ПРОТОКОЛ № ХV

 

           

            Днес, 29.12.2016г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0145/22.12.2016г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 37.

            На заседанието присъства Георги Славов – кмет на община Ямбол.

В 9:10 часа присъстваха 37 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Д. Ибришимов откри петнадесетото заседание на Общинския съвет.   

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно одобряване на план-сметката и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи в община Ямбол, както и минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане на правилник за устройството и дейността на ОДК - Ямбол като Център за подкрепа и личностно развитие.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно промяна във вида (наименованието) на действащите социални услуги от резидентен тип.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно изразяване на мотивирано становище по молба за опрощаване на задължения от Христина Маринова Атанасова - Желева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРПК

8.      Предложение относно отпускане на ЕФП на Тихомир Демирев Христов и Мариана Иванова Колева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

9.      Предложение относно одобряване на проект за изменение да действащия ПУП- ПРЗ на част от кв. 158 и кв.159 по плана на град Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ І - "за търговия и услуги" в кв. 24 и УПИ І - 25 "за търговия и услуги" в кв. 20 по плана на гр. Ямбол, ж.к. "Диана".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно процедура по безвъзмездно прехвърляне на движими вещи, предоставени от Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

Георгиева – Искам да направя процедурно предложение в предвид значителната тема, която ще разглеждаме в заседанието, а именно такса смет. Правя предложение медиите да присъстват при разглеждането на тази точка, тъй като ямболските граждани се вълнуват изключително от това какво ние ще решим днес. Позовавам се на прецедента от предходно заседание на общински съвет, когато пак по един изключително важен въпрос, а именно приемането на декларация за ненастаняване на незаконни емигранти на територията на Община Ямбол, ние взехме подобно решение. Правя предложение Медиите де присъстват на заседанието на Общински съвет.

Ибришимов – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 17                        против – 13                          въздържали се – 6

Не се приема.

Преди да преминем към дневния ред искам да Ви запозная със заявление на г-н Ахмед Мехмедов, с което се обявява за независим съветник, считано от 28.12.2016г. (чете заявлението, приложено към материалите по заседанието)

Ибришимов - Имате думата по дневния ред.

Сивкова – Предлагам т.1 от проекта за дневен ред за определяне на таксата за битови отпадъци да отпадне от дневния ред.

Ибришимов – Няма други предложения, заповядайте за мотивиране.

Сивкова - Предлагам т.1 от нашия дневния ред,  която е за одобряване на план – сметка за предоставяне на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на територията на Община Ямбол през 2017г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017г. да отпадне от дневния ред поради следните обстоятелства: В частта определяне размер на таксата за битови отпадъци за 2017г., решението ще бъде незаконосъобразно поради следните две обстоятелства. Първото е, че е нарушена процедурата по определяне размера на такса смет съгласно административнопроцесуалния кодекс и на второ място имаме нарушение на метода за определяне на размера на такса смет съгласно ЗМДТ. Какво имам предвид? Защо е незаконосъобразно приемането на размера на такса смет за 2017г.? Съгласно чл.21, ал. 1, т.7 от ЗМСМА в правомощията на общинския съвет е да определи размера на местните такси, съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ се определя таксата битови отпадъци в годишен размер за всяко населено място с решение на общински съвет. Посочените разпоредби еднозначно насочват вниманието, че общински съвет е този който трябва да приеме решение, което е общ административен акт, с което трябва да се определи размера на такса смет. С оглед на това именно общински съвет е компетентния орган, който трябва да извърши всички процесуални действия свързани с уведомяване за предстоящо издаване на общ административен акт с правото на достъп до информация по случая и той да посочи формите на участие на заинтересованите лица в производството в съответствие с чл. 65 и следващи от административнопроцесуалния кодекс. Докладната записка на кмета на общината би могла да се приеме единствено и само като начало за откриване на административното производство по приемане на решение по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ. Налице е съществено нарушение на административнопроизводствените правила, тъй като не е дадена възможност на заинтересованите страни в законоустановения срок – не по-малко от един месец от деня на уведомяване съгласно чл.69, ал.2 от  административнопроцесуалния кодекс, да осъществят правото си на участие, т.е. не е имало уведомяване на заинтересованите страни, т.е. гражданите на Ямбол, за издаване на общ административен акт. В случая, след като е получил докладната записка от кмета на общината, Председателя на общински съвет би трябвало да бъде инициатор в процедурата по административнопроцесуалния кодекс за обявяване началото на процедура за издаване на общ административен акт. Втория мотив, с който считам че приемането на размера на такса смет е незаконосъобразно е следният - в ЗМДТ е определен водещ принцип за определяне на размера на такса смет в чл. 67, ал.1 – водещият принцип е принципа на определяне размера на такса смет според количеството на отпадъците, чл. 67, ал. 2 дава възможност, че независимо от всичко до 2018г. може да се избере друга база. Единствено и само при предлагане, при обосновка на това си предложение органа, който го предлага независимо, категорично обосновано трябва да докаже своята невъзможност да определи такса смет според количеството отпадък, поради което преминава на другата база – данъчна оценка. Това, в този материал, който ни се предлага не е направено. Тези две обстоятелства са потвърдени в края на месец ноември от категорично решение на Върховен административен съд, с което е отменена такса смет на община Перник за 2016г. Мотивите са категорични и в нашия случай нито имаме обявяване по административнопроцесуалния кодекс, нито имаме мотивировка за невъзможността категорично да се определи такса смет на база количество отпадък, поради което това прави днешното евентуално наше решение незаконосъобразно.

Ибришимов - Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова.

Гласували      за – 16                        против – 20                          въздържали се – 1

Не се приема.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 29                        против – 7                            въздържали се – няма

Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно одобряване на план-сметката и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи в община Ямбол, както и минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане на правилник за устройството и дейността на ОДК - Ямбол като Център за подкрепа и личностно развитие.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно промяна във вида (наименованието) на действащите социални услуги от резидентен тип.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно изразяване на мотивирано становище по молба за опрощаване на задължения от Христина Маринова Атанасова - Желева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРПК

8.      Предложение относно отпускане на ЕФП на Тихомир Демирев Христов и Мариана Иванова Колева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

9.      Предложение относно одобряване на проект за изменение да действащия ПУП- ПРЗ на част от кв. 158 и кв.159 по плана на град Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ І - "за търговия и услуги" в кв. 24 и УПИ І - 25 "за търговия и услуги" в кв. 20 по плана на гр. Ямбол, ж.к. "Диана".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно процедура по безвъзмездно прехвърляне на движими вещи, предоставени от Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

           

