РЕШЕНИЯ

 

НА СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 31 МАРТ 2016г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна в статута на общински имот от публична в частна собственост - „Комплекс за отдих и спорт“, ж.к. „Хале“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2017-2019г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно определяне състава на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за част от УПИ І - за ТЕЦ „Единство“, кв. 161, Промишлена зона, по заявление от Божко Николов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно промяна статута и финансирането на Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно промяна статута и финансирането на Професионална гимназия по земеделие  „Христо Ботев“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна в статута на общински имот от публична в частна собственост - „Комплекс за отдих и спорт“, ж.к. „Хале“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост обявява за частна общинска собственост частта от недвижим имот Комплекс за отдих и спорт, целият актуван с АОС 1686 от 07.04.2011 г., а именно: ПИ с идентификатор 87374.546.72 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 10 861 кв.м., идентичен с УПИ І, кв. 22 А по плана на град Ямбол, ж.к. „Хале”, одобрен със Заповед ТУ/02-00050 от 25.11.2013 г. на кмета на Община Ямбол, ведно с едноетажна сграда с идентификатор 87374.546.72.1- ресторант с площ 183 кв.м., плувен басейн - 550 кв.м., съблекални, помещение за филтри и летен бар.

           

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2017-2019г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 15, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол приема бюджетна прогноза за периода 2017 - 2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности иа Община Ямбол, съгласно приложения № 8, № 6-а, № 6-б и № 6-в.             

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2016 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Одобрява промяна на числеността на персонала и средствата за РЗ на ОП „Спортни имоти”, приета с решение на ІV-то заседание на ОбС, както следва:

- дейн. 898 „Други дейности по икономиката” – 3 бр. и средства за РЗ в размер на 24 000 лв.

- дейн. 714 „Спортни бази за спорт за всички” – 10 бр. и средства за РЗ в размер на 57 907 лв.

           3. Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2016 г., както следва:

- § 51-00 „Основен ремонт” - дейн. 525 Клубове на пенсионера, инвалида и други”, обект „Основен ремонт на покрив на клуб на инвалидите”, с източник на финансиране собствени приходи и бюджетен план 24 000 лв.

- § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи”, дейн. 714 Спортни бази за спорт за всички”, обект „Изграждане на ограда около пистата на Градски стадион Ямбол”, с източник на финансиране собствени приходи и бюджетен план 20 000 лв.

- § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи”, дейн. 551 Дневни центрове за деца с увреждания”, обект „Вертикализатор - помощно средство за деца с увреждания”, с източник на финансиране собствени приходи и бюджетен план 2 250 лв.

- § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи”, дейн. 311 Целодневни детски градини и Обединени детски заведеня”, обект „Система за автоматичен контрол на отоплението” за ЦДГ „Слънце”, ЦДГ „Червената шапчица” и ЦДГ „Биляна”, с източник на финансиране собствени приходи и бюджетен план 15 000 лв.

- § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи”, дейн. 619 „Други дейности по жил. строит., благоустрояване и регионално развитие”, обект „Пластика”, с източник на финансиране собствени приходи и бюджетен план    60 000 лв.

- § 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи”, дейност 898 „Други дейности по икономиката”, обект „Програмен продукт „Бизнеснавигатор-заплати” за ОП „Платени зони за паркиране”, ОП „Спортни имоти” и ОП „Туризъм и култура”, с източник на финансиране собствени приходи и бюджетен план       3 000 лв.;

- § 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи”, дейност 604 „Осветление на улици и площади”, обект „Проектиране на осветление гр. Ямболб, с източник на финансиране собствени приходи и бюджетен план 60 000 лв.;

       4. Заличава от разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2016 г. в § 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи”, дейн. 324 „Спортни училища”, обект „Енергийно и конструктивно обследване и изготвяне на технически паспорт на Спортно училище „Пиер дьо Кубертен” с източник на финансиране собствени приходи и бюджетен план 10 000 лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно определяне състава на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местнвата администрация:

І. Общински съвет Ямбол определя състав на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги, както следва:

            1. Илиана Бицова – заместник-кмет на Община Ямбол;          

            2. Неда Бъчварова – директор Дирекция «Хуманитарни дейности» в Община Ямбол;

3. Атанаска Бонева – директор на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни – Ямбол;

4. Милена Алексиева – управител на ЦОП «Усмивка»;

5. д-р Венцислав Славов – управител на ДКЦ – 1-Ямбол» ЕООД;

6. Росен Русев – управител на ЦНСТДМУ и ЗЖ за хора с умствена изастаналост;

7. Светлозар Пехливанов - началник отдел «Социална закрила» в дирекция «Социално подпомагане» - Ямбол;

            8. Таня Дженкова - директор на Ресурсен център за подпомагане интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности;

            9. Надка Александрова – председател на сдружение с нестопанска цел – СКИ «Ямбол 99».

