РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ  И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 30 ЮНИ 2017г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно одобряване проект за изменение на ОУП на община Ямбол за ПИ 87374.43.10 по КК на гр. Ямбол, м. "Аеците" и разрешение за изработване на ПУП- ПРЗ на ПИ с идентификатор 87374.43.10 по КК на гр. Ямбол, м. "Аеците" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно одобряване проект за изменение на ОУП на община Ямбол за УПИ VІІ-1237 и УПИ VІІІ-1232, кв.10 по плана на гр. Ямбол - Аврен, касаещ ПИ с идентификатори 87374.543.217 и 215 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ  І -177, УПИ ІІ-173 и УПИ ІV, кв. 34 по плана на гр. Ямбол, кв. Каргон и изменение на ПУР за улица „Битоля“ от О.Т. 195 - О.Т. 106 - О.Т. 105 до О.Т. 104.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на кабелна линия на ел. провод 20кV за захранване на ПИ 87374.69.75 по КК на гр. Ямбол, м. "Зайчара", ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно допълнение на решение ХХ-13 от 26.05.2017 на ОбС Ямбол. (ПУП – ПРЗ УПИ XХVI и УПИ  XХVII,  кв. 162, Промишлена зона)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно определяне състава на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно промяна вида и наименованието на действаща социална услуга „Дневен център за деца с увреждания“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно преобразуване на ДЯ "Щурче" в дневна детска ясла с четири дневни групи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно отчет за дейността и приемане на ГФО за 2016г. на „ДКЦ № 1 – Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ, ул. "Д. Благоев" № 88,  с цел продажбата му на собствениците на построената в него сграда.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за промяна предназначението на ателие в жилище, ж.к. „Възраждане“ 59-А.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно продажба на общински имот - самостоятелен обект в двуетажна сграда на ул. "Преслав" № 48, ет. 1, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

13.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот на ул. „Драва" № 25.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „Мобилтел“ ЕАД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно отпускане персонална пенсия на детето Божидар Георгиев Владимиров.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

16.  Предложение относно отпускане на ЕФП на Иванка Иванова Табакова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

17.  Предложение относно попълване състава на ПК ЗСДСИ.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

18.  Предложение относно промяна в статута на общински имот от частна в публична собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно одобряване проект за изменение на ОУП на община Ямбол за ПИ 87374.43.10 по КК на гр. Ямбол, м. "Аеците" и разрешение за изработване на ПУП- ПРЗ на ПИ с идентификатор 87374.43.10 по КК на гр. Ямбол, м. "Аеците" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.3, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и одобрено задание, чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол

  1. Одобрява проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.43.10 по ККарта на гр.Ямбол, м. “Аеците“;
  2.  Одобрява задание за проектиране и дава на „БАС 98“ ЕООД разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.43.10 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Аеците" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект „Складове за селскостопанска продукция и селскостопанска техника”.

            При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.43.10 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Аеците“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот (УПИ) І-043010 в кв. (масив) 43.

      На основание чл.124б, ал.4 и  чл.215, ал.6  от ЗУТ настоящото решение не подлежи на обжалване.

           

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно одобряване проект за изменение на ОУП на община Ямбол за УПИ VІІ-1237 и УПИ VІІІ-1232, кв.10 по плана на гр. Ямбол - Аврен, касаещ ПИ с идентификатори 87374.543.217 и 215 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.3, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и одобрено задание, Общински съвет – Ямбол одобрява проект за изменение на  Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ VII-1237 и УПИ VIII-1232, кв.10 по плана на гр.Ямбол – кв.Аврен, касаещ ПИ с идентификатори 87374.543.217 и 87374.543.215 по ККарта на гр.Ямбол, с който се променя устройствената зона от Жс /Устройствена жилищна зона с преобладаващо застрояване със средна височина, плътност и интензивност/ в устройствена зона с преобладаващо нискоетажно застрояване /Жм/.

На основание  чл.215, ал.6  от ЗУТ настоящото решение не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ  І -177, УПИ ІІ-173 и УПИ ІV, кв. 34 по плана на гр. Ямбол, кв. Каргон и изменение на ПУР за улица „Битоля“ от О.Т. 195 - О.Т. 106 - О.Т. 105 до О.Т. 104.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1 и чл.208  от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ I-177, УПИ II-173 и УПИ IV, кв. 34 по плана на гр.Ямбол - кв.“Каргон“ и Подробен устройствен план /ПУП/ – План за  улична регулация /ПУР/ за улица “Битоля“ от О.Т. 195 – О.Т.106 – О.Т.105 до О.Т.104.

Съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на кабелна линия на ел. провод 20кV за захранване на ПИ 87374.69.75 по КК на гр. Ямбол, м. "Зайчара", ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява техническо задание за проектиране и дава на Стойчо Димитров Стоев, разрешение за изработване на:

            1. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на кабелна линия на елпровод 20kV за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.69.75 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара";

            2. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.69.75 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара,

       необходими във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на „Складове за селскостопанска техника и селскостопанска продукция”.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно допълнение на решение ХХ-13 от 26.05.2017 на ОбС Ямбол. (ПУП – ПРЗ УПИ XХVI и УПИ  XХVII,  кв. 162, Промишлена зона)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, допълва Решение XX-13 от 26.05.2017г. на ОбС Ямбол като след текста „Общински съвет – Ямбол дава  предварително съгласие за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ XХVI и УПИ  XХVII,  кв. 162, с отреждане „за производствено складова дейност, търговия и услуги”, кв. 162 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона, състоящо се в тяхното обединяване“, се поставя запетая и се добавя „и образуване на поземлен имот с проектен идентификатор 87374.513.67 с начин на трайно ползване „незастроен имот за производствен, складов обект“, отделяне на ПИ с проектни идентификатори 87374.513.66, 87374.513.68 и 87374.513.69 с начин на трайно ползване /НТП/ „за друг поземлен имот за движение и транспорт“.

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно определяне състава на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

            Общински съвет Ямбол определя състав на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги, както следва:

1.  Илиана Бицова – Заместник-кмет на Община Ямбол;

2.  Неда Бъчварова – Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Ямбол;

3.  Росен Русев – Директор на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни – Ямбол;

4.  Милена Алексиева – Управител на Център за обществена подкрепа „Усмивка“ – Ямбол;

5.  Д-р Венцислав Славов – Управител на „ДКЦ 1 - Ямбол“ ЕООД;

6.  Надежда Димитрова – Управител на ЦНСТДМУ и ЗЖ за лица с умствена изостаналост;

7.  Светлозар Пехливанов - Началник отдел „Социална закрила” в Дирекция „Социално подпомагане” – Ямбол;

8.  Таня Дженкова - Директор на Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващо образование;

9.  Недка Александрова – Председател на сдружение с нестопанска цел СКИ „Ямбол 99“.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно промяна вида и наименованието на действаща социална услуга „Дневен център за деца с увреждания“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане:

Считано от 01.01.2018 г. вида и наименованието на действащата социална услуга, да бъде променен, както следва:

1.    „Дневен център за деца с увреждания“ (ДЦДУ), находящ се на ул. „Търговска“ № 120, гр. Ямбол с капацитет - 30 ползватели, да се промени на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“.

2.    Съгласно разпоредбите на чл.36в, ал 1, т.1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Кметът на Община Ямбол да предостави решението на Общински съвет Ямбол за промяна на вида и наименованието на социалната услуга на директора на Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Ямбол и на Изпълнителния директор на Агенция социално подпомагане – гр. София.

 

 

     

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно преобразуване на ДЯ "Щурче" в дневна детска ясла с четири дневни групи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 119, ал. 2 от Закона за здравето и чл. 6, ал. 2, т. 2  и  чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях:

1. Считано от 1 юли 2017 г. преобразува ДЯ № 12 „Щурче“, гр. Ямбол, в дневна ДЯ№ 12 „Щурче“, гр. Ямбол, ул. „Захари Величков“ № 25, с четири дневни яслени групи.

2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да предприеме последващи действия по законосъобразност.

 

 

           

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно отчет за дейността и приемане на ГФО за 2016г. на „ДКЦ № 1 – Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 137, ал.1, т.3 и т.4 от Търговския закон, чл. 21, ал.1, т.8 от Закона  за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал.1, т.6, във връзка с чл. 53, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

            1. Приема годишния финансов отчет и баланса за 2016г. на „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

            2. Определя дивидент в размер на 25% от балансовата печалба по годишния финансов отчет на  „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

            3. На основание чл.54, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9, ал.1, т.14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества предоставя дивидента за 2016г., реализиран от „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД на дружеството, които средства да се употребят за  закупуване на нов стационарен цифров ехограф с конвексен и вагинален трансдюсери, необходими за дейностите на акушеро-гинекологичните кабинети в лечебното заведение.

            4. На основание чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

             Освобождава от отговорност за финансовата 2016г. управителя на „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

           

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ, ул. "Д. Благоев" № 88,  с цел продажбата му на собствениците на построената в него сграда.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на застроен Поземлен имот с идентификатор 87374.540.314 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири . петстотин и четиридесет . триста и четиринадесет/ с площ 383 /триста осемдесет и три / кв.м. по КК и КР на град Ямбол, одобрени със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, начин на трайно ползване - ниско застрояване, идентичен с УПИ V212 (римско пет, арабско двеста и дванадесет) за ЖС, кв. 28 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол XLVIII-1/03.10.2007 г., актуван с АОС 2068 от 28.04.2017 г. в размер на 22 969 (двадесет и две хиляди деветстотин шестдесет и девет) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Марияна Маркова Йовчева - Георгиева и Георги Николаев Георгиев.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

           

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за промяна предназначението на ателие в жилище, ж.к. „Възраждане“ 59-А.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на отстъпено право на строеж от 40.21 кв.м, върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.552.39 по КК на град Ямбол, целия с площ 9 817.00 кв.м., за промяна предназначението на Ателие за творческа дейност № 4 в жилище, с адрес гр. Ямбол, ж.к. “Възраждане“ бл.59, вх.А, в размер на 3 860.00 (три хиляди осемстотин и шестдесет) лв., на която цена учредява правото на Ивайло Атанасов Христов, с адрес гр. Ямбол, ж.к. „Зорница“ бл.4, в.Г, ет.3, ап.36.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - самостоятелен обект в двуетажна сграда на ул. "Преслав" № 48, ет. 1, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински недвижим имот – част от жилищна сграда, жилище – апартамент, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.539.57.2.1 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и девет точка петдесет и седем точка две точка едно) по КК на гр. Ямбол, с площ 90.00 (деветдесет) кв.м., находящ се на първи етаж в двуетажна жилищна сграда с идентификатор 87374.539.57.2 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и девет точка петдесет и седем точка две), заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 87374.539.57 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и девет точка петдесет и седем) по КК на гр. Ямбол, актуван с АОС № 1462/23.05.2008г., с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Преслав“ № 48, ет.1, при граници на имота: на същия етаж - няма, над обекта - няма, над обекта 87374.593.57.2.2, в размер на 43 500.00 лв., на която цена го продава на Петя Панайотова Петрова, с адрес гр. Ямбол, ул. „Преслав“ №.48,ет.1

Заповед за продажба да се издаде от Кмета на община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот на ул. „Драва" № 25.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.5 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, във връзка с чл.15, ал.3  и ал.5 от ЗУТ дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор, съгласно който Атче Велиева Асанова от гр. Ямбол, ул. „Драва“ № 25 се задължава да прехвърли безвъзмездно на Община Ямбол правото на собственост на ПИ с проектен идентификатор 87374.523.553 с площ 13 кв.м. и ПИ с проектен идентификатор 87374.523.554 с площ 3 кв.м. и окончателен договор за прехвърляне на собствеността в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за одобряване на проекта за изменение на ПУП ПРЗ за УПИ VII 1075, 1076, 1077 в кв. 57 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „Мобилтел“ ЕАД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА:

Продължава срока на действие на Договор № 3395/04.06.2012г.  с „Мобилтел“ ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Илинден, ул. „Кукуш“ № 1, представлявано от Александър Василев Димитров и Младен Маркоски, за предоставен под наем част от имот – публична общинска собственост, а именно: площ от 16.00кв.м. от покривното пространство в североизточната част на покрива на ниското тяло на сградата на Читалище „Зора“, непосредствено до южната стена на високото тяло на същата сграда, находяща се в гр. Ямбол, ул. „Захари Величков“ № 2А – сграда с идентификатор 87374.530.1.1 по КК на гр. Ямбол, със застроена площ 739.00 кв.м, актувана с АОС 312/02.08.2001г., при граници от всички страни ПИ 87374.530.1 по КК на гр. Ямбол за изграждане на телекомуникационни съоръжения с 5 (пет) години, считано от 04.06.2017г., с месечна наемна цена 343.86 /триста четиридесет и три лв. и осемдесет и шест ст./ лв., без ДДС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане персонална пенсия на детето Божидар Георгиев Владимиров.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Божидар Георгиев Владимиров с адрес  - гр. Ямбол, ул. „Марица”  № 3А.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане на ЕФП на Иванка Иванова Табакова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 4.2 от решение по т.2 от дневния ред на ХVІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 30.01.2017г. отпуска еднократна финансова помощ на Иванка Иванова Табакова от гр. Ямбол, живуща в кв. „Златен рог“ бл.15, вх.Г, ет.8, ап.93 в размер на 200 лв. (двеста лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно попълване състава на ПК ЗСДСИ.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира за член на ПК “Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция” общинския съветник д-р Димитрина Стойчева Стойчева – Славова.

 2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА освобождава общинския съветник Георги Славов като член на ПК „Законност, обществен ред и противодействие на корупцията“ и избира за член на ПК „Законност, обществен ред и противодействие на корупцията“ общинския съветник д-р Димитрина Стойчева Стойчева – Славова.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно промяна в статута на общински имот от частна в публична собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.2 от Закона за общинската собственост и с влизането в сила на проекта за изменение на действащия

Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ XXVI и УПИ XXVII, с отреждане „за производствено складова дейност, търговия и услуги", кв. 162 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона обявява за публична общинска собственост следните новообразувани имоти

ПИ с проектен идентификатор 87374.513.66 с НТП „за друг поземлен имот за движение и транспорт", с площ 4898 кв.м. част от довеждащ път с разширение

ПИ с проектен идентификатор 87374.513.68 с НТП „за друг поземлен имот за движение и транспорт" с площ 352 кв. м. и

ПИ с проектен идентификатор 87374.513.69 с НТП „за друг поземлен имот за движение и транспорт" с площ 72 кв. м.