, канализация и водопровод. Има далеч по-сериозен инвестиционен интерес, както на притежаващите имоти и терени в рамките на квартала, така и на такива, които проявяват интерес към закупуването на терени или се интересуват за развитието на квартала. Трябва да действаме, ако искаме да дадем един сериозен тласък за развитието на този квартал, който е един от малкото неразвити в годините назад, точно поради липсата на канализация и добра инфраструктура, която вече я има. При това положение всички сме длъжни да подходим отговорно и с ваше одобрение да направим един нов подробен устройствен план, който да даде възможността за развитието на града в тази си част, която пак казвам е една от малкото останала във времето не толкова застроена, и не толкова развита поради липсата на  тази инфраструктура.

            Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Сивкова - С едно такова наше решение започва един много важен, много сложен и продължителен процес за една голяма част от територията на нашия град. Действително кв. ‚Каргон“ от много години има необходимост от такъв подробен устройствен план. С разработването на този план, с всичките схеми  към него, с озеленяване, с транспорт ще се решат градоустройствените статути на много имоти, както на общината, така и на частни лица. Както виждате, по схемата на обхвата на плана една значителна част от земеделските земи ще бъдат вкарани в територията, в такъв градоустройствен статут  и на тези бъдещи урегулирани поземлени имоти ще трябва да се осигуряват инфраструктура, отново разширяване на водоснабдителната система, канализация  и т.н. Много е важно този процес да започне с едно законосъобразно наше решение като считам, че това което ни се предлага не е такова. Защо считам така? Ще обясня, това е така защото съгласно изискванията и аз не за пръв път ставам и ме поразява защо има различен начин за оформяне на решенията, които са свързани с разработването на подробни устройствени планове. Преди малко гледахме решенията по точка 4 и 5 , те си бяха съвсем коректни с описания на обхвата, на плана, докато тази точка, която е толкова важна не отговаря на изискванията на ЗУТ. Какво точно имам предвид, чл.124а, ал.7 гласи -  С това наше решение се определя обхвата, целите и задачите на проекта, вида подробен устройствен план, както и начина на урегулиране на поземлените имоти по правилата на чл.16 и чл.17. В решението единствено е вкарано вида на подробния устройствен план. Аз виждам в заданието, в текстовата част, че е определен обхвата на проекта в т.II, където пише кои кадастрални райони с кои номера са обхванати, каква територия. Цялата налична информация я има, но тя не е пренесена в самото решение. Това създава порочност на решението. Това дава възможност, когато стане готов подробния устройствен план и бъде обявен, и някой гражданин  има съображения  и обжалва подробния устройствен план с мотив, че това наше решение е незаконосъобразно, би могъл да събори плана. Аз апелирам това решение да бъде преведено съгласно Закона за устройство на територията. Най-важния момент е да бъде определен обхвата на плана, да бъдат упоменати точно кадастралните райони и точно поземлените имоти на земеделските земи, които се вкарват в урбанизираната територия, защото това е много важно. Има съдебна практика в тази посока и падат решения заради не отговаряне на чл.124а. В тази връзка правя предложение за доработване на този материал и за вземане на решението по предложението на следващо заседание. 

            Йорданов – репл. - Аз не съм съгласен с г-жа Сивкова. Точно и ясно на всеки му е станало, когато го е прочел какъв е обхвата на самия подробен устройствен план. Обхвата е записан с кадастрални номера и е обяснен текстово. Основното нещо е, нека да започнем да работим, защото разбирам, че вие пак искате да отлагате и да не се случват нещата. Пак ще имате възможност да казвате къде да има детски градини и къде не. Сигурен съм, че изброените райони ще влязат в самия подробен устройствен план, няма как архитекта след като го е написал да се изметне. Инициативата е много добра, гласувахме го в капиталовата програма, че това е естествения път да се случват нещата.

            Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова за отлагане.

Гласували      за – 10                        против – 20                           въздържали се – 3

            Брънков, Кремъкова - „против“.

Не се паението на г-жа Сивкова за отлаганве също обявява вота си, тъй като устройството й № 13 не работи.риема.

Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Гласували      за – 24                        против – 6                             въздържали се – 4

            Брънков - „за“.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и  134, ал. 2 във връзка с 134, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на Община Ямбол разрешение за изработване на проект за „Изменение на Подробен устройствен план /ПУП) – План за регулация и застрояване (ПР3) за квартал „Каргон” на гр. Ямбол и разширение на квартал „Каргон” с ПУП–ПР3 за урбанизирани и земеделски територии в строителните граници”.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване на част от имот – ПОС в ОУ „Хр.Смирненски“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Брънков – Гласувах „за“.

