ПРОТОКОЛ № ХІ

 

 

            Днес, 27.06.2012г. съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 17.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0006/21.06.2012г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха 32. Отсъстваха петима общински съветници:

            Вълкана Янкова

            Георги Миланов

            Мариета Сивкова

            Николина Хаджигеоргиева

            Стоян Проданов      

            На заседанието присъства г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол.

Кворум в 17.10 часа 30 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол г-жа Татяна Петкова откри единадесетото заседание на Общинския съвет. Няма питания. В канцеларията има получен отговор на питане от г-жа Сивкова от предходното заседание, но днес тя отсъства и ще се огласи следващия път.

 

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП РЧР, създаване на Звено за услуги в домашна среда към ДСП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

            Петкова - Имате думата по дневния ред. Няма желаещи.

            Петкова – Подлагам на гласуване дневния ред.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

 

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП РЧР, създаване на Звено за услуги в домашна среда към ДСП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП РЧР, създаване на Звено за услуги в домашна среда към ДСП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителят няма допълнения по приложения материал.

      ПК ЗСД приема предложението.

      Калиманов – Въпросът ми е за каква стойност е самия проект, каква сума ще платим ние? Не виждам в материала и какъв ще е капацитета на този проект.

      Папашимов – Капацитета е 40 броя, съфинансиране от общината няма. Община Ямбол ще доплати само за осемте процента, които трябва да продължат работа една година след приключване на проекта, около десет хиляди лева. Проектът ще започне 2013г., а средствата, които ще се дават от общината ще са необходими 2014г.

      Петкова – Искам да уточня за г-н Калиманов, че общата сума на проекта е от 80 до 200 хил. лв. Предстои точната сума да се определи.

      Банков – Тази схема стои от април месец. Защо сега се налага да го гледаме този проект, точно преди крайния срок, който е в други ден? Вносителя не го чух, някой отговаря вместо него. Каква е точната сума, тука пише до 100%, 10% и до сто процента? Създава се звено, колко ще струва? Просто начина, по който се представя тук предложението е много неясен. Искаме да разберем параметрите, защото сега като дадем съгласие после кмета си работи.

      Славов – Първо, искам да Ви благодаря, че тази вечер се събрахте на заседание. Поводът, по който сме се събрали, не е подходящ за заяждане. От 2007г., от както сме в ЕС и кандидатстваме по програми процедурата е една и съща. Винаги се започва с решение на общинския съвет., който дава съгласие за кандидатстване. Иначе няма смисъл да се разработва проект. Този проект е изключително деликатно ориентиран, към хората, които имат нужда от обгрижване. Вече две години сме бенефициенти на такива услуги и хората ги искат. Създаването на това звено става само на хартия към момента, няма нужда от средства. Няма финансово бреме за Община Ямбол. Аз също не съм видял проекта, виждам го в момента, когато дойде време да се подава. Естествено екипът работи, във връзка сме и се обсъждат нещата, но окончателно всичко се става след Вашето решение. Не аз, гражданите на Ямбол ще Ви бъдат благодарни, ако приемете решението.

      Димов – Предлагам да прекратим дебатите и да гласуваме.

      Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 19                        против – 5                             въздържали се – 5

Приема се.

      Банков – пр. ГС – По принцип съм за такива проекти, но подхода ме притеснява. Информацията за този проект е напълно недостатъчна. Ако наистина формално трябва да подкрепим да кандидатстваме е достатъчно само първото решение. Следващите решение вече са различни. След това, казва се, че общината нищо няма да харчи от бюджета си, а защо се казва до 100%, маже да се 10%, 50%, не е ясно. Пет години трябва да се поддържа дейността, за да има устойчивост проекта. Колко са 8%, от колко? А още от април е трябвало да се работи по тази схема, някой не си е свършил работата. Оказва се, че нямаме днес и проект. Така че не е така просто, ние сме за, но не е обмислено. Експертите иначе щяха да ни отговорят. Аз мисля, че утре и в други ден ако работят, няма да се получи. Мисля, че проекта е готов и на тези неща може да се отговори.

      Папашимов – пр. ПК - Г-н Банков, не може само т.1 да гласуваме, изискване е да има такова звено. Оборудването и обзавеждането ще бъдат придобити по проекта, и след това ще продължат да се ползват. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя.

            Петкова - Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 21                        против – 8                             въздържали се – 1

Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – 4

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 – „ПОМОЩ В ДОМА”.

 

2. Дава съгласие, след одобрение на проектното предложение и подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ, да бъде създадено Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж, в което да се извършват три основни типа почасови дейности:

- дейности за лична помощ, в т.ч. и дейности с медико-социална насоченост;

- дейности за социална подкрепа и социално включване;

- комунално-битови дейности.

 

3. Утвърждава Методика за определяне размера на таксите, които заплащат потребителите в Звеното за услуги в домашна среда.

 

4. За срок не по-малък от една година от датата на одобрение на окончателния доклад по проекта, да се осигурят средства от общинския бюджет в размер, който да обезпечи заетостта на не по-малко от 8% от наетите по проекта служители.

 

5. Обзавеждането и оборудването, придобити със средства от безвъзмездната помощ, да запазят собствеността, функцията и предназначението си за срок не по-кратък от 5 години от датата на одобрение на окончателния доклад.

 

 

 

 

      Петкова - Поради изчерпване на дневния ред закривам единадесетото заседание на  ОбС Ямбол.

           

 

 

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                              д-р Т. Петкова

 

                                                          Протоколист:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова