ПРОТОКОЛ № ХV

 

            Днес, 26.10.2012г. съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0011/18.10.2012г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  35, отсъстваха 2:

            Неда Христова Карска

            Татяна Петкова Петкова.

            На заседанието присъстваха г-н Ст. Драгнев - зам. - кмет на община Ямбол и г-жа Кр. Петрова - зам. - кмет на община Ямбол.

            В 9.10 часа Г. Миланов се опита да открие заседанието, като обяви, че има регистрирани 24 общински съветника и да даде думата на най-възрастния съветник, за да се избере председателстващ или зам. - председател, тъй като отсъства председателя на ОбС Ямбол д-р Т. Петкова. Р. Банков едновременно с  Г. Миланов заяви, че може и той да го откри е и закрие, защото отсъства председателя и няма избран зам. – председател, няма и текст в правилника за избор на такъв. Н. Стефанов говори в същия дух. В залата възникна спор по въпроса може ли въобще да се проведе заседание на общински съвет в тази ситуация. След много спорове и изказване на различни съветници и мнения Г. Миланов изчете текст на чл.24, ал.4 от ЗМСМА - При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от избран съветник или от заместник-председател, ако има избран такъв. Отново се изказа несъгласие от съветници за избор на съветник, който да води заседанието. Н. Хаджигеоргиева говори на съветниците в дух на сговор, за да се свърши необходимата работа, предвидена с дневния ред на заседанието, да не се губи времето на съветниците. Н. Ганев направи предложение Г. Миланов да бъде председателстващ заседанието на ОбС. Предложи да се гласува с вдигане на ръка. Г. Миланов изказа мнение, че трябва да се гласува чрез системата за гласуване, тъй като директно дава броя на гласувалите и дава възможност да се отпечата резултата и да остане в архив.

Гласували      за – 19                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се Г. Миланов да бъде председателстващ заседанието.

Миланов – Проверка на кворум в 9.45 часа - 34 съветника. Откривам петнадесетото заседание на Общинския съвет.

Банков – процедурно - Искам 20 минути почивка от името на ГС БСП.

Миланов – Обявявам 20 минути почивка.

След почивката кворум 33 съветника в 10.20 часа.

Банков – процедурно – Искам да изкажа категоричното становище на ГС БСП, че не са съгласни с това нарушение на всички правила при откриване на заседанието. Избран общински съветник, няма такава хипотеза в правилника. Няма единомислие и единодействие за провеждането на това заседание и предлагам да го прекратим.

Миланов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков.

Гласували      за – 9                          против – 19                           въздържали се – 4

            Не се приема.

 

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.       Предложение относно персонална пенсия на децата Илиян и Цветан Христови.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

2.       Предложение относно персонална пенсия на детето Мария Антонова Ангелова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

3.       Предложение относно приемане на нова Наредба за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.       Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.       Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПРР.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.       Доклад относно одобряване на ПУП - ПП за трасе на подземна ел. проводна линия НН за захранване на обект База за селскостопанска техника, м. Смокините.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.       Предложение относно предварително съгласие от ОбС за прокарване на трасе на водопровод и водопроводно отклонение и трасе на подземна  кабелна линия през ПИ, собственост на ОЯ по заявление от ЕООД „Стоян Колев СК”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.       Предложение относно определяне на оценка на допълнително право на строеж по молба от Атанас Георгиев Атанасов за обект на ул. „Г. Дражев” № 16.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.       Предложение относно определяне оценка на допълнително право на строеж по искане на Здравко Христов Панайотов за обект в ж. к. „Граф Игнатиев”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.   Предложение относно определяне оценка на право на пристрояване  по искане на „Райфайзенбанк” ЕАД за обект на ул. „Ж. Папазов” № 20.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.   Предложение относно определяне оценка на допълнително право на строеж по молба от Димо Александров Иванов за обект на ул. „Д. Благоев” 19.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.   Предложение относно съгласие за строеж на границата на УПИ собственост на Община Ямбол по искане на н-ци на Стоян Вълков.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.   Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.538.168 по КК на гр. Ямбол по искане от ЕООД „Геострой – инженеринг”, Моньо Тодоров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.   Предложение относно изпълнение на проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.   Предложение относно изпълнение на проект "Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в град Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.   Предложение относно утвърждаване решението на комисията за резултатите от проведения конкурс за избор на управител на „Обреден комплекс” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.   Предложение относно определяне зони за въздействие в изпълнение на проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие” по ОПРР.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.   Предложение относно отмяна на т.2 от Решение по т.12 от 48 заседание на ОбС, проведено на 30.06.-01.07.2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.   Предложение относно продажба на дървесина добита на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.   Предложение относно определяне на пазарни цени на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.   Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.   Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот - ПОС на ул. „Г. С. Раковски” № 7.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

23.   Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху част от имот общинска собственост, ул. „Търговска” № 55 на Национално дружество „Традиция”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

24.   Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху обект общинска собственост за офис на СНЦ "Съюз на репресираните от комунистическия терор на РБ".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

25.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Елит - 97 - Иван Иванов" за обект "Клуб на авиатора".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

26.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на общински обект с ЗС „Александър Стамболийски”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

27.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Руско Минчев” - Ямбол за обект № 16Б на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

28.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Господин Стоев – Успех” – Ямбол за обект № 8 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

29.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Теди Ками - 90 - Ваня Желева"  за обект № 7 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

30.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Теди Ками - 90 - Ваня Желева"  на обект № 9 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

31.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „Месокомбинат – Бай Течо” ООД за обект № 15А на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

32.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „Месокомбинат – Бай Течо” ООД за обект № 15Б на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

33.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Славяна – Стоян Сл. Стоянов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

34.   Предложение относно продължаване срока на действие на Договор № 3150/15.08.2006 с "Гармънтс хаус" ООД, Златка Бързакова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

35.   Предложение относно продължаване срока на действие на Договор № 3152/15.08.2006 с "Гармънтс хаус" ООД, Златка Бързакова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

            Миланов - Имате думата по дневния ред.

           

            Ганев - Предлагам да влезе в дневния ред предложение относно отмяна на Решение по т.1 от дневния ред на ХХХVІІІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 28 октомври 2010г.

            Марчева – Предлагам да влезе в дневния ред предложение относно приемане промяна на бюджета на община Ямбол за 2012г.

            Петрова – Предлагам да влезе в дневния ред предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПРЧР 2007 – 2013г.

            Банков – процедурно - Искам да ме запознаете със заповедта на кмета за това кой го замества днес.

            Драгнев – Аз го замествам днес, има заповед. Като вносител оттеглям т.5 от проекта за дневен ред.

            Миланов – Заповядайте да мотивирате предложенията си.

            Ганев – Чете мотивацията на предложението. (приложено към материалите по заседанието) – Най-съществения ми мотив е, че това не е работа на ОбС.

            Банков – Г-н Ганев, не разбрах мотивите, но в правилника ясно се казва какво трябва да съдържат предложенията, мотиви, варианти, финанси, загуби и т.н. Предният ОбС е приел тази декларация, сега отмяната нищо не значи, декларацията е факт. Забавянето на проекта за Безистена е по вина на общинската администрация, нищо общо няма декларацията. Мотивите за внасянето са неясни.

            Марчева – Мотивацията за внасяне на това предложение е описана в материала, трябва да се уточнят финансите на детските заведения, да се предоставят правомощията на второстепенен разпоредител на Комплексния център за социални услуги.

            Петрова – Предложението, което Ви направих е необходимо, тъй като срока за внасяне е 1 ноември. Община Ямбол защити работата на четири защитени жилища. Ще имаме реална възможност март месец догодина да получим финансиране и да работим. Няма необходимо съфинансиране по този проект.

            Банков – процедурно – Неправилно водите заседанието, г-жа Петрова няма право да внася предложения. Г-н Драгнев замества кмета и той може да го предложи. Има ред в ОбС за даване на думата.

 

            На всички разпечатки от електронната система за гласуване по № 27 се изписва името Каньо Канев, да се чете Калчо Донев, (гласува със стара карта, тъй като е забравил своята)

 

            Миланов - Подлагам на гласуване предложенията по дневния ред, първо на г-жа Петрова да стане т.25.

Гласували      за – 21                        против – 2                             въздържали се – 1

Приема се.

Банков – процедурно – Гласувахте тази точка в нарушение на правилника.

Миланов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Ганев да влезе в дневния ред като т.26.

Гласували      за – 20                        против – 8                             въздържали се – 3

Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението на г-жа Марчева да влезе като т.5 в дневния ред.

Гласували      за – 24                        против – 4                             въздържали се – 3

Приема се.

            Подлагам на гласуване целия дневен ред анблок с приетите промени.

Гласували      за – 23                        против – 6                             въздържали се – 2

Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.       Предложение относно персонална пенсия на децата Илиян и Цветан Христови.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

2.       Предложение относно персонална пенсия на детето Мария Антонова Ангелова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

3.       Предложение относно приемане на нова Наредба за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.       Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.       Предложение относно приемане промяна на бюджета на община Ямбол за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.       Доклад относно одобряване на ПУП - ПП за трасе на подземна ел. проводна линия НН за захранване на обект База за селскостопанска техника, м. Смокините.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.       Предложение относно предварително съгласие от ОбС за прокарване на трасе на водопровод и водопроводно отклонение и трасе на подземна  кабелна линия през ПИ, собственост на ОЯ по заявление от ЕООД „Стоян Колев СК”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.       Предложение относно определяне на оценка на допълнително право на строеж по молба от Атанас Георгиев Атанасов за обект на ул. „Г. Дражев” № 16.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.       Предложение относно определяне оценка на допълнително право на строеж по искане на Здравко Христов Панайотов за обект в ж. к. „Граф Игнатиев”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.   Предложение относно определяне оценка на право на пристрояване  по искане на „Райфайзенбанк” ЕАД за обект на ул. „Ж. Папазов” № 20.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.   Предложение относно определяне оценка на допълнително право на строеж по молба от Димо Александров Иванов за обект на ул. „Д. Благоев” 19.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.   Предложение относно съгласие за строеж на границата на УПИ собственост на Община Ямбол по искане на н-ци на Стоян Вълков.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.   Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.538.168 по КК на гр. Ямбол по искане от ЕООД „Геострой – инженеринг”, Моньо Тодоров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.   Предложение относно изпълнение на проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.   Предложение относно изпълнение на проект "Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в град Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.   Предложение относно утвърждаване решението на комисията за резултатите от проведения конкурс за избор на управител на „Обреден комплекс” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.   Предложение относно определяне зони за въздействие в изпълнение на проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие” по ОПРР.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.   Предложение относно отмяна на т.2 от Решение по т.12 от 48 заседание на ОбС, проведено на 30.06.-01.07.2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.   Предложение относно продажба на дървесина добита на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.   Предложение относно определяне на пазарни цени на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.   Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.   Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот - ПОС на ул. „Г. С. Раковски” № 7.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

23.   Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху част от имот общинска собственост, ул. „Търговска” № 55 на Национално дружество „Традиция”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

24.   Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху обект общинска собственост за офис на СНЦ "Съюз на репресираните от комунистическия терор на РБ".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

25.   Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПРЧР 2007 – 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

26.   Предложение относно отмяна на Решение по т.1 от дневния ред на ХХХVІІІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 28 октомври 2010г.

ВНОСИТЕЛ: общински съветници

27.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Елит - 97 - Иван Иванов" за обект "Клуб на авиатора".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

28.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на общински обект с ЗС „Александър Стамболийски”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

29.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Руско Минчев” - Ямбол за обект № 16Б на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

30.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Господин Стоев – Успех” – Ямбол за обект № 8 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

31.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Теди Ками - 90 - Ваня Желева"  за обект № 7 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

32.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Теди Ками - 90 - Ваня Желева"  на обект № 9 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

33.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „Месокомбинат – Бай Течо” ООД за обект № 15А на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

34.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „Месокомбинат – Бай Течо” ООД за обект № 15Б на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

35.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Славяна – Стоян Сл. Стоянов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

36.   Предложение относно продължаване срока на действие на Договор № 3150/15.08.2006 с "Гармънтс хаус" ООД, Златка Бързакова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

37.   Предложение относно продължаване срока на действие на Договор № 3152/15.08.2006 с "Гармънтс хаус" ООД, Златка Бързакова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно персонална пенсия на децата Илиян и Цветан Христови.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя представи предложението по приложения материал.       

            Миланов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 31                        против – 1                             въздържали се – няма

Приема се.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Илиян Николаев Христов и Цветан Николаев Христов, гр. Ямбол, к-с „Бенковски” 18-Е-116.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно персонална пенсия на детето Мария Антонова Ангелова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя представи предложението по приложения материал.       