Стоев – Гласувах „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ямбол, да се отдаде под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване обект – помещение за продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки, с площ 16.00 кв. м., находящ се в имот публична общинска собственост – ОУ „Христо Смирненски”, на ул. ”Търговска” № 79, гр. Ямбол, актуван с АОС № 257/20.07.2001г., при следните условия:

      1. Начална тръжна месечна наемна цена – 57.12лв., без ДДС (определена по т.1 и т.11  от Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол);

 2. Предмет на дейност – продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки;

 3. Срок на отдаване – 5 години;

 4. Депозит – 340.00 лв.;

 5. Запазване предмета на дейност.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.542.145 по КК на гр. Ямбол, ул. "Хан Крум" № 15 по заявление от Жельо Христов Желев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Брънков – Гласувах „за“.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Брънков – Гласувах „за“.

Тропчева – Гласувах „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността в ПИ 87374.542.145, по кадастралната карта на гр. Ямбол,  като на  Жельо Христов Желев от гр. Ямбол, ул. „Бели Дрин“ № 3 се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост 167/543  идеални части от ПИ с идентификатор 87374.542.145 целият с площ 543 кв.м. по КК и КР , одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, , начин на трайно ползване - ниско застрояване, идентичен с УПИ VII 145 в кв.99  по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен с решение ХLVIII-1/03.10.2007 г. на ОбС Ямбол, ведно със сграда с идентификатор 87374.542.145.1 със ЗП 133 кв.м., представляваща полумасивен навес с оградни стени за сумата от 39 000  (тридесет и девет хиляди) лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС в законоустановения срок.

 

            2. В случай на неизпълнение на решението по т.1, изразяващо се в незаплащане на определената цена, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол продава чрез публичен търг имот по АОС 1935 от 16.10.2015 г., подробно описан в т. 1 при следните условия:

Начална тръжна цена на имота 39 000.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 19 000.00 лв.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 4

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Брънков – Гласувах „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост, определя начални тръжни цени на имотите предмет на търговете и депозити за участие както следва:

            1. Застроен поземлен имот с идентификатор 87374.546.74 с площ 1094 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК ,последно изменена със Заповед 18-6027-03.08.2015 г. на началника на СГКК Ямбол, начин на трайно ползване комплексно застрояване, идентичен с УПИ ХI в кв. 23 по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед І-А-870 от 20.10.1994 г. и Заповед І-А-7 от 03.01.1996 г. ведно с построената в имота едноетажна сграда с идентификатор 87374.546.74.1 със ЗП 560 кв.м., находящ се на ул. „Търговска“ № 162, актуван с АОС 1947 от 09.11.2015 г.

         Начална тръжна цена на имота 281 200.00 лв. без ДДС (двеста осемдесет и една хиляди и двеста) лв. без ДДС.

         Депозит за участие в търга 140 000.00 (сто и четиридесет хиляди) лв.

         2. 287/325 /двеста осемдесет и седем от триста двадесет и пет/ и.ч. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.568.123, целият с площ 325 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване за вилна сграда, които идеални части представляват УПИ V 123 в кв. 88  по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен с решение XLVIII - 1/03.10.2007 г. на ОбС Ямбол, находящ се в СО „Кринчовица“ м.“Стари лозя“, актуван с АОС 1948 от 11.11.2015 г. 

         Начална тръжна цена на имота 1 870.00 (хиляда осемстотин и седемдесет) лв. без ДДС.

         Депозит за участие в търга 1 350.00 (хиляда триста и петдесет) лв.

            3. 573/636 /петстотин седемдесет и три от шестстотин тридесет и шест/ и.ч. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.565.94, целият с площ 636 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване за вилна сграда, които идеални части представляват УПИ XXII 94 в кв. 5 по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен с решение XLVIII - 1/03.10.2007 г. на ОбС Ямбол, находящ се в СО “Кринчовица“ , м. „Нови лозя“, актуван с АОС 1949 от 11.11.2015 г.

Начална тръжна цена на имота 3 440.00 лв. (три хиляди четиристотин и четиридесет)  лв. без ДДС.

