ПРОТОКОЛ № Х

 

            Днес, 13.06.2012г. съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0005/07.06.2012г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  37.

            На заседанието присъства г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол.

Кворум в 9.10 часа 34 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол г-жа Татяна Петкова откри десетото заседание на Общинския съвет.

            Петкова – Постъпило е предложение за директно излъчване на днешното заседание на ОбС Ямбол от телевизия „Диана”.

            Подлагам на гласуване предложението за пряко излъчване на днешното заседание.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Сивкова – Чете питане относно прекратяване участието на Община Ямбол в дружество ЯХШ „Проф. Г. Димитров” и последващи действия от страна на кмета на общината. (приложено към материалите по заседанието)

 

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.       Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление общински имот на ул. "Клокотница" № 27 на ГД "ПБЗН", Ямбол във връзка с промяна на правен субект.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.       Предложение относно възстановяване паметника на руските войни в Градски парк Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ст. Проданов

3.       Предложение относно изразяване мотивирано становище на ОбС Ямбол по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Цонка Колева Динева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

4.       Предложение относно определяне пазарна цена на общинско жилище ж. к. „Възраждане” 28-А-2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.       Предложение относно определяне пазарна цена на общински имот, апартамент в ж.к. „Граф Игнатиев” 66-А-17.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.       Предложение относно  определяне пазарна цена на общински имот, апартамент в ж.к. "Г. Бенковски" 18-В-42.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.       Предложение относно  определяне пазарна цена на общински имот, апартамент, в ж.к. "Хале” 5-Ж-143.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.       Предложение относно определяне пазарна цена на общински имот, апартамент ж.к. "Хале" 7-Б-93.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.       Предложение относно  определяне пазарни цени на общински земи, върху които е било учредено право на ползване по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.   Предложение относно приемане на промени в Правилника за работа на ОбС Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

11.   Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем с "Авто - мото ойл" ЕООД за обект складово помещение в ж. к. "Хале".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.   Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем с "Шанс Паскалеви" ООД, за обект № 19, магазин на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.   Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем № 3313/10.07.2009 С ЕТ "Теди Ками 90 Ваня Желева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.   Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем № 3311/10.07.2009 С ЕТ "Теди Ками 90 Ваня Желева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.   Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем № 3312/10.07.2009 С ЕТ "Теди Ками 90 Ваня Желева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.   Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем № 3310/10.07.2009 С ЕТ "Теди Ками 90 Ваня Желева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.   Предложение относно допускане изработването на проект за изменение на ПУП - ПР на ПИ с пл.№ 2012, кв.119, ул. "Средна гора" № 4 -6.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.   Предложение относно предварително съгласие за прокарване на водопроводно отклонение през ПИ, собственост на Община Ямбол по заявление от "Русенов" ЕООД, Емил Русенов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.   Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.512.39 по КК на Ямбол, м. "Кайнашки баир" по молба от Йордан Иванов Добрев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.   Предложение относно придобиване от община на военни имоти, собственост на МО.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

            Петкова - Имате думата по дневния ред.

            Костов – Предлагам да отпадне т.10.

            Папашимов – Предлагам като т.10 да влезе в дневния ред Предложение относно приемане на общинска програма за закрила на детето за 2012г.

            Марчева – Предлагам да влезе в дневния ред нова точка - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПРР - Изграждане на регионална система за управление на отпадъците Ямбол.

            Миланов – Предлагам като последна точка да влезе Предложение относно приемане на актуализация на Общинска програма за управление на отпадъците с период на действие 2008 - 2013.

            Петкова – Заповядайте да мотивирате предложенията си.

            Костов – Неправилно сме адресирали предложението до ОбС, а трябва да е до ВК. Оттеглям го като вносител.

            Папашимов – Не могат да се разглеждат молби за помощи от деца с изявени дарби, съгласно наредбата, която регламентира това. Необходимо е да бъде приета програмата и тогава да се разгледат, а децата чакат. Нашата ПК ЗСД разгледа и прие програмата. Затова Ви предлагам да влезе в дневния ред.

            Марчева – Предложих материала да влезе в извънреден порядък, тъй като гоним срок 15 юни за внасяне.