            Миланов - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 32                        против – 1                             въздържали се – 1

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Мария Антонова Ангелова, гр. Ямбол, к-с „Хале” 2-Е-122.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на нова Наредба за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения. ПК БФ приема предложението и прави предложение за промени, съгласно протокол. (приложен към материалите по заседанието)

            Сивкова – Имам някои констатации относно предложението за приемане на наредбата и самата наредба. Не е ясно защо се внася нова наредба, след като не се променят такси и цени. Пише само, че са прецизирани за по-голяма яснота предоставяните услуги. Това, обаче не е направено. В раздела за ТБО са объркани услугите, противоречат на ЗМДТ. Там е разходи, а в раздела е наименование на услуги. В чл.11, чл.18, чл.15, ал.8, чл.16, ал.6, чл.17 има несъответствия. В чл.11 е записана дирекция финанси, местни данъци и такси, а в новата структура, която приехме през лятото няма такава дирекция. В чл.15 относно освобождаване от такса смет се получава, че са освободени от едно, а от друго не. Начислява се такса за почистване на територии за обществено ползване, но чл.11, т.3 е съвсем друго. Въвежда се и един нов подход за контрол ползването или не на жилищни имоти – да се предоставят данни за платени разходи за вода и ток с декларацията за освобождаване от такса смет, но трябва конкретно и ясно да се разпишат ангажиментите на ОА за контрол. В чл.19, когато таксата се определя съгласно количеството отпадъци, не е посочена процедурата как ще се контролира това. В раздел ІІ, чл.20, ал.5 е записано ОП „Общински пазари”, в чл.21, ал.5 е записано ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране”. Записано е 1 лев за паркиране, но не е ясно за час или за ден. Другите такси по решението за синя зона пък ги няма в наредбата. Блокиране с техническо средство – скоба, също няма. В раздел ІІІ, приложение 7 не са посочени срокове за изпълнение, такива липсват и на други места. Тази наредба трябва да бъде оттеглена и преработена. Реално е трудно приложима в този вид.

            Марчева – репл. – Изненадана съм от изказването на г-жа Сивкова, защото когато разглеждахме наредбата на заседание на ПК БФ имаше хора от ОА и можеше да се изяснят тези въпроси. Сега, знаете тук на място, нищо не може да се направи.

            Сивкова – дупл. – Това не са въпроси, казах в началото на изказването си и не търся отговори. Имам вече опит от работата в ПК и как ще постъпя е моя работа. Преценила съм, че трябва да споделя тук с всички Вас нещата, които казах.

            Банков – Защо се прави нова наредба, когато може да е промяна? От мотивацията излиза къде е кучето – в такса смет. Имало анализ, дайте го този анализ да го видим, всичко е преписано. Не се въвеждали нови такси, вярно ли е? Не е вярно. Има приети решения, но в наредбата ги е нямало, сега са нови неща. Предлагам да бъде отложена за следващо заседание.

            Миланов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков.

Гласували      за – 11                        против – 18                           въздържали се – 5

Не се приема.

            Предлагам да гласуваме анблок предложените от ПК промени. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 26                        против – 8                             въздържали се – няма

Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок предложените от ПК промени.

Гласували      за – 25                        против – 8                             въздържали се – няма

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21                        против – 8                             въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията.

Гласували      за – 23                        против – 6                             въздържали се – 2

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9 от Закона за местните данъци и такси

            1. Приема Наредба за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол.

            2. Възлага на кмета на община Ямбол да предприеме последващи съгласно закона действия.

 

 

 

      Миланов – Вече е 11.15 часа, обявявам десет минути почивка.

      След почивката кворум 26 съветника в 11.30ч. Проверка на кворума със ситемата – 26 съветника.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения. ПК ОИКДОУ приема предложението, съгласно протокол. (приложен към материалите по заседанието)

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 22                        против – 5                             въздържали се – 2

Приема се.

            Н. Костадинов е „за”.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

             На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с глава шеста от Закона за общинската собственост приема Наредба за допълнение и изменение на Наредба за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества

            § 1. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1.      създава нова т. 5:

„5.назначава контрольор, ако е предвиден и определя възнаграждението му”.

2.      създава нова т.6:

„6.приема годишния финансов отчет и баланса, взема решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане”.

3.Досегашната т. 5 става т. 7, като след думата дружества се поставя запетая и допълва с „като одобрява проекта за устав или договор”.

4. Досегашната т. 6 става т. 8.

5. Досегашната т. 7 става т. 9.

6. Досегашната т. 8 става т. 10.

7. Досегашната т. 9 става т. 11.

8. Досегашната т. 10 става т. 12.

9. Досегашната т. 11 става т. 13.

10. Досегашната т. 12 става т. 14.

            §.2. В чл.11 се правят следните изменения и допълнения:

1.чл.11 се изменя така:

„чл.11.Управителят на едноличното дружество с ограничена отговорност :

т.1.организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и в съответствие с Учредителния акт, решенията на общинския съвет и договора за управление;

т.2. представлява дружеството;

т.3.осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството;

т.4.одобрява щатното разписание на дружеството;

т.5.решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на общинския съвет.”

            §.3. В чл.13 се правят следните изменения и допълнения:

Чл.13 се изменя така:

1.„Чл.13./1/.Управители и контрольори на общински еднолични търговски дружества с ограничена отговорност могат да бъдат само дееспособни физически лица с висше образование в област по предмета на дейност на дружеството”.

2.(2).Не могат да бъдат управители на общински еднолични дружества с ограничена отговорност физически лица които:

1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;

2. участват в събирателни, командитни дружества и дружества с ограничена отговорност;

3. заемат длъжност в ръководни органи на други дружества;

4. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност до изтичане срока на наказанието;

5. са управители, контрольори, членове на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;

6.са народни представители, общински съветници, кметове на общини или кметства, кметски наместници, заместник-кметове на общини, секретари на общини;

7.са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.”

3.създава се нова ал.3:

„/3/.забраните по ал.2, т.1, 2 и 3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството, освен с изричното съгласие на Общински съвет”.

            §.4. В чл.14 се правят следните изменения и допълнения:

Чл.14 се изменя така:

„чл.14.Не могат да бъдат контрольори в общинско еднолично дружество с ограничена отговорност:

1.управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;

2.съпрузите, роднини по права линия и по съребрена до трета степен на лицата по т.1;

3.лишените с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност;

4.управителите и членовете на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;

5. са народни представители, общински съветници, кметове на общини или кметства, кметски наместници, заместник-кметове на общини, секретари на общини;

6. са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.”

            §.5. В чл.35 се правят следните изменения и допълнения:

ал.2 се изменя така:

„Решението за провеждането и условията за участие в конкурса, както  и одобряването на проектодоговора се взема от ОбС”

Създава се нова ал.3.

„Провеждането на конкурса се организира от кмета на общината в тримесечен срок от вземане решението по ал.2 или решението по чл.6

Досегашната ал.3 става ал. 4.

Досегашната ал.4 става ал.5.

Досегашната ал.5 става ал.6

Досегашната ал.6 става ал.7.

Досегашната ал.7 става ал. 8.

            §.6. В чл.38 се правят следните изменения :

В ал.4 думите „и 3” отпадат

            §.7. В чл.39 се правят следните изменения и допълнения :

Създава се нова ал.3

„Ако срока на договора не бъде удължен при условията на ал.2, Общинският съвет определя управителя при спазване на изискванията на чл.35 от Наредбата”

            §.8. В чл.40 се правят следните изменения и допълнения:

             чл.40 се изменя така:

            чл.40 (1) Договорите с управителите, контрольорите, членовете на съветите на директорите и членовете на надзорните съвети се прекратяват с изтичане срока на договора, както и предсрочно:

            1. по взаимно съгласие на страните;

            2. по искане на лицето с предизвестие не по-малко от 3 месеца;

            3. по искане на Общински съвет с предизвестие от 1 месец;

            4. при преобразуване, приватизация или прекратяване на общинското еднолично търговско дружество;

            5. в случай на смърт или при поставяне под запрещение;

            6. при възникване на обстоятелство, обуславящо забрана или ограничение за лицето за изпълнение на съответните функции съгласно чл. 13 - 14;

            7. поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 дни.

            8. при други условия, посочени в договора.

            (2) Договорите с управителите, с членовете на съветите на директорите и с членовете на надзорните съвети могат да бъдат прекратени преди изтичането на срока с решение на Общински съвет, без предизвестие:

            1.  при нарушаване на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора или при нарушаване на настоящата наредба;

            2. при извършване на действия или бездействие на лицето, довели до влошаване на финансовите резултати на дружеството или от които са произтекли щети за него.

            (3) Договорите с контрольорите могат да бъдат прекратени преди изтичане на срока без предизвестие от Общинския съвет, при условията на ал. 2, т.1 или т. 2.

            §9. В чл.69 се правят следните изменения и допълнения:

            чл.69 се изменя така:

            чл.69 (1)Сключването на договори за продажба, учредяване на вещни права и наем на недвижими имоти на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала, както и за продажба и наем на други дълготрайни активи на дружествата се извършва след провеждане на търг или на конкурс при условията и по реда на настоящата наредба.

            (2) В отделни случаи с разрешение на Общинския съвет за едноличните дружества с ограничена отговорност и за едноличните акционерни дружества, сключването на договори за продажба, учредяване на вещни права, замяна и наем, може да се извърши без търг или конкурс, след преговори с потенциални купувачи или наематели

            (3) Алинея 1 може да не се прилага при:

            1. сключване на договори с други търговски дружества, в които община Ямбол е собственик на капитала, мажоритарен съдружник или акционер;

            2. сключване на договори с община Ямбол;

            3. сключване на договори за наем с лица, предоставящи административни, комунални и социални услуги на населението, с решение на общинския съвет на пазарна наемна цена, но не по-ниска от базисната цена, определена по Приложение № 1 към НРПУРОИ

            (4)  Сключването на договорите по предходните алинеи се извършва от управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност или от изпълнителния член на съвета на директорите на едноличните акционерни дружества, съответно от управителния съвет след решение на  общинския съвет, по чл. 67,ал.1 и 2  или след съгласуване от кмета на общината за обектите по чл.67, ал.3.

            §10. Създава се  нов чл.69 а :

             Чл. 69 а. (1) Търгът се открива с решение на Общинския Съвет, което съдържа:
            1. описание на обекта;
            2. начална цена;
            3. вида на търга - с тайно или с явно наддаване;
            4. начин на плащане;

            5. дата, място и час на провеждане на търга;
            6. ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и мястото за нейното получаване, както и размер на депозита;
            7. условия за оглед на обекта;
            8. краен срок за приемане на заявления за участие;
            9. специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида на обекта, и други тръжни условия;
            10. ден, място и час на повторното провеждане на търга;

            (2) С решението по ал.1 ОС утвърждава тръжна документация и упълномощава управителния орган на дружеството да назначи комисия за провеждане на търга, както и да одобри протокола от проведения търг и сключи договор със спечелилия търга участник. Комисията се състои от 5 члена, като задължително в нейния състав се включват длъжностно лице от Дирекция “Общинска собственостна община Ямбол и правоспособен юрист.„може и чл. На ОС”

            (3) При сключване на договори за наем  на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която не надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година, търгът се открива с решение на управителния орган на дружеството, което съдържа условията на търга по ал.1, т.1 – 10. Управителният орган на дружеството назначава комисия за провеждане на търга в състав от 5 члена, от които: длъжностно лице от Дирекция “Общинска собственостна  община Ямбол и правоспособен юрист.

            (4) Условията на търга по ал. 1, т. 1 – 10 и ал.3 се разгласяват чрез обявление поне в един местен вестник най-малко 14 дни преди датата на търга.

            (5) Търгът се провежда при условията на чл. 69 б и чл. 69 в. Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявления за участие, търгът се отлага с един час и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена. Когато на търга не се яви кандидат, той се обявява за непроведен и се провежда повторно в едномесечен срок съгласно ал. 1, т. 10.  Когато на търга, провеждан повторно, се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

            (6) За спечелил търга се определя участникът, предложил най-високата цена. Той е длъжен да заплати предложената цена в сроковете и съгласно условията на търга. При неизпълнение депозитът на първия участник се задържа, а за спечелил търга се определя участникът, предложил следващата по размер цена.

            §.11. Създава се  нов чл.69 б:

            Чл. 69 б. (1) При търг с явно наддаване председателят на комисията обявява първоначалната цена, от която да започне наддаването, и определя стъпката на наддаване. Тя не може да бъде по-малка от 1 на сто и по-голяма от 10 на сто от началната цена.

            (2) Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал. Всяко увеличение трябва да бъде равно на наддавателната стъпка.

            (3) Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми. Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга без право на позоваване на грешка.

            (4) Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение, че е последна, и ако няма други предложения, наддаването приключва със звуков сигнал от председателя, който обявява спечелилия търга и предложената окончателна цена след което закрива търга.