            Депозит за участие в търга 1700.00 (хиляда и седемстотин) лв.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за преустройство на таван в таван хоби, ул. „Руен“ бл.2 по заявление от Милена Тодорова Трайкова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Брънков – Гласувах „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на отстъпено право на строеж от 25.85 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.552.2, по КК на град Ямбол, целият с площ 5 203.00 кв.м. за преустройство на таван №6 в таван хоби, с административен адрес: гр. Ямбол, ул. „Руен”, бл.2, вх.А, в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лв., на която цена учредява правото на Милена Тодорова Трайкова, с местоживеене гр. Ямбол, ул. „Руен” бл.2, вх.А, ет.3, ап.6.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

 

                ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно изменение на решение на ОбС Ямбол № ІV-21/28.01.2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Брънков – Гласувах „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.99, т.1 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.8  от ЗМСМА и чл.12, ал.3 от ЗОС:

            Изменя решение на Общински съвет (ОбС) - Ямбол, взето по т. 21 на Четвъртото заседание на ОбС – Ямбол, проведено на 28.01.2016 г., като текста на диспозитива на същото вместо „На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.39, ал.4 от Закона за общинска собственост, предоставя на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за нуждите на Териториално звено Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ за временно и безвъзмездно ползване две помещения - стаи 426 и 427, с площ 24.00 кв.м., находящи се на ІV етаж в сградата на общинска администрация, представляваща недвижим имот  - публична общинска собственост, с площ 1997.00 кв.м., актуван с АОС №2/10.06.1997г., находящ се на ул. „Г. С. Раковски“ № 7, гр. Ямбол, за срок до отпадане на необходимостта, но не повече от 5 години, считано от 01.01.2016г.“, придобива следния вид: „На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл.12, ал.3 от ЗОС предоставя на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за нуждите на Териториално звено Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“, временно и безвъзмездно право на управление на две помещения - стаи 426 и 427, с площ 24.00 кв.м., находящи се на ІV етаж в сградата на общинска администрация, представляваща недвижим имот - публична общинска собственост, с площ 1997.00 кв.м., актуван с АОС № 2/10.06.1997г., находящ се на ул. „Г. С. Раковски“ № 7, гр. Ямбол, за срок до отпадане на необходимостта, но не повече от 5 години, считано от 01.01.2016 г. Упълномощава кмета на община Ямбол да сключи договор за безвъзмездно право на управление.“

        

 

               

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Декларация за недопускане в община Ямбол създаването на бежански лагери, центрове за настаняване, общежития и други организационни форми за настаняване на бежанци.

ВНОСИТЕЛИ: Кр.Петров, Пл. Проданов

__________________________________________________________________________________

 

            Петров - Уважаеми колеги, ще се спра на внесената от мен и г-н Пламен Проданов декларация. Но ще използвам времето си предоставено от Правилника и ще прочета само решението на декларацията, а мотивите съм абсолютно сигурен, че всеки от вас е имал достатъчно време да се запознае с тях. Съгласен съм, че всеки един от вас може да редактира мотивите по някакъв негов начин. По-важното е самото решение на тази декларация. Съгласен съм, че някой може да стане и да каже, че ние сме държава членка на Европейския съюз, което е факт и след като сме такива трябва да се съобразяваме с европейските разпоредби. Но ще ви напомня един факт, който е неоспорим. Държава членка на Европейския съюз, която държава почти не се съобразява с решенията на Европейския съюз, това е държавата Унгария с нейния Министър председател Орбан. Досега няма факти тази държава да е окупирана от някакви войски на Европейския съюз, все още не са спретнали Майдан в тази държава и мисля, че унгарците живеят по-добре отколкото българите. Какво се случва в съседната на нас държава Турция? Може би всеки от вас гледа националните телевизии, но е хубаво човек да си сверява часовника и с други медии, това не са основните макар и водещи медии в България. В съседната на нас Турция има между два или три милиона емигранти, които не са само от Сирия, Ирак, Иран, те са от много други държави. Знаем играта на държавата Турция каква е. Един вид изнудване на Европейския съюз за едни шест милиарда лева, навярно ще се случи, нямам представа. Но нашата държава, колкото и да е бедна също ще участва в тези пари, които ще се предоставят на Турция за задържане на тези емигранти. Аз не съм сигурен, че Турция ще гарантира за задържането на тези емигранти в самата Турция. Хайде да не гледаме на тези  два, три милиона души, които изведнъж могат да залеят България, но можем да погледнем на стотиците хиляди, които могат да влязат в България. Преди време гледах един научнопопулярен филм как един голям рояк с насекоми кацат в една нива, след като излетяха от тази нива тя беше опустошена. Може би ни очаква нещо точно от този род. Стотици хиляди емигранти, които ще преминат през нашата държава, не говорим за оставане, ние нямаме готовност да ги посрещнем, но само едно преминаване ще бъде фатално за България. Тогава не знам на кой Господ ще се молим и какво ще направим. Да, имаме полиция, която полиция не е мотивирана, тя със сигурност не може да се справи с такъв поток. Вярно е имаме армия, макар и каквото е останало от нея, но тя не може да ги обгради и който мръдне крачка наляво или надясно да стреля по емигрантите, няма как да се случи и това. Според мен това е най-малката стъпка, която можем да направим в посока за защита на нашите граждани, т.е. да спят по-спокойно, да не се притесняват, че нещо може да им се случи. Трябва да мислим какво можем да направим, когато дойдат тези емигранти, когато България бъде залята с тях. Моята молба към всички вас е макар, че законодателя ни дава право да си използваме и трите бутони за гласуване на нашите бюра. Молбата ми към всички вас е да пропуснем третото бутонче, което е „въздържал се“ и нашите съграждани да могат ясно и отчетливо да разберат какво правим ние тук. Защитаваме ли техните интереси или не ги защитаваме, т.е. гласуваме с „да“ или с „против“, това е молбата ми към вас.

