ПРОТОКОЛ № VІІ

 

           

            Днес, 31.03.2016г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0034/25.03.2016г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 36. Отсъства Елица Главчева.

            На заседанието присъстваха Георги Славов – кмет на община Ямбол, Илиана Бицова - заместник – кмет на община Ямбол.

В 9:10 часа присъстваха 32 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Д. Ибришимов откри седмото заседание на Общинския съвет. Обяви решението на ОИК МИ 2015г. № 217-МИ/24.03.2016г. за избиране на Ваклена Кънчева Колева. (приложено към материалите по заседанието)

            Г-жа Ваклена Кънчева Колева положи клетва като общински съветник.

            Д-р Ибришимов запозна съветниците с решение за промяна в ръководството на ГС „БСП”. (приложено)

 

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2017-2019г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно определяне състава на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за част от УПИ І - за ТЕЦ „Единство“, кв. 161, Промишлена зона, по заявление от Божко Николов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно промяна статута и финансирането на Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно промяна статута и финансирането на Професионална гимназия по земеделие  „Христо Ботев“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно промяна в статута на общински имот от публична в частна собственост - „Комплекс за отдих и спорт“, ж.к. „Хале“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред.

Костадинов – Предлагам точка осма за дневен ред да стане точка първа.

Ибришимов – Няма други предложения, заповядайте да мотивирате предложението си.

Костадинов – Промяната на собствеността е от голямо обществено значение, необходимо е да се направи и е важно точката да е в началото на дневния ред, за да й обърнем нужното внимание.

 

 

Ибришимов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Костадинов.

Гласували      за – 23                        против – 10                           въздържали се – 1

Брънков, Кремъкова гласуват „за“. (устройствата им за гласуване на работят)

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 25                        против – 8                             въздържали се – 1

Брънков, Кремъкова гласуват „за“.

Приема се.

 

            По всички точки от дневния ред Ясен Киров гласува с карта на името на Галина Симеонова, тъй като е забравил своята.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна в статута на общински имот от публична в частна собственост - „Комплекс за отдих и спорт“, ж.к. „Хале“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2017-2019г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно определяне състава на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за част от УПИ І - за ТЕЦ „Единство“, кв. 161, Промишлена зона, по заявление от Божко Николов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно промяна статута и финансирането на Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно промяна статута и финансирането на Професионална гимназия по земеделие  „Христо Ботев“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна в статута на общински имот от публична в частна собственост - „Комплекс за отдих и спорт“, ж.к. „Хале“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов - Бих искал да направя корекция, която е свързана с направена техническа грешка. В първото изречение от решението - на основание на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал.1 и ал.2, тук ал.2 да бъде заменена с ал.3  от Закона за общинската собственост.

      Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

            Костадинов - Аз ще подкрепя предложението на общинска администрация, както го направих на предните две заседания на ОбС, когато се обсъждаше преминаването на обекта от публична общинска собственост в частна. Надявам се, че разума ще надделее и в консенсус ще приемем точката. В тази връзка ще ви запозная с историята относно управлението и стопанисването на имота от общината, защото само по този начин можем да вземем правилното решение.  Ще се убедим, че общинска администрация е действала законосъобразно в ролята си на добър стопанин, за да може да запази публичната функция на този имот. На основание чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост са предвидени и с решение на ОбС Ямбол е взето решение да се проведе търг за отдаване на имот публична общинска собственост. Спазени са необходимите условия като искам да добавя, че на втория търг за отдаване на имота бях член на комисията и се яви само един кандидат. Както виждате от предложението на общинска администрация е сключен договор за наем и се стига до там, че наемателят не изпълнява задълженията си по договора и това води до прекратяването му. Община Ямбол, позовавайки се на закона за общинската собственост, е предприела необходимите действия и е сезирала компетентните органи във връзка с това, че след като имотът е отдаден под наем  е върнат в състояние, което не отговаря на необходимите изисквания по закон и по договора за наем.  Направих си труда и проверих, че наистина е заведена молба на общинската администрация, за да се извърши обстоятелствена проверка за начина, по който е управляван имота. Какво предстои, а то е общинската администрация да предприеме действия и да бъде обезопасен самият имот, както и са предвидени разходи за охрана. В момента това предложение е в духа на чл. 3, ал. 2, т.3 от Закона за общинската собственост, който гласи „Имотите и вещите публична общинска собственост предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от местно значение се определят с решение на  ОбС“. В тази връзка, за да запази част от публичната функция на съответния имот със заповед е одобрен ПУП, така имотът е разделен на два УПИ. Цитирам  „Със заповед е одобрен подробен устройствен план, План за регулация за УПИ 1 за отдих, спорт и озеленяване, в кв. 222А по плана на град Ямбол, ж.к. „Хале“. Визираният имот, състоящ се в разпределение на УПИ 1 на два отделни имота, а именно УПИ за отдих, спорт и озеленяване  с площ  от  10 861 кв.м. и УПИ 2 за паркинг с площ 1550 кв.м.  Това ни дава основание да видим, че община Ямбол се е опитала да запази функцията на самия имот, защото в решението колеги, е описано, че имот публична общинска собственост, за да премине в частна общинска собственост и е нужно квалифицирано мнозинство 2/3, нужно е да се обединим в консенсус. Това, че общината запазва част от съответния имот с този ПУП и останалата част от имота, която е паркинг и се ползва от гражданите, които живеят в бл. 20 на кв. „Диана“, запазва публичната си функция. Надявам се, че ще приемете това предложение. Призовавам ви да подкрепим това предложение.

            Георгиева - Ще гласувам отрицателно на това предложение и не защото някои от вас смятат, че имам сантимент към този публичен имот или защото темата ми е любима. Ще гласувам отрицателно, защото изминаха точно две години от предходното също предложение на кмета. И за предходните две години, общинска администрация не положи никакви усилия да представи мотивация с приложена документация отговаряща на въпроса: Как и защо се загуби предназначението на имота като публична общинска собственост? За пореден път в това предложение е използван „ориенталският аршин“, да представиш желаното за реалност, без да го аргументираш. Ще гласувам отрицателно, защото се говори за значителен финансов ресурс, с който общината не разполага, но се пропуска обяснението какъв е той и за какво. Кметът не е фигурата, която казва с какво разполага общината, това го решава ОбС.  Циничната истина е, че управленският екип въобще е нямал и няма намерение да си губи времето с терен за отдих и спорт. Разговорът по тази тема колеги, още в началото започна фалшиво и за съжаление явно много трудно ще го променим.  Ще гласувам отрицателно, защото в мотивацията не се дава информация, направила ли е общината опит за финансиране от Национални и Европейски програми, за да се превърне имота в градски комплекс, било то за спорт, било за отдих, било за парк. Вижте, самото УПИ е за отдих, спорт и озеленяване. Още преди две години съм подала подсказка на общинската администрация за възможности по Националната  стратегия  за физическото възпитание  и спорта 2014-2020г., но нищо, абсолютно нищо не е направено. Истината е, че въпросният имот бе оставен на произвола на съдбата през последните две години, г-н Костадинов, и чак след подаден сигнал в прокуратурата  за безстопанственост се показа някаква грижа към него. Направи ми впечатление, че в мотивацията се говори за облицован изкоп, а в решението фигурира понятието плувен басейн. Какво точно ще правим частна общинска собственост, облицован изкоп или плувен басейн.  Колеги, това предложение ми прилича като на черен петък за разпродажба, но не в Моловете, а на интересите на ямболските граждани, на младите хора, на подрастващото население. Това е поредният опит за декапитализация на общината, затова призовавам всички мислещи и разумни хора, и с отговорност към  гражданите на Ямбол общински съветница, да не подкрепим така направеното предложение, смятам, че то е в ущърб на гражданите. Когато администрацията е готова да се изправи тук пред ОбС като колективен орган с аргументация, че е изчерпала абсолютно всички възможности да поддържа терена като публична общинска собственост, аз смятам, че тогава този разговор може да продължи. За това нека се обединим, но не в консенсус, а с отговорност към ямболските граждани и да не гласуваме така направеното предложение от кмета.

            Костадинов – реплика - Не съм съгласен с г-жа Георгиева. Относно заповедта, с която е одобрен Подробния устройствен план и се разделя имота на две се запазва статута на УПИ 1. Зачитам дословно : „ … за отдих, спорт и озеленяване… с площ 10 861 кв.м.“.  Подробния устройствен план запазва статута, г-жо Георгиева. То може да се промени, когато е публична общинска собственост и частна общинска собственост. Не съм съгласен, че община Ямбол не е предприела необходимите действия, относно това имота сега да няма публична функция. В Закона за общинската собственост, чл.14, ал.7 гласи, че имотите публична общинска собственост се отдават с търг с явно или тайно наддаване след решение на ОбС. Тази процедура е играна и за да запази публичността и функцията на самия имот общинска администрация е действала именно в рамките на тази правна разпоредба. В момента е отпаднала тази функция на имота за задоволяване нуждите на обществото. Община Ямбол е направила всичко възможно да запази част от имота, който да задоволява част от тези потребности .

            Папашимов – реплика - Времето показа отдавна, че този обект е изгубил своето предназначение. Той е доведен до такова състояние, че е една голяма язва във вашият квартал, г-жо Георгиева. Не знам защо упорствате и се противопоставяте на това, на този имот да бъде създадено нещо, а да не стои една яма в този квартал. С вашето упорство вие не защитавате интересите на съгражданите от вашият квартал. Още повече, че вие сте  от сектора на частния бизнес и не виждам защо смятате, че частния бизнес  е лошо нещо. Частният бизнес ще прояви много добра инициатива. Призовавам ви да подкрепим предложението на общинска администрация.

            Георгиева – дуплика на Костадинов - Аз всичко разбирам, г-н Костадинов. Вие се упражнявахте да четете преамбюла, няма лошо. Само, че УПИ е за отдих, спорт и озеленяване. Нека си зададем въпроса, такова ли ще остане като стане частна общинска собственост – за отдих, спорт и озеленяване или за нещо друго. Моля ви да помислим,  и да не взимаме такива решения.

            Захариев - Аз искам да бъда малко по-кратък и ясен. Пред нас стоят две възможности, едната е този терен да стои, да буренясва,  общината да дава някакви пари за неговото косене и други поддръжки. Другата възможност е да бъде продаден имота, да влязат свежи пари в общината, да бъде изградена една нова улица. След сделката инвеститора ще започне да плаща данъци и по този начин града ни ще стане по-добър за живеене.  Аз ще гласувам.

      Костов - Моля да обърнете внимание на колегите, които от място правят опити за изказвания, което е крайно неприятно.

            Банков - Аз лично не съм очаквал нещо друго да каже г-н Костов, макар че проблема не е маловажен, който е поставен пред нас. Това е може би последното в града място публична собственост, която може да се използва за някакви функции, публични наистина, за които е определен УПИ, връщане назад след това няма. Няма и къде да се намери такава територия. Тези от вас, които са от Ямбол знаят, че навремето там имаше дори стадион. След това се предвиди този спортен комплекс, освен басейна да има и баскетболно игрище и тенис кортове. Това е един голям квартал „ Хале“, „Диана“ и „Граф Игнатиев“, мисля че мястото като такова  би следвало да се запази. Това, че не можа да се реализира концесията е друг въпрос. Да, тя се прекрати, но може наново да се даде. Закона дава различни възможности. Проблема е този, че наистина през тези години, след като се развали концесията, нищо не се направи да се реализира това, което е предвидено по подробния устройствен план. Ние сега в момента  казваме, че този имот е загубил функциите си, но къде са аргументите, освен, че го  влагате в изречение. Закона за партньорството дава възможност и концесионните възможности също ги има. Извинявайте, но над 150 млн. са реализирани в Ямбол, така ли нямаше един проект да се направи. Ако го гласуваме да мине в частна собственост, тази възможност отпада един път завинаги. Затова мислете, когато гласувате от публична в частна.

