ПРОТОКОЛ № ХІV

 

            Днес, 30.08.2012г. съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0010/27.08.2012г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  28, отсъстват

            Иван Чолаков, Калчо Донев, Катя Георгиева, Мариета Сивкова, Милен Томов, Николина Хаджигеоргиева, Стоян Проданов, Тодор Тодоров и Ясен Киров

            На заседанието присъства г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол.

Кворум в 16.05 часа 28 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол г-жа Татяна Петкова откри четиринадесетото заседание на Общинския съвет.

           

            Петкова - Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение от кмета на общината относно одобряване на проект на договор за дарение под условие, преди сключване с Mинистерство на здравеопазването.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

            Петкова - Имате думата по дневния ред. Няма желаещи.

            Петкова – Подлагам на гласуване дневния ред.

Гласували      за – 23                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

 

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение от кмета на общината относно одобряване на проект на договор за дарение под условие, преди сключване с Mинистерство на здравеопазването.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение от кмета на общината относно одобряване на проект на договор за дарение под условие, преди сключване с Mинистерство на здравеопазването.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов – Първо искам да благодаря на всички вас, че се събрахте възможно най-бързо, след като между администрацията и министерството на здравеопазването беше уточнен текст, предложение за проект за договор, с който да финализираме процедурата по даряването на сградата на така наречената „Нова болница” и няколкото други съпътстващи около нея, за целите на изграждането на нова болнична сграда на съществуващата в Ямбол многопрофилна болница. Доколкото се запознах с решенията на комисиите, всички без ПК ОИКДОУ са се съгласили с текста на договора. Държа да подчертая, че няколко пъти беше връщан от страна на община Ямбол и от страна на министерството на здравеопазването, докато се намери най-удачния вариант. Има едно предложение, което е дадено от г-н Миланов в ПК ОИКДОУ. И тъй като то по никакъв начин не променя смисъла на упоменатото в закона, в договора, моето предложение е да гласуваме така, както е дадено предложението от ОА и съгласувано с министерството на здравето. Ще обясня защо. Дали в чл.2, където се казва, че министерството на здравеопазването следва да осигури финансирането на довършителните работи посочени в чл.1 от настоящия договор сгради с оглед експлоатацията им по предназначение за лечебно заведение в срок до 31.03.2014г. или промяна в текста с оглед въвеждането им в експлоатация по предназначение, принципно няма никакви различия между двете неща. За да може да се експлоатира една сграда по предназначение трябва задължително да е съставен акт 16, да е дадено разрешение за ползване и чак тогава някой може да извършва каквато и да е дейност вътре, т.е. експлоатация по предназначение. Не може по никакъв друг начин тази сграда да бъде експлоатирана, ако не бъдат минати всички предварителни стъпки включително акт 16 и разрешение за ползване. Не коментирам, че подобна редакция би предполагало поне още 10 дни забавяне, заради това, че трябва и министерството на здравеопазването да даде своето съгласие, с лед което пак да има сесия на ОбС, която да гледа тази промяна. Готов съм да доразвия моята мисъл, ако прецените, че е редно да го дискутираме.

            Янкова – ПК ЗОР, след като обсъди проекта на договор за дарение и се запозна с решението на останалите комисии, включително и с предложението на г-н Миланов, счита че то не променя смисъла и предлага да се приеме следното решение: „ОбС – Ямбол одобрява текста на проекта на договор за дарение на недвижим имот ЧОС – болнично заведение под условие, преди сключване с Mинистерство на здравеопазването, находящ се в ж.к. „Д-р Дончев” гр. Ямбол, актуван с акт за общинска собственост № 1747 от 03.08.2012г., който ще бъде сключен от община Ямбол с Министерство на здравеопазването.