            (5) Не се връща и депозитът на участник, който е определен за спечелил търга, но откаже да заплати предложената от него цена.

            §12. Създава се  нов чл.69 в

            Чл. 69 в. (1) Търг с тайно наддаване се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан плик.

            (2) В деня на провеждането на търга комисията разпечатва подадените пликове и се запознава с редовността на подадените документи.

            (3) По преценка на председателя на комисията заседанието й може да бъде открито или закрито.

            (4) Комисията отбелязва върху всеки плик входящия номер на офертата на кандидата, името му, платежния документ за внесен депозит, предложената цена и другите обстоятелства по редовността на подадените документи.

            (5) Редовно подадените оферти се класират според размера на предложената цена за обекта. В случай че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, търгът завършва с явно наддаване между тях, като наддаването започва от предложената цена.

            (6) Обстоятелствата по ал.4 и ал.5 се констатират с протокол на комисията, който се подписва от всичките й членове.

            §13. Създава се  нов чл.69 г

            Чл. 69 г. Въз основа на резултатите от търга управителният орган на дружеството сключва договор със спечелилия търга участник

            §14. Създава се  нов чл.69 д

            Чл. 69 д. (1) Конкурсът се открива с решение на ОС, което съдържа:

            1. описание на обекта на конкурса;

            2. начална цена;

            3. общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците;

            4. ред за закупуване на конкурсната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и мястото за нейното получаване; краен срок и място за приемане на предложенията на участниците, както и размер на депозита;

            5. времето и начина за оглед на обекта;

            6. изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите;

            7. други условия в съответствие с целите на конкурса;

            (2) С решението по ал. 1, ОС утвърждава конкурсна документация и упълномощава управителния орган на дружеството да назначи комисия за провеждане на конкурса, както и да одобри протокола от проведения конкурс и сключи договора със спечелилия конкурса участник. Комисията за провеждане на конкурса се състои от 5 члена, като задължително в нейния състав се включва длъжностно лице от Дирекция “Общинска собственостна  община Ямбол и правоспособен юрист.

(3) При сключване на договори за наем на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която не надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година, конкурса се открива с решение на управителния орган на дружеството, което съдържа условията на конкурса по ал.1, т. 1 – т. 7. Управителният орган на дружеството назначава комисия за провеждане на конкурса в състав от 5 члена, от които: длъжностно лице от Дирекция “Общинска собственост” на община Ямбол и правоспособен юрист.

            (4) Решението по ал. 1, т. 1 – т. 7 и ал. 3 се публикува поне в един местен вестник най-малко 14 дни преди датата на конкурса.

            (5) Участниците в конкурса представят в запечатан плик предложенията си, които трябва да съдържат представяне на кандидата, конкретни предложения по условията на конкурса, цена, начин и условия на плащане.

            (6) Конкурсната комисия класира по ред участниците съобразно степента на удовлетворяване на конкурсните условия и предлага на управителния орган на дружеството да одобри протокола от проведения конкурс и да определи участника, спечелил конкурса. По своя преценка управителният орган на дружеството може да изиска от участниците да представят допълнения и/или изменения на предложенията им съобразно целите на конкурса, както и да проведе преговори с кандидатите, класирани до трето място. Класацията и изборът в този случай се извършват въз основа на допълнените и/или изменените предложения.

            (7) За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия. Кандидатите се уведомяват за класирането и за резултатите от конкурса и депозитите на участниците се връщат, като се задържа депозитът на спечелилия конкурса, който се прихваща от цената. С уведомлението до спечелилия конкурса участник се посочва и срок за сключване на договора. В случай, че в срока не бъде сключен договорът по вина на спечелилия конкурса участник, депозитът на този участник се задържа, а за спечелил конкурса се определя следващият класиран кандидат, удовлетворил конкурсните условия.

            §15. Създава се  нов чл.69 е

            Чл. 69 е. Въз основа на резултатите от конкурса управителният орган на дружеството сключва договор със спечелилия конкурса кандидат.

            §16. Създава се  нов чл.69 ж

            Чл. 69 ж. Замяна на дълготрайни материални активи на общински еднолични търговски дружества се извършва от управителния орган на съответното търговско дружество, след решение на ОС. Въз основа на решението на общинския съвет управителният орган сключва договор за замяна.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1.  Настоящата наредба влиза в сила в 14 – дневен срок от датата на приемането й.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане промяна на бюджета на община Ямбол за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения. ПК БФ приема предложението, съгласно протокол. (приложен към материалите по заседанието)

            Банков – процедурно – Г-н Миланов продължава да нарушава правилника. Първо се дава думата на вносителя и след това всичко друго. Вземете мерки вносителят да дойде в залата.

            Сивкова – Също без да задавам въпроси и да искам отговори искам да направя някои констатации по този материал. Първо липсва баланс на сумите – по приходите 852 425 към 902 425 по разходите. Конкретно по позициите - по т.1.2 разпоредител с бюджетни кредити е Комплекс за социални услуги, а не този, който е записан в предложението. Редно е да се даде и конкретно размера на бюджета, който се определя, но не е направено. В т.ІІІ.3 завишаването на плана по разходите за основен ремонт ул. Галац с 1800лв., е без посочен източник на финансиране, същото и за т.ІІІ.4. Смятам, че трябва да има и изменение в разчета на КР както беше ни дадено на предното изменение на бюджета. Трябва да се знае сумата, която след това изменение формира КР. Следваща позиция, т.V.1. завишава с 850 хил. лв. плана и се насочват за текущ ремонт и поддръжка на пътища. Не виждам основание за това завишаване, тъй като продажбите са по-нататък в дневния ред. Няма го обема на разходите. Редно е да са в КР, а не за текущи ремонти. На предната актуализация 523 хил. насочихме, сега отново още 850 хил., а няма ги обезпечени. Създаваме един кредит, за една възможност, могат да се възлагат обекти, но няма да има пари да се разплащат. Притеснява ме и мотива, с който се предлага увеличението. Поради повишен инвестиционен интерес и т.н. Само преди два месеца отпаднаха няколко детски градини, поради липса на интерес при продажбите, сега нарасна интереса, а в материала за продажбите се намаляват цените поради липса на интерес. Намаляваме с около 459 хил. лв. Има нарушение в логиката на материалите, които ни се предоставят.. В т.V.3 ме притесняват 50 хил. лв. за зимно поддържане, редно е да бъдат конкретизирани за общинска пътна мрежа ли са или за ул. мрежа в населените места. Притеснява ме и това, че 17 хил. лв. се вземат от климатици на детските ясли и насочват към ограда на депото. Защо досега не са купени тези климатици, още в началото на годината се приети сумите. Защо това не е извършено, а беше крайно необходимо? Отново подчертавам, че това са мои констатации и не очаквам отговор.

            Миланов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                        против – 8                             въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 9, ал. 1, чл. 18, ал. 1 и чл. 26 от Закона за общинските бюджети, чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Наредбата на Общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ:

            Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2012 г. по приходната и разходната част, в т.ч.:

І.1. Намалява собственият бюджет на общината по функции, дейности и параграфи, както следва:

ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

Държавни дейности

Дейн. 526 - Център за обществена подкрепа - общо с 102 598лв., в т.ч.:

§ 01-00 заплати с 27 711лв.;

§ 02-00 др. възнаграждения и плащания с 12 308лв.;

§ 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодателя с 6 394лв.;

§ 10-00 издръжка с 56 185лв.;

 

Дейн. 530 - Центрове за настаняване от семеен тип – общо с 45 814лв., в т.ч.:

§ 01-00 заплати с 21 207лв.;

§ 02-00 др. възнаграждения и плащания с 265лв.;

§ 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодателя с 3 837лв.;

§ 10-00 издръжка с 20 505лв.;

Дейн. 550 - Центрове за социална рехабилитация и интеграция – общо с 44 797лв., в т.ч.:

§ 01-00 заплати с 22 625лв.;

§ 02-00 др. възнаграждения и плащания с 1 702лв.;

§ 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодателя с 4 064лв.;

§ 10-00 издръжка с 16 406лв.;

Дейн. 551 - Дневни центрове за лица с увреждания – общо с 112 235лв., в т.ч.:

§ 01-00 заплати с 40 182лв.;

§ 02-00 др. възнаграждения и плащания с 3 901лв.;

§ 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодателя с 7 311лв.;

§ 10-00 издръжка с 60 841лв.;

Местни дейности

Дейн. 589 - Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта– общо с 29 74 3лв., в т.ч.:

§ 01-00 заплати с 12 000лв.;

§ 02-00 др. възнаграждения и плащания с 500лв.;

§ 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодателя с 2 243лв.;

§ 10-00 издръжка с 15 000лв.;

 

І.2. Увеличава и утвърждава план за разходи по бюджета на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити „Комплексен център за социални услуги за деца и възрастни” по функции, дейности и параграфи, считано от 01.09.2012г., както следва:

 

ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

Държавни дейности

Дейн. 526 - Център за обществена подкрепа - общо с 102 598лв., в т.ч.:

§ 01-00 заплати с 27 711лв.;

§ 02-00 др. възнаграждения и плащания с 12 308лв.;

§ 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодателя с 6 394лв.;

§ 10-00 издръжка с 56 185лв.;

Дейн. 530 - Центрове за настаняване от семеен тип – общо с 45 814лв., в т.ч.:

§ 01-00 заплати с 21 207лв.;

§ 02-00 др. възнаграждения и плащания с 265лв.;

§ 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодателя с 3 837лв.;

§ 10-00 издръжка с 20 505лв.;

Дейн. 550 - Центрове за социална рехабилитация и интеграция – общо с 44 797лв., в т.ч.:

§ 01-00 заплати с 22 625лв.;

§ 02-00 др. възнаграждения и плащания с 1 702лв.;

§ 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодателя с 4 064лв.;

§ 10-00 издръжка с 16 406лв.;

 

Дейн. 551 - Дневни центрове за лица с увреждания – общо с 112 235лв., в т.ч.:

§ 01-00 заплати с 40 182лв.;

§ 02-00 др. възнаграждения и плащания с 3 901лв.;

§ 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодателя с 7 311лв.;

§ 10-00 издръжка с 60 841лв.;

Местни дейности

Дейн. 589 - Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта– общо с 29 743лв., в т.ч.:

§ 01-00 заплати с 12 000лв.;

§ 02-00 др. възнаграждения и плащания с 500лв.;

§ 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодателя с 2 243лв.;

§ 10-00 издръжка с 15 000лв.;

 

ІІ.1. Намалява планът за разходи по собственият бюджет на общината:

         - местна дейност 604 „Осветление на улици и площади” по § 10-00 „Издръжка” с 47 500 лв.

ІІ.2. Увеличава планът за разходи по собственият бюджет на общината и допълва разчетът за финансиране на капиталови разходи за 2012 г. със следните обекти:

-      местна дейност 604 „Осветление на улици и площади” – по § 51-00 „Основен ремонт” – обект „Основен ремонт и възстановяване на уличното осветление на ул. Тимок”  на стойност 14 500 лв. с източник на финансиране собствени приходи извън обхвата на § 40-00;

-      местна дейност 604 „Осветление на улици и площади” – по § 52-06 „Придобиване на инфраструктурни обекти” – обект „Реконструкция и изграждане на улично осветление между блокове 7,8,9,и 11 в ж.к. В. Левски”  на стойност 33 000 лв. с източник на финансиране собствени приходи извън обхвата на § 40-00;

 

ІІІ.1. Намалява планът за разходи по собственият бюджет на общината:

-      местна дейност 622 „Озеленяване” по § 10-00 „Издръжка” с 36 000 лв.

        Намалява планът за разходи по собственият бюджет на общината в:

-      местна дейност 701 „Дейности по почивното дело и социалният отдих” по § 10-00 „Издръжка” с 15 000 лв.;

ІІІ.2. Увеличава планът за разходи по бюджета на ОП „Комунални дейности” както следва:

-      местна дейност 622 „Озеленяване” – увеличение по § 10-00 „Издръжка” с 38 000 лв.;

-      местна дейност 745 „Обредни домове и зали” – увеличение по § 10-00 „Издръжка” с 10 000 лв.;

ІІІ.3. Увеличава планът за разходи по собственият бюджет на общината  по & 51-00 „Основен ремонт” в местна дейност 606 „Изграждане, поддържане и ремонт на пътища” с 1 800 лв. за обект „Проектиране и рехабилитация на улица „Галац” в кв. „Възраждане”.

ІІІ.4. Увеличава планът за разходи по собственият бюджет на общината  по & 51-00 „Основен ремонт” в местна дейност 606 „Изграждане, поддържане и ремонт на пътища” с 1 200 лв. за обект „Проектиране и рехабилитация на улица в кв. „Бенковски” от бл.13, бл.18 до Обходен път Изток.

 

ІV.1. Намалява планът за разходи по собственият бюджет на общината:

-      местна дейност 629  „Други дейности по опазване на околната среда” по §10-00 „Издръжка” с 22 000 лв.;

-      местна дейност 998 „Резерв” по §97-00 с 26 000 лв.;

ІV.2. Увеличава планът за разходи по собственият бюджет на общината и допълва разчетът за финансиране на капиталови разходи за 2012 г. със следният обект:

         - местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” по § 53-09 „Придобиване на други НМА” – обект „Архитектурно заснемане и конструктивно обследване на спортна зала Диана” с 48 000лв.;

 

V.1. Увеличава планът за приходите на Община Ямбол по § 40-22 „Приходи от продажба на сгради” с 850 000 лв.

V.2. Увеличава планът за разходите на Община Ямбол в местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на пътища” по § 10-30 „Текущ ремонт” с 850 000 лв.

V.3. Одобрява допълнителни средства за зимно поддържане в размер на 50 000 лв. с източник на финансиране - приходи извън обхвата на §40-00 „Постъпления от продажби на нефинансови активи”.

 

VІ. Одобрява лимит за разходи в размер до 8 000лв. за подготовката на домакинството на Община Ямбол за 33-та Конвенция на Федерацията на европейските карнавални градове.

 

VІІ.1.  Намалява планът за разходи по собственият бюджет на общината и премахва от разчетът за финансиране на капиталови разходи за 2012 г. обект „Климатици Детски ясли” в местна дейност 431 „Детски ясли” §52-05 „Стопански инвентар” на стойност 17 000лв.

VІІ.2. Увеличава планът за разходи по собственият бюджет на общината и допълва разчетът за финансиране на капиталовите разходи с обект „Изграждане на ограда на депо за битови отпадъци” в местна дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците” по §52-19 „Други ДМА” на стойност 17 000лв.

 

VІІІ.1. Намалява планът за приходи по бюджета на общината по §61-09 „Вътрешни трансфери в системата на първостепенният разпоредител” с - /минус/ 1 000лв.;

Намалява планът за разходи по собственият бюджет на общината:

-      държавна дейност 322  „Общообразователни училища” по §10-00 „Издръжка” с 1 000 лв.;

VІІІ.2. Увеличава планът за приходи по бюджета на МГ „Атанас Радев” по §61-09 „Вътрешни трансфери в системата на първостепенният разпоредител” с 1 000лв.;

Увеличава планът за разходи по бюджета на МГ „Атанас Радев”:

-      държавна дейност 322  „Общообразователни училища” по §10-00 „Издръжка” с 1 000 лв.;

 

ІХ.1. Намалява планът за разходи по бюджета на ЦДГ „Пламъче”:

-      местна дейност 311 „Целодневни детски градини” по §10-00 „Издръжка” с 2 280 лв.;

ІХ.2. Увеличава планът за разходи по бюджета на ЦДГ „Пламъче” и допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи:

-      местна дейност 311 „Целодневни детски градини” по §52-01 „Придобиване на компютри и хардуер” с обект „Закупуване на мултимедиен проектор” с 2 280лв.;

 

Х.1. Увеличава плана за местните приходи на ГПЧЕ „В. Карагьозов” с 2 425лв, в т.ч.:

            - § 24-04 „Приходи от продажба на услуги, стоки, продукция” с 2 500лв.;

            - § 37-02 „Внесен данък върху приходите” с - /минус/ 75лв.;

Х.2. Увеличава плана за разходите за дофинансиране на делегираната от държавата дейност 322 „Общообразователни училища” с 2 425 лв., в т.ч.:

            - § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала”  с 300лв.;

            - § 10-00 „Издръжка” с 2 125лв., от които 2 000лв. за текущ ремонт;

 

ХІ. Актуализира средствата за работна заплата в делегираната от държавата дейност 431 „Детски ясли” по бюджета на второстепенен разпоредител „Детски ясли” от 913 522лв. на 923 437лв. и средствата за осигуровки от 169 826лв. на 171 602лв. на база изменение на бюджетните взаимоотношения на общината с централният бюджет съгласно писмо №ФО-40/01.10.2012г. 

 

ХІІ.1. Увеличава планът за разходи на ДДЛРГ „Юрий Гагарин”, както следва:

-      в делегирана от държавата дейност 535 „Домове за деца” по §05-00 „ЗОВ от работодатели” с 53лв.

-      в делегирана от държавата дейност 546 „Домове за деца” по §05-00 „ЗОВ от работодатели” с 1 943лв.

ХІІ.2. Намаля планът за разходи на ДДЛРГ „Юрий Гагарин”, както следва:

-      в делегирана от държавата дейност 535 „Домове за деца” по §10-00 „Издръжка” с 53лв.

-      в делегирана от държавата дейност 546 „Домове за деца” по §10-00 „Издръжка” с 1 943лв.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Доклад относно одобряване на ПУП - ПП за трасе на подземна ел. проводна линия НН за захранване на обект База за селскостопанска техника, м. Смокините.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения. ПК ТУТЕ приема предложенето. (протокол приложен)

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 27                        против – 2                             въздържали се – 2

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, общински съвет Ямбол одобрява подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за трасе на подземна ел.проводна линия на ниско напрежение  за захранване на обект: „База за селскостопанска техника” в поземлен имот с идентификатор 87374.31.24 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с кабел 1 кV от БКТП „Еркесия”, представляващ сграда с идентификатор  87374.32.100.1, преминаващ през поземлени имоти с идентификатори 87374.545.29, 87374.545.23, 87374.545.24, 87374.31.199, 87374.31.200 и достигащ до поземлен имот с идентификатор 87374.31.24 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Смокините”.

            Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30–дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез Общински съвет Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно предварително съгласие от ОбС за прокарване на трасе на водопровод и водопроводно отклонение и трасе на подземна  кабелна линия през ПИ, собственост на ОЯ по заявление от ЕООД „Стоян Колев СК”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения. ПК ОИКДОУ приема предложенето. (протокол приложен)

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 27                        против – 1                             въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

       1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на ЕООД „Стоян Колев СК”, ЕИК 128622621, със седалище и адрес на управление с. Могила, ул. „Юрий Гагарин” № 1, област Ямбол,  представлявано от Стоян Василев Колев за

       - прокарване на трасе на нов водопровод и водопроводно отклонение  от съществуващ стоманен водопровод за с. Кукорево с диаметър Ф 150 мм  до ПИ 87374.26.17, местност „Маслака” по КК на гр. Ямбол през ПИ с идентификатор 87374.26.80, по КК на града - публична общинска собственост, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, с обща площ 8 708 кв.м., дължина на трасето 335.00 м. и площ на сервитута  2004.00 кв.м.

       -  прокарване на  трасе на подземна кабелна линия 20 кV, започващо от нов СРС ВЛ СН извод „Люпилня”, подстанция „Кабиле” до ПИ 87374.26.17, местност „Маслака” по КК на гр. Ямбол през ПИ с идентификатор 87374.26.80, по КК на града - публична общинска собственост, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, с обща площ 8 708 кв.м., дължина на трасето 255.00 м. и площ на сервитута  1020.00 кв.м.

       Срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на решението на комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно определяне на оценка на допълнително право на строеж по молба от Атанас Георгиев Атанасов за обект на ул. „Г. Дражев” № 16.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения. ПК ОИКДОУ приема предложенето. (протокол приложен)

            Сивкова – Нямам против конретния материал. Нещото, което е скандално и ме шокира е изнасянето на лични данни на гражданите. Записани са ЕГН в скицата и в предложението. Недопустимо е това, има специален закон за защита на личните данни. Изразявам своето възмущение и смятам, че ще ме подкрепите в мнението ми, че ОА трябва да прекрати тази порочна практика.

            Миланов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 27                        против – 2                             въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на правото на пристрояване на Атанас Георгиев Атанасов, с местоживеене гр. Ямбол, ул. „Търговска” №76, ет.2, ап.2 върху 4.00 кв.м от общински ПИ 87374.535.28 по КК на гр. Ямбол, с площ 6878 кв.м. за изграждане на платформа за инвалиди с външна стълба по одобрен проект „Магазин за промишлени стоки” в „Студио за красота и магазин за промишлени стоки” на ул. „Георги Дражев” №16, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.27.1.2 по КК на града, с площ 102.00 кв.м., като част от сграда с идентификатор 87374.535.27.1 по КК на града, построена в посочения общински поземлен имот в размер на 688.00 лв./шестстотин осемдесет и осем лева/.

       Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно определяне оценка на допълнително право на строеж по искане на Здравко Христов Панайотов за обект в ж. к. „Граф Игнатиев”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения. ПК ОИКДОУ приема предложенето. (протокол приложен)

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 27                        против – 1                             въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38(2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на допълнително право на строеж на Здравко Христов Панайотов, с местоживеене гр. Ямбол,  ул. „Граф Игнатиев”, бл.76, ет.7, ап.20 за 14.00 кв. м. в  поземлен имот с идентификатор 87374.548.68 по КК  на град Ямбол, с площ 8 760 кв.м. във връзка с проект за изграждане на двуетажна сграда за обществено обслужване – втори етап с идентификатор 87374.548.68.5 по КК на града с административен адрес гр.Ямбол, ж.к. „Граф Игнатиев”, построена в посочения общински поземлен имот в размер на 1 500.00 лв.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне оценка на право на пристрояване  по искане на „Райфайзенбанк” ЕАД за обект на ул. „Ж. Папазов” № 20.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения. ПК ОИКДОУ приема предложенето. (протокол приложен)

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост определя пазарна оценка на право на пристрояване на

„БРОС КЛИМА” ООД, ЕИК 201350016,представлявано от Десислава Иванова Железчева, с адрес на управление гр. Ямбол, ул.”Търговска” № 29,вх.А,ет.1,ап.2, върху 21.50 кв.м. от общински ПИ 87374.537.4 по КК на гр. Ямбол, с площ 6 202  кв.м. за благоустрояване и изграждане на рампа и площадка за достъп на хора с увреждания към обект с идентификатор 87374.537.4.1.56 по КК на града, представляващ част от сграда с идентификатор 87374.537.4.1, с площ от 517 кв.м, построена в посочения общински поземлен имот в размер на 3 698 лв.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне оценка на допълнително право на строеж по молба от Димо Александров Иванов за обект на ул. „Д. Благоев” 19.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения. ПК ОИКДОУ приема предложенето. (протокол приложен)

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 23                        против – 1                             въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на правото на пристрояване на Димо Александров Иванов, с местоживеене гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев” №19, върху 5.88 кв.м от общински ПИ 87374.531.416 по КК на гр. Ямбол, с площ 9859 кв.м. за изграждане на рампа за инвалиди по одобрен проект „Рампа за инвалиди на Ателие за услуги и магазин” в на ул. „Димитър Благоев” №19 - партер, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.531.416.9.216 по КК на града, с площ 47.24 кв.м., като част от сграда с идентификатор 87374.531.416.9 по КК на града, построена в посочения общински поземлен имот в размер на 860.00 лв. /осемстотин и шестдесет лева/.

       Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно съгласие за строеж на границата на УПИ собственост на Община Ямбол по искане на н-ци на Стоян Вълков.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения. ПК ОИКДОУ приема предложението. (протокол приложен)

            Банков – Искам да си кажа защо съм против на комисията. Там има една стара сграда и искат да строят по границата на нашия имот. Няма застроителен план в тази зона, който да даде възможност и на другия да строи. Ще се наложи да се продава примерно, с тежести ще бъде имота, ще трябва на калкан да се строи. Нямаме план за застрояване, това е проблема.

            Миланов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 21                        против – 5                             въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл. 21, ал. 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Общински съвет град Ямбол дава съгласието си на:

1. Донка Стоева Вълкова;

2. Милка Стоянова Маркова;

3. Веселина Стоянова Михайлова

като наследници на Стоян Михалев Вълков, собственици съгласно нотариален акт № 160/1998 г. на ЯРС на урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ-198 в кв. 25 по плана на селищно образувание „Кринчовица” – м. „Нови лозя” с идентификатор 87374.562.198 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за застрояване на вилна сграда на границата с урегулиран поземлен имот VІІІ-175 в кв. 25, с идентификатор 87374.562.175, собственост на община Ямбол.

