ПРОТОКОЛ № ІХ

 

           

            Днес, 17.05.2016г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0053/11.05.2016г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 35. Отсъстваха Ахмед Мехмедов и Светослав Стоев.

            На заседанието присъстваха Георги Славов – кмет на община Ямбол и Илиана Бицова - заместник – кмет на община Ямбол.

В 9:05 часа присъстваха 31 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Д. Ибришимов откри деветото заседание на Общинския съвет. Обяви решение на Председателския съвет от 10 май 2016г. за поправка в Решение № VІІІ-12/25.04.2016г. относно предоставяне имот на ул. "Ал. Стамболийски" 29 на ОП "Платени зони за паркиране". (приложено)

 

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Комисия по ПНО

2.      Предложение относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за наградите и отличията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане на годишен отчет за дейността на Общински съвет на наркотични вещества - гр.Ямбол през 2015г. и Общинска програма за превенция на наркоманиите 2016 - 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно партньорство с ОУ „Д-р П. Берон“ по процедура за подбор на проекти "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 – 2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за преустройство на таван в жилище по искане от Христина Иванова Начева, ж.к. "Възраждане" бл.46, вх.А.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред.

Брънков – Предлагам да влезе в дневния ред като последна точка седма, избор на представител на Община Ямбол в ОСА на МБАЛ '' Св. Пантелеймон'' АД, определено за 19 май 2016г.

Ибришимов – Няма други предложения, заповядайте да мотивирате г-н Брънков.

Брънков – Предложението е постъпило след крайния срок за внасяне на материали за това заседание, но ОС на дружеството ще бъде на 19 май 2016г. и тъй като г-н Славов не може да присъства трябва да определим представител на общината.

Ибришимов - Подлагам на гласуване предложението на г-н Брънков.

Гласували      за – 30                        против – няма           въздържали се – 3

Брънков гласува „за“.

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 29                        против – 1                 въздържали се – 2

Брънков гласува „за“.

Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Комисия по ПНО

2.      Предложение относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за наградите и отличията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане на годишен отчет за дейността на Общински съвет на наркотични вещества - гр.Ямбол през 2015г. и Общинска програма за превенция на наркоманиите 2016 - 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно партньорство с ОУ „Д-р П. Берон“ по процедура за подбор на проекти "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 – 2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за преустройство на таван в жилище по искане от Христина Иванова Начева, ж.к. "Възраждане" бл.46, вх.А.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно избор на представител на Община Ямбол в Общото събрание на акционерите на МБАЛ '' Св. Пантелеймон'' АД, определено за 19 май 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

            По всички точки от дневния ред Кръстьо Петров гласува с карта на името на Николай Ганев, тъй като е забравил своята.

 

           

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Комисия по ПНО

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Бих искал да изкажа своето основание да направя предложението като кмет, заедно с екипа  за гласуване и избиране носителите на наградата на Ямбол за 2016 година. Мисля, че това, което  се случи със строителството на новият храм  в кв. „Аврен“ е нещо, което обединява целия град. Има неща, които обединяват като обща кауза всички ни и мисля, че това беше от самото начало, когато започнахме реалната реализация на идеята за градеж на храма в кв. „Аврен“. Това беше искано дълги години, не само от живущите в квартала, но и от целия град. И беше приет като обща кауза от всички. За мен беше изключително радващо, че всички от самото начало, кой с каквото може, спомогна за изграждането на този храм.  Повярвайте ми, с доброволни дарения се включиха много хора, фирми, кой с малка сума, кой с по-голяма. Самият факт, че всички се почувстваха съпричастни за мен и всички нас е много радващо. А факта, че след 128 години в Ямбол се изгради нов храм и то за толкова кратко време е най-радващото. Основните спомоществователи за изграждането на храма бяха арх. Семерджиев и г-н Колев заедно с неговото семейство. Единият с проекта, който дари, а другият с реализирането му.  Отново казвам, че споделям това с вас с целия респект и уважение към всички дарители помогнали за реализирането на този проект за храма.  И всеки един дал своя принос не трябва да бъде омаловажаван за желанието си да помогне за изграждането, но тези двама господа г-н Семерджиев и г-н Колев са онези, които се отличиха и онези, които са причината църквата да е в този вид сега. Затова моето предложение беше такова и се радвам, че комисията го прие единодушно. Надявам се и вие ще го подкрепите като жест на признание от целия град за тях и всички останали, че в града се чуха камбаните на нов църковен храм.

Костадинов – ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – няма

            Брънков -  Гласувам „за“.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 12, ал. 3 от Правилника за наградите и отличията на община Ямбол удостоява с „Наградата на Ямбол“ за 2016 г. за значителен принос в развитието на града г-н Кольо Колев и арх. Любомир Семерджиев – основни спомоществователи за изграждането на новия православен храм „Успение на Пресвета Богородица“ в Ямбол.

„Наградата на Ямбол“ е обща за двамата носители, а паричната премия, предвидена в чл. 13 , се разпределя равномерно между тях.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за наградите и отличията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костадинов – ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 2

            Брънков -  Гласувам „за“.