            Бакърджиев - Аз съм съгласен с г-н Банков, че това е наистина последният такъв имот. По отношение на изказването на г-жа Георгиева, аз мисля че трябва да попита г-н Банков по кое управление е направена най-голямата декапитализация на общинска собственост. Предлагам на г-н Банков да разкаже на г-жа Георгиева.

            Славов - Ние тук, заедно решаваме сериозните проблеми на град Ямбол. Никой не може да отнеме правото на ОбС, най-малкото кмета, за вземането на решения, за които той е упълномощен. Кмета има правото на инициатива, както и всеки един от вас, ако пожелае. И аз съм я упражнил. Нормално е кмета и екипа да имат най-много информация за оперативното управление за всичко онова, което е собственост на общината и всички дейности, които ние по закон сме длъжни да развиваме, поддържаме и проблеми които да решаваме. Не  ми е приятно от тази трибуна  някой да се опитва да говори неистини, да се опитва да обслужва неговото его или неговата политическа принадлежност или не се знае още какво. Казуса е много простичък и тук чух много разнолики виждания. Има един терен със стара дата, който още по времето на г-жа  Хаджигеоргиева  като кмет е даден на концесия. Концесията наистина се е провалила както г-н Банков правилно отбеляза. Още по това време от един голям терен с решение на съвета,  с една много благородна идея е свита на половина. Изчезнали са от тази концесия и футболни игрища, баскетболни игрища и писта и други неща. За да се съберем само в онова, от което може да се печели нещо, защото всяка една концесия е факт, че се дава за да се изгради нещо в годините и то да се поддържа. Това си е точно частна инициатива и факта, че е отдадено назад във времето като концесия не значи, че общината е имала нещо общо с управлението и реализацията на тази концесия. Тя само е следила процеса. Една от другите форми на публично-частно партньорство е продажба на нещо от публична страна, каквато е общината, и покупката на този терен от частен инвеститор и реализирането в полза на общността на даден проект. Много отдавна България не е в хипотезата на социализма и на онези държавни неща, които може да правим. Много отдавна общината не е в хипотезата, в която може да поддържа и да разходва едни големи средства за едни много хубави неща, които ни се искат като басейна и ресторанта. И ние само върху тях спорим, ако върнем назад във времето трябва да ми коментирате и футболното игрище, и баскетболното игрище, и пистата и още и още. Само за отремонтирането на басейна на Езиковата гимназия, за да стане той функционално пригодно съоръжение за ползване на закрит басейн, който е по-малък като площ са ни необходими  между 500 хил. и 1 млн. лв.  Един такъв басейн, с едни такива съоръжения, които са останали след концесията, по зверския начин, по който са експлоатирани, те реално вече не съществуват. Те не съществуваха след второто отдаване  под наем, след като се развали концесията от ОбС, тъй като наемателя ги разруши.  След което ние пуснахме сигнал до полицията, не защото някой е пускал някакви сигнали до прокуратурата, а ние на момента пуснахме сигнал до полицията. И ще използвам случая да питам до къде са стигнали. Същият този концесионер разруши басейна.  Не виждам кое е страшното, затова че някой ще закупи терена, ако гласувате. Ясно е, че нямаме средствата да го поддържаме, ние нямаме и възможността  да реализираме каквито и да са финансови средства от Европейски програми или други източници, защото те не са допустими.  ЕС дава финансиране за дейности, които са най-належащи. Ние нямаме ресурса и възможността да поддържаме този имот. Всички други задължения са достатъчно сериозни за зелените площи, за отдиха на града. Аз не виждам къде е притеснението. Ако искате гласувайте, ако не искате, този терен ще си остане така и общината ще продължава да налива едни средства във него, за охрана и за  опити да поддържа терена. 

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – 9                             въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Брънков – Гласувам „за“.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост обявява за частна общинска собственост частта от недвижим имот Комплекс за отдих и спорт, целият актуван с АОС 1686 от 07.04.2011 г., а именно: ПИ с идентификатор 87374.546.72 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 10 861 кв.м., идентичен с УПИ І, кв. 22 А по плана на град Ямбол, ж.к. „Хале”, одобрен със Заповед ТУ/02-00050 от 25.11.2013 г. на кмета на Община Ямбол, ведно с едноетажна сграда с идентификатор 87374.546.72.1- ресторант с площ 183 кв.м., плувен басейн - 550 кв.м., съблекални, помещение за филтри и летен бар.

 

 

           

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2017-2019г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Дичев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Сивкова - Когато разглеждахме прогнозата в нашата комисия бяхме единодушни, че това в края на краищата е една прогноза, тя има на този етап един пожелателен характер и така или иначе тя ще бъде приета. Аз имам един конкретен въпрос, на който ще помоля да ми бъде отговорено. Насочвам вашето внимание към стр. 2, §27-00 Общински такси, §27-07 такса за битови отпадъци. Прогнозата за тази година, както я приехме с бюджета е 4 030 000 лв., за следващите години е също 4 030 000 лв. Още когато се приемаше бюджета имаше някои питания и г-н Славов тогава разясни за тази разлика между прогнозата за събиране на такса смет от 4 030 000 лв. и план-сметката, която е за 4 660 000 лв., че евентуално разликата ще се покрие от някакви очаквани приходи от тази година от такса битови отпадъци за военните имоти, по които се води дело. За тази година долу горе добре. Мен ме интересува за следващите години как ще се случат нещата и какво ще е развитието, като се има предвид, че план-сметката в момента съдържаща четирите елемента на такса смет за тази година е 4 662 000 лв., за следващата година обаче тя ще бъде в по-голям размер, тъй като в момента тече обществена поръчка, която за позиция за дейности по чистотата, по която позиция сумата в размер на 1 400 000 лв., която е за 2016г., става 2 500 000 лв. за следващите 3 години, защото обществената поръчка за почистване и поддържане на чистотата и озелените територии за обществено ползване е обявена за 3 години и общата и стойност е 7 560 000 лв. с ДДС. Как, с какви приходи през следващите прогнозни години планирате да покриете този разход, който по план-сметка от следващата година ще стане около 5 700 000 лв. за сметка на сегашните 4 600 000 лв.? Това просто бих искала да обясните, след като не се прогнозира промяна в събираемостта на такса битови отпадъци.

Славов - Нека наистина да подхождаме отговорно и с малко повече разбиране на това, което е написано или на това, което предстои. Да не вкарваме излишно напрежение или може би поводи на нашите съграждани, които ни гледат, а и на нас самите за някакви излишни притеснения, когато не сме запознати или не сме си направили добре сметките. Казвам го съвсем добронамерено към г-жа Сивкова, защото ще започна отзад напред. Първо всяка прогноза, както е тази  прогноза, когато е прогноза не е краен вариант и той винаги би могъл да бъде коригиран спрямо реалностите от живота към момента, в който тези реалности станат факт и се наложи коригиране. Трудно някой в този несигурен живот в момента не само в България, в Европа, а и в света може да предвиди с някаква сериозна точност какво ще се случи след няколко месеца, да не говорим след година, две, три, както е тук. Независимо от всичко ние сме стъпили на реалностите от живота последните години, имаме опита, имаме анализа и затова сме предложили нещо, което според нас ще бъде близо до това, което ще се случи следващите години. Ако тази година в бюджета сте забелязали има едно сериозно число за поддържане на зелената система на града и тя е 1 100 000 лв. Това е нещото, което явно притеснява г-жа Сивкова, защото това е сумата, с която и обществената поръчка като прогноза е завишена и то е на база на приетия бюджет от вас в началото на тази година. Това завишаване на средствата, които се отделят за поддържане на зелената система е обусловено от ред условия, дейности и реалности. Като започнем от това, че направихме не малко да възобновим и продължаваме да възобновяваме Градския парк, направихме не малко да възобновим и продължаваме да поддържаме парк Боровец, направихме не малко за цялата зелена система на града, премахване на стари негодни дървета, като последните няколко години, както 2015 г. основно на база, на което стъпихме да направим разчета и за 2016 г., не се помни от много време да е правено в града, да не кажа от демокрацията насам. Всичко това обаче изисква и сериозния финансов ресурс, за премахване на старите дървета, които са с изтекъл живот, за засаждането на нови, за косенето, за поддържането на новите площадни, зелени площи, каквито са отремонтирания център, за тези, които предстои да бъдат изградени, тъй като в новата инвестиционна програма е предвидено да се доизгради ул. „Г. С. Раковски“ до края по начина, по който вече е изградена от ул. „Преслав“ до ул. „Бузлуджа“. Всичко това предполага далеч по-сериозен финансов ресурс за поддържане на зелената система или както ние казваме за озеленяване. Това завишаване основно в поръчката е от това. Тези пари обаче никога не са били използвани от нас като общност, не само аз, а и от колегите преди мен като кметове и от решенията на Общинския съвет преди този, никога не са били вземани от такса смет, което понякога и някъде по други общини се е случвало, в Ямбол това никога не се е случвало. Тези пари винаги са били, защото всеки е преценял, включително и общинските съвети, че така е по законосъобразно, винаги са взимани от данъците на нашите съграждани. Затова те и не присъстват в разчетите за план-сметката, затова е това завишаване на обществената поръчка. Така погледнато изглежда притеснително, но основното завишение е от дейностите по озеленяване, а парите не идват от таксата битови отпадъци. А колкото дотова, че тя към момента е 4 600 000 лв., за тази година наистина ние очакваме от Министерството на отбраната да постъпят средства, които в края на миналата година окончателно след решение на Върховния административен съд бяха определени, че се дължат от Министерството на отбраната и те трябва да ни бъдат върнати. Друг е въпроса, че все още няма действия от страната на Министерството на отбраната те да бъдат върнати. Акта на база на които те трябва да бъдат върнати в общината е влязъл в сила още преди две години, даже и повече вече, и още от тогава те ги дължат. Надявам се това да се случи, все пак няма логика държавата да цака държавата в лицето на общината. Ако успеем заедно с общи усилия да изпълним изискванията на закона за управление на отпадъците, тогава се предполага, а ние сме много близо до това, че една част от финансовите отчисления, които в момента града плаща, затова че не отговаря по дейностите по управление на отпадъците изцяло на нормативната база, това е един сериозен ресурс, който ние винаги сме го слагали в разчетите, че ще може да подсигури точно тази разлика, която в момента се появява. Ако видите колко е сумата за финансови отчисления, които ние всеки месец превеждаме на държавата в лицето на РИОСВ ще видите, че тя е приблизително равна на това, което се явява като разлика между гласуваната план-сметка и реалната на база на сключените договори. Не мисля, че има някакво притеснение в бъдещо време, по скоро е въпрос на максимална мобилизация на всички ни, не само на администрацията, надявам се и на вас, с ваша помощ да вземем всички правилни решения, да се изпълнят изискванията на закона за управление на отпадъците, да изградим колкото се може повече по-устойчив модел, включително експлоатация на депото, което е част от задълженията на сдружението на петте общини, създаване на компостираща инсталация и всички други изисквания, които се налагат на всяка една община. Покривайки ги, тези финансови отчисления спират да се плащат на държавата и те остават в план-сметката и биха задоволили нашите потребности на дейностите, които са заложени в тази план-сметка.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                        против – 2                             въздържали се – 7

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Брънков – Гласувам „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 15, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол приема бюджетна прогноза за периода 2017 - 2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности иа Община Ямбол, съгласно приложения № 8, № 6-а, № 6-б и № 6-в.             

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Позволете ми в качеството на вносител да направя някои корекции. Молбата ми е в решението т.3, § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“, дейн. 714 „Спортни бази за спорт за всички“, обект „Изграждане на ограда около пистата на Градски стадион Ямбол“, да отпадне и да бъде компенсирано да се промени бюджета в други дейности на икономиката. Тъй като тези средства са част от тези дейности и те трябва да намерят своето одобрение там. Както и да направя едно разяснение, че в същата тази трета точка последния § преди т.4 § 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“, дейн. 604 „Осветление на улици и площади“, обект „Проектиране на осветление гр. Ямбол, с източник на финансиране собствени приходи и бюджетен план 60 000 лв.“, това са същите тези средства, които бяха записани в капиталовия списък като обследване. Просто по-коректно и спрямо ангажираността и разчетите на администрацията е да бъде проектиране, с което да придобием направо на възможността след това да правим разчети за изграждане на улично осветление. Давам обяснение за първото, което помолих да отпадне като вносител по разчетите, които към момента успяхме да направим в този период от време, в който корекцията за бюджета беше внесена. Ше успеем да осигурим малко по-сериозен ресурс, така че да възстановим оградата в пълната й цялост около целия стадион, което ще струва повече от тези 20 000 лв. Тъй като към момента, в който предлагахме тази корекция на вашето внимание, не бяхме сигурни във възможностите това да се осигури, затова внесохме само възможността да се огради пистата, т.е. да се запази новото тревно игрище. Надявам се на следваща сесия да внесем нова корекция на бюджета, дори и само в тази част, ако се наложи, така че да се възстанови в пълната цялост и да се охранява целия стадион, тъй като има достатъчно сериозни притеснения за охрана и опазване на територията на целия стадион като съоръжения, а не само на пистата.

Дичев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Сивкова - Не мога да разбера как планира тази администрация, след като веднага след приемане на бюджета започваме да правим някакви промени, които на пръв поглед дори и в комисията, в която бях се изкоментираха едва ли не, като едни технически неща, някакви технически проблеми, едва ли не недоглеждания. В същото време според мен е фино така и доста елегантно се опитва администрацията да привлече Общински съвет в едно изпълнение на желанията и на намеренията, без да се обявяват явно нещата. Имам предвид, че съвсем несериозно ми звучи това, което ни се предлага за преминаване на определени видове строителни обекти от списъка на капиталовите разходи, капиталовата програма на общината към капиталовите програми на второстепенните разпоредители, говоря на обектите на Музея на бойната слава и ОДЗ „Пролет“. Съвсем несериозно ми звучи, че за по-ефективен контрол при възлагане и изпълнение на обектите това нещо се прави. Напротив, гледайки сумите, това нещо ми прилича на разделяне на обществените поръчки и ограничаване на възможността за конкуренция на ямболските фирми, които са в строителния бранш. Имам предвид покрив на Музея на бойната слава, покрив на ОДЗ „Пролет“. В списъка на капиталовите разходи има още един покрив на ОДК. Сумата, сумарно като се погледне, тъй като са сходни дейности би трябвало да се възлага с една обществена поръчка всичките обекти и отиваме на открита процедура по ЗОП, т.е. над 264 000 лв. Прехвърляйки ги по два второстепенни разпоредителя падаме в по-долния праг публична покана, където вече можем да си посочваме конкретно изпълнителите. ВиК на Музея на бойната слава, ВиК на ОДЗ „Пролет“, два обекта. Ако останат в списъка на капиталовите разходи отиват на публична покана. Разпределяйки ги по двата второстепенни подизпълнители отиваме директно на възлагане, даже не е нужно да се прави търг, даже само с фактура се отчитат разходите. Следващия довод, който искам да кажа е, че нито ОДЗ „Пролет“, нито Музея на бойната слава имат условия да извършват тези поръчки и ще кажа защо. Първо нямат капацитет да разработят поръчките, второ Музея на бойната слава дори няма сайт, а има изискване да има профил на купувача и да се обявяват обществените поръчки. ОДЗ „Пролет“ има сайт, но няма качени вътрешни правила за провеждане на обществените поръчки. Споделям това, защото мен лично това ме притеснява и аз считам че, едно такова решение в тази посока ще ограничи възможността за конкуренция на ямболския бизнес

Д. Стоянов - Не смятах да правя изказване, но последното изказване, което г-жа Сивкова направи ме провокира да ви кажа една истина. Аз съм човек със 30 годишен стаж в електроенергетиката, със 35 години в поддържане на улично осветление. Община Ямбол проведе процедурата за 4 дни така, че аз дори не можах да усетя кога да играя на тръжната процедура. Нека това нещо да го няма. Нека да има конкуренция, да има хляб за всички. Не мога да взема точно отношение по този проблем, но аз ви цитирам, тук съм общински съветник, следя уж всичко и за четири дни уличното осветление отиди при някого. Аз имам 4 автовишки, няма в целия регион такава фирма, но ето това да не става, както г-жа Сивкова коментира сега, да отиде в някоя детска градина, да се обяви и да не може да се направи. Затова аз апелирам - от това трябва да се бяга.

Дичев – репл. на Сивкова - За мен няма нищо лошо тези капиталови разходи да се прехвърлят към бюджетите на самите общински предприятия. Това би било по-добрия вариант и ще е много по-ефективен контрола, който ще може да се извършва от директорите на тези предприятия. Не смятам че, когато са в общината ще се обявяват поръчките, контрола ще е по-добър или ще има някакъв друг проблем. Най-добре е това, което се предлага да бъде прието по този начин.