Костадинов – ПК ЗОРПК не приема предложението. (приложен протокол)

            Бакърджиев - Всички сме на мнение че това, което се случва в момента в Европа и на нашите граници е значително обезпокоително. Всички сме на мнение, че трябва да бъдат предприети мерки за възпиране на това, аз не бих го казал бежанци, тъй като те имат съвсем друг статут. Моя въпрос е следния, нали като изключим страховете на хората и според мен не бива да им се налива постоянно в главата колко е страшно и считам че, както и България е суверенна държава, така и Европейския съюз се опитват да вземат мерки за възпиране на този поток. Свидетели сме на няколко вида коалиции в Сирия, които се опитват да спрат и войната, така че тези мили хора, които идват тук да могат да се завърнат по родните си места. Аз имам един по-скоро въпрос към вносителя, тъй като ние правим декларация за ненастаняване на бежанци в Ямбол. С една такава декларация какво ще правим в един следващ момент, ако имаме ескалация на конфликта в Украйна или примерно недай си боже на някаква ситуация в Македония? Защото, ако тези хора отговарят на юридическия статут на емигранти, то тогава наистина ще имаме наши бежанци българи от български произход, които могат да дойдат от Украйна, които могат да дойдат от Македония. Тогава какво ще правим? Ще започнем да редактираме декларацията от тук и от там, докато си напасне, искаме такива, не искаме такива. Моето мнение също е всеки да си гласува по съвест, по отношение на тази декларация, но винаги да имаме едно наум. Защото не забравяйте в Ямбол дори има цели квартали, които са точни квартали от бежанци, от българи, които са изпаднали в едно такова положение с пряка опасност за живота си и които отговарят всъщност на българското законодателство за бежанци. В мотивировката цитирате закона за бежанците и убежищата. Там цитирате, че те могат да придобиват жилища, да придобиват и  собственост. Този закон е мислен и правен не за ситуацията, в която сме изпаднали в момента. Той е правен именно за ситуацията, в която България трябва да бъде готова да приеме своите си чеда, които по една или друга причина са напуснали България. Затова аз също смятам да гласувам по съвест, предлагам и на колегите. Нека да мислим и да не приемаме с лека ръка ситуацията.

            Петров – репл. - Не случайно няколко пъти споменах държавата Турция, като имах в предвид тази декларация точно за тези емигранти, които ще дойдат през държавата Турция в България. Нямам в предвид за Украйна какво ще се случи. Още по-ясно да стане на всички, че тези емигранти, които ще влязат от Турция, вярата им е съвсем различна от нашата, бита им е по-различен, те нямат нищо общо с нас. Хора, които на първо място поставят козата и кравата пред съпругата си, за каква прилика изобщо можем да говорим с нашия бит, култура, вяра и т.н. Мисля, че разликата е огромна и трябва да се съобразим с нея. Що се отнася до нашата декларация, която предстои да гласуваме, тя не е случайна. Бяха активирани всички членове, симпатизанти, активисти на ПП АТАКА, за да направят едно проучване, не подписка. Всеки разполага с определен брой хора, роднини, приятели, комшии, близки и т.н. Нашето общество е настроено против тези бежанци, които има опасност да дойдат и на територия на нашия град. Всеки от вас разполага с такъв контингент от хора и може да си направи лично свое проучване. Аз съм сигурен и напълно убеден, че повечето ще кажат, че не ги искат.