 

 

           

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.538.168 по КК на гр. Ямбол по искане от ЕООД „Геострой – инженеринг”, Моньо Тодоров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения. ПК ОИКДОУ приема предложенето. (протокол приложен)

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 27                        против – 1                             въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността между Община Ямбол в ПИ 87374.538.168, по кадастралната карта на гр. Ямбол,  като на  ЕООД „Геострой – инженеринг”, ЕИК 128003989,  със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Ормана” № 34,    представлявано от Моньо Великов Тодоров се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост  34/556 /тридесет и четири от петстотин петдесет и шест/ и.ч. от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.538.168 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и осем точка сто шестдесет и осем) по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият  с площ 556 /петстотин петдесет и шест/ кв.м., идентичен с УПИ І 152 /римско едно, арабско сто петдесет и две / в кв.73 /седемдесет и три /, по регулационния план на град Ямбол, одобрен с решение ХLVІІІ-1/ 03.10.2007 г., отреден за "ОДО", при граници на имота ПИ 87374.538.103, ПИ 87374.538.102  и  ПИ  87374.538.6 по КК на града, актуван с АОС 1746 от 18.07.2012 г., за сумата от 7 600.00 (седем хиляди и шестстотин) лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол , на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно изпълнение на проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения. ПК БФ приема предложенето. (протокол приложен)

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 24                        против – 2                             въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 23                        против – 2                             въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА

            1. Отменя решение по точка двадесет и шеста от дневния ред на третото заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 30.11.2011 г.

            2. Разрешава поемане на задължение и упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция «Програмиране на регионалното развитие», който обезпечава пълния размер на авансовото плащане в размер на 125 997,75 лв.- сто двадесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и седем лева и седемдесет и пет  стотинки, представляващо 35 % от стойността на предоставената от Договарящия орган безвъзмездната финансова помощ. по ОПРР към бенефициента, съставляваща 95 % от общите допустими разходи по проекта.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно изпълнение на проект "Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в град Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения. ПК БФ приема предложенето. (протокол приложен)

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 25                        против – 2                             въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА

            Разрешава поемане на задължение и упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие», който обезпечава пълния размер на авансовото плащане в размер на 808 694, 35 лв.- (осемстотин  и осем хиляди шестотин деветдесет и четири лева и тридесет и пет стотинки) представляващо 35 % от стойността на предоставената от Договарящия Орган безвъзмездната финансова помощ. по ОПРР към бенефициента, съставляваща 100 % от общите допустими разходи по проекта.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно утвърждаване решението на комисията за резултатите от проведения конкурс за избор на управител на „Обреден комплекс” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения. ПК ОИКДОУ приема предложенето. (протокол приложен)

            Янкова – Нашата комисия ЗОР направи едно уточнение, да се внесе отчет от управителя и тогава да се освободи или не от отговорност.

            Миланов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 25                        против – 3                             въздържали се – 1

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

 

 

            РЕШИ:

 

 

1. На основание чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, чл. 9, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 35, ал. 1 и ал. 7 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала  в търговските дружества:

1.1. Утвърждава решението по окончателния протокол № 4/12.10.2012 г. на комисията по провеждане на конкурса за длъжността управител на „Обреден комплекс” ЕООД.

1.2 Избира за управител на „Обреден комплекс” ЕООД класирания в конкурса участник Пенка Иванова Михайлова-Трифонова и възлага на кмета на общината да сключи договор за възлагане на управлението с избрания кандидат.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне зони за въздействие в изпълнение на проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие” по ОПРР.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения. ПК ТУТЕ приема предложението. (протокол приложен)

            Сивкова – Решението на ПК е с един въздържал се. Искам да изкажа едно свое становище, тъй като активно следя развитието на този проект. В работната група имаме двама представители – Г. Миланов и К. Донев, които трябва да защитават нашите интереси. Тези три зони са изключително окрупнени и непрецизирани от проектантския екип, който би следвало да направи анализ и да се достигне до доста по-конкретни зони. Някои зони на града ги няма, кв. Каргон го няма. Коментира се анализ като един бегъл процес, а това е един много сериозен процес. В методиката се дава възможност за много и различни зони, които да бъдат с конкретен обхват, съчетани и комбинирани. Методическите указания казват, че зоните трябва да са съобразени с инвестиционните възможности на участниците и как да участват с финансиране по програмите на ЕС. Тези зони не са свързани с архитектурните зони, те са зони на финансово въздействие. Чисто формално са ни предложени едни окрупнени зони, поради което аз не приемам това предложение.

            Бицова – За мен не е пречка, че в предложението зоните са окрупнени и формирани на принципа максимален обхват на териториите, защото плана обхваща 2014 -2020г. и десет години след това продължава да действа. Инвестиционните намерения и финансовите възможности на общините ще дойдат със средства от европейските структурни фондове. Другите територии, които не са включени подлежат на благоустрояване по други програми. В Каргона са предвидени деветдесет и три милиона лева. За инфраструктура и благоустрояване могат да бъдат използвани и други програми, така че аз приемам това предложение.

            Миланов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 21                        против – 8                             въздържали се – няма

Приема се.

Н. Ганев е „за”

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 24                        против – 8                             въздържали се – няма

Приема се.

Ил. Бицова е „за”

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и Договор № BG161PO001/1.4-07/2010/028 за безвъзмездна финансова помощ от 23.06.2011 г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013 и община Ямбол

  1. Определя зони за въздействие към интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол съгласно схема – приложение, като декларира че най – малко десет години след приключването на дейностите по проекта обхватът на зоните за въздействие няма да бъде променян.

 

1.1. Зонa  за въздействие с публични функции, с висока обществена значимост.

 

            Зоната с публични функции, с висока обществена значимост представлява територия, разположена основно в централната градска част с площ 44,9 ха. На североизток зоната с публични функции обхваща територията на парк „Боровец“. На изток границата на зоната обикаля кв. „Д-р Димитър Дончев“ (включва „Дом майка и дете”, „Старчески дом” и „Нова болница”), продължава по Обходен път “Изток“, следва северната граница на кв. Зорница и кв. Аврен и на кръстовището на ул. „Търговска“ и ул. „Граф Игнатиев“ завива на юг, минава по ул. „Граф Игнатиев“, източно от Kaufland и Техническия колеж и стига до кръстовището с ул. „Милин камък“. На юг граница на зоната минава по ул. „Шести септември“ и ул. „Битоля“ (южно от частна територия за търговски център /мол/ - бивша „Родопа”), минава покрай реката по ул. „Шести септември“, заобикаля Автогарата и Централен пазар по ул. „Русе“, „Гарабчи войвода“ и включва цялата ул. „Индже войвода“, минава покрай Етнографския комплекс, по ул. „Атанас Кратунов“  стига до Спортното училище и продължава покрай реката по ул. „Проф. Нойков“. Включвайки територията на ГПЧЕ „Васил Карагьозов“ и Дома за деца и юноши границата продължава на запад обикаляйки територията на изчислителен център в кв. „Златен рог“. На северозапад границата следва западната граница на Градския парк и обикаля територията на бивши „Пионерски казарми”. По ул. „Жорж Папазов“ стига до кръстовището с бул. „Димитър Благоев“. Северната граница следва бул. „Димитър Благоев“. На север от булеварда са включени териториите на Държавен архив – Ямбол, Зъболекарска поликлиника, площад  „Боровец“, СОУ "Климент Охридски " и МБАЛ „Св. Пантелеймон“.

 

1.2.      Зона за въздействие с преобладаващ социален характер.

 

Зоната със социален характер е с площ 15,6 ха, обхващащ жилищните квартали в североизточната част на града. Северната и източна граница на зоната минават по обходен път Изток, обикаляйки кв. „Христо Ботев“ от север и кв. „Бенковски“ и „Райна Княгиня“ от запад. На юг, границата следва северната и западна граница на парк „Боровец“, минава покрай ж.к. Боровец,  МБАЛ „Св. Пантелеймон“, СОУ "Климент Охридски ", площад  „Боровец“ и продължава по бул. „Димитър Благоев“.  Южната граница следва булеварда до кръстовището с ул. „Полк. Бакланов“. На запад границата следва улиците „Полк. Бакланов“ , „Жорж Папазов“, „Стара планина“ , „Матвей Вълев“ и „Крайречна“, обикаляйки ромските квартали стига до Обходен път Изток.

 

1.3.      Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие.

 

Зоната с потенциал за икономическо развитие е определена в рамките на съществуващата промишлена зона и обхваща територия с площ 87,8 ха. В границите на зоната е включена и територията на бивша казарма „Червен баир” – за високотехнологична зона, територията на каучукови изделия, общински разсадник, бивше „Аптечно“ и действаща пътностроителна фирма- на север и запад. На юг и запад се включва промишлената територия на бивш „Фомис” и двор на ТКЗС – налични са над 30 частни предприятия. На север и запад границата минава по Обходните пътища Север и Запад.

 

  1. Дава съгласие на кмета на община Ямбол разработения проект с определените зони за въздействие да се внесе в Управляващия орган на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013 г. за одобряване съгласно Договор № BG161PO001/1.4-07/2010/028.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно отмяна на т.2 от Решение по т.12 от 48 заседание на ОбС, проведено на 30.06.-01.07.2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения. ПК ЗОР приема предложението. (протокол приложен)

            Банков – Искам да Ви кажа, че решението за референдум по тия въпроси възникна по идея на г-н Славов. Сесията, която се цитира, продължи два дни, взе се и друго такова решение по друг проект. Първата работа на новия общински съвет беше да се отменят тия решения и да се натоварят гражданите с едни пари по различни проекти. Когато приемахте решението за дълга аз лично в отрицателния си вот съм казал, че има такова решение и трябва да се има предвид. Лишавате нашите съграждани от възможността да си кажат мнението за депото, за парка, водния цикъл, които всички искат да се направят, но не с толкова много пари. Вас Ви притеснява решението на съда, но тази отмяна няма значение за това, защото съдът решава към момента на обжалването на решението. Проблема със сметището няма да се реши по този начин, проблема е с проектите, с финансиране и с нашите води, дали влиза там вододайна зона.

            Миланов – По закона за допитване до гражданите има три начина да се започне процедура по провеждане на референдум – от трима общински съветника, от кмета или от граждани. Ако някой от съветниците искаше досега можеше да го направи.

            Банков – репл. - Решението не беше за провеждане на референдум, а кмета ако искаше, както предложи щеше да си го направи.

            Миланов – дупл. - Благодаря на г-н Банков, че подкрепи моята теза, че ако искаше някой например 19 общински съветника, можеше да направи референдум.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 21                        против – 9                             въздържали се – 3

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т.19, т.23 и т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация отменя т.2 от Решение по т.12 от четиридесет и осмото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 30.06-01.07.2011 г.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на дървесина добита на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения. ПК ОИКДОУ приема предложенето. (протокол приложен)

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок точките от проекторешението. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 23                        против – 4                             въздържали се – 4

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 22                        против – 3                             въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 ал.1 и ал.4 от Закона за общинска собственост и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 32, ал. 1 и чл. 42, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 1. Общинският съвет дава съгласие да се извърши продажба на движими вещи – общинска собственост- дървесина, чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно определените в изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител добита дървесина на територията на Община Ямбол с минимално количество 771.3 пр.м3

2. Начална тръжна цена 50.00 лв./тон дърва, без ДДС;

3. Депозит за участие в търга 50 % върху началната тръжна цена на дървесната маса, или сумата от 25 лв. който да се внася по банкова сметка  IBAN BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД – клон Ямбол;

4.Такса за участие в търга 20.00 лв., без ДДС;

5. Цена на тръжната документация 30.00 лв., без ДДС;

        

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарни цени на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения. ПК ОИКДОУ приема предложенето. (протокол приложен)

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 25                        против – 5                             въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл. 36, ал. 3 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост и § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ определя пазарни цени на следните имоти:

За имот № 87374.574.42, АОС № 1392/26.04.2007 г., намиращ се в местност „Манаф чаир”, по кадастралната карта на гр. Ямбол, площ 632 кв.м., категория на земята при не поливни условия ІV - Пазарна цена на имота 516.00 лв.

За имот № 87374.574.69, АОС № 1414/21.06.2007 г., намиращ се в местност „Манаф чаир”, по кадастралната карта на гр. Ямбол, площ 392 кв.м., категория на земята при не поливни условия ІV - Пазарна цена на имота 320.00 лв.

За имот № 87374.574.237, АОС № 1680/04.02.2011 г., намиращ се в местност „Манаф чаир”, по кадастралната карта на гр. Ямбол, площ 574 кв.м., категория на земята при не поливни условия ІV - Пазарна цена на имота 370.00 лв.

За имот № 87374.574.79, АОС № 1364/26.03.2007 г., намиращ се в местност „Манаф чаир”, по кадастралната карта на гр. Ямбол, площ 425 кв.м., категория на земята при не поливни условия ІV - Пазарна цена на имота 350.00 лв.

За  имот № 87374.574.103, АОС № 1367/05.04.2007 г., намиращ се в местност „Манаф чаир”, по кадастралната карта на гр. Ямбол, площ 1196 кв.м., категория на земята при не поливни условия ІV - Пазарна цена на имота 970.00 лв.