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението  на вносителя.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 2

            Брънков -  Гласувам „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал. 3 и при спазване на разпоредбите на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове:

Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за наградите и отличията на Община Ямбол, като:

& 1.  Чл. 22, ал. 2 се изменя като добива следния вид:

            „(2) В състава на Специализираната комисия по присъждане на наградите за област “образование и наука, спорт” влизат: зам.-кмет и 2 представители на общинска администрация, определени от кмета на община Ямбол, членовете на Постоянната комисия по образование, спортни и младежки дейности при ОбС – Ямбол, както и 2 експерти, предложени от Консултативния съвет по образование.“

             & 2.    Чл. 22, ал. 3 се изменя като добива следния вид:   

„(3) В състава на Специализираната комисия по присъждане на наградите за област “изкуство и култура” влизат: зам.-кмет и 2 представители на общинска администрация, определени от кмета на община Ямбол, членовете на Постоянната комисия по култура, читалищна дейност и културен туризъм при ОбС – Ямбол, както и 2 експерти, предложени от Консултативния съвет по култура.“

& 3. Изменението на Правилника за наградите и отличията на община Ямбол влизат в сила в 7-дневен срок от публикуването им в местния печат и на електронната страница на Община Ямбол.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Дичев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Йорданов - Ще зачекна основно темите в строителството, тъй като поех ангажимент в комисията да обясня какво СМР стои зад тези суми и основно ремонта на покрива на пазара в кв. „Каргон“, в средната му част и козирката на зеленчуковия пазар. Имаше според мен неправилни основания, затова че сумата не била актуална за ремонта . Затова взех от директора на дирекция УТС СМР-то, което той е направил. Мога дословно да ви го кажа, но преди това не знам дали сте били в града на 14.04.2016 г., се случи мога да кажа едно сериозно бедствие, не беше един обикновен дъжд, даже порой, а буря, след която имаше счупени дървета, имаше паднали керемиди, литнали покриви. Мога да ви кажа от лична гледна точка, защото бях навън. По крайречния булевард водата стигаше до страничните огледала на колите, т.е. дъжда, който се беше изсипал беше по климатични данни 34 л./кв. м.,  това е 30% от дъжда, който трябва да падне през целия пролетен сезон. И в тази връзка покрива на пазара логично не издържа. Имало е много време преди да бъде ремонтиран, много кметове са имали тази възможност, но не се е случило, затова сега е крещяща нуждата да се случи това нещо. Мога да ви кажа, че 55 хил. лв. могат да бъдат и недостатъчни, но това е минимума, който може да се направи. Това е да се махне ламарината, да се направи по-голям наклон, да се сменят улуците, да се сложат термопанели, това е идеята на общинската администрация. По този начин ще се повиши и енергийната ефективност, тъй като вече знаете, че ламарината е остарял материал и тя може да се използва само за отвеждане на вода, но не може да бъде като основна функция за покриване на покриви, тъй като през лятото се нагорещява и създава доста лоша климатична среда за работа в обектите. В тази връзка 720 кв. м. е демонтажа на покрива, слагането на термопанелите, подмяна на улуците, които са 90 кв. м. Самото строителство на пазара за мен е било пошло от гледна точка на конструкция, тъй като наклона на покрива е обратен и реално това е минимума, който може да се направи. Относно козирката на зеленчуковия пазар, господата през 1999 г. са го направили с ондулин, този ондулин е пробит и трябва да се смени, тече на главите на хората и те не могат да работят нормално. Това е основното, което трябва да се направи и то много бързо, за да може бизнеса нормално да работи. Ще ви запозная с параметрите на ондулина, тъй като квадратурата там е 684 кв. м. Важно е защото в комисията имаше доста сериозни полемики, затова че няма СМР, затова е важно да го знаете, за да вземете актуално решение. Това са 684 кв. м. боядисване на олуците, подмяна на поликарбоната, мисля че е напълно достатъчно и трябва да го гласуваме според мен единодушно.

Сивкова - Пред нас е поредната промяна на бюджета и това, което колегата преди малко демонстрира, показва в края на краищата, че тази администрация работи на автопилот. Не е проблема в СМР-то, не е проблема в сумата, проблема е в технологията, по която се правят и се планират ремонтите. Защото, ако този ремонт е имал необходимост да се направи преди години, както казахте и ако добре се прави прегледа и проверката на общинската собственост в началото на годината преди да се планира бюджета, нямаше да се стига до такава ситуация да пада на главите на хората. Изразявам становището на колегите от нашата група, на Българската социалистическа партия. Ние не сме съгласни и не приемаме такъв начин на ежемесечно прекрояване на бюджета. Това, което се случва постоянно да се реагира на неща, които трябва да се планират предварително и е трябвало някой да си свърши работата, това води до неефикасно разходване на средствата и е в ущърб като цяло на публичния финансов ресурс. Тази промяна, която ни се предлага е поредната такава. Също така искам да кажа, че за нас е неприемлива лъжата и манипулацията, с която ни се поднасят нещата. Конкретен пример в тази посока е средствата, с които се защитават 40 хил. лв. допълнително средства за спортен комплекс зала „Диана“. Изграждане на новата зала, доколко тя има нужда това е отделен въпрос, но написано е в мотивационната част 40 хил. лв. допълнително, в разчета на капиталовите разходи, защото не е заложено ДДС. Ама това е абсолютна лъжа и лъжата прозира от това, че на 14.04.2016 г. е изпратена покана до фирмата, свалила съм си я от сайта на общината, до фирмата „АТМ“ ЕООД, арх. Ивайло Мишев, поканен е на 14.05.2016 г. за договаряне без обявление и е посочен финансов ресурс, в който той трябва да представи оферта. Пише: „Финансова рамка 200 хил. лв. с ДДС“. Значи варианта е той да е представил по-висока оферта и за да се върже цялата работа защо да не го пуснем в Общински съвет и без това имаме мнозинство да гласуват, финансовата рамка да е по-голяма, за да не ни хванат после от АДФИ и от Сметна палата. Няма причина към днешна дата да се завишава стойността на комплекса. Гласували сме за проектиране 200 хил. лв., фирмата е поканена 200 хил. лв. с ДДС изрично е написано, така че тя трябва да представи в тази рамка оферта. Лъжата и манипулацията е пълна. На следващо място, против сме да се харчи публичен обществен ресурс за партийна пропаганда в конкретния случай на ПП ГЕРБ, че тук ни се предлагат едни средства за ремонт на общинско предприятие „Общински пазари“. Да, има необходимост, но защо не се планира изцяло от издръжката на общинското предприятие? Вземат се само 20 хил. лв., а другите пари пренасочваме от други дейности по околната среда 106 хил. лв. от издръжка сваляме. Ами как са планирани преди тези 106 хил. лв., че сега не са нужни за една сграда, която е на поддръжка от общинското предприятие „Общински пазари“? А какво прави това предприятие? Граждани ми донесоха поканите, с които в кв. „Хале“ ще правите срещите си колеги от ПП ГЕРБ, които са разлепени. На  гърба са екземпляри на финансови документи на общинско предприятие „Общински пазари“, платежни нареждания, фактури с ЕГН-та на граждани. Какво се получава, в работно време служители, на които ние плащаме заплатите копират на техника, която всички граждани плащат, ползват консумативи, които всички граждани плащат, за да си правят партийната пропаганда. Това е издръжката на общинско предприятие „Общински пазари“, а ние ще вадим ресурс от общия бюджет, за да даваме за ремонти, това е начина на харчене. Тези документи аз съм ги копирала, както и поканата и ги предоставям като копие към протокола, за да се знае какво се прави. Против сме тази политика, против сме да продължават да ни баламосват по този начин. Призовавам всички, които не са съгласни с този начин на планиране да ни подкрепят и да гласуваме против внесената актуализация на бюджета.

Йорданов – репл. - Колеги, наблюдавам няколко сесии, наистина сте много добри бюрократи. Да се заровите в листи, в документи, сте много добри. Но когато тръгне водата да тече на главите на хората вие сте готови да отлагате точки, готови сте да не правите СМР. Така че нека да не се забиваме в документи, а да си свършим работата.

Захариев – репл. - Искам да изкажа моето несъгласие с г-жа Сивкова. Тя тук искаше да ни внуши една несвършена работа от общинска администрация. Този проблем с пазарите е от много години. Аз съм втори мандат общински съветник и този проблем се знае от много отдавна, но по принцип никога не стигат средствата и заради това винаги се е отлагало във времето, защото е имало по-належащи проблеми. С проливния дъжд, който беше на 14.04.2016 г. този проблем стана вече много неотложен и затова го вкарваме като допълнителна промяна на бюджета. Аз не виждам какъв е този проблем да се съберем и като излезе нещо належащо да го гласуваме. Не разбирам каква е вашата логика да внушавате по този начин, че администрацията не си върши работата.

Сивкова – дупл. - Не се опитвам да внушавам нищо, фактите говорят и вие го казвате. Който се занимава със строителство и падане на покриви много добре знае, че това не може да стане от един дъжд. И когато се налага основен ремонт, трябва да се планира това нещо. Това казвам аз и другото е, че като се налага да се планира и като се налага да се взимат такива мерки, нека да се вземе от издръжката на общинско предприятие „Общински пазари“. Не казвам нищо по-различно, след като е имало необходимост години наред, да е било планирано. Това казвам, след като не е било планирано, значи някой не си е свършил работата и сме в края на краищата до тази ситуация. Казвам, че трябва да има една последователност в действията, която тази администрация не демонстрира.

Славов - Явно е време да честитя новия председател на БСП, дошло е време на жените да са активни в БСП и то се вижда на днешното заседание на ОбС. Преди известно време се чудихме защо г-н Банков и Пенев са  се отдръпнали, но сега става ясно. Искам обаче да внеса малко яснота относно твърде емоционалната реч на г-жа Сивкова и за опита да бъде дискредитирана както администрацията, така и ГЕРБ. И не бих си позволил този анонс в началото, ако не беше спомената и ГЕРБ. Може би ще започна отзад напред, защото последното леко ме втрещи. Аз съм се нагледал за тези 9 години, откакто съм в общината и на това място като кмет на Ямбол на много „ченгеджийски“ номера, но такъв за първи път виждам да ми се извади разпечатана обява и на гърба да има копие от платежни или фактури на предприятието. Аз самия няма да се учудя, ако тези копия са на близки на БСП фирми, копирали сте ги и сте има направили фото монтаж, след което идвате тук се опитвате да  вкарате някакъв опит за интрига. Твърде елементарно е и обиждащо интелигентността на всеки един ямболлия, а още повече интелигентността на общинските съветници. Не говорим за администрацията, защото за вас явно сме лошите в момента, аз съм привикнал през годините да го приемам като тежест и факт. Не е редно да твърдите, че опита ми да ви предложа ремонта на пазарите е като пропаганда на ГЕРБ. Тук е важно да се отделят средства по приоритет, точно там, където има най-голяма нужда. Факт е, че ламарините са изгнили от 15-20 години назад, само че, когато се изсипят за 15 мин. 34 литра на квадратен метър, сигурно, която и да е конструкция няма да издържи. Не е редно  за това нещо да се прави политика и то в смисъла на политиканстване.  Това е точно политика на администрацията и на ОбС да решим един проблем, който пряко касае, не само търговците, които продават, а и всички ямболлии, които пазарят от там. За всички твърдения, че администрацията е едва ли не некадърна и вкарваме актуализация на Бюджета и няма планиране, за мен е крайно неподготвено изказване и алогично. Когато живота ти поднесе изненада, и ако ти не реагираш веднага, ето това би било неадекватно отношение и поведение, както на администрацията, така и на общинските съветници, ако не вземе необходимите към момента мерки. За това, че действаш адекватно, това не подлежи на планиране, това е реакция спрямо живия живот. Ние сме предложили нещо спрямо последствията от живота. На това  нещо не може да се каже липса на планиране или да се казва нещо пошло като „ Постоянни актуализации и лошо планиране“. Молбата ми е, когато се предлагат за решаване сериозни проблеми - дайте да погледнем проблема, и когато го анализираме,  тогава да вкараме партийния изказ и политиканстването. Г-жо Сивкова, да права сте, по закон администрацията не може да обяви друго, освен онова, което е заложено в ресурса към момента, когато го обявява.  Факт е, че дори в годините назад, когато са предвиждани тези средства, защото те не за първи път са залагани в бюджета и винаги са залагани без ДДС. Факт – пропуск. Едно е пропуск, а друго е непланиране. С вашият изказ се опитвате да убедите хората, че тук има някаква далавера зад кадър, може би вие си знаете, и реалните факти, но  естествено, че няма как да бъде обявена поръчката на 14 април по друг начин освен като 200 000 с ДДС, когато в Бюджета е заложено това число. Аз ако я обявя поръчката за 240 000 с ДДС. Тогава директно прокуратурата ще влезе директно да ни провери защо залагаме ресурс по-голям от този, който можем да харчим и ОбС е гласувал. Молбата ми е, нека да поглеждаме фактите в реалност. Ако се върнете назад във времето ще видите, че още когато играехме конкурса е това, което сега коригираме, е онова, което тогава говорихме. Аз още веднъж благодаря за това, което казахте, защото ми дадохте възможността  да защитя моята позиция. Но тя не е реално моя, а е позиция на града, защото както е необходимо да се направи ремонта на пазара, така е необходимо да се направи проекта на зала „Диана“ и Дай Боже да успеем да осигурим средства и за изграждане на новата зала и за целия комплекс.

Георгиева - Нямах намерение да се изказвам по тази точка, но бях провокирана от изказванията специално на г-н Йорданов и разбира се от включването на г-н Славов. Искам да кажа, че вие самите говорите, че тук не трябва да се допуска политиканстване, а започнахте вашето обръщение към нас по този начин. Второто, което изключително много ме изумява и не мога да приема, че правите всякакви евтини опити да пресечете възможността за дебати, за изказване на позиция пред нашите съграждани, т.е. всичко, което на вас не ви харесва, което не е във ваш интерес и не е през вашата призма възприето, тук не може да бъде казано. Колеги, изправям се да ви кажа, че ние от БСП няма да подкрепим тази промяна на Бюджета, ние ще продължаваме да назоваваме тревогите така, както ние ги виждаме и ще продължаваме да разгръщаме един истински политически дебат, защото ми се струва, че целта на политическа партия ГЕРБ  е набързо да претупваме разговорите, набързо да приемаме предложенията и ние тук ОбС просто се превръщаме в един задължителен печат на някъде другаде взети решения. Няма да го позволим и много моля всеки, който има опорни точки и разсъждава, работил върху тази промяна на Бюджета, вслушал се е в нещата, които ние сме назовали, също да гласува отрицателно.

Папашимов – репл. - Много ме впечатли изказването на г-жа Георгиева или по точно израза – „Вие не ни давате да правим в залата политически дебати“. Аз си мисля, че общинските съветници в тази зала са не да правят политически дебати. Аз мисля, че ние като общински съветници трябва да се грижим за града, за хората в града, а не да правим политически дебати, г-жо Георгиева. Никой не иска да спрете да говорите в залата, но говорете по същество. Просто седнете и работете за града.

Георгиева – дупл. - Г-н Папашимов, благодаря за вашата забележка. В тази зала има място и за политически дебати, политически в смисъл, че вие приемате, осъществявате и  реализирате един вид политика, а ние като лява партия сме поели на местните избори ангажимент за леви стандарти в местната политика, ще отстояваме леви политики.

Костов - Уважаеми госпожи, няма никаква политика от това, че се отделят пари за залата. Г-жо Сивкова, вие казахте, че се чудите дали имало нужда от зала или не. Според вас, когато вие бяхте на власт нямаше нужда от зала, от болница. Тук наскоро четох ваши излияния, че питахте защо след като кмета и управителя на Пътното управление били от ГЕРБ нямало никакви пътища в републиканската мрежа за следващия програмен период. Да се върна на темата за пазара, а именно 20 години е имало нужда да се направи този покрив г-н Банков, обаче ако преди 20 години този пазар щеше да се продава, както беше продаден „Андижан“ щяхте да го ремонтирате целия.

Банков - Колеги, това беше типично милиционерски и не случайно тази дума се спомена тук или беше „ченгеджийски“, извинете. Фактите са следните, ремонт сигурно трябва, но ремонта се прави в началото на годината. Всеки си прави сметката в началото на годината какво ще ремонтира. Добре, налага се спешно, също се получава. Тезата ви беше друга, дали от общата сума на бюджета ще вадим или от издръжката на предприятието, защото на предприятието е директор Марчева, нали тя беше? Тогава какво се чудите, колеги от ГЕРБ, че го е направила това. Отзад на листите пише платежно нареждане и никой не може да го копира. Тя ви излага по този начин като го прави. Относно залата, това е съвсем друг проблем, който може да се разисква. Проблема беше дали му трябва проект или не. И дали за 200 хил. лв. трябва да бъде проекта. Когато за 1,5 млн. лв. до 3 млн. лв. бяха осигурени и можеше да стане ремонта на тази зала, но не се направи, защото трябва да се вземат 10 млн. лв. Това беше целта. Затова нямаме ремонт на залата. Когато се върнем назад и я вкарахме в онази програма, как лъгахме и правихме струвахме, но това са стари неща. Това, за което говорим са тези 200 хил. лв., но вие ще си ги гласувате както искате. Сега се чудим дали с ДДС или без ДДС, но в поканата сме го писали с ДДС. Офертите са отворени на 13 май, а днес какво е  17 май. Много ми е интересно следващия момент, там вътре сумата колко ще бъде предложена от поканения и тогава ще говорим с вас. Дали ще бъде без ДДС или ще бъде с ДДС. Защото в поканата е пределно ясно, прочетете го. За какви 40 хил. лв. говорим допълнително, когато в поканата сме вкарали 200 хил. лв. с ДДС. Това са основните проблеми, а не дали пазара трябва да се ремонтира или не.

Ибришимов - Искам да взема отношение по въпроса с отделянето на средства за системата за гласуване за общинските съветници, радвам се че никой от вас не изяви нещо против това. Предложението за това искам да кажа, че беше мое, защото си спомняте, че на предното заседание в началото системата блокира, макар че половин час преди това беше тествана и нямаше никакви проблеми и аз тогава обещах, че ще взема мерки и резултата е, че има сума за системата в бюджета. Предполагам, че всички вие осъзнавате необходимостта от това и за да бъдем точни е необходимо да бъде сменена нацяло, тъй като в Общината няма никакви данни за фирма, на която  може да се дава за сервиз тази система.

Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 19                        против – 8                             въздържали се – 6

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Брънков -  Гласувам „за“.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 18                        против – 8                             въздържали се – 7

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Брънков -  Гласувам „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2016 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2016 г., съгласно Приложение № 2.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на годишен отчет за дейността на Общински съвет на наркотични вещества - гр.Ямбол през 2015г. и Общинска програма за превенция на наркоманиите 2016 - 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова – ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението  на вносителя.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 1

            Брънков -  Гласувам „за“.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението  на вносителя.

Гласували      за – 27                        против – 1                             въздържали се – 1

            Брънков -  Гласувам „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 22, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.22, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични:

            1. Приема годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества - гр. Ямбол и Превантивно информационен център за борба с наркоманиите към него през 2015 година. (Приложение № 1)

            2. Приема Общинска програма за превенция на наркоманиите 2016 - 2018 година на Общински съвет по наркотична вещества - Ямбол. (Приложение № 2)

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно партньорство с ОУ „Д-р П. Берон“ по процедура за подбор на проекти "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 – 2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Гласували      за – 28                        против – 1                             въздържали се – 3

            Брънков -  Гласувам „за“.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА:

1/ Дава съгласие Община Ямбол да участва като партньор по разработено проектно предложение във връзка с процедура за подбор на проекти BG05M20P001-3.2015-002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., както следва:

1. „Пътеки към знанието“ - проектно предложение на Основно училище „Д-р Петър Берон“ гр. Ямбол;

            2. Дава съгласие кметът на Община Ямбол да подпише Споразумение съгласно чл. 61 от ЗМСМА за общинско сътрудничество между кандидата и Община Ямбол на етап сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ, в случай, че проектното предложение бъде одобрено предложено за финансиране.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за преустройство на таван в жилище по искане от Христина Иванова Начева, ж.к. "Възраждане" бл.46, вх.А.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – 1                             въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Брънков -  Гласувам „за“.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на отстъпено право на строеж от 39.74 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.552.54, по КК на град Ямбол, целият с площ 7 409.00 кв.м. за преустройство на таван № 6 в жилище, с адрес гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане", бл.46, вх.А в размер на 3800.10 лв. (три хиляди и осемстотин лева и десет стотинки), на която цена учредява правото на Христина Иванова Начева, с местоживеене гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане" бл.46, вх.А, ет.4, ап.7.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС.

           

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно избор на представител на Община Ямбол в Общото събрание на акционерите на МБАЛ '' Св. Пантелеймон'' АД, определено за 19 май 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева – Ние ще подкрепим направеното предложение. Имаме обаче и предложение за нова т.2 в решението със следното съдържание: На следващото заседание на Общински съвет Ямбол, Илиана Василева Бицова да представи информация за намеренията на акционерите на МБАЛ „Св. Пантелеймон- Ямбол“ АД за инвестиране на получените средства от продажбата на тринадесетте недвижими имота, упоменати в проект на решение по т.12 от дневния ред на Общото събрание на акционерите на дружеството.

Славов - Радвам се, че групата на БСП, между другото  днес в тази зала петнадесет пъти се повтори БСП, три пъти от които и от мен, много хубава пропаганда е това. Явно е в стила на новото ръководство и активността на дамите, радвам се, че групата на БСП в лицето на Катя Георгиева, поиска подобна информация, да бъде включена като решение в Общински съвет. Непонятно ми е обаче защо това нещо се подлага на гласуване в залата на Общински съвет, като предложение за решение? И защо не го предложи тогава, когато по времето на последната тройна коалиция, в която водеща беше БСП, когато 2 млн. лв. налични пари управата на БСП, в лицето на ръководител избран от БСП, бяха похарчени безогледно, бяха сключени договори, заради които в момента има разследвания от ДАНС и от прокуратура? Беше въвлечена болницата в спиралата на задлъжнялостта и в момента една от най-финансово здравите болници е една от проблемните или със сериозни проблеми, когато изцяло беше блокиран процеса за продължаване на строителството, нищо и по никакъв начин групата на БСП не реагира. И сега за продажбата на едни имоти, това е само предложение за продажба, което да се приеме, то намерението е казано. Когато има някакво следствие от това, тогава търсете информация какво и как се е случило. В момента на това общо събрание се предлага нещо, което ако се приеме ще се премине на следващата стъпка, а кое как ще се случи е следващото действие. За мен остана непонятно, когато не сме ние всеки един лев, който отива някъде или влиза някъде трябва да се види къде отива, а когато сме ние и се харчат милиони, безогледно и се натиква болницата в блатото на задлъжнялостта нас ни няма, защото сме ние. Не ми е понятно, не мога да го приема като политика и позиция, и за мен това си е чисто политиканстване в момента. Аз лично не го приемам, съвета е в правото си да реши. Надявам се, че ще решите правилно.

