РЕШЕНИЯ

 

НА ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 25 АПРИЛ 2016г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на Община Ямбол за заседание на „Асоциация по В и К – Ямбол“, насрочено за 26 април 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на територията на Община Ямбол за периода 2016 - 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ямбол през 2016 – 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно предложение за партньорство по процедура за подбор на проекти "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 – 2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно приемане на отчет за организацията и дейността на МКБППМН при Община Ямбол през 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

9.      Предложение относно отчет за дейността и приемане на годишните финансови отчети за 2015 на ТД със 100% общинско участие "ДЦ № 1 - Ямбол" ЕООД и "ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за част от УПИ І за ТЕЦ "Единство", кв. 161 по плана на гр. Ямбол, Промишлена зона по заявление от Сийка Колева Петрова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащите Подробен устройствен план /ПУП/ – План за улична регулация – ПУР за улица от О.Т. 349, 358  до О.Т. 354  и  ПУП - План за регулация и застрояване на УПИ I в кв. 8 и УПИ I в кв. 9 по плана  на гр. Ямбол – ж.к. „Христо Ботев“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно предоставяне имот на ул. "Ал. Стамболийски" 29 на ОП "Платени зони за паркиране".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно предоставяне на НПК на слепите в България безвъзмездно право на ползване върху имот - ЧОС - обект № 23а - магазин за търговска дейност с промишлени стоки на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно предоставяне на движими вещи – общинска собственост за безвъзмездно управление на ЦНСТ за деца/младежи с увреждания и защитено жилище за хора с умствена изостаналост, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно определяне на пазарна цена на право на надстрояване в УПИ І, кв. 74, застроителни петна 48, 49 и 50 в ж.к. "Г. Бенковски".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж гр. Ямбол, ул. "Преслав" № 118 по заявление на Хасан Шукриев Мехмедов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ  на ул. "Акация" № 55 по заявление от Кемал Исмет Мустафакемалов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно възстановяване на земеделски земи на наследниците на Кула Николова Тосунова, б. ж. на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.542.253 по КК на гр. Ямбол, ул. "Крали Марко" № 2 по заявление от Красимир Иванов Кръстев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "ДЙД" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "ТИМ 28" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.  Предложение относно попълване състава на ПК „Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция“ към Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

23.  Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Алие и Седеф Ахмедови.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

 

           

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на Община Ямбол за заседание на „Асоциация по В и К – Ямбол“, насрочено за 26 април 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 22, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.15 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.198 е, ал.5 от Закона за водите:

1. Съгласува мандат на кмета на Община Ямбол – Георги Славов за участие в извънредното заседание на „Асоциация по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 26.04.2016г., при следния дневен ред:

Точка 1. Вземане на решение за даване на съгласие за изпълнение на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол – втора фаза“ с Бенефициент Община Ямбол и задължаване на Асоциацията по В и К да спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключването на договори, с които възлага извършването на ВиК услугата и експлоатацията и поддръжката на ВиК активите на съответната обособена територия.

 

2. Съгласува следната позиция на представителя на Община Ямбол в извънредното заседание на „Асоциация по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 26.04.2016г.:

по точка 1 от дневния ред

Асоциацията по ВиК  на обособената територия, обслужвана от „В и К“  ЕООД – Ямбол дава съгласие за изпълнение на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол – втора фаза“ с Бенефициент Община Ямбол при спазване на приложимото европейско и национално законодателство.

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на територията на Община Ямбол за периода 2016 - 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.19, ал.2 и ал.З от Закона за социално подпомагане и чл.З6б, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и на основание чл. 21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Приема Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на територията на Община Ямбол за периода 2016-2020 г.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ямбол през 2016 – 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл.З6б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, и на основание чл. 21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Ямбол през 2016 г. - 2017 г.

2. Възлага на кмета на Община Ямбол да предостави на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Ямбол през 2016 г. – 2017 г. в 14 –дневен срок от неговото приемане.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 3, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Приема Общинска програма за закрила на детето през 2016 г.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.12, ал.3 във връзка с ал. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

             Приема Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2016 г.

 

 

 

            ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно предложение за партньорство по процедура за подбор на проекти "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 – 2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА:

1/ Дава съгласие Община Ямбол да участва като партньор по разработените проектни предложения във връзка с процедура за подбор на проекти BG05M20P001-3.2015-002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., както следва:

1.      „Училище без граници“ - проектно предложение на Основно училище „Йордан Йовков“ гр. Ямбол;

2.      „Академия за толерантност, творчество и успех“ - проектно предложение на Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии“ град Ямбол.

            2/ Дава съгласие кметът на Община Ямбол да подпише следните документи на етап подаване на проектно предложение,:

-           Декларация за партньорство;

-           Декларация по чл. 9 от постановление № 107/10.05.2014 г. на министерски съвет и по смисъла на чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1, и чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент „ЕС, ЕВРАТОМ“ № 966/2012.

-           Декларация за разграничаване на неикономическата от икономическата дейност.

             3. Дава съгласие кметът на Община Ямбол да подпише Споразумение съгласно чл. 61 от ЗМСМА за общинско сътрудничество между кандидатите и Община Ямбол на етап сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ, в случай, че проектните предложения бъдат одобрени и предложени за финансиране.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане на отчет за организацията и дейността на МКБППМН при Община Ямбол през 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.2 от ЗБППМН приема за информация Отчета за организацията и дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Ямбол през 2015г.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2015г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Ямбол приема докладите за осъществени читалищни дейности и отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2015 година на НЧ „Зора - 1945”, НЧ „Диана - 1944”, НЧ „Умение - 2003г.”, НЧ „Съгласие 1862”, НЧ „Пробуда - 1909”, НЧ „Тракийска лира - 2012”.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно отчет за дейността и приемане на годишните финансови отчети за 2015 на ТД със 100% общинско участие "ДЦ № 1 - Ямбол" ЕООД и "ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 137, ал.1, т.3 и т.4 от Търговския закон, чл. 21, ал.1, т.8 от Закона  за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал.1, т.6, във връзка с чл. 53, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

            1. Приема годишния финансов отчет и баланса за 2015г. на:

             1.1. „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

             1.2. „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

            2. Определя дивидент в размер на 25% от балансовата печалба по годишния финансов отчет на:

              2.1. „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

              2.2. „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

         3. Определеният дивидент за „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД да бъде приведен в срок до 30 юни 2016г., по сметка: IBAN BG 13 SOMB 9130 8424420344, BIC SOMBBGSF, код за вид плащане – 44 48 00 (дивидент) при „Общинска банка” АД, клон гр. Ямбол.

            4. На основание чл.54, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9, ал.1, т.14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества предоставя дивидента за 2015г. реализиран от „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД на дружеството, които средства да се употребят за извършване на ремонтни дейности – подмяна на скоростните ограничители и товарните въжета на пътническите асансьори, находящи се в сградата на лечебното заведение.

            5. На основание чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

             Освобождава от отговорност за финансовата 2015г. управителите на:

             5.1.„ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

             5.2. „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за част от УПИ І за ТЕЦ "Единство", кв. 161 по плана на гр. Ямбол, Промишлена зона по заявление от Сийка Колева Петрова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за част от УПИ І - за ТЕЦ „Единство”, кв. 161 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона, касаеща ПИ 87374.516.84.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащите Подробен устройствен план /ПУП/ – План за улична регулация – ПУР за улица от О.Т. 349, 358  до О.Т. 354  и  ПУП - План за регулация и застрояване на УПИ I в кв. 8 и УПИ I в кв. 9 по плана  на гр. Ямбол – ж.к. „Христо Ботев“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащите  Подробен устройствен план /ПУП/ План за улична регулация – ПУР за улица от О.Т. 349, 358  до О.Т. 354  и  ПУП - План за регулация и застрояване на УПИ I в кв. 8 и УПИ I в кв. 9 по плана  на гр. Ямбол – жк „Христо Ботев“;

2.                  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и 5, и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на САКАРЕЛАООД разрешение за изработване на проект за изменение на действащите  Подробен устройствен план /ПУП/ План за улична регулация – ПУР за улица от О.Т. 349, 358  до О.Т. 354  и  ПУП - План за регулация и застрояване на УПИ I в кв. 8 и УПИ I в кв. 9 по плана  на гр. Ямбол – жк „Христо Ботев“.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне имот на ул. "Ал. Стамболийски" 29 на ОП "Платени зони за паркиране".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

I.         На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12, ал.1 и чл.52, ал.4 от Закона за общинската собственост:

1.      Предоставя безвъзмездно право на управление на ОП „Платени зони за паркиране”  на недвижим имот – сграда, частна общинска собственост, актуван с АОС № 220/20.04.2001г., с обща площ 93.00кв.м., с идентификатор: 87374.537.55.5 по кадастралната карта на гр. Ямбол, намиращ се в гр. Ямбол, ул. „Ал. Стамболийски“ № 29 - предназначен за седалище и адрес на управление на предприятието.

2.      Изменя чл.9 в Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране“ – бюджетна дейност към Община Ямбол със следния текст: „Общинското предприятие „Платени зони за паркиране“ е с адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Ал. Стамболийски“ № 29 - недвижим имот – сграда, частна общинска собственост, актуван с АОС № 220/20.04.2001г., с обща площ 93.00кв.м., с идентификатор: 87374.537.55.5 по кадастралната карта на гр. Ямбол“.

3.      Допълва Таблица № 1 Имоти – общинска собственост, предоставени за управление и поддръжка на ОП „Платени зони за паркиране при Община Ямбол по чл.18, ал.1 в раздел VIII от Правилника на предприятието, както следва:

4.      ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ПЛОЩ

АОС

Терен - част от общински поземлен имот с идентификатор 87374.546.33 по КК на гр. Ямбол, където принудително преместеното пътно превозно средство да се предава за отговорно пазене

гр. Ямбол, ж.к. "Хале", източно от бл.8

площ на частта 2000 кв.м.

няма

Недвижим имот - сграда, частна общинска собственост, с идентификатор: 87374.537.55.5 по кадастралната карта на гр. Ямбол

гр. Ямбол,                          ул. „Ал. Стамболийски“ №29

обща площ 93.00кв.м.

АОС №220/20.04.2001г.

II.                ОП „Платени зони за паркиране” се задължава да поема всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване на предоставените безвъзмездно за управление активи, с грижата на добър стопанин.

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на НПК на слепите в България безвъзмездно право на ползване върху имот - ЧОС - обект № 23а - магазин за търговска дейност с промишлени стоки на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост предоставя на Национална потребителна кооперация на слепите в България, ЕИК 000627259, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Илинден“, бул. „Вардар“ № 71, представлявана от Михаил Александров Кърлин – председател, безвъзмездно право на ползване върху нежилищен имот – частна общинска собственост – обект № 23А – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки, с площ 25.00 кв.м., находящ се на Централен общински пазар, ул. „Георги Дражев“ № 1, гр. Ямбол, част от сграда с идентификатор 87374.550.10.9 по КК на град Ямбол, за срок от 3 /три/ години, считано от датата на подписване на договора.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на движими вещи – общинска собственост за безвъзмездно управление на ЦНСТ за деца/младежи с увреждания и защитено жилище за хора с умствена изостаналост, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя безвъзмездно на Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания и защитено жилище за хора с умствена изостаналост – гр. Ямбол, ЕИК 0009704962, с адрес ул. „Ямболска комуна“ № 70, гр. Ямбол, следните активи:

 

 

№ по ред

Наименование

Количество

1

Торби за смет

20 бр.

2

Тоалетна хартия

91 бр.

3

Течен сапун

7 бр.

4

Препарат за под

5 бр.

5

Препарат –„Бинго“

12 бр.

6

Прах за пране

3 бр.

7

Препарат за почистване на стъкла

8 бр.

8

Препарат - обезмаслител

4 бр.

9

Течен сапун

7 бр.

10

Шампоан

14 бр.

11

Паста за зъби

7 бр.

12

Конци за миене

5 бр.

13

Пластмасова кофа

5 бр.

14

Четка с лопата

4 бр.

15

Метли

2 бр.

16

Четка метла

10 бр.

17

Ел. крушки

29 бр.

18

Дръжки за метли

12 бр.

19

Чаши

40 бр.

20

Домакински ръкавици

16 бр.

21

Бикчета

50 бр.

22

Дам. превръзки

150 бр.

23

Швантух

2 бр.

24

Торби

5 бр.

25

Тарелки – опаковки

250 бр.

26

Салфетки

15 бр.

27

Вилици - еднократни

140 бр.

28

Моп

1 бр.

29

Крем за бръснене

2 бр.

30

Крушки - енергоспестяващи

7 бр.

31

Ръкавици - ПВЦ

20 бр.

32

Препарат за канали

3 бр.

33

Препарата за почистване на варовик

3 бр.

34

Веро

13 бр.

35

Препарат за WC

7 бр.

36

Прах за пране – 8кг.

2 бр.

37

Препарат за баня

6 бр.

38

Крушка - вива

4 бр.

39

Лум. пури

5 бр.

40

Спален комплект

24 бр.

41

Хавлии

23 бр.

42

Блузи

18 бр.

43

Чорапогащи

7 бр.

44

Спортно яке

43 бр.

45

Нощница

5 бр.

46

Тениска

2 бр.

47

Детски якета

100 бр.

48

Маратонки

43 бр.

49

Пантофи 

16 бр.

50

Спортни обувки

6 бр.

51

Детски обувки

4 бр.

52

Боти

5 бр.

53

Обувки

20 бр.

54

Чорапи

18 бр.

55

Блузи

4 бр.

56

Бельо

38 бр.

57

Ножици

10 бр.

58

Пастели

12 бр.

59

Темперни бои

3 бр.

60

Сметала

3 бр.

61

Флумастери

9 бр.

62

Четки за рисуване

4 бр.

63

Ученически бележник

6 бр.

64

Чертожен комплект

2 бр.

65

Акварелна боя

4 бр.

66

Тетрадки

125 бр.

67

Пластилин

8 бр.

68

Дъска за пластилин

10 бр.

69

Химикали

25 бр.

70

Автоматична пералня “ARISTON”

1 бр.

71

Ютия  “BOSCH”

1 бр.

72

Сешоар

1 бр.

73

Столове

15 бр.

74

Комп. конфигурация

1 бр.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на право на надстрояване в УПИ І, кв. 74, застроителни петна 48, 49 и 50 в ж.к. "Г. Бенковски".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на правото на надстрояване от 300.00 кв.м. на сграда 87374.521.22.39 в ПИ 87374.521.22 по КК на град Ямбол, с площ 22 098 кв.м., за обект – „Промяна предназначението на подпокривно пространство от складове в жилище” в УПИ І, кв.74, застроителни петна 48, 49 и 50, ж.к. Георги Бенковски“ в размер на 32 100.00 лв.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж гр. Ямбол, ул. "Преслав" № 118 по заявление на Хасан Шукриев Мехмедов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост учредява отстъпено право на строеж от 71.00 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.528.233, по КК на град Ямбол, целият с площ 386 кв.м. за изграждане на обект „Пристройка към съществуваща жилищна сграда за жилище и ателие на основание чл.50 т.1а и т.1в от ЗУТ“  с площ 71 кв.м, находящ се на ул. „Преслав“ № 118 и определя пазарна цена в размер на 6 900 лв. (шест хиляди и деветстотин лева), на която учредява правото на Шукри Хасанов Мехмедов, с местоживеене: гр. Ямбол, ул. „Росица“ № 27А.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ  на ул. "Акация" № 55 по заявление от Кемал Исмет Мустафакемалов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен Поземлен имот с идентификатор 87374.528.184 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и осем точка сто осемдесет и четири) по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 103 (сто и три) кв.м., находящ се на ул. „Акация” № 55 в размер на 5 269 лв. (пет хиляди двеста шестдесет и девет лева) без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Кемал Исмет Мустафакемалов от гр. Ямбол, ул. „Акация“ № 45. 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно възстановяване на земеделски земи на наследниците на Кула Николова Тосунова, б. ж. на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I.                   На основание чл.8, ал.9 от ЗОС да бъдат изключени от Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Ямбол за 2016г. имоти с идентификатори: 87374.38.871, 87374.23.147, 87374.23.148, 87374.23.153 и 87374.39.92 по КК на град Ямбол.

II.                На основание §5 от ПЗР на ЗСПЗЗ договорите за аренда за имоти с идент. 87374.27.16, 87374.38.871, 87374.71.211, 87374.23.147, 87374.23.148, 87374.23.153 и 87374.39.92 се прекратяват с въвеждане на собственика във владение, но не по-рано от прибирането на реколтата.