            Банков – Г-жо Председател, ще Ви помоля процедурно да направите така, че да имаме един часовник, за да може все пак и ние да си следим времето, тъй като ни ограничавате. В предния протокол няколко пъти сте ме пресичали, мисля че това е технически възможно. Хубаво е да бъде цифров, за да виждаме и секундите, и минутите, ще бъде много удобно за нас. Сега по същество. Наистина на пръв поглед елементарна сесия, елементарни решения. Взели сме веднъж решение, всички единодушно подкрепихме да дарим и сега ни се предлага съгласно последното решение да разгледаме и договора и тук ни се предлага да одобрим текста на договора. Ние нашата група обстойно изразихме нашите съображения на предната сесия, когато се разглеждаше въпроса по принцип за дарението. Но се потвърди нашето убеждение, че управляващите в този ОбС не се съобразяват с нашите решения, които изложихме и приехме на инат въпреки нашето становище. Сега ще ви кажа защо на инат. В него ние говорихме за незавършено строителство, груб строеж, за отстъпено право на строеж, за конкретизацията му, за формата на защита на общинските сгради, чрез дарение под условие и последващото им включване в капитала на самостоятелно юридическо лице и т.н. В предложението за одобряване на текст, който сега ни е даден тук, за дарение се вижда, че някои от тези понятия се появяват, като груб строеж веднъж със съответното право на строеж, но това не решава основния проблем на предложения проект за договор. Това е несъответствието му с решението по т.1 от Дневния ред на заседанието на ОбС – Ямбол от 14.07.2012г., което е приложение към договора. А именно в решението е записано: „...заедно с отстъпено право на строеж върху застроената площ...”, а в проект на договора в едно със съответното право на строеж. Понятието в решението е много ограничено спрямо това в проектодоговора, то се разширява вече. Не може с приемането на текста в проектодоговора да изменим нашето решение, което взехме на 14.07.2012г. От друга страна т.2 от решението гласи: „Дарението да бъде направено под условие - сградите да бъдат преведени в годност за експлоатация за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”. Този текст никъде не фигурира в проектодоговора, а то като решение трябва да го има, тъй като го правим на базата на това решение. В договора условието и съответно задължението на министерство на финансите и здравеопазването са записани с думичката „следва”, това не е никакво задължение. Това противоречие има разрешение и то е едно, уеднаквяване а текстовете в договора и решението, което ние взехме. Това може да стане по два начина. Текста в проектодоговора да добие съдържанието на този от решението или решението да бъде променено и да добие текста от проекта за договор. Тогава ние имаме една база, на която сме взели решението и правим проекта за договор също. В предложения обаче проектодоговор, така както го зачетох, той е изписан като един Нотариален акт. Констативни неща, които се дават, а това е договор за дарение. Във всеки договор трябва да има освен предмета, права и задължения на страните. Именно правата и задълженията на страните казват кой какво ще направи, ние даряваме срещу какво и какво е задължението на двете страни. Това „следва”, което е записано там не е никакво задължение. Затова казвам, че една фалшива декларация, че ние защитаваме някакъв общински имот. Поради това следва в договора да има нов раздел и аз предлагам чл.2 и чл.3 от договора да отпаднат, а раздела да има следното съдържание: „II. Права и задължения на страните: чл.2 Община Ямбол дарява имота, описан в чл.1 от настоящия договор на министерството на здравеопазването, за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”, гр. Ямбол.; чл.З Министерството на здравеопазването приема дарението на имота описан в чл.1 и при условието на чл.2 от настоящия договор и се задължава да го апортира в капитала на МБАЛ „Св. Пантелеймон”, гр. Ямбол, както и да финансира довършителните работи в него за завършване на сградите и прилежащата инфраструктура и въвеждането му в експлоатация на цялостния обект като лечебно заведение за болнична помощ - болница за активно лечение, в срок до 31.03.2014г.” Разликата е тази, че може да бъде лечебно заведение, ДКЦ и всичко, ние конкретизираме какво да бъде. „чл.4 При неизпълнение на задълженията на министерството на здравеопазването по чл.З от настоящия договор Община Ямбол се задължава да предяви съдебен иск за обявяване на дарението за нищожно.” Ето това е защитата и това е задължението, което трябва да направим. Съответно: „раздел II става раздел III, а раздел III – IV. Също се променя номерацията на чл.4, чл.5, 6, 7 и 8, като стават съответно чл.5, 6, 7, 8 и 9”. След това: „В договора следва да се добави като подписващо лице и съответното финансово лице от общината.”, както е за министерството, така е и за нас. Ние сме бюджетни организации и мисля, че трябва да се подпише и от съответното финансово лице. И последното, което искам да предложа това е промяна в текста на чл.1. И същността на промяната, фактически нещата са записани в чл.1, но трябва конструкцията да добие следния вид. Давам пример само със сградата, която е хирургически блок, което е фактически касае и другите сгради: „Представляващ Сграда, масивна конструкция, монолитна, брой етажи 14, хирургичен блок с идентификатор...”, стигаме до: „груб строеж, в едно със съответното право на строеж върху застроена площ 1468 кв.м. и разгърната застроена площ 20552 кв.м.” Защото тук е записано първо застроена, разгърната и съответното право на строеж. Върху кое? Има голяма разлика между застроената и разгърнатата площ. Така че, предложенията ми са тези 5. И аз си мисля, че, за да не направим, както досега правим ние си говорим тук, предлагаме нещо, но тъй като кмета каза, че няма време трябва да се гласува, на мен ми е ясно, че вие ще го гласувате. Но аз си давам тук предложенията, които съм направил и г-жо Председателстващ, искам 20 мин. почивка от името на нашата група. Все пак другата група да се събере и да обсъди предложенията.

