РЕШЕНИЯ

 

НА ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 17 МАЙ 2016г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Комисия по ПНО

2.      Предложение относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за наградите и отличията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане на годишен отчет за дейността на Общински съвет на наркотични вещества - гр.Ямбол през 2015г. и Общинска програма за превенция на наркоманиите 2016 - 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно партньорство с ОУ „Д-р П. Берон“ по процедура за подбор на проекти "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 – 2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за преустройство на таван в жилище по искане от Христина Иванова Начева, ж.к. "Възраждане" бл.46, вх.А.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно избор на представител на Община Ямбол в Общото събрание на акционерите на МБАЛ '' Св. Пантелеймон'' АД, определено за 19 май 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

                       

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Комисия по ПНО

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 12, ал. 3 от Правилника за наградите и отличията на община Ямбол удостоява с „Наградата на Ямбол“ за 2016 г. за значителен принос в развитието на града г-н Кольо Колев и арх. Любомир Семерджиев – основни спомоществователи за изграждането на новия православен храм „Успение на Пресвета Богородица“ в Ямбол.

„Наградата на Ямбол“ е обща за двамата носители, а паричната премия, предвидена в чл. 13 , се разпределя равномерно между тях.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за наградите и отличията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал. 3 и при спазване на разпоредбите на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове:

Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за наградите и отличията на Община Ямбол, като:

& 1.  Чл. 22, ал. 2 се изменя като добива следния вид:

            „(2) В състава на Специализираната комисия по присъждане на наградите за област “образование и наука, спорт” влизат: зам.-кмет и 2 представители на общинска администрация, определени от кмета на община Ямбол, членовете на Постоянната комисия по образование, спортни и младежки дейности при ОбС – Ямбол, както и 2 експерти, предложени от Консултативния съвет по образование.“

             & 2.    Чл. 22, ал. 3 се изменя като добива следния вид:   

„(3) В състава на Специализираната комисия по присъждане на наградите за област “изкуство и култура” влизат: зам.-кмет и 2 представители на общинска администрация, определени от кмета на община Ямбол, членовете на Постоянната комисия по култура, читалищна дейност и културен туризъм при ОбС – Ямбол, както и 2 експерти, предложени от Консултативния съвет по култура.“

& 3. Изменението на Правилника за наградите и отличията на община Ямбол влизат в сила в 7-дневен срок от публикуването им в местния печат и на електронната страница на Община Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2016 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2016 г., съгласно Приложение № 2.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на годишен отчет за дейността на Общински съвет на наркотични вещества - гр. Ямбол през 2015г. и Общинска програма за превенция на наркоманиите 2016 - 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 22, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.22, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични:

            1. Приема годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества - гр. Ямбол и Превантивно информационен център за борба с наркоманиите към него през 2015 година. (Приложение № 1)

            2. Приема Общинска програма за превенция на наркоманиите 2016 - 2018 година на Общински съвет по наркотична вещества - Ямбол. (Приложение № 2)

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно партньорство с ОУ „Д-р П. Берон“ по процедура за подбор на проекти "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 – 2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА:

  1/ Дава съгласие Община Ямбол да участва като партньор по разработено проектно предложение във връзка с процедура за подбор на проекти BG05M20P001-3.2015-002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., както следва:

1.      „Пътеки към знанието“ - проектно предложение на Основно училище

„Д-р Петър Берон“ гр. Ямбол;

                 2. Дава съгласие кметът на Община Ямбол да подпише Споразумение съгласно чл. 61 от ЗМСМА за общинско сътрудничество между кандидата и Община Ямбол на етап сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ, в случай, че проектното предложение бъде одобрено предложено за финансиране.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за преустройство на таван в жилище по искане от Христина Иванова Начева, ж.к. "Възраждане" бл.46, вх.А.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на отстъпено право на строеж от 39.74 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.552.54, по КК на град Ямбол, целият с площ 7 409.00 кв.м. за преустройство на таван № 6 в жилище, с адрес гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане", бл.46, вх.А в размер на 3800.10 лв. (три хиляди и осемстотин лева и десет стотинки), на която цена учредява правото на Христина Иванова Начева, с местоживеене гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане" бл.46, вх.А, ет.4, ап.7.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС.

           

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно избор на представител на Община Ямбол в Общото събрание на акционерите на МБАЛ '' Св. Пантелеймон'' АД, определено за 19 май 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.50, ал.2 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества избира и упълномощава за представител на Община Ямбол в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Св.Пантелеймон - Ямбол" АД, което ще се проведе на 19 май 2016г. от 10.00 ч. в административната сграда на лечебното заведение Илиана Василева Бицова - заместник - кмет на Община Ямбол, която да участва в цитираното събрание, съгласно дневния ред в приложеното копие от поканата.