ПРОТОКОЛ № ХХІ

 

           

            Днес, 30.06.2017г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0093/23.06.2017г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 33. Отсъства Ахмед Мехмедов, Елица Главчева, Светослав Стоев, Стоян Стоянов.

            На заседанието присъства Георги Славов – кмет на община Ямбол.

В 9:10 часа присъстваха 31 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Д. Ибришимов откри двадесет и първото заседание на Общинския съвет.

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно одобряване проект за изменение на ОУП на община Ямбол за ПИ 87374.43.10 по КК на гр. Ямбол, м. "Аеците" и разрешение за изработване на ПУП- ПРЗ на ПИ с идентификатор 87374.43.10 по КК на гр. Ямбол, м. "Аеците" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно одобряване проект за изменение на ОУП на община Ямбол за УПИ VІІ-1237 и УПИ VІІІ-1232, кв.10 по плана на гр. Ямбол - Аврен, касаещ ПИ с идентификатори 87374.543.217 и 215 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ  І -177, УПИ ІІ-173 и УПИ ІV, кв. 34 по плана на гр. Ямбол, кв. Каргон и изменение на ПУР за улица „Битоля“ от О.Т. 195 - О.Т. 106 - О.Т. 105 до О.Т. 104.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на кабелна линия на ел. провод 20кV за захранване на ПИ 87374.69.75 по КК на гр. Ямбол, м. "Зайчара", ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно допълнение на решение ХХ-13 от 26.05.2017 на ОбС Ямбол. (ПУП – ПРЗ УПИ XХVI и УПИ  XХVII,  кв. 162, Промишлена зона)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно определяне състава на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно промяна вида и наименованието на действаща социална услуга „Дневен център за деца с увреждания“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно преобразуване на ДЯ "Щурче" в дневна детска ясла с четири дневни групи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно отчет за дейността и приемане на ГФО за 2016г. на „ДКЦ № 1 – Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ, ул. "Д. Благоев" № 88,  с цел продажбата му на собствениците на построената в него сграда.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за промяна предназначението на ателие в жилище, ж.к. „Възраждане“ 59-А.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно продажба на общински имот - самостоятелен обект в двуетажна сграда на ул. "Преслав" № 48, ет. 1, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

13.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот на ул. „Драва" № 25.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „Мобилтел“ ЕАД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно отпускане персонална пенсия на детето Божидар Георгиев Владимиров.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

16.  Предложение относно отпускане на ЕФП на Иванка Иванова Табакова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

17.  Предложение относно попълване състава на ПК ЗСДСИ.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

 

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред.

Брънков – Предлагам да влезе в дневния ред предложение от кмета на общината относно промяна в статута на общински имот от частна в публична собственост. Постъпило е по надлежния ред и е разгледано и прието от ПК ОИКДОУСОС. Предлагам да е т.18.

Ибришимов - Няма други предложения.

Подлагам на гласуване предложението.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 2

Приема се.

Извинявам се, че не дадох думата за мотивация, има я в предложението.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно одобряване проект за изменение на ОУП на община Ямбол за ПИ 87374.43.10 по КК на гр. Ямбол, м. "Аеците" и разрешение за изработване на ПУП- ПРЗ на ПИ с идентификатор 87374.43.10 по КК на гр. Ямбол, м. "Аеците" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно одобряване проект за изменение на ОУП на община Ямбол за УПИ VІІ-1237 и УПИ VІІІ-1232, кв.10 по плана на гр. Ямбол - Аврен, касаещ ПИ с идентификатори 87374.543.217 и 215 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ  І -177, УПИ ІІ-173 и УПИ ІV, кв. 34 по плана на гр. Ямбол, кв. Каргон и изменение на ПУР за улица „Битоля“ от О.Т. 195 - О.Т. 106 - О.Т. 105 до О.Т. 104.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на кабелна линия на ел. провод 20кV за захранване на ПИ 87374.69.75 по КК на гр. Ямбол, м. "Зайчара", ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно допълнение на решение ХХ-13 от 26.05.2017 на ОбС Ямбол. (ПУП – ПРЗ УПИ XХVI и УПИ  XХVII,  кв. 162, Промишлена зона)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно определяне състава на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно промяна вида и наименованието на действаща социална услуга „Дневен център за деца с увреждания“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно преобразуване на ДЯ "Щурче" в дневна детска ясла с четири дневни групи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно отчет за дейността и приемане на ГФО за 2016г. на „ДКЦ № 1 – Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ, ул. "Д. Благоев" № 88,  с цел продажбата му на собствениците на построената в него сграда.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за промяна предназначението на ателие в жилище, ж.к. „Възраждане“ 59-А.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно продажба на общински имот - самостоятелен обект в двуетажна сграда на ул. "Преслав" № 48, ет. 1, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

13.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот на ул. „Драва" № 25.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „Мобилтел“ ЕАД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно отпускане персонална пенсия на детето Божидар Георгиев Владимиров.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

16.  Предложение относно отпускане на ЕФП на Иванка Иванова Табакова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

17.  Предложение относно попълване състава на ПК ЗСДСИ.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

18.  Предложение относно промяна в статута на общински имот от частна в публична собственост..

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

           

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно одобряване проект за изменение на ОУП на община Ямбол за ПИ 87374.43.10 по КК на гр. Ямбол, м. "Аеците" и разрешение за изработване на ПУП- ПРЗ на ПИ с идентификатор 87374.43.10 по КК на гр. Ямбол, м. "Аеците" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 32            против – няма                                  въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 32            против – няма                                  въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.3, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и одобрено задание, чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол

  1. Одобрява проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.43.10 по ККарта на гр.Ямбол, м. “Аеците“;
  2.  Одобрява задание за проектиране и дава на „БАС 98“ ЕООД разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.43.10 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Аеците" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект „Складове за селскостопанска продукция и селскостопанска техника”.

            При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.43.10 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Аеците“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот (УПИ) І-043010 в кв. (масив) 43.

      На основание чл.124б, ал.4 и  чл.215, ал.6  от ЗУТ настоящото решение не подлежи на обжалване.

           

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно одобряване проект за изменение на ОУП на община Ямбол за УПИ VІІ-1237 и УПИ VІІІ-1232, кв.10 по плана на гр. Ямбол - Аврен, касаещ ПИ с идентификатори 87374.543.217 и 215 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 32            против – няма                                  въздържали се – няма

            Приема се.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.3, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и одобрено задание, Общински съвет – Ямбол одобрява проект за изменение на  Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ VII-1237 и УПИ VIII-1232, кв.10 по плана на гр.Ямбол – кв.Аврен, касаещ ПИ с идентификатори 87374.543.217 и 87374.543.215 по ККарта на гр.Ямбол, с който се променя устройствената зона от Жс /Устройствена жилищна зона с преобладаващо застрояване със средна височина, плътност и интензивност/ в устройствена зона с преобладаващо нискоетажно застрояване /Жм/.

На основание  чл.215, ал.6  от ЗУТ настоящото решение не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ  І -177, УПИ ІІ-173 и УПИ ІV, кв. 34 по плана на гр. Ямбол, кв. Каргон и изменение на ПУР за улица „Битоля“ от О.Т. 195 - О.Т. 106 - О.Т. 105 до О.Т. 104.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33            против – няма                                  въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1 и чл.208  от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ I-177, УПИ II-173 и УПИ IV, кв. 34 по плана на гр.Ямбол - кв.“Каргон“ и Подробен устройствен план /ПУП/ – План за  улична регулация /ПУР/ за улица “Битоля“ от О.Т. 195 – О.Т.106 – О.Т.105 до О.Т.104.

Съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на кабелна линия на ел. провод 20кV за захранване на ПИ 87374.69.75 по КК на гр. Ямбол, м. "Зайчара", ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 33            против – няма                                  въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 31            против – няма                                  въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява техническо задание за проектиране и дава на Стойчо Димитров Стоев, разрешение за изработване на:

            1. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на кабелна линия на елпровод 20kV за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.69.75 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара";

            2. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.69.75 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара,

       необходими във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на  „Складове за селскостопанска техника и селскостопанска продукция”.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно допълнение на решение ХХ-13 от 26.05.2017 на ОбС Ямбол. (ПУП – ПРЗ УПИ XХVI и УПИ  XХVII,  кв. 162, Промишлена зона)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32            против – няма                                  въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, допълва Решение XX-13 от 26.05.2017г. на ОбС Ямбол като след текста „Общински съвет – Ямбол дава  предварително съгласие за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ XХVI и УПИ  XХVII,  кв. 162, с отреждане „за производствено складова дейност, търговия и услуги”, кв. 162 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона, състоящо се в тяхното обединяване“, се поставя запетая и се добавя „и образуване на поземлен имот с проектен идентификатор 87374.513.67 с начин на трайно ползване „незастроен имот за производствен, складов обект“, отделяне на ПИ с проектни идентификатори 87374.513.66, 87374.513.68 и 87374.513.69 с начин на трайно ползване /НТП/ „за друг поземлен имот за движение и транспорт“.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно определяне състава на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова - ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 31            против – няма                                  въздържали се – 1

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

            Общински съвет Ямбол определя състав на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги, както следва:

1.  Илиана Бицова – Заместник-кмет на Община Ямбол;

2.  Неда Бъчварова – Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Ямбол;

3.  Росен Русев – Директор на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни – Ямбол;

4.  Милена Алексиева – Управител на Център за обществена подкрепа „Усмивка“ – Ямбол;

5.  Д-р Венцислав Славов – Управител на „ДКЦ 1 - Ямбол“ ЕООД;

6.  Надежда Димитрова – Управител на ЦНСТДМУ и ЗЖ за лица с умствена изостаналост;

7.  Светлозар Пехливанов - Началник отдел „Социална закрила” в Дирекция „Социално подпомагане” – Ямбол;

8.  Таня Дженкова - Директор на Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващо образование;

9.  Недка Александрова – Председател на сдружение с нестопанска цел СКИ „Ямбол 99“.

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно промяна вида и наименованието на действаща социална услуга „Дневен център за деца с увреждания“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова - ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 27            против – няма                                  въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 32            против – няма                                  въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане:

Считано от 01.01.2018 г. вида и наименованието на действащата социална услуга, да бъде променен, както следва:

1.    „Дневен център за деца с увреждания“ (ДЦДУ), находящ се на ул. „Търговска“ № 120, гр. Ямбол с капацитет - 30 ползватели, да се промени на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“.

2.    Съгласно разпоредбите на чл.36в, ал 1, т.1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Кметът на Община Ямбол да предостави решението на Общински съвет Ямбол за промяна на вида и наименованието на социалната услуга на директора на Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Ямбол и на Изпълнителния директор на Агенция социално подпомагане – гр. София.

 

 

     

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно преобразуване на ДЯ "Щурче" в дневна детска ясла с четири дневни групи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова - ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

М. Янева - Искам да споделя защо ще подкрепя преобразуването на тази смесена, седмична група в дневна. Искам да започна малко по-отрано, когато имаше времена, в които майчинството беше определени месеци и майките работеха на три смени. Това налагаше да има такава форма за отглеждане на децата от ранна детска възраст, а това е от 10 м. до 3 г., за да могат родителите да бъдат спокойни за отглеждането и възпитанието на децата си. С годините обаче се увеличи времето за отглеждане на дете от майка до 2 г. платено майчинство и 1 г. неплатено, ако те пожелаят. От само себе си тази форма на отглеждане в смесени групи отпадна. Искам да изясня, че смесената седмична група, това е родителя води детето си в понеделник сутринта и го взима в петък вечерта. Екипът, който отглежда децата е от пет медицински сестри и две детегледачки. В  дневните групи екипа е от две медицински сестри и две детегледачки. Това беше единствената такава седмична група в града, която обаче поради майчинство, поради това, че се улесниха майките отпадна от само себе си и се стигна до три деца посещаемост в групата. Разбирате всички, че не е рентабилно седем човека да се грижат за три деца. Аз подкрепям директорката за преобразуването на тази група, защото първо искам да кажа, че детската ясла се намира в кв. „Каргон“ и след като се направи канализацията и улиците станаха асфалтирани, много млади хора закупиха жилища в квартала и това увеличи броя на ражданията на децата и нуждата от такава ясла, другата ясла е до стадиона, така че за хората, които са близо до НЧ „Пробуда“ е по-добре да ползват нуждите на тази ясла. От директорката разбираме, че има 64 молби. Обикновената дневна яслена група е с 16 деца, така че вместо в една група да се отглеждат 3 деца, могат да се отглеждат 16 и децата да бъдат по-спокойни, както и персонала. В разговор с директорката разбрах, че няма да се налага съкращаване на персонал, тъй като тя е директор и на ясла „Меч пух“ и имат вътрешни размествания. Другото, което ме подтикна да подкрепя директорката в искането от седмична да стане дневна е това, че всички ние много добре знаем какво означава едно дете от 10 м. или от една година да бъде отделено от своята майка. Връзката дете - майка е много силна и мисля, че е редно детето да се отглежда в къщи. Другото, което е здравето на децата до 3 г. е доста неукрепнало и колкото да е професионална работата на медицинските сестри, майката е тази, която най-добре може да се грижи за своето дете. Аз искам да призова всички да гласувате за преобразуването на тази група, за да може тя да бъде по-целесъобразно използвана и да бъде в услуга на града.

Д. Стоянов - Г-жо Янева, благодаря за изложението, което направихте и точно в този смисъл аз виждам как да работи ОбС, иначе другото е машина. Когато има определени точки логично е, коректно е, да направим един кратък дебат, както госпожата излезе, да дебатираме малко по нея. Затова благодаря, това трябва да бъде пример как всяка една точка трябва да мине за обсъждане в ОбС.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 30            против – няма                                  въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 28            против – няма                                  въздържали се – 1

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 119, ал. 2 от Закона за здравето и чл. 6, ал. 2, т. 2  и  чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях:

1. Считано от 1 юли 2017 г. преобразува ДЯ № 12 „Щурче“, гр. Ямбол, в дневна ДЯ№ 12 „Щурче“, гр. Ямбол, ул. „Захари Величков“ № 25, с четири дневни яслени групи.

2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да предприеме последващи действия по законосъобразност.

 

 

           

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно отчет за дейността и приемане на ГФО за 2016г. на „ДКЦ № 1 – Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол) – Има допусната техническа грешка в табл. 2 от предложението – на втори ред 20.3 трябва да 4.7.

Д-р Д. Стойчева – Обявявам, че поради наличие конфликт на интереси няма да участвам в гласуването на тази точка.

Д. Стоянов - Това, което ми направи впечатление е, че приходите с  4,5% са завишени и разходи за възнаграждение 4,5%. И като цяло анализа показва, че като че ли всичко се движи на ръба, а там е доста хубава сграда, апетитна сграда и според мен би трябвало да се обмисли, смятам, че лекарите ще ме извинят, които са тук. Но, тъй като стана бизнес и там, смятам че приходите им са доста големи и сериозни, може би приходите на това дружество изостават, а те най-вероятно се формират от наеми на помещения. Аз не съм много запознат с бизнеса в тази част, но така като човек, като гражданин, смятам че е това. Би трябвало да обмислим наистина  и смятам че това дружество може да печели много повече, защото така или иначе лекарите имат възможности и финансови и всякакви, за да може приходите да се увеличат, а не да се отиде на някъде около 2% примерно друго дружество да печели.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя.

Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 23                        против – 4                             въздържали се – 1

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – 2                             въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 137, ал.1, т.3 и т.4 от Търговския закон, чл. 21, ал.1, т.8 от Закона  за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал.1, т.6, във връзка с чл. 53, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

            1. Приема годишния финансов отчет и баланса за 2016г. на „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

            2. Определя дивидент в размер на 25% от балансовата печалба по годишния финансов отчет на  „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

            3. На основание чл.54, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9, ал.1, т.14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества предоставя дивидента за 2016г., реализиран от „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД на дружеството, които средства да се употребят за  закупуване на нов стационарен цифров ехограф с конвексен и вагинален трансдюсери, необходими за дейностите на акушеро-гинекологичните кабинети в лечебното заведение.

            4. На основание чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

             Освобождава от отговорност за финансовата 2016г. управителя на „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

           

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ, ул. "Д. Благоев" № 88,  с цел продажбата му на собствениците на построената в него сграда.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30            против – няма                                  въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на застроен Поземлен имот с идентификатор 87374.540.314 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири . петстотин и четиридесет . триста и четиринадесет/ с площ 383 /триста осемдесет и три / кв.м. по КК и КР на град Ямбол, одобрени със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, начин на трайно ползване - ниско застрояване, идентичен с УПИ V212 (римско пет, арабско двеста и дванадесет) за ЖС, кв. 28 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол XLVIII-1/03.10.2007 г., актуван с АОС 2068 от 28.04.2017 г. в размер на 22 969 (двадесет и две хиляди деветстотин шестдесет и девет) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Марияна Маркова Йовчева - Георгиева и Георги Николаев Георгиев.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

           

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за промяна предназначението на ателие в жилище, ж.к. „Възраждане“ 59-А.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31            против – няма                                  въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на отстъпено право на строеж от 40.21 кв.м, върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.552.39 по КК на град Ямбол, целия с площ 9 817.00 кв.м., за промяна предназначението на Ателие за творческа дейност № 4 в жилище, с адрес гр. Ямбол, ж.к. “Възраждане“ бл.59, вх.А, в размер на 3 860.00 (три хиляди осемстотин и шестдесет) лв., на която цена учредява правото на Ивайло Атанасов Христов, с адрес гр. Ямбол, ж.к. „Зорница“ бл.4, в.Г, ет.3, ап.36.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - самостоятелен обект в двуетажна сграда на ул. "Преслав" № 48, ет. 1, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30            против – 1                                         въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински недвижим имот – част от жилищна сграда, жилище – апартамент, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.539.57.2.1 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и девет точка петдесет и седем точка две точка едно) по КК на гр. Ямбол, с площ 90.00 (деветдесет) кв.м., находящ се на първи етаж в двуетажна жилищна сграда с идентификатор 87374.539.57.2 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и девет точка петдесет и седем точка две), заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 87374.539.57 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и девет точка петдесет и седем) по КК на гр. Ямбол, актуван с АОС № 1462/23.05.2008г., с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Преслав“ № 48, ет.1, при граници на имота: на същия етаж - няма, над обекта - няма, над обекта 87374.593.57.2.2, в размер на 43 500.00 лв., на която цена го продава на Петя Панайотова Петрова, с адрес гр. Ямбол, ул. „Преслав“ №.48,ет.1

Заповед за продажба да се издаде от Кмета на община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот на ул. „Драва" № 25.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31            против – няма                                  въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.5 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, във връзка с чл.15, ал.3  и ал.5 от ЗУТ дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор, съгласно който Атче Велиева Асанова от гр. Ямбол, ул. „Драва“ № 25 се задължава да прехвърли безвъзмездно на Община Ямбол правото на собственост на ПИ с проектен идентификатор 87374.523.553 с площ 13 кв.м. и ПИ с проектен идентификатор 87374.523.554 с площ 3 кв.м. и окончателен договор за прехвърляне на собствеността в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за одобряване на проекта за изменение на ПУП ПРЗ за УПИ VII 1075, 1076, 1077 в кв. 57 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „Мобилтел“ ЕАД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Додов – Има допусната грешка в изписването на фирмата – ЕТ и ЕАД. Не може да е и двете. Нека се опише коректно.

Ибришимов – Така ще го гласуваме г-н Додов, без ЕТ. Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28            против – няма                                  въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА:

Продължава срока на действие на Договор № 3395/04.06.2012г.  с „Мобилтел“ ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Илинден, ул. „Кукуш“ № 1, представлявано от Александър Василев Димитров и Младен Маркоски, за предоставен под наем част от имот – публична общинска собственост, а именно: площ от 16.00кв.м. от покривното пространство в североизточната част на покрива на ниското тяло на сградата на Читалище „Зора“, непосредствено до южната стена на високото тяло на същата сграда, находяща се в гр. Ямбол, ул. „Захари Величков“ № 2А – сграда с идентификатор 87374.530.1.1 по КК на гр. Ямбол, със застроена площ 739.00 кв.м, актувана с АОС 312/02.08.2001г., при граници от всички страни ПИ 87374.530.1 по КК на гр. Ямбол за изграждане на телекомуникационни съоръжения с 5 (пет) години, считано от 04.06.2017г., с месечна наемна цена 343.86 /триста четиридесет и три лв. и осемдесет и шест ст./ лв., без ДДС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане персонална пенсия на детето Божидар Георгиев Владимиров.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Петкова – Представи предложението по приложения материал.

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 28            против – няма                                  въздържали се – няма

            Приема се. За протокола Ив. Йорданов е „за“.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Божидар Георгиев Владимиров с адрес  - гр. Ямбол, ул. „Марица”  № 3А.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане на ЕФП на Иванка Иванова Табакова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Петкова – Представи предложението по приложения материал. – Имате размножено отново предложението с поправена техническа грешка в частта на изписване основанията – т.4.2 от решението на заседанието за приемане на бюджета за 2017г. - т. 4.2 от решение по т.2 от дневния ред на ХVІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 30.01.2017г.

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 32            против – няма                                  въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 4.2 от решение по т.2 от дневния ред на ХVІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 30.01.2017г. отпуска еднократна финансова помощ на Иванка Иванова Табакова от гр. Ямбол, живуща в кв. „Златен рог“ бл.15, вх.Г, ет.8, ап.93 в размер на 200 лв. (двеста лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно попълване състава на ПК ЗСДСИ.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

__________________________________________________________________________________

 

Ибришимов – Аз нямам какво да добавя. Няма желаещи да се изкажат.

Костадинов – ПК ЗОРПК приема предложението и допълнението. (приложен протокол)

Ибришимов – Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията.

Гласували      за – 31            против – няма                                  въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията.

Гласували      за – 26            против – 4                                         въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира за член на ПК “Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция” общинския съветник д-р Димитрина Стойчева Стойчева – Славова.

 2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА освобождава общинския съветник Георги Славов като член на ПК „Законност, обществен ред и противодействие на корупцията“ и избира за член на ПК „Законност, обществен ред и противодействие на корупцията“ общинския съветник д-р Димитрина Стойчева Стойчева – Славова.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно промяна в статута на общински имот от частна в публична собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28            против – няма                                  въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.2 от Закона за общинската собственост и с влизането в сила на проекта за изменение на действащия

Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ XXVI и УПИ XXVII, с отреждане „за производствено складова дейност, търговия и услуги", кв. 162 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона обявява за публична общинска собственост следните новообразувани имоти

ПИ с проектен идентификатор 87374.513.66 с НТП „за друг поземлен имот за движение и транспорт", с площ 4898 кв.м. част от довеждащ път с разширение

ПИ с проектен идентификатор 87374.513.68 с НТП „за друг поземлен имот за движение и транспорт" с площ 352 кв. м. и

ПИ с проектен идентификатор 87374.513.69 с НТП „за друг поземлен имот за движение и транспорт" с площ 72 кв. м.

 

 

 

 

Ибришимов - Поради изчерпване на дневния ред закривам двадесет и първото заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Д. Ибришимов

                                              

                                                Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                                          Ан. Господинова