            Миланов – Искам да кажа, че пет предложения, всички са членове на комисии, нямаше предложение в ПК ОИКДОУ освен моето, което се оказа, че дали ще пише едното или другото е едно и също. Затова предложих да се изговори в комисиите, за да може и водещата комисия да обобщи и тук в залата да влезе, както е презумпцията с някакви изчистени откоментирани предложения. Всеки път продължава тази според мен ненормална практика да използваме аудиторията, която е по-голяма да показваме колко големи оратори сме и да неглижиране работата си в комисиите. Не е нормално, не е колегиално и както говорим, че работата трябва да се върши в комисиите, там му беше мястото г-н Банков, да си дадете предложението.

            Банков – Аз съм съгласен, че в комисиите трябва да се гледат нещата. Но, когато има хора, които са се запознали с материалите и които мислят там, и когато се говори нещо там се съгласяват, а след това не гласуват. А за мен дали е нормална обстановката специално за този въпрос, когато две комисии, които са се събрали там, обсъждат едното и другото извинявайте. Това наистина е неглижиране работата на комисиите. Това, че някой си прави комисии по обед и продължава по обед да си прави комисиите, също е неглижиране на комисиите. Това, че председателстващия, който има ангажимент да направи графика на комисиите, както трябва не го прави също е неглижиране на работата в комисиите. Това, че получихме материала преди да отидем на комисия, също е неглижиране на комисиите, защото в правилника пише колко пъти, колко дена преди това трябва да се дадат материалите. Така че, всичко това води до такъв ефект. Между другото аз там ви зададох един въпрос. Ако не се изпълни как ще го извадим от капитала на дружеството? Как ще си получим сградите? Не можахте да ми отговорите и не можете да ми отговорите. Това е самостоятелно юридическо лице, дадем ли го, апортира ли се, край. Така че, за неглижирането на комисиите, всеки председател има вина начело с председателстващия.

           

            Петкова – Обявявам почивка двадесет минути. (16.30 часа)

            След почивката кворум 32 съветника. (16.50 часа)

 

            Стефанов – Предния път зададох няколко въпроса, но не получих отговор. Днес пак ще попитам, ако може да ми бъде отговорено. Защо не апортирахме сградата на Новата болница, ние като съдружници в МБАЛ, а трябва да я подарим на държавата, а държавата да я апортира в дружеството (АД)? А другия ми въпрос е- на 20.08.2012г. във в. Монитор излезе една статия, която мен лично ме шокира. Имахме уверението и едно писмо от министърката на здравеопазването, която ни уверява, че за ямболската болница ще бъдат отпуснати средства, за да бъде тя завършена. Но вижте какво изнасят в тази статия: „350 млн.лв. ще бъдат разпределени между болниците в България”. За да не я чета цялата статия ето само някои откъси: „Други 14 заведения отново в по-малките градове ще бъдат превърнати в болници за долекуване.”  Във всяка от тези лечебници ще бъдат налети за ремонт и апаратура около 4.5 млн.лв. Изредени са всички болници в България, всяка с различни субсидии. Статията завършва така – според картата за преструктуриране на болничните заведения, само 3 области в това число и ямболската болница не влизат в списъка. Явно здравния министър говори едно, а в резултат се върши друго.

            Костов – Днес сме се събрали да вземем едно важно решение, което е следствие на едно още по-важно вече взето решение. Това ни задължава много. Ангажиментът ни получи безспорна подкрепа на предишната сесия. Договорът за дарение е прегледан и е издържан юридически. Несъстоятелни са коментарите от рода на „тип лечебно заведение”. Моля всички отговорни хора да вземат това решение в полза на гражданите на гр. Ямбол.

