ПРОТОКОЛ № ХІІ

 

            Днес, 13.07.2012г. съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0008/05.07.2012г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  36, отсъства

            Наско Иванов Стефанов.

            На заседанието присъства г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол.

Кворум в 9.10 часа 33 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол г-жа Татяна Петкова откри дванадесетото заседание на Общинския съвет.

            Петкова – Постъпило е предложение за директно излъчване на днешното заседание на ОбС Ямбол от телевизия „Диана”.

            Подлагам на гласуване предложението за пряко излъчване на днешното заседание.

Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Петкова – Има ли питания? Няма. Постъпил е отговор на питане от г-жа Сивкова относно прекратяване участието на Община Ямбол в дружество ЯХШ „Проф. Г. Димитров” и последващи действия от страна на кмета на общината. Г-н Славов не е тук в момента по уважителни причини, може ли аз да Ви го прочета?(от място Сивкова – Не, следващият път, когато има кмет) (приложено към материалите по заседанието)

 

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Марияна Асенова Стоянова в полза на детето й Исус Стоянов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

2.      Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление общински имот на ул. "Преслав" № 58 на ГД "ПБЗН", Ямбол във връзка с промяна на правен субект.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем с "Шанс Паскалеви" ООД, за обект № 19, магазин на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем с "Авто - мото ойл" ЕООД за обект складово помещение в ж. к. "Хале".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем за общински имот на ул. "Ал. Стамболийски" с обществена фондация "Мостове над Тунджа".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно  предварително съгласие на ОбС за промяна предназначението на част от полски път в общински път по заявление от Сава Мушков и Ласка Йорданова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно  определяне на пазарна цена и продажба на общински имот - апартамент, ул. „Независима България”, бл.4, вх. Б, ап.9.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно  промяна в статута на общински имот от публична в частна собственост, Кантон - жилище и почивна станция, м. Бакаджик.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно  определяне на зона за кратковременно платено паркиране на улици, площади или части от тях - ПОС. Преобразуване на ОП „Общински пазари” в ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно  продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно провеждане на конкурс за избор на управител на „Обреден комплекс” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

            Петкова - Имате думата по дневния ред.

            Марчева - Предлагам т.1 да бъде предложение относно промяна в бюджета на общината във връзка с проекта за парка.

            Миланов - Предлагам като последна точка да бъде доклада на ВК за правилника, тъй като по-късно постъпи.

            Костадинов - Предлагам да влезе в дневния ред нова точка - Предложение от кмета на общината относно изменение на решение по проектно предложение "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - първа фаза", по ОПОС.

            Банков – Предлагам т.9 да отпадне от проекта за дневен ред.

            Петкова – Заповядайте да мотивирате предложенията си.

            Марчева – Моето предложение е ясно защо се предлага да влезе днес, предстои в момента откриването на парка, много ямболски граждани ще присъстват.

            Банков – Не разбрах кога ще е откриването, от пресата разбрах, че вчера е имало някаква окончателна пресконференция. Не разбрах от мотивацията защо днес трябва да влезе. По-късно се раздаде, не знам колко са го гледали ПК. Това е сериозно предложение, за два милиона щеше да стане, сега се вижда, че отново трябват допълнителни пари. Това ще е поредния обект, който ще влезе в съда, аз Ви обещавам. Вие ще го приемете, но не забравяйте, че е с поименно гласуване и всеки трябва да си носи отговорността. Това е повече от 10% увеличение. Всички тези корекции са забранени от закона. Това е точно корупцията, която се извършва с проектите. Мисля, че трябва да направим ВК, която да разгледа този въпрос. Никой не ни даде отчет какво и какви средства е извършено. Всичко е свързано с нашите съграждани, заедно с повишението на такса смет, което се подготвя за тях, поредната балтийка.

            Миланов – За трети път внасяме това предложение за промяна на правилника, тъй като винаги се появяваха нови предложения. ВК е много щастлива, че можа да работи шест месеца и да обхване всички предложения на съветниците.

            Банков – Моля Ви, прочетете го правилника какъв е реда. Като Ви дадат листчето, поне да Ви кажат как се прави. В правилника има ред едно предложение как се прави, как да влезе, как се обсъжда, как се гласува. Изключително много засяга нашите съграждани, защото тука нищо няма да се обсъжда, само в ПК, където пък се работи като предложенията ги няма или по телефона се вземат мненията и получават пари за това. По обяд в един часа се правят заседания на ПК, ние работим, не може по всяко време да излизаме от работа. След пет часа трябва да се правят ПК. После, за председателя, ми той е жив човек, има физически нужди, може ли да няма заместник – председател? Или защото аз направих предложение? Това предложение за промени затваря работата на общинския съвет, превръща сесията в един формален акт на гласуване. Следващата стъпка е да работим като ни викат само да се подписваме и толкова.

            Костадинов – Предложението ми беше направено, защото всички забележки на УО трябва да бъдат отстранени до 16.07.12 г.

            Славов – Много благодаря за заплахите, това е прерогатив на Вашата партия, както и листчетата, за които говорите, позивите. Ще помоля г-жа Сивкова като заместник – кмет в община Тунджа да ограмоти г-н Банков за работата по изпълнението на проектите. Винаги възникват допълнителни работи, които са неизбежно необходими, за да бъде завършен проекта. Надзорът има задължение да проконтролира всички строителни работи. За да се разплатят тези пари допълнително също има процедура, но всички пари ще отидат за това да бъде довършен проекта в неговата пълнота и цялост. Когато нищо не правиш няма как да сбъркаш, това е най-удобното положение. Опитвате се да спънете нещо хубаво, което вече се е случило. Сигурен съм, че и по другите европроекти, ако се наложи да има допълнителни средства по същия начин ще говорите. Ако общинският съвет е форума, който трябва да защитава ямболци, нека ги защитава, ако не, нека е ясно.

            Петкова – От 10.00 часа е откриването на Градския парк, обществено значимо събитие е и на основание чл.46.1 от правилника прекъсвам заседанието от 9.30 до 11.00 часа.

            След прекъсването в 11.15 часа кворум 31 съветника.

            Банков – пр. ГС – Г-жо Петкова, днеска безпрецедентно и безобразно водите заседанието, по един елементарен дневен ред, по-нататък не знам какво ще е. От един месец се знае, че днес ще има заседание и без основание беше прекъснато. Освен г-н Славов друг не говори за политика тука. Ще му оставя един устав на БСП да види как стоят нещата, защото все за пленуми и конгреси говори. Това е по партийната политика. Иначе 500 хил. бяха за социалния комплекс, 100 хил. за депото и сега още се искат, това го говоря за Вас, още 300 хил. сега се искат, станаха един милион, благодарение на некадърното управление на ГЕРБ. Политиката на ГЕРБ е да покрива от бюджета, а средствата в бюджета са от гражданите. Така че с политиката си ГЕРБ с 50% вдигна такса смет, вдигна местните данъци, сега залагате и местните такси да се вдигнат. Политиката на ГЕРБ е да обслужва интересите на някои. Изказванията ми тук са принципни. Кмета е много ангажиран, просто е оставил общината. Дела, дела и пак дела, ама в града трябва, не в съда. Колеги, правете политика, не партийна политика. Важно е какво ще оставите след себе си.

            Папашимов – Не сте разбрали защо се дава тази почивка, мисля, че много добре знаете защо беше – открива се парка. Трябваше да видите колко много хора дойдоха. Още по Ваше време трябваше да направите депото, а сега се плащат глоби. Заради Вашата некадърност.

            Банков – процедурно – Г-жо Председател, грубо нарушавате правилника. По кой ред дадохте думата на д-р Папашимов? За депото от две години се плащат парите и вече втори проект има за него. Г-н Славов ще питате за депото.

            Банков – За трети път вече от предния мандат ни се предлага този материал по т.9 без някаква промяна. Отново ще обложим гражданите с по едно левче на час. Отново правим всичко без никаква мисъл. Изработва се ОУП, транспортна схема, без тия работи на трябва да се прави синя зона. Имаше прието да се направи паркинг до художествената галерия, беше заложен в бюджета, не се направи. Беше заложил предишния ОбС ул. „Цар Самуил” да се направи до ул. „В. Карагьозов” до НТС, не е направено. Просто се иска да се съберат едни пари. В предложението няма посочен бюджет. Пише, че всичките левчета ще се ползват за ремонти, но има едни 12 щатни бройки, за които нищо не се казва от къде ще се финансират. Ако искате, гласувайте го, но първо трябва другите неща да се направят.

            Миланов – Ако бяхте мотивирали само изключването на точката щях да Ви  подкрепя, но Вие изказахте Вашето мнение и сега трябва да остане в дневния ред, за да се чуят и другите мнения.

            Сивкова – Действително Ямбол ще има нужда от такава зона като един развиващ се европейски град и нямам нищо против да се обследва синя зона. Би следвало да има много предварителна работа – да се огледа организацията на движението, да се прецени колко са местата, колко хора ще са необходими за осъществяването на дейността по зоната, за колко средства става въпрос и много други неща. Съгласна съм да се работи в тази посока. Нашите решения, в този вид, който са предложени не дават възможност на общинската администрация за работа. Тези такси, които са  посочени трябва да бъдат описани в наредбата за таксите. В други градове са писани и в наредбата за опазване на обществения ред, разписани са изискванията в нея, за да могат да се пишат актове на нарушителите. Така че трябва да се изработят предварително много други неща. Пак Ви казвам, че начина, по който ни е предложено това решение не води до нищо за ОА. Трябва да ни се предложат изменения в наредбите, това е законният израз на това предложение.

 

            На всички разпечатки от електронната система за гласуване по № 19 се изписва името Каньо Канев, да се чете Стоян Проданов, под № 26 се изписва името Иван Мандаджиев, да се чете Мария Славова. (гласуват със стара карта, тъй като са забравили своята)

 

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване предложенията по дневния ред, първо на г-жа Марчева за т.1.

Гласували      за – 22                        против – 10                           въздържали се – 3

Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението на г-н Миланов за последна точка правилника.

Гласували      за – 25                        против – 8                             въздържали се – 2

Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението на г-н Костадинов за уточненията по депото като предпоследна точка.

Гласували      за – 22                        против – 8                             въздържали се – 4

Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков т.9 да отпадне.

Гласували      за – 12                        против – 19                           въздържали се – 4

Не се приема.

            Сивкова – Вземам думата, тъй като се появи г-н Славов и по повод на споменаване на името ми в предното му изказване. Против съм вплитането на името ми в такива изказвания. Винаги съм работила като общински съветник в дух на конструктивност и доброжелателност. Изказвала съм становището си по въпроси, които са неясни или не добре описани в предложенията още на заседанията на ПК. Не ми е  приятно да се споменава името ми по този начин.

            Славов – Извинявам се, ако моите думи са Ви засегнали, но го споменах понеже председателя на групата съветници говори неясно за нещата, можеше да се заинтересува. Извинявам се.

            Банков- процедурно – Г-жо Петкова, грубо нарушавате правилника, ако трябва да взема почивка да го прочетете. Кмета да не обяснява кой кого да обучава. Той сега обучава съда.

            Петкова – Подлагам на гласуване целия дневен ред анблок с приетите промени.

Гласували      за – 25                        против – 6                             въздържали се – 4

Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна в бюджета на общината за 2012 във връзка с изпълнението на проект "Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в община Ямбол"  по ОПРР.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Марияна Асенова Стоянова в полза на детето й Исус Стоянов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

3.      Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление общински имот на ул. "Преслав" № 58 на ГД "ПБЗН", Ямбол във връзка с промяна на правен субект.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем с "Шанс Паскалеви" ООД, за обект № 19, магазин на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем с "Авто - мото ойл" ЕООД за обект складово помещение в ж. к. "Хале".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем за общински имот на ул. "Ал. Стамболийски" с обществена фондация "Мостове над Тунджа".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно  предварително съгласие на ОбС за промяна предназначението на част от полски път в общински път по заявление от Сава Мушков и Ласка Йорданова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно  определяне на пазарна цена и продажба на общински имот - апартамент, ул. „Независима България”, бл.4, вх. Б, ап.9.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно  промяна в статута на общински имот от публична в частна собственост, Кантон - жилище и почивна станция, м. Бакаджик.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно  определяне на зона за кратковременно платено паркиране на улици, площади или части от тях - ПОС. Преобразуване на ОП „Общински пазари” в ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно  продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно провеждане на конкурс за избор на управител на „Обреден комплекс” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно изменение на решение по проектно предложение "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - първа фаза", по ОПОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Доклад относно промени в правилника за работа на ОбС.

ВНОСИТЕЛ: ВК

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна в бюджета на общината за 2012 във връзка с изпълнението на проект "Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в община Ямбол"  по ОПРР.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Сивкова – Разбирам, че различните заповеди на проектанта са причина за допълнителните работи, разбирам че са причина за необходимостта от тези допълнителни средства. Причините, според мен, са две – допълнителни СМР, които са доста и завишение в количествата, разлика с тези на търга. Това означава, че проекта е с много пропуски. Гледан е от експертен съвет, от цялата администрация в едни и друга негова част. Излиза, че някой не си е свършил работата. Относно количествата пропуските са по вина на ОА. Не мога да обвинявам кмета. На управленеца ОА му пази гърба. В случая кмета и ОбС са поставени в недобра ситуация. Надявам се да им се обясни да си вършат работата. Имам и въпрос защо 174 хил. лв. са от ул. „Страхил”, а не са за сметка на онези 200 хил. лв. за проектиране?

            Славов – Г-жа Сивкова много точно каза всичко. Проектанта е нареждал извършването на допълнителните дейности. Проекта е приет от професионалисти, свършили са си работата, но факт е, че в процеса на работа възникнаха и други неща. Няма как ОА да не приеме комплексния доклад. Имайте предвид, че този проект не е възложен директно от ОА. През 2008г. не малко фирми играха за участие по ОПРР. Община Ямбол получи бонуса проекта да е за сметка на държавата, но не ние си избрахме проектанта. От заданието нататък ние почти нямахме инструменти да въздействаме. Да, не е приятно, но всички пера, които са описани са извършени дейности. Да, факт е, че трябва да се вглежда по-внимателно ОА, но това е проект от 2008г., сега опита и знанията са повече. Относно ул. „Страхил” - най-належащите неща са направени, според специалистите може да издържи още една година, а трябва да има средства по проектите за кандидатстване за площадното пространство и зала Диана.

            Банков – Така благичко ни се разказа, че нища не зависи от нас по този проект. Всички искаха един по-добър парк, но повечето средства не са в парка. Ние сме направили заданието. Думичките по всички проекти с които се искат пари са горе-долу същите. Един кредит теглихме, Вие го гласувахте. СМР започнаха в пътната част, не в парка. Това е корупцията на белите якички. Това са средства от бюджета, от петдесет процентното увеличение на данъците в града. Един водопровод от четири милиона се оказа, че струва два и половина, когато компетентните органи го провериха. Когато гласувате, помислете, на всеки гласа ще излезе. Всеки един от нас е съпричастен в това нарушение.

            Миланов – Приемането на един проект не означава, че всичко е готово по него. Предния мандат приехме да стане и сега съм много доволен, че имаме един парк, подобен на този, в който са ме водили моите родители преди 40 години.

            Славов – Виждате, че не всичко е в улиците, то е написано. Винаги има 10% непредвидени разходи и те дават възможност за работа на изпълнителя и възможност да се тушират после нещата.

            Банков – репл. – Г-н Миланов, всички сме за това да бъде направен парка. Гласувах да кандидатстваме с този проект, но не съм гласувал за кредита по фонд ФЛАГ. Освен това едва ли е като този парк от  преди 40 години, защото тогава имаше растителност. Сега е разчистен парка, ще правим пикници. Но ние гласуваме за парите на съгражданите ни. Тези 270 хиляди, те са от местните ни приходи. Кажете пътната част какъв процент е, г-н Славов?

            Миланов – процедурно – Г-жо Председател, когато г-н Банков стане след мен да говори и не внимава какво съм говорил, веднага му отнемайте думата.

            Димов – Предлагам да прекратим дебатите и да гласуваме.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 27                        против – 5                             въздържали се – 3

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                        против – 6                             въздържали се – 4

Петкова - Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                        против – 6                             въздържали се – 5

Петкова - Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Банков – отр. вот - Чудя се за какво ли говорим, трябва само да гласуваме. Гласувах против, защото едни 270 хил. лв. ние от нашия бюджет ги даваме. Не забравяйте, че имаме и дълг към ФЛАГ. Може и други пари да потрябват, очаквам да не възстановят някаква част.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и Наредбата на ОбС по чл. 9а от ЗОБ:

1. Одобрява промени по бюджета на общината за 2012 година по разходната част, в частта за капиталови разходи, съответно и в Разчета за финансиране на капиталовите разходи както следва:

1.1. Намалява годишната задача на обект „Проектиране и основен ремонт на улица „Страхил” от улица „Преслав” до ул. „П. Хитов”/о.т. 182 до о.т. 205/” със 174 000лв., от 200 000 лв. на 26 000 лв., по § 51-00 „Основен ремонт” в местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”, съответно със същата сума се намалява и източника на  финансиране от собствени приходи от продажба на нефинансови активи.

1.2. Намалява годишната задача на обект „Подобряване на градска среда и зоните за отдих – подобект улици” с 15 000 лв., от 30 000 лв. на 15 000 лв., по § 51-00 „Основен ремонт” в местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” съответно със същата сума се намалява и източника на финансиране – собствени приходи от продажба на нефинансови активи.

1.3. Увеличава годишната задача на обект „Подобряване на градска среда и зоните за отдих – подобекти Градски парк и Лесопарк „Боровец” със 189 000 лв., от 70 000 лв. на 259 000 лв., по §§ 51-00 „Основен ремонт” в местна дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”, съответно със същата сума се завишава източника на финансиране – собствени приходи от продажба на нефинансови активи.

            2. Изменя разходната част на бюджета за 2012 г. в местните дейности във връзка с т. 1 от настоящето решение както следва:

2.1. Намалява бюджетните кредити по § 51-00 „Основен ремонт” в местна дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” със 189 000лв.

         2.2. Завишава бюджетните кредити по § 51-00 „Основен ремонт” в местна дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” със 189 000 лв.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Марияна Асенова Стоянова в полза на детето й Исус Стоянов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

      Папашимов – Това предложение касае едно четири годишно дете с тежко заболяване, има приложени фактури към молбата за финансова помощ. Призовавам Ви да гласувате положително за тази помощ.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – няма

Петкова - Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

На основание чл.21, т.23 от ЗМСМА, чл.7, т.26 от Правилник за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол и чл.4 във връзка с чл.12 ал.2 от Правилника за реда и начина за отпускане на спешна помощ по здравословни проблеми Общински съвет Ямбол отпуска еднократна финансова помощ на Марияна Асенова Стоянова, гр. Ямбол, ул. „Бистрица” 9А, поради инцидентно възникнали нужди от здравен характер на малолетното й дете Исус Мариянов Стоянов с ЕГН 084821хххх, в размер на 200,00 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

           

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление общински имот на ул. "Преслав" № 58 на ГД "ПБЗН", Ямбол във връзка с промяна на правен субект.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.        

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

Петкова - Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – няма

Петкова - Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, предоставя  безвъзмездно за управление на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” –Ямбол, недвижим имот - частна общинска собственост с идентификатор 87374.539.49 по КК на гр. Ямбол, с площ 195 кв.м., ведно с построената в него триетажна масивна сграда, с идентификатор 87374.539.49.1 по КК на гр.Ямбол,  със застроена площ по Кадастрална карта 102 кв.м, актуван с АОС №223/23.04.2001г., находящ се на ул. „Преслав” №58, гр. Ямбол, с граници  87374.538.51,87374.539.48,87374.537.113,87374.539.50, за срок от 10 /десет/ години, считано от датата на подписване на договора.

            2. Упълномощава  кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно управление на имота описан в т.1 със Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, Булстат 129010164, представлявана от Главен комисар Николай Славев Николов.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем с "Шанс Паскалеви" ООД, за обект № 19, магазин на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.        

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

Петкова - Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор №3309/10.07.2009г., с „ШАНС ПАСКАЛЕВИ” ООД, гр. Ямбол, ЕИК 128045319 със седалище и адрес на управление ж.к. „Граф Игнатиев” бл.60, вх.Е, ап.116, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект №19 – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки представляващ част от имот – частна общинска собственост, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, гр. Ямбол, с идентификатор 87374.550.10.9 по КК на Ямбол, с обща площ 46.10 кв.м., със 7/седем/ години, считано от 15.07.2012 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем с "Авто - мото ойл" ЕООД за обект складово помещение в ж. к. "Хале".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.        

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – няма

Петкова - Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор №3299/18.03.2009г., с „Авто – мото ойл ” ЕООД, гр. Ямбол ЕИК 128623029 със седалище и адрес на управление ж.к. „Зорница”, бл.6, вх.В, ап.8, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект – Складово помещение „Триъгълника”, представляващ част от имот – частна общинска собственост с № 87374.546.20.1 / осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и шест точка двадесет точка едно/ находящ се на ж.к. „Хале” (северно от РУМ), гр. Ямбол, АОС №1019/27.04.2004г., с обща площ 8.00 кв.м., със 5 /пет/ години, считано от 01.04.2012 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно  продължаване срока на действие на договор за наем за общински имот на ул. "Ал. Стамболийски" с обществена фондация "Мостове над Тунджа".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

            Димов – Изказвам се в подкрепа на предлажението. Тази фондация е подната на всички ни с работата, която върши в полза на града и общността ни. Нека да я подкрепим.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

Петкова - Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.18, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 4 (четири) години срока на действие на Договор № 3168/ 21.08.2006 г., сключен с ОФ „Мостове над Тунджа” – Ямбол,  за отдадени под наем помещения (две стаи на ІІ етаж) за офис, с обща площ 31.00 кв.м., в сграда с идентификатор 87374.537.85.2 по КК на града, имот – частна общинска собственост, актуван с АОС 440/ 31.01.2002 г., находящ се на ул.”Александър Стамболийски”  № 14, гр. Ямбол, считано от 01.09.2012 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно  предварително съгласие на ОбС за промяна предназначението на част от полски път в общински път по заявление от Сава Мушков и Ласка Йорданова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Сивкова – Подкрепям предложението, но не е съвсем издържано законово. Предлагам промяна в текста на т.1 от проекторешенията, тъй като чл.30, ал.3 е за площадка или трасе – след основанията да се запише « .... , дава съгласие на Сава Димитров Мушком и Ласка Димитрова Йорданова, собственици на ПИ 87374.31.24 по КК на гр. Ямбол, за определяне на трасе за пътна връзка, съгласно ПУП- ПРЗ на ПИ 87374.31.24, преминаваща през ПИ 87374.31.200 – селскостопански път, общинска собственост и с площ 48.00 кв. м.»  Предлагам също т.3 от проекторешенията да отпадне, защото не е изпълнено условието на чл.12 б от наредбата.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова т.3 да отпадне.

Гласували      за – 16                        против – 15                           въздържали се – 3

Не се приема.

            Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова за промяна в т.1 на вносителя.

Гласували      за – 13                        против – 13                           въздържали се – 8

Не се приема.

            Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                        против – 7                             въздържали се – няма

Петкова - Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – 6                             въздържали се – 1

Петкова - Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.3 от проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 26                        против – 8                             въздържали се – няма

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.3 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава съгласие да се промени предназначението на част от полски път с идентификатор 87374.31.200 по КК КР на гр. Ямбол, одобрени със заповед № РД-18-39 от 30.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски ведомствен път, с площ на частта 48.00 кв.м., находяща се пред имот с идентификатор 87374.31.24 по КК на града, съгласно приложения идеен проект.

            Срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на решението на комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ.

            2. Общински съвет Ямбол дава съгласие Сава Димитров Мушков и Ласка Димитрова Йорданова, с адрес гр. „София, ж.к. „Люлин”, бл.423, вх. „Г”, ап.74, в качеството им на заинтересовани лица, от името на общината и за собствена сметка да извършат процедурата по промяна на предназначението на част от полски път с идентификатор 87374.31.200 по КК на гр. Ямбол с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски ведомствен път, с площ на частта 48.00 кв.м.

            3. Упълномощава кмета, след влизане в сила на ПУП ПРЗ за ПИ 87374.31.24 по КК на града да сключи договор със собствениците Сава Димитров Мушков и Ласка Димитрова Йорданова, в съответствие с чл.12 „б” от НРПУРОИ на Общински съвет Ямбол за изграждането и даряването на новообразувания общинския път. 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно  определяне на пазарна цена и продажба на общински имот - апартамент, ул. „Независима България”, бл.4, вх. Б, ап.9.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.        

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – 1                             въздържали се – 2

Петкова - Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2),  чл. 47(1)т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26(4) от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.540.286.1.9 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и четиридесет точка двеста осемдесет и шест точка едно точка девет/, с площ 52.00 /петдесет и два/ кв.м.,  ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, прилежащо мазе № 9, с площ 12.80 кв.м. и таван с площ 10.48 кв.м. находящ се на 2 етаж от сграда с идентификатор 87374.540.286.1, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.540.286 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Независима България”, бл.4, вх.”Б”, ет.2, ап.9  в размер на 23 700.00  лв., на  която цена го продава на Диана Тодорова Тодорова и Красимир Данев Данев с постоянен адрес гр. Ямбол, ул. „Независима България”, бл.4, вх.”Б”, ет.2  ап.9

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно  промяна в статута на общински имот от публична в частна собственост, Кантон - жилище и почивна станция, м. Бакаджик.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Сивкова – Аз лично съм против това предложение. Смятам, че трябва да бъде актуван имота като ПОС, защото виждам и че не е актуван. Близо е до пътя в м. Бакаджик, може да се ползва по проектите за културен туризъм и туристическите атракции. Може да се ремонтира и поддържа по проект на ЕС, но трябва да е ПОС. Местността Бакаджик е една от природните забележителности на нашия регион, тя е в Натура 2000 за растителни видове какъвто е тракийския клин. Съществува само на три места в България и едното е тук. Може да бъде разработен като природен музей този обект, нашите деца да се запознават с природа, растителност, културни видове по нашия край.

            Димов – Не съм съгласен със собствеността на базата. Защо трябва да има дом там и децата да са като заточени? Считам, че тук в града си имаме дом и децата трябва да са тук. Колкото до музея и този в града е достатъчен.

            Миланов – Тази сграда е ПОС. Необходимостта й като такава е отпаднала, няма пречка да стане ЧОС. Има много логика в предложението на г-жа Сивкова, но това може да стане и по-нататък.

            Банков – репл. – Г-н Миланов, грешите, за да се кандидатства с проект сградата трябва да е ПОС. Това, че дома за деца не може да я ползва не значи, че необходимостта от нея е отпаднала като ПОС. Имаме ОСК, имаме и други детски организации и формации, които спокойно могат да я ползват. Но направим ли я частна тръгва веднага по друг път – направо пишете втора точка вкарваме я в програмата за УОС, трета точка продаваме я, още на ПК казах. Важно е какво е съдържанието в тази сграда, но това е капацитет, който го няма. Преди малко г-жа Сивкова направо ги обърка съветниците от ГЕРБ, ма то членове, алинеи, наредби, направо ужас.

            Миланов – Какво ще прави после кмета не се знае, ние тук трябва да вземем решение.

            Димов – предлагам да прекратим дебатите и да гласуваме.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 25                        против – 7                             въздържали се – 2

Приема се.    

            Банков – пр. ГС – Г-н Миланов, заблуждавате ОбС и гражданите. Твърдо съм за това, че необходимостта и предназначението й като ПОС не е отпаднало. Никой не казва, че не може да се използва като ПОС. Никой не споменава и че са необходими 25 гласа за приемане на това решение. Ние като опозиция можем да Ви спрем сега. После за продажбата са необходими само 19 гласа.