            Димитров - Подкрепям инициативата на г-н Петров и г-н Проданов. Но какво се случва с тази декларация, когато я приемем? Това е една пожелателна декларация, която по никакъв начин няма да попречи, ако се случи това с бежанците и правителството утре да каже поделението на центъра го пълним с бежанци. Е и ние сме приели декларацията, тя няма задължителен характер, тя има пожелателен характер. Затова смятам, че не трябва да отчитаме само това, което мислим ние или определена политическа сила. По някакъв начин трябва да се вслушваме и в хората, които живеят в този град. Предлагам към тази декларация, за да няма допълнителни притеснения от къде ще дойдат бежанци, дали от страна на Турция или от някъде другаде, просто да я допълним с една втора точка: „ че при обстоятелства за създаване на бежански лагер да се проведе местен референдум“. Тогава вече ще бъде отчетено мнението и местния референдум става задължителен за правителството.

            Проданов - Какво ще се случи с декларацията? Най-малкото тук ще изразим мнение и позиция, ако не нещо друго. Колкото до това разликата между бесарабските българи и между тези бежанци, които идват. Баба ми е от с. Бояджик и са тръгнали петстотин човека. Бесарабските българи, ако дойдат, ще дойдат, за да останат. А тези, които идват, минават и заминават, те са като скакалци, както каза колегата.

            Бакърджиев – репл. - В единия момент говорим за някакъв наплив на емигранти, чисто юридически, а в следващия момент гласуваме декларация за бежанците. Това са два коренно различни юридически термина. И според българското законодателство говорим за две абсолютно различни понятия. Така че, каквато и декларация да гласуваме тук, ние всъщност какво ще гласуваме? Бежанец е човек, който в един момент има застрашен живот. В момента, в който премине на съседна територия, където не е застрашен живота му той е бежанец. Тези хора са бежанци за Гърция, за Италия, за Турция, от там нататък идвайки на наша територия, дори и до Швеция, те са емигранти. И ако имаме ситуация, както ви казах недай си боже в Украйна или Македония, имено тези хора, които примерно ще дойдат от там ще бъдат бежанци, а няма да бъдат емигранти. Така че, второто нещо ние ще гласуваме декларацията, съгласни сме и т.н., но в един момент първо тук говорим за конкретики. Декларацията е прекалено обща и честно казано гледайки мотивировката, изречение по изречение, мотивите се различават коренно от това, което се иска да бъде гласувано като декларация. Прав беше колегата, който каза, че всъщност това е декларативен характер и когато тръгнат да се правят подобни действия, тук ще се борави в юридически термини, а не с декларации и общи приказки и т.н. Извинявайте много, не искам да звучи вулгарно, но в момента тук сме като в онази приказка за компютрите и компотите. Моето лично мнение е, че в момента това като мотивировка се различава коренно от това, което се предлага като декларация.

            Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-н Димитров.

Гласували      за – 8                          против – 13                           въздържали се – 13

            Брънков – Гласувам „против“.

            Не се приема.

Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 8                          против – 3                             въздържали се – 22

            Брънков – Гласувам „въздържал се“.

            Не се приема.

 

 

 

Декларацията не се прие.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Мариана Димова Димова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

            Петкова – Представи предложението по приложения материал. – Комисията предлага на общински съвет да отпусне еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми в размер на 300 лева на Мариана Димова Димова поради заболяване на детето й Александра Миланова Недялкова. Благодаря.

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

            Брънков – Гласувам „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 4.2 от решение по т.5 от дневния ред на IV заседание на ОбС Ямбол, проведено на 28.01.2016г. отпуска еднократна финансова помощ на Мариана Димова Димова от гр. Ямбол, живуща на ул. „Зора“ № 13, ап.11 в размер на 300 лв. (триста лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

 

 

Ибришимов - Поради изчерпване на дневния ред закривам шестото заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

                                  

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Д. Ибришимов

                                              

 

 

                                                Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

 

                                                                                  В. Андреева

 

 

 

                                                                                  Ан. Господинова