РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 29 ДЕКЕМВРИ 2017г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно провеждане на местен референдум за подкрепа за поемането от Община Ямбол на дългосрочен дълг.

ВНОСИТЕЛИ: Ант. Антонова, М. Сивкова, К. Йоргова, К. Георгиева, Др. Димитров, Р. Банков, Св. Стоев, Стеф. Стоянов, В. Кънчева

2.      Предложение относно поемане на краткосрочен общински дълг по реда на чл.16 от Закона за общинския дълг, с цел осигуряване на оборотни средства на Община Ямбол, в качеството й на бенефициент по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020,  по договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.017-0002-C01/12.01.2017г.  по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно определяне на представител на Община Ямбол за участие в комисията за изработване на Областна здравна карта на област Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане План на община Ямбол за противодействие на тероризма.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно изменение и допълнение на Системата от правила за прием в първи клас в общински училища в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно отписване на несъбираеми дългосрочни вземания от такси за ползване на детска градина „Пролет“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно промяна на дейността на Общински детски комплекс – Ямбол, като Център за подкрепа за личностно развитие, чрез допълване с дейност по кариерно ориентиране и консултиране и изменение на Правилника за устройството и дейността на Общински детски комплекс – Ямбол

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно предоставяне на ДМА - 8 броя паркинг автомати на ОП "Платени зони за паркиране".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно отпускане на ЕФП на Йордан Илиев Илиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

10.  Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на ПП на децата Дечо Ангелов Минчев, Жельо Ангелов Минчев и Желка Ангелова Минчева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

11.  Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2018г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно провеждане на местен референдум за подкрепа за поемането от Община Ямбол на дългосрочен дълг.

ВНОСИТЕЛИ: Ант. Антонова, М. Сивкова, К. Йоргова, К. Георгиева, Др. Димитров, Р. Банков, Св. Стоев, Стеф. Стоянов, В. Кънчевав

__________________________________________________________________________________

 

 

Предложението не се прие.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно поемане на краткосрочен общински дълг по реда на чл.16 от Закона за общинския дълг, с цел осигуряване на оборотни средства на Община Ямбол, в качеството й на бенефициент по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020,  по договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.017-0002-C01/12.01.2017г.  по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 от Закона за общинския дълг:

1. Община Ямбол да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“, по ДБФП № от ИСУН BG16RFOP001-1.017-0002-C01, № РД-02-37-15/12.01.2017 г. по процедура за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.007-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“,  на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., при следните основни параметри:

·                    Максимален размер на дълга – 2 600 000 лева (два милиона и шестотин хиляди лева);

·                    Валута на дълга – лева;

·                    Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

·                    Условия за погасяване:

-                     Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-                     Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-1.017-0002-C01, № РД-02-37-15/12.01.2017 г. и/или от собствени бюджетни средства.

·                    Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %;

·             Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;

·            Начин на обезпечение на дълга:

-                     Учредяване на залог върху вземанията на Община Ямбол по Договор за безвъзмездна помощ № от ИСУН BG16RFOP001-1.017-0002-C01, № РД-02-37-15/12.01.2017 г., сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

-                     Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Ямбол, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община Ямбол по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

           2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Ямбол да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „6-и септември“ № 1, ет. 4, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно определяне на представител на Община Ямбол за участие в комисията за изработване на Областна здравна карта на област Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 29, ал. 4 от Закона за лечебните заведения:

1.    Дава съгласие за представител на Община Ямбол, в комисията за изработване на областна здравна карта да бъде определена г-жа Неда Бъчварова – директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Ямбол.

2.    Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде Заповед, с която да упълномощи г-жа Неда Бъчварова – директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Ямбол, за участие в комисията за изработване на областна здравна карта. 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане План на община Ямбол за противодействие на тероризма.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с Решение № 669 от 02.11.2017 г. на Министерски съвет на Република България приема Общински план за противодействие на тероризма.