            Славов -  Ясно е, че колкото да не ни се иска, тук тенденцията постоянно да се вкарва политика продължава. Къде е драмата тази сграда да са продаде? Сметнете само охраната колко струва. Децата ще могат да отидат два пъти на истинска почивка с тези пари. Хубава мечта е да стане природонаучен музей, но е мечта. Ние сме тук да решаваме реалностите. Относно АОС, издаден е и е в Агенцията по вписванията.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 24                        против – 6                             въздържали се – 1

Приема се.    

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                      против – 9                 въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

 

 

            Предложението не се прие.

 

 

 

 

 

            Петкова – Обявявам обедна почивка от 13.00 до 14.00 часа.

            След почивката в 14.10 часа кворум 36 съветника.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно  определяне на зона за кратковременно платено паркиране на улици, площади или части от тях - ПОС. Преобразуване на ОП „Общински пазари” в ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.         

Марчева - Уважаема г-жо Председател, г-н Кмет, колеги. Вземам думата като председател на комисията. Относно предложението на вносителя по принцип комисията приема решението по т.1. Създава нова т.2 и възлага на кмета да възложи изработване на инвестиционен проект по реда на ЗУТ

            Георгиева - Уважаема г-жо Председател, г-н Кмет, колеги. Вземам думата, за да изразя своето категорично неприемане на предложението. В аргументите е записано, че е налице констатация за недостиг на места за паркиране. Искаме да знаем кой е изследвал този въпрос, какъв анализ е направен в делнични дни колко автомобили ползват платен паркинг на Мол-а. Втората констатация е свързана със струпването на автомобили в централната част и увреждането на тротоарите и зелените площи. Синята зона няма да реши проблема с паркирането в Ямбол. Нужно е генерално решение, защото автомобилите ще се изместят в друга зона, извън платената. Трябва нова инвестиционна схема за цялата община. Предлагам да се засили контрола върху неправилното паркиране. Цитират се „добри практики” в други градове. Кои са те, съизмерими ли са с Ямбол? Колко ще струва заданието, подходите, изработката на табели и какви ще са заплатите за 12-те щатни бройки служители? Не боравим с реални стойности. Такива платени места ще имат ефект като данък. Това ми прилича на абсурден рекет. Ако един родител следва да си взема детето и паркира в такъв платен паркинг, следва да плаща поне 2 лв./ден. Имаме данни – 1лв. като в София. Паркирането с СМС е свързано с плащане и на SMS -а от гражданина. Дискриминиращо е положението на живущите в Центъра. Кога планирате организацията на Синята зона?

            Миланов - Уважаема г-жо Председател, г-н Кмет, Колеги. Аз също мисля, че приемането на Синя зона няма да улесни гражданите. За изграждането й ще са необходими усилията на много хора, за да стане всичко законно. Изграждането на места за временно паркиране няма да реши въпроса със струпването на автомобили. Зоната е място за временно паркиране. Къде е моето право, работейки в Промишлена зона и искам да свърша нещо в Общината, къде ще паркирам? Чиновниците са заели всички свободни места в Центъра.  Колите, които паркират в зелени площи и при знаци „Забранено паркирането” следва да бъдат санкционирани. Ако чиновник иска да ходи с кола, нека да ходи пеша, за да не плаща

            Славов - Уважаема г-жо Председател, Дами и Господа, изслушах внимателно г-жа Георгиева. Акцентирам върху изготвянето на анализа и предоставянето на информацията на Общинските съветници. Може да се приеме лесен подход. Идеята за Зоната е поне от две години. Разполагаме с подробни данни. Минете в Централна част, вижте паркираните автомобили. Тя е превзета от автомобили, в кварталите също. Дори има поставени гаражи, проблем, който следва да се реши. Първите стъпки е нормално да са в ЦГЧ. Центърът е център на всички ямболли. Не е сериозно над 100 служителя в Общинска администрация да идват с автомобили и да заемат паркоместата. И кметът ще си плаща Синята зона, в т.ч. всички началници. Началниците не са привилегировани и следва да дадат пример. Автомобилът може да бъде сменен с велосипед или да тръгнем пеш. По-доволни бяхме преди от реда и сигурността. Сега вината е наша – не желаем да спазваме приетите от нас правила. Може живущите в Центъра да не са доволни, но те са привилегировани – институциите са близко до тях. Паркингът под земята е празен, защото е платен към момента. Той ще започне да се натоварва. В градовете Добрич, Бургас, В. Търново беше г-н Драгнев, проведе разговори по темата.  Помислете магистралата какъв плюс е за нас. В Добрич таксата на живущите в центъра на месец е над 20 лв. За нас е 10 лв. Правите аналогия с цената на час от 1лв., има и дебати. Това е цена за ред и сигурност. Тя си заслужава. Общината има регулаторни функции. Тя не е търговско или туристическо дружество. Заварих близо 300 издадени пропуски от предишния кмет. Аз не съм подписал нито един пропуск. Относно плащането на паркиране за вземането на децата от градина и училище – неудобно е, но за всичко следва да си плащаме. Подаръци няма. За SMS -ите също не сте прави, това е удобство – ако желае гражданинът ще плати с SMS, ако не желае, ще плати на инкасатора. В Бургас и Стара Загора зоната се регулира с колонки за издаване на билети. Не мисля, че има проблем. В т.ч. месечните служебни абонаменти. Пред Общината ще има 4-5 служебни места. Който ползва този паркинг ще си плаща Синята зона. Без изключение.

            Банков – Колеги, в началото с г-жа Сивкова изтъкнахме доводи защо не следва да приемем тази Зона. Мотивът е, че не сме готови да я приемем. За какво следва да плаща паркиращият – за това, което получава сега безплатно. За неправилно паркиралите има Наредба 1, има санкции. СПООР и Полицията могат да санкционират и сега. Проблемът е в контролния орган. Бъркаме трафика и паркирането. С какво Синята зона ще намали трафика? Той се регулира с Транспортна схема. Защо ул. „Самуил” не е двупосочна. Не можем да ползваме хубавото кръстовище. Относно Зоната – следва да уредим паркингите. Без това не облекчаваме трафика. Хората само си плащат. Става въпрос за такса – покриване на разходите. Тази позиция е една герберска линия – който има дете и кола, ще плаща. Друго не ни интересува – Щом спираш, ще плащаш. Имало анализ за 500-1000 места. Дайте да го видим, да направим проект. Иначе съм доволен. Моята улица е извън Синята зона. Не съм се уредил. Ако заради мене сте го направили, благодаря. На мене ми е неудобно, коригирайте се, може да ме обвинят, че съм се уредил.  Тези, които живеят в Центъра е несправедливо да плащат такива такси. Всяко семейство има поне по две коли. Проблемът бил паркирането в паркове и градинки. Синята зона няма да реши този проблем, отново повтарям. Сега ще направим нов данък – 600 лв. на година на дом с два автомобила. Това е политиката, без да направим нищо, да наложим ново тежнение на нашите съграждани.

            Петкова – Други изказвания ?

            Славов – Дами и господа, развеселих се, не е лошо да си кажем нещата. Тук не става дума за политика, а за  защита на интересите на целия град. В тази сграда чиновниците идват с автомобили и заемат всички паркоместа на гражданите, които следва да обслужат. Така гражданите няма къде да паркират. Центърът освен че е център на града, е и административен център. Паркирането по зелените площи и по тротоарите е следствие. СПООР не е КАТ, не може да огрее на всякъде. Колкото до т.нар. данъци това не е истина. В предложението е посочено, как идват парите, те не обременяват гражданите. Транспортната схема е много скъпа. Вие сте готови да платим за такава схема, а не искате да направим това, което е по силите ни. Г-н Банков, напомнете на гражданите за паркинга на ул. „Вапцаров”, че е нов, този до Музея също е нов, зад пицария „Кастело” също е нов. Общинският паркинг и подземният гараж също могат да се ползват. Не успяхме да изградим паркинга на Френския център. Всички останали пространства, които биха могли да бъдат паркинги ще бъдат усвоени. Започнахме да слагаме ограничителни стопери (колчета) на забранени за паркиране места. Всичко е пари, имаме ли ги, правим всичко в интерес на гражданите. Условия за паркиране има, местата са 400-500 с добри възможности, създадени за това. След това ще тръгнем по кварталите. Проблемите там са наследени.

            Миланов – процедурно - Предлагам да прекратим дебатите.

Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Хаджигеоргиева - Уважаема г-жо Председател, г-н Кмет, колеги аз съм „за”

Гласували        за - 22                       против – 9                             въздържали се – 1

Приема се.

Хаджигеоргиева – Наливаме от пусто в празно. Има предложение на комисията по бюджет. Доста разисквахме по отношение на паркирането. Мисля, че Синята зона не е само за паркирането. Тя е за да облекчи трафика в ЦГЧ. Когато разглеждахме въпроса специалистите знаеха, че следва да се промени принципа на движението в ЦГЧ. Никое решение за промяна на уличното движение не става без такава промяна. Убедена съм, че ще има проблеми. Улиците на Ямбол са стари, тесни и без съдействие на компетентни органи при организиране на схемата, не е възможно тя да се осъществи. Синята зона трябва да реши проблемите с паркирането и трафика. Около този проблем следва да се разсъждава, а не върху таксите.

Банков – репл. - Г-жо Хаджигеоргиева, казахте, че проблемът с трафика ще се реши с паркингите. Има само един нов паркинг – до кино „Вапцаров” Останалите паркинги са възстановени. И улиците трябва да се поправят. Мислете за гражданите, които живеят тук.

Сивкова – репл. - Мислех да не се изказвам, но се надявах идеята за Синята зона да се предложи в окончателен вариант. Хубаво щеше да бъде да изчакаме да ни се предложи, а после да приемаме решенията. В предложението пише 500-1000 места. Ако пишеш 500-600, щях да се съглася. Другото звучи нереално. От количеството места върви разхода, служителите. Тази дейност няма да бъде покрита изцяло от приходите, няма анализ за това. Ако регламентът беше минал през промяна на двете наредби, щеше да се осигури необходимата прозрачност – публикуване, обсъждане и вземане на мнение на граждани. Отново това, което казах в началото на работата ни – убедена съм, че за да можем законово да наложим Синята зона, трябва да актуализираме наредбите.

Петкова – Обявявам край на дебатите. Подлагам на гласуване предложението на ПК БФ – нова т.2 „Възлага на кмета на общината да възложи изготвяне на инвестиционен план по реда на ЗУТ”

Гласували      за – 6              против – 17                           въздържали се – 5

Не се приема.

Папашимов – процедурно - Предлагам всички точки в предложението да се гласуват анблок.

Петкова – Гласуваме процедурното предложение.

Гласували      за – 21            против – 9                             въздържали се – 2

Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок тринайсетте точки по проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Гласували      за – 22            против – 9                             въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Банков - обяснение на отрицателен вот - Гласувах против. Доводите си ги изказах. Съжалявам, че с тях развалих празника на Ямбол. Дойде министър-председателя и откри детска площадка и градската градина. Нашите съграждани не заслужават това отношение на допълнително налагане на такси. Това е върхът на наглостта, тъй като нищо реално не е направено за ЦГЧ. Напротив, това което се прави се плаща пак от нашите съграждани. Да плащат по 60 лв./месец, само за да паркират пред домовете си.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.99, ал.3 от Закона за движение по пътищата:

            1. Определя зона за кратковременно платено паркиране на улици, площади или части от тях – публична общинска собственост само в делнични дни между 8.00 ч. и 18.00 ч. в района на Централна градска част при граници, включително границите:

            - на север: ул. ”Елена Янкова” – от кръстовището с ул.”Анка Александрова” до кръстовището с ул. ”Жорж Папазов”; ул. ”Жорж Папазов” - от кръстовището с ул. ”Елена Янкова” до кръстовището с ул. ”Александър Стамболийски”; ул.”Ал. Стамболийски” - от кръстовището с ул.”Жорж Папазов” до кръстовището с ул.”Парчевич” пред бл. 2 до заведение „Къщата”; ул.”Парчевич” пред бл. № 2 до заведението „Къщата” до кръстовището с ул.”Ал. Стамболийски”;ул.”Ал. Стамболийски”-от кръстовището с ул.”Парчевич” до кръстовището с ул.”Страхил”; ул. Страхил от кръстовището с ул. „Ал. Стамболийски” до кръстовището с ул.”Преслав”; ул.”Преслав”-от кръстовището с ул.”Ал. Стамболийски” до кръстовището с ул.”Пети Януари”;ул.”Пети Януари”-от кръстовището с ул.”Преслав” до кръстовището с ул.”Стефан Караджа”

 

            - на изток: ул.”Стефан Караджа”-от кръстовището с ул.”Пети Януари” до кръстовището с ул.”Раковски”;ул.”Раковски”-от кръстовището с ул.”Стефан Караджа” до кръстовището с ул.”Богомил”;ул.”Богомил”-от кръстовището с ул.”Стефан Караджа” до кръстовището с ул.”Искър”; ул. „Искър” от кръстовището с ул. „Богомил” до кръстовището с ул. „Търговска”; ул.”Търговска”- от кръстовището с ул.”Искър” до кръстовището с ул.”Срем”;ул.”Срем” - от кръстовището с ул.”Търговска” до кръстовището с ул.”Хан Тервел”;

 

            - на юг: ул.”Хан Тервел” - от кръстовището с ул.”Срем” до кръстовището с ул.”Преслав”;ул.”Преслав”-от кръстовището с ул.”Хан Тервел” до кръстовището с ул.”Цар Самуил”;ул.”Цар Самуил”-от кръстовището с ул.”Преслав” до кръстовището с ул.”Иван Вазов”;ул.”Иван Вазов”-от кръстовището с ул.”Цар Самуил” до кръстовището с ул.”Джон Атанасов’’;ул.”Джон Атанасов” - от кръстовището с ул.”Иван Вазов” до кръстовището с ул.”Васил Карагьозов”;ул.”Васил Карагьозов” - от кръстовището с ул.”Джон Атанасов” до кръстовището с ул.”Георги Дражев”;ул.”Георги Дражев” - от кръстовището с ул.”Васил Карагьозов” до кръстовището с ул.”Цар Иван Александър”; ул. „Цар Иван Александър” от кръстовището с ул. „Георги Дражев” до кръстовището с ул. „Бузлуджа”;

 

            - на запад: ул.”Бузлуджа” - от кръстовището с ул.”Цар Иван Александър” до кръстовището с ул.”Волга”; ул.”Волга” - от кръстовището с ул.”Бузлуджа” до кръстовището с ул.”Константин Иречек”; ул.”Константин Иречек” - от кръстовището с ул.”Волга” до кръстовището с ул.”Анка Александрова”; ул.”Анка Александрова” - от кръстовището с ул.”Константин Иречек” до кръстовището с ул.”Елена Янкова”

 

            2. Определя такса за ползване на терени общинска собственост за леки автомобили - в размер на 1.00  лев на час без ДДС.

            2.1. Заплащането, установяването и контролът на действителното времетраене на паркирането на автомобили в „Синя зона” се осъществява чрез предварително закупуване от водача на талон, чрез касов бон, издаден от служители, обслужващи „Синя зона” или чрез SMS. Служителите, обслужващи „Синя зона”, се назначават в звено „Платени зони за паркиране” към ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране” съгласно Правилника за устройството и дейността на ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране» по т. 10 от предложението.

            2.2. МПС със специален режим на движение, съгласно чл. 158 от ППЗДвП, както и МПС на специализирани екипи – при отстраняване на бедствия и аварии, могат да паркират в „Синя зона” безплатно за времето необходимо при и по повод изпълнение на служебните им функции.

                       

            3. За паркиране на автомобили на финансово кредитни, административни, съдебни и други институции за обслужване на дейностите им в границите на зоната за кратковременно платено паркиране въвежда режим на платено паркиране „Служебен абонамент” с месечна такса в размер на 100 лева.

            3.1. Броят на местата за платено паркиране „служебен абонамент” не може да надвишава 20% от броя на паркоместата в „Синя зона”.

            3.2. С карта за платено паркиране „служебен абонамент” могат да се ползват физически и/ или юридически лица, осъществяващи стопанска дейност в недвижим имот, находящ се в „Синя зона” или в непосредствена близост до нея.

 

            4. Предоставя на живущите по постоянен или настоящ адрес на улици, площади и паркинги, които попадат в границите на зоната за кратковременно платено паркиране, право за ползване на платено преференциално паркиране за два автомобила на жилище, с издадена от кмета на Община Ямбол карта за паркиране. Паркирането става в близост до постоянния или настоящия адрес, отдясно по посока на движението в сектора, ограничен от най-близките пресечни улици. 

            4.2. Картата не се издава на лица, притежаващи място за паркиране, гаражна клетка или гараж в урегулирания поземлен имот, на който е постоянният/ настоящият адрес.

            4.3.  Определя такса за паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес за първия автомобил в размер на 10 % на месец от стойността на определената такса за платено паркиране "Служебен абонамент". За втория автомобил се заплаща такса в размер на 50 лв. на месец.

            4.4. На картата за паркиране се изписват допустимите за паркиране улици/ площади/ булеварди в непосредствена близост до постоянния и/ или настоящия адрес. Картата дава право за паркиране само в указания обхват.

 

            5. МПС, превозващи хора с трайно намалена работоспособност над 71% и над 50% загубена трудоспособност поради заболявания на опорно-двигателния апарат, могат да паркират в „Синя зона” без заплащане на обозначените места за инвалиди, с поставена отвътре, на предното стъкло, карта за паркиране, издадена от кмета на Община Ямбол при условията на чл. 99 от ЗДвП.

 

            6. Определя цена за блокиране ППС чрез техническо средство (тип “скоба”) – 20 лв., когато е налице:

            А) паркиране на ППС, за който не е заплатена дължимата такса за платено паркиране в „Синя зона”;

            Б) паркиране на ППС, без да е поставен от водача на видно място на предното стъкло попълнен талон за паркиране или касов бон;

            В) паркиране на ППС за времетраене, което е по-голямо от означеното на талона или касовия бон;

            Г) неправилно паркиране на ППС

            6.1. След установяване на извършено от водача нарушение на изискванията по т. 6, букви А) – Г), служителите от звено „Платени зони за паркиране”, обслужващи „Синя зона”, самостоятелно или съвместно с длъжностни лица, определени от директора на ОД на МВР гр. Ямбол, могат да извършат принудително блокиране на автомобила чрез използване на технически средство (скоба).

            6.2. Службата за контрол при Община Ямбол може да извършва преместване на паркирано МПС без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, когато:

            А) ППС е паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство;

            Б) ППС създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението.

            6.2.1. Разходите, направени във връзка с преместването на ППС, са за сметка на водача на превозното средство.

            6.2.2. Принудително преместените МПС се транспортират до специално определен със заповед на кмета паркинг на територията на Община Ямбол и се освобождават от там след заплащане на съответните разноски. За новото местоположение на превозното средство се уведомява ОД на МВР – Ямбол.

 

            7. Контролът по „Синя зона” се осъществява от:

            7.1. Кмета на Община Ямбол чрез определена с негова писмена заповед служба за контрол – общинско предприятие „Общински пазари и платени зони за паркиране”;

            7.2. Директорът на ОД на МВР – Ямбол или определени от него длъжностни лица;

                       

            8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 2 от ЗОС преобразува Общинско предприятие „Общински пазари” в Общинско предприятие „Общински пазари и платени зони за паркиране”, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, считано от 01.07.2012 г.

 

            9. На основание чл. 53, т. 1 и т. 2 от ЗОС приема предмет на дейност на  ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране”, както следва:

            „Управление и поддържане на общинските пазари и други обекти общинска собственост, разположени върху територията на пазарите и предоставяне на свързаните с тях услуги; Управление, поддръжка и търговска експлоатация на платени зони за паркиране – общинска собственост”.

 

            10. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, приема Правилник за устройството и дейността на ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране» – бюджетна дейност към Община Ямбол, съгласно Приложение № 1 и отменя Правилника приет с решение по т. 11 на Двадесет и шесто заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 09.10.2009 г.

 

            11. ІІ. В едномесечен срок от приемане на Правилника за устройството и дейността на ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране” задължава директора да изготви Вътрешните правила за дейността на предприятието, които да се утвърдят от Кмета на Общината.

 

            12. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението  на наказателните постановления става по реда, определен със ЗАНН.

 

 

            13. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия във връзка с обособяването на зона за кратковременно платено паркиране, включително да конкретизира отделните улици, паркинги, площади или части от тях – публична общинска собственост и обозначаването им с пътни знаци, пътна маркировка и надписи, чрез които на водача се указват условията за паркиране, както и да предприеме необходимите действия, свързани с организацията на обслужването на зоната и таксуването, включително чрез SMS.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно  продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Костадинов – Уважаеми колеги, предлагам да гласуваме анблок точките от проекторешението.

            Банков – Предлагам да прекратим изказванията и да гласуваме анблок.

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-н Костадинов за гласуване анблок.

Гласували      за – 23            против – 7                             въздържали се - 1

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението по т.11 от дневния ред.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Гласували      за – 22            против – 7                             въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

          І.  На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г., приета с Решение по точка тринадесета на шестата сесия на Общински съвет – Ямбол, проведена на 08.02.2012 г. в  раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата”  Буква Б

 

-         „Описание на имотите, които Община Ямбол има намерение да продаде” се допълва

 

 

№ по ред

Местонахождение на имота

Застроена площ /ЗП/ в кв.м.

24

Сграда за битови услуги с идентификатор 87374.542.44.2 , по КК на града, находяща се на  ул. „Търговска” № 58

71.00

 

 

            - „Общински терени в регулация и земя общинска собственост, които Община Ямбол има намерение да продаде” се допълва

 

 

№ по ред

Незастроен имот

Площ в кв.м.

№ на акт

Дата

Адрес - улица

82

ПИ 87374.511.446

6 333

1735

03.05.2012

Промишлена зона, бул. „Европа”

83

ПИ 87374.511.447

31 435

1736

03.05.2012

Промишлена зона

84

ПИ 87374.519.101

21 945

1740

19.05.2012

Индустриална зона, ул. „Ормана”

85

ПИ 87374.567.243

417

1739

14.05.2012

СО „Кринчовица”, местност ”Стари лозя”

86

ПИ 87374.567.244

541

1738

14.05.2012

СО „Кринчовица”, местност ”Стари лозя”

 

            ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публични търгове  имоти – частна общинска собственост и определя начални тръжни цени на имотите предмет на търговете както следва:

            1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.511.446 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и единадесет точка четиристотин четиридесет и шест/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 6 333 /шест хиляди триста тридесет и три/ кв.м., идентичен с   УПИ ХХХVІ - За Производствено складова дейност, търговия и услуги в кв. 159 по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед ТУ02/0022 от 21.03.2012 г., находящ се в гр. Ямбол, Промишлена зона, бул. „Европа”, актуван с АОС 1735 от 03.05.2012 г., при граници ПИ 7374.511.406,  ПИ 87374.511.447, ПИ 87374.511.437  и  ПИ  87374.511.421.  Начална тръжна цена на имота 95 000 /деветдесет и пет хиляди /  лв. без ДДС. Депозит за участие 9 500 лв.

            2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.511.447 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и единадесет точка четиристотин четиридесет и седем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 31 435 /тридесет и една хиляди четиристотин тридесет и пет/ кв.м., идентичен с   УПИ ХХХІХ - За Производствено складова дейност, търговия и услуги в кв. 159  по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед ТУ02/0022 от 21.03.2012 г. , находящ се в гр. Ямбол, Промишлена зона, актуван с АОС 1736 от 03.05.2012 г., при граници ПИ 87374.511.16, ПИ 87374.511.437, ПИ 87374.511.446, ПИ 87374.511.406, ПИ 87374.511.391  и  ПИ  87374.511.8. Начална тръжна цена на имота 424 370.00 /четиристотин двадесет и четири хиляди триста и седемдесет/ лв. без ДДС. Депозит за участие 42 437 лв.

            3. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.101 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и деветнадесет точка сто и едно/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 21 945 /двадесет и една хиляди деветстотин четиридесет и пет/ кв.м., идентичен с   част от УПИ VІ  в кв. 152 по регулационния  план на гр. Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, Промишлена зона, актуван с АОС 1740 от 19.05.2012 г., при граници ПИ 87374.519.74, ПИ 87374.519.48, ПИ 87374.519.102, ПИ 87374.519.80, ПИ 87374.519.79  и  ПИ  87374.519.78. Начална тръжна цена на имота 285 000 /двеста осемдесет и пет хиляди/ лв. Депозит за участие 28 500 лв.

            4. Недвижим имот - сграда с идентификатор 87374.542.44.2 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и две точка четиридесет и четири точка две/ по КК на гр. Ямбол, с предназначение за битови услуги – бръснаро - фризьорски, с площ 71.00 /седемдесет и един/ кв.м., построен с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.542.44.2 по КК на града, находящ се на ул. „Търговска” № 58, гр. Ямбол, при граници ПИ 87374.542.44, ПИ 87374.541.66 и сграда с идентификатор 87374.542.44.3. Начална тръжна цена на имота  165 000 /сто шестдесет и пет хиляди /лв. без ДДС. Депозит за участие 16 500.00 лв.

            5. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.567.243 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин шестдесет и седем точка двеста четиридесет и три) по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 417  /четиристотин и седемнадесет/ кв.м., идентичен с  УПИ ХХVІ 243  - За жилищно строителство в кв. 85 по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен с решение ХLVІІ - 16 от 25.09.2007 г. на ОбС Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, СО „Кринчовица”, местност „Стари лозя, актуван с АОС 1739 от 14.05.2012, при граници  ПИ 87374.568.38, ПИ 87374.567.244, ПИ 87374.567.161, ПИ 87374.567.165 и ПИ  87374.567.242 Начална тръжна цена на имота. 3 628.32 /три хиляди шестстотин двадесет и осем цяло и тридесет и две/ лв. без ДДС. Депозит за участие 363.00 лв.

            6. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.567.244 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин шестдесет и седем точка двеста четиридесет и четири) по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 541  /петстотин четиридесет и един/ кв.м., идентичен с   УПИ ХХVІІ  - За жилищно строителство в кв. 85 по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен с решение ХLVІІ - 16 от 25.09.2007 г. на ОбС Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, СО „Кринчовица”, местност „Стари лозя, актуван с АОС 1738 от 14.05.2012, при граници  ПИ 87374.567.243, ПИ 87374.568.38, ПИ 87374.567.245 и ПИ  87374.567.161. Начална тръжна цена на имота 4 707.24 / четири хиляди седемстотин и седем цяло и двадесет и четири/ лв. без ДДС. Депозит за участие 471.00 лв.

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно провеждане на конкурс за избор на управител на „Обреден комплекс” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал. Няма желаещи да се изкажат.

            Тропчева - Уважаеми колеги, предлагам 4-те точки на проекторешението да бъдат гласувани анблок

            Петкова –Подлагам на гласуване предложението на г-жа Тропчева.

Гласували      за – 26            против – 4                 въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението по т.12 от дневния ред.

Гласували      за – 22             против – 6                 въздържали се – 2

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 35, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

            1. Да се проведе конкурс за избор на управител на „Обреден комплекс” ЕООД.

            1.1. Упълномощава кмета да предприеме всички необходими действия във връзка с провеждането на конкурсната процедура.

            2. Определя следните условия за участие в конкурса:

            2.1. Минимални изисквания към кандидатите:

            а) образователна степен – висше образование - магистър;

            б) професионална област –социални стопански и правни науки; направления: право, администрация и управление, икономика, технически науки.

            в) трудов стаж – 5 години;

            г) да представи бизнес план за управление на дружеството за предстоящите 3  години – 2012 г., 2013 г., 2014 г.;

            д) да познава разпоредбите на ЗЗД, КТ и ТЗ, по които ще бъде извършено интервю.

            2.2. Необходими документи за участие в конкурса:

            а) заявление за участие;

            б) автобиография;

в) мотивационно писмо.

            г) документи за висше образование (образователно квалификационна степен „магистър”), специализации и квалификации - копие;

            д) документ за самоличност - копие;

            е) документ за трудов стаж - копие;

ж) свидетелство за съдимост, от което е видно, че кандидатът не е осъждан за престъпление от общ характер;

            з) декларация по чл. 142 от ТЗ;

            Документите по т. г), д) и е) да бъдат представени заверени с подписа на кандидата.

            3. Критерии за оценка на бизнес плана:

3.1 Коефициент на рентабилност на приходите от продажби по години:

            - до 9 % - до 1 т.;

            - от 9 до 15 % - до 3 т.;

            - над 15 % - до 6 т.

3.2. Коефициент на ефективност на приходите (следва да бъде със стойност не по-голяма от 0.95):

- над 0.85 до 0.95 – до 3 т.;

- от 0.75 до 0.85 – до 6 т.

            3.3. Определяне на нетния паричен поток по години:

            - от 25 хил. лв. до 50 хил. лв. – 1 т.;

            - от 50 хил. лв. до 100 хил. лв. – до 3 т.;

            - над 100 хил. лв. – до 6 т.

            3.4. Изменение на финансовия резултата по години:

            - запазване на размера на печалбата – 1 т.;

            - увеличаване на печалбата до 10 % – до 3 т.;

            - увеличаване на печалбата над 10 % - до 6 т.    

            3.5. Планиран обем и структура на инвестициите по години – в т.ч.: съществуващата структура на капиталите, съотношение между собствен капитал и пасиви; основните активи – предмет на инвестиции, периодът, за който се предвижда инвестициите да останат в дружеството, и целта на инвестициите:

            - инвестиции до 50 хил. лв. – до 3 т.;

            - инвестиции над 50 хил. лв. – до 6 т.

            3.6. Обем и източници на планирани нетни приходи от продажби по години:

            - запазване на размера на нетните приходи – 1 т.;

            - увеличаване на нетните приходи до 10 % – до 3 т.;

            - увеличаване на нетните приходи над 10 % - до 6 т.

            3.7. Създаване на ефективна и рентабилна организация – от 0 до 6 т.

3.8. Анализ и стратегия на пазара, в т.ч.: обем и структура на продажбите; възможности за разширяване на пазарите; виждане за развитието на услугите и продуктите, предлагани от дружеството, наличие и състояние на конкурентите, описание на потребителското търсене и нагласите на клиентите – от 0 до 6 т.;

3.9. Маркетингов план – включени ли са проучване на пазара, виждането за развитието на пазара и продуктите, предлагани от дружеството, наличие и състояние на конкурентите, описание на потребителското търсене и нагласите на клиентите – от 0 до 3 т.;

3.10. Практическа приложимост – оценява се реалистичността на предложените в задачата мерки – от 0 до 3 т.;

            4. Критерии за оценка на интервю с кандидатите:

            4.1. Познаване на нормативни документи – оценяват се знанията на кандидата по търговско, гражданско и трудово законодателство – от 0 до 6 т.;

            4.2. Познаване на отрасъла и на пазара – оценяват се знанията за особеностите на отрасъла, в които е дружеството и познаването на пазара, на конкурентите, на потенциалните клиенти, както и на техните нагласи – от 0 до 3 т.;

            4.3. Комуникативни умения – оценява се вербалната и невербална комуникация на кандидата – от 0 до 3 т.;

            4.4. Убедителност и аргументираност – оценява се доколко убедително и аргументирано кандидатът защитава тезите си, както и даването на примери по време на отговорите си – от 0 до 3 т.;

            5. Възлага на Кмета на Общината да утвърди Правила за провеждане на конкурс за избор на управител на „Обреден комплекс” ЕООД.

 

            II. Одобрява проектодоговора за възлагане на управлението на дружеството, съгласно приложение № 1.

 

            III. На основание чл. 35, ал. 2 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, упълномощава Кмета на Община Ямбол да организира провеждането на конкурс в срок до три месеца от вземане на решение по т. I.

 

            IV. На основание чл. 35, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, упълномощава Кмета да назначи конкурсна комисия в състав от 7 члена, от които единия е юрист и избира 3 общински съветници за членове на комисията.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно изменение на решение по проектно предложение "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - първа фаза", по ОПОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Сивкова – Колеги общински съветници, това предложение беше разгледано в комисиите, в които присъствах. Действително дадената препоръка от координатора на работната група – решение на Общинския съвет за събиране на такса от 126 000 лв. Ние сме дали решение за осигуряване на средства за финансиране съгласно т. 4.4. чрез поемане на общински дълг. Решението, към което ни насочва МОСВ – средства да се осигурят от таксата за битови отпадъци е крайна форма. Разбирам желанието да се изпълни препоръката на координатора на работната група по проекта. Считам това обаче за недопустимо. Таксата смет би се завишила прекомерно, а препоръката не е дадена правилно и  не следва да се съобразим с нея.  

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 20                      против – 9                въздържали се – 4

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението

Гласували      за – 19                      против – 9                въздържали се – 4

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На  основание чл. 21, ал.1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА:

1. Изменя и допълва Решение по точка тридесет и четвърта, прието на Трето заседание на ОбС Ямбол, проведено на 30 ноември 2011 г., изменено и допълнено с Решение по точка двадесет и първа на Десетото заседание на ОбС Ямбол, проведено на 13 юни 2012 г. както следва:

 

Променя текста на точка 5 както следва:

 

„Дава съгласие Община Ямбол, да осигури средства за недопустимите разходи по проекта в размер на индикативната стойност от близо 126 000 лева, като конкретния размер съответстващ на предложената от изпълнителя стойност се осигури чрез такса битови отпадъци за срока на изпълнението на проекта, включително и от наказателни лихви за вземания на таксата от минали години.”

2. Текста на останалите точки се запазва непроменен.

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Доклад относно промени в правилника за работа на ОбС.

ВНОСИТЕЛ: ВК

__________________________________________________________________________________

 

            Костов – Аз съм част от временната комисия, но възмутен от днешното държание на един от председателите на групи искам да предложа & 36 да добие следния вид „ Отменя чл.53” Мисля, че сме се събрали тук да свършим някаква работа, а не да използваме тази трибуна за безразборни изказвания. Голяма аудитория имаше при откриването на парка и там желаещият можеше да се изкаже.

            Банков – До сега много сме говорили за това предложение. То е внасяно няколко пъти. За нас няма значение, вие знаете как да гласувате. Предложението разбирам като да се ограничат изказванията и да се гласува както е инструкцията. Някои от опозицията си позволяваме дори да защитаваме интересите на гражданите. В предложението се отхвърля възможността да има публични питания и отговори от кмета. Това е в унисон на политиката на ГЕРБ за прозрачност „под капака”. Дори и да приемете правилника в този вид, той е уродлив. Кметът не оборва с факти, а с други неща.

            Миланов – Питанията остават, прочетете си материалите. Няма защо да лъжете хората. Отговорите от кмета се дават в края на следващото заседание. Не може питанията на съветниците да са в началото, а на гражданите в края.

            Банков – Г-н Миланов, тъй като казахте, че лъжа, ще ви отговоря – Оня ден на комисията казахте – хайде да се обединим около решението на ПК БФ. Затова, че казахте това, а гласувахте друго, не следва да увъртате. Прочетете си правилника до края. Питанията са вкарани в правилника от демократи, а не от социалисти. Сега слагате питанията на края, когато няма сесия. Гражданите ще преценят кога е по-демократично да се чуе питането и отговора, в началото или на края.

            Сивкова – Колеги, имам конкретни предложения. 

            1. § 1, 2, 3 и 6 да отпаднат.

            2. Предлагам в § 13 да се сложи пред „Постоянните комисии” да се сложи  „Председателите на”.

            3. В § 17 да се добави в началото „Общинският съветник е длъжен....”

            Георгиева – С цялото ми уважение към всички участвали във Временната комисия, предлагам да гласуваме стария правилник без промени в него.

            Миланов – Уважаеми колеги, като председател на ВК приемам предложението на г-жа Сивкова за допълване на § 17. Не съм съгласен с вменяването на отговорност на един човек – председателя на ПК.

            Петкова – Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Георгиева.

Гласували      за – 8                         против – 18                           въздържали се – 4

Не се приема

Подлагам на гласуване предложението на г-н Костов за отмяна на чл.53.

Гласували      за – 30                      против – няма                       въздържали се – 1

Приема се

Подлагам на гласуване първото предложение на г-жа Сивкова.

Гласували      за – 8                         против – 16                           въздържали се – 3

Не се приема.

Подлагам на гласуване второто предложение на г-жа Сивкова.

Гласували      за – 9                         против – 17                           въздържали се – 4

Не се приема

Подлагам на гласуване третото предложение на г-жа Сивкова.

Гласували      за – 26                      против – 2                             въздържали се – 2

Приема се

Петкова – Подлагам на гласуване т.1 от предложението на ВК заедно с направените изменения и допълнения  в настоящото заседание

Гласували      за – 22                      против – 9                             въздържали се – няма

Приема се

Подлагам на гласуване т.2 от предложението на ВК.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21                      против – 6                            въздържали се – 2

Приема се

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА , чл.9 и §1 от ПЗР на „Правилника за организация и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол”, Общински съвет Ямбол приема изменения и допълнения на приетия на II сесия на Общински съвет - Ямбол, проведена на 28 ноември - 5 декември 2003 г. „Правилник за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол”, както следва:

 § 1. Отменя чл.12.а.

 § 2. Отменя чл.12.а.1.

 § 3. Отменя чл.12.а.2.

