РЕШЕНИЯ

 

НА ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 18 МАРТ 2016г.

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл. 198 е, ал. 5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 18.03.2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 22, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.15 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.198 е, ал.5 от Закона за водите:

1. Съгласува мандат на Кмета на Община Ямбол – Георги Славов за участие в редовно заседание на „Асоциация по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 18.03.2016г. при следния дневен ред:

 

Точка 1. Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД - Ямбол за 2015г.

Точка 2. Разглеждане и приемане на отчет  на бюджета на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД - Ямбол за 2015г.

Точка 3. Приемане на бюджета на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД - Ямбол за 2016г.

Точка 4. Взимане на решение за даване на съгласие за изпълнение на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр.Ямбол – втора фаза“ с Бенефициент Община Ямбол.

Точка 5. Съгласуване на допълнителния Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Ямбол в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период до 31.12.2016 година.

Точка 6. Приемане на решение за утвърждаване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите, както и за вземане на решение за сключване на утвърдения договор, по реда на ЗВ (чл. 198п, ал. 1, предложение първо от ЗВ), със съществуващия ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2 от ЗВ и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (обн. ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 г.)

 

2. Съгласува следната позиция на представителя на Община Ямбол в редовно заседание на „Асоциация по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 18.03.2016г.:

 

по точка 1 от дневния ред: Приема годишен отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Ямбол за 2015г.

 

 

по точка 2 от дневния ред: Приема отчет на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Ямбол за 2015г.

 

 

по точка 3 от дневния ред: Приема бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Ямбол за 2016г.

     

 

по точка 4 от дневния ред: Да се поиска допълнение на проекта на Решение, предложен от Председателя на Асоциацията в получената покана за редовно заседание. Съгласно изискванията на т.26.4. от Насоките за кандидатстване по процедура BG16M1OP002-1.005 „Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-2013 г.“ е необходимо текста на предложеното от Председателя Решение да се допълни със следния текст и се задължава да спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключването на договори, с които възлага извършването на ВиК услугата и експлоатацията и поддръжката на ВиК активите на съответната обособена територия.“

След предложеното допълнение да се приеме следното решение по т.4 от дневния ред: Дава съгласие за изпълнение на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол – втора фаза“ с Бенефициент Община Ямбол и се задължава да спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключването на договори, с които възлага извършването на ВиК услугата и експлоатацията и поддръжката на ВиК активите на съответната обособена територия.

 

по точка 5 от дневния ред: Да гласува по целесъобразност.

 

по точка 6 от дневния ред: Да гласува по целесъобразност.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно експлоатация на новоизградената инфраструктура по първа фаза на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.198г, т.2 и чл. 198ж от Закона за водите:

1. Предоставя управлението, стопанисването, поддържането и експлоатацията на новоизградената ВиК инфраструктура и свързаните с нея съоръжения, изградени по първа фаза на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол” на Асоциацията по ВиК за обособена територия Област Ямбол, съгласно приложения списък за обекта по Опис – Приложение 1.

2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да изпълни процедурата по Закона за водите по окончателното предаване на управлението, стопанисването, поддържането и експлоатация на ВиК обектите, съгласно т.1 от настоящото Решение.

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно предварително съгласие от ОбС Ямбол за прокарване на трасе на ел. кабел НН 1 кV от БКТП в ПИ 87374.72.77 за захранване на част от ПИ 87374.73.13 по КК на гр. Ямбол, м. "Старото Летище".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на ПЕТЯ ДИМИТРОВА КАРАЧОДЖУКОВА от гр. Ямбол, ул. „Сокол“ № 24 за прокарване на „Трасе на ел.кабел НН за захранване на част от поземлен имот 87374.73.13 (проектен идентификатор 87374.73.749), м. „Старото летище“, с начало от съществуващ БКТП, находящ се в поземлен имот с идентификатор 87374.72.77“ през имоти на територията на Община Ямбол публична общинска собственост както следва:

ПИ с идентификатор 87374.72.680 по КК на град Ямбол, м. „Покрития кладенец“, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път” с площ 1 690 кв.м., дължина на трасето 104 м. и площ на сервитута 416 кв.м.;

ПИ с идентификатор 87374.73.667 по КК на град Ямбол, м. „Хангара“, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път”, с площ 1 922 кв.м., дължина на трасето 35 м. и площ на сервитута 140 кв.м.;

ПИ с идентификатор 87374.73.665 по КК на град Ямбол, м. „Старото летище“, с начин на трайно ползване „за местен път”, с площ 17 211 кв.м., дължина на трасето 121 м. и площ на сервитута 484 кв.м.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект на ПУП -ПП на трасе на ел.кабел НН 1кV за захранване на част от пи 87374.73.13 (проектен идентификатор 87374.73.749) и одобряване на задание да ПУП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на ПЕТЯ ДИМИТРОВА КАРАЧОДЖУКОВА разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на ел.кабел  НН за захранване на част от поземлен имот 87374.73.13 /проектен идентификатор 87374.73.749/ с начало от съществуващ БКТП, находящ се в поземлен имот с идентификатор 87374.72.77, преминаващо през поземлени имоти ПИ 87374.72.680,  ПИ 87374.72.673, ПИ 87374.73.667, ПИ 87374.73.665 и достигащо до ПИ 87374.73.13.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащите ПУП - ПРЗ на част от кв. 158 и кв.159 по плана на гр. Ямбол, Промишлена зона и ПУП – ПУР за улица.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на Община Ямбол разрешение за изработване на проект за изменение на действащите Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване на част от кв. 158 и кв. 159 по плана на град Ямбол - Промишлена зона и ПУП - План за улична регулация – ПУР за: улица от О.Т.94 до О.Т. 95, улица с осови точки  О.Т.94 - О.Т.425 - О.Т.425а - О.Т.110,  улица с осови точки  О.Т.425а и О.Т.425б.

 Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

            ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно разработване на проект за „Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПР3) за квартал „Каргон” на гр. Ямбол  и разширение на  квартал „Каргон” с ПУП –ПР3 за урбанизирани и  земеделски територии в строителните граници“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и  134, ал. 2 във връзка с 134, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на Община Ямбол разрешение за изработване на проект за „Изменение на Подробен устройствен план /ПУП) – План за регулация и застрояване (ПР3) за квартал „Каргон” на гр. Ямбол и разширение на квартал „Каргон” с ПУП–ПР3 за урбанизирани и земеделски територии в строителните граници”.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване на част от имот – ПОС в ОУ „Хр.Смирненски“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ямбол, да се отдаде под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване обект – помещение за продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки, с площ 16.00 кв. м., находящ се в имот публична общинска собственост – ОУ „Христо Смирненски”, на ул. ”Търговска” № 79, гр. Ямбол, актуван с АОС № 257/20.07.2001г., при следните условия:

      1. Начална тръжна месечна наемна цена – 57.12лв., без ДДС (определена по т.1 и т.11  от Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол);

 2. Предмет на дейност – продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки;

 3. Срок на отдаване – 5 години;

 4. Депозит – 340.00 лв.;

 5. Запазване предмета на дейност.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.542.145 по КК на гр. Ямбол, ул. "Хан Крум" № 15 по заявление от Жельо Христов Желев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността в ПИ 87374.542.145, по кадастралната карта на гр. Ямбол, като на  Жельо Христов Желев от гр. Ямбол, ул. „Бели Дрин“ № 3 се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост 167/543  идеални части от ПИ с идентификатор 87374.542.145 целият с площ 543 кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, начин на трайно ползване - ниско застрояване, идентичен с УПИ VII 145 в кв.99  по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен с решение ХLVIII-1/03.10.2007 г. на ОбС Ямбол, ведно със сграда с идентификатор 87374.542.145.1 със ЗП 133 кв.м., представляваща полумасивен навес с оградни стени за сумата от 39 000  (тридесет и девет хиляди) лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС в законоустановения срок.

 

            2. В случай на неизпълнение на решението по т.1, изразяващо се в незаплащане на определената цена, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол продава чрез публичен търг имот по АОС 1935 от 16.10.2015 г., подробно описан в т. 1 при следните условия:

Начална тръжна цена на имота 39 000.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 19 000.00 лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост, определя начални тръжни цени на имотите предмет на търговете и депозити за участие както следва:

            1. Застроен поземлен имот с идентификатор 87374.546.74 с площ 1094 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед 18-6027-03.08.2015 г. на началника на СГКК Ямбол, начин на трайно ползване комплексно застрояване, идентичен с УПИ ХI в кв. 23 по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед І-А-870 от 20.10.1994 г. и Заповед І-А-7 от 03.01.1996 г. ведно с построената в имота едноетажна сграда с идентификатор 87374.546.74.1 със ЗП 560 кв.м., находящ се на ул. „Търговска“ № 162, актуван с АОС 1947 от 09.11.2015 г.

         Начална тръжна цена на имота 281 200.00 лв. без ДДС (двеста осемдесет и една хиляди и двеста) лв. без ДДС.

         Депозит за участие в търга 140 000.00 (сто и четиридесет хиляди) лв.

         2. 287/325 (двеста осемдесет и седем от триста двадесет и пет) и.ч. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.568.123, целият с площ 325 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване за вилна сграда, които идеални части представляват УПИ V 123 в кв. 88  по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен с решение XLVIII - 1/03.10.2007 г. на ОбС Ямбол, находящ се в СО „Кринчовица“ м. “Стари лозя“, актуван с АОС 1948 от 11.11.2015 г. 

         Начална тръжна цена на имота 1 870.00 (хиляда осемстотин и седемдесет) лв. без ДДС.

         Депозит за участие в търга 1 350.00 (хиляда триста и петдесет) лв.

            3. 573/636 (петстотин седемдесет и три от шестстотин тридесет и шест) и.ч. от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.565.94, целият с площ 636 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване за вилна сграда, които идеални части представляват УПИ XXII 94 в кв. 5 по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен с решение XLVIII - 1/03.10.2007 г. на ОбС Ямбол, находящ се в СО “Кринчовица“ , м. „Нови лозя“, актуван с АОС 1949 от 11.11.2015 г.

Начална тръжна цена на имота 3 440.00 лв. (три хиляди четиристотин и четиридесет)  лв. без ДДС.

            Депозит за участие в търга 1700.00 (хиляда и седемстотин) лв.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за преустройство на таван в таван хоби, ул. „Руен“ бл.2 по заявление от Милена Тодорова Трайкова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на отстъпено право на строеж от 25.85 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.552.2, по КК на град Ямбол, целият с площ 5 203.00 кв.м. за преустройство на таван №6 в таван хоби, с административен адрес: гр. Ямбол, ул. „Руен”, бл.2, вх.А, в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лв., на която цена учредява правото на Милена Тодорова Трайкова, с местоживеене гр. Ямбол, ул. „Руен” бл.2, вх.А, ет.3, ап.6.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно изменение на решение на ОбС Ямбол № ІV-21/28.01.2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.99, т.1 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.8  от ЗМСМА и чл.12, ал.3 от ЗОС:

            Изменя решение на Общински съвет (ОбС) - Ямбол, взето по т. 21 на Четвъртото заседание на ОбС – Ямбол, проведено на 28.01.2016 г., като текста на диспозитива на същото вместо „На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.39, ал.4 от Закона за общинска собственост, предоставя на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за нуждите на Териториално звено Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ за временно и безвъзмездно ползване две помещения - стаи 426 и 427, с площ 24.00 кв.м., находящи се на ІV етаж в сградата на общинска администрация, представляваща недвижим имот  - публична общинска собственост, с площ 1997.00 кв.м., актуван с АОС №2/10.06.1997г., находящ се на ул. „Г. С. Раковски“ № 7, гр. Ямбол, за срок до отпадане на необходимостта, но не повече от 5 години, считано от 01.01.2016г.“, придобива следния вид: „На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл.12, ал.3 от ЗОС предоставя на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за нуждите на Териториално звено Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“, временно и безвъзмездно право на управление на две помещения - стаи 426 и 427, с площ 24.00 кв.м., находящи се на ІV етаж в сградата на общинска администрация, представляваща недвижим имот - публична общинска собственост, с площ 1997.00 кв.м., актуван с АОС № 2/10.06.1997г., находящ се на ул. „Г. С. Раковски“ № 7, гр. Ямбол, за срок до отпадане на необходимостта, но не повече от 5 години, считано от 01.01.2016 г. Упълномощава кмета на община Ямбол да сключи договор за безвъзмездно право на управление.“

        

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Декларация за недопускане в община Ямбол създаването на бежански лагери, центрове за настаняване, общежития и други организационни форми за настаняване на бежанци.

ВНОСИТЕЛИ: Кр.Петров, Пл. Проданов

__________________________________________________________________________________

 

           

 

Декларацията не се прие.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Мариана Димова Димова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 4.2 от решение по т.5 от дневния ред на IV заседание на ОбС Ямбол, проведено на 28.01.2016г. отпуска еднократна финансова помощ на Мариана Димова Димова от гр. Ямбол, живуща на ул. „Зора“ № 13, ап.11 в размер на 300 лв. (триста лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.