Банков - Колеги, аз не знам до колко представителя на общината дава на вас като група на ГЕРБ, той е и партиен лидер разбира се, аз споменавам ГЕРБ сега и аз да върна жеста, ви дава информация какво става в болницата и например как се похарчиха парите преди това за новата болница. Аз, мисля че там също има следствие, прокуратурата се занимава все още. Така че, вървят нещата, когато има харчове и когато общината е намесена вървят някои неща. Сега дали ще свършат до края или ще стигнат до края, това е друг въпрос, но факта е факт, че пари се похарчиха, нищо не стана и още пари трябва да се харчат, и тук се каним да харчим още пари. Добре че е записано с директна субсидия, целеви средства. Сигурно ще дадат, ако онези 2 млрд. лв. вече не са похарчени, които министър председателя ги раздава. Но досега никога не е ставало въпрос за продажба на имоти. Аз направих груба сметка и сигурно ще сгреша, защото никъде не е дадено, а тука става дума за 50-60 дка площ. Точно срещу тези терени виждате ли какво се направи по европейски проект, един склад, някаква база логистична, от другата страна на пътя, т.е. тези 50-60 дка, ние дадохме безвъзмездно болницата нали, не искахме да ощетяваме болницата, в името на хората, дарихме я, направихме я, държавата - нищо. Само някои хора превъртяха едни пари и толкова, и чакаха другите да дойдат пак да ги глътнат. А тези 50-60 дка не могат ли да се използват за нещо друго, а не тука по 300 кв. м. дори виждам едно парче има. Мисля, че още д-р Чорбаджийски беше изпълнителен директор, когато това парцелиране беше станало, но никой досега не посмя да продаде терените. Никой не помисли, че както Община „Тунджа“ си направи логистична база ние също можем да направим, това е 2 км. от магистралата, един хубав голям терен, но направяйки на малко стана като комплекса в Диана, отпред ще има отзад няма да има нищо. И пак казвам, че това са едни от малкото общински терени, макар че можем да кажем, че този е държавен, но той винаги може да стане общински този терен, ако общината иска да провежда някаква политика, да привлече инвестиции, да направи нещо. Но затова трябва мисъл, трябва предварително да се седне и да се мисли и тези неща да се видят, ако седнем да говорим сериозно, а ние никога не сме говорили сериозно. Защото един казва, другите гласуват, третите защо ли да говорят като цяло. Така че този въпрос се поставя сега поради тази причина, че за първи път болницата иска да продава. Защото, ако болницата иска да си свърши собствената работа, тя може и да ги заложи тези терени, и да вземе кредит, за да свърши някакви ремонти, но не да прави ликвидация на собствеността си. Най-лесното е това, лесното, бързото особено, ако имаме клиенти. И след това харченето, защото там има един рамков договор, за едни ремонти за едни много пари, които влязат ли парите веднага отиват. Затова ние решихме, че може да поискаме и вие ще се съгласите, и все пак то ще се обсъжда, когато се взима решение за продажба ще се каже: „На нас ни е необходимо да оправим АГ-то, другото отделение да оправим, затова са ни необходими средства, затова предлагаме да продадем тези имоти и с тези пари да обзаведем и ремонтираме тези две отделения“. Това искаме, ако това стане дума, а то обезателно ще стане дума. Не може просто така да вземат решение продаваме и толкова. Затова става въпрос, за нищо друго не става въпрос. Че те ще си ги похарчат, за каквото искат ще си ги похарчат, но все пак ние като някакво участие там искаме да имаме една обратна информация. Какви намерения има ръководството при продажба на тези имоти къде ще отидат парите, къде имат намерение да ги вложат? А къде ще ги вложат е друг проблем, когато дойде ред, затова става въпрос.

Костов – репл. - Г-н Банков има една поговорка: „Един имот като не носи полза, носи вреда“. Вие знаете много добре в какво състояние в момента е този имот до с. Хаджидимитрово. Сега е момента да бъде използван и аз се радвам, че ръководството на болницата е решило да го продаде. Радвам се, че споменахте магистралата, поради тази си локация той е явно много апетитен и там ще бъдат взети едни средства, с които ще може да бъде продължено изграждането на новата болница, която държавата беше започнала да строи, 2013/2014 г. дойде вашето правителство и тогава ще ви припомня, че вашия финансов министър и наш съгражданин, който сега е депутат, ако не се лъжа от друга партия, но то това е типично за вас… Вашия финансов министър, който сега е депутат от друга партия, от ДПС, каза че гр. Ямбол и Област Ямбол нямат нужда от нова болница. Тъй като преди малко г-н Пенев правеше реплики от място, ще Ви припомня г-н Пенев, че 2014 г., когато Вие бяхте областен управител не е подаден нито един обект на територията на ямболска област, говоря за републиканска инфраструктура 2014 – 2020 г. по програма ОПРР, нито един. Единствената област в страната. Това е политиката на вашата партия, тъй като г-н Банков повтори ГЕРБ, аз ще повторя това е политиката на вашата партия БСП. Това е, гр. Ямбол няма нужда от болница, няма нужда от пътища, няма нужда от зала, няма нужда от нищо. И както виждате вашата партия БСП, пак да я спомена, обикновено побеждава в изоставените райони, гр. Болярово ще си държите и т.н., защото болницата обслужва и Община Болярово, нали знаете. Нека да използваме тази локация на този терен, да дадем мандат на г-жа Бицова, да подкрепи това намерение за продажба на имот на болницата, за да може с тези средства да бъде продължено строителството. Смятам, че гр. Ямбол има нужда от една нова болница, целия град, а и не само, счита че има нужда и ще обслужва цялата област. Така че наше задължение е да продължим това.

Банков – дупл. - Г-н Костов, не знам, за Вас трябва да кажем приказката за домата. Явно, където и да отиваме, накрая отиваме на асфалт, пътища и това онова. Нямате основание с тази реплика. Излизате, говорите общи приказки неподготвен. Така раздробена тази локация няма никакъв смисъл от нея. По 5 дка, по 4 дка, по 400 кв. м., никакъв смисъл няма. Има смисъл, когато е цяло парчето, 60 дка да предложиш на инвеститор. Колко взеха, 200 дка ли взеха Лидл? Това търси инвеститора. Срещу него вижте го, по пътя за с. Дражево, както е вижте го какво е направено срещу него. Относно това дали да има нова болница или да няма, нашата теза е, че ако се оправи тази съществуващата, павилионния тип, също ще върши работа стига да има кой да работи в нея, да има лекари, стига да има техника, стига да бъде ремонтирана и да бъде оправена както трябва. На вас тази болница там горе, навън край пътя ви е необходима, за да прекарате едни пари. Вие прекарахте едни пари от там 2012 г., сега ще ви върна накрая назад. Защо вашето правителство 2013 г. не предвиди пари за новата болница? Чак м. март падна правителството. До март месец с бюджета защо не предвиди пари? Бойко дойде на колелото, обеща 4 млн. лв. и си отиде. Даде ви 2 млн. лв. прекарахте ги там сменихте едната дограма, сложихте другата, къде отиде старата има кой да разследва. Когато дойде другото правителство 2013 г. се оформи една друга програма за развитие, в която за гр. Ямбол бяха заделени за три обекта по 3 млн. лв. ул. „Индже войвода“ и спортна зала „Диана“. Спортната зала „Диана“, ако нямаше този инат на общината и лично на кмета щеше да бъде ремонтирана за около 3 млн. лв., ул. „Индже войвода“ също щеше да бъде довършена, но до м. юни не се свърши първи етап, просто програмата се разви на две. Дадоха се половината пари до м. юни, който започне да работи му се дава другата половина, който не работи се прехвърля на друго място и през това време правителството падна. Дойдоха вашите правителства и нищо повече за гр. Ямбол, така че не винете някой друг. Напротив, когато всички кметове и министър председателя беше тук, г-н Чобанов беше тук при областния управител и аз присъствах, тогава дадохме писмото с трите обекта. Спомняте си тук дебатите, когато ги залагахме по тази програма обектите и парите за ул. „Индже войвода“ е ясно тя се направи, донякъде не се довърши пак по причина на ръководството. А залата щеше да бъде ремонтирана, но проблема тук е грандоманщината. Колко от 3 млн. лв. могат да се вземат, а от 10 млн. лв. колко? Това е проблема.

Славов - Дами и господа общински съветници, безогледно и нагло е, когато от трибуната на общински съвет се лъже. Не мога да остана безучастен, защото това, както всеки път казвам е обида към града. Не може така г-н Банков, при условие че вие лично присъствахте на срещата  с г-н Орешарски да твърдите, че 1,5 млн.  са дадени или 3 млн. за ремонт на залата, това е пълна лъжа. Даваха се 1,5 млн. за старт на строителството на новата зала, отворете протокола и вижте, че  1,5 млн. лв. за новата зала щяхме да направим не, един гьол да се къпят жабите, ами да вдигнем бетон на ниво нула да се пекат жабите там, и щеше да остане един паметник. Добре, че не го почнахме, защото строежа на залата по идейния проект, който играхме по конкурсната процедура беше от 10 до 15 млн. лв. Техническия, когато излезе само ще детайлизира сметките в рамките на милион или два разлика. Това да дадете 1,5 млн. лв. без никаква гаранция за финансиране, която аз лично исках от нашия съгражданин Петър Чобанов, който за мое голямо разочарование и на целия град нищо не свърши в тази посока. Давате 1,5 млн. лв. и нека се сключи договор да дадете останалите 9 млн. лв. или 8. Между другото до залата има едни набити пилони, дадени от г-жа Весела Лечева в качеството й на председател на агенцията за спорта и младежта назад във времето пак, когато е управлявало вашето правителство. Има 250 или 300 хил. лв., не знам точно колко, започнало разширение на залата за зала за батут. Пилоните още стоят като паметник на безумието. Ние щяхме да имаме втори паметник на безумието, само че с активното съдействие на БСП от предното правителство. От това града няма нужда, града има нужда от истинска сериозна политика и в общинския съвет и по натам. Колкото до твърдението за трите обекта, аз не успях да чуя кой е третия, но категорично не беше болницата. Пари имаше заложени във финансовата рамка, която управлява директно Министерството на здравеопазването. Това, че не се вижда винаги като ред в държавния бюджет, не значи че парите ги няма, тях ги нямаше и 2012 г., когато ги дадоха 1,5 млн. лв., но ги дадоха от финансовия ресурс на Министерството на здравеопазването. По същия начин бяха заложени, г-н Банков, и е голяма лъжа, това което казвате. Но е факт, че г-н Диманов като директор на болницата остави 2 млн. лв. чисти пари по сметка на болницата и само 1 год. и половина след това, когато стана директор на болницата вътре имаше нула лева. От вашият директор на болницата, всичките бяха похарчени за безумия. Амбицирате ме сега и ще помоля г-жа Бицова да даде един  пълен отчет от г-н Диманов, за тези 2 млн. оставени по сметка чисти пари, къде са отишли от вашият управител, избран от правителството на БСП. Когато излезете тук и се опитвате по този евтин начин да хвърляте кал върху някой или се опитвате да политиканствате, не е редно и не е коректно.  Не е честно спрямо ямболлии. Г-н Папашимов много хубаво го каза, тук не е мястото за политически дебати, аз лично не съм си го позволил. Днес бяхме провокирани от вас и ако не го бяхте направили, никой нямаше да стане да говори. Но безогледно да ставате и да лъжете в опита да защитите някаква мнима позиция, гордост или чест на партията, не е нито редно, нито почтено. Ако питате мен обижда и гражданите, които ни гледат.