            Миланов – Дойде писмо от РИОСВ за необходимостта или не от ОВОС и чисто формално трябва отново да гласуваме решението. Да не бавим повече програмата и да може да се работи по нея.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване предложението на д-р Папашимов.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – 2

Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението на Ем. Марчева като т.21.

Гласували      за – 29                        против – 1                             въздържали се – 3

Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението на Г. Миланов като т.22.

Гласували      за – 28                        против – 1                             въздържали се – 6

Приема се.

            Петкова – Подлагам на гласуване целия дневен ред анблок с приетите промени.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 2

Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.       Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление общински имот на ул. "Клокотница" № 27 на ГД "ПБЗН", Ямбол във връзка с промяна на правен субект.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.       Предложение относно възстановяване паметника на руските войни в Градски парк Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ст. Проданов

3.       Предложение относно изразяване мотивирано становище на ОбС Ямбол по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Цонка Колева Динева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

4.       Предложение относно определяне пазарна цена на общинско жилище ж. к. „Възраждане” 28-А-2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.       Предложение относно определяне пазарна цена на общински имот, апартамент в ж.к. „Граф Игнатиев” 66-А-17.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.       Предложение относно  определяне пазарна цена на общински имот, апартамент в ж.к. "Г. Бенковски" 18-В-42.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.       Предложение относно  определяне пазарна цена на общински имот, апартамент, в ж.к. "Хале” 5-Ж-143.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.       Предложение относно определяне пазарна цена на общински имот, апартамент ж.к. "Хале" 7-Б-93.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.       Предложение относно  определяне пазарни цени на общински земи, върху които е било учредено право на ползване по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.   Предложение относно приемане на общинска програма за закрила на детето за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.   Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем с "Авто - мото ойл" ЕООД за обект складово помещение в ж. к. "Хале".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.   Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем с "Шанс Паскалеви" ООД, за обект № 19, магазин на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.   Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем № 3313/10.07.2009 С ЕТ "Теди Ками 90 Ваня Желева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.   Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем № 3311/10.07.2009 С ЕТ "Теди Ками 90 Ваня Желева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.   Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем № 3312/10.07.2009 С ЕТ "Теди Ками 90 Ваня Желева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.   Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем № 3310/10.07.2009 С ЕТ "Теди Ками 90 Ваня Желева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.   Предложение относно допускане изработването на проект за изменение на ПУП - ПР на ПИ с пл.№ 2012, кв.119, ул. "Средна гора" № 4 -6.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.   Предложение относно предварително съгласие за прокарване на водопроводно отклонение през ПИ, собственост на Община Ямбол по заявление от "Русенов" ЕООД, Емил Русенов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.   Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.512.39 по КК на Ямбол, м. "Кайнашки баир" по молба от Йордан Иванов Добрев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.   Предложение относно придобиване от община на военни имоти, собственост на МО.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.   Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПРР - Изграждане на регионална система за управление на отпадъците Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.   Предложение относно приемане на актуализация на Общинска програма за управление на отпадъците с период на действие 2008 - 2013.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление общински имот на ул. "Клокотница" № 27 на ГД "ПБЗН", Ямбол във връзка с промяна на правен субект.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Петкова - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 36                        против – няма                       въздържали се – няма

Петкова - Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12,ал.3 от Закона за общинската собственост предоставя за безвъзмездно управление на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” –Ямбол, общински имот с идентификатор 87374.558.300 по КК на гр. Ямбол, с площ 2 813 кв.м., заедно с едноетажна масивна сграда с идентификатор 87374.558.300.1, със застроена площ 752 кв.м., едноетажна масивна сграда с идентификатор 87374.558.300.2 със застроена площ 405 кв.м. и едноетажна сграда – метална конструкция с идентификатор 87374.558.300.4 със застроена площ 102 кв.м., с адрес на имота – гр. Ямбол, ул.”Клокотница” № 27, АОС № 1533/18.02.2009г. за срок от 10 /десет/ години.

2. Упълномощава  кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно управление за имота описан в т.1 със Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, Булстат 129010164, представлявана от Главен комисар Николай Славев Николов.

 

                        ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно възстановяване паметника на руските войни в Градски парк Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ст. Проданов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Бицова – Чете предложение от ПК ОКСМД, след разглеждането на материала. (приложено)

            Банков – Мисля, че нищо няма да направим с тези предложения. Ноември 2004г. има приети решения от ОбС в същата посока - Предложение относно възстановяване на паметниците на Г. Димитров и Съветската армия, и са приети следните решения - Задължава кмета при възлагане изработването на ПУП на Градски парк, да заложи създаването на алея за поставяне на свалените от града и парка  паметници и бюстове – собственост на община Ямбол, символи на антифашистката борба и нашето историческо минало. 2. Задължава кмета да се създаде комисия, с членове на организациите, които имат отношение към пространственото оформление, историци, общественици, които да прецизират  паметниците от историческото минало на територията на общината и ги монтират в музей на открито.

Трябва да имаме предварително виждане, становище, да са обсъдени нещата и тогава да се вземе решение. Може да се направи един музей на открито, млади и стари да го разглеждат, но се опасявам, че по този начин няма да стане. Знаете какво става като се създаде комисия

Проданов - Съгласен съм с думите на г-н Банков за комисията, но моето предложение е в две точки. Единият паметник е конкретно посочен, вече не на съветската армия, но на Русия. Поднасяме там венци на девети май, хвърляме ги на земята, защото няма къде да се сложат. За другите неща трябва да се обсъди с различни хора и институции. Културата няма цвят, няма политически пристрастия. Моля, да се гласува възстановяването на паметника на руските войни, където поднасяме венците на 9 май, а другото нека се реши допълнително.

            Петкова – Няма други желаещи да е изкажат. Подлагам на гласуване предложението т.1 на вносителя да отпадне по предложението на ПК ОКСМД.

Гласували      за – 22                        против – 8                             въздържали се – 6

Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението т.2 по предложението на ПК ОКСМД.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – 2                             въздържали се – 3

Петкова - Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението новата т.2 по предложението на ПК ОКСМД.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – 2                             въздържали се – 1

Петкова - Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Петкова – След като приехме тези решения сега трябва да изберем председател.

            Кремъкова – Предлагам за председател г-жа Бицова, председател на ПК ОКСМД.

            Милков – Предлагам първо процедурно предложение да гласуваме да изберем председател и ако се приеме предлагам да бъде Стоян Проданов.

            Банков – В правилника ясно е записано кои са процедурни предложения, това не е такова. Когато кмета сформира комисията тогава ще изберем председател. Вашето предложение беше бланкетно г-жо Бицова. Аз съм против предложението на г-н Милков.

            Папашимов – Смятам, че г-н Банков е прав. Нека се види състава на комисията и тогава да се избере председател.

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-н Милков.

Гласували      за – 6                          против – 21                           въздържали се – 7

Не се приема.

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-н Папашимов.

Гласували      за – 25                        против – 1                             въздържали се – 6

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА  Общински съвет Ямбол сформира временна комисия,  в състав - членовете на ПК ОКСМД, членовете на Обществен съвет по култура към Община Ямбол, архитектите на Община Ямбол, със задача да проучи всички запазени паметници на територията на общината и да подготви цялостна концепция относно разполагането на историческите паметници в подходяща архитектурна среда. Възлага на кмета да определи посочените експерти от състава на общинската администрация. За извършеното ВК да внесе доклад в ОбС.

            2. На основание чл.21, ал1, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.7, ал.1, т.1 от правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол общинският съвет избира председател на Временната комисия.

 

 

                        ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно изразяване мотивирано становище на ОбС Ямбол по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Цонка Колева Динева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителят няма допълнения по приложения материал.

      Петкова – Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване предложението на вносителя.

Гласували      за – 12                        против – 14                           въздържали се – 5

Не се приема.

 

            Предложението не се прие.

 

 

                        ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно определяне пазарна цена на общинско жилище ж. к. „Възраждане” 28-А-2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителят няма допълнения по приложения материал.

      Георгиева – Има ли фактическа разлика между точките от дневния ред 4, 8 и 5, 6, 7 – определяне пазарна цена и продажба? Ако няма, защо са разписани по различен начин?

      Славов – Няма никаква разлика в същността на материалите. Основанията са едни и същи. Някои са написани с няколко изречения повече, защото така е записано в актовете за собственост. (Банков и Георгиева от място – на едните само се определя цена, а на другите пише и че се продава) Няма никаква разлика, въпрос на терминология.

