ПРОТОКОЛ № ХІІI

 

            Днес, 14.08.2012г. съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0009/09.08.2012г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  36, отсъства

            Милен Огнянов Томов

            На заседанието присъства г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол.

Кворум в 9.12 часа 36 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол г-жа Татяна Петкова откри тринадесетото заседание на Общинския съвет.

           

            Петкова - Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Дарение под условие на имот – частна общинска собственост – Недвижим имот – болнично заведение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно одобряване численост и структура на общинската администрация на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за първото шестмесечие на 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.       Предложение относно приемане промяна на бюджета на община Ямбол за 2012 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни гр. Ямбол.                                                                                            ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно приемане на нова Наредба за управление на общинския бюджет на Община Ямбол.

                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно промяна в статута на общински имот "Кантон - жилище и почивна станция" в м. Бакаджик, от публична в частна общинска собственост.

                                                                                   ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно продажба на строителни материали втора употреба - гранитни павета, общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.       Отчет за работата на Общински съвет - Ямбол за първото шестмесечие на 2012 година.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

10.  Предложение относно предоставяне на помещение общинска собственост, ул. "Марко Бехар" № 1,  на АСП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Калина Комерс 98" ООД за обект № 22 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Симона - Иван Илиев", за обект № 26 магазин на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „ДЙД” ЕООД, за Обект № 4, магазин на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на пристрояване на ОД на МВР Ямбол за изграждане на рампа и подемник.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Доклад относно одобряване на ПУП - ПП за елементите от техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - трасе на газопроводно отклонение по искане от "Агромейт" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно уреждане статута на новосъздадения музей  на бойната слава.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно изразяване мотивирано становище на ОбС Ямбол по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Цонка Колева Динева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

18.  Предложение Мушкови по Заповед на областния управител на област Ямбол, с която връща за преразглеждане решение по т.7 от дневния ред на ХІІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 13.07.12г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ТУТЕ

19.  Предложение относно съгласие за съществуване на маломерна паралелка  в профил „Технологичен” през учебната 2012/2013г. в ГПЧЕ „В. Карагьозов”, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно съгласуване на задание за изработване на ПУП - ПП за обект на техническата инфраструктура в две общини по искане на областния управител с възложител "ЕВН България Електроразпределение" АД. (Кабиле - Ормана)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

            Петкова - Имате думата по дневния ред.

            Кремъкова - Предлагам т.20 да отпадне от проекта за дневен ред.

            Банков - Предлагам т.7 да отпадне от проекта за дневен ред.

            Георгиева – Предлагам т.8 да отпадне от проекта за дневен ред.

            Петкова – Заповядайте да мотивирате предложенията си.

            Кремъкова – ПК ТУТЕ на заседание от 09.08.2012г. разгледа точката и счита че, съгласно чл.124, ал.4 от Закона за устройство на територията органа, който взема решения за съгласуване на задание за изработване на ПУП не е ОбС, а кмета на общината.

            Миланов – Искам да Ви помоля г-жо Председател, да помолите колегата журналист да отиде там, където е мястото на гражданите и журналистите в края на залата.

            Петкова – Господине, ако обичате заемете мястото си при другите Ви колеги.

            Банков – Мотивите ми да отпадне т.7 от дневния ред са следните, ние само на предното заседание разглеждахме този въпрос. Там изказахме доста съображения и аз с учудване виждам, че направеното предложение, за мен това бих казал е тежка дума, но дебелоочие е малко да ни се предложи същия материал. Дори виждате в него пише, че общината е предприела действия по регистрация на собствеността, а именно съставяне на акт за публична общинска собственост. Ако си спомняте още тогава беше казано, че такъв акт е направен. Без въобще да се прегледа нищо по мотивите, по това, което ние сме говорили. Внася ни се в същия вид, едва ли не ще го внасяме, докато го решим, а знаете, че затова е необходимо квалифицирано мнозинство. Може да е станало някакво повлияване, някакво привличане или по някакъв друг начин привличане, но от друга страна това е добре пак да видим, кои сме опозиция и кои не сме опозиция. Затова ви предлагам по-добре да се обмисли въпроса, ако администрацията има някакви други доводи да ги даде. Ние сме отворени за тях мисля, че коментирахме достатъчно предния път. Сега не трябва пак да повтаряме, можем да ги повторим още веднъж, просто ще си загубим времето. Затова ви предлагам да отпадне и може би това е най-доброто решение засега.

            Георгиева – Моите мотиви за отпадане на точката са, че материала влиза в абсолютно същия вид, както на едно много отдавнашно заседание без никаква промяна. Лично аз, считам че, след като отново се внася този материал трябва да бъде актуализиран материала и не съм убедена, че тонажа, който е обявен на паветата е този. Предлагам да се направи една принципна инвентаризация. Второто, което е смятам, че при повторно вкарване на такъв материал е хубаво кмета и неговата администрация все пак след дебатите, които се проведоха на тогавашното заседание и не се прие това предложение, да ни информира направени ли са някакви анализи, мислено ли е, по какъв начин общината може да извлече по-голяма полза от продажбата или влагането на тези павета в някакви проекти.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване предложенията по дневния ред на г-жа Кремъкова т.20 да отпадне.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков т.7 да отпадне.

Гласували      за – 11                        против – 19                           въздържали се – 4

Не се приема.

            Подлагам на гласуване предложението на г-н Георгиева т.8 да отпадне.

Гласували      за – 14                        против – 17                           въздържали се – 3

Не се приема.

            Петкова – Подлагам на гласуване целия дневен ред анблок с приетите промени.

Гласували      за – 27                        против – 4                             въздържали се – 4

Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

                                                           ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Дарение под условие на имот – частна общинска собственост – Недвижим имот – болнично заведение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно одобряване численост и структура на общинската администрация на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за първото шестмесечие на 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.       Предложение относно приемане промяна на бюджета на община Ямбол за 2012 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни гр. Ямбол.                                                                                            ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно приемане на нова Наредба за управление на общинския бюджет на Община Ямбол.

                                                                                   ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно промяна в статута на общински имот "Кантон - жилище и почивна станция" в м. Бакаджик, от публична в частна общинска собственост.

                                                                                   ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно продажба на строителни материали втора употреба - гранитни павета, общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.       Отчет за работата на Общински съвет - Ямбол за първото шестмесечие на 2012 година.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

10.  Предложение относно предоставяне на помещение общинска собственост, ул. "Марко Бехар" № 1,  на АСП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Калина Комерс 98" ООД за обект № 22 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Симона - Иван Илиев", за обект № 26 магазин на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „ДЙД” ЕООД, за Обект № 4, магазин на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на пристрояване на ОД на МВР Ямбол за изграждане на рампа и подемник.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Доклад относно одобряване на ПУП - ПП за елементите от техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - трасе на газопроводно отклонение по искане от "Агромейт" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно уреждане статута на новосъздадения музей  на бойната слава.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно изразяване мотивирано становище на ОбС Ямбол по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Цонка Колева Динева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

18.  Предложение Мушкови по Заповед на областния управител на област Ямбол, с която връща за преразглеждане решение по т.7 от дневния ред на ХІІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 13.07.12г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ТУТЕ

19.  Предложение относно съгласие за съществуване на маломерна паралелка  в профил „Технологичен” през учебната 2012/2013г. в ГПЧЕ „В. Карагьозов”, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Дарение под условие на имот – частна общинска собственост – Недвижим имот – болнично заведение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов – Това предложение, което предполагам и като първа точка на днешното заседание на ОбС ще предизвика един от най-сериозните интереси, а може би и дебати. Аз откровено ще съм щастлив, ако се опитаме да превъзмогнем политическите позиции, тъй като всеки тук в тази зала представлява определена политическа партия или изразява определени политически интереси. И да се обединим около обществените, защото този проблем е изключително, само и единствено проблем на града, в случая не на града, а проблем на областта. С цялото уважение и респект към всички ваши колеги от предходни общински съвети, към всички мои колеги, като кметове в предходните мандати след 90 година, всеки един се е опитвал по някакъв начин да реши проблема с така  наречената „Нова болница”. За голямо съжаление на града и областта този обект и към настоящия момент все още не функционира като болница. Поради тази причина, както и всички колеги преди мен, и аз също правя възможното, за да се реши този проблем за града. Ясно е, че съществуващата материална база на болницата е под всякаква критика, като структура. Ясно е, че новата болница, ако успее да се въведе в експлоатация ще бъде най-доброто, което могат да получат нашите съграждани. Но заради това е необходимо да се направят съответните усилия като администрация и като кмет аз моите съм ги направил. Имаме нарочно писмо от Министъра на здравето г-жа Десислава Атанасова с изрично разписан ангажимент от страна на министерството да се осигури финансирането, с което да се завърши тази сграда и тя да бъде въведена в експлоатация. Има направено предложение към ОбС. Надявам се вие като общински съветници защитаващи интереса на града, а индиректно и на цялата област също да прецените реално, да отсъдите мъдро и накрая да вземете правилното решение, а то би следвало да бъде в интерес на хората. Факт е, че всеки се е опитвал да реши проблема, но е факт, че този проблем все още не е решение. Няма гаранция, защото никой в този живот не може да даде 100% гаранция за нищо, че и сега при така поетите ангажименти от страна на държавата този проблем ще бъде решен. Но за първи път има уверение на държавата, че тя застава зад този проект открито с нарочно писмо от Министерството на здравеопазването, което индиректно значи и с ангажимента на правителството, и на премиера. От тази гледна точка сигурно има някаква доза риск в решението, което ние ще вземем, тъй като иска да го дадем под условие, за да имаме все пак някаква защита, макар това да е твърде спорно от юридическа гледна точка, но мисля, че е редно да бъде така. Да, сигурно ще трябва да се поеме риска, аз моя съм го поел. Надявам се и вие да прецените и да поемете вашия, така че накрая да имаме като резултат една нова сграда на болницата и съществуващата болница в този вид едно към едно да се премести в новата сграда. Убеден съм, че тук, тъй като последните няколко дни и официално бяха изказани позиции от различни политически групи, обществени групи, както и общински съветници да има не малко „против”, предполагам и не малко „за”, което също е нормално, когато се търси решение на един такъв сериозен проблем, който касае града и който не е решен от над 30 години, откакто е започнало да се говори за така наречената „Нова болница”, защото тя отдавна не е нова и никога не е била нова. В живота има стечения на обстоятелствата, които, ако ги пропуснем, едно такова като в момента, може би няма да се повтори. Факт е, че имаме отношение на правителството, факт е, че имаме прекия ангажимент от тяхна страна и той няма под каква друга форма да бъде освен изразено официално с писмо разписано от министъра на здравеопазването. Надяваме се крайното решение наистина да бъде в полза на целия град и областта.

            Миланов – ПК ОИКДОУ с пълно единодушие от присъстващите 5 члена прие това решение на кмета. Надявам се и вие да гласувате като комисията.

            Костов – Решението, което предстои да гласуваме има изключителен социален ефект това е едно решение един проблем, с който са били ангажирани много кметове и много общински съвети досега. Всеки един кмет и всеки един ОбС досега е работил в посоката да направим това съоръжение, тази идея за нова болница една действително нова модерна болница, каквато имат много други градове в страната. Знаете, че нашата съществуваща болница, колкото и да си я харесваме е от така наречения павилионен тип, отделенията не са в една сграда. Много от нас или нашите съграждани в един или друг момент са изпитвали неудобството да речем от едно отделение да бъде превозван например до рентгена за снимка и обратно, без значение това какво е времето. В началото на 90 години тази болница от държавна е станала общинска и считам че, сега е момента, в който ние като общински съвет трябва да я върнем на държавата с идеята тя да си я дострои и действително нашите съграждани да използват една модерна европейска болница. Чух вече думата риск. Да, действително риск има. Но какъв по-голям гарант от това ние да я дарим на държавата, която е най-големия инвеститор особено в момент на криза от една страна, а от друга страна е най-силния гарант в областта на здравеопазването. Все пак ние не я даряваме на частен инвеститор, който може да я превърне в хотел или нещо друго. Общината за съжаление, въпреки нашето желание няма този ресурс да дострои сама тази болница и да я даде за ползване от гражданите. В тази връзка аз ви призовавам всички вас да подкрепим тази точка на вносителя и да дарим новата болница на държавата под условие, за да може тя да я довърши и нашите съграждани да могат да ползват тази модерна нова болница.

Банков – репл. – Уважаеми колеги, аз се изкушавах да направя реплика, защото имаше някои неточности, че даряваме на държавата, а пък е пределно ясно, че сега ще влезе като апорт в юридическо лице самостоятелно болницата, но това е друг въпрос. И още една неточност от г-н Миланов. Като процедура да кажа, че комисията има болшинство. Не са всичките единодушни и второ комисията не трябва да се изтегля 5 часа напред и да се направи заседанието, който дошъл, дошъл. Но това е в рамките на процедурата. Ние общинските съветници от БСП ще подкрепим идеята и инициативата да имаме нова болница предлагаща условия за европейско и световно ниво, с модерна сграда, с функционално конструктивно свързани помещения и отделения. Общинските съветници от БСП винаги сме работили за реализирането на незавършения строеж, обект нова болница, като съвременно здравно заведение. И това сме го доказвали през всичките години на преход  от 1979г. и като поведение, и като действие. През това време ние направихме всичко възможно за запазване на обекта с предназначение здравно заведение. Нещо повече през трудния период 1995г. – 2003г., при един много скромен общински бюджет, ние като управляващи финансирахме довършването на новата болница с около 2 млн.лв. сегашна стойност от приватизацията на общинско имущество. Тогава бяхме обвинявани, че нали имаме излишни пари в този грандомански и тоталитарен обект. Но целта беше да запазим, съхраним новата болница, за да се довърши в по-добри финансови времена. Благодарение на тези действия сега можем да говорим за завършването и прехвърлянето в нея дейността на многопрофилната болница за активно лечение „Св. Пантелеймон”, както беше и нашата идея. Ние с удовлетворение приемаме признанието на тези усилия направено в предложението на кмета на общината, а именно: „Обект „Нова болница” около 22 000 кв. м.  са със степен на завършеност около 63% от строителните дейности. Изцяло са завършени комуникационните пространства – стълбища, фоайета и коридори – с настилки, боядисване и частични окачени тавани, в болничните стаи са монтирани гардероби, баните към стаите са с фаянс и санитарно обзавеждане – частично разграбено. Хирургичния блок е с фаянсови облицовки по стените – частично обрушени и окъртени. Около 6000 кв. м. от сградата са с българска алуминиева дограма със стъклопакет – като около 30% от нея може да се ремонтира и да се ползва.” Данъчната оценка на имота е 5 209 858.50 лв. Запознавайки се с писмото и предложението обаче имаме големи резерви, желаната от нас и заявената от министъра на здравеопазването и кмета цел, ще може да се осъществи с така направеното предложение. Какви са нашите съображения. От писмото на Десислава Атанасова - министър на здравеопазването с Изх. № от 03.08.2012г. се разбира, че се потвърждава заявения интерес да се предаде сградата за нуждите на Министерството на здравеопазването. Министъра се ангажира в максимално кратки срокове да апортира в капитала на болницата „Св. Пантелеймон” в тази сграда нещо, което сигурно случайно е пропуснато в предложението на кмета, където той го определя като приключване на съответните процедури. Министъра се ангажира финансово да подпомогне довършването на сградата с цел въвеждането в експлоатация до края на март 2014г. Според нас писмото е уклончиво, лежерно и повърхностно, създава усещането, че е написано, колкото да се отбие номера. Министърката казва финансово да подпомогне довършването на сградата. Защо не поема изцяло финансирането до довършването на сградата. На нас не ни трябва подпомагане, то не е гаранция. Няма излишна декларация, че те поемат ангажимента да завършат изцяло обекта. Има съмнения, че държавата няма да финансира изцяло обекта, от които се пораждат желанията изцяло да се финансират като апорт в болницата, с което създава силно съмнение, че може би ще се избяга от ангажимента в един момент. Може да не се случи така, но има съмнение, тъй като не се знае всичко колко ще струва, колко държавата трябва да даде. Може като разбере колко трябва да се даде, да се дръпне и да каже: „много е, оправяйте се”. Няма сметки, няма разчети, само желание да направим нещо.

Петкова – Г-н Банков, минаха 5 мин.

Банков – Само да се изкажа. Предложението на кмета, което забележете е от същата дата изходяща на писмото си дава проекта за решение. Министърката казва, че като се предостави сградата на държавата тя в максимално кратки срокове ще я внесе като апортна вноска. Това значи, че договора за дарение ще е с Министерството на здравеопазването, което веднага ще прехвърли собствеността на болницата. На кого поставяме условия и от кого ще търсим сградите, ако не се инвестира в тях, ако не се извърши в срока и въведе в онзи вид? От друга страна дарението, с каквото и да е условие, ако то не е изпълнено, в съда доказването на изпълнените условия, виновната страна и другия е почти невъзможно. Особено в настоящия случай...

            Петкова – Г-н Банков, времето Ви вече изтече. Отнемам Ви думата.

            Банков – Моля Ви, нека да се изкажа. Колко минути са минали?

            Петкова – 7 мин.

            Банков – 3 мин. са минали.

            Петкова - Не е вярно това нещо.

            Банков – По моя часовник са минали 3 мин. Особено настоящия случай, когато имотът...Ако искате да ми запушите гласа, може. Особено случая, когато имота е самостоятелен, продажбата си запазва материалния интерес и е гаранция, че ще се върне обекта за изпълнение. Когато сградата е със степен на завършване на 63% по същество ние даряваме незавършено строителство, което не е отразено в проекта за решение. Реално даряваме на строителни материали. Всички тези съображения бяха поставени на вниманието на обсъждащите предложението, на инициативните срещи с участието на кмета. Но виждайки от раздаденото предложение за пореден път се убеждаваме, че управляващите са решили да не отчитат нашите съображения. Това не ни учудва. На тези срещи ние изразихме мнение, че най-приемливо е да се предостави сградата на министерството. Срещу, което министерството да се задължи, да я завърши да я въведе в експлоатация до март 2014г. След това в тримесечен срок да я предостави като апортна вноска в болницата. Така става ясно, че държавата трябва да си изпълни задължението и да ни предостави готовата сграда.

Петкова – Г-н Банков, втори път Ви моля да приключите изказването си, вече надвишихте 8 мин.

            Банков – Защото държавата, а не в Ямбол ще прави обществената поръчка за строителство. Държавата в момента има едни пари, но не стана ясно колко точно могат да се дадат в момента. Това обаче е удобно, защото идеята, която лансирате държавата да даде на болницата пари за довършване. Няма съмнение, че едни пари ще се усвоят бързо, но остават едни сериозни съмнения за крайния резултат при завършването на болницата. Нашето становище е, че тази схема не може да работи с избрания изпълнител, защото в болницата не са ремонти дейности, болницата е ново строителство, едновременно с това ще има и допълнително строителство и ние мислим, че там трябва да се избере нов изпълнител. Сегашния изпълнител днес заявява в пресата, че болницата не е била обект, когато е бил на този конкурс. Напълно наясно сме, че управляващия, както досега и сега няма да ни обърне внимание, но ние заявяваме днес отново, за да стане достояние на нашите съграждани да маркират бъдещата отговорност на нашие управляващи да се протоколира. Още веднъж подчертавам, че ние ще подкрепим идеята и инициативата да имаме нова болница, при условие тя да я завърши да я приведе в експлоатация и да я апортира в капитала на болницата.     Карска – От 10 месеца, откакто съм общински съветник намирам направеното предложение за най-целесъобразно за гр. Ямбол и за цялата област. Това, което се предлага на гражданите на Ямбол за пръв път може би трябва да се подкрепи от всички общински съветници. Тъй като болницата, която имаме и която ползваме в момента, всички сме свидетели в какъв вид е. Това, което се предлага като инвестиция в града безспорно носи и някакъв риск. Тук се чуха големи проценти и големи цифри за риска, който поема общината като направи това дарение. Ако се абстрахираме от политиката, която всеки от нас малко или много залага в своите изказвания и в своите действия, риска е много минимален. Тъй като загубите, които понася общината към момента, визирам разходите, които се правят за охрана ежегодно, са доста солидни суми, които ние губим и по този начин не съхраняваме направеното на болницата, на сградата. Само затова е достатъчно да подкрепим това предложение, но не на всяка цена. Всеки дарява имот и всеки един от нас, когато прави дарение го осмисля много добре. Моето предложение е в тази връзка, ние даряваме имота сградата на държавата, но нека да поискаме нещо в замяна, нещо стойностно. Нищо в предложението не е казано за старите сгради и за парцела, на който се намира сегашната болница. Защо да не поискаме тези сгради и този парцел да бъдат предоставени на общината. Безспорно те ще се продават. Това е един апетитен терен в града, това е под Боровец, където се застроиха кооперации и се продадоха на най-високи цени в града, апартаментите в тези кооперации. Няма лошо нека, който има пари да инвестира и да строи, и да продава. Но нека и общината да извлече своята полза от всичко това, което може. Ние даваме болницата, даваме сградата, поемаме риск, нека след като се случи всичко това и държавата вложи пари, да направи новата болница, да започне да се използва, да върнат този сграден фонд и този терен, за да го продаде общината, а не държавата. Това е моето предложение.

            Миланов – репл. – Като Председател на ПК ОИКДОУ поднасям извиненията си на г-жа Катя Георгиева. Искам да кажа, че когато човек дарява нещо очаква да получи нещо насреща и то нещо друго, то не се казва дарение, а замяна. Ние дарявайки тази сграда на така наречената „Нова болница”, очакваме да получим нещо насреща, реално действаща болница, това не е малко.

            Банков – Г-жо Карска, Вие правилно казахте, че дарявайки, ние даряваме с определени намерения, с определена воля. Споменахте за терените на сегашната болница, които са. Защо не споменахте за терените на Хаджидимитрово, на психиатричното отделение? Сега отделението се намира в района на тази болница, т.е. терена е свободен. Защо не споменете една замяна да стане, тъй като този терен там ще е доста атрактивен? А дружеството може да си го продаде на който си иска и когато си иска да си прибере парите. Защо не поставяте и този въпрос? Една замяна може още сега да стане. Ето ви още една форма да го дадем директно на болницата, сградата. Защото аз си мисля, че, както беше изразено в разговорите, които бяха, Вие присъствахте там, се каза, че болницата, след като се премести съвсем спокойно, тъй като си е самостоятелно дружество ще си продаде този терен, ще има пари и ще си доразвива. Тя още сега може да продаде другия терен, който е на Хаджидимитрово, който е до магистралата, до възела и е много удобен.

            Карска – дупл. – Г-н Банков, когато казах да се извърши дарение, аз имах предвид всичките 32 дка., които притежава сегашната болница, в това число влиза и терена, който  е на Хаджидимитрово. Доколкото за замяна към момента тя няма как да се направи, но може да се направи под условие. Юридически не може да се направи замяната веднага, тъй като ние даряваме на Министерството на здравеопазването и тази замяна може да се извърши в момента, когато те пуснат в експлоатация новата болница. Точно по този начин ние бихме ги притиснали да си изпълнят задължението към дарението, което правим под условие.               

