РЕШЕНИЯ

 

НА ПЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 29 ДЕКЕМВРИ 2016г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно одобряване на план-сметката и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи в община Ямбол, както и минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане на правилник за устройството и дейността на ОДК - Ямбол като Център за подкрепа и личностно развитие.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно промяна във вида (наименованието) на действащите социални услуги от резидентен тип.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно изразяване на мотивирано становище по молба за опрощаване на задължения от Христина Маринова Атанасова - Желева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРПК

8.      Предложение относно отпускане на ЕФП на Тихомир Демирев Христов и Мариана Иванова Колева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

9.      Предложение относно одобряване на проект за изменение да действащия ПУП- ПРЗ на част от кв. 158 и кв.159 по плана на град Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ І - "за търговия и услуги" в кв. 24 и УПИ І - 25 "за търговия и услуги" в кв. 20 по плана на гр. Ямбол, ж.к. "Диана".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно процедура по безвъзмездно прехвърляне на движими вещи, предоставени от Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

 

 

 

           

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно одобряване на план-сметката и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл.17 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, Общински Съвет-Ямбол одобрява План-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Ямбол през 2017 г.:

 


 

ПЛАН-СМЕТКА

 

 

за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Ямбол през 2017 г.

 

Вид услуга

За дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване

За дейностите по чистотата

За предварително третиране на отпадъците

За експлоатация, мониторинг и поддръжка на депо

Самоначисляване на невъзстановим ДДС за сметка на община Ямбол

Обезпечения и отчисления

ОБЩО

1

Сметосъбиране и сметоизвозване

1 155 750

0

0

0

231 150

0

1 386 900

2

Поддържане и експлоатация на депо, в т.ч.:

0

0

800 010

249 988

210 000

775 818

2 035 816

 

 - за предварително третиране

 -

 -

800 010

 -

160 002

 -

960 012

 

 - обезвреждане на отпадъци

 -

 -

 -

137 214

27 443

 -

164 657

 

 - мониторинг на ДТБ

 -

 -

 -

4 200

840

 -

5 040

 

 - дейности, необходими при експлоатация на депото до достигане до проектните коти за депониране и изграждане на газоотвеждаща система

 -

 -

 -

4 734

947

 -

5 681

 

 - за източване  и транспортиране на инфилтрат от  ретензиония басейн

 -

 -

 -

72 000

14 400

 -

86 400

 

 -за пречистване на инфилтратни води в пречиствателна станция

 -

 -

 -

31 840

6 368

 -

38 208

 

 - разходи за обезпечения по чл. 60/1 от ЗУО

 -

 -

 -

 -

 -

14 418

14 418

 

 - разходи за отчисления по чл. 64/1 от ЗУО

 -

 -

 -

 -

 -

761 400

761 400

3

Поддържане на чистотата на обществени територии, в т.ч.:

0

1 676 511

0

0

0

0

1 676 511

 

 - почистване на уличните платна, площадките, алеите, парковите и др. територии от населените места, предназначени за обществено ползване

 -

1 676 511

 -

 -

 -

 -

1 676 511

ОБЩО

1 155 750

1 676 511

800 010

249 988

441 150

775 818

5 099 227

Забележка: Подробни данни са представени в Разчета за необходимите средства - Приложение №1 към план-сметката.

 

 


2. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 67, ал. 2 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл.17 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, определя размера на таксата за битови отпадъци за 2017 г. за всяка услуга поотделно, както следва:

2.1. за жилищни имоти – общ размер 3.43‰, разпределен по услуги:

- сметосъбиране и сметоизвозване – 0.95‰

- поддържане и експлоатация на депо – 1.36‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.12‰

2.2. за нежилищни имоти – общ размер 5.23‰, разпределен по услуги:

- сметосъбиране и сметоизвозване – 2.04‰

- поддържане и експлоатация на депо –1.97‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.22‰

2.3. според количеството на битовите отпадъци в зависимост от вида и броя на декларираните съдове:

 

За сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане и експлоатация на депо

За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - в промил, върху облагаемата основа

Вид съд

литри

Периодичност на извозване (годишно)

Такса

за жил. имоти

за нежил. имоти

1

Контейнер тип "Бобър"

1100

365

9278.30

1.12‰

1.22‰

2

Контейнер тип "Бобър"

1100

183

4651.86

1.12‰

1.22‰

3

Контейнер тип "Бобър"

1100

122

3101.24

1.12‰

1.22‰

4

Контейнер пластмасов

240

122

662.46

1.12‰

1.22‰

5

Контейнер "Мева"

120

122

379.42

1.12‰

1.22‰

 

2.4. За имотите или части от имоти публична общинска собственост на община Ямбол, читалищата, държавните училища, сградите на Български червен кръст, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел и не са отдадени под наем, както и за предприятия и/или организации на инвалиди, се определя такса битови отпадъци за 2017 г. в размер 1/6 от пълния размер на таксата за съответния вид имот.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община град Ямбол, като:

§1. Чл. 2 се допълва с нова точка 8 със следното съдържание: „8. Данък върху таксиметров превоз на пътници“.