      Петкова – Няма други желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване предложението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – 2                             въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот?

К. Йоргова – Гласувах „за”

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2),  чл. 47(1)т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26(4) от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.552.26.26.2 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин петдесет и две точка двадесет и шест точка двадесет и шест точка две/, с площ 29.84 /двадесет и девет цяло и осемдесет и четири/ кв.м.,  ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и прилежащо мазе № 2, находящ се на І етаж от сграда с идентификатор 87374.552.26.26, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.552.26 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к.”Възраждане”, бл.28, вх.А, ет.1, ап.2 в размер на 11 700.00  лв., на  която цена го продава на Трендафилка Енчева Трендафилова, с постоянен адрес гр. Ямбол, ж.к.”Възраждане” блок 28, вх.А, ет.1, ап.2.

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор. 

 

 

 

 

                        ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена на общински имот, апартамент в ж.к. „Граф Игнатиев” 66-А-17.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, определя пазарна цена на имот: Апартамент 17, находящ се в гр. Ямбол, ж.к. ”Граф Игнатиев” бл.66, вх.А, ет.6,  в размер на 18 200 лв. без ДДС.

                       

 

 

                        ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно  определяне пазарна цена на общински имот, апартамент в ж.к. "Г. Бенковски" 18-В-42.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Петкова – Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, определя пазарна цена на имот: Апартамент 42, находящ се в гр. Ямбол, ж.к. ”Георги Бенковски” бл.18, вх.В, ет.1,  в размер на 37 700 лв. без ДДС.

            2. Упълномощава кмета на общината да извърши процедурата по продажбата.

 

                  

                        ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно  определяне пазарна цена на общински имот, апартамент, в ж.к. "Хале” 5-Ж-143.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост , определя пазарна цена на имот: Апартамент 143, находящ се в гр. Ямбол, жк ”Хале” бл.5, вх.Ж,ет.7, в размер на 17 000 лв. без ДДС.

 

 

 

                        ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно определяне пазарна цена на общински имот, апартамент ж.к. "Хале" 7-Б-93.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                      против – няма           въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот?

К. Йоргова – Гласувах „за”

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2),  чл. 47(1)т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26(4) от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.36.1.93 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и шест точка тридесет и шест точка едно точка деветдесет и три/, с площ 60.85 /шестдесет  цяло и осемдесет и пет/ кв.м.,  ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и прилежащо мазе № 102, с площ 3.84 кв.м., находящ се на 12 етаж от сграда с идентификатор 87374.546.36.1, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.546.36 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к.”Хале”, бл.7, вх.”Б”, ет.12, ап.93 в размер на 20 000.00  лв., на  която цена го продава на Мариана Господинова Стефанова, с постоянен адрес гр. Ямбол, ж.к.”Хале” блок 7, вх.”Б”, ет.12, ап.93.

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор. 

 

 

 

                        ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно  определяне пазарни цени на общински земи, върху които е било учредено право на ползване по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Карска – Цените на тези имоти са крайно занижени. Наистина трябва да се продаде на хората, които са подали молбите си в срок, но не на тази цена. От картинката не е много ясно къде се намират, това е по пътя за Кукорево от дясно. По мои проучвания там земите вървят от 2 до 20 хил. декара. Така ние ще направим подарък на тези хора, които са ги ползвали вече десет години. Предлагам кмета да си оттегли предложението и ОА да изработи и внесе ново предложение.

            Славов – Общинската администрация и кметът не правят подаръци. В нормативните актове пише, че се внася в ОбС пазарна цена, изготвена от лицензиран експерт – оценител. Самата цена се определя от съвета. Продажби там в последните години няма, защото предния съвет ги блокира. ОбС може да предложи каквито иска цени, но ОА не може да предложи по-високи цени.

            Сивкова – Посочените цени в предложението за три от имотите не съответстват на определените от лицензирания оценител. В закона е записано, че оценките се определят с решение на ОбС по реда на ЗОС. Не може да е по-ниска от тази по ал.2 и там отиваме в една друга наредба. Трябваше да ни се дадат цените по тази наредба и тогава да решим. Сега нямам яснота по предложението. В докладите на оценителите пише, че цената е 5, 6 8 хиляди лева на декар, а се предлагат цени от 950 лв. на декар. Твърди се, че не са атрактивни, което не е вярно. В община Тунджа 508 кв. м. се продадоха за 1890 лв. Това е в ущърб на бюджета на общината при продажба на цени поне наполовина по-ниски от реалните. Предлагам да отложим това предложение, да се преразгледа и когато се приемат докладите на оценителите да се проверяват за несъответствия.