            Банков – Всички мислехме, че трябва да сме подготвени за изказване. Следва да познаваме и материята. Кажете ми, къде е в този договор: „Сградите да бъдат приведени в годност за експлоатация.”? Къде е защитата на собствеността на общината? При неизпълнение на задължението трябва да предявим съдебен иск за възстановяване на собствеността. Трябва да е заложено задължението държавата да финансира, а не пожелателното „следва да финансира”. Искаме лечебното заведение да се нарича „за болнична помощ – Болница за активно лечение”, не хоспис, не ДКЦ. Това е въпрос на разбиране.

            Стефанов – репл. – Може да съм се изказал неясно и да не сте ме разбрали. Статията е във в. Монитор. Безотговорно ще бъде, ако оставим ямболските граждани без болница. Нека вземем най-правилното решение. Дали публикуваната информация е вярна, нека всеки провери. Имаме ли яснота в какъв размер е сумата за дофинансиране, предложена от МЗ?

            Петкова – Г-н Стефанов, с европари, какъвто е разчетът на МЗ, няма да се финансира довършването и въвеждането в експлоатация на болницата. Затова и Ямбол го няма в списъка, публикуван във в. Монитор.

            Костов – дупл. - Всичко изприказвано е пълен абсурд. За да имаме нова болница, следва да я дадем сега. Относно изказването на г-н Банков, в договора е изписано максимално ясно. Искам да направя процедурно предложение за прекратяване на дебатите.

            Петкова – Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 23                        против – 4                             въздържали се – 1

Приема се.

            Карска – Единственото предложение, което искам да направя по този договор е в I, чл.2 – условието и подусловието не следва да бъдат в една точка. Следва да бъдат отделени като чл.2 респ. чл.3, от там се изменя поредността на номерацията до края.

            Банков – Разбирам, че е правилно отделянето. Цялата точка 2 обаче е заблуждаваща. „следва да финансира”, „следва да предяви”. Никъде не е написано „се задължава”. Как се разваля дарението? Развалянето е подаване на иск за разваляне на договора за дарение. Пред съда. Така, както е написано, не е осигурена защита на собствеността и реализацията на изграждането на Нова болница.

 

Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков за отпадане на чл.2 и чл.3 раздел 2 от договора.

Гласували      за – 8                        против – 17                             въздържали се – 6

Не се приема.

 

            Петкова – Подлагам на гласуване второто предложение на г-н Банков – „Раздел 2 чл.2 -  Община Ямбол дарява имота описан в чл.1 за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”; чл.3 – МЗ приема дарението на имота описан в чл.1 при условията на чл.2 и се задължава да го апортира в МБАЛ „Св. Пантелеймон” и да го дофинансира до пълното му изграждане и функциониране....”

Гласували      за – 7                        против – 19                             въздържали се – 4

Не се приема.

 

Петкова – Третото предложение се оттегля от вносителя. Подлагам на гласуване четвъртото предложение на г-н Банков – „В договорът да се добави подписващо финансово лице от Община Ямбол”.

Гласували      за – 9                        против – 18                             въздържали се – 3

Не се приема.

 

            Петкова – Подлагам на гласуване петото предложение на г-н Банков – „ В чл.1 текстовете описващи сградите да се изменят...”

Гласували      за – 7                        против – 18                             въздържали се – 4

Не се приема.

 

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Карска – „Като чл. 3 в раздел I от договора да бъде записано самостоятелно – При неизпълнение на задължението от страна на МЗ дарението ще бъде развалено и  сградите ще преминат в собственост на Община Ямбол”.

Гласували      за – 9                        против – 15                             въздържали се – 7

Не се приема.

 

            Петкова – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 25                      против – няма                        въздържали се – 7

Приема се.

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация одобрява текста на Проекта на договора за дарение на недвижим имот – частна общинска собственост – болнично заведение, находящ се в ж.к. „Д-р Дончев”, гр. Ямбол, актуван с АОС № 1747 от 03.08.2012г., който ще бъде сключен между община Ямбол и Министерство на здравеопазването.

 

 

 

 

 

      Петкова - Поради изчерпване на дневния ред закривам четиринадесетото заседание на  ОбС Ямбол.

           

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                              д-р Т. Петкова

 

                                                          Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ан. Господинова

 

 

                                                                                  Г. Кулишев