III.             На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл. 10б, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ и § 27, (2), т.2 и т.3 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ наследниците на Кула Николова Тосунова, б.ж. на гр.Ямбол да бъдат обезщетени с равностойни по площ и категория земи от Общинския поземлен фонд, както следва:

1.      Имот № 027016 по КВС на гр. Ямбол, съответстващ на имот с идент. 87374.27.16 по КК на гр.Ямбол – трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, площ: 2.549 дка

2.      Имот № 038871 по КВС на гр. Ямбол, съответстващ на имот с идент. 87374.38.871 по КК на гр.Ямбол - трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, площ: 4.642 дка

3.      Имот № 071211 по КВС на гр. Ямбол, съответстващ на имот с идент. 87374.71.211 по КК на гр.Ямбол – трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, площ: 2.522 дка

4.      Имот № 023147 по КВС на гр. Ямбол, съответстващ на имот с идент. 87374.23.147 по КК на гр.Ямбол – трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, площ: 5.269 дка

5.      Имот № 023148 по КВС на гр. Ямбол, съответстващ на имот с идент. 87374.23.148 по КК на гр.Ямбол – трайно предназначение на територията: земеделска , начин на трайно ползване: нива, площ: 2.628 дка

6.      Имот № 023153 по КВС на гр. Ямбол, съответстващ на имот с идент. 87374.23.153 по КК на гр.Ямбол – трайно предназначение на територията: земеделска , начин на трайно ползване: нива, площ: 3.823 дка

7.      Част от имот № 039092 по КВС на гр. Ямбол с площ 5.067 дка, съответстващ на имот с идент. 87374.39.92 по КК на гр.Ямбол – трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, целият с площ: 5.240 дка

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.542.253 по КК на гр. Ямбол, ул. "Крали Марко" № 2 по заявление от Красимир Иванов Кръстев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността в ПИ 87374.542.253, по кадастралната карта на гр. Ямбол, като на Красимир Иванов Кръстев от град Ямбол, ул. „Полковник Бакланов“ № 25, вх.Д, ап. 81 се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост - 1374/1554 идеални части от ПИ с идентификатор 87374.542.253, целият с площ от 1554 кв.м по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със заповед КД-14-28-427 от 13.12.2011 г. на началника на СГКК Ямбол, идентичен с УПИ VIII 107  в кв.112 по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол XLVIII-1 от 03.10.2007 г., находящ се на ул. „Крали Марко“ № 2, актуван с АОС № 1965/12.03.2016 г. за сумата от 272 300  (двеста седемдесет и две хиляди и триста) лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС в законоустановения срок.

            2. В случай на неизпълнение на решението по т.1, изразяващо се в незаплащане на определената цена, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол да се продаде чрез публичен търг имот по АОС № 1965 от 12.03.2016 г., подробно описан в т. 1 при следните условия:

Начална тръжна цена на имота 272 300.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 136 000.000 лв.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "ДЙД" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор №3370/24.05.2011г. с “ДЙД“ ЕООД, ЕИК 128561061, със седалище и адрес на управление с. Веселиново, ул.”Васил Атанасов” № 26, представлявано от Диан Йорданов Драганов, за предоставен под наем нежилищен имот частна общинска -  Обект № 18 – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки, с площ 45.40 кв.м., находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, кв.18, парцел ІV, по плана на гр. Ямбол, представляващ част от сграда с идентификатор 87374.550.10.9 по КК на град Ямбол, с  5 (пет) години, считано от 25.05.2016г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "ТИМ 28" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3365/18.05.2011г. с “ТИМ 28“ ЕООД, ЕИК 128621313, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул.”Плачковица” № 8, представлявано от Тодор Иванов Иванов, за предоставен под наем нежилищен имот частна общинска -  Обект № 17 – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки, с площ 31.00 кв.м., находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, кв.18, парцел ІV, по плана на гр. Ямбол, представляващ част от сграда с идентификатор 87374.550.10.9 по КК на град Ямбол, с  5 (пет) години, считано от 18.05.2016г.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно попълване състава на ПК „Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция“ към Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: д-р Д. Ибришимов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.2, във връзка с чл.48, ал.1 от ЗМСМА и чл. 23 във връзка с чл. 22 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол избира Ваклена Кънчева Колева за заместник-председател на ПК „Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция”.

           

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Алие и Седеф Ахмедови.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Алие Реджебова Ахмедова и Седеф Реджебова Ахмедова с адрес - гр. Ямбол, ул. „Тимок”  № 42.