            Славов – Ако не разполагате с информация, която да Ви помогне да определите реалната цена, съгласен съм с г-жа Сивкова.

            Миланов – Цените са нереални, но ОА не може да посочи други. Следователно трябва да се възложат на друг оценител оценките, за да има база за работа.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение за отлагане на г-жа Сивкова.

Гласували      за – 32                        против – 4                             въздържали се – 1

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Отлага за следващо заседание.

 

 

 

            Банков – отр. вот – Това не е процедурно предложение, това си е предложение за решение, по правилника първо се гласува за отлагане. Имайте предвид, че това постановление излезе много отдавна. Гласувах отрицателно, защото от тези места нито едно няма на първа линия. Много такива места се продадоха през годините, на Курткая и др. Хората са ги ползвали по десет години, трябва да са ги купили отдавна.

            Костов – отр. вот – Гласувах против, защото не съм съгласен с това отлагане. Подведоха са колегите, там местата не струват много, има денивелация и се наводняват. Няма нищо атрактивно. Много Ви моля да не се подвеждате така друг път

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно приемане на общинска програма за закрила на детето за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Антонова – Тук се споменава майчино и детско здравеопазване. Съжалявам, не можах да присъствам на заседанието на ПК ЗСД. Нека не забравяме, че в рисковите групи майките са деца и децата са майки. Затова предлагам да се добави в раздел здравеопазване, цел 1, нова дейност 1.2. с текст: Обучение на момичета до 16 години от рискови групи по въпроси за половата хигиена и подготовката им за майчинство. След това в индикатори също да се запише - брой обучени момчета до 16 годишна възраст. Следващите да минат с една назад.

            Петкова – Подлагам на гласуване първото предложение на д-р Антонова.

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 6

Приема се.

            Подлагам на гласуване втората част от предложение на д-р Антонова.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 7

Приема се.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с включеното допълнение.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето и чл.21, ал.1, т.12 и ал.3 от ЗМСМА  приема Общинска програма за закрила на детето в община Ямбол за 2012г.

 

 

 

                        ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем с "Авто - мото ойл" ЕООД за обект складово помещение в ж. к. "Хале".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Костов – Относно срока и миналия път говорихме, че когато наемателят не е посочил с колко желае да бъде продължен срока на договора и е коректен към общината, да удължим до максималния срок, в случая още седем години. Същото важи и за следващите предложения за продължаване срока на действие на договори за наем.

            Сивкова - В духа на г-н Костов искам да кажа, че има някаква неяснота по какви критерии ни се предлага удължаването на срока на договорите от ОА. Тук наемателят не е посочил срок, предлага се седем години. Другата фирма е посочила срок седем години, предлага ни се три години да удължим. Иначе подкрепям становището на г-н Костов, че където може трябва да се удължи до максималния срок, но хората трябва да бъдат попитани.

            Чолаков – Предлагам да приемем до седем години, а когато се сключва договора да се напише точно.

            Славов – Като основания за предложенията и като принципно решение за удължаване на сроковете на договорите до максималния срок е, че наемателите се чувстват сигурни и могат спокойно да си развият бизнеса. По конкретното предложение на г-н Костов, трябва всичко да е еднакво, да се обсъди с наемателите и тогава. Ако трябва да отложите решенията.

            Костов – По т.11 и т.12 няма посочен срок в молбите на наемателите, може да се отложат, но другите имат посочен срок.

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-н Костов за отлагане на решението.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Отлага за следващо заседание.

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем с "Шанс Паскалеви" ООД, за обект № 19, магазин на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – Предлагам да отложим решението за следващо заседание, за да се уточни срока.

            Петкова – Няма други желаещи за изказвания, подлагам на гласуване предложението на г-н Миланов.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – 2

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Отлага за следващо заседание.