Хаджигеоргиева – С пълното съзнание, че каквото и да кажа никой няма да се вслуша. Но аз по този въпрос малко сантиментално гледам. Защото моя трудов стаж е минал с първата копка на тази болница. И вече, ако наистина има някакъв резултат аз мога да се оттегля от политическа дейност. Дебатите, които започват не трябва да бъдат политически. Аз не съм представител на политическа сила, представител съм на гражданите, които са ме избрали тук и ще говоря от тяхно име. И сега трябва да ви кажа малко история, която може да послужи за урок, за бъдещата ни работа. Ямбол за съжаление избира общественици, които не мислят за своите съграждани и за града си. Мога да го кажа с пълното право, защото аз имах уверението на министъра на финансите 1996 г. за завършване на сградата. Но благодарение на нашите депутати, които си избрахме и понеже аз бях представител на червените, не трябваше те да завършват болницата. Не стигайте дотам сега да попречим на някой, който в момента е и не се знае дали той ще я завърши. Аз ви казвам 33 години работя за тази болница, от първата копка, до последната и не съм се отказвала нито за миг. Миналия мандат, по миналия бях причина да не се продаде. Категорично заявих, че по този въпрос ще вдигам гласност колкото мога, за да се спре. Благодарение на нашите политически личности, които ние изпращахме горе, ямболската област е лишена от едно комфортно здравеопазване. Благодарение на управляващите доктори тогава в болницата, които бяха най-политизирани. Ямболската общественост загуби болницата. Мога да ви дам за пример Бургас, те бяха на втория етаж, а ние бяхме завършили с облицовка, с вътрешни мазилки. На тях депутати им издействаха 90 млн. лв., а на нас ни бяха необходими 30 млн. лв., за да приключим 96 година. Благодарение на такива хора, които ние пращаме, които като отидат в парламента забравят за какво са отишли. Много ви моля да не изпадаме и тук като общественици на това ниво за политически противоборства. Няма друг град с такава база. През края на втория си мандат с Министър Финков, ние бяхме подготвили договор министерството да завърши тази болница. Благодарение на това, че не продължих и смениха и министъра, това остана в историята на министерството. Сега един шанс, който се дава и може много малко да се подаде, но ние трябва да се хванем затова. Казвам го това, за да го чуят гражданите. И нека за последен път политиката лиши ямболските граждани от комфортно здравеопазване. Ще ходят в Сливен, ще ходят в Стара Загора, ще ходят в Хасково, защото аз пред министър Бояджиев казах в лицето на депутата Проданов, който най-много беше против завършването на болницата, че е жалко да умреш в ямболската болница. Един наш хирург признат, който работи в Стара Загора правеше операциите в мазето. Такъв павиолионен тип от първата световна война няма в страната. Единствено Враца е с павилионен тип, но тя е много по-съвременна. Друг е въпроса сега какви ще са условията. Аз имам конкретно мнение и ще си го кажа. Знам, че няма да се чуе. Обекта е незавършено строителство, той не трябва да бъде оценяван с данъчна оценка, той трябва да бъде оценяван като строителен обект. На 22 000 кв.м. е само застроеното тяло по средна стойност на кв.м. по 500 лв., това са 10 млн. лв. Другите, кухненския блок 1 800 кв.м., котелно, имаме и пещ за изгаряне на биологични отпадъци, която е завършена и много малко и трябва, един филтър да се сложи, за да отговаря на стандартите. Тя е почти завършена. Най-малкото с минималното тя е около 15/ 20 млн. лв. искам да кажа, че това е важно, когато ние предоставяме каква е стойността на предоставеното. Защо е толкова важно? Защото аз знам, че не по-малко от 6/7 млн.лв. трябва да има министерството без оборудване да говорим, да кажем, че оборудването ще се премести. Едно е да кажеш, че си вложил 20 млн. лв. и трябват още, друго е да кажеш 5 млн. лв. Каква е тази данъчна оценка? Ами 5 млн. лв. беше ремонта на социалния дом. Тази оценка трябва да бъде променена в договора. Моето мнение е, че министерството трябва да завърши обекта без да го апортира в болницата. Мисля, че и по лесно е да вземе средства като отделен обект, отколкото като дружество. Тук е въпроса как се договарят. Но гаранцията за завършване на обекта е по друга, отколкото да се влиза в апорт на болницата и болницата да има ангажимент да си завършва своето тяло. Разбирате ли ме каква е тънкостта? И за да облекча кмета, редно е договора, който ще се направи да бъде одобрен от ОбС. Чувам думи за връщане, тя никога не е била държавна. Тя е била винаги в списъка за изграждане на обекти на община Ямбол. Между другото апортната вноска, които ние имаме, акциите са разделени на база на население, а не на дял, който се участвали. Защото цялото оборудване на тази новата болница е купено от общината. Около няколко милиона само по мое време сме купили нова техника. Малките общини, които са винаги закачени към областния център са облагодетелствани и благодарение на населението имат някакви акции. Акциите са важни, защото аз не знам за в бъдеще дали няма на някои да му дойде на ум, по принцип аз съм против те да бъдат търговско дружество. Аз съм убедена, че в бъдеще ще дойде някой, който ще проумее, че в здравеопазването няма търговия и ще махнат този закон. Но представете си, че приемат някакво лоби в парламента да се продават тези дружества, много важно е дяла на акциите. Защото тежи върху гласа, върху приемане на някаква поръчка. Това е моето мнение.

Папашимов – Искам напълно да подкрепя изказването на г-жа Хаджигеоргиева в тази част, нека днес да загърбим политиката. Поне за 30 - 40 мин. решавайки този важен проблем за града и за областта. Най-важното за града и за гражданите на нашия град, и за гражданите на областта е нещата да се случат. От тази болница в момента има само загуби, нямаме никакви приходи и няма нищо полезно за този град. Дайте да не изтърваме шанса, колкото и да е минимален той, колкото и да има рискове и да се възползваме евентуално да довършим тази епопея, с тази така наречена болница, която продължава 33 години. Искам да задам един въпрос на г-н Кмета. Не е ли по-добре болницата да се дари на държавата в едно с отстъпеното право на строеж? Който ще даде възможност на държавата по-лесно да продължи нейното доизграждане.

Ганев – Правя процедура да прекратим дебатите и да гласуваме точката. Достатъчно го коментирахме това в комисиите.

Славов – Факт е, че на неформалните срещи, които проведохме с представители на всички политически групи представляващи наши съграждани и общински съветници коментирахме въпроса, който зададе г-н Папашимов. Подготвил съм на база на тези проведени разговори една корекция на моето предложение точно в тази посока, което след малко ще зачета, но преди това, ако ми позволите, тъй като те са взаимно обвързани неща, само няколко неща без да навлиза в детайли. Да, бихме могли, както каза г-жа Карска да поискаме тези терени като разменна монета, след като болницата бъде изградена, което е много хубаво на пръв поглед. Но нека да погледнем всъщност ние за какво се борим и какво искаме от държавата и какво и получаваме от държавата. От една страна ние се борим тази болница наистина да стане болница и това е нашата основна цел. Самото дружество МБАЛ „Св. Пантелеймон”, в което има дялово участие 5 общини и държавата, по силата на закона няма право, ако генерира печалба или има други приходи от продажби включително, ако приемем, че тези терени, които се освободят ще се платят то няма право нито да раздава дивиденти на своите съдружници, нито по някакъв друг начин да харчи тази печалба освен единствено и само да реинвестира обратно в повишаване качеството на здравеопазването. От кое бихме спечелили повече? Ако разменим терените може да вземем срещу тях 2, 3, 5, 6 млн.лв, никой не знае оценката. С тях може би ще оправим всичките улици в града или ще построим нещо друго, ще оправим центъра или т.н. Но за тези мероприятия в плановия период на Европа и сега се дават пари, и сигурно 2014г. - 2015г. Европа сигурно също ще дава пари. Но за здравеопазване Европа не дава пари, това е национален приоритет. И от тази гледна точка има много резон, но дали не е по-ценно и важно да останат те в капитала на болницата и с парите, които могат да се акумулират там, още веднъж да се вдигне нивото на здравеопазването, включително и терена Хаджидимитрово. Нека да се замислим и нещо друго, че държавата и към момента вече ни дари военни имоти и предстои до края на годината и останалите военни имоти, които са под парк Боровец. Ние от държавата получихме достатъчно много като имущество и като стойност. Дали ще бъдат 32 дка. на фона на тези 600 дка., не е чак толкова важно, ако срещу това получим далеч по-добро здравеопазване. Г-жа Хаджигеоргиева е права за едно нещо, че, ако се сметне за охранителна стойност цената излиза достатъчно сериозна. За голямо съжаление данъчната оценка се прави от дървата и ние не можем да избягаме, затова сме я сложили, защото тя е единствената уравнена база, на която стъпват всички. Всичко останало е въпрос на експертна оценка, която също може да бъде различна. А колкото до кухнята и другите помещения, ние тях не ги даряваме, както и терена, той си остава общински и то изцяло. Идеята да се апортира, след като бъде завършена няма лошо, но се оказа и точно затова се подходи по този начин от страна на министерството писмото на министърката, че, ако това се направи, то по договорките, които България е сключила с Европейския съюз се тълкува директно, като държавна помощ за това дружество и този апорт никога няма да бъде одобрен от държавата. По силата на подписаните споразумения между България и Европейския съюз това няма как да се случи, след като бъде завършена сградата от държавата. Връщам се към предложението, ако приемете в т.1 като вносител след недвижим имот болнично заведение добавяме: „..., заедно с отстъпено право на строеж върху застроената площ и цялата съпътстваща строителна документация, представляващ:”, т.е. не върху целия терен, който е 64 дка., а само отстъпеното право на строеж върху застроената площ. Така че, терена да си остане общински и да имаме още един инструмент за гаранция, тъй като болничното заведение няма как да стане болнично, ако нямаме изграден паркинг, комуникация, за което общината ще има още един инструмент за контрол и за въздействие давайки в последствие такова разрешение на държавата и бъдейки убедена, че тази болница се построява достроява, т.е. да не изгуби останалото, което има. Приемам изцяло това, което г-жа Хаджигеоргиева коментира, че може би е редно да има одобрение на договора, който ще бъде сключен с държавата. И ако ми позволите в последната т.4, в която е записано, че упълномощава кмета на общината да сключи договор да сложим запетая и да се запише: „който преди това бъде одобрен от ОбС.” Мисля, че е редно за такова значимо за града и областта действие да има съгласие, когато договора бъде предложен за подпис и съгласуван естествено с министерството, окончателно да бъде одобрен и от нас, и по скоро от вас. За да има виждането и усещането, спокойствието за максимална защита на нашите съграждани е да бъде одобрено от ОбС.

Петкова – Подлагам на гласуване процедурата на г-н Ганев за прекратяване на дебатите по точката.

Гласували      за – 27                        против – 4                             въздържали се – 4

Ганев – Гласувах „за”.

Приема се.

            Карска върна картата с името на Каньо Канев в 10.13 часа.

Миланов – Моля, всички колеги, които сме в залата да гласуваме, а не просто да регистрираме. Да гласуваме с пултовете, които имаме пред себе си, без значение как, за да направим един списък с хората които са тук и да проверим дали ни работят пултовете. Да го кажа по друг начин, предлагам проверка на кворума, това не е прегласуване.

Петкова – Обявявам проверка на кворума. Устройството на Милен Томов не работи. Колеги нека направим нова регистрация, защото има явно проблем с регистрацията на общински съветник.

Кворум в 10.15 часа 37 съветника.

            Милен Томов взима картата на Каньо Канев.

            Стефанов – С голямо внимание изслушах дебата по точката. Това решение днес е много важно за града ни. Първо искам да кажа, че подкрепям идеята за завършване на „Новата болница”. В тази връзка чух от г-н Костов и от г-н Кмета, че има риск или рискове, но не чух точно какви са рисковете. Хубаво е да се кажат точно какви са те. Не чух в дебата да се включи едно такова предложение. Защо община Ямбол ще дарява тази сграда и я апортира в дружеството МБАЛ? Ние също сме съдружници в това дружество. Държавата след като е поела ангажимента да дофинансира завършването, да си внесе вноската в това дружество, за да бъде завършено. По този начин общината ще си вдигне дяла, интересите на нашите съграждани ще бъдат защитени. А след завършване на болницата може да се направи едно преизчисление и едно преразпределение на дяловете, съответно дяловете на останалите общини ще паднат. В тази насока не чух разсъждения. А може би ще ни бъде отговорено, че държавата няма да вложи средства, ако тази болница не е нейна собственост. Но това, което ни се предлага е ние даряваме на държавата, а тя веднага я апортира, т.е. в следващия момент тя пак няма да е собственост на държавата а на дружеството МБАЛ. Това не би било аргумент. Това е и моят въпрос към г-н Кмета. Пак казвам аз приветствам идеята да се работи в тази насока и да бъде завършена тази болница, защото явно наистина заслужава едно съвременно здравно заведение, не от павилионен тип. Всички знаем, че това е отхвърлено от световната здравна практика. Искам да попитам в тази насока мислено ли е и дали може да се направи нещо в тази насока? Получих едно предложение, открито писмо всъщност от г-н Панчо Панчев и като общински съветник съм длъжен да го предам. Не съм запознат много с писмото, защото сега ми е предадено.

            Славов – Естествено, че сме разиграли като администрация и след това с всички общински съветници всички варианти, включително и този, в който апортира директно тази сграда в дружеството. Но тук има два основни момента, които възпрепятстват подобен подход и подобно решение на проблема. Първия е, че по силата на закона болницата може да бъде апортирана или сградата от целия терен с всички болници може да бъде апортиран по балансова стойност и така е по закон, не по пазарна цена, не по данъчна оценка, а по балансова стойност. Изрично е записано в закона за всички останали имоти без имоти в сферата на здравеопазването се прави оценка от трима експерти оценители, а когато стане дума за имоти в здравеопазването имаше още няколко упоменати изключения само на балансова стойност. Балансовата стойност на болницата независимо от всичко пак е около 6 млн.лв. вложени в строителни материали. В момента записания капитал в болницата в търговския регистър и в агенцията по вписвания 2.8 млн.лв., от които държавата притежава 1 900 000 лв. под формата на 69% от капитала. Ако общината апортира болницата по балансова стойност, това значи, че на момента държавата ще падне под 50% контрол, акции в дружеството. Това значи, че на 100% гаранцията за издръжка на болницата остава на общината, тъй като ще се смени процентното съотношение. Тъй като няма как това да се случи, защото много общински болници са почти пред закриване независимо от нуждите и коства не малко усилия и средства на общината, но такъв е ресурса на общината, това може да направи. Това основно са съображенията, които не могат да се случи подобно апортиране. След това има нещо друго. Ние и в момента притежавайки 16% от болницата, а до преди 2 години притежавахме 27%, малко, по-малко ще бъдем стопени като участие. Но поне от 5 години, откакто аз съм кмет, община Ямбол не е дала почти нищо като директно финансиране. Изключвам оборудването, което беше купено за тази нова болница. аз не виждам смисъл реално в тези наши процентни участия, при положение, че на 100% се финансиране от държавата, заради което ние през последните 3 години сме паднали с 10% от дяловото си участие. Поради тази причина не виждам къде е драмата, дори и да нямаме процентно участие в тази болница. Не е ценно това, което имаме срещу, което нищо не даваме и нищо не печелим. Ценното е гражданите да получат онова ниво на здравеопазване, което всички искаме, включително и ние и нашите близки.

            Банков – репл. – Г-н Стефанов, и Вие говорите за апорт, държавна помощ. Ами, когато държавата направи апорт, дали ще бъде за 6 млн. лв. или 10 млн. лв., все е държавна помощ. А пък държавата може да направи апорт без да я завърши, преди акт 16 да го направи, не като завърши сградата. Защото един апорт, когато се прави той се прави по експертна оценка. Не ние по каквато оценка си мислим и тогава тя ще стане наистина 10 млн. лв. Така че, държавната помощ си е държавна помощ няма значение колко. Г-н Стефанов, не виждам Вие как пък подсказахте, но не го развихте това. Как може да се избегне апорта. Ами много лесно правим една замяна. Даваме сградата, взимаме терена на Хаджидимитрово и край, всичко е чисто.

            Костов – репл. – Във връзка с начините, по който може да бъде апортирана, само ще зачета едно изречение от писмото на министъра на здравето: „При положително решение от страна на Общинския съвет на гр. Ямбол за предостъавяне на сградата на държавата за нуждите на здравеопазването, Министерството ще се ангажира в максимално кратки срокове да я апортира в капитала на „Многопрофилната болница...” Това е начина, по който на нас са ни предложили и това е начина върху, който ние трябва да разсъждаваме. Може да говорим много за проценти, за участие, за акции, гражданите на Ямбол не се интересуват от това, а от това дали ще има качествено здравеопазване. И като заключение искам да кажа една стара народна мъдрост: „Когато един човек иска едно нещо да се случи търси начини, когато не иска търси причини.” Нека да вземем този начин, който ни е предложен и да решим този проблем, който е от толкова много години.

            Стефанов – дупл. – Г-н Банков, това са думи, които не съм изрекъл. Аз въобще не съм говорил за държавна помощ. Говорих само за начина на апортиране на новата болница в дружеството. Но точно това е начина, по който ще се избегне държавната помощ, защото ние като дарим болницата на държавата, държавата след това я апортира. Ако ние директно си я апортираме сградата в дружеството, държавата ще бъде принудена да догонва дяловете си. В момента, когато държавата апортира нейната вноска, запазва се съотношението и 51% дялове на държавата. Това може да се отиграе. Аз най-вероятно ще го подкрепя. Само към г-н Костов, правилно цитирахте поговорката, че когато човек иска да свърши нещо търси начини, но в случая ни се поднася само един начин. Аз затова станах, за да се разбере има ли и други начини.

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Карска за промяна в т.1 на вносителя.

Гласували        за - 10                       против – 16               въздържали се – 11

            Не се приема.

            Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя с направените промени.

Гласували      за – 37                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 37                        против – няма                       въздържали се – няма

Проданов – Гласувах „за”.

Янкова - Гласувах „за”.

Хаджигеоргиева - Гласувах „за”.

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т.3 от проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 37                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т.4 от проекторешението на вносителя с направените промени.

Гласували      за – 37                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

         І. На основание Чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Чл.35, ал.5 от Закона за общинската собственост, дава съгласие да се извърши дарение под условие на имот – частна общинска собственост – Недвижим имот - болнично заведение, заедно с отстъпено право на строеж върху застроената площ и цялата съпътстваща строителна документация, представляващ:

            Сграда - хирургичен блок с идентификатор 87374.525.5.10 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находяща се в ПИ с идентификатор 87374.525.5, със ЗП 1468  кв.м., РЗП 20 552  кв.м., конструкция масивна, монолитна, брой етажи - 14 /четиринадесет/;

            Сграда - операционен блок с идентификатор 87374.525.5.9  по кадастралната карта на гр. Ямбол, находяща се в ПИ с идентификатор 87374.525.5 , със ЗП 1286  кв.м., РЗП 3858 кв.м., конструкция масивна, монолитна, брой етажи - 3 /три/;

            Сграда със специално предназначение - естакада с идентификатор 87374.525.5.13 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находяща се в ПИ с идентификатор 87374.525.5, със ЗП 717   кв.м., конструкция масивна, брой етажи - 1 /един/;

            Сграда за медицински газове с идентификатор 87374.525.5.11  по кадастралната карта на гр. Ямбол, находяща се в ПИ с идентификатор 87374.525.5, със ЗП 163  кв.м., конструкция масивна, монолитна, брой етажи - 1 /един/;

            Сграда - трафопост с идентификатор 87374.525.5.12 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находяща се в ПИ с идентификатор 87374.525.5 , със ЗП 65  кв.м., конструкция масивна, монолитна, брой етажи - 1 /един/,

 находящ се в ж.к. „Доктор Дончев”, гр. Ямбол, актуван с АОС №1747 от 03.08.2012г.

ІІ. Дарението да бъде направено под условие – сградите  да бъдат приведени в годност за експлоатация за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”

ІІІ. Ако в  срок до март 2014 г., условието по т.ІІ не бъде изпълнено,  дарението ще бъде отменено и сградите ще преминат в собственост на община Ямбол.

            ІV. Упълномощава кмета на общината да сключи Договор за дарение под условие за имота с Министерството на здравеопазването, който преди това да бъде одобрен от Общински съвет.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно одобряване численост и структура на общинската администрация на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Марчева – ПК БФ разгледа точката и я прие.

            Йоргова - Имам забележки относно материала. Липсва правно основание, одобряването на числеността противоречи на ЗМСМА, дирекция „Хуманитарни дейности” се закрива. Създава се районна служба. Коя е тя?

            Славов – Преди да отговоря на въпроса, се обръщам с благодарност към Вас за оказаното доверие при гласуването на т.1 Относно дирекция „ХД” – има нови изисквания към числения състав на дирекции и отдели. Целта е да се редуцират началниците и да се освободи човешки ресурс. Относно Районната служба в апартаментите на бл.18 в кв. „Райна Княгиня” имаше дълга сага, а така след преструктурирането там може да работи звено, което пряко да обслужва живущите  там.

            Миланов - Съгласен съм с кмета, той ще работи с тази структура и ще го подкрепя. Губи се обаче стимул за развитие на човешкия ресурс. Къде е стимулът за израстване, щом няма възможност за повишение? Опитът ми показва, че липсва признанието за работата. Надявам се следващата структура да бъде по-разумна. Администрацията изисква йерархия.

            Георгиева - Наясно съм, че като общински съветници можем да одобрим или не предложението. Тази структура е направена поетично. Не приемам увеличаването числеността на дирекция „Стратегии и програми”. Ползва ли Общината консултантски фирми? Против съм закриването на отдел „Образование и култура”, то е индикатор за развитие на децата ни. Надявам се на една нова структура с възстановяването на отдела. Учудвам се от увеличаването на сектор „Връзки с обществеността”.

            Костадинов – Не съм съгласен с предходните изказвания. Законът е спазен, в дирекция „Стратегия и програми” числеността трябва да бъде увеличена предвид усвояването на средства от ЕС. Затова са нужни служители, така градът ни върви в посоката, която ние искаме. Приканвам всички съветници да подкрепят предложението на вносителя.

            Марчева - Моята реплика касае отдел „Връзки с обществеността”. Не мисля, че числеността от трима служители е голяма. Този отдел има ангажимент по протокола, издаване на информационния бюлетин и културните събития.

            Сивкова - Това е ангажимент на кмета – да предложи структура за администрацията, с която той ще работи. Първият ми въпрос касае новата дирекция  „Административно правно и техническо обслужване и информационни технологии” с 49 служителя численост, 25 от тях не са организирани. Втори въпрос касае дирекция „Финанси, местни данъци и такси”. В приложението е изписано „Финанси”. Следва ли наименованието да се допълни? Третият ми въпрос касае звеното за местни приходи. Това звено по смисъла на  ЗМДТ следва да има ръководител. Ще съществува ли такова звено?

            Славов - Г-жо Сивкова, по първия въпрос не мисля, че следва да има притеснения. Следва да се създаде работеща структура. Това е целта на тази промяна. Ако не се постигне, ще се коригира. С всички промени целя подобряване на крайния резултат от работата на администрацията. Искам да направим промени, които в следващите три години да даде възможност на администрацията да изгради потенциал. Въпрос на управленски умения на директора в дирекцията с неорганизиран състав е създаването на ред. Правили сме доста промени с желание да намерим правилното за нас решение. Колкото до дирекция „Финанси”, няма печатна грешка, в нея ще влезе отдел „МДТ”. Всички служители ще бъдат в тази дирекция, ръководните функции на един от експертите ще бъдат запазени като вменени в длъжностната му характеристика. Колкото до питането за дирекция „Стратегии и програми”, Общината не е ползвала чужди фирми за управление на проекти. Големите проекти – Депо за отпадъци и Водния цикъл изисква създаване на звено за управление на стратегии и програми.  Ползвали сме консултантски фирми. Такива фирми ползват почти всички общини, които участват в съревнованието за спечелването на европейските пари.

            Калиманов - Прави впечатление, че числеността на сектор „Превенция и опазване на обществения ред” се увеличава драстично. Кое налага това?

            Славов – Нормално е при динамично развиващите се процеси в града ни да има необходимост от по-сериозно отношение в посока охрана и опазване на обществения ред. Това звено, което натрупа достатъчно опит е едно от най-бързо реагиращите звена за охрана на национално ниво. Все повече граждани ползват услугите му, но хората не достигат.

            Ганев – Правя процедура за прекратяване на дебатите

Петкова – Подлагам на гласуване процедурата на г-н Ганев за прекратяване на дебатите по точката.

Гласували      за – 26                        против – 5                             въздържали се – 1

Приема се.

            Петкова - Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 28                        против – 1                             въздържали се – 4

Приема се.    

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 24                      против – 3                 въздържали се – 7

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

            На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА:

1.      Одобрява, считано от 01.09.2012 г. Обща численост на персонала в дейност 122 „Общинска администрация” – 156 щатни бройки, в това число – 24 щатни бройки 122 Общинска администрация – дофинансиране / местни приходи /.

2.      Одобрява, считано от 01.09.2012 г. обща численост и структура на общинска администрация, съгласно Приложение 1.

 

           

            Петкова – Обявявам почивка десет минути. (11.10 часа)

            След почивката кворум 35 съветника. (11.20 часа)

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за първото шестмесечие на 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Петкова - Давам думата на председателя на комисията по бюджет и финанси.

            Марчева – Уважаеми общински съветници, г-н Кмет, г-жо Председател, всички вече се запознаха с предложението и  го приемат

            Калиманов - Въпросът ми е по графа „Други дейности по културата”. Има разминаване от 38 750 лв. между гласувания и разходения бюджет. За какво са разходени средствата?

            Сивкова - Приемам, че информацията отразява реалната ситуация в Общината към 30 юни. За мен най-важно е изпълнението на местните приходи, които са 51%. Голям дял имат данъка върху недвижимите имоти и върху МПС. Нашите съграждани би трябвало да получат благодарност за своевременно плащаните данъци. От неданъчните приходи са събрани 39%. Най-голям дял имат приходи от такса смет. Не ми харесва продажбата на нефинансови активи. Много малък приход от тях – 19%. Една част от капиталовите разходи се формира със средства от продажба на тези активи. Извършването на капиталовите разходи е неудовлетворително – разплатени са 2 обекта – градския парк и тоалетната в него, общо около 363 хил.лв. Другият проект е Етнографският комплекс. Нашето решение в частта на проектиране на обектите в капиталовите разходи, гласувани през месец февруари, не е изпълнено.

            Славов – Ще отговоря първо на г-н Калиманов. Разликата в сумите представлява дарения за празника на града. Това е завишението на първоначалния разчет. Всички налични средства в бюджета ще бъдат усвоени по предназначение. Г-жа Сивкова направи анализ, който приемам – неведнъж съм изказвал своето задоволство от гражданите, че са съвестни данъкоплатци. Искрено се надявам така да бъде и за в бъдеще. Колкото до малките приходи от продажба на собственост, това е факт, който се е променил към месец юли, след последния търг в касата на Общината са влезли още 500 хил. лв. Имотите са атрактивни и провокират инвеститорски интерес. Основен опонент на продажбата на собственост е групата на БСП. Строителната програма е задържана към настоящия момент. През идната седмица всички проекти ще бъдат възложени за изпълнение. Тази програма се финансира изцяло със средства от бюджета. Там, където ще се наложат строителни дейности извън летния период ще създадат временно неудобство.

            Костадинов - Ще се изкажа за нефинансовите активи. Моля да приемете т.7 от дневния ред да не отпадне, тъй като касае продажба на имущество.

            Петкова – Продажбата на нефинансови активи е в т.8 – павета.

            Сивкова – репл. – Коментираме информация, която приемам за вярна, моля по въпроса за бюджета.

            Банков – Начинът на изказване, е начин на мислене. Следва да се говори по темата. Разбирам, че целта на т.7 е да се продаде Кантона. Всички предложени такива имоти за продажба се прикриват от вас. Когато говорим за общинско имущество, което носи приходи, следва да разбираме, че освен продажба, има и управление.

            Петкова - Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 2

Приема се.    

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                      против – няма                       въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и чл. 41, ал. 1 от Наредбата на Общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната :

            1. Приема Информацията за текущото изпълнение на бюджета на общината за първото шестмесечие на 2012 г.

            2. Одобрява извършените разходи за командировки на Председателя на Общински съвет Ямбол за първото шестмесечие на 2012 г. в размер на 361,30 лева в страната.

3. Одобрява извършените разходи за командировки на Кмета на Община Ямбол за първото шестмесечие на 2012 г. в размер на 208,92 лева в чужбина и 3 652,77 лева в страната.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане промяна на бюджета на община Ямбол за 2012 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов – Внасям допълнение към предложението.

Петкова – На всички е раздадено предложение след допълнителен оглед на обектите,

включени в програмата. Давам думата на г-жа Марчева да огласи решението на комисията по бюджет и финанси

            Марчева – В комисията постъпи предложение от г-жа Сивкова относно наименованието на КСУ, което да бъде унифицирано в т.4 и т.5 от Дневния ред и е прието.

            Калиманов -  Въпросът ми към вносителя е следния : Откриваме ОП „Пазари и платени зони за паркиране” с 12 щата повече от „КД”. Защо не се намали щатът на „Комунални дейности” с 4 души, които се занимаваха с паркирането и увеличението да е с 8, а не с 12 човека?

            Сивкова - Приемането и актуализацията на бюджета е отражение на политиката на кмета и управляващото мнозинство. Това което ни се предлага е неясна и променлива във времето политика, която се води в Община Ямбол. На първо място това е политика, която цели оправяне на грешки. Такава оправяхме преди две сесии, като гласувахме още 274 хил.лв. за парка. Тогава се съгласих с г-н Славов, че това е един от първите проекти и стават грешки. Явно този опит не е довел до правилните изводи. Допълнителните средства за Общностния център са явно доказателство за това. Какъв е контролът и защо се поставя в риск изпълнението на строителната програма на Общината? Не мога да разбера политика, при която пропуски се покриват с евро пари, а текущите дейности по европейски проекти се финансират с Общински средства. Водете политика, която не създава такива рискове. Следва това да бъде политика на капитализация. 523 600 лв. отпадат от реконструкция на улици. Продаваме нефинансови активи и следва да капитализираме разходите. Смяната се предлага с неясен мотив на улиците да се извърша само ремонт. Засяга се образованието. Сваля се реконструкция на санитарни възли, покрив и дограма. Не разбирам как в началото на годината се защитава позиция за ремонт, а в средата това вече не се налага и се предлага смяна, разнопосочност в обосновките. Няма последователна политика в тази сфера. Единствено за проектирането на пешеходните зони има средства. Те могат да останат и за следваща актуализация. На прага на есента следва да се помисли за покривите и училищата и детските градини.

            Марчева - Да, това е политиката на общината в лицето на кмета. За мене всички промени са финансово целесъобразни и в полза на гражданите. Отпадат някои позиции за ремонт, но се допълва с нов обект – подмяна на горивната система в котелното на ЦДГ. От икономията с новото гориво ще има средства за ремонт на покрива на училището. От направените икономии са осигурени средства за медицинска рехабилитация на децата. Промените са съобразени с наличните средства към месец юни 2012г.

            Йоргова - Въпросът ми е за изграждането на сграда в парк „Боровец”. Това не е ли заложено предварително в проекта, за сметка на какво се вземат 40 хил.лв.?

            Славов – На въпроса на г-н Калиманов. Докато не влезе Синята зона в реално изпълнение съставът от хора остава такъв, какъвто е до момента. Като интрига ми звучи изказването на г-жа Сивкова. Както коментирахме в бюджета са числа, а всеки има свое виждане. Говорим за защита на обществен интерес. Предвидихме допълнителни платени средства по бюджет 270 хил.лв., изплатени реално под 200 хил. лв. Реално се разплаща само отчетеното, а не предвиденото. За да се завърши Общностния център, следва да има яснота в това, че част от средствата се осигуряват от Световната банка. Беше увеличен бюджета от 800 хил. лв. на 1 150 хил. лв. Общината ще трябва да дофинансира част от допълнителните дейности – озеленяване, ограда, паркинг и комуникации. Към настоящия момент новите проекти, които одобряват всички програми са с дофинансиране. Относно капитализирането на средства по отношение на улиците следва да уточним – ремонтът на улиците е извън капитала на Общината. Текущия ремонт е със същия ефект. Мотив да преместим улиците от графа „Основен” в графа „Текущ ремонт” е идеята, че при извършване на Основен ремонт се спазват всички изисквания от Наредбата за проектиране на обекти. Икономията на средства предполага извършване на саниране на училища и детски градини. Предстои до края на този месец да стартираме ремонт на 7 училища и 2 детски градини с пари от Националния екофонд. Не приемам укор в посока, че злоупотребяваме с интересите на най-малките граждани. Реализирането на тези проекти, ще даде възможност да получим ресурс за цялостно отремонтиране сградите на детски градини и училища. Ако не се направи цялостен ремонт на сградата, винаги ще трябват още пари за ремонти, а ефектът ще е далеч по-малък от цялостния ремонт. На въпроса на г-жа Йоргова, след направения анализ и разходваните от ОП „КД” средства, се прие, че са налични средства за оградата в парка. Тя трябва да е максимално устойчива на кражби. Една малка част от средствата касаят парк „Боровец”.

            Банков – Съгласно Правилника това е процедура, с която Ви правя забележка за грубо нарушение на Правилника. На предишното заседание премахнахте въпросите и отговорите. Кметът прави анализ, а не отговаря на въпросите. Спазвайте си Правилника!

            Петкова – Г-н Банков не спази правилника в началото на заседанието.

            Папашимов – Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Папашимов.

Гласували      за – 26                        против – 7                             въздържали се – 1

Приема се.    

Петкова – Подлагам на гласуване предложението на ПК БФ наименованието на Комплекса за социални услуги в т.4.5 да бъде уеднаквено и да се изпише така  - „Комплекс за социални услуги за деца и възрастни”.

Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – 3

Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя с направеното допълнение.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21                      против – 5                 въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот?

Ганев – Гласувах „за”.

Марчева – Гласувах „за”.

Тодоров - Гласувах „за”.

Киров - Гласувах „за”.

Георгиева – Гласувах „против”.

Пенев – Гласувах „против”.

Приема се.

Окончателно гласуване на точката.                     

Гласували      за – 25                      против – 7                 въздържали се – 1

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 8, ал. 4, чл. 9, ал. 1, чл. 18, ал. 1 и чл. 26 от Закона за общинските бюджети, чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, §28 и §41 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г., Наредбата на Общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ:     

                    

1. Одобрява промени по бюджета на общината за 2012 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

2. Одобрява промени по собствения бюджет на общината, както и на трансферите между  собствения бюджет и бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Приложение № 1.

3. Одобрява промяна по бюджета на ЦДГ „Пламъче” в местните дейности, съгласно Приложение № 1.

4. Одобрява допълнителни средства по бюджета на ВРБК „Художествена галерия”, като завишава трансфера от собствения бюджет на общината с 5 000 лв. в частта на местните дейности и завишава бюджетните кредити в дофинансиране на делегираната от държавата дейност 739 „Музеи и галерии с регионален характер” с 5 000 лв.

5. Одобрява допълнителни средства по бюджета на ВРБК „Дом за деца”, като завишава трансфера от собствения бюджет на общината с 27 500 лв. в частта на държавните дейности.

6. Одобрява допълнителни бюджетни кредити по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на ГПЧЕ „В. Карагьозов” в размер на 5 820 лв. за дофинансиране на делегираната от държавата дейност 322 „Общообразователни училища”.

7. Одобрява бюджета на ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране”, във връзка с преобразуването на ОП „Общински пазари”, съгласно Приложение № 3.

8. Намалява бюджета на ОП „Комунални дейности” с 40 000 лв., съответно и трансфера от собствения бюджет на общината и одобрява вътрешни компенсирани промени, съгласно Приложение № 4.

9. Одобрява промени по Разчета за финансиране на капиталовите разходи за  2012 г. и намалява средствата с 391 976 лв. по обекти, съгласно Приложение № 2.

10. Одобрява списък на текущите ремонти на улици, които допълнително ще се финансират с приходи от продажба на нефинансови активи,  на основание чл. 14 ал. 2 от ЗДБРБ за 2012 г., съгласно Приложение № 6.

         11. Изменя Решение VII-8 от 20 февруари 2012 г. на Общински съвет Ямбол, с което е приет бюджета на община Ямбол, в точка 1.1.2.6. както следва:

 

 „Предоставяне на временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на 675 000 лв. /със знак минус по § 76-21/ за следните изпълнявани проекти:

- по проект „Долината на Тунджа-палитра от цветове, музика и танци” по ОПРР;

- по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център” по ОП „Техническа помощ” към МС;

- по проект „Община Ямбол – усъвършенстване на административното обслужване” по ОП „Административен капацитет”;

- по проект: „Нов избор – развитие и реализация” по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма “РЧР”;

- по проект „Комплексни мерки за предотвратяване на наводнения в община Ямбол по ОП „РР”;

- по проект "Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск"”

12. Изменя Решение № VII-8 от 20 февруари 2012 г. на Общински съвет Ямбол, с което е приет бюджета на община Ямбол, в точка 1.1.2.7. както следва:

 

 „Възстановяване на временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки /§ 76-22/ в размер на 350 000 лв., в т.ч. от предварителни плащания за подготовка на проектите и невъзстановени временни безлихвени заеми от 2011 г., както следва:

- по проект „Долината на Тунджа-палитра от цветове, музика и танци” по ОПРР чрез ЕСФ;

            - по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център” по  ОП „Техническа помощ” към МС;

- по проект „Община Ямбол–усъвършенстване на административното обслужване” по ОП „Административен капацитет”;

- проект „Комплексни мерки за предотвратяване на наводнения в община Ямбол по ОП „РР”;

  - проект: „Нов избор – развитие и реализация” по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма “РЧР”;

   - проект "Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск"

 

13. Допълва в точка 30 от Решение № VII-8 от 20 февруари 2012 г. на Общински съвет Ямбол, с което е приет бюджета на община Ямбол, следните проекти:

  - проект „Комплексни мерки за предотвратяване на наводнения в община Ямбол по ОП „РР” ;

- проект "Пътуване в богатото културно многообразие на граничния район Ямбол-Одрин" с осигурена безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България – Турция към МРРБ;

  - проект „Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск” - /три Центъра за настаняване от семеен тип за деца и едно Защитено жилище/ по ОП „РР”.

14. Актуализира план-сметката на извънбюджетните средства от фонд „Приватизация”, одобрена с Решение № VII-8 от 20 февруари 2012 г. на  Общински съвет Ямбол, с което е приет бюджета на община Ямбол, съгласно Приложение № 5.

            15. Допълва точка 21 от Решение № VII-8 от 20 февруари 2012 г. на Общински съвет Ямбол, с което е приет бюджета на община Ямбол, относно длъжностите, които имат право на транспортни разноски в границите на общината, предвид характера на трудовата им дейност, считано от 01.01.2012 г. и упълномощава кмета на общината да актуализира поименния списък на лицата, заемащи следните длъжноси:   

- в Детска кухня – на длъжностите: „медицинска сестра”, „касиер-домакин”;

-  в Детска ясла № 4 „Калинка” – на длъжност „касиер-домакин”;

- в Целодневна детска градина „Валентина” – на длъжност „завеждащ административна служба”

16. Предоставя правомощия на кмета на общината:

16.1. да изменя бюджета на общината по приходната част в местните дейности с размера на усвоените траншове по заема от фонд „Флаг” за мостово финансиране на проект „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в Община Ямбол” по ОПРР, предоставянето им по извънбюджетната сметка, както и с размера на погашенията, които са за сметка на получените плащания по проекта;

16.2. да изменя бюджета на общината по приходната част на местните дейности с размера надвишаващ одобрения трансфер /със знак „минус”/ за финансиране на ученически спортни игри, предоставяни на държавните училища, за сметка на планираните за целта средства в дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички”.

17. Одобрява средства за  зимно поддържане в рамките на определените бюджетни кредити в дейност 606  „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа” по собствен бюджет за 2012 г. в размер на 121 000 лв., с източник на финансиране приходи извън обхвата на § 40-00 „Приходи от продажба на нефинансови активи”.

18. Определя средства за работна заплата в делегираната от държавата дейност 530 „ЦНСТ” в размер на 47 000 лв., в рамките на получените средства по единния разходен стандарт и от корекцията с настоящото решение, за периода от 01.03.2012 г. до 31.12.2012 г. и численост на персонала, считано от 01.03.2012 г. – 7,5 щ. бр. и от 01.09.2012 г. – 9 щ.бр.

19. Одобрява бюджет на общински „Музей на бойната слава” в местна дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси” във връзка с определянето му като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, съгласно Приложение № 1.

20. Актуализира средствата за работна заплата в делегираната от държавата дейност 431 „Детски ясли” от 892 690 лв. на 913 522 лв., на база на получените допълнителни средства от МФ съгласно писмо № ФО-17 от 02.05.2012 г.

21. Изменя точка 13 от Решение VII-8 за приемане на бюджета на община Ямбол, прието от Общински съвет Ямбол на 20 февруари 2012 г. относно определяне числеността на персонала както следва:

точка 13.2. се изменя така: „за местна дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси” - численост на персонала 4 щатни бр., считано от 01.09.2012 г., във връзка със създаване на общински „Музей на бойната слава”;

точка 13.3. се изменя така: „ за местна дейност 589  „Други служби и дейност по социално осигуряване, подпомагане и заетостта” – 4 щ. бр., считано от 01.09.2012 г., във връзка с обособяването на „Комплекса за социални услуги за деца и възрастни” във второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и откриване на социалната услуга „Дневен център за възрастни хора”.

            22. Възстановените заемообразно предоставени средства в размер на 80 000 лв. по проект "Пътуване в богатото културно многообразие на граничния район Ямбол -Одрин" по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България – Турция към МРРБ, да се отразят в увеличение на резерва в местните дейности.

 

           

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

                             

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Папашимов – ПК ЗСД въз основа на дебатите с пълно единодушие подкрепя предложението на вносителя.

            Йоргова – КСУ има действащи центрове, ръководени от директори. В новия материал са наречени „директори”, а на стр. 17 има „управител”. Моля да уточним.

            Петкова – Техническа грешка е, ще бъде коригирано. Правя процедурно предложение за гласуване анблок.

Гласували      за – 25                        против – 4                             въздържали се – 1

            Приема се.

            Петкова – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя заедно с направената стилистична поправка в т.19 управители да бъде заменено с директори.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                        против – 3                             въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 28 от Закона за общинските бюджети :

            1. Приема Правилник за  устройството, организацията и дейността на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни гр. Ямбол.

            2. Определя Комплекса за социални услуги за деца и възрастни като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Община Ямбол.

            3. Възлага на Кмета на Община Ямбол да предприеме произтичащите действия съгласно нормативната уредба на Република България за прилагането на Правилника и функционирането на Комплекса.        

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на нова Наредба за управление на общинския бюджет на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

                             

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Марчева – ПК БФ прие с шест гласа „ЗА” предложението на вносителя

            Славов – Благодаря за дадената възможност да направя корекция в чл.34, ал.3. да се чете „Кметът със заповед по чл. 32”.

            Петкова - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя заедно с предложението за поправка.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                                  въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание чл. 21, ал.1 т. 23 и  ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с разпоредбите на чл. 9а от Закона за общинските бюджети и чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг:

1. Приема Наредба за управление на общинския бюджет в Община Ямбол.

           

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно промяна в статута на общински имот "Кантон - жилище и почивна станция" в м. Бакаджик, от публична в частна общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

                             

            Славов – Дами и господа, това е една от точките, която г-н Банков искаше да отпадне и която е водораздел между едната и другата група съветници. Става дума първо за децата, които се отглеждат в дома за деца без родителски грижи. Опитах се на предното заседание да изложа своята позиция. Мотивите ми са свързани с липсата на интерес към Бакаджика като туристическа атракция. В края на 80-те години там кипеше живот, а сега всичко е запустяло. Имотите там са с частни собственици. Децата лишени от родителска грижа трябва да отидат там, защото няма къде другаде да отидат. Няма занимание, което да осмисли престоя им там. Общината трябва да дава 30-50 хил. лв. за поддръжка и охрана на този имот. За тези пари 50 деца биха могли да получат няколко пъти в 3-4-5 звездни хотели за по 10 дни прекрасна почивка. Мисля, че нямаме правото да ги лишаваме от това. Този имот гарантира само разходи.

            Миланов- ПК ОИКДОУ прие предложението с 4/2 гласа.

            Банков – Все пак мислех, че е внесено ново предложение. Председателят на комисията твърди, че е гледал на заседанието същото предложение. Факт е, че е разглеждан друг входящ номер. Отново ни се внася нещо, което веднъж сме отхвърлили. Предложено е, че Общината иска да приеме за управление и стопанисване сградата. С това съм съгласен. Климатът на Бакаджика бил добър. Защо да не направим един хоспис за стари хора. Явно нищо не е мислено по този въпрос от предишното гласуване. Въпросът е дали ще се направи преброяване или осребряване на гласовете. Интересът на нашите съграждани е тази база да се управлява. Управляващите си го казаха – трябва да се продаде. Това е най-лесно. Вземаме парите и строим или попълваме дупки.

            Миланов – Приветствам г-н Банков. Хоспис за стари хора е много добро предложение. Предлагам да приемем предложението на вносителя. После да бъде включено в списъка с продаваните имоти. Купувачът може да направи хоспис или дом за стари хора. Дано да има интерес към имота. Управлението и стопанисването му към момента от Общината е нецелесъобразно. Парите ще влязат в бюджета за нещо по-полезно.

            Костов – Г-н Банков, заблудихте цялата аудитория. Чудесно казахте, че едно нещо трябва да носи приходи. Става въпрос обаче за едни разходи, които общината прави, за да поддържа една база, а децата могат да получат много по-добри условия за тези пари. Тази база не носи приходи. Настоявам да подкрепим предложението от вносителя, както е направено.

            Банков – Не говоря на съветниците от ГЕРБ. Говоря на другите. Целият проблем е, че трябваше да помислим този имот може ли да се стопанисва, ще носи ли приходи. Ясно е, че променим ли собствеността в частна, веднага ще бъде продаден. Продаваме като за последно.

            Миланов – Г-н Банков, нарушавате правилника и вместо дуплика направихте изказване

            Сивкова – Нека да прекратим разискванията

            Проданов – При толкова компетентни колеги трудно се взема думата. На Бакаджика съм построил най-много. Участвал съм в изграждането и на най-големия комплекс, който сега само се охранява. Нека да се продаде Кантона и да се ползват парите за нещо други. Купувач трудно ще се намери. Огромни суми трябва да се вложат в него за ремонт. Кога ще има възвращаемост е неизвестно. Г-н Банков, има ли значение каква е собствеността по вид на имота, за да се експлоатира. Не, нали така. Идете и вижте Кантона. Той е в много лошо състояние. Така купувач няма да се намери. Все пак се надявам някой евентуално да го купи и развие, макар че способните хора се пръснаха по света.

           

 

            Петкова – Обявявам почивка по искане на г-н Банков 20 мин. и понеже е 13.00 сливам двете почивки до 14.20 часа.

            След почивката в 14.20 часа кворум 35 съветника.

 

 

            Бицова – Искам да изразя мнението си относно предложението на кмета по т.7. Дебатите, които вървяха преди почивката, като че ли изместиха акцента на точката. Говореше се за продажби, за всичко друго, но не и всъщност по същество за промяна на статута на общински имот от публична в частна собственост. Когато разглеждахме точката на комисията, ние акцентирахме върху становището на директорката на дома за деца и юноши, която всъщност, счита че сградата вече не се използва години наред по предназначение, така че тя е загубила вече своята стойност, т.е. не задоволява обществените потребности, както е записано и в предложението на кмета. Затова, считам че трябва да подкрепим предложението на кмета на община Ямбол, да променим статута на общинския имот и след това вече да преминем към следващите процедури да упълномощим кмета за следващите процедури, както е записано в проекта за решение в т.2. А до сега това, което аз слушах всъщност е ние спрягаме каруцата пред коня, не сме променили статута на собствеността. Говорим за продажби, а не сме променили статута на собствеността. Така че, апелирам всички общински съветници, не само групата на ГЕРБ, към всички се обръщам да подкрепим предложението на кмета.  

Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-жа Сивкова за прекратяване на дебатите по точката.

Гласували        за - 33                       против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.       

            Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – 10                           въздържали се – няма

Петкова - Има ли несъгласни с обявения вот? Г-жа Н. Хаджигеоргиева не присъства в залата. Няма несъгласни с обявения вот.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – 10                           въздържали се – няма

Петкова - Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост :

1. Обявява за частна общинска собственост и включва в баланса на община Ямбол недвижим имот: Двуетажна сграда - почивна станция, със застроена площ 373 кв.м., построена през 1970 г. в поземлен имот 033007 по КВС на с. Чарган - частна държавна собственост, находящ се в местност „Бакаджик” в зелището на с. Чарган, община Тунджа, обл. Ямбол, актуван с АОС  № 1742 от 26.06.2012 г., вписан в СВ с вх. рег. № 5321 от 18.07.2012 г., том 15, стр.126, н.д. 2976/12 г.при граници от всички страни имот с номер 033007 в землището на с. Чарган с ЕКАТТЕ 80217, община Тунджа. Данъчна оценка на имота 5 426.30 лв.

2.Упълномощава кмета на общината да предприеме последващи действия.

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно продажба на строителни материали втора употреба - гранитни павета, общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов – Това е втората точка, която уважаваните от мен съветници от БСП искаха да отпадне днес, а мисля, че има много смисъл и резон да се обсъди и да се вземе решение по нея. Става дума за гранитните павета. Тези, които при ремонт на улици досега не само по време на предходния мандат и началото на този, и преди това стоят на склад в общината, които не се използват. Единия от мотивите ни да го вкараме това, като искане е и сега повторно е факта, че официално предстои, най-вероятно следващата седмица да се подпише договора за изграждане на канализацията на Каргона и пречиствателна станция на Ямбол. Така че, при предстоящите строителни дейности особено по канализацията на Каргона ще се освободят още не малко павета от паважните настилки, поради една простата причина, че там, където изобщо няма канализация ще бъде изградена и дъждовна и битова. Европейските изисквания са, когато има битова канализация настилката да е асфалт, за да може да събира дъждовните води, при паветата дъждовната вода се просмуква директно в почвата. От тази гледна точка ще се освободят още не малък обем от гранитни павета. А и в интересен на истината това, което е предложено като решение е определянето на една първоначална цена за продажба на тези павета, като изрично е написано, че става дума за провеждането на публичен търг. Това е, както приемането на една начална цена на търг, когато одобрявате продажба на общинско имущество, каквото и да е то друго. Каква цена ще се постигне на търга е една друга тема, това е базовата. Според някои може да е по-ниска, според други да е по-висока от необходимото, но това на самия търг ще стане ясно, когато се обяви. Не виждам някаква драма и подобни излияния, словоизлияния, че с тези павета едва ли не ние можем да оправим целия град, то просто няма основание, защото там, където е изграден асфалт, павета не може да се сложат. Там, където тепърва ще се изграждат и усвояват, неусвоени досега площи би могло, както има идея за благоустрояването на кв. „Васил Левски” по проекта, вместо асфалтово покритие да се слагат павета между блоковете, което е по-трайно и създава дух и атмосфера, а и е продължение на традицията в този квартал. Но не и с пълното си съзнание да го знаем и да слагаме върху улици, които имат изграден асфалт павета. Павета за ремонт имаме достатъчно, не е казано, че ще се обявят всичките на търг, това е една хипотеза и възможност. Естествено, че няма резон всичко да се изкара едно към едно на търг, няма и такъв купувач, който да купи всичко на търг. Има достатъчно много павета, които се предлагат в държавата и няма търсения пазар за тях в момента. Общо взето сме в същата хипотеза, която г-н Проданов каза за предната точка. Някой може да си мисли, че това е много скъпо и много ценно, но то става такова, когато някой го потърси. Никой някой го е потърсил, нито някой е изявил желание да бъде закупено, просто склада на общината е задръстен от такива павета, камари. Може да отидете да ги видите, които никаква работа не ни вършат, защото няма къде да бъдат използвани. От друга страна това са затворени средства с постъпленията, от които ние можем да решим други проблеми, които са ни належащи.

            Миланов – Отново на по-предното заседание на ПК ОИКДОУ беше разгледан този материал и отново с 4 на 2 гласа беше прието да бъде гласувано решението предложено от кмета и да бъде прието. Препоръчвам да вземем това решение, за да може да освободим място за следващите павета.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 27                        против – 4                             въздържали се – 2

Приема се.    

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                      против – 8                 въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинска собственост допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ямбол през 2012 г., приета с Решение по точка тринадесета на Шеста сесия на Общински съвет – Ямбол, проведена на 08.02.2012 г.:

            В раздел ІІІ. Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършват през периода на действие на програмата създава нова точка със следното съдържание:

            В/ Продажба на движимо имущество -  вещи:

 

по

ред

Вид обект

Условия за продажната цена

1.

Строителни материали

Изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 8, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 32, ал. 1 и чл. 42, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Приема пазарната оценка извършена от независимия лицензиран оценител.

2. Общинският съвет дава съгласие да се извърши продажба на движими вещи – общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно определените в изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител строителни материали – втора употреба – гранитни павета – среден размер с минимално количество до 2836 т., както следва:

Ориентировъчна година на придобиване

по ред

Наименование на актива

Год. на експл.

НВС

лв./т.

 

Т.

Физическо износване

СПС

Лв./т.

СПС

Общо

Лв.

 

 

 

 

 

 

%

Лв.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1960

 

1

Гранитни павета среден размер

10/10/10 см.

 

51

 

120

 

2836

 

51

 

61

 

49.41

 

140 127

 

Всичко кръгло:

140 000

 

3. Публичният търг с явно наддаване да се проведе в рамките на срока на валидност на оценката до 13.09.2012 г.

4. На основание чл. 58, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 58, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при провеждането на публичния търг за продажбата на строителните материали – втора употреба – гранитни павета – среден размер, определя следните условия:

Начална тръжна цена за един тон павета 49.41 лв., без ДДС;

Депозит за участие в търга 50 % върху началната тръжна цена на паветата за един тон, или сумата от 25.00 лв. който да се внася по банкова сметка  IBAN BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД – клон Ямбол;

Такса за участие в търга 20.00 лв., без ДДС;

Цена на тръжната документация 30.00 лв., без ДДС;

Други условия:

1. Количеството на гранитните павета се  разпределя както следва: по 10 тона; по 20 тона; по 50 тона; по 100 тона.

2. Ангажимент на купувача е отделянето на паветата от пълнежа  - пясък и земните почви, натоварването и изнасянето на материалите от депото, под контрол на общината.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Отчет за работата на Общински съвет - Ямбол за първото шестмесечие на 2012 година.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.         

            Георгиева – Уважаема г-жо Председател, първо искам да Ви поздравя, като Председател на ОбС затова, че според мен Вие сте една от малкото председателки на общински съвети, които предоставят работа за отчет на наши орган. И дотук ще спра с поздравленията, аз говоря лично от мое име. Не съм удовлетворена от така направения отчет. Да, фактите, които се цитират в него са верни, притесняваме това, че изводите ни куцат. Според мен, макар и за първи мандат общински съветник, с по-малко опит трябва всички ние да бъдем малко критични към себе си и най-вече Вие като човека, който стои пред всички нас и организира нашата работа. Няколко основни акцента искам да отбележа, считам че в ПК не се работеше особено активно. Може би това е резултат от липса на опит в по-голямата част от общинските съветници. Не приемам и си давам сметка, че сериозни материали, които касаят широкомащабни проблеми за общината се разглеждаха само по един път. Считам че, такива материали самата Вие, а и ние трябва да бъдем по-отговорни и да ги разглеждаме по няколко пъти, защото съм убедена, че понякога голяма част от нас гласуват за неинформирани решения. Така не уважаваме много цифрите, приемаме ударно да гласуваме за предложения, които кмета внася, в което няма нищо лошо. Но аз съм убедена, че самия той и администрацията, която представлява ще ни бъдат благодарни, ако ние можем да бъдем един по-сериозен коректив. Бих искала да отбележа, че показахме известна немощ при гласуването на промените в новия Правилник. Беше създадена комисия, която много бавно, много мудно, с много трудности, перипетии, успя на предното заседание да ни предложи един вариант, който, ако трябва да бъдем всички откровени по никакъв начин няма да оптимизира нашата работа. Това е лично мое мнение, с това започнах. Това, което също ми прави впечатление като нов съветник е, че се позволява тук на този форум, много често тези, които изразяват неудобни за управляващите въпроси да бъдат подминавани доста безцеремонно и да бъдат оценявани по тяхната партийна принадлежност. Лично аз смятам, че такива стадионни закачки са абсолютно неуместни тук пред цялото гражданско общество на Ямбол. И че в условията на демокрация да се позволяват подобни неща е много опасно занимание. Към колегите се обръщам, има една много хубава поговорка, понеже някой тук цитира поговорка, нека и аз да си позволя да цитирам: „Дай на човека власт, за да го опознаеш.” Истината колеги е, че гласувайки за нас гражданите на Ямбол, по някакъв начин са ни овластили да защитаваме техните интереси и аз лично вярвам познавайки вече в по-висока степен всеки от вас, че през следващия отчетен период ние ще се държим по-човешки спрямо един към  друг, ще взимаме по-експертни решения и най-вече ще показваме една по-добра политическа компетентност. Лично аз ще се радвам много, ако под ръководството на Председателя на ОбС, самия ОбС започне да излъчва своя инициативи насочени към гражданите на Ямбол и считам че, това може да се постави като въпрос в комисиите, ние да помислим и да направим предложение към вас. Имам един единствен въпрос по материала. Показани са такси за обучения, предполагам, че са обучени председатели на комисии. Редно е, когато има такива обучения, които касаят работата на ОбС, независимо кои наши колеги са присъствали, след това някакъв добър опит, някакви нови знания да бъдат предавани и на другите колеги.

            Петкова – Искам само да отбележа, че нарочно, съвсем умишлено съм се въздържала от някакви изводи или оценки за работата на ОбС. Защото според мен те биха били субективни. Отчета за ОбС се изготвя от един човек и мисля, че оценките, каквито и да са те биха били субективни. Затова и отчета е без оценка за работата.

            Миланов – Искам да се присъединя към предното изказване и да Ви благодаря, затова че спазихте закона и правилника и това е третия отчет, откакто съм общински съветник. Надявам се това да стане традиция, защото гражданите на Ямбол, тъй като се надявам този отчет да стане тяхно достояние е много трудно да схванат какво се прави с ОбС, ако то не бъде събрано в едно изявление, което да комутира цялата наша дейност, която е много разсипана като дебати и вземане на решения, която систематизирана по този начин показва, че всичките ни закачки политически, икономически и сериозни изказвания, които правим тук, но пак сме свършили страшно много работа. Нито ще критикувам, нито ще хваля, просто станах да кажа браво.

            Бицова – Искам да изразя своята благодарност за предоставения отчет. Вие поставихте един нов стил на работа на ОбС различен от предходните години нещо, с което аз се гордея с Вас и със стила, който наложихте на работа.

            Сивкова – Така или иначе е задължение по закон представянето на един такъв отчет. И тъй като това е повод да се коментира работата на ОбС и всичко, което е свързано с нея си позволявам да отправя една молба да се изпълни онзи ангажимент, който го има в правилника и да бъдем снабдени през следващата половина на годината с картите на общински съветници, които са ни необходими за легитимация. Просто апелирам над този ангажимент наистина да бъде изпълнен и с Ваше съдействие. 

            Петкова – Поемам ангажимента. На няколко пъти се е обсъждал въпроса с обещанието, че картите се работят и  в най-скоро време ще станат. Поемам ангажимента отново да напомня за проблема.

            Петкова - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 31                        против – 1                             въздържали се – 2

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА приема :

1. Отчет за работата на Общински съвет Ямбол през първото шестмесечие на 2012 година.

 

 

            Банков – отр. вот – Гласувах „против” приемането на отчета, защото от изказванията останах с впечатлението, че сме били в различни зали, че в различни ОбС работим. Мисля, че и аз работя в този ОбС в комисиите. Дано този отчет стане достояние на нашите съграждани, за да видят какво работим и с какво се занимаваме, но те няма да добият никаква представа от това кой какво прави и как го прави, и какво не сме направили, и как си изпълняваме правилника. Мога да кажа, че, ако това вие го наричате отчет значи критериите ви са много ниски, защото се хващате само за заглавията. Какво има отчетено в него? И какво трябва да съдържа един отчет? Той трябва да има някакъв анализ. Но анализ не може да се направи на една дейност, в която всички мислим еднакво особено една група, това е хубаво, защото постепенно тя се разширява. А, когато се мисли еднакво, значи никой не мисли. И когато има някакво друго мнение, което се казва то се приема или не се приема, защото някой е казал друго. Така че, по работата, по воденето на заседанието, абсолютното нарушаване на правилника има или няма, аз все още твърдя, че ние все още нямаме Правилник, но това е друг въпрос. Не може да си даваме тук едни хвалебствени слова и водещия на заседанието да си помисли, че е голяма работа. Не го заблуждавайте, много още има и наистина главно като тръгнем от закона и тогава правилника, за да може да се каже, че някой ръководи този ОбС. Защото не трябва да се разгледат работите на комисиите, за да се направи отчет. Трябва да имаш впечатления, да имаш виждания и на тази база да си направиш нещата. Тук просто е описано кой колко приел, предал и какво е направил. Какво ние сме работили в ОбС и в комисиите, което сме предложили по-добро за нашите граждани или не. Освен таксите, които вдигахме, освен парите, които допълнително даваме и натоварваме гражданите с един, два милиона лева. Досега това сме направили за 6, 7 месеца нищо по-малко. Това сме направили и ако на това му казвате, че е голяма работа ОбС е да ни е честито и аз ще бъда доволен наистина да бъде публикуван да видят нашите съграждани за какво става въпрос.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на помещение общинска собственост, ул. "Марко Бехар" № 1,  на АСП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приема направеното предложение с 4 гласа „за” и 1 „въздържал се”.

            Георгиева – От ПК ОИКДОУ аз съм лицето, което се е въздържало, защото в самото решение и то в срока, в който се отдава това помещение виждам нещо нелогично. На третото заседание а ОбС, което се проведе на 30.11.2011г., предоставихме на „Агенцията за социално подпомагане” сграда с идентификатор 87374.542.138.1 с площ 419 кв.м. на ул. „Марко Бехар” № 2 за срок до 31.12.2018г. Не виждам смисъла при положение, че става въпрос за архив, който ще обслужва същата агенция, на същия имот, на същото място да дадем 10 години. Затова предлагам в днешното решение срокът да се фиксира и да се уеднакви с онова предното наше решение. И да стане решението на ул. „Марко Бехар” № 1 за срок до 31.12.2018г. Не знам дали вносителят има някакви други съображения, но смятам, че е редно да има логика в гласуването на материали, които са свързани помежду си.

            Славов – По последния въпрос на г-жа Георгиева, ако обърнете на обратната страна на листа ще видите, че изрично от директора на Агенция за социално подпомагане, Дирекция „Социално подпомагане” Ямбол, втори абзац е изрично упоменато, че: „Съгласно разпоредбите на чл.34 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Дирекция „Социално подпомагане” води задължителна документация за отпуснатите помощи, чийто срок за съхранение е 5 години, считано от месеца на прекратяването им.” От там нататък следвайки вашата логика, съседното помещение го отдаваме за 8 години и тъй като общината няма по силата на закона възможност еднократно да отдаде за срок по дълъг от 10 г., а би трябвало да отдаде за 13 г., за да следва този 5 годишен период от последната дата, в която се прекрати последния договор, затова го отдаваме само за 10 години.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 25                        против – 1                             въздържали се – 5

Приема се.    

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                      против – няма                       въздържали се – 6

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, предоставя за  временно и  безвъзмездно управление на Агенция за социално подпомагане, Булстат 121015056, със седалище и адрес на управление гр. София 1051, ул „Триадица” №2, представлявана от Ивайло Иванов – изпълнителен директор за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” Ямбол  помещение с площ от 30.6 кв.м. представляващо част от втори етаж на имот – публична общинска собственост ,сграда с идентификатор 87374.542.138.3 по кадастралната карта на град Ямбол, актуван с АОС № 296 от 24.07.2001 г. находящ се на ул. „Марко Бехар” № 1 , за срок от 10 години, считано от датата на подписване на договора.

            2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да сключи договор за безвъзмездно управление на имота описан в т.1.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Калина Комерс 98" ООД за обект № 22 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приема направеното предложение.

            Петкова - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                       против – няма                       въздържали се – 2

Петкова - Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

       

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

        

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор №3307/10.07.2009г., с „КАЛИНА КОМЕРС 98” ООД гр. Ямбол ЕИК 128045319 със седалище и адрес на управление пл. „Георги Дражев” №1, ап.16, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект №22 – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки представляващ част от имот – частна общинска собственост, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, гр. Ямбол, с идентификатор 87374.550.10.9 по КК на Ямбол, с обща площ 56.40 кв. м., със 7 /седем/ години, считано от 18.09.2012 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Симона - Иван Илиев", за обект № 26 магазин на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приема направеното предложение.

            Петкова - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                       против – няма                       въздържали се – 1

Петкова - Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

        

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор №3322/17.09.2009г., с ЕТ „Симона – Иван Илиев”, гр. Ямбол, ЕИК 200811179 със седалище и адрес на управление ул.”Крайречна” № 17, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект №26 – Магазин за търговска дейност с хранителни стоки – риба и рибни продукти, представляващ част от имот – частна общинска собственост, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, гр. Ямбол, с идентификатор 87374.550.10.6 по КК на Ямбол, с обща площ 76.50 кв.м., със 7/седем/ години, считано от 19.09.2012 г.

 

 

            Банков – Тъй като много хора напуснаха предлагам да направим проверка на кворума в залата, като председател на група.

            Петкова – Обявявам проверка на кворума. В 14.56 часа кворум 33 съветника.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „ДЙД” ЕООД, за Обект № 4, магазин на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приема направеното предложение.

            Петкова - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                       против – няма                       въздържали се – 2

Петкова - Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

           

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на Договор №3308/10.07.2009 г., с „ДЙД” ЕООД, ЕИК 128561061 със седалище и адрес на управление с. Веселиново, Община Тунджа, Област Ямбол, ул. „Васил Атанасов” №26, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект №4 – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки, представляващ част от имот – частна общинска собственост с №87374.550.10.32 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и петдесет точка десет точка тридесет и две/ по КК на Ямбол, находящ се на Централен Общински Пазар, пл. „Георги Дражев”, гр. Ямбол, с обща площ 64.40 кв.м., със 7 /седем/ години, считано от 15.07.2012 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на пристрояване на ОД на МВР Ямбол за изграждане на рампа и подемник.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИКДОУ приема направеното предложение.

            Петкова - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                       против – няма                       въздържали се – 2

Петкова - Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

        

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.7(2), чл.37(6)1, чл.38(3) от Закона за общинската собственост, 184(2) от Закона за устройство на територията и реализиране на проект за „Реконструкция и модернизация на помещение за прием на граждани в ОД МВР Ямбол” и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания учредява БЕЗВЪЗМЕЗДНО право на пристрояване за неопределено време на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ЯМБОЛ, ЕИК 129010004, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул.”Преслав” № 40, представлявана от ВНД Генчо Георгиев Иванов върху

16.46 кв.м. от общински ПИ 87374.539.107 по КК на гр. Ямбол, с площ 2 262 кв.м., с начин на трайно ползване за второстепенна улица за изграждане на рампа и

1.00 кв.м. от общински ПИ 87374.539.104 по КК на гр. Ямбол, с площ 833  кв.м., с начин на трайно ползване за административна сграда, комплекс за изграждане на подемник.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Доклад относно одобряване на ПУП - ПП за елементите от техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - трасе на газопроводно отклонение по искане от "Агромейт" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Донев – ПК ТУТЕ приема направеното предложение.

            Петкова - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 31                       против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.    

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, одобрява подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – трасе на газопроводно отклонение за захранване на поземлен имот 87374.53.8 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Кантона”, собственост на „АГРОМЕЙТ” ООД, започващо от съществуващо газопроводно отклонение и преминаващо през част от ПИ с идентификатор 87374.53.431.

            Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30–дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез Общински съвет Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно уреждане статута на новосъздадения музей  на бойната слава.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Марчева – ПК БФ приема направеното предложение с 4 гласа „за” и 2 „въздържали се”.

            Тропчева – Искам първо да направя едно уточнение провокирано от изказването на г-н Банков. Не знам вашите сметки 17 плюс 4, плюс 5, плюс 6 колко са, как ни наричате общинските съветници тук, но ни нарекохте, че мислим еднакво. Ние не мислим еднакво, защото сме достатъчно различни, просто мислим в една посока. А това, че тя не е Вашата мисля, че гражданите на Ямбол ще го разберат. Изключително важно е уреждането на статута на новосъздадения музей на бойна слава, като юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител на бюджетни кредити. Това е разбира се съгласно чл.28, ал.1 и  чл.41, ал.1 от Закона за културното наследство чл.4, ал.2 и чл.8, ал.1 от Закона за закрила и развитие  на културата. Всеки един музей, както знаете е финансово и организационно подчинен на общината, методически е подчинен на Министерството на културата. И като започнах да говоря за култура и история не мога да не заговоря за уникалността на този музей, който има вече, както всички знаем изготвена тематична стратегия обхващаща историческите периоди от освобождението до наши дни с ямболско участие. Оформените експозиции с военно тематична стойност имат за цел д представят бойната слава на Ямбол. Можете и сега да видите вече реставрираните уникални немски танкове. Като неизменна част от музея ще бъде и една военномедицинска сбирка без аналог в страната, и поради това, че досега не е имало къде да бъде показвана, само при специални случаи е била показвана. Смятам, че гражданите на Ямбол, нашите деца, бъдещото поколение, заслужава това историческо наследство. Музея на бойната слава заедно с археологическия резерват Кабиле, Безистена, заедно с възрожденския комплекс в Каргона ще допринесат популяризирането на Ямбол като атрактивна туристическа дестинация, за което мисля, че е изключително важно да бъде определен статута на този музей.

            Антонова – репл. – Провокирана съм от изказването на колежката, защото намекна и за военната медицина. Усещах, това го подразбирах, че музея на здравето, който е един уникален музей не само за България, но и на Балканския полуостров, но и в Европа няма такъв. Ще бъде разбит. Защото това е музей на здравето, който е базиран сега в ДКЦ, а беше в болницата, нямаше там място вече и благодарение на д-р Иванов, и на другите работещи в ДКЦ. Този музей се запази и е нещо наистина уникално и има още доста експонати, които могат да бъдат извадени и показани, защото няма място. За в бъдеще това можем да помислим, да се намери място и за този музей, но не да бъде разделян и част от него да бъде изкаран в Музея на бойната слава, защото военната медицина не е бойна слава.

            Петкова - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                       против – 3                       въздържали се – 5

Петкова - Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

           На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в съответствие с изискванията на чл. 28, ал.1 и чл.41, ал.1 от ЗКН и чл.4, ал.2 и чл. 8, ал. 1 от ЗЗРК определя новосъздаденият общински специализиран музей – „Музей на бойната слава” като юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

 

            Сивкова – отр. вот – Гласувах „против”, защото според мен определянето на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и става не на основание Закона за културно наследство или някакви други закони, а става въз основа на общинските бюджети, така както преди няколко точки гласувахме второстепенен разпоредител „Комплекс за социални услуги” могже да направите справка.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно изразяване мотивирано становище на ОбС Ямбол по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Цонка Колева Динева

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Янкова – ПК ЗОР, след като се запозна с данните и фактите в искането, и със становищата на заинтересованите институции взе решение и не дава положително становище по молбата на вносителя и предлага на ОбС да вземе следното решение: „Предлага на Президента на Република България да не опрости задълженията от неправомерно получена пенсия (добавки) и лихви към нея на Цонка Колева Динева от гр. Ямбол, ул. „Антим I-ви” № 3 с мотивите посочени от вносителя.”

            Петкова - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 27                       против – 1                             въздържали се – 4

Приема се.    

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация ПК ЗОР не дава положително становище по молбата за опрощаване на публичните задължения.

Предлага на Президента на Република България да не опрости задължението от неправилно получена пенсия /добавки/ и лихви към нея на Цонка Колева Динева от гр. Ямбол, ул.  „Антим І-ви” № 3, с мотивите посочени от вносителя.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение Мушкови по Заповед на областния управител на област Ямбол, с която връща за преразглеждане решение по т.7 от дневния ред на ХІІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 13.07.12г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Кремъкова – ПК ТУТЕ след запознаване с писмото от областния управител за преразглеждане на материала относно предварително съгласие на ОбС за предприемане на действие по определяне на трасе за транспортен достъп по кадастралната карта на гр. Ямбол излезе с проекторешение, което е раздадено във вашите материали, с което предполагам вече сте се запознали.

            Петкова - Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 28                        против – 1                             въздържали се – няма

Приема се.    

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                      против – 1                             въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

    

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

       1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.3 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава съгласие за определяне на трасе за транспортен достъп, представляващ пътна връзка между имот с идентификатор 87374.31.24, собственост на  Сава Димитров Мушков и Ласка Димитрова Йорданова, с площадка съгласно Решение К33-10/11.05.2012 г. на Комисията за земеделски земи към Министерството на земеделието и храните, през имот с идентификатор 87374.31.200, полски път до имот с идентификатор 87374.31.199, ведомствен път. С трасето се засяга част от ПИ с идентификатор 87374.31.200 – полски път с площ 48 кв. м. Трасето да се изгради съгласно приложения идеен проект.

       Срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на решението на комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ.

       2. Общински съвет Ямбол дава съгласие  Сава Димитров Мушков и Ласка Димитрова Йорданова, с адрес гр. „София, ж.к. „Люлин”, бл.423, вх. „Г”, ап.74, в качеството им на заинтересовани лица, за собствена сметка да заявят пред Комисията за земеделски земи към МЗХ искане за утвърждаване на трасе за транспортен достъп, представляващ пътна връзка между имот с идентификатор 87374.31.24 и имот с идентификатор 87374.31.199, с което се засяга част от ПИ с идентификатор 87374.31.200 по КК на гр. Ямбол с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски ведомствен път, с площ на засегнатата част 48.00 кв.м.

       3. Упълномощава кмета, след влизане в сила на ПУП ПРЗ за ПИ 87374.31.24 по КК на града да извърши всички последващи действия, съгласно НРПУРОИ на Общински съвет Ямбол за изграждането и даряването на новообразуваното трасе на Община Ямбол. 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно съгласие за съществуване на маломерна паралелка  в профил „Технологичен” през учебната 2012/2013г. в ГПЧЕ „В. Карагьозов”, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Бицова – ПК ОКСМДПК след като се запозна с предложението на кмета и становището на началника регионален инспекторат Ямбол относно продължаването да съществува паралелката като маломерна комисията подкрепя единодушно предложението на кмета за учебната 2012/2013 г. Паралелката в профил „Технологичен туризъм” с интензивно изучаване на немски език с брой ученици е под минималния 16 да продължи да съществува. Всичко това го правим в интерес на децата и за спокойствието на родителите, които деца са започнали образованието си в ГПЧЕ.

            Петкова - Няма желаещи да се изкажат. Йордан Милков заяви неучастието си гласуването от място. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                      против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот?

Янкова – Гласувах „за”.

Приема се.

    

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

        

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 2 и чл. 11,ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОМН, дава съгласие за съществуването на маломерна паралелка в профил „Технологичен” – Туризъм с интензивно изучаване на немски език с брой ученици под минималния – 16 ХІ „в” клас през учебната 2012/2013  година в ГПЧЕ „В. Карагьозов”, гр. Ямбол. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни станадарти за 2012 г. са осигурени по бюджета на ГПЧЕ „В. Карагьозов” гр. Ямбол с Решение  по т. 8 на седмото заседание на ОбС - Ямбол от 20.02.2012 г.

 

 

            Сивкова – Тъй като за днес приключихме искам в края на днешното заседание да помоля през миналия месец внесох две питания, чрез Председателя на ОбС до кмета на община Ямбол. Потърсих съдействието и на г-жа Петкова днес за информация за обратния отговор. Напомням, че срока по чл.66, т.4 е 15 дни от датата на внасяне на питането, който вече изтече. Така че, ще помоля кмета на общината да запознае своите заместници, директори на дирекции, съответно експерти с промените в Правилника. Ще помоля поне 15 дневния срок да се спазва, тъй като бяхме лишени от всякакви други възможности за отправяне на питания, нека взаимно да се уважаваме и апелирам към това.

            Петкова – Вчера са постъпили две питания от общински съветници, които са пожелали писмен отговор и той ще им бъде даден надявам се и ще сътрудничим в определения от правилника срок. Няма други желаещи да отправят питания.

 

      Петкова - Поради изчерпване на дневния ред закривам тринадесетото заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

 

 

           

           

 

           

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                              д-р Т. Петкова

 

                                                          Протоколисти:

 

 

 

                                                                                  Ан. Господинова

                                                                               

 

 

                                                                                  Г. Кулишев