За имот № 87374.574.107, АОС 1358/25.03.2007 г., намиращ се в местност „Манаф чаир”, по кадастралната карта на гр. Ямбол, площ 852 кв.м., категория на земята при не поливни условия ІV - Пазарна цена на имота 690.00 лв.

За имот № 87374.574.114, АОС № 1359/25.03.2007 г., намиращ се в местност „Манаф чаир”, по кадастралната карта на гр. Ямбол, площ 1004 кв.м., категория на земята при не поливни условия ІV - Пазарна цена на имота 830.00 лв.

За имот № 87374.574.153, АОС № 1349/23.02.2007 г., намиращ се в местност „Манаф чаир”, по кадастралната карта на гр. Ямбол, площ 502 кв.м., категория на земята при не поливни условия ІV - Пазарна цена на имота 420.00 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения. ПК ОИКДОУ приема предложенето. (протокол приложен)

            Георгиева – По принцип ще гласувам против това предложение, имам въпрос само в решението по т.38, ЧДС и ЧОС е имота?

            (Д. Камбарева от място – земята, върху която се намира е ЧДС.)

            Сивкова – Изразявам становище по материала, който ни е предложен. Явно е, че тези имоти не могат да се продадат и се налага намаляване на цените. Хубаво беше да се упомене сумата, с която се намалява цената. Тя е около 450 хил. лв. Вкарва се нови обекти, но малко са имотите, които са предмет само на тая сесия. Относно имота на Бакаджик, трябваше честно и откровено да се каже още първия път, когато беше предложен да стане частна общинска собственост, че ще го продаваме, а не да се мъчим тук да мислим как да го включим в различни проекти за поддръжка и т. н. Същото е и за имота на ул. Каранова. Няколко пъти влиза това предложение за прекратяване на съсобственост с областта, можеше да се каже още в началото. Има един абзац в решението, който според мен е резултат на копи – пейст и трябва да отпадне от решението – където се казва, че имотите не са включени в програмата за УРОС. За пореден път умолявам общинската администрация като си пише предложенията после да си ги чете.

            Костадинов – Г-жо Сивкова, на предходното заседание се коментира, че не е реализирана капиталовата програма, че не е допълнена, сега пак се критикува. Общинската администрация, явно е чула критиките и сега предлага продажби за такава промяна.

            Сивкова – репл. – Това е ясно, че е така. Да, ще критикуваме защото не може бюджета да е приет в началото на годината и сега в края да сваляме обекти от капиталовата програма. Направих една констатация за себе си.

            Банков – репл. – Пълна каша е формирането на капиталовите разходи, имаше климатици, направи се ограда, сега друга ограда ще правим. Ние приехме едни оценки, не се продадоха имотите. Сега ги намаляваме, с колко ги намаляваме? Тук има поне един милион намаление. Пазарната оценка е едно, друго е как ще го продадем.

            Костадинов – дупл. – Допускате да се говори не по същество, г-н Миланов. С 20 % са намалени оценките, няма интерес и затова така е формирана капиталовата програма.

            Драгнев – Като вносител приемам забележката на г-жа Сивкова и съм съгласен абзацът да отпадне от решението.

            Миланов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 22                        против – 9                             въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 23                        против – 7                             въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

             І.  На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г., приета с Решение по точка тринадесета на Шестата сесия на Общински съвет – Ямбол, проведена на 08.02.2012 г. в  раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата”  Буква Б

- „Описание на имотите, които Община Ямбол има намерение да продаде” се допълва

 

№ по ред

Местонахождение на имота

Застроена площ /ЗП/ в кв.м.

25.

Заведение за бързо обслужване - снек бар, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.66.6.1  по КК на гр. Ямбол,  със застроена площ 235 /двеста тридесет и пет/ кв.м., в т.ч.: на ниво 1 /подземен етаж/ - WC от 65.20 кв.м. и на ниво 2 /първи етаж/ - зала за посетители  от 124.80 кв.м. и кухня от 45.00 кв.м. в монолитна сграда с идентификатор 87374.537.66.6, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху ПИ 87374.537.66 за построяването му, актуван с АОС №1752 от 27.08.2012г., находящ се на ул. „Каранова” №2, гр. Ямбол

 235 кв.м.

26.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.66.6.2 по КК на гр. Ямбол, с предназначение - магазин, със застроена площ 49.80 /четиридесет и девет цяло и осемдесет стотни/  кв.м. , находящ се на първия етаж от двуетажна, монолитна сграда с идентификатор 87374.537.66.6, актуван с АОС № 1662 от 23.09.2010г., находящ се на ул. „Каранова” №2, гр.Ямбол

49.80 кв.м.

27.

Двуетажна сграда - почивна станция, със застроена площ 373 (триста седемдесет и три) кв.м., конструкция масивна стоманобетонова, в т.ч. 126 ( сто двадесет и шест) кв.м. открити тераси, построени с отстъпено право на строеж през 1970 г. в поземлен имот 033007 (нула, три, три, нула, нула, седем) по КВС на с. Чарган с ЕКАТТЕ 80217 (осемдесет хиляди двеста и седемнадесет) - частна държавна собственост, находящ се в местност „Бакаджик” в землището на с. Чарган, община Тунджа, обл. Ямбол

 

373 кв.м., в т.ч. 126 кв.м. тераси

 

         ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публични търгове  имоти – частна общинска собственост и определя начални тръжни цени на имотите предмет на търговете както следва:

            1. Поземлен имот с идентификатор 87374.531.254 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за жилищни нужди, имот 1936 в кв. 105 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 257 кв. м., находящ се на ул. „Янко Сакъзов” № 4, актуван с АОС  – частна № 1602 от  19.04.2010 г. Начална тръжна цена  на имота  в размер на 27 800  лв., без ДДС.

Депозит за участие 2 780 лв.

            2. Поземлен имот с идентификатор 87374.531.228 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен ПИ 2271 за жилищни нужди в кв. 103 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 256 кв. м., находящ се на ул. „Видин” № 21, актуван с АОС  – частна № 997 от  15.04.2004 г. Начална тръжна цена  на имота  в размер 30 000 лв., без ДДС.

Депозит за участие 3 000 лв.

            3. Поземлен имот с идентификатор 87374.531.429 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за жилищни нужди, с площ 261 кв. м., находящ се на ул. „Матвей Вълев”, №4, актуван с АОС  – частна № 1418 от  11.07.2007 г.Начална тръжна цена на имота в размер на 42 230 лв. ,без ДДС .

Депозит за участие 4 223 лв.

            4. Поземлен имот с идентификатор 87374.548.5 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІІ 4470 за друг вид застрояване, в кв. 152 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 1 215 кв. м., находящ се на ул. „Бакаджик”, №30,актуван с АОС  – частна № 1581 от  10.08.2009 г. Начална тръжна цена на имота в размер на 68 650 лв. ,без ДДС .

Депозит за участие 6 865 лв.

            5. Поземлен имот с идентификатор 87374.553.305 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за жилищни нужди, с площ 364 кв. м., находящ се на ул. „Будак Стоян войвода” № 27, актуван с АОС  – частна № 168 от  23.10.2000 г. Начална тръжна цена на имота в размер на 13 100 лв., без ДДС.

Депозит за участие 1 310 лв.

            6. Поземлен имот с идентификатор 87374.553.438 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІХ за жилищни нужди, в кв.119, с площ 520 кв. м., находящ се на ул. „Будак Стоян войвода”, актуван с АОС  – частна № 1641 от  04.08.2010 г. Начална тръжна цена на имота в размер на 18 600 лв., без ДДС.

Депозит за участие 1 860 лв.

            7. Поземлен имот с идентификатор 87374.553.439 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХVІІ за жилищни нужди, в кв.119, с площ 470 кв. м., находящ се на ул. „Будак Стоян войвода”, актуван с АОС  – частна № 1642 от  04.08.2010 г. Начална тръжна цена на имота в размер на 16 200 лв., без ДДС.

Депозит за участие  1 620 лв.

            8. Поземлен имот с идентификатор 87374.553.303 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за жилищни нужди, с площ 521 кв. м., находящ се на ул. „Клокотница”, актуван с АОС  – частна № 1415 от  05.07.2007 г. Начална тръжна цена на имота в размер на 19 000 лв., без ДДС.

Депозит за участие 1 900 лв.

            9. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.117 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за обществена сграда - комплекс в кв. 6 по регулационния план на гр. Ямбол., с площ 6001.00 кв.м., актуван с АОС – частна 1234/24.03.2006 г., находящ се в ж.к. „Христо Ботев”, гр. Ямбол. Начална тръжна цена на имота в размер на 288 000.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие 28 800 лв.

            10. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.130 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ І за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 440.00 кв.м., находящ се в ж.к. „Христо Ботев”, гр. Ямбол, актуван с АОС – частна № 1667 от 29.12.2010 г.  Начална тръжна цена на имота в размер на 9 603 лв., без ДДС.

Депозит за участие 960. 00 лв.

            11. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.131 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 414.00 кв.м.,  актуван с АОС – частна № 1668 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота в размер на 9 035.55 лв., без ДДС.

 Депозит за участие 904.00 лв.

            12. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.132 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 414.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1669 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота в размер на 9 035.55 лв., без ДДС.

Депозит за участие 904.00 лв.

            13. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.133 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІV за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 415.00 кв.м.,  актуван с АОС – частна № 1670 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота в размер на 9 057.38 лв., без ДДС.

Депозит за участие 906.00 лв.

            14. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.134 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 332.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1671 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота в размер на 6 773  лв., без ДДС

Депозит за участие  677.00 лв.

            15. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.135 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 399.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1672 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота в размер на 8 140.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие 814.00 лв.

            16. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.136 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 288.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1673 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота в размер на 5 875.00 лв., без ДДС .

Депозит за участие 588.00 лв.

            17. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.137 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІХ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 429.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1674 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота в размер на 8 750.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие 875.00 лв.

            18. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.139 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 400.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1675 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота в размер на 8 160.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие 816.00 лв.

            19. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.140 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 400.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1676 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота в размер на 8 160.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие 816.00 лв.

            20. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.141 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 435.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1677 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота в размер на  8 500.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие 850.00 лв.

            21. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.142 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІV за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 367.00 кв.м. актуван с АОС – частна № 1678 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота в размер на 7 349.18 лв., без ДДС.

Депозит за участие 735.00 лв.

            22. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.521.73 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ за търговски център и общински подземни паркинг гаражи, кв. 74 по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Г.Бенковски”, с площ 15 503.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1594 от 04.03.2010 г. Начална тръжна цена на имота в размер на 427 500 лв., без ДДС.

Депозит за участие  42 750 лв.

            23. Магазин, находящ се в партерен етаж на жилищен блок на пл. „Страшимир Кринчев” № 1, гр. Ямбол, представляващ самостоятелен обект в сграда, с предназначение за търговска дейност, с идентификатор 87374.557.69.1.59 по КК на гр. Ямбол, с площ 86.40 кв.м., актуван с АОС – частна  № 627 от 12.07.2002 г. Начална тръжна цена на имота в размер на 50 000 лв., без ДДС.

Депозит за участие 5 000 лв.

            24. Магазин на ул. „Тракия” № 16, гр. Ямбол, находящ се в приземен етаж на сградата, представляващ  – самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност с идентификатор 87374.543.117.1.5 по КК на гр. Ямбол, със застроена площ 146.89 кв.м., актуван с АОС – частна № 76 от 22.07.1999 г.. Начална тръжна цена на имота в размер на 83 000 лв. без ДДС.

Депозит за участие 8 300 лв.

            25.Офис № 3, находящ се в партера на вх. Г, жил. блок № 20, ул. „Димитър Благоев”, гр. Ямбол, с идентификатор 87374.539.6.1.31 и площ 54.88 кв.м. актуван с АОС – частна № 1056 от 25.06.2004 г. Начална тръжна цена на имота в размер на 40 900 лв. без ДДС.

Депозит за участие 4 090 лв.

            26. Поземлен имот с идентификатор 87374.544.37 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V в кв.1 по плана за регулация на кв.”Зорница”,град Ямбол, отреден за „Комплексно обществено обслужване”. Имота е с площ  493 кв.м. и има следните граници: имот 87374.544.36, имот 87374.544.49 , имот 87374.544.38, имот 87374.544.13 и имот 87374.544.30 . Актуван е с АОС № 1198/13.06.2005 г. Начална тръжна цена на имота в размер на  39 450 лв, без ДДС.

Депозит за участие 3 945 лв.