Начев - Не знам защо се подценява Музея на бойната слава, може би от самото му създаване винаги е бил подценяван. Така или иначе ние ще се обърнем към общината за съдействие от юридическа гледна точка. Не виждам по какъв начин тези 250 000 лв. могат да бъдат похарчени без да има обществена поръчка. Покрива е 250 000 лв., а с обществената поръчка може и да падне под тази сума. Не виждам защо това може да бъде проблем. Всички неща ще си минат, както си е реда, както си е закона. Направени са всички необходими неща да се направи и сайт, да се изпълнят всички необходими изисквания съгласно закона. Не виждам никакво притеснение от тази гледна точка. Мисля, че съм доказал, че съм винаги коректен към системата и не може да се подценява нашата дейност в този си вид.

Янева - Наистина детските градини и директорите не са специалисти в строителството, но това не означава, че те не са добри стопани и че няма да могат да извършат с цялата отговорност ремонтите, които им предстоят. Аз не виждам защо са тези притеснения. Мисля, че в годините са доказали, че са добри стопани и предполагам, че с това, което се натоварват да извършват ремонтите те ще се докажат още веднъж като такива.

Сивкова – репл. - Аз благодаря на двамата колеги, тъй като те пред всички нас потвърдиха, че нямайки опит ще се обърнат към общинската администрация, а тя в мотивите пише, че точно с цел по-доброто възлагане и контрола възлага тези обекти. Проблема не е в осъществяването после на строителството. Проблема е във възлагането на обществената поръчка, която вие ще се обърнете към общината те ще ви я дадат готова и дори ще ви посочат и изпълнителя.

Янева – дупл. - Уважаема г-жо Сивкова, уважавам вашата елегантност да насочват в посоката, която желаете проблема, но на мен ми се струва, че това не е така. На мен ми се струва, че един директор освен, че ще поема отговорността, той ще има възможност да контролира след това нещата относно строителството. Не мисля, че има нещо лошо да се съветва с ОА, но мисля, че некоректно насочвате нещата, в неправилната посока. 

Славов - В Република България има закон за обществените поръчки и той винаги е бил много спорен. В средата на следващия месец предстои да влезе поредното му изменение. Винаги е бил много спорен от всички участници и най-вече от бизнеса заради това, че определени групи и сектори на бизнеса толерира едни и неглижира други, но никой не може да си позволи да наруши закона. Без значение как се възлагат поръчките, както г-жа Сивкова каза, разделяне на поръчки. Ако има разделяне на поръчки аз ще ви помоля бъдете така добри, сезирайте съответните органи затова, те имат правомощията ще проверят и ако е така аз и всички останали ще си понесем последствията. Но никой не може да си позволи лукса да нарушава закона. Закона си има строго определен ред, има възможност за възлагане директно, има възможност за възлагане с публична покана, с новото изменение на закона ще бъде променено по малко по различен ред, има за възможност за възлагане, чрез открита процедура. Всичко това е урегулирано в закона и всеки един от тези начини е законов ред. И всякакви опити за внушаване на нещо нередно или за нещо, което по някакъв начин нарушава закона, тук от тази трибуна не е редно, защото закона няма да бъде нарушен. Това, че Вие си имате Вашите страхове и притеснения, то всеки един има такива в живота за много неща. Както не мога да се съглася и с твърдението на г-н Стоянов като общински съветник, че тази процедура много бързо миналата и той не разбрал, не чул, не видял. Има законов ред, ние сме го обявили по съответния законов ред. То е стояло на сайта на общината, обявено е в агенцията за обществени поръчки и съответно този, който е заинтересован като бизнес следи постоянно тази информация и има възможността да се яви, да кандидатства и да спечели, ако офертата е по-добра от на останалите. Друг е въпроса доколко и как независимо от възможностите, които има фирмата на г-н Стоянов е редно като действащ общински съветник неговата фирма да изпълнява такива дейности. Това не мога да го кажа, но не мисля, че е съвсем редно. Молбата ми е, нека да погледнем нещата, всяка позиция, всяка теза има две страни, но нека да погледнем тази, която е в интерес на гражданите. Когато общината възлага обществена поръчка за някой друг второстепенен разпоредител, тогава отговорността изцяло остава в общината и второстепенния разпоредител, като началник на съответния второстепенен разпоредител, служители, хора които са най-пряко заинтересовани винаги остават с горчивия привкус, че нещо им е натрапено или нещо се прави не както трябва, но не зависи от тях. Когато те имат правомощията и възможността сами да поемат тази отговорност от началото до края, да си изберат изпълнител и да си носят отговорността за което, да му проследят работата и накрая да си носят отговорността естествено и пред всички останали, не само пред себе си, които ще използват техните услуги. Точно това носене на тази отговорност, когато хората са читави и отговорни предполага много по-качествено и много по-добре да се усвоят тези средства, които са предвидени в бюджета гласуван от вас. Мисля, че не е редно да се правят такива внушения, всеки си има страховете пак казвам, но да ги разказваме тук публично пред всички и да се опитваме да вменяваме някакви действия, защото имаме страхове мисля, че не е редно.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 22                        против – 5                             въздържали се – 2

            Брънков – Гласувам „за“.

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                        против – 6                             въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Брънков – Гласувам „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2016 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Одобрява промяна на числеността на персонала и средствата за РЗ на ОП „Спортни имоти”, приета с решение на ІV-то заседание на ОбС, както следва:

- дейн. 898 „Други дейности по икономиката” – 3 бр. и средства за РЗ в размер на 24 000 лв.

- дейн. 714 „Спортни бази за спорт за всички” – 10 бр. и средства за РЗ в размер на 57 907 лв.

           3. Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2016 г., както следва:

- § 51-00 „Основен ремонт” - дейн. 525 Клубове на пенсионера, инвалида и други”, обект „Основен ремонт на покрив на клуб на инвалидите”, с източник на финансиране собствени приходи и бюджетен план 24 000 лв.

- § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи”, дейн. 714 Спортни бази за спорт за всички”, обект „Изграждане на ограда около пистата на Градски стадион Ямбол”, с източник на финансиране собствени приходи и бюджетен план 20 000 лв.

- § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи”, дейн. 551 Дневни центрове за деца с увреждания”, обект „Вертикализатор - помощно средство за деца с увреждания”, с източник на финансиране собствени приходи и бюджетен план 2 250 лв.

- § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи”, дейн. 311 Целодневни детски градини и Обединени детски заведеня”, обект „Система за автоматичен контрол на отоплението” за ЦДГ „Слънце”, ЦДГ „Червената шапчица” и ЦДГ „Биляна”, с източник на финансиране собствени приходи и бюджетен план 15 000 лв.

- § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи”, дейн. 619 „Други дейности по жил. строит., благоустрояване и регионално развитие”, обект „Пластика”, с източник на финансиране собствени приходи и бюджетен план    60 000 лв.

- § 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи”, дейност 898 „Други дейности по икономиката”, обект „Програмен продукт „Бизнеснавигатор-заплати” за ОП „Платени зони за паркиране”, ОП „Спортни имоти” и ОП „Туризъм и култура”, с източник на финансиране собствени приходи и бюджетен план       3 000 лв.;

- § 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи”, дейност 604 „Осветление на улици и площади”, обект „Проектиране на осветление гр. Ямболб, с източник на финансиране собствени приходи и бюджетен план 60 000 лв.;

       4. Заличава от разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2016 г. в § 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи”, дейн. 324 „Спортни училища”, обект „Енергийно и конструктивно обследване и изготвяне на технически паспорт на Спортно училище „Пиер дьо Кубертен” с източник на финансиране собствени приходи и бюджетен план 10 000 лв.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно определяне състава на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова – ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 3

            Брънков – Гласувам „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местнвата администрация:

І. Общински съвет Ямбол определя състав на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги, както следва:

            1. Илиана Бицова – заместник-кмет на Община Ямбол;          

            2. Неда Бъчварова – директор Дирекция «Хуманитарни дейности» в Община Ямбол;

3. Атанаска Бонева – директор на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни – Ямбол;

4. Милена Алексиева – управител на ЦОП «Усмивка»;

5. д-р Венцислав Славов – управител на ДКЦ – 1-Ямбол» ЕООД;

6. Росен Русев – управител на ЦНСТДМУ и ЗЖ за хора с умствена изастаналост;

7. Светлозар Пехливанов - началник отдел «Социална закрила» в дирекция «Социално подпомагане» - Ямбол;

            8. Таня Дженкова - директор на Ресурсен център за подпомагане интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности;

            9. Надка Александрова – председател на сдружение с нестопанска цел – СКИ «Ямбол 99».

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова – ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Брънков – Гласувам „за“.

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – 1

            Брънков – Гласувам „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 15, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества:

1. Освобождава Красимира Петрова – заместник-кмет на община Ямбол, от длъжността председател на Общински съвет по наркотични вещества – гр. Ямбол и назначава на нейно място Илиана Бицова – заместник-кмет на община Ямбол;

            2. Освобождава Красимир Стоилов от длъжността член на Общински съвет по наркотични вещества – гр. Ямбол и назначава на негово място - Теодора Сулева, директор на ПГЛПЕХТ – гр. Ямбол.

      3. Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Ямбол.

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за част от УПИ І - за ТЕЦ „Единство“, кв. 161, Промишлена зона, по заявление от Божко Николов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – няма

            Брънков – Гласувам „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за част от урегулиран поземлен имот /УПИ/  І – за ТЕЦ „Единство”, кв. 161 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона, касаеща ПИ 87374.516.94 и ПИ 87374.516.45.

 

 

            ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно промяна статута и финансирането на Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Тропчева - Промяната от държавни в общински училища е заложена за изпълнение в разпоредбите на закона за предучилищното и училищно образование, който влиза в сила от първи август 2016г. Смятам, че това е една положителна стъпка, която дава възможност и правомощия на всички общини в България да координират, контролират процесите и въобще цялостната организация на училищата, които са на тяхната територия. Колкото до бюджета на едно училище, дали е общинско, дали е държавно, той се определя от броя на записаните ученици за съответната учебна година, по единен разходен стандарт, който е определен. Нашите две професионални гимназии имат достатъчен брой ученици, което означава, че няма да бъдат дофинансирани от бюджета на Община Ямбол.  Освен това се дава една възможност на Професионалните гимназии да кандидатстват по различните програми за подобряване на материалната база. И факт е, че Професионална гимназия по земеделие е включена в ОП „Райони в растеж“. Колеги,  Община Ямбол е добър стопанин и това се е доказало във времето. През 2014г. беше реализиран един от големите проекти на общината - прилагане на енергоефективни мерки в общинската образователна система. Седем училища и три детски градини бяха напълно обновени. Днес на много ямболски ученици е осигурен съвременен и качествен процес на обучение в съвременните сгради. Искам да спомена, че продължава поетапното изграждане на спортни и детски площадки, зоните за отдих, по различни проекти, а това което наистина искам да спомена е, че реализирания проект на Община Ямбол  „Популяризиране на водещи туристически атракции“ даде не само нов живот на емблемата на град Ямбол „Безистена“, но и провокира един огромен интерес  от учениците и децата на Ямбол да се докоснат до миналото ни. Желанието им да посещават НАР Кабиле се е увеличило значително. Убедена съм, че Община Ямбол ще продължи добрата традиция да се грижи и да създава добра материална база и да се грижи за професионалното обучение. Призовавам ви да подкрепите направеното предложение.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 25                        против – 2                             въздържали се – 3

            Брънков – Гласувам „за“.

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – 4

            Брънков – Гласувам „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21 ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищно образование:

1. Дава предварително съгласие за промяна на финансиращия орган на Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм – Ямбол от бюджета на Министерството на земеделието и храните към бюджета на Община Ямбол, считано от 01.08.2016 г.

2. Дава предварително съгласие за промяна на статута на Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм – Ямбол и обявяването на училището за общинско.

3. Дава предварително съгласие за безвъзмездно придобиване в собственост от Община Ямбол на имоти - държавна собственост, управлявани от Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм: поземлен имот с идентификатор 87374.545.9, с площ 18476 кв. м., с начин на трайно ползване „за обект комплекс за образование“, заедно с построените в имота 5 (пет) броя сгради, с местонахождение област Ямбол, община Ямбол, град Ямбол, ул. „Търговска“ № 85, актуван с Акт за публична държавна собственост № 2939/18.05.2011 г., издаден от Областен управител - Ямбол. Така изброените имоти да продължат да се ползват за осигуряване на дейностите в Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм - Ямбол.

4. Възлага на Кмета на община Ямбол да изготви финансово-икономическа обосновка и депозира искане, чрез Областния управител, за решение на Министерски съвет за безвъзмездно прехвърляне в собственост на имотите.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно промяна статута и финансирането на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 27                        против – 2                             въздържали се – 1

            Брънков – Гласувам „за“.

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 3

            Брънков – Гласувам „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21 ал. 1, т. 8 и т. 23  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищно образование:

1. Дава предварително съгласие за промяна на финансиращия орган на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“, гр. Ямбол от бюджета на Министерството на земеделието и храните към бюджета на Община Ямбол, считано от 01.08.2016 г.

2. Дава предварително съгласие за промяна на статута на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“, гр. Ямбол и обявяването на училището за общинско.

3. Дава предварително съгласие за безвъзмездно придобиване в собственост от Община Ямбол на имоти - държавна собственост, управлявани от Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“, гр. Ямбол: Поземлен имот с идентификатор № 87374.545.33, с площ 96848 (деветдесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и осем) кв.м., с начин на трайно ползване „за обект комплекс за образование“, заедно с построените в него сгради, с местонахождение област Ямбол, община Ямбол, град Ямбол, ул. „Милин камък“ № 6; парцел 152, масив 31 - 48.100 дка - лозе, разположен в землището на с. Козарево; имот № 011028 - 84.138 дка, II категория, н.т.п. – нива, местността „Николаева нива“ в землището на с. Стара река; имот № 028046 – 94.585 дка, IV категория (33.105 дка) и VI категория (61.480 дка), н.т.п. - нива, местността „Чанкова могила“ в землището на с. Чарган; имот № 030061 - 32.168 дка., VI категория, н.т.п. – нива, местността „Драчака“ в землището на с. Чарган, имот № 032025 - 46.690 дка., VIII категория, н.т.п. – нива, местността „Кокарджа“ в землището на с. Чарган. Така изброените имоти да продължат да се ползват за осигуряване на дейностите в Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“, гр. Ямбол.

4. Възлага на Кмета на община Ямбол да изготви финансово-икономическа обосновка и депозира искане, чрез Областния управител, за решение на Министерски съвет за безвъзмездно прехвърляне в собственост на имотите.

 

 

 

            Георгиева – изказва становище по отговор на питане - Уважаеми колеги, категорично не съм удовлетворена от получения отговор. Съгласно чл.66.4 от нашия Правилник, писменият отговор се дава в срок не по-късно от 15 дни от датата на внасянето му. Внесла съм питането на 21.12.2015 год. - получавам отговора на 24.03.2016 год. Явно колеги, с Кмета живеем в различни времеви измерения. И за пореден път се демонстрира арогантно подценяване на общинските съветници, които също като г-н Георги Славов сме избрани от гражданите.

Питането ми е свързано с изданието „История на Ямбол" - самата аз оценявам разумното зрънце в идеята, но имах съмнения за пътищата, по които тя се реализира и качеството на този идеен продукт. Отпечатана е в 15 000 екземпляра, голяма част от които бяха раздадени на първия учебен ден, в навечерието на Местни избори 2015 год. За съжаление, идеята бе изместена от имиджологията.

В отговора се твърди, че не са разходвани бюджетни средства, но все пак тактично съм уведомена, че за графичен дизайн общината е отделила 7 000 лв без ДДС. Отпечатването на книгата е финансирано изцяло чрез дарения от две познати нам дружества - „Панда И.П" ЕООД и „Водстрой 98" АД - фирми, които са спечелили големи поръчки от Община Ямбол, т.е. на които ямболци плащат. Бих била по-удовлетворен,. ако повече на брой и малки, и големи ямболски фирми бяха привлечени като дарители, а така оставам с убеждението, че за тази администрация предел на компромиса няма. Нито една от двете фирми не е ямболска. Явно дарението е с мотото „благодарим Ви“. Експертната група, предложила проекта и взела дейно участие в него е в съмнително тесен състав - Антон Кабрански, Севдалина Кръстева, Стефан Бакьрджиев и разбира се Кмета. За себе си вече имам отговор на въпроса защо редица историци и културолози бяха възмутени от съдържанието на „Историята“ и от некоректното поднасяне на информация за миналото на града ни.

Общината не е платила хонорари на екипа, твърди се в отговора. Видно от договорите за дарения е, че дарителите също не са плащали хонорари. Колеги, още Кант е казал, че на този свят няма нито един акт, който да е безкористен. Явно сме свидетели на чудо - п община Ямбол експертите работят без пари - алтруистично. Да, ама аз не вярвам на тази информация. Истината е заметена някъде под килима и ние никога няма да я научим. И този път хубавата легенда не победи действителността. А тя е, че управленският екип прави каквото си иска, както си нека – некомпетентно, непрозрачно, нечестно.

 

 

 

Ибришимов - Поради изчерпване на дневния ред закривам седмото заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

                                  

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Д. Ибришимов

                                              

 

 

                                                Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

 

                                                                                  В. Андреева

 

 

 

                                                                                  Ан. Господинова