 § 4. Изменя  чл.13.1, като същият добива следната формулировка:

”Председателят на ОбС се подпомага от Председателски съвет, който се състои от  председателите на постоянни комисии и председателите на групи съветници”.

§ 5. Изменя  чл.13.2, като същият добива следната формулировка:

”Председателят на ОбС свиква Председателския съвет за консултации по изработването на проекти за дневен ред на заседанията на ОбС и проекти за шестмесечни планове за работата му, както и по други въпроси от дейността на ОбС.”

§ 6. Отменя чл. 13.3.

§ 7. Отменя чл. 13.4.

§ 8. Изменя  чл.20, като същият добива следната формулировка:

„Длъжностните лица в Общинска администрация са задължени да предоставят на комисиите на Общинския съвет и на общинските съветници необходимата информация по всеки разглеждан проблем по ред определен от кмета на общината”.

§ 9. Чл. 21а се отменя.

§ 10. Изменя  чл.22, като същият добива следната формулировка:

„Съставът на всяка от постоянните комисии е от 7 или 9 члена общински съветници”.

 § 11. Изменя и допълва чл.24.1, като същият добива следната формулировка:

 „Постоянните комисии се свикват на заседание от председателите им, а в тяхно отсъствие от заместниците им. Заседание се свиква и по искане на 1/3 от членовете на постоянните комисии, чрез Председателя на общинския съвет или от Председателя на общинския съвет. Графиците на заседанията на постоянните комисии се депозират при председателя на ОбС.”

 

 

§ 12. Изменя  чл.24.2, като същият добива следната формулировка:

„Комисиите заседават при необходимост, но не по малко от веднъж  месечно”

§ 13. Изменя и допълва чл.26.1, като същият добива следната формулировка:

„Постоянните комисии, определени за водещи, предоставят приетите с решение от тях предложения, препоръки, становища, проекторешения и др. на председателя на съвета в срок не по късно от три работни дни преди заседанието на съвета.”

§ 14. Изменя  чл.27, като същият добива следната формулировка:

„По отделни въпроси могат да се извършват проучвания и проверки, и се приемат общи положения, препоръки и проекти за решения от няколко постоянни комисии на съвместни заседания. В тези случаи общите предложения на комисиите се предават на председателя на съвета, подписани от председателите на тези постоянни комисии в срок от три работни дни преди сесия.”

§ 15. Изменя  чл.29, като същият добива следната формулировка:

„В работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти.”

§ 16. Изменя  чл.34.2(2), като същият добива следната формулировка:

„Считано от 01.07.2012г. размерът на месечното възнаграждение на общинските съветници е равен на 30 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.”

§ 17. Изменя чл.35.1, като същият добива следната формулировка:

„Общинският съветник е длъжен:

1. Да присъства на заседанията на общинския съвет и да участва в решаването на разглежданите въпроси.

2. Да присъства на заседанията на комисиите, в които е избран и да участва в решаването на разглежданите въпроси.

3. Да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността  и решенията на общинския съвет.”

§ 18. Изменя  чл.35.8, като същият добива следната формулировка:

„Председателят на общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:

- забележка;

- отнемане на думата;

- отстраняване от заседание”

§ 19. Чл.35.8.1 се отменя.

§ 20. Изменя  чл.35.8.2, като същият добива следната формулировка:

„Забележка се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на разискване, нарушава реда в залата по какъвто и да е начин, обръща се към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.”

§ 21. Чл.35.8.3 се отменя.

§ 22. Чл.35.8.4 се отменя.

§ 23. Изменя  чл.35.8.5, като същият добива следната формулировка:

„Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник, който по време на изказването си има наложена мярка забележка, но продължи да нарушава реда в залата или след изтичане времето за изказване продължава изложението си, въпреки напомнянето на председателя да го прекрати.”

§ 24. Чл.35.10 се отменя.

§ 25. Допълва чл.42.1 като създава нови:

 „Чл. 42.1.4. Становищата на постоянните комисии, включват редакционни поправки, предложения, допълнения и препоръки по предложения проект за решение, които се докладват пред ОбС от председателя на водещата комисия.

Чл. 42.1.5. Общинските съветници могат да правят писмени предложения по текста на внесения проект за решение до деня, в който водещата комисия пристъпи към разглеждането му. Предложенията се правят чрез председателя на ОбС до водещата комисия.

Чл. 42.1.6. Водещата комисия разглежда материалите, след като й бъдат предоставени становищата на останалите постоянни комисии, до които същите са били разпределени. Водещата комисия обсъжда само предложения, постъпили в писмена форма в предвидения срок. Това ограничение не се прилага, когато се предлагат редакционни поправки.

§ 26. Изменя и допълва чл.42.1.4, който става чл.42.1.7 и добива следната формулировка:

„Водещата комисия се произнася със становище за приемане, допълване, изменение, или отхвърляне на предложението и проекта за решение. Становището на водещата комисия, направените по реда на чл. 42.1.5. писмени  предложения на общинските съветници и становището на комисията по тях, както и становищата и предложенията на останалите постоянни комисии са неразделна част от протокола и се  докладват от  председателя на водещата комисия при разглеждане на предложението на заседание на ОбС.”

§ 27. Изменя  чл.42.3, като същият добива следната формулировка:

„Всички материали предназначени за редовна сесия се предоставят в канцеларията на общинския съвет не по късно от седем работни дни преди датата на сесията.”

§ 28. Изменя  чл.42.4, като същият добива следната формулировка:

 „Материали и проекти за решения се внасят на заседание на общинския съвет от кмета, заместник – кметове, председатели на комисии, общински съветници.”

§ 29. Изменя и допълва чл.43.1, като същият добива следната формулировка:

„Председателят открива заседанието на общинският съвет, ако на него присъстват повече от половината от общия брой съветници, като при заседанията по конституирането на ОбС и при провеждането на тържествени заседания, откриването започва с изслушване на химна на Република България. При липса на кворум за провеждането на заседание се съставя протокол, в който се отразява присъствието. Председателят насрочва дата, час и място за следващо заседание.”

§ 30. Изменя  чл.44.2, като същият добива следната формулировка:

„Заседанията на общинския съвет могат да се предават пряко от местните електронни медии по тяхна инициатива.”

§ 31. Изменя чл.47.1 и той добива следната формулировка:

„След откриване на заседанието от председателя се пристъпва към обсъждане и гласуване на предложения проект за дневен ред.”

§ 32. Изменя  чл.48.1, който добива следната формулировка.

„Председателят дава думата на вносителите, на председателя на водещата комисия, а след това за изказвания на съветниците.

§ 33. Изменя  чл.49.2, като същият добива следната формулировка:

„Общински съветник не може да говори по същество по един и същ въпрос повече от един път. Времето на изказване по същество не може да надвишава 5 минути.”

§ 34. Изменя и допълва чл.51 т.1, който добива следната формулировка:

  „В изказване на заседание на Общинският съвет е лично засегнат – в края на заседанието,  преди питанията на общинските съветници, по ред определен от председателя на ОбС.”

§ 35. Изменя и допълва чл.51 т.2, който добива следната формулировка:

„Желае да обясни мотивите за свой отрицателен вот при явно гласуване. Думата за обяснение на отрицателен вот се дава най-много на двама общински съветници, които при обсъждането на въпроса не са изразили същото отрицателно становище или не са се изказвали. Думата се дава непосредствено след проведеното гласуване на въпрос по същество. Изказването не може да е па дълго от две минути”

§ 36. Отменя чл.53.

§ 37. Изменя  чл.57.2, като същият добива следната формулировка:

„Явното гласуване се извършва чрез:

1. компютъризирана система за гласуване със специална лична карта като след приключване на гласуването на екрана се показва вота на общинските съветници. Никой не може да преотстъпва своята карта и да гласува с чужда карта;

2. вдигане на ръка”

§ 38. Изменя и допълва чл.59, като същият добива следната формулировка:

„Всички актове на ОбС и на комисиите към съвета (дневен ред и материали по него, протоколи от заседания, взети решения и др.) се довеждат до знанието на населението, чрез средствата за масово осведомяване по подходящ начин и се публикуват на сайта на община Ямбол.”

§ 39. Изменя и допълва чл.66.1, който добива следната формулировка:

„Общинските съветници отправят питанията, чрез председателя на съвета, в писмена форма, до седем работни дни преди началото на заседанието на което следва да се даде отговор.”

§ 40. Изменя чл.66.2, който добива следната формулировка:

Председателят на общинския съвет уведомява незабавно кмета на общината за постъпилите питания.”

§ 41. Изменя  чл.66.4, който добива следната формулировка:

„Писменият отговор се дава в срок не по-късно от 15 дни от датата на внасянето  му, като се депозира в канцеларията на съвета, за което се съобщава на отправилия питането съветник.

§ 42. Изменя и допълва чл.66.5, който добива следната формулировка:

„В случай, че отговорът е устен, той се дава от кмета на общината в края на предстоящото заседание или най-късно в края на следващото заседание на Общинският съвет, след представяне на питането от вносителя за време до три минути.”

§ 43. Отменя чл.66.6.

 

            2. Закрива временната комисия за изработване проект на правилник за работа на Общински съвет Ямбол избрана на първата сесия на Общински съвет Ямбол проведена на 08.11.2011г.

 

 

 

 

      Петкова - Поради изчерпване на дневния ред закривам дванадесетото заседание на  ОбС Ямбол.

           

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                              д-р Т. Петкова

 

                                                          Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                  Г. Кулишев