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно одобряване на план-сметката и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Когато с екипа решихме, че трябва да се промени таксата битови отпадъци, т.е. да се вдигне, естествено имахме сериозни колебания дали да го направим или да не го правим. Защото няма разумен човек, когото да попитате дали иска да му вдигнат данъците и той да каже „Да“, както и няма разумен човек, когото да попитате дали иска да му вдигнете заплатата или пенсията и той да каже „НЕ“. Но властта и упражняването на правомощията, така че живота в една община да тече нормално по изискванията и завишените критерии в случая на ямболлии, изисква и решения, които не винаги и не всякога са популярни, още по-малко пък облечени с популизъм. Затова ще се радвам изключително, ако популизма днес тук в тази зала, на тази точка отстъпи място на фактите, аргументите и числата, както и желанията естествено на всеки един да живее в по-красив, по-поддържан и по-хубав за живот гр. Ямбол в следващите години. Това са ни били аргументите и съображенията. Аз сега ще започна с фактите, защото решението не е популярно, но то е част от управленските решения, които неизменно трябва да се вземат и затова сме ви го предложили. Ако искаме да следваме пак казвам темпа и динамиката на изискванията на хората към нас. Най-малко, защото всеки един има възможността вече много по-сериозно да обхожда и да ходи из Европа и света, по-голямата част на страната, да вижда добрите примери и с пълно основание да изисква онова, което е видял в Европа, по света и в други части на България в други градове, да го види реализирано и тук, за да се чувства добре и комфортно. Такса битови отпадъци не е вдигана от 2012 г., всъщност за 2013 г., 2014 г. , 2015 г. и 2016 г., четири години беше тази, която и 2016 г. сме изпълнявали 2,46 за граждани, 4,04за фирми. До 2012 г. беше 1,99 за граждани, 3,63 за фирми, т.е. за бизнес. И тогава не беше лесно, когато вдигахме и тогава имаше много спорове. Но, мисля че в годините това, което се акумулираше като средства от такса битови отпадъци в една не малка част реши сериозни проблеми за поддържане на чистотата на града. Парите, които се събират от такса битови отпадъци, както всички знаем по закон могат да се разходват единствено и само за чистота във всичките и измерения, а това са няколко дейности. Едната е почистване на обществените територии, другата е сметосъбиране и сметоизвозване, третата е предварително третиране на отпадъците или сепариране, което е задължително според Закона за управление на отпадъците, четвъртата е депонирането на отпадъците на вече изграденото ново регионално депо за битови отпадъци и последната отчисленията, които сме длъжни да правим по закон към държавата, т.е. към РИОСВ – Стара Загора в случая, след като сме районирани, които отчисления по закон се пазят по сметка на общината и могат да се разходват за определени от закона дейности. За миналата година план-сметката е била 4 600 000 лв., говоря с леко закръглени числа, за да не изпадам в пунктоалности и детайлности съвсем. От тези 4 600 000 лв., 4 030 000 лв. са били постъпленията от такса битови отпадъци. За миналата година от такса битови отпадъци имаме преизпълнения. За първа година, откакто и аз съм в общинска администрация в качеството си на кмет, т.е. от 2007 г., 2008 г. реално като процес на управление. За първа година имаме малко над 100% изпълнение на такса битови отпадъци и това се дължи само и единствено на сумата, която получихме от Министерството на отбраната по дължимите със стара дата суми още от 2006 г., по които съставихме по надлежния ред акт за установяване на вземанията, минахме през всички съдебни инстанции, включително и публичен изпълнител и макар да се забави повече от две години този процес, след което изтече абсолютната давност за няколко стотин хиляди лева, които Министерството на отбраната не ни приведе и се опря на закона, в Община Ямбол все пак влязоха няколко стотин хиляди лева, конкретно и единствено, които могат да се разходват в план-сметката за чистота. Нормалната събираемост в годините още от 2008 г. до сега или максималната по-скоро се е движела в отрязъка от 85% - 90%. В нашия случай, в годините назад сме стигали до тези измерения 87%, 88%, до 90% събираемост. Винаги има една част от сумата, която остава несъбрана, както и за данъците и затова във всяка следваща година се предприемат съответните законови действия и процедури за събиране на тези стари несъбрани вземания в някакъв  процент от общата сума, която стои несъбрана. Която се явява своеобразен буфер за тези 10% до 15% несъбираемост на такса битови отпадъци. Това, което в момента сме предложили на вашето внимание е определяне на разходната част такава, каквато по закон се иска от общинския съвет до края на календарната година, предхождаща следващата, да приеме промилите, с които се облагат и с които се събират такса битови отпадъци. Самата план-сметка и приходната част, нормално ще бъде  приета, както с приходите с приемането на бюджета. Тя не е задължителна да се приеме до края на тази година и затова не сме я предложили на вашето внимание. По-скоро ще бъде част от общата рамка на бюджета това, когато дойде ред да внасяме материала в съответния законов срок. Искам още от началото да споделя, че повода за вдигането на такса смет не е нещо извънредно или някакъв появил се инцидентен проблем, както разбирам последните няколко дни, някой се опитва да насложи в публичното пространство, че провала по реализирането на проекта на регионалното депо, където беше водеща Община Ямбол  е причина затова да се вдига такса смет, за да може да могат да се платят някакви грешки, които сме допуснали. Абсолютно не отговаря на истината, проекта си е завършен съвсем нормално, депото си функционира съвсем нормално и мисля, че няма никакви притеснения за никого, напротив. От най-рисковото през 2014 г. и 2015 г. ние успяхме да го реализираме и след нас останаха една не малка част от регионалните депа на други общини и области, които не успяха да бъдат реализирани, а нашето най-рисковото влезе в експлоатация. Казвам го, защото, ако не беше се случило това, независимо от усилията на определена група от хора, много целенасочено и устремено след забавяне от близо две години по съдебни инстанции, в които да се  установи, че общината е права, след ощетяване на гражданите на гр. Ямбол да плащат отчисления в по-голям размер точно заради тази малка група водена от сдружението "Ден" на г-н Димитров, депото все пак стана. Ако не беше станало, защо го казвам, тогава наистина щеше да се вдигне, даже още от предната година за 2016 г. трябваше да бъде вдигната такса битови отпадъци с много. Защото тогава отпадъците на община Ямбол трябваше да бъдат извозвани или до Харманли, или до Бургас или до Ловеч, по-близки депа няма, които да са изградени и да отговарят на европейските изисквания, така както е заложено в Закона за  управление на отпадъците. Завишението на цените идва поради няколко факта. Първо, по закон се изисква завишение на процента на предварително третираните отпадъци, на общия обем отпадъци, които Община Ямбол генерира. Това завишение на процента, който държавата със Закона за управление на отпадъците задължава общината да направи е в размер на 243 000  лв. Завишение на дейностите по поддръжка на депото с 80 000 лв. Имаме нов оператор със съответните вменени действия, включително и извозване на инфилтрата от отпадните води от новата клетка, както и от старата клетка, която общината е реколтивирала с пари от европейски проект. Договор, който е завишен с 80 000 лв. спрямо предходната година. Този договор е един за всичките пет общини, които депонират отпадъка като членове на регионалното сдружение в регионалното депо, това са Сливен, Нова Загора, Тунджа, Стралджа и Ямбол. С 30 000 лв. има завишение на отчисленията, които сме длъжни да плащаме пак по закон, тъй като се завишава сумата, с която трябва да бъде от 40 лв. на 47 лв. на тон, която трябва да бъде депозирана по сметка на РИОСВ – Стара Загора. И с 276 000 лв. се завишават стойностите на дейностите по почистване на територията. Дейностите по почистване на територията са съгласно договор, който е сключен на 23.06.2016 г. Тези договори са дългосрочни в рамките на четири години, цените са константни, не се променят. Основния разход в тези договори за почистване на обществените територии сигурно 90%  е работната заплата. Вие сами знаете в план-сметката, в таксата битови отпадъци винаги съществуват разбивки и вие виждате една част от тях, в частта за почистване на обществените територии и те са за почистване на улиците, по райони определени предварително със заповед на кмета, което всяка година се случва ноември месец. Тези райони не са променени от много години назад. Почистване на нерегламентирани сметища. Тези нерегламентирани сметища, които в интерес на истината всяка година стават все повече. Като основното завишение не идва от циганската махала, то идва от нерегламентираните сметища, които останалата част от града изхвърля обикновено в районите, където са сложени съдовете, т.е. казаните за битовите отпадъци. И те са обикновено строителни отпадъци около, които веднага започва да се генерира едно малко микро сметище и всеки започва да изхвърля там. Както и машинното миене и метене на улиците. В тези операции има малко повече техника, в останалите основната част е ръчния труд. Минималната работна заплата, ако направите един разчет със стара дата от 2012 г. до сега ще видите с колко се е вдигнала, както и на следващата година ще се вдигне с още 40 лв., това неизбежно се отразява и на цената на услугата, която ни се предлага. Искам само да кажа, че цените на услугите в Ямбол, ако някой си направи труда да погледне ще види, че са на достатъчно добро ниво защитаващо интересите на ямболлии като размер. Те не са завишени в степен, която някой може да бъде упрекнат, че гражданите са ощетени. А за депото имаме най-добрата цена за поддръжка на депото за депониране на отпадъците и съответното им обслужване на регионалното депо с всички дейности. Имаме най-добрата цена от Пловдив и Хасково до Бургас. Затова се наложи Регионалното сдружение на общините да вземе решение други фирми и граждани извън територията на тези общини да нямат право изобщо да депонират на нашето депо, тъй като таксата е 18 лв. В държавата няма по-евтина такса от 22 лв., 24 лв. и нагоре. Затова мисля, че интересите на гражданите включително и с проведените обществени поръчки са достатъчно добре защитени, както и с механизмите за контрол, които ние сме заложили вътре. Общата сума от всичките тези завишения, които ви споделих до тук е 629 000 лв. За миналата година имаме разходвани 4 600 000 лв., включително с това, което очакваме и декември месец да бъде представено като отчети, тъй като постоянно следим процеса. И това завишение в момента от 2016 г. до 2017 г. се явява в този размер. Спрямо таксата битови отпадъци, която до сега е била 4 030 000 лв., в момента ние завишаваме на 5 100 000 лв. почти. И тя на 100% се покрива от тези промили, които в момента предлагаме на вашето внимание за гласуване като събираеми суми. Трябва да отчитаме, че таксата по закон е нещо, което може да надскача разхода, който се прави за нейното изпълнение, т.е. дори да събираме 85% или 90% от това, което сме определили, че ще събираме, ние нямаме право да я вдигнем в повече, така че тези  90% реално събираемите да ни стигнат. Затова и събираме суми със стара дата, затова ако се наложи допълваме от други източници на финансиране, за да си платим сметките. Но така е направен разчета, че със завишението на промилите точно се покрива сумата по разходите, по съществуващите и ново сключените договори, по новите изисквания за управление на отпадъците. Наша грижа като администрация е да положим всички усилия, да съберем и сумите със стара дата, които не са събрани, както и да вдигнем максимално събираемостта на съществуващите. Което предполага много по-сериозен контрол спрямо всички, които декларират, че няма да използват услугите или една част от услугите по чистотата, дали са коректни към декларациите си, а не ги използват по друг начин, към бизнеса, който заявява, че ще използва един, два или три контейнера на месец, а използва в пъти повече. Към такива, които заявяват, че няма да използват такива услуги, дори и контейнер, а изхвърлят отпадъците в контейнерите определени за домакинствата и за гражданите. Изобщо един много сериозен контрол със съответните механизми и правила, които се разработват и мисля, че сме готови вече в общинска администрация, за да може да си гарантираме тази събираемост. Онова, което на всички им се иска и от много години се дебатира в публичното пространство, таксата битови отпадъци да се определя върху количеството отпадък, който се генерира от съответните и граждани и бизнес. За съжаление все още не е намерило отражение в нормативна база. Срока е удължен за пореден път до края на 2018 г., като няма човек пак, който да не иска да му бъде определена таксата по количеството, но в държавата няма нито една община дори и пилотна, която да прилага такъв метод на събиране на отпадъците по количество, всички са по този начин. В три общини има опити да се въведе такава система, но те все още не работят, а нормативната база, която трябваше да се определи в обща работа група, както и механизма между Министерство на финансите и Националното сдружение на общините, така и не се е случило още вече няколко години във времето. И затова е отложен срока нормативно, не защото ние го нарушаваме, нормативно е отложен до 2018 г. Като заключение на всичко това, което споделих с вас, искам да споделя, че едно от желанията на ямболлии, които в годините неизменно е оставало едно от първите желания е било да се завиши контрола и начина на извършване на дейностите по чистотата. И може би това е една от дейностите, към които гражданите проявяват най-голяма нетърпимост и към която имат най-големи изисквания. Няма как да стоим на едно и също място на размер, на такса битови отпадъци, а да искаме завишаване критериите и резултатите от общия вид дейност. Всъщност има начин, но той мисля, че не е редно да бъде ползван и не е правилно да бъде ползван. И няма да е нито далновидно, нито справедливо спрямо Ямбол като град да бъде ползвано. Вие като общински съвет можете да гласувате и да намалите таксата битови отпадъци, дори и тази, която е в момента е действаща. Но тогава значи, че тази разлика трябва да бъде платена от данъците на хората, тя не може да бъде плащана от постъпленията на продажба на недвижима собственост. Разликата, която се появява от 1 000 000 лв.и над 1 000 000 лв., трябва да бъде извадена с ваше решение от данъците. Тогава тези средства, които и пак с решение на Общински съвет, ние отделяме всяка година за извършване на дейности по благоустрояване, както и тази за улици, тротоари, за паркинги, за ремонтни дейности, за кътове за отдих, за фитнес площадки и всичко онова, което хората виждат и за което всяка година отделяме горе-долу съезмирими между 1 000 000 лв. и 2 000 000 лв., трябва да бъде намалена на 50%, сигурно и повече. Което не мисля, че е редно и справедливо. Да, то ще задържи това ниво на облагане на хората, но със сигурност няма да позволи града да се развива по начина, по който се развива в момента. И ако някой иска това да се случи по този начин, аз наистина ще помоля да излезе и да каже аргументи в тази посока. Да, ние не сме съгласни да се вдигне, тъй като завишението на сумата в момента е основно заради законови изисквания завишени във времето и заради завишенията  и цени на услугата, заради вдигането на минималната работна заплата. И ако някой иска да задържим това ниво на такса битови отпадъци или дори да го намалим, молбата ми е да излезе и да каже от къде ще вземем парите, за да запълним тази необходимост от средства, за да си разплатим възлаганите услуги, тъй като те не са в обем по-голям, отколкото в предходните години, изключая регионалното депо, където имаме по-завишени изисквания и как това ще се отрази на общия бюджет на общината, който трябва да приемем февруари или март месец. Защото то няма по какъв друг начин да се отрази, ние трябва да продължим да си плащаме през бюджета и за детските градини, и за детските ясли, и за всички други услуги, които по закон сме длъжни да плащаме. То ще се отрази единствено и само върху благоустрояването и визията на града, и най-вече върху това, което всички искат да имаме ремонтирана улична мрежа, да имаме нови паркинги, където колите да паркират, да имаме детски площадки за децата и да имаме кътове за отдих за възрастните хора.

Дичев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Сивкова - По популистка реч от речта на г-н Славов не бях чувала тук от тази трибуна. Както колежката ми казва, така говореше сякаш искаше да убеди себе си, но мисля, че доста неубедително звучеше. Това да ни се казва, че трябва с тази план-сметка и с този размер на такса смет, отговаряме на завишените критерии на гражданите, за да бъде града ни по-красив и по-поддържан, че следваме темпа и динамиката на изискванията към нас, че едва ли не като ходим по Европа и трябва Ямбол да е същия. Толкова популистко изказване за тази план-сметка просто не е реално. Ще кажа защо. Тази план-сметка е направена на базата на анализа на разходите, калкулира разходите, които закона някъде казва, кмета си е договорил с договори по различните обществени поръчки, но никъде в мотивационната част, нито сумите, които тук са дадени не показват подобряване на услугата или разширяване на нейния обхват. С тази план-сметка, която ни се дава, не се осигуряват по-добри условия за града, отколкото са били до сега. Перо по перо, ако погледнем. Сметосъбирането и сметоизвозването, имаме завишаване на стойността, в мотивационната част пише, че не се разширява обхвата на сметосъбирането, нещата ще са колкото досега, колкото сме сметосъбрани и сметоизвозени толкова ще бъдем и през 2017 г.  Следващото перо - „Предварително третиране на отпадъците“, завишението е близо с 230 000 лв., т.е. затова, че една фирма отделя от целия отпадък, който и се носи, той се прави със сепариране, отделя метала, пластмасата и го продава, и печели от това, ние трябва да плащаме с 200 000 лв. повече. Защото договора, който е подписал кмета на базата на обществена поръчка и договора, който неговите юристи са съставили е така направен, че колкото повече пластмаса, метал, стъкло и хартия тегли фирмата, толкова ние ще плащаме повече, т.е. ние плащаме, за да може фирмата да печели. Това е резултата от сепарирането. На следващо място е „Поддръжката на депото“. Аз съм съгласна, че разходите за регионалното депо можеха да бъдат едно към едно, т.е. можеше да няма завишение. Но ние тук имаме едно завишение, което е не чак толкова голямо и то е в резултат на това, че не беше изпълнено качествено строителството на регионалното депо, поради което се получи изтичане на инфилтрат, едно голямо замърсяване. Който инфилтрат сега трябва да се изпомпи и да се транспортира в пречиствателната станция в Сливен, за което ние плащаме 86 хил. лв. с ДДС и там да се пречиства в пречиствателната станция. Като Ви обръщам г-н Славов, внимание, че позиция пречистване на инфилтратни води в пречиствателна станция цената е 1,99 лв. не е вярна. Цената, която е одобрила комисията за енергийно и водно регулиране и е видно на страницата на В и К на страницата е 1,61 лв. , така че и това не е вярно. Така че ние постигаме, от регионалното депо хубаво, направи се, но инфилтрата замърсяваме. Естествено постигнат е един начин на експлоатация, но този начин е с помпене на водите и изпращаме, само ние даваме за това 125 000 лв. Сливен са гласували 54 000 лв., Тунджа са гласували 15 000 лв. , Нова Загора не са гласували нищо, те не си коригират план-сметката. Така че, това е резултата от депото. И потресаващата поръчка за почистване на обществените места. Не ни обяснявайте колко много ще бъдем почистени, след като срещу 250 000 лв. повече ние получаваме по-малко услуга. Ако погледнете позиция ръчно почистване. Тази година са почиствани 120 000 дка, сега ще почистим 100 000 дка, по-малко. Обработка на тревни площи, имало е 40 000 дка, 2017г. – нула. Само в събиране и извозване на отпадъци на локални депа имаме с 500 тона завишение. Иначе извозването на отпадъците от поддръжка чистотата на уличната мрежа от 5 500 тона са намалели на 3 500 тона, събиране и извозването на шума от 1 500 т. на 1 000 т. Значи обхвата на поръчката е намалял и териториално, но парите са се увеличили с 250 000 лв. Значи срещу 400 000 лв. увеличение на план-сметката ние не получаваме абсолютно нищо. Отчисленията леко са завишени по чл.60 и по чл.64, за мен тези пари са едни икономисани пари и следващите години ще могат да се използват, защото това депо, при това темпо, за да достигне капацитета по комплексно разрешително ще има още две години. И няколко думи за завишението на промилите. Срещу 39% завишаване за жилищните имоти и 29% завишаване на нежилищните имоти, за мен това е изключително несправедливо, а както и преди в началото на сесията обясних и незаконно.

Георгиева - Уважаеми колеги, изправям се пред вас от името на групата общински съветници от Българска социалистическа партия. Нека днес всички ние застанем честно пред себе си и пред нашите съграждани, пред които сме поели ангажимента да защитаваме техните интереси. И когато започнем да гласуваме предложеното ни решение на общинската администрация, да си дадем много ясна сметка какво правим. Защото, ако гласуваме така направеното предложение, аз лично ще бъда много засрамена, когато изляза от тази зала. Това е едно планирано ограбване и аз мисля, че всеки един от нас го знае. Това е един несправедлив и незаслужен новогодишен подарък за нашите съграждани, 40% за жилищни имоти и 30% за нежилищни сгради. В план-сметката като погледнем завишението около 10%, обаче като преизчислим промолите, завишението става 40%. Не е вярно, че услугата се подобрява, услугата се влошава, но ние ще плащаме 40% повече за жилищни имоти и 30% за нежилищни. Потърпевши са нашите съграждани и тези, които плащат, а тези, които не плащат абсолютно никой не ги търси. Уловката знаете ли къде е, не във всички тези хубави приказки, които ни каза г-н Славов, а в това, че са подписани едни договори на базата, на които сега ние натъкмяваме план-сметката. Защото не е логично г-н Славов, една фирма да отсортира повече отпадък и да и плащаме повече при положение, че тук действат пазарни принципи. Напротив, ритъма, стъпката трябва да е обратна, колкото повече отсортиране, толкова по-ниска цена. Сключихте един договор за почистване и метене на улиците. И понеже сумата, която Вие подписахте сега трябва да я натъкмим по дейностите. Аз имам предложение, нека да запазим старата такса смет. От къде ще дойде заплащането на това, което Вие предложихте, ами ще предоговорим условията по договорите. Ето, предлагам Ви едно решение, няма да взимаме от приходите на общинския бюджет, ще предоговори администрацията договорите. Колеги, не гласувайте така предложеното ни завишаване на такса смет. Няма да имаме очи да погледнем нашите съграждани.

Проданов - Искам да говоря за т.1 и т.2 от проекторешението. Повишаваме на местни данъци и такси - Честита Нова година, повишаваме такса смет – Честита Коледа. Честно да ви кажа не виждам днес за какво сме се събрали последните два, три дни преди Нова година, толкова бързо да вземем едни такива важни решения. Второто, което искам да кажа е, че преди гласувате помислете от чий джоб ще излязат тези пари. Няма да излязат от джоба на хората, които живеят на края на града, чиито къщи не са вписани никъде и не плащат данък сгради, те няма да платят и такса смет. И в този смисъл помислете дали бабата в апартамента, където нейния син или дъщеря са в чужбина, прави същия боклук, като тези хора живеят в онези сгради, които не плащат нито такса смет, нито данък сгради, защото сградите са незаконни. И третото нещо, което искам да кажа е във връзка със т. 2. Не мисля, че ние трябва да настигаме гр. Сливен, който онзи ден даваха по телевизията, че настигат гр. София по данъци. Аз не мисля, че трябва да се повишават данъците и таксите, и ние да настигнем гр. София. Помислете какви са приходите на хората в гр. София и какви са приходите на пенсионерите в гр. Ямбол с по сто и няколко лева пенсии. Кой ще го плаща помислете колеги това нещо, което ние сега ще го гласуваме и ще го повишим? Кой трябва да го плаща?

Д. Стоянов - Отново ще пледирам към разум, към сериозно гражданско отношение по проблема и наистина да се получи дискусия. Това, което призовавам към момента, наистина проблема е изключително сериозен. Една добра може би мотивация имаше защо трябва да се увеличат, но имаше и доста сериозни въпроси, които показаха, че нещо има, което трябва да се изясни. Апелирам към следното нещо, г-жа Сивкова постави въпрос за незаконност, след това се поставиха въпроси за обществени поръчки и други. Моля, общинската администрация сега преди да гласуваме, ако трябва и почивка да направим, но аз желая конкретно и точно обяснение по това, което се повдига като въпроси. Първо, имате юридически отдел, може да се събере за 20 мин. и да се отговори на въпроса, защото аз трябва да знам как да гласувам, примерно на г-жа Сивкова въпроса, законно или не е законно. Ами, ако не е законно? Второ, говори се за обществени поръчки, говори се за завишени суми, наистина всяко едно завишение във всеки един бюджет трябва да даде по-добра услуга. Дайте ни обяснение, нека тук сме 37 човека да седнем, да погледнем нещата, да видим, имаме време. Имаме време, ако трябва да го отложим и след Нова година можем пак да се съберем, но това е изключително важен проблем. Моля, общинската администрация дайте отговори на въпросите, които ви бяха поставени, за да можем да решим какво ще правим и как ще гласуваме.

Йорданов - Всички числа, които са в предложението, стъпват на една основна база и тази база е Закон за обществените поръчки, т.е. не може някой да излиза и да казва, че договорите трябва да бъдат предоговорени, няма как да стане това нещо. Аз в моята фирма мога да отида и да предоговоря договор, когато осъзная, че цената е по-висока. Но тук закона точно и ясно го е казал, обявява се обществена поръчка, който иска може да се яви и да предложи по-ниска цена, по-добра услуга и това е основното нещо. Няма как някой да стъпи, лично да отиде да предоговаря такива договори и това е абсолютно невъзможно. Основната теза, която ние трябва да осъзнаем тук и да го кажем на гражданите е от къде ще дойдат парите. Аз много внимателно слушах г-н Славов, т.е. ние трябва да изберем. Този, който гласува „против“, това означава, че той трябва да осъзнае, че тези пари трябва да дойдат от някъде. Това е единствено от данъците за недвижимите имоти, т.е. хората, които особено от ляво, когато гласуват „против“, те ще гласуват за това града ни за в бъдеще да няма инвестиционна политика, всичко да е в дупки, да не се правят паркинги, да няма тротоари. Всичко това те ще го гласуват, защото те няма от къде да дойдат тези пари. Това е основното нещо, което ние трябва да изясним на гражданите. И когато става дебат за това, трябва да се осъзнае от всички нас, защото някой така изопачава истината за пореден път.

Георгиева – репл. - Уважаеми г-н Йорданов, виждам, че сте фрустриран от мен, за което Ви благодаря. Това, което исках да кажа е, че когато администрацията подписва подобни договори, тя трябва да има поглед напред, мисъл. Мисъл затова как защитава с подписването на този договор интереса на гражданите, защото ние помним един период 2008 г., когато една фирма, която правеше чистота, генерираше 60% печалба. Имам дълбоко подозрение, че тук ситуацията не е много по-различна, дано да не съм права. Така че, когато излизате така пламенно да ни репликирате, хубаво е предварително да помислите за какво говоря. Аз не съм казала, дайте ще предоговорим договорите, трябва да се мисли. Тук имаше малко метафора.

Сивкова – репл. - Правя реплика на г-н Йорданов. Първо да кажа от къде ще дойдат парите. Договорите се сключват на единични цени. Това, че единичните цени са високи кмета казва, че е нормално. След като намалят обхвата на почистването на обществените места, значи администрацията я е досрамяло да се чисти в същия обхват по много по-високи цени, защото едно е да плащаш 6 лв., друго е да плащаш 9 лв. на декар. Значи, ако трябва да отидем на поръчката на размера на план-сметката от миналата година, съвсем спокойно ще се намали обема, защото те сега ни обясняват, защото ще чистят по-малко площи и ще събират по-малко тонове, това не се обяснява. Има някаква регулация, за да бъде горе-долу в един поносим диапазон. И другото, което искам да кажа, било на базата на разходите по проведени обществени поръчки и сключени договори. Когато в началото на годината г-н Славов обяви обществена поръчка за почистването с прогнозна стойност много по-висока отколкото е разхода от предишната година за тази дейност. Една прогнозна стойност така от него измислена, обоснована разбира се от администрацията с някакви параметри. Той пита ли ни тогава като обявява тази прогнозна стойност? Пита ли ни като сключва договора? Сега казва, ама защото има сключен договор. Ама като имате сключен договор ще се съобразявате с това, което ние ще решим. Значи ние като кажем, че това няма да е 200 000 лв., вие ще си намалите още обхвата на дейността и тъй като сте по единични цени, можете съвсем спокойно да се поберете в тези параметри. Така че нещата са ясни.

Йорданов – дупл. - На миналата сесия един от вас колеги се отрече от евродепутатите си, днес друг се отрече от собствените си думи. Само искам да ви кажа, че предните поръчки, които бяха направени за боклука, най-вероятно по ваше време са били без единични цени, т.е. сте можели много по-лесно да лавирате в самата план-сметка, така че да говорите за…(Сивкова от място)…, който е управлявал преди това. Няма значение г-жо Сивкова, Вие правите паралел във времето, нека и аз да го направя, защото много обичате да се връщате години назад какво е станало. Само искам да кажа на гражданите, че договорите, които са сключени за пет години напред, т.е. те могат да бъдат сигурни, че такса смет, план-сметката им няма да бъде променяна в следващите четири, пет години, предполагам. Предполагам, защото има договори, които са сключени по Закона за обществените поръчки и не могат да бъдат променяни, защото има фирми, които ще осъдят общината. Вие искате да вкарате общината в някакво друго русло за пореден път, т.е. гражданите трябва да бъдат спокойни, че има сключени договори и те са за няколко години напред.

Костов – процедурно - Уважаеми г-н Председател, апелирам да бъдете справедлив към всички общински съветници, когато се прави на някой общински съветник да не разговаря от място. Нека това да бъде към всички, а не някаква група тук да бъде толерирана. Много е лошо, хора които имат претенции за 130 годишна история да си личи как им липсват първите 7 години.

Ибришимов - Мисля, че съм изключително коректен към всички, така че продължаваме напред.

Димитров - Изслушах изказванията на колегите и въпросите, които бяха повдигнати и си зададох няколко въпроса. Става въпрос за това предварително третиране на отпадъците. Чух на няколко пъти от къде биха дошли пари. Позаинтересувах се и не разбрах с тези отпадъци, които се сепарират какво се случва и кой ги продава. Разбирам, че ги продава фирмата. Ако е така цената на килограм пластмаса е около 0.15 лв., която е най-ниската цена, която стига до 0.55 лв. Тук е дадено 27 000 т. за 2017 г. Направете си сметката по 150 лв. на тон каква сума е това, това са 4 000 000 лв. Не виждам защо по някакъв начин тези пари не биха влезли в общината. И в договора, който не направен в обществената поръчка пише, че договора е до пет години или до изграждането на сепарираща инсталация. Кога? Защо не я правим следващата година? Защо не я заложим в бюджета?

Бакърджиев – репл. - Понеже общо взето тук в последните изказвания сепарирането се появи едва ли не като мантра. Нека всъщност да си изясним защо всъщност се извършва това предварително сепариране. Сепарирането, може би г-жа Сивкова знае, но некая да го кажем и на гражданите. Сепарирането предварително се извършва на базата на това, за да бъдат извадени част от отпадъците и по този начин в депото да бъдат депонирани само отпадъци, които не могат да бъдат използвани. По този начин, от една страна с извлича това, което е полезно, т.е. може да бъде рециклирано и от друга страна депото няма да се запълни толкова бързо, за да се нуждаем от нова клетка. Така че, в депото влиза само това, което не може да бъде използвано и е един малък процент. Другото, което искам да кажа на колегата е, че всъщност 27 000 т. е общият тонаж на боклука, това не е пластмасата, която е вътре в този тонаж, тя е определено малък процент и не е само пластмаса, а има стъкло, хартия и др. отпадъци.

Димитров – дупл. – Искам да благодаря на колегата за разясненията. Съгласен съм, че има и други отпадъци, но въпроса ми беше друг. Много добре знаем, че по закон сме задължени да го правим това. Дори в обществената поръчка, количеството на отпадъци от пластмаса, отделното събиране, дори с тези, които са дадени като прогнозни количества от там сумата, която би се вземала от отпадъка е около 1 000 000 лв. И аз задавам въпроса на кой е този отпадък на фирмата или на общината? И въпроса ми беше друг. Защо ние не си получаваме парите от отпадъците и защо не се възползваме от това?