§2. Създава се нов „Раздел седми. Данък върху таксиметров превоз на пътници“ със следното съдържание:

 „РАЗДЕЛ СЕДМИ.

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ.

Чл.59. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.

(2) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози.

Чл.60. (1) Годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници е 400 лв.

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(3) Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници се заплаща в брой в ЦУИ на Община Ямбол или безкасово по сметката на Община Ямбол.“

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§3. Наредбата влиза в сила от 01.01.2017 г.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи в община Ямбол, както и минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с разпоредбите на чл.24а, ал.10 и ал.11 от Закон за автомобилните превози:

            Определя броя на таксиметровите автомобили работещи на територията на Община Ямбол да бъде максимум 350.

            Определя минималните и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Ямбол, както следва:

            Дневна тарифа – Минимум: 0.79лв. на км.  и  Максимум: 1.85лв. на км.

            Нощна тарифа – Минимум:  0.89лв. на км.  и  Максимум: 2.00лв. на км.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на правилник за устройството и дейността на ОДК - Ямбол като Център за подкрепа и личностно развитие.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание § 18, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с разпоредбите на чл. 49, ал. 8 от ЗПУО:

Приема Правилник за устройството и  дейността на Общински детски комплекс – Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с разпоредбите на чл. 196, ал. 1 от ЗПУО:

1.    Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Ямбол

2.    Възлага на Кмета да представи приетия Анализ на Областна администрация - Ямбол.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно промяна във вида (наименованието) на действащите социални услуги от резидентен тип.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/ и § 40 от Преходни и заключителни разпоредби към Постановление № 288 от 4 ноември 2016 г. за изменение и и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерски съвет от 1998 г.:

1.    Считано от 01.02,2017 г. вида /наименованието/ на действащите социалните услуги от резидентен тип, да бъдат променени както следва:

1.1 „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания" (ЦНСТДМБУ) - находящ се на ул. „Търговска" № 120 , гр. Ямбол с капацитет – 12 ползватели, да се промени на „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания";

1.2 „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания" (ЦНСТДМУ) - делегирана от държавата дейност, находящ се на ул. „Ямболска комуна" № 70, гр. Ямбол, с капацитет - 14 ползватели (за 12 лица + 2 места за спешно настаняване), да се промени на „Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания";

1.3 „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания" (ЦНСТДМУ) - делегирана от държавата дейност, находящ се на ул. „Ямболска комуна" № 72, гр. Ямбол с капацитет - 14 ползватели (за 12 лица + 2 места за спешно настаняване), да се промени на „Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания";

1.4 „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания" (ЦНСТДМУ) -делегирана от държавата дейност, находящ се в ж.к. „Зорница" № 20, гр. Ямбол с капацитет - 14 ползватели (за 12 деца и младежи + 2 места за спешно настаняване), да се промени на „Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания";

1.5 „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост" - делегирана от държавата дейност, находящ се на ул. „Вит" № 81, гр. Ямбол, с капацитет - 8 ползватели, да се промени на „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост".

2.     Съгласно разпоредбите на чл. 36в, ал 1, т.1 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,  Кметът на Община Ямбол да предостави решението на Общински съвет Ямбол за промяна вида на социалните услуги на директора на Регионална дирекция за социално подпомагане - Ямбол и на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно изразяване на мотивирано становище по молба за опрощаване на задължения от Христина Маринова Атанасова - Желева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРПК

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Предлага на Президента на Република България да опрости задължението към НОИ в размер на 1265.46 лв. към 12.09.2016г. на Христина Маринова Атанасова - Желева от гр. Ямбол, ж. к. „Златен рог” бл.4, ет. 9, ап.53.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно отпускане на ЕФП на Тихомир Демирев Христов и Мариана Иванова Колева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 4.2 от решение по т.5 от дневния ред на IV заседание на ОбС Ямбол, проведено на 28.01.2016г. отпуска еднократна финансова помощ на:

1. Тихомир Демирев Христов от гр. Ямбол, живущ в кв. „В. Левски“ бл.5, вх.Г, ет.4, ап.8 в размер на 400 лв. (четиристотин лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.

2. Мариана Иванова Колева от гр. Ямбол, живуща в кв. „Г. Бенковски“ бл. 6, вх. А, ет.13 в размер на 400 лв. (четиристотин лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

          

           

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно одобряване на проект за изменение да действащия ПУП- ПРЗ на част от кв. 158 и кв.159 по плана на град Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с Решение на шестото заседание на Общински съвет-Ямбол по точка пета, проведено на 18.03.2016 г., протоколи № 7/28.04.2016 г. и протокол № 17/13.10.2016 г.. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Ямбол,  Общински съвет Ямбол одобрява проект за изменение на действащите Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване на част от кв. 158 и кв. 159 по плана на  град Ямбол – Промишлена зона и ПУП - План за улична регулация – ПУР за: улица от О.Т.94 до О.Т. 95, улица с осови точки  О.Т.94 - О.Т.425 - О.Т.425а - О.Т.110,  улица с осови точки  О.Т.425а и О.Т.425б, придружен от схеми за ВиК, състоящо се в следното:

-      в кв. 159 на юг от УПИ ХХVI 6922, УПИ ХХVII 6922, УПИ ХХVIII 6922 и УПИ ХХIХ, в част от ПИ 87374.511.43 се образуват съответно УПИ LХVIII-511,464 „за производствена, складова и търговска дейност” и УПИ LХIХ-511,465 „за трафопост”;

-      в кв. 159 в част от ПИ 87374.513.1, 87374.513.2, част от 87374.511.43 се образува УПИ LХVII-511,463, с отреждане „за производствена, складова и търговска дейност”;

-      в кв. 158 на юг от УПИ VII 6842 в част от ПИ 87374.511.43  се образува УПИ ХVIII-511,455 с отреждане „за хранително вкусова промишленост и складове”;

-      променят се регулационните и тротоарни линии на улица между осови точки О.Т. 94  и О.Т. 95;

-      променят се регулационните и тротоарни линии на улица с осови точки  О.Т. 94 - О.Т. 425 - О.Т. 425а - О.Т. 110;

-      променя се тротоарната линия на улица с осови точки  О.Т. 425а и О.Т. 425б и между тях се създава нова О.Т. 425е, която заедно с новопроектирани О.Т. 425ж и О.Т. 425з образуват нова улица с нова осова и тротоарни линии;

-   за всички новообразувани урегулирани поземлени имоти се предвиждат начин, характер на застрояване и градоустройствени показатели, отговарящи на изискванията за „Предимно производствена” устройствена зона и в съответствие с предвижданията Общия устройствен план на Ямбол - височина до 10 м; плътност на застрояване – 80 %; Кинт. - 2,0; П озеленяване - мин. 20 %, свободно застрояване и паркиране в имота при условията на Наредба № 2/2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии,

съгласно графичната и текстова част на проекта, представляваща неразделна част от това решение.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ І - "за търговия и услуги" в кв. 24 и УПИ І - 25 "за търговия и услуги" в кв. 20 по плана на гр. Ямбол, ж.к. "Диана".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с Решение на десетото заседание на Общински съвет-Ямбол по точка четиринадесета, проведено на 29.09.2016 г, протоколи № 18/10,11.2016 г. и № 20/19.12.2016 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Ямбол,  Общински съвет Ямбол одобрява Проектa за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ I „за търговия и услуги“ в кв. 24 и УПИ I -25 „за търговия и услуги“ в кв. 20 по плана  на гр. Ямбол – ж.к. „Диана“,  придружен от Ел.схеми, схема за Вертикална планировка и трасировъчен план, съгласно графичната и текстова част на проекта, представляваща неразделна част от това решение. Изменението се състои в следното:

- проектира се нов урегулиран поземлен имот УПИ I-547.65 с отреждане „за търговия и услуги“ в кв. 20  по плана  на гр. Ямбол – ж.к. „Диана“. Новият УПИ обединява досегашните УПИ I „за търговия и услуги“ в кв. 24, УПИ I-25 „за търговия и услуги“ в кв. 20 и част от улица между кв. 24 и кв. 20 - от осова точка  О.Т. 438  до О.Т. 432. Новият УПИ съответства на проектен поземлен имот с проектен идентификатор 87374.547.65, като имота включва ПИ 87374.547.38, ПИ 87374.547.39 и част от ПИ 87374.547.52;

- новопроектирания УПИ I-547.65 преминава в кв. 20, а досегашните УПИ II-25 и III-25 от кв. 24 остават в квартал 24;

- премахва се улица от осова точка  О.Т. 438  до О.Т. 432 между кв. 24 и кв. 20 по плана  на гр. Ямбол – ж.к. „Диана“;

- за новообразувания урегулиран поземлен имот УПИ I-547.65 се предвиждат начин на застрояване – свободно с ограничителни линии на застрояване; режимът на застрояване и градоустройствени показатели съответстват на устройствената зона съгласно ОУП на града, а именно – зона Оо - територии за обществено обслужване,  етажност ≤2/Н≤7 м, плътност на застрояване /П застр./ - до 70 %, интензивност на застрояване /К инт./ - до 1.5, озеленяване - /П озел./ - мин. 20 %.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

           

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно процедура по безвъзмездно прехвърляне на движими вещи, предоставени от Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и § 10 от Закона за предучилищното и училищно образование:

Дава предварително съгласие за безвъзмездно придобиване в собственост от община Ямбол на движими вещи предоставени на Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм – Ямбол, заприходени по следните сметки:

-      Сметка 2041, Партида 0

-      Сметка 2049, Партида 0

-      Сметка 2051, Партида 0

-      Сметка 2059, Партида 0

-      Сметка 2060, Партида 0

-      Сметка 2099, Партида 0

-      Сметка 2101, Партида 0

-      Сметка 2102, Партида 0

-      Сметка 3020, Партида 1

-      Сметка 3020, Партида 2

-      Сметка 3020, Партида 8

-      Сметка 3020, Партида 9

-      Сметка 9120, Партида 0

-      Сметка 9909, Партида 0

-      Сметка 9909, Партида 1