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 15, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества:

1. Освобождава Красимира Петрова – заместник-кмет на община Ямбол, от длъжността председател на Общински съвет по наркотични вещества – гр. Ямбол и назначава на нейно място Илиана Бицова – заместник-кмет на община Ямбол;

            2. Освобождава Красимир Стоилов от длъжността член на Общински съвет по наркотични вещества – гр. Ямбол и назначава на негово място - Теодора Сулева, директор на ПГЛПЕХТ – гр. Ямбол.

      3. Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Ямбол.

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за част от УПИ І - за ТЕЦ „Единство“, кв. 161, Промишлена зона, по заявление от Божко Николов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за част от урегулиран поземлен имот /УПИ/  І – за ТЕЦ „Единство”, кв. 161 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона, касаеща ПИ 87374.516.94 и ПИ 87374.516.45.

 

 

 

            ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно промяна статута и финансирането на Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21 ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищно образование:

1. Дава предварително съгласие за промяна на финансиращия орган на Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм – Ямбол от бюджета на Министерството на земеделието и храните към бюджета на Община Ямбол, считано от 01.08.2016 г.

2. Дава предварително съгласие за промяна на статута на Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм – Ямбол и обявяването на училището за общинско.

3. Дава предварително съгласие за безвъзмездно придобиване в собственост от Община Ямбол на имоти - държавна собственост, управлявани от Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм: поземлен имот с идентификатор 87374.545.9, с площ 18476 кв. м., с начин на трайно ползване „за обект комплекс за образование“, заедно с построените в имота 5 (пет) броя сгради, с местонахождение област Ямбол, община Ямбол, град Ямбол, ул. „Търговска“ № 85, актуван с Акт за публична държавна собственост № 2939/18.05.2011 г., издаден от Областен управител - Ямбол. Така изброените имоти да продължат да се ползват за осигуряване на дейностите в Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм - Ямбол.

4. Възлага на Кмета на община Ямбол да изготви финансово-икономическа обосновка и депозира искане, чрез Областния управител, за решение на Министерски съвет за безвъзмездно прехвърляне в собственост на имотите.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно промяна статута и финансирането на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21 ал. 1, т. 8 и т. 23  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищно образование:

1. Дава предварително съгласие за промяна на финансиращия орган на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“, гр. Ямбол от бюджета на Министерството на земеделието и храните към бюджета на Община Ямбол, считано от 01.08.2016 г.

2. Дава предварително съгласие за промяна на статута на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“, гр. Ямбол и обявяването на училището за общинско.

3. Дава предварително съгласие за безвъзмездно придобиване в собственост от Община Ямбол на имоти - държавна собственост, управлявани от Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“, гр. Ямбол: Поземлен имот с идентификатор № 87374.545.33, с площ 96848 (деветдесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и осем) кв.м., с начин на трайно ползване „за обект комплекс за образование“, заедно с построените в него сгради, с местонахождение област Ямбол, община Ямбол, град Ямбол, ул. „Милин камък“ № 6; парцел 152, масив 31 - 48.100 дка - лозе, разположен в землището на с. Козарево; имот № 011028 - 84.138 дка, II категория, н.т.п. – нива, местността „Николаева нива“ в землището на с. Стара река; имот № 028046 – 94.585 дка, IV категория (33.105 дка) и VI категория (61.480 дка), н.т.п. - нива, местността „Чанкова могила“ в землището на с. Чарган; имот № 030061 - 32.168 дка., VI категория, н.т.п. – нива, местността „Драчака“ в землището на с. Чарган, имот № 032025 - 46.690 дка., VIII категория, н.т.п. – нива, местността „Кокарджа“ в землището на с. Чарган. Така изброените имоти да продължат да се ползват за осигуряване на дейностите в Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“, гр. Ямбол.

4. Възлага на Кмета на община Ямбол да изготви финансово-икономическа обосновка и депозира искане, чрез Областния управител, за решение на Министерски съвет за безвъзмездно прехвърляне в собственост на имотите.