Славов - Знаейки значимостта на темата се опитах още в началото, когато излязох, за да обясня мотивите си за внасянето на това предложение, ако може да избягаме от популизма. За пореден път, не защото е края на годината, а най-вероятно, защото още в първата половина на следващата година ще има избори и в момента всеки се опитва да се хареса по някакъв начин на гражданите. Затова започнах с реторичния въпрос, убеден съм, че няма нормален човек, на когото, ако кажете, че трябва да му вдигнете данъците и той да каже: Да, съгласен съм.“ И няма нормален човек, на който, ако му кажете искате да ви вдигнем заплатата или пенсията и той да каже: „Не, не искаме.“ Естествено, че това е част от живота и това е нормалното. Другото е прочит на числата и затова помолих, нека да се опрем на числа, но нека да не ги четем като „Дявола и Евангелието“. И нека да сме откровени с хората в града. Това, че е необходимо да се предприемат понякога и непопулярни мерки е повече от ясно и видно на всеки един в тази зала. В семейството и в живота е така. Не може детето в семейството само да го хвалите, идва момент, в който трябва да му се скарате, защото това е част от живота и то прави бели понякога. Не може всичко да е цветя и рози, и ние да се радваме само на хубавите неща, и да черпим дивиденти само от хубавите неща. Затова има една стара народна мъдрост, че успеха има много бащи и всеки гледа да се залепи около и да се хареса на хората, а неуспеха е сираче, има само една майка. В случая ние имам чувството, че точно така обърнахме целия дебат. Лошия виждате ли, най-лошия естествено е кмета, другите лоши ще сте тези, които евентуално ще подкрепите това предложение на кмета, всички останали сме хубавите, защото ние защитаваме вашите интереси и няма да позволим да ви вдигнат данъка. Аз ще започна първо от там, че това завишение на данъка всъщност това са числа. Завишението за граждани по същия начин всеки може да го изчисли и за бизнеса. За един апартамент 100 кв. м. средно, по средна данъчна оценка такава, каквато е в общината в момента е около 35 000 лв. средно, на която се плаща промила. При 0.97 завишение е приблизително 35 лв. на година, за месец това са 3 лв., това са 0.10 лв. на ден. Не коментирам, че е малко. Сигурно 3 лв. на месец е много за нашите бащи и майки или за пенсионерите, които наистина изнемогват. Но 3 лв. е по-малко от една кутия цигари вече, на месец. Говоря, че това са числа. Има законови изисквания, затова в началото ви ги сметнах, че са над 600 000 лв., които ние и по закон сме длъжни една част от тях основната, особено за сепарирането. Не мога да разбера защо всички се хванахте за него, когато в Закона за управление на отпадъците §15 изрично се казва, че до 01.01.02016 г. минимум 25% трябва да се сепарира от общото тегло на отпадъка, а до 01.01.2018 г. най-малко 40 на сто от общото им тегло, 2017 г. влиза в тези граници, ние затова вдигаме таксата. Договорът за сепариране на отпадъците е договор общ за петте общини на Регионалното сдружение на общините. Документацията за обявяване на тръжната процедура е прегледана от юристите на петте общини, всички общини са се съгласили. Документацията е изрично разписана от петте кмета, колеги към онзи момент, когато сме обявявали поръчката на петте общини, за да няма съмнение някой, че ще бъде подменено нещо в хода на обявяване и завършване на процедурата за сепариране и договора е идентичен за едни и същи цени на петте общини. Това, че ние следваме закона, за което сме длъжни и най-малкото общинския съвет е този, който трябва не да толерира, а да призовава за неспазване на закона, аз не мога да го приема или общинските съветници по скоро. В момента директно с тези изказвания вие казвате: „Ние няма да спазваме закона, призоваваме и гражданите да не го спазваме, защото защитаваме техните интереси.“ Хубав или лош това е закона, това ни е държавата, хубав или лош аз всеки път казвам, хубав и ще става все по-хубав, това ни е града и тук сме призовани всичките да защитим неговия интерес, но не да лъжем хората и не е редно да ги лъжем. Ще ми позволите да се върна към изказванията на преждеговорищите, г-н Димитров. Самото започване на изказването мен ме шокира. С извинение, дано не обидя някого: „Не разбирам какво става със сепарирането и с пластмасата.“ За мен е неразбираемо това, което чувам от някои от съветниците от тази трибуна, сигурно за гражданите е още по-неразбираемо. Щом сте влезли в Общински съвет и имате възможността да се запознаете с всички материали, да се запознаете с нормативната уредба, ако трябва да потърсите помощта на администрацията, не звучи логично някой да излезе и да казва: „Не разбирам, обаче не съм съгласен.“ Затова изрично казах, че този договор, тази поръчка е разписана от петте кмета, одобрена от юристите на петте общини и е проведена по правилата на ЗОП. Хайде във вашите очи да приемем, че кмета на Ямбол е човек, който категорично не иска да защити интересите на ямболлии. Е нима останалите четири кмета не са искали да защитят интересите на техните си граждани. Вземете цените на услугата, вземете всичките 265 общини, които по закон са длъжни да извършват тази дейност от няколко години назад и вижте цените на услугата. Те се разминават с много малко за всички общини в държавата, проверявали сме го изрично. А цените за обслужването на регионалното депо на гр. Ямбол са най-евтини от гр. Пловдив до гр. Бургас. Няма по-евтина цена за депониране на отпадък и обслужване на депото от тази, която имаме на нашето регионално депо, проверете го и ще се убедите. На това ли му казваме завишение на цените? Г-жо Георгиева, Вие се занимавате с бизнес, бъдете откровена, излезте тук и кажете. От 2013 г., от когато е същата тази такса битови отпадъци и същия промил, до сега във Вашата фирма колко пъти и с какъв размер сте завишили заплатите на работниците? Ако сте ги оставили на същите, шапка Ви свалям, значи социализма при вас отдавна е дошъл. Но минималната работна заплата само от 2013 г., до сега, в средата на 2012 г. беше 290 лв., другата година ще стане 460 лв. Вие направете сметка с колко се е вдигнала минималната работна заплата. Излезте и откровено кажете с колко се е вдигнала работната заплата на вашите работници. Защото тези, които извършват дейностите по почистване на териториите, както г-жа Сивкова каза, това е основно ръчна работа. И няма как цената да остане същата при положение, че работната заплата по закон, минималната се е вдигнала с повече от 1/3. Не мога да се съглася лично с опита да бъде изманипулиран града в изказването на г-жа Сивкова, че ние сме били калкулирали в план-сметката разходите. Ама то таксата битови отпадъци затова е такса, за да калкулира разходите, тя не може да бъде повече от разходите, които правим. Ние не можем да искаме да събираме 6 000 000 лв., а да харчим 5 000 000 лв. и 1 000 000 лв. да ни остава всяка година артък. Или ако не можем да го съберем този 1 000 000 лв., поне 5 000 000 лв. да сме сигурни, че ще съберем, за да можем да си платим услугата. Не то по закон таксата така е увеличена, която е в размер, колкото са разходите, не може да е повече. Казваме, че не завишаваме териториите, които обслужваме на града като почистване на територии. Ами той града си е този и преди 10 г. е бил такъв, и преди 20 г. е бил такъв, и преди 30 г. е бил такъв и след 10 г. пак ще е в този обем, освен ако някое от селата в един момент не станат част от града, което би било много хубаво. Това, че съвсем откровено ви споделих в началото, че ние наблягаме основно на контрола и се надяваме с новите договори, и със заложените в новите договори санкции към фирмите, ако не изпълняват задълженията си. Да подобрим качеството е основанието на база, на което и намаляме в една степен за една част от териториите кратността на обслужване, защото, ако той днес си свърши работата, качествено и истински, утре може и да не се почиства, може в други ден да се случи. Което пък автоматично намаля малко таксата смет надолу, защото, ако трябва да е остане в същия обем, то тогава таксата битови отпадъци трябва да не е 5 100 000 лв., а трябва да стане 5 300 000 лв., 5 400 000 лв., в зависимост от това, което ние редуцираме в момента. И това за мен не било водещо да защитим интересите на гражданите, за да не плащат повече, напротив. Администрацията се ангажира с повече усилия по контрола, за да може гражданите да плащат по-малко. Това за цената, за инфилтрата и за депото, затова започнах, когато представях материала пред вас, че в публичното пространство явно съм бил прав, защото г-жа Сивкова веднага се хвана за депото. Проекта бил провокиран, от там сме източвали инфилтрат. Да, това е част от дейността по обслужване на депото. Да, в разширения обхват на депото като Регионален център за управление на отпадъците трябваше да има предвидена сепарираща и компостираща инсталация, и всички други видове инсталации. За наше огромно съжаление, един човек, който живее на 200 м., който за своите лични цели облагодетелствани създаде и екологично сдружение, така нареченото „ДЕН“, чиито представител г-жа Стойка Желязкова се опита в началото на това заседание да вкара смут и безредие в Общинския съвет. Който абсолютно незаконно си е построил къща и след това е узаконил незаконно построената си къща през последния възможен срок 2006 г. Обжалва още в момента, в който пуснахме искането за големия проект с всички предвидени инсталации вътре, но той подлежеше на ОВОС, с което спря реално изпълнението на този голям проект. Заради това нямаме изградена собствена сепарираща инсталация, както г-н Димитров попита защо нямаме. Затова нямаме, защото г-н Димитров жали абсолютно всяко едно нещо, което ние се опитваме да направим на това депо. Което е тотално против интересите на общината и на гражданите на Ямбол, единствено и само обслужващо неговите интереси, но облечено под благовидната форма на едно екологично сдружение. Затова няма и да имаме, затова използваме услугата петте общини, не само че община Ямбол , че няма, петте общини използваме услугите на частния оператор. Което между другото не е прецедент, защото ако не 1/3, то поне половината от регионалните депа в цялата държава се обслужват от частни сепариращи инсталации и то все големи градове и големи регионални депа за отпадъци. Онази идея за предоговаряне на договорите, която звучи много лесно. Значи излизаме пред хората, не носим никаква отговорност и казваме няма никакъв проблем ще предоговорим договорите и всичко е нормално. Приемете, че два от договорите, които ние коментираме за депото и за сепарирането, предварителното третиране на отпадъците касае петте общини, и както за сепарирането, така и за депонирането, и обслужването на депото, документацията е одобрена от юристите на петте общини, подписана от кметовете на петте общини и тогава е изиграна поръчката. А колкото до дейностите за почистване на териториите, тя е отделна и касае само Ямбол. Но такава безумна идея да се предоговарят цени, не мога да приема просто, защото по закон не може да се случи. И това пак е опит на някой общински съветник овластен с качеството си да провокира хората да не спазват закона. Не е редно според мен. Направете си труда, ако искате вземете и вижте колко е цената на услугата предлагана в гр. Ямбол и колко е цената на услугата предлагана в други големи градове. И ако откриете драстични разлики, тогава с пълно основание елате и кажете има драстични разлики, но то няма такива, другото са само приказки. Г-н Стоянов постави много хубав въпрос, затова да се проведе тази дискусия, този дебат, да се намерят отговори на въпросите и тогава да продължим. Като отговори на въпросите са законно или не е това, което предлага кмета, обществените поръчки на завишени цени ли са и т.н.  Самия факт, че съм го внесъл в канцеларията на Общински съвет и днес се обсъжда от общински съвет, значи че това, което предлагам не е незаконно. Огледано е, анализирано е и предложението ни е съвсем в рамките на закона. Това, че на някой може би му се иска това да не е така или да го използва с целите на политиката пак, за да се хареса на хората, не значи че това не е законно, напротив. А колкото до обществените поръчки дали има завишени цени е въпрос, който и г-н Стоянов зададе е индиректно като въпрос на г-жа Сивкова. Мисля че, на този въпрос може сами да си отговорите. В сайта на агенцията за обществени поръчки е отворен, сайтовете на общините по закон и изисквания са отворени. Всеки един може да влезе и да види колко и какви са дейностите и цените на видовете извършени услуги, и всичко онова, което се случва по останалите общини. Искам само да коментирам, че сме си направили труда включително за наш ориентир да видим какво се случва в останалите по-големи общини и градове, които ни касаят. Най-вече провокирани от въпрос поставен по време на разглеждане на материала в комисията за промилите на бизнеса. Когато е променена нашата такса битови отпадъци 2013 г., промила за бизнеса е скочил на 4.04, както ви казвах и в началото. В този момент за Благоевград е бил 4.5 за фирмите, за Бургас - 10.5, в Кюстендил - 5.5, в Ловеч - 9.4, в Пловдив - 5.3, в Търговище - 4.5. Ние от 2013г. до сега сме задържали интереса на Ямбол, на граждани и на фирми, и сме успели по начин, по който администрацията е намерила за удачен да осигурява средствата, така че да не обременяваме и с решение на Общински съвет естествено, да не обременяваме допълнително бизнеса. Но идва един момент, в който това натрупване по някакъв начин вече става невъзможно да се обслужва по начините, по които досега сме успявали. Но дори за 2016 г. за община Пловдив е 5.30, за Велико Търново е 6, за Видин е 9, за Бургас е 6.90. Това също е прозрачно и може да се види навсякъде, т.е. ние и тук не сме в някакви драстични разминавания, макар това да е само някакъв бегъл ориентир, тъй като зависи от цената на имотите, които се облагат. Но все пак аз затова казвам по-големите градове, където цените на имотите категорично не са по-ниски от тези в гр. Ямбол. Затова колеги, молбата ми е нищо от това, което сме предложили не е извън законовите действия и рамки. В няколко от дейностите завишенията идват от сключени договори след проведени обществени поръчки от петте общини. В тези, които касаят само Ямбол, както е почистване на територии помолих, ако някой ми каже с колко се е вдигнала реалната работна заплата в една фирма. Тук има не малко хора от бизнеса от 2013 г. до сега, защото минималната работна заплата от 2012 г., когато сме определяли такса битови за 2013 г., от 2012 г. минималната работна заплата се е вдигнала от 290 лв. до 460 лв. за 2017 г. Когато, ако приемете такса битови отпадъци и тези промили ще стане реално. От 290 лв. до 460 лв. има 170 лв. вдигане, на база 290 лв. това е повече от половината, 2/3 се е завишила работната заплата. Да и аз милея по времето, когато бях ученик и една баничка беше 0.10 лв., един хляб беше 0.20 лв. или 0.30 лв., и нещата бяха много по-различни, отколкото са сега. Да, но времето се промени, хубаво или лошо живеем в такова време. И по някакъв начин наистина трябва да отговорим на изискванията, на динамиката и на времето. Не може да искаме от едни хора да работят без пари, да постигаме качество, което да удовлетворява всичките, глупаво е. Напротив, всички искаме да се вдига стандарта на живот на държавата. Част от вдигането на стандарта на живот е и подобряването на тези услуги, няма как да се случи без пари. Ако някой го предложи без пари, Аз ще съм първия, който ще се съгласи. Но, ако все пак някой искам да задържим или да намалим, бях откровен в началото и помолих нека да излезе и да каже от къде ще ги вземем парите, и да направи анализ на това, което казах. Мисля, че аз съм абсолютно откровен и честен с ямболлии, бъдете и вие такива, а не наистина от тази трибуна да се опитвате да се харесате на някого, защото ще има избори след няколко месеца.