 

 

 

                        ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем № 3313/10.07.2009 С ЕТ "Теди Ками 90 Ваня Желева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов – Като вносител предлагам със седем години да се продължи  срока на действие на договора.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                      против – няма           въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3313/10.07.2009г., с ЕТ „ТЕДИ КАМИ-90-ВАНЯ ЖЕЛЕВА”, гр. Ямбол, ЕИК 040437901 със седалище и адрес на управление ул. „Търговска” № 58, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект № 6 – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки представляващ част от имот – частна общинска собственост, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, гр. Ямбол, с обща площ 74.50 кв.м., със 7 /седем/ години, считано от 15.07.2012г.

 

 

 

 

                        ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем № 3311/10.07.2009 С ЕТ "Теди Ками 90 Ваня Желева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов – Като вносител предлагам със седем години да се продължи  срока на действие на договора.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                      против – 1                  въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3311/10.07.2009г., с ЕТ „ТЕДИ КАМИ-90-ВАНЯ ЖЕЛЕВА”, гр. Ямбол, ЕИК 040437901 със седалище и адрес на управление ул. „Търговска” № 58, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект № 2 – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки представляващ част от имот – частна общинска собственост, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, гр. Ямбол, с обща площ 62.30 кв.м., със 7 /седем/ години, считано от 15.07.2012г.

 

 

 

                        ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем № 3312/10.07.2009 С ЕТ "Теди Ками 90 Ваня Желева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов – Като вносител предлагам със седем години да се продължи  срока на действие на договора.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                      против – няма                       въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3312/10.07.2009г., с ЕТ „ТЕДИ КАМИ-90-ВАНЯ ЖЕЛЕВА”, гр. Ямбол, ЕИК 040437901 със седалище и адрес на управление ул. „Търговска” №58, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект № 3 – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки представляващ част от имот – частна общинска собственост, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, гр. Ямбол, с обща площ 51.00 кв.м., със 7 /седем/ години, считано от 15.07.2012г.

 

 

 

                        ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем № 3310/10.07.2009 С ЕТ "Теди Ками 90 Ваня Желева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов – Като вносител предлагам със седем години да се продължи  срока на действие на договора.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                      против – 1                  въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3310/10.07.2009г., с ЕТ „ТЕДИ КАМИ-90-ВАНЯ ЖЕЛЕВА”, гр. Ямбол, ЕИК 040437901 със седалище и адрес на управление ул. „Търговска” № 58, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект №1 – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки представляващ част от имот – частна общинска собственост, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, гр. Ямбол, с обща площ 45.30 кв.м., със 7 /седем/ години, считано от 15.07.2012г.

 

 

 

                        ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно допускане изработването на проект за изменение на ПУП - ПР на ПИ с пл.№ 2012, кв.119, ул. "Средна гора" № 4 -6.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Сивкова – В проекторешението трябва да се промени чл. 134, ал. 2, т. 7  с т. 6, тъй като имота е закупен от г-н Зафиров, а предишните собственици по съдебен ред са го получили. Това обсъдихме в ПК на последното заседание и Ви го предлагам днес.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова.

Гласували      за – 30                      против – няма                       въздържали се – 3

Приема се.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с промяната.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                      против – 1                             въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, допуска и дава съгласието си за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ на ПИ с пл.№ 2012, от кв.119, по действащия план на гр. Ямбол – Първи жилищен район, с идентификатор 87374.532.131. по кадастрална карта на гр. Ямбол и адрес: ул.„ Средна гора” № 4-6.

 

 

 

                        ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно предварително съгласие за прокарване на водопроводно отклонение през ПИ, собственост на Община Ямбол по заявление от "Русенов" ЕООД, Емил Русенов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Сивкова – На заседанието на ПК беше констатирано, че в описанието на първия ПИ в  проекторешенията едното 87374. трябва да отпадне. Няма такива номера по КК на Ямбол.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова.

Гласували      за – 31                       против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с промяната.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                      против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на „Русенов” ЕООД, ЕИК 128594773, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж.к.”Златен рог”, бл.31, вх.”Г”, ап.58, представлявано от Емил Димитров Русенов за прокарване на трасе на ново водопроводно отклонение от съществуващ азбестоциментов водопровод с диаметър Ф200 мм  до складова база в ПИ 87374.42.414, местност „Чатал могила” по КК на гр. Ямбол през ПИ както следва:

       ПИ с идентификатор 87374.42.397, по КК на града - публична общинска собственост, начин на трайно ползване – местен път, с обща площ 16 569 кв.м., дължина на трасето 382 м. и площ на сервитута 2 325 кв.м.

       ПИ с идентификатор 87374.42.317 по КК на града – публична общинска собственост, начин на трайно ползване –селскостопански, полски, ведомствен път, с обща площ 19 654 кв.м., дължина на трасето 20 м. и площ на сервитута 83 кв.м.

 

 

            Чолаков – Предлагам да продължим по дневния ред, без да ползваме почивката.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 26                      против – 4                             въздържали се – 4

Приема се.

 

 

                        ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.512.39 по КК на Ямбол, м. "Кайнашки баир" по молба от Йордан Иванов Добрев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Петкова – Няма желаещи да се изкажат.   Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                      против – 1                             въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността между Община Ямбол в ПИ 87374.512.39, по кадастралната карта на гр. Ямболкато на  Йордан Иванов Добрев, с постоянен адрес гр. Ямбол, ж.к.”Златен рог”, бл.11, вх.”А”, ап.10 се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост 895/1942 /осемстотин деветдесет и пет от хиляда деветстотин четиридесет и две/ и.ч. от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.512.39 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и дванадесет точка тридесет и девет) по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият с площ 1942 кв.м /хиляда деветстотин четиридесет и два/, идентичен с   УПИ ІV 39 /римско четири арабско тридесет и девет/ - кв. 174/ сто седемдесет и четири/ по регулационния  план на гр. Ямбол,  при граници на имота ПИ.87374.512.49, ПИ 87374.511.75, ПИ 87374.511.73, ПИ 87374.512.33 и ПИ 87374.512.40, по кадастралната карта на града за сумата от 7 585.12 (седем хиляди петстотин осемдесет и пет цяло и дванадесет) лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

                        ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно придобиване от община на военни имоти, собственост на МО.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 28                      против – 2                             въздържали се – 2

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                      против – 2                             въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

           1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост дава съгласие община Ямбол да придобие в собственост във фактическото им състояние, следните военни имоти:

 

           І.  Бивши „Пехотински казарми”:

 

            а/. Поземлен имот с идентификатор 87374.526.109 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и шест точка сто и девет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол - имот със специално предназначение, заедно с 13 бр. сгради, находящи се в гр. Ямбол, в управление на Министерството на отбраната, съгласно АЧДС № 3101/31.10.2011г.

            б/. Поземлен имот с идентификатор 87374.526.117 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и шест точка сто и седемнадесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол - имот със специално предназначение, заедно с 28 бр. сгради, находящи се в гр. Ямбол, в управление на Министерството на отбраната, съгласно АЧДС № 3050/23.08.2011г.

            в/. Поземлен имот с идентификатор 87374.526.118 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и шест точка сто и осемнадесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол - имот със специално предназначение, заедно с 21 бр. сгради, находящи се в гр. Ямбол, в управление на Министерството на отбраната, съгласно АЧДС № 3055/29.08.2011г.

            г/. Поземлен имот с идентификатор 87374.526.119 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и шест точка сто и деветнадесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол - имот със специално предназначение, заедно с 27 бр. сгради, находящи се в гр. Ямбол, в управление на Министерството на отбраната, съгласно АЧДС № 3054/29.08.2011г.

            д/. Поземлен имот с идентификатор 87374.526.120 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и шест точка сто и двадесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол - имот със специално предназначение, заедно с 10 бр. сгради, находящи се в гр. Ямбол, в управление на Министерството на отбраната, съгласно АЧДС № 3052/26.08.2011г.

            е/. Поземлен имот с идентификатор 87374.526.121 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и шест точка сто  двадесет и едно/ по кадастралната карта на гр. Ямбол - имот със специално предназначение, заедно с 22 бр. сгради, находящи се в гр. Ямбол, в управление на Министерството на отбраната, съгласно АЧДС № 3053/26.08.2011г.,

            ж/. Поземлен имот с идентификатор 87374.526.122 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и шест точка сто двадесет и две/ по кадастралната карта на гр. Ямбол - имот със специално предназначение, заедно с 21 бр. сгради, находящи се в гр. Ямбол, в управление на Министерството на отбраната, съгласно АЧДС № 3049/23.08.2011г.

            з/. Поземлен имот с идентификатор 87374.526.123 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и шест точка сто двадесет и три/ по кадастралната карта на гр. Ямбол - имот със специално предназначение, заедно с 27 бр. сгради, находящи се в гр. Ямбол, в управление на Министерството на отбраната, съгласно АЧДС № 3051/24.08.2011г.

 

            ІІ. Бивши „Пионерни казарми”:

 

            а/. Поземлен имот с идентификатор 87374.532.141 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и две точка сто четиридесет и едно/ по кадастралната карта на гр. Ямбол - имот със специално предназначение, с площ 26 050.15 кв. м,  заедно със сградите в имота, находящ се в гр. Ямбол, в управление на Министерството на отбраната, съгласно АЧДС № 0879/01.07.2005г.

            б/. Поземлен имот с идентификатор 87374.532.143 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и две точка сто  четиридесет и три/ по кадастралната карта на гр. Ямбол - имот със специално предназначение, с площ 17 488.48 кв. м., заедно със сградите в имота, находящ се в гр. Ямбол, в управление на Министерството на отбраната, съгласно АЧДС № 0879/01.07.2005г.

            в/. Поземлен имот с идентификатор 87374.532.144 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и две точка сто четиридесет и четири/ по кадастралната карта на гр. Ямбол - имот със специално предназначение, с площ 28 870.21 кв. м,  заедно със сградите в имота, находящ се в гр. Ямбол, в управление на Министерството на отбраната, съгласно АЧДС № 0879/01.07.2005г.

 

           2. Освобождава Министерството на отбраната от заплащане на неизплатените до момента на прехвърляне местни данъци и такси за съответния имот.

 

           3. Възлага на кмета на Община Ямбол, последващите, съгласно закона действия.

 

           

           

 

           

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПРР - Изграждане на регионална система за управление на отпадъците Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 29                      против – 1                             въздържали се – 2

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 26                      против – 1                             въздържали се – 3

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т. 12 и т.23 от ЗМСМА:

            1. Изменя и допълва Решение по точка тридесет и четвърта, прието на трето заседание на ОбС Ямбол, проведено на 30 ноември 2011г., както следва:

            1.1.  Променя текста на точка 2 от Решение по точка тридесет и четвърта на трета сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 30 ноември 2011 година, както следва:

            „Дава съгласие за реализацията на проект ,,Изграждане на регионална система  за управление на отпадъците, регион Ямбол”, Община Ямбол да осигури собствено участие в индикативен размер на 680 375 лева.”

            1.2. Променя текста на точка 3., както следва:

            „Дава съгласие Община Ямбол да осигури оборотни средства в индикативен размер на  2 154 000 лева от необходимите оборотни средства  за извършване на първоначално допустимите разходи по проекта, преди възстановяването им от Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013г”.

            1.3. Създава нова точка 5. със следния текст:

            „Дава съгласие Община Ямбол да осигури средства за недопустимите разходи по проекта в размер на  индикативната стойност от близо 126 000 лева, като  конкретния размер съответстващ на предложената от изпълнителя стойност се осигури от собствените приходи по бюджета на община Ямбол за 2013 година.”

            2. Текста на останалите точки от Решение по точка тридесет и четвърта, прието на трето заседание на ОбС Ямбол, проведено на 30 ноември 2011г. се запазва непроменен.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно приемане на актуализация на Общинска програма за управление на отпадъците с период на действие 2008 - 2013.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 28                      против – няма                       въздържали се – 5

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 29, ал.3, т.2 от Закона за управление на отпадъците и Решение № СЗ–7–ЕО/2012г. на РИОСВ – Стара Загора, приема Актуализацията на Общинската програма за управление на дейностите по управление на отпадъците, с период на действие 2008-2013г.

 

 

 

      Петкова - Поради изчерпване на дневния ред закривам десетото заседание на  ОбС Ямбол. Следващото заседание ще бъде на 13 юли.

           

 

 

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                              д-р Т. Петкова

 

                                                          Протоколист:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова