РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 27 ДЕКЕМВРИ 2013г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане на план-сметка за разходите на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в град Ямбол, и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне на размера на местните данъци в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 18, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, чл. 12, ал. 3 от ЗДБРБ за 2013 г., чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредбата на Общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ:

1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2013 г. по разходната част, съгласно Приложение № 1.

2. Допълва поименния списък на капиталовите разходи за 2013 г. по обекти и източници за финансиране, съгласно Приложение № 2.

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на план-сметка за разходите на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в град Ямбол, и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл.66, ал. 1 т. 2, 3 и 4 и чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 14 от Наредбата за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ямбол, чл.60 и 64 от ЗУО:

 

 

            1. Одобрява план-сметка за приходите и необходимите разходи на Община Ямбол за дейностите по управление на отпадъците за 2014 г. в размер на 4 447 556 лв. на основание разчет, съгласно Приложение № 1, от които:

 

 

 

 

ПЛАН – СМЕТКА

за приходите и необходимите

разходи на Община Ямбол за

дейностите по управление на отпадъците,

за 2014 г.

 

Годишна цена на услугата за 2014г. /с ДДС/

 

Цена на услугата за 1 месец за 2014 г.            /с ДДС/

I.

ОБЩО ПРИХОДИ за 2014г., включително прогнозен преходен остатък от 2013г.

4 447 556

 

370 630

 

 

 

 

II.

ОБЩО РАЗХОДИ, в.т.ч.

4 447 556

370 630

1.

Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи  и др.

 

 

2.

Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им.

 

 

1 123 345

 

 

93 612

3.

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл. отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО.

 

 

 

 

 

1 982 353

 

 

 

 

 

165 196

 

4.

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

 

 

1 341 858

 

 

111 822

 

2. Таксата за битови отпадъци за 2014 г. се определя пропорционално върху данъчната оценка на жилищни имоти на гражданите и предприятията и нежилищните имоти на гражданите с нестопанска цел и пропорционално върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка за нежилищни имоти на предприятията.

 

 

3. На основание на финансов разчет /Приложение №2/ се определя размера на такса за битови отпадъци за 2014 г. за всяка услуга поотделно, както следва:

 

 

       № по ред

 

Наименование на услугите

Размер на промил за жилищни имоти

Размер  на промил за нежилищни имоти

1.

Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и др.

 

 

 

 

2.

Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им.

 

0,60

 

0,90

3.

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл. отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО.

 

 

 

 

0,90

 

 

 

 

1,45

4.

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

 

 

0,96

 

 

1,69

 

Общо:

2,46

 

4,04

 

            4. Определя се такса битови отпадъци за 2014 г. по чл.19 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, в зависимост от броя и вида на декларираните съдове за събиране на битови отпадъци и обявената честота за извозване за нежилищни имоти, както следва:

 

 

 

Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им.

За поддържане

чистотата на

терит. за обществено

ползване

Вид на съда

Обем

3)

Ед. цена

за 1 бр.

съд –

(лв./

еднократно)

Периодичност на извозване/

пъти годишно

Цена за годината

лева с ДДС            

Промил

 

1.

Контейнер тип

“Бобър”

 

 

1,1

 

9,50

 

365

 

3468

 

 

1,69 промила

 

2.

Контейнер тип

“Бобър”

 

 

1,1

 

9,50

 

182

 

1729

 

1,69 промила

 

3.

Контейнер тип

“Бобър”

 

 

1,1

 

9,50

 

122

 

1159

 

1,69 промила

 

4.

Контейнер пластмасов

 

 

0,24

 

2,05

 

122

 

250

 

1,69 промила

 

5.

Контейнер

„Мева”

 

 

0,11

 

0,95

 

91

 

86

 

1,69 промила

 

           

            5. Таксата за битови отпадъци за 2014 г. за имотите публична общинска собственост на Община Ямбол, читалищата, държавни училища, сградите на Българския червен кръст, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел или са отдадени под наем, както и за предприятия и/или организации на инвалиди, се определя пропорционално върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка за нежилищните им имоти, намалена шест пъти спрямо пълния размер на таксата. Намаленият размер на таксата се прилага съответно и за части от посочените имоти.

          

            6. Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната.

         

            7. При реализиране на преходен остатък от таксата върху битовите отпадъци в края на 2013 г., същият да се разпредели от кмета на общината в дейностите, посочени в чл.66, ал.1, от ЗМДТ, съобразно финансовия разчет за определяне на размера на таксата за битови отпадъци за 2014г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 14 от Наредбата за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ямбол в Приложение № 7 по глава III се правят следните изменения:

 

1. В ІV.53.1. „Цени за входен билет в експозициите на РИМ – Ямбол” се правят следните изменения:

вход за ученици, студенти и пенсионери             3.00 лв.

вход за възрастни                                                    4.00 лв.

вход за Археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле”, без посещение на експозиционната зала                                                         3.00 лв.

за ученици, студенти и пенсионери в експозиционната зала в Археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле”                                 3.00 лв.

за възрастни в експозиционната зала в Археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле”                                                                                  4.00 лв.

групови посещения /над 25 души/ на ученици, студенти и пенсионери в експозиционната зала в Археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле” -

                                                                                  1.50 лв. за 1 посетител

2. В ІV.54.19. „Комбиниран входен билет за посещение на повече от един музеен обект в град Ямбол” се правят следните изменения:

вход за ученици, студенти и пенсионери             2.50 лв.

вход за възрастни                                                    4.00 лв.

 

3. В ІV.54.20. „Вид и размер на цените на услугите, предоставяни от Музея на бойната слава” се правят следните изменения:

вход за ученици, студенти и пенсионери             2.00 лв.

вход за възрастни                                                    3.00 лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне на размера на местните данъци в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА , във връзка с чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Ямбол, в сила от 1 януари 2014г.

            § 1. В чл. 2 създава нова т.7:

            т.7 туристически данък”.

 

            § 2. В Чл.7 се правят следните изменения и допълнения:

            1. Алинея 2 се изменя така:

            „(2) Не се облагат с данък върху недвижимите имоти тези имоти, които са посочени в чл. 10, алинеи 2, 3 и 4 от Закона за местните данъци и такси.”.

            2. Създават се ал.3, 4 и 5:

            „(3) Освобождават се от данък върху недвижимите имоти тези имоти, които са посочени в чл. 24 от Закона за местните данъци и такси.

            (4) За освобождаване от данък върху недвижимите имоти на молитвени домове, храмове и манастири, които са собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната, следва да е налице вписване в общинския регистър на местните поделения на вероизповеданията или, ако няма местно поделение, да се представи заверено извлечение от публичния регистър на вероизповеданията със статут на юридически лица в Софийски градски съд. Представителят на религиозната институция, или упълномощено от него лице, декларира ползването на имота за извършване публична богослужебна дейност и религиозни обреди.

 (5) Лицата предявяват правото си на освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение чрез подаване на данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.”

            § 3. Чл.25 се изменя така:

            „(1) Данък в намален размер се дължи за превозните средства, посочени в чл. 59 от Закона за местните данъци и такси.

            (2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV", определеният по чл. 55 данък за съответната година се заплаща с намаление от 40 на сто.”

            § 4. Наредбата е приета с Решение №......., Протокол № .... на ..... заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на  .... и влиза в сила от 01.01.2014г.