            27. Втори етаж от двуетажна сграда – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.530.258.3.3, с предназначение за жилище, със застроена площ 72.14 кв.м. актуван с АОС  – частна № 843 от  07.04.2003 г., при граници под обекта – самостоятелен обект с идентификатор 87374.530.258.3.1 и идентификатор 87374.530.3.2, над обекта – няма, заедно с мазе, с площ от 24.74 кв.м, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на ул. „Янко Сакъзов” № 39, ет.2 и представляващ апартамент 3, застроен с отстъпено право на строеж върху ПИ с идентификатор 87374.530..258 по КК на града. Начална тръжна цена на имота в размер на  28 700 лв, без ДДС.

Депозит за участие 2 870 лв.

            28. Самостоятелен обект за битови услуги в сграда,  идентификатор 87374.541.36.2.16 по КК на гр. Ямбол - целия пети етаж над партера в шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г. с площ 347.00  кв.м. и 15.24 % идеални части от общите части на сградата, находяща се на ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, актуван с АОС – частна № 1621/22.07.2010 г. Начална тръжна цена на имота в размер на  216 000 лв. без ДДС.

Депозит за участие 21 600 лв.

            29. Самостоятелен обект за битови услуги в сграда,  идентификатор 87374.541.36.2.15 по КК на гр. Ямбол - целия четвърти етаж над партера в шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., с площ 347.00 кв.м. и  15.24 % идеални части от общите части на сградата, находяща се на ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, актуван с АОС – частна 1620/22.07.2010 г. Начална тръжна цена на имота в размер на 216 000 лв. без ДДС.

Депозит за участие 21 600 лв.

            30.Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.542.204 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и и две точка двеста и четири/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ул. „Крали Марко” № 91, с площ 331 /триста тридесет и един/ кв.м., идентичен с   УПИ Х ІІ - 204 /римско - дванадесет, арабско двеста и четири/ - За жилищно застрояване в кв. 93/ деветдесет и три/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  ХLVІІІ-1/03.10.2007 г., актуван с АОС 1717 от 16.02.2012 г, при граници:  ПИ 87374.542.194, ПИ  87374.542.205, ПИ  87374.542.164 и ПИ 87374.542.203. . Начална тръжна цена на имота в размер на 45 660 лв. без ДДС.

Депозит за участие 4 566 лв.

            31. Поземлен имот   № 87374.542.205 / осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и две, точка, двеста и пет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол,   ул. „Крали Марко” № 93, идентичен  с  УПИ ХІ - 205/ римско- единадесет, арабско-двеста и пет/в кв. 93 /деветдесет и три/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  ХLVІІІ-1/03.10.2007 г., с площ 336.00 /триста тридесет и шест/ кв.м.,  заедно с изградените през 1950 г. в тази част на имота  - едноетажна паянтова  жилищна сграда с идентификатор   87374.542.205.2  / осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и две, точка, двеста и пет, точка, две/ със застроена площ 50 /петдесет/ кв.м. и  едноетажна сграда на допълващото застрояване с идентификатор   87374.542.205.1  / осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и две, точка, двеста и пет, точка, едно/ със застроена площ 9 /девет/ кв.м., актуван с АОС 1718 от 16.02.2012 г., при граници за имота ПИ 87374.542.204, ПИ  87374.542.194, ПИ  87374.542.206 и ПИ 87374.542.164. Начална тръжна цена на имота в размер на 40 650 лв. без ДДС.

Депозит за участие 4 065 лв.

            32. Недвижим имот – Магазин, представляващ сграда с идентификатор 87374.543.549.3, застроен с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.543.549 по КК на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІХ, кв.20, по плана на гр. Ямбол, с площ 90.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 152 от 31.03.2000 г., находящ се на ул. „Серес” № 15 А, гр. Ямбол. Начална тръжна цена на имота в размер на 49 800 лв. без ДДС.

Депозит за участие 4 980 лв.

            33.Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.535.213 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и пет точка двеста и тринадесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ул. „Дъбилино” № 16, с площ 310 /триста и десет/ кв.м., идентичен с   УПИ ІХ /римско - девет/ за жилищно застрояване в кв. 79 А/  седемдесет и девет А/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-9 от 07.01.2000 г., актуван с АОС 1716 от 16.02.2012 г., при граници ПИ 87374.535.230, ПИ  87374.535.231 ПИ  87374.535.198, ПИ 87374.535.212 и ПИ 87374.535.214. Начална тръжна цена на имота в размер на 43 000 лв. без ДДС.

Депозит за участие 4 300 лв.

            34. Поземлен имот    с идентификатор 87374.545.7 / осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и пет точка седем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол,   идентичен  с  УПИ ІХ - 4286, УПИ Х - 4286    и УПИ ІV - 4286  ,  в кв. 317 по регулационния  план на гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 83 с площ 83 718 /осемдесет и три хиляди седемстотин и осемнадесет/ кв.м.,  заедно с изградените през 1968 и 1975  г. в  имота

            - едноетажна  сграда за битови нужди с идентификатор   87374.545.7.1  / осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и пет точка седем точка едно/ със застроена площ 11 /единадесет/ кв.м.

            - едноетажна   сграда - административна с идентификатор   87374.545.7.2  / осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и пет точка седем точка две/ със застроена площ 277 /двеста седемдесет и седем/ кв.м.

            - едноетажна   сграда - производствена с идентификатор   87374.545.7.3  / осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и пет точка седем точка три/ със застроена площ 206 /двеста  и шест/ кв.м.

            - едноетажна   сграда - производствена с идентификатор   87374.545.7.4  / осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и пет точка седем точка четири/ със застроена площ 72 /седемдесет и два/ кв.м.

            - едноетажна   сграда - селскостопанска с идентификатор   87374.545.7.5  / осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и пет точка седем точка пет/ със застроена площ 266 /двеста шестдесет и шест/ кв.м.

            - едноетажна   сграда на допълващото застрояване с идентификатор   87374.545.7.6  / осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и пет точка седем точка шест/ със застроена площ 276 /двеста седемдесет и шест/ кв.м., актуван с АОС 1720 от 21.02.2012 г., при граници на имота ПИ 87374.545.9, ПИ  87374.546.24, ПИ  87374.545.8, ПИ 87374.545.34, ПИ 87374.545.35, ПИ 87374.26.232, ПИ 87374.545.6 и ПИ 87374.545.33.  Начална тръжна цена на имота в размер на 1 800 000 лв. без ДДС.

Депозит за участие 180 000 лв.

            35. Заведение за бързо обслужване - снек бар, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.66.6.1 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка шестдесет и шест точка шест точка едно/ по КК на гр. Ямбол,  със застроена площ 235 /двеста тридесет и пет/ кв.м., в т.ч.: на ниво 1 /подземен етаж/ - WC от 65.20 кв.м. и на ниво 2 /първи етаж/ - зала за посетители  от 124.80 кв.м. и кухня от 45.00 кв.м. в монолитна сграда с идентификатор 87374.537.66.6, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху ПИ 87374.537.66 за построяването му, актуван с АОС №1752 от 27.08.2012г., находящ се на ул. „Каранова” №2, гр. Ямбол, при граници : на ниво 1- на същия етаж – обекти 87374.537.66.6.4 и 87374.537.66.6.5, над обекта – няма, под обекта – няма, на ниво 2  - на същия етаж обекти 87374.537.66.6.3 и 87374.537.66.6.2, над обекта – обект 87374.537.66.6.3, под обекта – няма.

  Начална тръжна цена на имота в размер на 467 200 лв., без ДДС.

Депозит за участие 46 720 лв.

            36. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.66.6.2 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка шестдесет и шест точка шест точка две/ по КК на гр. Ямбол, с предназначение - магазин, със застроена площ 49.80 /четиридесет и девет цяло и осемдесет стотни/  кв.м. , находящ се на първия етаж от двуетажна, монолитна сграда с идентификатор 87374.537.66.6, актуван с АОС № 1662 от 23.09.2010г., находящ се на ул. „Каранова” №2, гр.Ямбол, при граници : на същия етаж – обект 87374.537.66.6.3 и обект 87374.537.66.6.1, под обекта – 87374.537.66.6.1, над обекта – 87374.537.66.6.3

 Начална тръжна цена на имота в размер на 100 400  лв., без ДДС.

Депозит за участие 10 040лв.

            37. Двуетажна сграда - почивна станция, със застроена площ 373 (триста седемдесет и три) кв.м., конструкция масивна стоманобетонова, в т.ч. 126 ( сто двадесет и шест) кв.м. открити тераси, построени с отстъпено право на строеж през 1970 г. в поземлен имот 033007 (нула, три, три, нула, нула, седем) по КВС на с. Чарган с ЕКАТТЕ 80217 (осемдесет хиляди двеста и седемнадесет) - частна държавна собственост, находящ се в местност „Бакаджик” в землището на с. Чарган, община Тунджа, обл. Ямбол

  Начална тръжна цена на имота в размер на 283 000  лв. без ДДС.

  Депозит за участие 28 300 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот - ПОС на ул. „Г. С. Раковски” № 7.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения. ПК ОИКДОУ приема предложенето. (протокол приложен)

            Миланов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 29                        против – 1                             въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.14 ал.1, и ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, дава съгласие да се отдаде под наем за срок до възникване на необходимост от ползване на помещенията за дейността на общинска администрация, но не повече от 5 /пет/ години, част от имот публична общинска собственост, представляваща обект „Банков офис и разплащателна каса”, с обща площ 194 кв.м., в т.ч. за банков офис – 186 кв.м. и 8 кв.м. за архивно помещение, находящ се в имот публична общинска собственост на ул. „Г.С.Раковски” №7, гр. Ямбол, актуван с  АОС№2/10.06.1997г., с начална тръжна цена определена по Приложение 1 към НРПРУОИ на ОбС Ямбол в размер на 2 390.84 лв., без ДДС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху част от имот общинска собственост, ул. „Търговска” № 55 на Национално дружество „Традиция”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения. ПК ОИКДОУ не приема предложенето. (протокол приложен)

            Сулева – Смятам, че хората, които работят в това дружество пазят бита и душевността на българското. Членовете сами поемат своите разноски при пътуване и въобще по дейността си. Хубаво е да бъдат подкрепени в тяхната дейност. Предлатам Ви да одобрим предложенито.

            Георгиева – Съгласна съм с това за дейността на дружеството, но съвсем не е само това дружество, което работи в тази сфера. Не трябва да създаваме такива прецеденти, ще се появи после и друго дружество с такава или подобна дейност. Ние сме тук да защитаваме интересите на общината. Може да им се предоставят по-малки помещения, но да си плащат наема. Иначе даваме възможност на всички такива субекти да предяват подобни искания.

            Банков – процедурно – Предлагам да не прекъсваме заседанието за обедна почивка и да работим до приключване на дневния ред.

            Миланов – Изказвам противно мнение, пък и има една ПК да заседава.

            Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков.

            Гласували      за – 17                        против – 10                           въздържали се – 5

Приема се.

            Миланов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 19                        против – 8                             въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема. Знаете, че тук е необходимо мнозинство 2/3 от общинските съветници.

 

 

            Предложението не се прие.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху обект общинска собственост за офис на СНЦ "Съюз на репресираните от комунистическия терор на РБ".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения. ПК ОИКДОУ не приема предложенето. (протокол приложен)

            Тропчева – Предлагам да подкрепим предложението. Сдружението е с нестопанска цел, това са хора, които спомагат за запазване на историята. Те са плащали със здравето и живота си за убежденията си.

            Миланов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 19                        против – 8                             въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема. Знаете, че тук също е необходимо мнозинство 2/3 от общинските съветници.

 

 

            Предложението не се прие.

 

 

            Костов – Искам 20 минути почивка от името на ГС ГЕРБ.

 

След почивката в 13.44 часа кворум 30 съветника.

           

           

Миланов – Подлагам на гласуване ОбС да вземе решение ПК ЗСД да проведе своето заседание сега.

Гласували      за – 23                        против – 3                           въздържали се – 2

            Приема се.

            Миланов – Комисията трябва да заседава по внесената точка: „Кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 година”.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 година.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Папашимов – ПК ЗСД приема предложените решения с 5 гласа „за”.

Банков – процедурно - Г-н Миланов, аз исках да се отрази в протокола, че отново нарушавате Правилника на ОбС. Защото внасяте решение комисията да заседава и в следващите 20 секунди Председателя на комисията докладва. Да, вярно е в чл.24, ал.3 пише, че ПК по време на заседание на ОбС могат да заседават, но след решение на ОбС. Чл.42, т.5 е в дневния ред се включват материали, по които са  приети становища на комисиите в ОбС. Вие в самото начало нарушихте Правилника като вкарахте такъв материал в дневния ред, без становище на ПК, а сега проформа гласувахте едно решение тук. Болшинството гласува решение за заседание на комисията и тя веднага докладва. Извинявайте, аз мисля, че за тези 5 човека все пак трябва физическо време, които да се събират и да вземат някакво решение. Това е написано предварително и аз не го приемам като решение на комисията. Това искам да се отбележи в протокола като нарушение на процедурата.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Миланов - Имам процедурно предложение да гласуваме анблок. Подлагам на гласуване процедурното ми предложение.

Гласували      за – 22                        против – 8                  въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 21                        против – 5                  въздържали се – 4

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

     1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 Приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, област на интервенция 5.2 "Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици", Бюджетна линия: BG051PO001-5.2.12.     

       2. Общински съвет – Ямбол дава съгласие да бъдат създадени съответните социални услуги, по вид и брой, в съответствие с Националните карти на резидентните и съпътстващите услуги в изграждащата се социална инфраструктура със средства от ОПРР, а именно:

·  3 /три/ центъра за настаняване от семеен тип с капацитет за всеки от тях 14

места /12 постоянни и 2 места за настаняване по спешност/;

·  1 /едно/ защитено жилище с капацитет 8 места;

      3. Общински съвет – Ямбол декларира, че новосъздадените услуги да бъдат поддържани минимум 5 години след създаването им.

 

 

 

 

Банков – отр. вот - Колеги, аз гласувах отрицателно, не че имах нещо против да участваме по тази програма, а напротив. Гласувах отрицателно, защото с това наше така наречено заседание днес ние тръгнахме в противовес на нормите, които сме приели в правилника на ОбС върху ЗМСМА и си правим едно заседание, в което си правим каквото си искаме. Не може на 24 да бъде внесено онзи ден и вчера някои комисии да не го разгледат това предложение. Нещо повече тук предложението ни се направи по един страничен начин, с един финт извън времето, когато трябваше да се направи предложение за включване в дневен ред. Предложението се направи в нарушение на чл.42, т.5 от нашия Правилник, т.е. внесе се предложение без становище на ПК на ОбС. И като върха на всичко преди малко беше нарушен и чл.24, т.3 от Правилника, а именно ПК дефакто даде становище без да има заседание на тази комисията. Не може в продължение на 20 секунди да се вземе решение на ПК. Така излиза, че ПК си е взела решение преди решението на ОбС. Разбира се, аз това го подсказах и по някакъв начин г-н Миланов реши, че може да реши така проблема, но той си съществува. И в това се състои моя отрицателен вот върху нарушението на нормативните разпоредби на Правилника за работа в ОбС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно отмяна на Решение по т.1 от дневния ред на ХХХVІІІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 28 октомври 2010г.

ВНОСИТЕЛ: група съветници

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Костадинов – ПК ЗОР приема предложението, гласували са 6 „за”.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Миланов – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 20                        против – 8                      въздържали се – 2

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Отменя Решение по т.1 от дневния ред на 38 заседание на ОбС Ямбол, проведено на 28 октомври 2010г.

 

 

Банков – отр. вот – Гласувах отрицателно, защото това е един безсмислен акт на ОбС и ще ви кажа защо. Защото по-миналата година с пълното съзнание членовете на ОбС гласуваха тази декларация за арменския геноцид. Той го има и съществува, това е политическо отношение, политическа форма, политическа декларация. А ние тук, заради определени икономически интереси, гласувате отмяната на тази декларация. Добре, като я отмените какво ще се промени? Нищо няма да се промени. Геноцида си съществува той е осъден в целия свят. Не можем да го променим да кажем, че няма геноцид. Така че, вие обслужвате нечии интереси, това е безсмислено. Като го отмени какво ще стане? Отношението го има, изразено е. Тук ми говорят са икономически загуби. Къде са тези икономически загуби, в какво се изразяват? Няма такива икономически загуби. Коментирам, защото няма никаква обосновка. Какво било забавено от проектите? Няма такъв проект, който да е отхвърлен или забавен. А че някой не си е свършил работата от администрацията го прехвърляте на това. Има разлика между политика, между политически отношения, има разлика, когато се лобира икономически, вие изразявате някакво мнение. Но в края на краищата това остава като мнение и становище на предния ОбС и това остава на тези, които  гласувахте тази отмяна. Вие отричате, че има геноцид ли? Има ли геноцид или няма?

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Елит - 97 - Иван Иванов" за обект "Клуб на авиатора".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Георгиева – ПК ОИКДОУ с пълно мнозинство приема предложението.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Миланов – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                        против – 1                       въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот?

Миланов – Гласувах „за”.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор №3073/28.07.2005г ,Анекс №1069/15.01.2009г. и Анекс № 1096/19.11.2009г.с ЕТ „Елит- 97- Иван Иванов”, гр. Ямбол, ЕИК 200811179 със седалище и адрес на управление ж.к” Златен рог” бл.4,ап.21, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект –частна общинска собственост, помещение „Клуб на авиацията”, находящ се на ул.”Богомил” № 1, гр. Ямбол, с обща площ от 136.50 кв.м.,с 3/три/ години, считано от 02.08.2012 г.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на общински обект с ЗС „Александър Стамболийски”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Георгиева – ПК ОИКДОУ приема предложението с пълно мнозинство.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Миланов – Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – 1                       въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Миланов – Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – 2                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.19 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години срока на действие на Договора на Земеделски съюз „Александър Стамболийски” с Община Ямбол за отдаване под наем  общински обект- Помещение на III ет. в имот – частна общинска собственост, актуван с АОС 440/31.01.2002г., находящ се на ул.”Александър Стамболийски” № 14, гр.Ямбол, с идентификатор на сградата 87374.537.85.2 по кадастралната карта , с площ 38.60 кв.м.,с месечен наем от 17.40 лева, считано от 02.09.2012 г.

2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи Анекс към договора.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Руско Минчев” - Ямбол за обект № 16Б на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Георгиева – ПК ОИКДОУ приема предложението с пълно мнозинство.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Миланов – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – 2                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на Договор №3191/25.09.2006 г. и Анекс към него с №1094 от 09.11.2009 г., с ЕТ „РУСКО МИНЧЕВ”, ЕИК 838123068 със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Богомил” №26, вх.Б, ап.2, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект №16Б – Помещение за закусвалня, представляващ част от имот – частна общинска собственост с идентификатор №87374.550.10.15 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и петдесет точка десет точка петнадесет/ по КК на Ямбол, находящ се на Централен Общински Пазар, пл. „Георги Дражев”, гр. Ямбол, с обща площ 83.50 кв.м., със 4/четири/ години, считано от 25.09.2012 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Господин Стоев – Успех” – Ямбол за обект № 8 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Георгиева – ПК ОИКДОУ приема предложението с пълно мнозинство.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Миланов – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – 3                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на Договор №3319/17.09.2009 г., с ЕТ „ГОСПОДИН СТОЕВ - УСПЕХ”, ЕИК 128504270 със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Хан Тервел” №35, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект №8 – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки, представляващ част от имот – частна общинска собственост с идентификатор №87374.550.10.32 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и петдесет точка десет точка тридесет и две/ по КК на Ямбол, находящ се на Централен Общински Пазар, пл. „Георги Дражев”, гр. Ямбол, с обща площ 66.50 кв.м., със 7/седем/ години, считано от 18.09.2012 г.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Теди Ками - 90 - Ваня Желева"  за обект № 7 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Георгиева – ПК ОИКДОУ приема предложението с пълно мнозинство.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Миланов – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – 3                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на Договор №3318/17.09.2009 г., с ЕТ „ТЕДИ КАМИ – 90 - ВАНЯ ЖЕЛЕВА”, гр. Ямбол, ЕИК 040437901 със седалище и адрес на управление ул. „Търговска” №58, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект №7 – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки представляващ част от имот – частна общинска собственост, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, гр. Ямбол, с обща площ 62.00 кв.м., със 7 /седем/ години, считано от 18.09.2012 г.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Теди Ками - 90 - Ваня Желева"  на обект № 9 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Георгиева – ПК ОИКДОУ приема предложението с пълно мнозинство.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Миланов – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – 4                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на Договор №3320/17.09.2009 г., с ЕТ „ТЕДИ КАМИ – 90 - ВАНЯ ЖЕЛЕВА”, гр. Ямбол, ЕИК 040437901 със седалище и адрес на управление ул. „Търговска” №58, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект №9 – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки представляващ част от имот – частна общинска собственост, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, гр. Ямбол, с обща площ 78.00 кв.м., със 7 /седем/ години, считано от 18.09.2012 г.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „Месокомбинат – Бай Течо” ООД за обект № 15А на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Георгиева – ПК ОИКДОУ приема предложението с пълно мнозинство.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Миланов – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – 2                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на Договор №3189/25.09.2006 г. и Анекс към него с №1100 от 16.11.2009 г., с „МЕСОКОМБИНАТ – БАЙ ТЕЧО” ООД, ЕИК 128503930 със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж.к. „Хале”, бл. №12, вх.А, ап.40, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект №15А – Помещение за продажба на месо и месни изделия, представляващ част от имот – частна общинска собственост с идентификатор №87374.550.10.14 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и петдесет точка десет точка четиринадесет/ по КК на Ямбол, находящ се на Централен Общински Пазар, пл. „Георги Дражев”, гр. Ямбол, с обща площ 43.30 кв.м., със 4/четири/ години, считано от 25.09.2012 г.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „Месокомбинат – Бай Течо” ООД за обект № 15Б на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Георгиева – ПК ОИКДОУ приема предложението с пълно мнозинство.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Миланов – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – 1                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот?

Костадинов – Гласувах „за”.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на Договор №3190/25.09.2006 г. и Анекс към него с №1101 от 16.11.2009 г., с „МЕСОКОМБИНАТ – БАЙ ТЕЧО” ООД, ЕИК 128503930 със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж.к. „Хале”, бл. №12, вх.А, ап.40, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект №15Б – Помещение за продажба на месо и месни изделия, представляващ част от имот – частна общинска собственост с идентификатор №87374.550.10.14 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и петдесет точка десет точка четиринадесет/ по КК на Ямбол, находящ се на Централен Общински Пазар, пл. „Георги Дражев”, гр. Ямбол, с обща площ 43.30 кв.м., със 4/четири/ години, считано от 25.09.2012 г.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Славяна – Стоян Сл. Стоянов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Георгиева – ПК ОИКДОУ приема предложението с пълно мнозинство.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Миланов – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – 1                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор №3154/17.08.2006г. ,Анекс №1087/27.10.2009г.с ЕТ „Славяна – Стоян Сл.Стоянов”, гр. Ямбол, ЕИК 128021357 със седалище и адрес на управление ул.”Мечта” № 3, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект –частна общинска собственост, представляващ  магазин за търговска дейност с хранителни и промишлени стоки, находящ се на пл.”Страшимир Кринчев” № 1 /партер/, гр.Ямбол, с обща площ от 103 кв.м.,с  3/три/ години, считано от 02.09.2012 г.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно продължаване срока на действие на Договор № 3150/15.08.2006 с "Гармънтс хаус" ООД, Златка Бързакова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Георгиева – ПК ОИКДОУ приема предложението с пълно мнозинство.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Миланов – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на Договор №3150/15.08.2006 г. и Анекс към него с №1092/28.10.2009 г., с „Гармънтс хаус” ООД, ЕИК 128524650 със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Цар Освободител” №1, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване помещение за производствена дейност, представляващ част от имот – частна общинска собственост актуван с АОС №1620/22.07.2010 г., находящ се на IV – ти етаж в сграда на ул. „Търговска” №57, гр. Ямбол, с обща площ 35.00 кв. м., до продажба на имота, но не повече от 4 /четири/ години, считано от 01.09.2012 г.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И СЕДМА - Предложение относно продължаване срока на действие на Договор № 3152/15.08.2006 с "Гармънтс хаус" ООД, Златка Бързакова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Георгиева – ПК ОИКДОУ приема предложението с пълно мнозинство.

Миланов - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Миланов – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                       против – няма                   въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на Договор №3152/15.08.2006 г. и Анекс към него с №1090/28.10.2009 г., с „Гармънтс хаус” ООД, ЕИК 128524650 със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Цар Освободител” №1, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване помещение за производствена дейност, представляващ част от имот – частна общинска собственост актуван с АОС №1619/21.07.2010 г., находящ се на III – ти етаж в сграда на ул. „Търговска” №57, гр. Ямбол, с обща площ 153.00 кв. м. в т.ч. за производствена дейност – 123.00 кв. м. И складова площ – 30.00 кв. м., до продажба на имота, но не повече от 4 /четири/ години, считано от 01.09.2012 г.

 

 

 

 

 

      Миланов - Поради изчерпване на дневния ред закривам петнадесетото заседание на  ОбС Ямбол.

           

            Сивкова – Имаме отговори на питания. Ще ги огласяваме ли?

            Миланов – Съжалявам, но не съм подготвен за това, нека останат за следващия път.

 

 

 

 

                                   Председателстващ заседанието на ОбС - Ямбол:

 

 

                                              Г. Миланов

 

                                                          Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                  Ан. Господинова