Банков – Колеги, аз съм много доволен от обясненията, които кмета на общината даде. във връзка с предложението, което направи и в последствие внесе по някакъв начин по-късно, но така или иначе, вярно е и аз  мисля, че нашите съграждани ще го разберат това, 0.10 лв. на ден не са нищо. В края на краищата всеки да прецени какво плаща и да сложи 40% отгоре на това, което плаща, да ги остави тези 0.10 лв. Ако плаща 100 лв. такса, сега ще плаща 140 лв. Фирмите, ако плащат 1 000 лв., сега ще плащат 1 300 лв. Така че, всеки може да си направи сметката, тук с 0.10 лв. да си говорим просто това е една манипулация. Аз съм доволен от друго, че ако някой ни е гледал е разбрал, че кмета защитава цени. Разбирате ли, живота се вдига, стандарта в града ни се вдига, живота е скъп, заплатите се вдигат. Паричните потоци се вдигат, също се вдигат, но аз ще ви върна назад. Тук 2008 г. кмета заяви, когато предлагаше такса смет, че няма луд, който да дойде да чисти за по-малко от 1 млн. лв. града ни, когато ние го чистихме за 700 000 лв., 800 000 лв. Можете да се върнете назад и да го видите, аз това съм го запомнил. И тогава дойде една сливенска фирма заедно с нашата общинска фирма и за три години пак беше обществена поръчка направена, взеха се 1 500 000 лв., мисля че беше тогава, защото той беше казал, че няма да дойде за по-малко от 1 000 000 лв. и той дойде, и накрая след 3 години единия съдружник в това дружество отчете 60% печалба на година. Отчете в Сливен 1 500 000 лв., бог да го прости Радото. Какво излиза, че в такса смет трябва да бъде само услугата, тогава имаше една голяма печалба и той я декларира, защото му беше необходимо да я декларира. Отделно, че при нас не дойде печалба, но това е вътрешно разпределение, не ме интересува. Но тогава смятайте на 1 500 000 лв. имаше 60% печалба. Сега на 4 000 000 лв. колко ли ще са или 5 000 000 лв.? Престъпното, това което сега защитава, че имаме договори и ние не можем да променим тези договори, и ние сме поставени в една ситуация, когато решаваме, има една цена и ние трябва да стигнем до нея. Ами лесно, цената е тази, делим на имотите и  получаваме промила. Елементарно, но престъпното е друго, че когато се е обявявала тази обществена поръчка за трите години тя е 180% завишена от 2016 г. Това да се обясни. Защо прогнозната цена е била 6 300 000 лв., т.е. за година 2 100 000 лв. или 180% при 2016 г., 1 160 000 лв., 1 170 000 лв. Ето това е номера, разковничето. когато се приемат тези 6 000 000 лв. и тези 180%, пак добре, че не са ги вдигнали с 80%, намали ли са площите това, онова и накрая 40%. Да ни е честито на нашите съграждани. И вие днес ще го гласувате, защото може и да не го гласувате. Да им е честито и на фирмите. Да, те ще развиват бизнес с 30% отгоре, това е. В края на краищата качеството на живот се повишава. От къде ще дойдат парите ли, ами именно от това. Значи още в самото начало при залагането на поръчката, 80% е заложено повишение. вярно, те са били  малко по-скромни, малко  по-малко са вдигнали. Между другото в сайта никъде ги няма цените, договорите ги има, но тях ги няма. Другото нещо е, което аз от пет, шест години ви поставям въпроса, но никой не ми обръща внимание. Това е предварителното третиране на отпадъците. Там е голямото крадене също. Започна от 300 000 лв., 400 000 лв., 700 000 лв., 900 000 лв., извинявайте. Ние имаме средства само тази година ще вкараме 775 000 лв. в този фонд по сметката в Стара Загора. А колко имаме там, никой не е отговорил по време на комисиите, каква е сумата. С тази сума ние не можем ли да направим една третираща, сепарираща инсталация, и с която ние да си обработваме? Защо даваме, плащаме за боклука и подаряваме това, което си е отделил там изпълнителя? За какво става въпрос? И имайте в предвид, че това е и монополист, на който там му е съоръжението, правено там преди години, който земята си купи от общината и фактически е само той е този, който може да направи такова нещо. За каква обществена поръчка ми говорят пет общини, това, онова. Така че, няма да правим предоговаряне, за да спестим тези 1 000 000 лв., които даваме там, ние можем да направим една сепарираща инсталация. Нашето общинско предприятие може да направи и ние да обработваме този отпадък и тогава ето ви 900 000 лв. Относно законосъобразността. Предложението сигурно не е незаконосъобразно, но решението, което ние ще вземем е незаконосъобразно. Това, което ви беше подчертано като решение на ВАС е за решението на общинския съвет. Защото административния акт, който ние приемаме, а именно решението за определена такса смет или данък, това е акта, който ние трябва да обявим и трябва да обсъдим с гражданите, и тогава да вземем решението. Така че, това е проблема. И е хубаво всички да се замислите, защото аз си мисля, че това също няма да остане незабелязано от органите, които следят за законосъобразност на административните актове.

Проданов - репл. - Правя реплика на г-н Банков. Докато го слушаш ми мина една сянка, понеже монополиста и ресурсите, които остават при него, дали ние не гласувахме една Наредба тук за клошарите да не ровят по казаните, точно в полза на този монополист. Това е, което исках да кажа във връзка с изказването на г-н Банков и искам да разсъждавам малко за тези 3 лв. на месец. Тези 3 лв. на месец, това са две кисели млека или два хляба, всеки може да си направи сметката, но това са и 1% от пенсията, която ние искаме в Народното събрание. Аз няма да гласувам за това сметоизвозване и това повишаване на цента, докато минималната пенсия на хората не стане 300 лв. Колкото до нерегламентираните сметища. Мисля, че не ние трябва  да плащаме, за да се изчистват, а те трябва да се плащат от актовете, които нашата общинска полиция е наложила. И искам да попитам във връзка с това колко акта има наложени, понеже аз виждам хора, които да изхвърлят постоянно. Колко акта имаме ние наложени тук за тази последна година от тази чудесна общинска полиция? И като завършек искам да кажа една поговорка в отговор на поговорка казана преди това. Аз много обичам поговорки, каквото и да кажем тук сития на гладния не вярва.

Славов - Мисля, че наистина, колкото и време да продължи този дебат и дискусия, поне аз лично нямам избор и ще повтарям едни и същи неща на хората от Ямбол, на моите съграждани, за да стане ясно къде е същината на проблема, за който спорим тук. А същината на проблема е, че някой се опитва да се хареса на ямболлии по начин, който не е редно. Не може г-н Банков, от трибуната на Местния законодателен орган - Общинския съвет, да излезете и да направите толкова безотговорно изказване, че няма никакъв проблем ние да си направим една сепарираща инсталация и на момента да спестим 900 000 лв., и че това е в интерес на една фирма. Не го казвам да защитавам фирмата. По закон не само Община Ямбол, а всичките 265 общини са длъжни да постигнат едни цели, които, ако не ги постигнат ще трябва да плащаме далеч повече отчисления и натоварването на хората ще стане още по-голямо като такса битови отпадъци, защото тези пари от някъде трябва да дойдат. Защото държавата санкционира общината, ако не е постигнала тези цели и затова аз съм направил предложението. Много лесно звучи да кажете от тези пари в РИОСВ - Стара Загора ще вземем и ще построим. Нищо против нямам г-н Банков. Готов съм да загърбя всякакви различия помежду ни, ако вие бъдете чоека, който убеди г-н Димитров, който си е построил незаконната къща до депото узаконена 2006 г., да се съгласи да не жали процедурата по ПУП за изграждане на сепарираща инсталация на община Ямбол и тогава ние наистина ще можем да вземем тези пари, и да я построим. Но г-н Димитров, две години забави изграждането на регионалното депо, жалейки процедурата по ПУП-а и парцеларните планове, затова че не искаше там да има депо, камоли сепарираща, камоли пък компостираща инсталация, която по закон ме длъжни да имаме. Следващата година, ако не направим компостираща инсталация за града пак търпим санкции. Следващата година всички ще трябва да вземем отговорно решение за изграждането и на компостираща инсталация, която сме длъжни да изградим по закона за управление на отпадъците или да използваме такава изградена от някой друг. Но там пак опираме до това, че някой трябва да говори с г-н Димитров, да бъде така добър да не жали. И тъй като аз знам че Вие сте много добър приятел и с г-жа Стойка Желязкова, която тук в началото се опита да вкара безредие, със сигурност си  говорите и то много сериозно и с г-н Димитров, убедете го в интерес на града. Ако го убедите, на момента стартираме процедура и тогава ще имаме собстветвена сепарираща инсталация. Дали обслужването на тази сепарираща инсталация ще извършва Ямбол като община или ще го възложим на друг оператор е следваща тема, която заедно ще решаваме, но първо трябва да я има. А това, че ще спестим 900 000 лв. звучи безкрайно безотговорно, защото дори и Вие знаете, че след като се изгради, някой трябва да я обслужва. Ние по тази логика щяхме да спестим много пари, ако само изграждането на едно регионално депо беше решение на проблема. Не, ние плащаме и на оператор, плащаме и по 18 лв. на тон. Тук също ще трябва да плащаме за услугата и няма да спестим 900 000 лв., ще спестим много по-малко, ако изобщо спестим някакви пари. Трябва да се направи разчета и да се каже. Според мен няма да спестим нищо, напротив дори ще е в ущърб, но нека някой да направи разчетите. А колкото до сайта, че никъде ги няма цените, ама много ви моля, ако искате още сега влезте през мобилния си телефон, всички вече имат опции за интернет, ако ли не веднага, след като излезете от тук влезте в интернет, на сайта и ще видите, че ги има единичните цени, длъжни сме по закон. Недейте така безотговорно да го правите това нещо. Всичко останало, което коментираме със задна дата мисля, че изобщо не е съотносимо към сегашния момент и не е необходимо да вадим пак някакви политически дивиденти и да доказваме темата и тезата, която в момента ни касае. А ние имаме един простичък проблем. Необходимо е да бъдат завишени цените. Да, може и да не бъдат завишени, това беше третия вариант, но тогава със сигурност града ни ще бъде по-мръсен и по-малко приветлив, ама пак излезте и го кажете. Това са фактите, бъдете откровени, излезте и кажете: "Ние не искаме да се вдигне, но града ще бъде по-мръсен. Това е цената и ние ви призоваваме да проявите търпение и разбиране, няма да ви вдигнем по 3 лв. на месец.“ И това е цената при 100 кв. м. жилище, при по-малките жилища 70, 80 кв. м. цената е далеч по-малка, защото данъчните оценки са драстично по-малки. Това е едно много голямо жилище на центъра и да не говорим че това е в ЦГЧ. Да не говорим, че едно време в центъра и в ЦГЧ само определени другари можеха да си купуват такива апартаменти, и да строят жилища. Така че, нека да не злоупотребяваме с това, станете и кажете.

Банков – лично засегнат - Колеги, аз наистина не знам защо г-н Славов ми спомена името и ме обвини едва ли не, че тук искам да ви манипулирам по някакъв начин, и говори неща, които не могат да станат. Например, за третираща инсталация, а в края той се опроверга като каза, че може да се направи и че тези пари могат да се използват затова. Явно проблема е с цената. Той не обясни защо е направил задание за година 2 010 000 лв. за почистване, там е 180%. И той не обясни как на навремето, когато направи първата поръчка, първото сдружение, което почистваше града над 1 000 000 лв., направи 60% печалба. И тази печалба 60% отиде в сливенската фирма, дори не влезе в ямболската част, която участваше. А от тогава ние 2012 г. направихме 50% увеличение веднъж на таксата, сега наново правим 40% увеличение за гражданите и 30% за фирмите. Да им е честито. Но 0.10 лв., 3 лв. или 30 лв. на годината са допълнение към това, което гражданите ще плащат. Това не са въобще парите, той ще си даде 100 лв. и ще даде още 30лв., 40 лв. заради 40%. Това трябва да обясним, че завишението не било много, ами като сложим и таксата, която досега се плаща, така че проблема е че 140% излиза. Да, разбирам ви, че ме слушате, след като реагират по този начин. Но факт ли е, че 40% вдигате за гражданите, а 30% за фирмите? Факт, край.

Ст. Стоянов – Искам 20 минути почивка от имате на нашата ГС.

Ибришимов – Обявявам 20 минути почивка от 11.00 до 11.20 часа.

След почивката кворум 37 съветника в 11.20 часа.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 26                        против – 9                             въздържали се – 2

            Приема се.

Проданов – Гласувах „против“

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                        против – 11                           въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Додов - Гласувах „за“.

Стоянов - Гласувах „за“.

Ибришимов – И аз съм „за“.