2. Възлага на кмета на община Ямбол да утвърди представения проект на План на Община Ямбол за противодействие на тероризма.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно изменение и допълнение на Системата от правила за прием в първи клас в общински училища в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изменение и допълнение в ДВ. бр.77 от 26 септември 2017 г. на Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и съгласно чл. 43, ал. 1 от Наредбата:

             Приема изменение и допълнение на Системата от правила за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно отписване на несъбираеми дългосрочни вземания от такси за ползване на детска градина „Пролет“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 171, ал. 1 от Данъчно-осигурително процесуалния кодекс:

Упълномощава кмета на Община Ямбол да предприеме действия по отписване от регистрите на Община Ямбол, съгласно справка от счетоводните регистри за несъбираемите начислени и осчетоводени вземания с изтекъл давностен срок в размер на 718,19 лв. на детска градина „Пролет“.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно промяна на дейността на Общински детски комплекс – Ямбол, като Център за подкрепа за личностно развитие, чрез допълване с дейност по кариерно ориентиране и консултиране и изменение на Правилника за устройството и дейността на Общински детски комплекс – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 310, ал. 5, във връзка с чл. 311, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.    Считано от 01.01.2018 г., дейностите на Общински детски комплекс – Ямбол – ЦПЛР, се допълват с дейност по кариерно ориентиране и консултиране;

2.    Дейността по кариерно ориентиране и консултиране да се осъществява от Общински детски комплекс – Ямбол – ЦПЛР, на адрес гр. Ямбол, ул. „Бели Дрин“ № 11, вх. А, ет. 1.

3.    Цялостното обзавеждане и оборудване на досега функциониращия Център за кариерно ориентиране – Ямбол, да се прехвърли в собственост на Общински детски комплекс – Ямбол – ЦПЛР;

4.    Кадровото обезпечаване на дейността по кариерно ориентиране и консултиране да се осъществи чрез 4 щатни бройки, с които се увеличава числеността на Общински детски комплекс – Ямбол – ЦПЛР;

5.     Община Ямбол поема 20 % от издръжката за обезпечаване на дейността по кариерно ориентиране и консултиране;

6.         Приема изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общински детски комплекс – Ямбол както следва:

                 §1. Ал. 1 на чл. 2 се изменя и допълва по следния начин:

  „Общински детски комплекс – Ямбол е Център за подкрепа за личностно развитие, според дейността си по смисъла на чл. 49, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 5 от ЗПУО.“

                 §2. Ал. 2 на чл. 2 се изменя и допълва по следния начин:

 „Общински детски комплекс – Ямбол изпълнява дейностите по чл. 49, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 5 от ЗПУО, като:“

                §3. Към ал. 2 на чл. 2 се създава нова т. 3 „Осъществява кариерно ориентиране и консултиране на децата и учениците;“

                 §4. Ал. 1 на чл. 4 се изменя и допълва по следния начин:

 „Общински детски комплекс – Ямбол осъществява общинска политика за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 6 до 18 годишна възраст в община Ямбол като организира и провежда дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, и осъществява кариерно ориентиране и консултиране на децата и учениците.“

                 §5. Към ал. 2 на чл. 4 се създава нова т. 4 „Кариерно ориентиране и консултиране;“

                 §6. т.1 на ал. 2 на чл. 8 се изменя и допълва по следния начин:

„1. Брой на учебните седмици – за постоянните и временно-действащите групи;“

                 §7. ал. 3 на чл. 9 се изменя по следния начин:

 „ОДК-Ямбол организира извънкласни дейности и консултации в периода от 09,00 ч до 19,30 часа. Пропускателният режим се определя със заповед на директора“.

                 §8. В „Заключителни разпоредби“ се създава нов §3. „Измененията в правилника влизат в сила от деня на приемането им от Общински съвет”.

7. Възлага на Кмета на община Ямбол да предприеме последващи действия по законосъобразност, относно промените в дейността и структурата на Общински детски комплекс – Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно предоставяне на ДМА - 8 броя паркинг автомати на ОП "Платени зони за паркиране".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_____________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя безвъзмездно на:

І. ОП „Платени зони за паркиране“ гр. Ямбол, ЕИК 0009704960161, с адрес: ул. „Александър Стамболийски“ №29, гр. Ямбол, следните активи:

 

№ по ред

Наименование

Количество

Бр.

Обща стойност, лв.

1.

Автомати за платено паркиране марка „Parkeon“, модел „Strada“

 

8 броя

67 152.00

 

ІІ. Промените да се отразят в счетоводните регистри на страните, като звеното на бюджетна издръжка се задължава да поеме всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване, с грижата на добър стопанин.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно отпускане на ЕФП на Йордан Илиев Илиев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_____________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 4.2 от решение по т.2 от дневния ред на XVI заседание на ОбС Ямбол, проведено на 30.01.2017г. отпуска еднократна финансова помощ на Йордан Илиев Илиев от гр. Ямбол, живущ в кв. „Г. Бенковски“ бл.7, вх.Г, ет.8, ап.32 в размер на 500 лв. (петстотин лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на ПП на децата Дечо Ангелов Минчев, Жельо Ангелов Минчев и Желка Ангелова Минчева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_____________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Дечо Ангелов Минчев, Жельо Ангелов Минчев и Желка Ангелова Минчева с адрес  - гр. Ямбол, ул. „Марица”  № 9-Д.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2018г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_____________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл.11, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, Общински Съвет-Ямбол одобрява План-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Ямбол през 2018 г.:

 

 

 


 

ПЛАН-СМЕТКА

 

 

за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Ямбол през 2018 г.

 

Вид услуга

За дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване

За дейностите по чистотата

За предварително третиране на отпадъците

За експлоатация, мониторинг и поддръжка на депо

Самоначисляване на невъзстановим ДДС за сметка на община Ямбол

Обезпечения и отчисления

ОБЩО

1

Сметосъбиране и сметоизвозване

1 155 750

0

0

0

231 150

0

1 386 900

2

Поддържане и експлоатация на депо, в т.ч.:

0

0

800 010

249 988

210 000

743 418

2 003 416

 

 - за предварително третиране

 -

 -

800 010

 -

160 002

 -

960 012

 

 - обезвреждане на отпадъци

 -

 -

 -

137 214

27 443

 -

164 657

 

 - мониторинг на ДТБ

 -

 -

 -

4 200

840

 -

5 040

 

 - дейности, необходими при експлоатация на депото до достигане до проектните коти за депониране и изграждане на газоотвеждаща система

 -

 -

 -

4 734

947

 -

5 681

 

 - за източване  и транспортиране на инфилтрат от  ретензиония басейн

 -

 -

 -

72 000

14 400

 -

86 400

 

 -за пречистване на инфилтратни води в пречиствателна станция

 -

 -

 -

31 840

6 368

 -

38 208

 

 - разходи за обезпечения по чл. 60/1 от ЗУО

 -

 -

 -

 -

 -

14 418

14 418

 

 - разходи за отчисления по чл. 64/1 от ЗУО

 -

 -

 -

 -

 -

729 000

729 000

3

Поддържане на чистотата на обществени територии, в т.ч.:

0

1 697 279

0

0

0

0

1 697 279

 

 - почистване на уличните платна, площадките, алеите, парковите и др. територии от населените места, предназначени за обществено ползване

 -

1 697 279

 -

 -

 -

 -

1 697 279

ОБЩО

1 155 750

1 697 279

800 010

249 988

441 150

743 418

5 087 595

 

 

 

 

Забележка: Подробни данни са представени в Разчета за необходимите средства - Приложение №1 към план-сметката.

 


2. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 67, ал. 2 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл.9 и чл.14 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, определя размера на таксата за битови отпадъци за 2018 г. за всяка услуга поотделно, както следва:

2.1. за жилищни имоти – общ размер 2,46‰, разпределен по услуги:

- сметосъбиране и сметоизвозване – 0.60‰

- поддържане и експлоатация на депо – 0,90‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0,96‰

2.2. за нежилищни имоти – общ размер 4,04‰, разпределен по услуги:

- сметосъбиране и сметоизвозване – 1,20‰

- поддържане и експлоатация на депо –1.80‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.04‰

2.3. според количеството на битовите отпадъци в зависимост от вида и броя на декларираните съдове:

За сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане и експлоатация на депо

За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - в промил, върху облагаемата основа

Вид съд

литри

Периодичност на извозване (годишно)

Такса

за жил. имоти

за нежил. имоти

1

Контейнер тип "Бобър"

1100

365

 

9044.70

0,96‰

1.04‰

2

Контейнер тип "Бобър"

1100

182

 

4509.96

0,96‰

1.04‰

3

Контейнер тип "Бобър"

1100

122

 

3023.16

0,96‰

1.04‰

4

Контейнер пластмасов

240

122

 

651.48

0,96‰

1.04‰

5

Контейнер "Мева"

120

122

373.32

0,96‰

1.04‰

 

2.4. когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване и на таксата за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, се определя пропорционално върху данъчната оценка на жилищните имоти на гражданите и предприятията и нежилищните имоти на гражданите и пропорционално върху по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност за нежилищни имоти на предприятията.

 

2.5. За имотите или части от имоти публична общинска собственост на община Ямбол, читалищата, държавните училища, сградите на Български червен кръст, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел и не са отдадени под наем, както и за предприятия и/или организации на инвалиди, се определя такса битови отпадъци за 2018 г. в размер 1/6 от пълния размер на таксата за съответния вид имот.