Банков - Колеги, кой лъже и кой не, документите ще го докажат. Искам да кажа, кой първи спомена партията, ами г-н Славов разбира се. Относно това за залата, част от вас бяха тук миналия общински съвет и знаят по какъв начин се гласува. Когато гласувахме трите обекта, ние гласувахме ремонт на зала „Диана“ и като такава тема, трябваше да бъде залегнала и подадена в програмата. Обаче кмета с формата, която подаваше, подаде целия комплекс и след като излезе постановлението там е с друго заглавие обекта, за който сме взели решение, взехме пак решение за целия комплекс. Подир дъжд качулка. Парите бяха дадени за ремонт на залата и тези пари не се усвоиха. А това, че от нас започва света е другия проблем. Тъй като и на старата зала ремонта, и тези пилони, които са сложени, те са продължение на тази зала, можеше в рамките на тези три милиона, които на два транша щяха да дойдат, да се реализира и да се ремонтира залата. Сега ние чакаме да направим една голяма нова зала и тази да я ремонтираме като тренировъчна.  Ами огледайте се по улиците, то няма хора в Ямбол. Излезте след 17:00 часа, след работно време и се огледайте за какво става въпрос. Другото, което е, че са необходими 10-12 млн. лв., за да бъде хонорара за проекта 240 хил. лв. Даваме 240 хил. лв., а дали ще го реализираме другото, ами то не се знае… Сега ги имаме тези пари нека ги дадем. То няма откъде да се вземат вече, няма европейски пари. Разбирам, че всички поръчки са обявени по старият закон за обществените поръчки. Да питам аз, към дадения момент имаме ли свободни пари за тези поръчки, които сме обявили, ами нямаме разбира се! Това ще продадем, онова ще продадем, все ще дойде нещо и като дойде вече го наливаме където искаме. Така че за болницата не искам да говоря, защото има отчети и след Диманов. Г-н Славов, аз ви връщам към решенията на ОбС, когато взимахме обектите и тази упоритост, с която той не изпълни решенията на ОбС, за ремонта на залата, а го подаде по друг начин. И ни казва, че ние с 1,5 млн. лв. не можем да направим голямото. Кой ще даде 9 млн. лв. ей така, като се знае за какво става въпрос. Един водопровод за 5 млн. направихме и вижте сега пътя какъв е. Тръгнахте да ги съдите за 2,5 млн. лв. накрая за 15 хил. лв. се споразумяхте. Срещу какво, питам? Срещу втора инстанция в Бургас или нещо друго? Знаем всички за какво става въпрос.

Д. Стоянов - Стана здраво захапване. Не очаквах такова нещо. Вие здраво се захапахте, а ние 10 човека стоим отстрани и гледаме. Това, което аз искам да ви помоля за такива сесии, е предварително да се съберем или нещо друго, но вие наистина имате много информация, а десет човека, които смятам, че са сериозна група от гласове, стоим мирно, кротуваме си, защото нямаме информация, за мен е някак обидно. Молбата ми е малко по-малко политика, а повече факти, цифри и разумни решения.

Папашимов – репл. - Г-н Стоянов,  предложението е свързано с упълномощаване на заместник-кмет Илиана Бицова за представител на събранието. Самата точка беше толкова ясна, точна и конкретна. За това упълномощаване не ни трябваше кой знае каква информация, но другарите от БСП с дадените им опорни точки от последния им конгрес, решиха да направят от мухата слон. Вие виждате за едно упълномощаване, което не може да стане директно от кмета да упълномощи г-жа Бицова, а трябва да мине през ОбС. Тук 40 мин. се говори против ГЕРБ, защитаваме се. Това е БСП, почват и от мухата слон, и точно г-н Банков приказката за краставичката е много на място тук. Вие започвате да въртите, въртите и последните ви думи са „защото става въпрос за едни откраднати пари“.

Банков – репл. - Чудя се, д-р Папашимов дали е присъствал по това време, когато ние обсъждахме тук нещата, защото точката е точно тази и ние не сме оспорили това, че г-жа Бицова ще представлява общината. Няма никакъв проблем с това, г-н Папашимов. Проблема е, че има намерение да се продават едни имоти и ние искаме информация къде ще се вложат парите от тях, и в коя част ще се ремонтира болницата. Например да се обнови отделение АГ. Да има повече родени деца в Ямбол, а не в Сливен. За това става въпрос. За това става въпрос, едно от нещата е, когато говорихме за „Хале“, че последния терен от 15 дка., които ги имаме голям терен, който може да има обществени нужди, вие го направихте частно, за да го продадем по този начин.  Продажбата нищо не решава. Долу горе беше казано преди малко, „Има човек, има проблем, няма човек, няма проблем“.

Ибришимов – Г-н Банков искам да ви кажа, че какъвто и ремонт да направим на АГ на „Св. Пантелеймон“ няма да отговаря на изискванията на модерно АГО. Д-р Антонова може да потвърди.

Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Георгиева.

Гласували      за – 13                        против – 17                           въздържали се – 1

            Брънков -  Гласувам „против“. Дичев - Гласувам „против“.

            Не се приема.

Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – няма                       въздържали се – 4

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Брънков -  Гласувам „за“.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.50, ал.2 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества избира и упълномощава за представител на Община Ямбол в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Св.Пантелеймон - Ямбол" АД, което ще се проведе на 19 май 2016г. от 10.00 ч. в административната сграда на лечебното заведение Илиана Василева Бицова - заместник - кмет на Община Ямбол, която да участва в цитираното събрание, съгласно дневния ред в приложеното копие от поканата.

 

Ибришимов - Поради изчерпване на дневния ред закривам деветото заседание на  ОбС Ямбол.

           

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Д. Ибришимов

                                              

                                                Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                  В. Андреева

 

 

                                                                                  Ан. Господинова