 

 

 

 

 

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл.17 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, Общински Съвет-Ямбол одобрява План-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Ямбол през 2017 г.:

 


 

ПЛАН-СМЕТКА

 

 

за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Ямбол през 2017 г.

 

Вид услуга

За дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване

За дейностите по чистотата

За предварително третиране на отпадъците

За експлоатация, мониторинг и поддръжка на депо

Самоначисляване на невъзстановим ДДС за сметка на община Ямбол

Обезпечения и отчисления

ОБЩО

1

Сметосъбиране и сметоизвозване

1 155 750

0

0

0

231 150

0

1 386 900

2

Поддържане и експлоатация на депо, в т.ч.:

0

0

800 010

249 988

210 000

775 818

2 035 816

 

 - за предварително третиране

 -

 -

800 010

 -

160 002

 -

960 012

 

 - обезвреждане на отпадъци

 -

 -

 -

137 214

27 443

 -

164 657

 

 - мониторинг на ДТБ

 -

 -

 -

4 200

840

 -

5 040

 

 - дейности, необходими при експлоатация на депото до достигане до проектните коти за депониране и изграждане на газоотвеждаща система

 -

 -

 -

4 734

947

 -

5 681

 

 - за източване  и транспортиране на инфилтрат от  ретензиония басейн

 -

 -

 -

72 000

14 400

 -

86 400

 

 -за пречистване на инфилтратни води в пречиствателна станция

 -

 -

 -

31 840

6 368

 -

38 208

 

 - разходи за обезпечения по чл. 60/1 от ЗУО

 -

 -

 -

 -

 -

14 418

14 418

 

 - разходи за отчисления по чл. 64/1 от ЗУО

 -

 -

 -

 -

 -

761 400

761 400

3

Поддържане на чистотата на обществени територии, в т.ч.:

0

1 676 511

0

0

0

0

1 676 511

 

 - почистване на уличните платна, площадките, алеите, парковите и др. територии от населените места, предназначени за обществено ползване

 -

1 676 511

 -

 -

 -

 -

1 676 511

ОБЩО

1 155 750

1 676 511

800 010

249 988

441 150

775 818

5 099 227

Забележка: Подробни данни са представени в Разчета за необходимите средства - Приложение №1 към план-сметката.

 

 


2. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 67, ал. 2 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл.17 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, определя размера на таксата за битови отпадъци за 2017 г. за всяка услуга поотделно, както следва:

2.1. за жилищни имоти – общ размер 3.43‰, разпределен по услуги:

- сметосъбиране и сметоизвозване – 0.95‰

- поддържане и експлоатация на депо – 1.36‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.12‰

2.2. за нежилищни имоти – общ размер 5.23‰, разпределен по услуги:

- сметосъбиране и сметоизвозване – 2.04‰

- поддържане и експлоатация на депо –1.97‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.22‰

2.3. според количеството на битовите отпадъци в зависимост от вида и броя на декларираните съдове:

 

За сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане и експлоатация на депо

За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - в промил, върху облагаемата основа

Вид съд

литри

Периодичност на извозване (годишно)

Такса

за жил. имоти

за нежил. имоти

1

Контейнер тип "Бобър"

1100

365

9278.30

1.12‰

1.22‰

2

Контейнер тип "Бобър"

1100

183

4651.86

1.12‰

1.22‰

3

Контейнер тип "Бобър"

1100

122

3101.24

1.12‰

1.22‰

4

Контейнер пластмасов

240

122

662.46

1.12‰

1.22‰

5

Контейнер "Мева"

120

122

379.42

1.12‰

1.22‰

 

2.4. За имотите или части от имоти публична общинска собственост на община Ямбол, читалищата, държавните училища, сградите на Български червен кръст, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел и не са отдадени под наем, както и за предприятия и/или организации на инвалиди, се определя такса битови отпадъци за 2017 г. в размер 1/6 от пълния размер на таксата за съответния вид имот.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Дичев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Стоев – Предлагам данъка да бъде 300 лева. Направих си труда да проуча нещата, свързани с таксиметровата дейност в Ямбол. Поисках информация от общината и получих решение от 2000г., където са описани таксиметровите стоянки  в града и броя места на тях. Има 22 стоянки и 112 паркоместа за такситата. Попитах фирми, които правят маркировка колко е цената за едно паркомясто и ми казаха, че вземат по 16 лева на паркомясто. Ако два пъти годишно се подновява маркировката, това за 3360 лева. Да приемем, че всяка година се подменят и знаците, които са по около 300 лева, значи още 6600 лева.Да приемем, че има човек, който отговаря за контрола по стоянките и има заплата 1000 лева на месец се получават още 12000 лева или всичко около 21960 лева. Към момента има издадени 205 разрешителни за таксита, ако е по триста лева данъка значи 61500 лева. Има 39540 лева разлика  и 64% приходи в Община Ямбол. Затова ви призовавам да бъде 300 лева данъка.

Папашимов – репл.- Смятам, че колегата нещо бърка, това не е такса, а данък. При таксата се гледат разходите. В случая този данък и сумата, която ще плащат за дейността си. Ние сме сравнително голям град, ако сложим данък 300 лева, колко ще сложат в Елхово например? Това е минимума. Знаете, че първоначално определихме данъка на 500 лева, появиха се притеснения, направиха се срещи и обсъждания и се достигна до решението, което ни се предлага сега.

Стоев – дупл. – Тези разходи са написани в предложението, не съм ги измислил аз. Пише, че искаме да е справедлив данъка, но трябва да бъде и реален. На база тези разходи аз ви правя анализ.

Д. Стоянов – Пак се касае за парички и аз пак трябва да питам. Най-вероятно е имало работна група, имало е среща с таксиметровите превозвачи и се знае какво е тяхното мнение. Вносителя да каже с какво ще се подобри тази услуга след завишената такса.

Георгиева – Предлагам ви да подкрепим г-н Стоев с едно много просто обяснение. От следващата точка разбираме, че е имало среща с работещите в тази сфера. Приема се да бъде 400 лева данъка. Щом Община Ямбол показва, че разходите не са големи и е обосновала, че може да се намали, значи може да бъде и 300 лева. Предлагам да го приемем.

Йорданов – репл. – Тъй като фрустрацията е пълна, аз ще направя една проста сметка – ако един шофьор излиза двеста дни в годината, за разликата от сто лева, това са 50 ст. на ден. Съжалявам, че т.3 не е реди т.2 в дневния ред, за да видим там тарифата, която ще приемем. Всеки превозвач може да си завиши цената с 10-20 стотинки и ще се получи данъка.

Георгиева – дупл. – Вие, преди два месеца, предложихте 500 лева с неясни мотиви. Днес, с неясни мотиви предлагате 400 лева, затова ние предлагам да е 300 лева.

Додов – Може да бъде всяка сума в диапазона, но е гледано на срещата и там е върнато, занижаваме данъка на таксиметровите превози и второ г-н Йорданов се обърка с бакалските сметки, пада се по два лева на ден (от място – касае са само за разликата от сто лв.)

Славов – Имаше конкретни въпроси и е редно да се доизясни казуса. На г-н Стоянов, за среща да имало е, аз не съм присъствал. Имаше групова подписка за намаляване на цената. На базата на тази среща е направено това предложение за намаляване на данъка. В мотивите е само за намаляването. Това е описание на част от разходите за поддържане. Но не се ограничавайте само с това, съзнателно е изключено благоустрояването на стоянките, казвам само за ул. „Каранова“, част от нея и е определена за такава. (от място казват, че няма там стоянка), около 200 хил.е  паркинга на ул. „Гарабчи войвода“. Там ще се увеличат паркоместата, обслужващи автогарата. За 205 таксита по 400 лв. сумата е 80 хил. лв., знаете колко пари отиват за ремонт на инфраструктура. 200 по 100 лв. стават едни 20 хил., не е кой знае какво, но пак е приход. Данъците се разпределят според потребностите в различните години. Много ми хареса разсъждението на г-н Стоев за 1000 лв. заплата, исках и г-жа Георгиева да ми каже за заплатите в нейната фирма. Ще й поръчаме обзавеждане догодина по цени от 2016г. При 400 лева данък на година са 33. 33 лева на месец на такси. Не правя сметка на таксиметровите шофьори, няма лека работа, само чуждата. Искам да кажа, че не е толкова натоварваща сумата. А всеки лев е необходим на общината, за да върви напред и нагоре. За плащането ще се уреди въпроса, съобразно закона. Може да вдигнат цената такситата, но ако вдигнат качеството на услугата, защо не. Другия начин е фирмената политика. Данъка не е основание за повишаване на качеството. Той е определен по закон. Относно мотивировката - причина и мотив беше срещата с шофьорите и собственици на фирми и тяхното искане дан да бъде намален данъка. Моето виждане, че трябва да има такива отдръпвания, за да няма ущърб на работещите в сферата. Цените в различните общини варират, в Сливен е 400 лева, в Благоевград е 600 лева. 13- 14 сме в класацията на градовете по големина и това винаги е давало възможности, така че това е нормално, надяваме се да бъдат удовлетворени таксиметровите превозвачи.

Банков – Тези обяснения на кмета, по принц ги приемам с резерви. Знаем ползването на тези услуги, когато вали сняг или дъжд, иначе стоят по стоянките. Друг проблем е, че стоят повече коли по стоянките. На това проблем на ОА. Основния мотив е срещата с превозвачите, но това, че е 400 лева не значи, че много ще спечелим. Може да се прехвърлят в община Тунджа, там е 300 лв. Ремонта на инфраструктурата не е мотив. Поставям въпроса за ул. „Каранова“, искам да ми дадете акта, с който е устроена таксиметрова стоянка там. Или е отменена пешеходната зона. Те незаконно са там и вие ги толерирате. Стандарта ни е за 300 лв. в града, това е 8 % от минималната заплата. Вдигнахте един път 40 % ТБО, да им е честито на таксиметровите шофьори.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-н Стоев.

Гласували      за – 11                        против – 22                           въздържали се – 1

            Не се приема.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 27                        против – 7                             въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението  на вносителя.

Гласували      за – 26                        против – 5                             въздържали се – 4

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община град Ямбол, като:

§1. Чл. 2 се допълва с нова точка 8 със следното съдържание: „8. Данък върху таксиметров превоз на пътници“.

§2. Създава се нов „Раздел седми. Данък върху таксиметров превоз на пътници“ със следното съдържание:

 „РАЗДЕЛ СЕДМИ.

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ.

Чл.59. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.

(2) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози.

Чл.60. (1) Годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници е 400 лв.

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(3) Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници се заплаща в брой в ЦУИ на Община Ямбол или безкасово по сметката на Община Ямбол.“

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§3. Наредбата влиза в сила от 01.01.2017 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи в община Ямбол, както и минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов – Може да се приеме като продължение на предната точка. Изключително важно е какъв да бъде максималния брой таксита, за да може да съществува бизнеса. Да имаме добра и качествена услуга. След разговори с превозвачите е определен броя и тарифата. Те ще имат свободата и диапазона да си определят цената. Не по-малко важно е от предната точка и  предлагам да го и подкрепите.

Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Димитров – Броят на такситата - 350 смятам, че е удачен. Има издадени 205 разрешителни разбрах, а в Регистъра има записани 221, но не по това искам да говорим. Въпросът ми е такъв – условията и реда за разпределението на такситата между превозвачите трябва да се определи от общинския съвет, такова разпределение е правено последно през 2003г., в регистъра стоят няколко фирми, по какъв начин се разпределят бройките? Призовавам общинската администрация в най-скоро време да внесе едно такова предложение за условията и реда за разпределянето им.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията  на вносителя.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с разпоредбите на чл.24а, ал.10 и ал.11 от Закон за автомобилните превози:

            Определя броя на таксиметровите автомобили работещи на територията на Община Ямбол да бъде максимум 350.

            Определя минималните и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Ямбол, както следва:

            Дневна тарифа – Минимум: 0.79лв. на км.  и  Максимум: 1.85лв. на км.

            Нощна тарифа – Минимум:  0.89лв. на км.  и  Максимум: 2.00лв. на км.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на правилник за устройството и дейността на ОДК - Ямбол като Център за подкрепа и личностно развитие.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание § 18, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с разпоредбите на чл. 49, ал. 8 от ЗПУО:

Приема Правилник за устройството и  дейността на Общински детски комплекс – Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията  на вносителя.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с разпоредбите на чл. 196, ал. 1 от ЗПУО:

1.    Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Ямбол

2.    Възлага на Кмета да представи приетия Анализ на Областна администрация - Ямбол.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно промяна във вида (наименованието) на действащите социални услуги от резидентен тип.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова – ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията  на вносителя.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, въввръзка с чл. 36, ал. 2, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/ и § 40 от Преходни и заключителни разпоредби към Постановление № 288 от 4 ноември 2016 г. за изменение и и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерски съвет от 1998 г.:

1.    Считано от 01.02,2017 г. вида /наименованието/ на действащите социалните услуги от резидентен тип, да бъдат променени както следва:

1.1 „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания" (ЦНСТДМБУ) - находящ се на ул. „Търговска" № 120 , гр. Ямбол с капацитет – 12 ползватели, да се промени на „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания";

1.2 „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания" (ЦНСТДМУ) - делегирана от държавата дейност, находящ се на ул. „Ямболска комуна" № 70, гр. Ямбол, с капацитет - 14 ползватели (за 12 лица + 2 места за спешно настаняване), да се промени на „Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания";

1.3 „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания" (ЦНСТДМУ) - делегирана от държавата дейност, находящ се на ул. „Ямболска комуна" № 72, гр. Ямбол с капацитет - 14 ползватели (за 12 лица + 2 места за спешно настаняване), да се промени на „Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания";

1.4 „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания" (ЦНСТДМУ) -делегирана от държавата дейност, находящ се в ж.к. „Зорница" № 20, гр. Ямбол с капацитет - 14 ползватели (за 12 деца и младежи + 2 места за спешно настаняване), да се промени на „Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания";

1.5 „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост" - делегирана от държавата дейност, находящ се на ул. „Вит" № 81, гр. Ямбол, с капацитет - 8 ползватели, да се промени на „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост".

2.     Съгласно разпоредбите на чл. 36в, ал 1, т.1 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,  Кметът на Община Ямбол да предостави решението на Общински съвет Ямбол за промяна вида на социалните услуги на директора на Регионална дирекция за социално подпомагане - Ямбол и на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно изразяване на мотивирано становище по молба за опрощаване на задължения от Христина Маринова Атанасова - Желева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРПК

__________________________________________________________________________________

 

Костадинов – Представи предложението по приложения материал.

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване от проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 28                        против – 5                             въздържали се – 1

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Предлага на Президента на Република България да опрости задължението към НОИ в размер на 1265.46 лв. към 12.09.2016г. на Христина Маринова Атанасова - Желева от гр. Ямбол, ж. к. „Златен рог” бл.4, ет. 9, ап.53.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно отпускане на ЕФП на Тихомир Демирев Христов и Мариана Иванова Колева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Петкова - Представи предложението по приложения материал. – Става въпрос за бебе на няколко месеца и млад мъж с тежки заболявания.

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията  на вносителя.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 4.2 от решение по т.5 от дневния ред на IV заседание на ОбС Ямбол, проведено на 28.01.2016г. отпуска еднократна финансова помощ на:

1. Тихомир Демирев Христов от гр. Ямбол, живущ в кв. „В. Левски“ бл.5, вх.Г, ет.4, ап.8 в размер на 400 лв. (четиристотин лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.

2. Мариана Иванова Колева от гр. Ямбол, живуща в кв. „Г. Бенковски“ бл. 6, вх. А, ет.13 в размер на 400 лв. (четиристотин лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

          

           

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно одобряване на проект за изменение да действащия ПУП- ПРЗ на част от кв. 158 и кв.159 по плана на град Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Сивкова – Ще гласувам против, не че не е необходимо, а защото решението не е професионално направено и не отговаря на терминологията на ЗУТ. Записано е регулационни и тротоарни линии, а в ЗУТ при такъв случай се говори за улични и бордюрни линии. Някак си много махленско е записано, ще гласувам против.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 27                        против – 1                             въздържали се – 6

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с Решение на шестото заседание на Общински съвет-Ямбол по точка пета, проведено на 18.03.2016 г., протоколи № 7/28.04.2016 г. и протокол № 17/13.10.2016 г.. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Ямбол,  Общински съвет Ямбол одобрява проект за изменение на действащите Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване на част от кв. 158 и кв. 159 по плана на  град Ямбол – Промишлена зона и ПУП - План за улична регулация – ПУР за: улица от О.Т.94 до О.Т. 95, улица с осови точки  О.Т.94 - О.Т.425 - О.Т.425а - О.Т.110,  улица с осови точки  О.Т.425а и О.Т.425б, придружен от схеми за ВиК, състоящо се в следното:

-      в кв. 159 на юг от УПИ ХХVI 6922, УПИ ХХVII 6922, УПИ ХХVIII 6922 и УПИ ХХIХ, в част от ПИ 87374.511.43 се образуват съответно УПИ LХVIII-511,464 „за производствена, складова и търговска дейност” и УПИ LХIХ-511,465 „за трафопост”;

-      в кв. 159 в част от ПИ 87374.513.1, 87374.513.2, част от 87374.511.43 се образува УПИ LХVII-511,463, с отреждане „за производствена, складова и търговска дейност”;

-      в кв. 158 на юг от УПИ VII 6842 в част от ПИ 87374.511.43  се образува УПИ ХVIII-511,455 с отреждане „за хранително вкусова промишленост и складове”;

-      променят се регулационните и тротоарни линии на улица между осови точки О.Т. 94  и О.Т. 95;

-      променят се регулационните и тротоарни линии на улица с осови точки  О.Т. 94 - О.Т. 425 - О.Т. 425а - О.Т. 110;

-      променя се тротоарната линия на улица с осови точки  О.Т. 425а и О.Т. 425б и между тях се създава нова О.Т. 425е, която заедно с новопроектирани О.Т. 425ж и О.Т. 425з образуват нова улица с нова осова и тротоарни линии;

-   за всички новообразувани урегулирани поземлени имоти се предвиждат начин, характер на застрояване и градоустройствени показатели, отговарящи на изискванията за „Предимно производствена” устройствена зона и в съответствие с предвижданията Общия устройствен план на Ямбол - височина до 10 м; плътност на застрояване – 80 %; Кинт. - 2,0; П озеленяване - мин. 20 %, свободно застрояване и паркиране в имота при условията на Наредба № 2/2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии,

съгласно графичната и текстова част на проекта, представляваща неразделна част от това решение.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ І - "за търговия и услуги" в кв. 24 и УПИ І - 25 "за търговия и услуги" в кв. 20 по плана на гр. Ямбол, ж.к. "Диана".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с Решение на десетото заседание на Общински съвет-Ямбол по точка четиринадесета, проведено на 29.09.2016 г, протоколи № 18/10,11.2016 г. и № 20/19.12.2016 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Ямбол,  Общински съвет Ямбол одобрява Проектa за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ I „за търговия и услуги“ в кв. 24 и УПИ I -25 „за търговия и услуги“ в кв. 20 по плана  на гр. Ямбол – ж.к. „Диана“,  придружен от Ел.схеми, схема за Вертикална планировка и трасировъчен план, съгласно графичната и текстова част на проекта, представляваща неразделна част от това решение. Изменението се състои в следното:

- проектира се нов урегулиран поземлен имот УПИ I-547.65 с отреждане „за търговия и услуги“ в кв. 20  по плана  на гр. Ямбол – ж.к. „Диана“. Новият УПИ обединява досегашните УПИ I „за търговия и услуги“ в кв. 24, УПИ I-25 „за търговия и услуги“ в кв. 20 и част от улица между кв. 24 и кв. 20 - от осова точка  О.Т. 438  до О.Т. 432. Новият УПИ съответства на проектен поземлен имот с проектен идентификатор 87374.547.65, като имота включва ПИ 87374.547.38, ПИ 87374.547.39 и част от ПИ 87374.547.52;

- новопроектирания УПИ I-547.65 преминава в кв. 20, а досегашните УПИ II-25 и III-25 от кв. 24 остават в квартал 24;

- премахва се улица от осова точка  О.Т. 438  до О.Т. 432 между кв. 24 и кв. 20 по плана  на гр. Ямбол – ж.к. „Диана“;

- за новообразувания урегулиран поземлен имот УПИ I-547.65 се предвиждат начин на застрояване – свободно с ограничителни линии на застрояване; режимът на застрояване и градоустройствени показатели съответстват на устройствената зона съгласно ОУП на града, а именно – зона Оо - територии за обществено обслужване,  етажност ≤2/Н≤7 м, плътност на застрояване /П застр./ - до 70 %, интензивност на застрояване /К инт./ - до 1.5, озеленяване - /П озел./ - мин. 20 %.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

           

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно процедура по безвъзмездно прехвърляне на движими вещи, предоставени от Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – 2                             въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и § 10 от Закона за предучилищното и училищно образование:

Дава предварително съгласие за безвъзмездно придобиване в собственост от община Ямбол на движими вещи предоставени на Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм – Ямбол, заприходени по следните сметки:

-      Сметка 2041, Партида 0

-      Сметка 2049, Партида 0

-      Сметка 2051, Партида 0

-      Сметка 2059, Партида 0

-      Сметка 2060, Партида 0

-      Сметка 2099, Партида 0

-      Сметка 2101, Партида 0

-      Сметка 2102, Партида 0

-      Сметка 3020, Партида 1

-      Сметка 3020, Партида 2

-      Сметка 3020, Партида 8

-      Сметка 3020, Партида 9

-      Сметка 9120, Партида 0

-      Сметка 9909, Партида 0

-      Сметка 9909, Партида 1 

 

 

 

 

Ибришимов - Поради изчерпване на дневния ред закривам петнадесетото заседание на  ОбС Ямбол. Искам да ви пожелая весело посрещане на новата година и нека през 2017г.  да имате здраве, щастие и всичко което си пожалете да се сбъдне.

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Д. Ибришимов

                                              

                                                Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                                          Ан. Господинова