ПРОТОКОЛ № ХVІ

 

            Днес, 19.12.2012г. съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0012/12.12.2012г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  36, отсъства

            Стоян Проданов Иванов.

            На заседанието присъства г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол.

Кворум в 9.10 часа 29 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол г-жа Татяна Петкова откри шестнадесетото заседание на Общинския съвет.

           

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно определяне представител на ОбС Ямбол в РАО „Тракия”.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

2.      Предложение относно персонална пенсия на Елиф Аккаш.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

3.      Предложение относно отпускане финансова помощ на Златка Асенова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

4.      Предложение относно утвърждаване на откази за отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

5.      Предложение относно промяна в договора за възлагане управлението на „ДКЦ-1-Ямбол” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

6.      Предложение относно приемане на промяна на бюджета на Община Ямбол за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Доклад относно одобряване на ПУП - ПП на трасе на локално пътно платно до ПИ в м. Чаргански път.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно преобразуване на ЦДГ "Свобода" в ОДЗ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно предварително съгласие от общински съвет за прокарване трасе на оптичен кабел през ПИ, собственост на Община Ямбол до с. Кабиле.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.   Предложение относно предварително съгласие от общински съвет за прокарване трасе на оптичен кабел през ПИ, собственост на Община Ямбол до с. Стара река.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.   Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж по искане на Валентин Димитров Коев за имот на ул. „Търговска” 56 - 4 - 15.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.   Предложение относно определяне цена на общински имот - апартамент, к-с „Златен рог” 12-Г-82.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.   Предложение относно определяне пазарна цена на правото на собственост върху общински ПИ на ул. "П. Парчевич" № 4 по заявление от Ирина Христова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Мистрал 96 - Георги Минчев” за обект на ул. „Парчевич” № 6.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Калчеви" ООД за обект Клуб - ресторант на дейците на културата, ул. "Жорж Папазов" № 5.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Магдалена - Ваня Колева” за Обект № 6 - павилион за цветя на пл. Освобождение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Колев и син - Антон Колев” за обект офис на ул. „Срем” 3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "ДЖЕЙ БИ" ЕООД, Костадин Колев за обект офис на ул. "Цар Асен" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.   Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в ОУ „Л. Каравелов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.   Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в ГПЧЕ „В. Карагьозов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.   Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ - нива в м. Дюзлюка по искане от Петър Божков Петров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.   Предложение относно предоставяне безвъзмездно на Община Ямбол на движими вещи - ЧДС, експонати за Общински музей на бойната слава.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

23.   Предложение относно изменение и допълнение на решение по т.10 от ХІІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 13.07.2012 - такси "Синя зона".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

24.   Предложение относно поемане на общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД с цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Ямбол по изпълнението на проект "Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в град Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

25.   Предложение относно изменение и допълнение на НОРМД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

26.   Предложение относно приемане на план сметка за разходите на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на ТБО за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

27.   Предложение относно приемане на наредба изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

28.   Предложение относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за работа на ОбС.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

 

 

            Петкова - Имате думата по дневния ред.

            Карска - Предлагам да влезе в дневния ред предложение относно приемане на декларация за признаване и осъждане на геноцида над арменците в Османската империя 1915 – 1922г., подадено в срок от мен и Й. Атанасов в канцеларията на общинския съвет.

            Миланов - Предлагам да влезе в дневния ред предложение относно приемане на наредба за изменение на НРПУРОИ.

            Костов - Предлагам т.25, т.26 и т.27 да минат напред в дневния ред и да станат т.5, т.6 и т.7.

            Папашимов – Предлагам т.19 да отпадне от проекта за дневен ред.

            Петкова – Заповядайте да мотивирате предложенията си.

            Карска – Приемането на подобно решение ще бъде в съответствие с хуманните традиции на българския народ и ще заемем отново своето достойно място сред общинските съвети, признали и осъдили този престъпен акт, извършен над арменския народ. Ще заличим срама от последното заседание на нашия общински съвет от отмяната на решението за приемане на декларацията.

            Костов – Предложих тези точки да минат напред в дневния ред, защото са важни за града и са тежестта на днешното заседание.

            Миланов – Внесох тази точка, защото след промяната на ЗОС не сме променили нашата наредба по отношение на ПОС и във връзка с молби на наемателите, които ползват такава общинска собственост. Нека имат същите права като наемателите, които ползват частна общински собственост.

            Папашимов – Понеже има внесено предложение за промяна на НРПУРОИ, затова предложих да отпадне сега т.19 и да се внесе ново предложение.

            Сивкова – Не би следвало предложението на г-н Миланов да влезе днес, защото не е спазено нормативното изискване да се публикува на сайта на общината. Чисто процедурно не можем да гледаме тази точка.

 

            Във всички гласувания на днешното заседание г-н Н. Стефанов гласува със стара електронна карта на името Пламен Майсторов, тъй като и забравил своята.

 

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване предложенията по дневния ред, първо на г-жа Карска.

Гласували      за – 13                        против – 18                           въздържали се – 4

Не се приема.

            Подлагам на гласуване предложението на г-н Миланов.

Гласували      за – 20                        против – 10                           въздържали се – 5

Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението на г-н Костов.

Гласували      за – 26                        против – 8                             въздържали се – 2

Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението на г-н Папашимов.

Гласували      за – 23                        против – 5                             въздържали се – 5

Приема се.

            Петкова – Подлагам на гласуване целия дневен ред анблок с приетите промени.(изчита ги)

Гласували      за – 24                        против – 3                             въздържали се – 3

Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.       Предложение относно определяне представител на ОбС Ямбол в РАО „Тракия”.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

2.       Предложение относно персонална пенсия на Елиф Аккаш.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

3.       Предложение относно отпускане финансова помощ на Златка Асенова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

4.       Предложение относно утвърждаване на откази за отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

5.       Предложение относно изменение и допълнение на НОРМД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.       Предложение относно приемане на план сметка за разходите на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на ТБО за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.       Предложение относно приемане на наредба изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.       Предложение относно приемане на наредба за изменение на НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ:Група съветници ПК ОИКДОУ

9.       Предложение относно промяна в договора за възлагане управлението на „ДКЦ-1-Ямбол” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

10.   Предложение относно приемане на промяна на бюджета на Община Ямбол за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.   Доклад относно одобряване на ПУП - ПП на трасе на локално пътно платно до ПИ в м. Чаргански път.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.   Предложение относно преобразуване на ЦДГ "Свобода" в ОДЗ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.   Предложение относно предварително съгласие от общински съвет за прокарване трасе на оптичен кабел през ПИ, собственост на Община Ямбол до с. Кабиле.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.   Предложение относно предварително съгласие от общински съвет за прокарване трасе на оптичен кабел през ПИ, собственост на Община Ямбол до с. Стара река.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.   Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж по искане на Валентин Димитров Коев за имот на ул. „Търговска” 56 - 4 - 15.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.   Предложение относно определяне цена на общински имот - апартамент, к-с „Златен рог” 12-Г-82.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.   Предложение относно определяне пазарна цена на правото на собственост върху общински ПИ на ул. "П. Парчевич" № 4 по заявление от Ирина Христова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Мистрал 96 - Георги Минчев” за обект на ул. „Парчевич” № 6.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Калчеви" ООД за обект Клуб - ресторант на дейците на културата, ул. "Жорж Папазов" № 5.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Магдалена - Ваня Колева” за Обект № 6 - павилион за цветя на пл. Освобождение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Колев и син - Антон Колев” за обект офис на ул. „Срем” 3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "ДЖЕЙ БИ" ЕООД, Костадин Колев за обект офис на ул. "Цар Асен" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

23.   Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в ГПЧЕ „В. Карагьозов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

24.   Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ - нива в м. Дюзлюка по искане от Петър Божков Петров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

25.   Предложение относно предоставяне безвъзмездно на Община Ямбол на движими вещи - ЧДС, експонати за Общински музей на бойната слава.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

26.   Предложение относно изменение и допълнение на решение по т.10 от ХІІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 13.07.2012 - такси "Синя зона".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

27.   Предложение относно поемане на общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД с цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Ямбол по изпълнението на проект "Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в град Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

28.   Предложение относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за работа на ОбС.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно определяне представител на ОбС Ямбол в РАО „Тракия”.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

            Янкова - Представи протокола на ПК ЗОР, приемат предложението.

            Георгиева – Моите уважения към предложените съветници. Ние всички сме равни съветници, а от началото на мандата на общинския съвет ние излъчваме точно три лица за представители в различни организации. Смятам, че трябва да покажем нашата цветност и да приемем други съветници за представители в РАО Тракия. Освен това тези съветници са доста ангажирани в много други организации.

            Янкова – Предложението е от председателя на ОбС, но това не означава, че Вие нямате право за други предложения.

            Георгиева – Предлагам да бъдат представители г-жа Сулева и К. Йоргова.

            Костов – Не очаквах такива дебати и проблеми по това предложение за нашите представители. Всеки един съветник има право да е представител. Мисля, че трябва един по-сериозен дебат, по-сериозни номинации. Убеден съм, че можем да постигнем консенсус.

            Бицова – Благодаря за оценката от представителите на БСП. Наистина, моите задължения в общинския съвет са много. Давам си отвод.

            Петкова – Разбирам, че нещата не са изчистени, трябва да се обсъдят в по-широк мащаб. Оттеглям предложенито си.

            Миланов – Предлагам точката да бъде отложена за следващо заседание.

            Петкова - Подлагам на гласуване предложението за отлагане на г-н Миланов.

Гласували      за – 22                        против – 2                             въздържали се – 4

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            Отлага за следващо заседание.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно персонална пенсия на Елиф Аккаш.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят представи предложението по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 23                        против – 3                             въздържали се – 7

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Елиф Исмаил Аккаш, гр. Ямбол, к-с „Зорница” 2-Е-80.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно отпускане финансова помощ на Златка Асенова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят представи предложението по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

На основание чл.21, т.23 от ЗМСМА, чл.7, т.26 от Правилник за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол и чл.4 във връзка с чл.12, ал.2 от Правилника за реда и начина за отпускане на спешна помощ по здравословни проблеми Общински съвет Ямбол отпуска еднократна финансова помощ на Златка Илиева Асенова, гр. Ямбол, ул. „Бистрица” 1, поради инцидентно възникнали нужди от здравен характер в размер на 100,00 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно утвърждаване на откази за отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят представи предложението по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 18                        против – 3                             въздържали се – 7

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

            РЕШИ:

 

            На основание чл.12, ал.4 от Правилника за реда и начина за отпускане на спешна помощ по здравословни проблеми утвърждава решенията на ПК ЗСД за отказ за отпускане на еднократна финансова помощ поради липса на спешен здравен проблем на Иванка Атанасова Байчева, Кана Димитрова Георгиева, Пенка Ценомирова Тодорова, Златка Колева Алексиева, Тонка Бинева Георгиева, Георги Христов Мутафов, Даниела Йорданова Панайотова, Росица Георгиева Георгиева, Георги Василев Георгиев, Руско Кръстев Асенов, Роса Динкова Василева, Афизе Салиева Юсеинова, Галина Петкова Димитрова, Татяна Стоянова Христова.

           

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно изменение и допълнение на НОРМД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

Марчева – Чете протокол на ПК БФ. (приложен към материалите по заседанието)

Славов – Както всяка година Ви представям промените на данъците, което правим по закон всяка година през месец декември. Очаквам бурно несъгласие с предложението, мнения колко много натоварваме гражданите, затова искам да споделя причината за предложението. Няма нормален човек, който да повишава данъците, ако не е необходимо. Всичко, което правим за Ямбол е налице.  2013, 2014 г. ще са ключови за общината. Знаете всички проекти, по които работим. Те са дълго чакани, решават дългогодишни проблем. 140 млн. лв. ще ни даде Европа от една страна, от друга ние трябва да дадем 6 – 7 млн. лв. за съучастие и ако ги сложим на кантар виждате какво ще постигнем, мисля че няма спор какво е добро за общината. Това искане за съучастие е, за да имаме отношение към техните пари. Поради това се налага вдигане на данъците. Предполагам, че поне опозицията си е направила труда да посмята. Аз предпочитам да се говори в цифри. Тежестта се понася и от бизнеса, и от гражданите. Това са интереси на местната общност, ако някой измисли друг начин за защитаването им съм съгласен.

Хаджигеоргиева – Не настройвайте залата негативно, не правете оценка на нещата, които не сте проучили. Това, че нищо до Ваше време не е правено е ясно. Преди всичко се правеше със собствени пари и е правено много. Бих искала да ми кажете колко ще се получи от завишаването на данъците и как ще се използва. Какво е направено, за да има повече работни места и съответно повече данъци? Каква е събираемостта? Знам, че хората нямат пари за храна и въпреки това ще се наредят първи да си платят, за да ползват 5% отстъпка. Не правете оценки, зачерквате      съществуването на този град до преди да дойдете Вие тук. Често си говорим по между си съветниците, че изкуствено се завишават сметните стойности, вместо два обекта     се прави един. Убедена съм, че това завишаване няма да Ви свърши работа. Това, че ще напълним джобовете на някой строител или надзорник не е редно.

Сивкова – Редно е да се очаква такова реакция в години на криза. По мотивацията на предложението – исках да видя цифри, не думи. Нещо, с което да бъдем убедени в необходимостта от това завишаване. Как го изкараха промила 1.98, а не 1.96 например? Мотивите за проектите по НАР Кабиле и Безистена бяха същите и миналата година.  За проекти по енергийната ефективност на осем училища и детски градини не сме вземали решение в общински съвет, не сме взимали решение за обновяване на центъра на града. Това са едни бъдещи несигурни събития, въз основа на които се увеличават с над 700 хил. лв. данъците на нашите съграждани. Категорично не приемам увеличаването на данъците върху недвижимите имоти, защото не е редно при това състояние на нашата икономика и обществото. Г-н Славов хвърля милионите в пространството много лесно. Ние в тази зала покриваме грешките на администрацията. Това е лично мнение, не отправям въпроси. Апелирам да не приемаме повишаването на данъка. Предлагам да остане 1.5.

Банков – Някой говори тук за сметки, би трябвало да се направи един анализ    как е било миналата година, каква е била събираемостта и каква е сумата сега. Какъв ефект ще има, като попитах ми се каза, че не сме на седянка. Не мога да си го сметна, защото не разполагам с данни. 140 млн. лв. европари, но 15% са 21 млн. лв. и общината ще ги плати, дано не ни ги дадат. Канализацията знаем колко ни излезе, депото също, ако не свършат 2014г., всички пари ще платим ние. Това знаете ли го, защото тук не се посочва? Това е най-лесния данък, който ще съберем, хората са си декларирали имотите, колите. Защо не си управляваме общинските имоти така, че да печели от тях? Какъв приход е дошъл в общината? Трябвало да сме съпричастни, съпричастността става с една програма за управление, не с популизъм. Приоритети - в бюджета се дават приоритетите. Маймуната, що е маймуна, преди да изяде банана си го мери, знаете къде. Миналата година с 30% се вдигна, сега с 50% се вдига. Вие гласувате точно на най-бедните да се вдигнат данъците. Хак им е на ямболии. Ние от ГС на БСП няма да гласуваме за повишението на данъците. Гласувайте си ги сами.

Миланов – репл. - Нека спазваме благоприличния тон. Не мисля, че трябва да се говорят тези неща в залата. Ние представляваме гражданите на Ямбол.

Банков – дупл. - Вие се припознахте в маймуната май. Много е лесно да се вдигнат данъците, лесно се ползват след това, става само чрез подписване на фактури и плащане. Защо не ги давате за социални придобивки? Социалните придобивки стават по ведомост, срещу подпис.

Миланов – проц. - Г-жо Председател, не водите правилно заседанието, не позволявайте на г-н Банков да говори извън темата на моето изказване.

Костов – Много Ви моля по-сериозно да се отнасяме към работата си. Нека сме един ОбС, който мисли за града. За пръв път чувам, че повишаването на данъците е популизъм. Това е един сигурен източник за получаването на 140 млн. лв. и да се подобри живота в града. Говорите за програма за управление на собствеността - какво друго освен продажби и отдаване под наем на общинска собственост може да има? Вие как я управлявахте, например магазин „Андижан”? Много е лесно да се каже „аз искам да намаля данъците”.

Банков – репл. – Г-н Костов, пак не сте разбрали. Популизъм са мотивите към предложението. Нека пак да гласуват за Вас гражданите на Ямбол. Вземайте епропари, кандидатствайте по проекти на състезателен  принцип. Дано само двадесет години напред не плащаме тия 20 милиона съучастие. За Андижан ще Ви кажа как го управлявах – хората си бяха там наематели, ремонтирахме го с наемателите и чак тогава го пуснахме за продажба. Вижте историята, документите тука си стоят. Това е подход, а не да стоят и да се събарят имотите, да ги бракуваме, даже и без решение на съвета. А ние не сме задавали въпроси, само правихме констатации, ако искате отговор от кмета повторете ги като въпроси.

Сивкова – проц. – Предлагам да прекратим разискванията и да гласуваме.

Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение-

Гласували      за – 30                        против – 3                             въздържали се – 2

Приема се.

Костов – дупл. – Прав сте г-н Банков, може да не съм Ви разбрал, но ако бяхте вие сега, нищо нямаше да направим, знам кой гласува за Вас, нямаше.

Карска – Как ще обясни кмета на гражданите, които от години не живеят в Ямбол, че отново трябва да плащат повече? А кой какво правил в Ямбол, всеки си носи кръста. Те товареха Ямбол по един начин, Вие го товарите по друг начин. Нито се е подобрил живота, нито сметосъбирането, нито друго.

Миланов – репл. – Това е имуществен данък. Нищо, че не живеят в града и не ползват имотите. Може цял блок да си купите и да не живеете, но ще го плащате.

Карска – дупл. – Предлагам следващия път да има Дрегер на вратата на залата и да се отчита кой влиза в нетрезво състояние.

Георгиева – Уважаеми колеги, значително по-млада съм от Вас и с по-малък стаж в съвета, но Ви предлагам да спрем с това поведение, с тия стадионни закачки и да си вършим сериозно работата.

Петкова – Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова данъка да бъде 1.5.

Гласували      за – 11                        против – 19                           въздържали се – 3

Не се приема.

Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

Гласували      за – 21                        против – 3                             въздържали се – 2

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси:

            1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Ямбол в сила от 1 януари 2013 г.

§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения:

1. в т. 1 думите „1,5 на хиляда” се заменят с „1,98 на хиляда”;

2. в т. 2 думите „1,5 на хиляда” се заменят с „1,98 на хиляда”;

3. в т. 3 думите „1,2 на хиляда” се заменят с „1,98 на хиляда”.

§ 2. В Чл.16, ал. 2 се правят следните изменения:

            - „2 на сто върху оценката на прехвърляното имущество” се променя на „2,5 на сто върху оценката на прехвърляното имущество

§ 3. В Чл.21. се правят следните изменения:

- в ал.1, т.1 – „0,34 лв. за 1 kW” се заменя с „0,47 лв. за 1 kW”;

- в ал 1, т.2 – „0,40 лв. за 1 kW” се заменя с „0,56 лв. за 1 kW”;

- в ал.1, т.3 – „0,54 лв. за 1 kW; се заменя с „0,75 лв. за 1 kW”;

            - в ал.1, т.4 – „1,10 лв. за 1 kW” се заменя с „1,54 лв. за 1 kW”;

            - в ал.1, т.5 – „1,23 лв. за 1 kW” се заменя с „1,72 лв. за 1 kW”;

            - в ал.5, т.1 – „ 50 лв. ”се заменя със „ 70 лв.”;

            - в ал.5, т.1 – „ 100 лв. ” се заменя със „ 140 лв.”;

            - в ал.8 – „ 50 лв. ” се заменя със „ 70 лв.”;

            - в ал.9 – „ 100 лв. ” се заменя със „ 140 лв.”;

            - в ал.10, т.1 – „ 5 лв. ” се заменя със „ 7 лв.”;

            - в ал.10, т.2 – „ 7 лв. ” се заменя с „ 10 лв.”;

            - в ал.10, т.3  – „ 10 лв. ” се заменя с „ 14 лв.”;

            - в ал.11 – „ 25 лв. ” се заменя с „ 35 лв.”.

§ 4. В Чл.21, ал.7 табличната информация придобива следният вид:

Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке

Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона):

Данък (в лева)

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси

-

18

10

 

36

 

 

 

18

 

20

 

36

 

83

 

 

 

20

 

22

 

83

 

191

 

 

 

22

 

25

 

247

 

421

 

 

 

25

 

26

 

421

 

780

 

 

 

26

 

28

 

444

 

780

 

 

 

28

 

29

 

430

 

518

 

 

29

 

31

 

518

 

851

 

 

 

31

33

851

 

1182

 

 

 

33

38

1182

 

1795

 

 

 

38

-

1309

 

1779

 

 

Б) с три и повече оси

36

38

832

 

1154

 

 

 

38

40

1154

 

1596

 

 

 

40

-

1596

 

2362

 

 

 

§ 5. В Чл.21, ал.13 табличната информация придобива следният вид:

 

Брой оси на моторното превозно средство

Допустима максимална маса

Данък (в лв.)

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси

12

13

39

 

79

 

 

13

14

79

 

218

 

 

14

15

218

 

308

 

 

 

15

-

308

 

697

 

Б) с три оси

15

17

79

 

138

 

 

17

19

138

 

282

 

 

19

21

282

 

367

 

 

21

23

367

 

564

 

 

23

-

564

 

877

 

В) с четири оси

23

25

367

 

372

 

 

25

27

372

 

580

 

 

27

29

580

 

920

 

 

29

-

920

 

1365

 

 

 

Стефанов – отр. вот – Гласувах против, защото смятам, че съм тук в качеството си на представител на част от ямболските граждани. Тези хора не желаят да бъдат натоварвани повече с това бреме, във време, в което едва свързват двата края. Справедлив ли е този данък – хората в ЦГЧ с имоти и коли плащат много, независимо дали ползват имотите, други хора, също с имоти и коли не плащат нищо, защото са незаконни имотите им и не са декларирани колите им? Трябва ли всички останали да бъдат натоварени и за тях? Ако някой гражданин Ви е упълномощил да му повишите данъците, мен не е. Ще гласувам против всички повишения на данъци и такси.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на план сметка за разходите на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на ТБО за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

           

            Марчева – Комисията приема предложението.

            Петкова – Имате думата за изказвания. Г-жо Сивкова, заповядайте.

            Сивкова -  Ще кажа това, което казах и в ПК БФ със съзнанието, че в тази зала дебат не може да се получи и ще приеме мнозинството това, което кметът предлага. Моето становище по предложението е следното: според дадените ни разяснения приемам, че таксата смет се завишава със значителен размер. Не приемам в дадения разчет, увеличението от 304500 за предварително третиране на отпадъците. Това може да стане след изграждане на клетка 1, а това е до края на 2013 г, следователно чак за 2014г. следва да има предварително третиране за депонирането в клетка 1. Не приемам да продължи да съществува автометенето на тротоари. Тази година е намалено от 21 хил. лв. на 6 хил. лв. Никога не съм виждала да работи в града такава машина за метене, считам, че трябва да се извади от разчета. Оправдано е тази година таксата по чл.64 от ЗУО да е 30 лв./тон, следващата ще е 70 лв./тон отпадък. Важно е да се работи по регионалната депа. Преизчислих размера на таксата и смятам, че ако отпаднат автометенето и предварителното третиране, размерът ще стане на 3710 хил лв., а промилът 2,25 върху данъчната оценка. Сега е завишен от 1,99 на 2,46 промила. Все повече се убеждавам в работата на комисиите, че администрацията не ни подпомага и скрива някои неща, информация от нас, за да се чувстваме объркани, затова апелирам такива материали за завишаване на таксата да бъдат предлагани обосновано, ясно и мотивирано. Учуди ме и добавянето на „събиране и извозване на шума от тревни площи”. Това ще струва 31 хил. лв. без ДДС. Нашите съграждани е хубаво да знаят за какво се харчат парите, събрани от такса смет. Предлагам в т.1 от решението да се одобри сумата 3 710 171 лв., в т.3 промилите да станат 2.25, съответно 3.72, а администрацията да направи всички останали корекции след приемане на предложението.

            Папашимов – репл. - Г-жа Сивкова направи лек популизъм. Говорим, че догодина се повишават таксите на 70 лв., а депото трябва да стане бързо. Дами и господа от БСП, вие преди гласувахте отрицателно за депото, направихте и митинг. Искаме ли депо? Може ли без санкции?

            Сивкова – дупл. – Д-р Папашимов, когато говорите някои неща се надявам, че знаете какво правите. Направете се справка с поименните гласувания, свързани с депото, тогава ще коментираме. Аз говоря точно и ясно, с цифри. Популизмът не ми е присъщ.

            Славов – Очаквам, както вече пета година, колегите от опозицията да използват всички аргументи да убедят Вас и нашите съграждани, че всичко което правим е неправилно. Няма разумен човек, който да иска увеличаване на данъци, само заради тяхното увеличаване. Има си логиката и неизбежността да искаме подобно увеличаване. Разбирам основанието на групата на БСП да не искат да им отговоря от тази трибуна по предишната точка. Тук също има основателните аргументи. Предварителното третиране е заложено, защото е изчерпан капацитета на депо Ямбол. Проблемът е в една псевдоекологична организация, на която Община Тунджа е дала възможност да си построи къща до депото. Той ще жали всяко строително разрешение за изграждане на дига за разширение , която ще спести близо 360 хил. лв. Затова можем вътре, в самото депо да надграждаме боклука. Тъй като никой не знае за колко време ще издържи това, сме заложили сепариране. Намаля се 20% теглото и до 40% обема на сметта. Ако не се прави това, трябва да си возим отпадъците например в Харманли, Ловеч или Созопол. 100 км. отдалеченост от Ямбол води до 2-3 пъти повишаване на таксата смет. На тон община Тунджа плаща 18 лв. за транспорт до Нова Загора. Представете си колко ще платим, ако возим нашия боклук до Созопол. Какво избираме – да изчерпим през следващите 6 месеца изцяло депото? В момента вдигаме таксата смет заради тази организация и нежеланието на предния Общински съвет да стартира строежа на депото още тогава. 30 лв. на тон е огромна санкция, която ще плащаме до построяване на депото. Популизъм е поведението на групата от БСП. Видни са завишените такси в Община Тунджа, 3.5 и 5.7 промила, не мога да разбера как един заместник-кмет в община Тунджа може да говори тук така, когато ние вдигаме промила. Аз можех да не посоча сепарирането, а направо да подам завишените такси от транспорт. Колкото до автометенето на тротоари, мисля, че сме го намалили и сме го оставили. Тази дейност трябва да стане масова и е далеч по-евтина от ръчното метене. Колкото до цялостното завишение, до това кое е и кое не е видимо, не мога да се съглася с опонентите. Последните 4 години в града не е било толкова чисто, колкото в момента. През последните 3 месеца тече обжалването на процедурата за избор на изпълнител за почистването. Докато не приключи тази процедура, нямаме право да възложим изпълнение. От тогава със собствени сили се опитваме да почистваме града. След това градът ще добие нормалния си вид. Не мисля, че не сме аргументирали повишаването на таксите. Напротив. Основното завишаване е от таксата, която държавата ни събира за тон отпадък. Причината я посочих вече. Псевдоеко организацията вече е обжалвала две решения и очакваме да се произнесе съдът. За моя голяма радост те имат и отговор от Евпропейската комисия, че си е работа на държавата.

            Банков – Няколко думи за тези, които предния мандат не са били в Общинския съвет. Тогава съветът гласува за кандидатстване по проекта за депото. Имаше едно условие  - допитване с каква сума да се задължат гражданите за участие в проекта. Вие още преди година го коригирахте. Сега се оправдавате с обжалването. Знайте, че имаше 1 400 000 за проектиране на депото. Тогава нищо не се направи. В резултат от собствените си приходи платихме всички граждани 100 хил. лв. Това е интересът. Хората ще усетят, че се вдигат и данъците и таксите. Г-жо Сивкова не сте права, че трябва да се коригира т.1. На каква база ще се завишат тези такси. През 2007 г. от такса смет са събирани 1.8 млн. лв. Почистването на улиците е било 670 хил. лв. Сега е 1341 хил. лв. Двойно повече! Дойде една сливенска фирма за почистване, която реализира печалба 600 хил. лв. от таксата смет. После му извадихме печалбата и тогава бюджетът беше 2 648 247лв. Къде е отчетът за 2012 г., за да направим разчета за 2013 г.? Сега връщаме печалбата на фирмата и имаме 1 350 хил. лв. Отново печалбата я слагаме на тази фирма. Интересно коя ли е тя? Листата в града стоят. Сигурно сме направили икономии. Ако въпреки това се е плащало, значи е било крадено. Заблуждават ни за друго. Вече 2 години внасяме глобата за липса на депо. Това са 1 200 хил., които можем да ползваме за изграждане на инсталации за сепариране. Но не, ние ще ги дадем на „нашия човек” – 360 хил. лв., за да прави нещо, което до сега правеше безплатно. С тези пари какво ще направим? Ще плащаме глоби. Добре че е гражданското сдружение до депото, за да защити града. Разбирам, че за ГЕРБ това е едно добро завишение на таксите, гражданите ще бъдат съпричастни. Спомнете си далечната 2007г. Тогава в един клип от боклука излизаха герберите. Към нашите съграждани – сурва весела година, с нови данъци за догодина, до година до амина, да ви е яка гърбина.

            Сивкова  - репл. - Явно коледното настроение ни обхваща. Твърдя, че съм права и ще го обясня заради нашите съграждани. Миналата година при 15 лв. на тон отпадък, нашето население беше обложено с 486 хил. лв. Сега тази сума е 783 хил.лв. и това е правилно. Няма как администрацията да ги извади от някъде другаде. По тази причина се завиши промила и в община Тунджа, но там данъчните оценки са много малки. Тази сума се натрупва в сметка на РИОСВ и парите ще послужат за изграждане на депо за отпадъци. Последователна съм и като заместник-кмет, и като общински съветник, много се дразни г-н Славов. Може би защото е една висока летва община Тунджа. Преди няколко сесии помолих да не си говорим по този начин, тук съм общински съветник, а не заместник кмет на Община Тунджа.

            Банков – дупл. – Аз съм против г-жа Сивкома. Не може ГЕРБ да вдига такса смет и да затормозява нашите съграждани. Завишението е голямо. Ние, групата на БСП решихме да не участваме в гласуването на този престъпен акт.

            Хаджигеоргиева – Колеги, вземам думата като една от „неразумните”. Наистина не ми стигна разумът да проумея разликата от 1 млн. лв. в абсолютна стойност. Няма да забравя миналогодишния дебат. Упрекната бях, че по мое време промилът бил висок, а градът бил мръсен, а сега свети. За 8 години градът не е чистен и не са извозвани отпадъци. Колко са жителите сега. Преди беше 111 хил. жители. Сега е ок. 70 хил. Колко е сега количеството отпадък. По-малко, да. Той намаля, таксата се увеличава. Така е, защото услугата е скъпа за всяко домакинство. Ние в България не искаме да плащаме върху действителната услуга. Макар че парите са изядени за тази услуга. Изпълняваме социална дейност – с по-големите жилища плащат повече за сметка на другите. Никой не иска да променя това. В тази план сметка са поставени цифрите и после е правена разбивката. Всичко свързано с дигата са капитални вложения, които не следва да са включени в тези такси. Градът не се чисти от три месеца, съборихме блок 20, за да не чистим сметищата там. Нима се измиха толкова улиците, освен срещу празника на Ямбол? Къде отиват икономиите? Няма смисъл да ми се отговаря. Приключвам с пълната убеденост, че казаното от мен няма да е от никакво значение. Не съм съгласна с това, че този 1 млн. лв. са необходими. Обещанията Ви миналата година бяха такива – последно увеличаване.

 

            Петкова – Обявявам 10 минути почивка, вече е 11.10 часа.

            След почивката кворум 35 съветника в 11.30 часа.

 

            Банков – репл. - Казаното от г-жа Хаджигеоргиева е правилно. Това е малката част в наглото увеличение на таксите. Увеличена е преработката. Сепарирането става така – определени хора предават в другото депо отпадъци. Ако не се натоварваме с този 1 млн. за да се даде на определен човек, тези пари ще станат 3 млн. лв. Тука се крие ключа от бараката. Когато метохме за 770 хил. лв. градът по-чист ли беше? Сега връщаме печалбата на фирмата. Това е за сметка на нашите съграждани.

            Илев – Предлагам да прекратим дебатите по точката.

            Петкова  - Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 21                        против – 7                             въздържали се – 5

Приема се.

            Петкова  - Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова за намаляване на общата сума в т.1 - сумата 4 029 967 да бъде заменена с  3 710 171.

Гласували      за – 11                        против – 17                           въздържали се – 7

            Не се приема

            Подлагам на гласуване второто предложение на г-жа Сивкова, за намаляване на промила - в т.3 последния ред от таблицата 2.46 да стане 2.25 във втората колона също, а в третата 4.04 да стане 3.72.

Гласували      за – 13                        против – 20                           въздържали се – 1

            Не се приема

            Петкова  - Тъй като проекторешението съдържа 6 точки, правя предложение да бъде гласувано анблок. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 25                        против – 3                             въздържали се – 4

Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок предложението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21                        против – 3                             въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1, т. 2, 3 и 4 и чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 14 от Наредбата за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ямбол,  чл. 3, ал. 4, т. 1 от  от Наредба № 14 от 15 ноември 2010 г. на МОСВ и МФ и чл. 6, ал. 1 от ПМС № 207 от 16 септември 2010 г.:

1. Одобрява план-сметка за разходите за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2013 г. в размер на 4 029 967 лв. на основание разчет, съгласно Приложение № 1, от които:

- за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 1 123 345 лв.;

- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци и за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците – 1 564 764 лв.;

- за почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 1 341 858 лв.

 

 

 

ПЛАН – СМЕТКА

за приходите и необходимите

разходи на Община Ямбол за

дейностите по управление на отпадъците,

за 2013 г.

 

Годишна цена на услугата за 2013г. /с ДДС/

 

Цена на услугата за 1 месец за 2013 г.            /с ДДС/

I.

ОБЩО ПРИХОДИ  за 2013 т

4 029 967

335 830

 

 

 

 

II.

ОБЩО РАЗХОДИ, в.т.ч.

4 029 967

335 830

1.

Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им

 

1 123 345

 

93 612

2.

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци и за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците

 

 

 

 

 

1 564 764

 

 

 

 

 

130 397

 

 

3.

Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване

 

 

 

1 341 858

 

 

111 821

 

2. Таксата за битови отпадъци за 2013 г. се определя пропорционално върху данъчната оценка на жилищни имоти на гражданите и предприятията, и нежилищните имоти на гражданите с нестопанска цел, и пропорционално върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка за нежилищни имоти на предприятията.

            3. Определя размера на такса за битови отпадъци за 2013 г. за всяка услуга поотделно, на основание финансов разчет, съгласно Приложение № 2 както следва:

 

       № по ред

 

Наименование на услугите

Размер на промил за жилищни имоти

Размер на промил за нежилищни имоти на граждани

Размер  на промил за нежилищни имоти

1.

събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им

 

0,89

 

0,89

 

0,88

2.

проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци и за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл.64 от ЗУО

 

 

 

 

1,04

 

 

 

 

1,04

 

 

 

 

1,55

3.

почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено            ползване

 

 

0,53

 

 

0,53

 

 

1,61

 

Общо:

2,46

 

2,46

 

4,04

 

            4. Определя такса битови отпадъци за 2013 г. в левове в зависимост от броя и вида на декларираните съдове за събиране на битови отпадъци, съобразно обявената честота за извозване за нежилищни имоти, както следва:

 

 

За събиране и транспортиране на битови отпадъци и поддържане и експлоатация на

депата

 

За поддържане

чистотата на

терит. за обществено

ползване

1

2

3

4

5

6

7

Вид на съда

Обем

3)

Ед. цена

за 1 бр.

съд –

(лв./

еднократно)

Периодичност на извозване/

пъти годишно

Цена за годината

лева с ДДС            

Промил

 

1.

Контейнер тип

“Бобър”

 

 

1,1

 

8,25

 

365

 

3011

 

 

1,61 промила

2.

Контейнер тип

“Бобър”

 

 

1,1

 

8,25

 

182

 

1502

 

  1,61 промила

 

 

3.

Контейнер тип

“Бобър”

 

 

1,1

 

8,25

 

122

 

1007

 

1,61 промила

4.

Контейнер пластмасов

 

 

0,24

 

1,80

 

122

 

220

 

1,61 промила

5.

Контейнер

„Мева”

 

 

0,11

 

0,82

 

365

 

299

 

1,61 промила

6.

Контейнер

„Мева”

 

 

0,11

 

0,82

 

122

 

100

 

1,61 промила

7.

Контейнер

„Мева”

 

 

0,11

 

0,82

 

91

 

75

 

1,61 промила

 

 

 

            5. Таксата за битови отпадъци за 2013 г. за имотите публична общинска собственост на община Ямбол, молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната, читалищата, сградите на Българския червен кръст и на държавните училища в общината, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел или отдадени под наем, както и за предприятия и/или организации на инвалиди, се определя пропорционално върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка за нежилищните им имоти, намалена шест пъти спрямо пълния размер на таксата. Намаления размер на таксата се прилага съответно и за части от посочените имоти.

            6. При реализиране на преходния остатък в края на 2012 г., същият да се разпредели пропорционално на разходите по план-сметката за 2013 г.

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане на наредба изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов       

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

Марчева – Чете протокол на ПК БФ. (приложен към материалите по заседанието)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21                        против – 1                             въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси:

            1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол в сила от 1 януари 2013 г., както следва:

Приложение № 1 към НОАМТЦУ придобива следният вид:

 

 

 

ПЛАН – СМЕТКА

за приходите и необходимите

разходи на Община Ямбол за

дейностите по управление на отпадъците,

за 2013 г.

 

Годишна цена на услугата за 2013г. /с ДДС/

 

Цена на услугата за 1 месец за 2013 г.            /с ДДС/

I.

ОБЩО ПРИХОДИ  за 2013 т

4 029 967

335 830

 

 

 

 

II.

ОБЩО РАЗХОДИ, в.т.ч.

4 029 967

335 830

1.

Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им

 

1 123 345

 

93 612

2.

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци и за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците

 

 

 

 

 

1 564 764

 

 

 

 

 

130 397

 

 

3.

Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване

 

 

 

1 341 858

 

 

111 821

2. Таксата за битови отпадъци за 2013 г. се определя пропорционално върху данъчната оценка на жилищни имоти на гражданите и предприятията и  нежилищните имоти на гражданите с нестопанска цел и пропорционално върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка за нежилищни имоти на предприятията.

            3. Определя размера на такса за битови отпадъци за 2013 г. за всяка услуга поотделно, на основание финансов разчет, съгласно Приложение № 2 както следва:

       № по ред

 

Наименование на услугите

Размер на промил за жилищни имоти

Размер на промил за нежилищни имоти на граждани

Размер  на промил за нежилищни имоти

1.

събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им

 

0,89

 

0,89

 

0,88

2.

проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци и за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл.64 от ЗУО

 

 

 

 

1,04

 

 

 

 

1,04

 

 

 

 

1,55

3.

почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено            ползване

 

 

0,53

 

 

0,53

 

 

1,61

 

Общо:

2,46

 

2,46

 

4,04

 

            4. Определя такса битови отпадъци за 2013 г. в левове в зависимост от броя и вида на декларираните съдове за събиране на битови отпадъци, съобразно обявената честота за извозване за нежилищни имоти, както следва:

 

 

За събиране и транспортиране на битови отпадъци и поддържане и експлоатация на

депата

 

За поддържане

чистотата на

терит. за обществено

ползване

1

2

3

4

5

6

7

Вид на съда

Обем

3)

Ед. цена

за 1 бр.

съд –

(лв./

еднократно)

Периодичност на извозване/

пъти годишно

Цена за годината

лева с ДДС            

Промил

 

1.

Контейнер тип

“Бобър”

 

 

1,1

 

8,25

 

365

 

3011

 

 

1,61 промила

2.

Контейнер тип

“Бобър”

 

 

1,1

 

8,25

 

182

 

1502

 

  1,61 промила

 

 

3.

Контейнер тип

“Бобър”

 

 

1,1

 

8,25

 

122

 

1007

 

1,61 промила

4.

Контейнер пластмасов

 

 

0,24

 

1,80

 

122

 

220

 

1,61 промила

5.

Контейнер

„Мева”

 

 

0,11

 

0,82

 

365

 

299

 

1,61 промила

6.

Контейнер

„Мева”

 

 

0,11

 

0,82

 

122

 

100

 

1,61 промила

7.

Контейнер

„Мева”

 

 

0,11

 

0,82

 

91

 

75

 

1,61 промила

 

 

 

            5. Таксата за битови отпадъци за 2013 г. за имотите публична общинска собственост на община Ямбол, молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната, читалищата, сградите на Българския червен кръст и на държавните училища в общината, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел или отдадени под наем, както и за предприятия и/или организации на инвалиди, се определя пропорционално върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка за нежилищните им имоти, намалена шест пъти спрямо пълния размер на таксата. Намаления размер на таксата се прилага съответно и за части от посочените имоти.

            6. При реализиране на преходния остатък в края на 2012 г., същият да се разпредели пропорционално на разходите по план-сметката за 2013 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно приемане на наредба за изменение на НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници от

ПК ОИКДОУ

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Костадинов – Чете протокол на ПК ЗОР. (приложен)

            Сивкова – Това изменение на наредбата не е публикувано на сайта на общината, както се изисква нормативно. Отново предлагам да отпадне от дневния ред. Това е важна наредба, по която работи общинската администрация и е редно да се направи както трябва.

            Миланов – Гласувах да влезе предложението в дневния ред, за да направим дебат, да знаят хората каква е политическата ни воля. Подкрепям да се отложи вземането на решение за следващо заседание.

            Банков – репл. – Хубаво е да чуем политическата воля, защото до сега волята беше една – вдигане на данъци и такси, геноцид към гражданите на Ямбол.

            Миланов – дупл. – Винаги съм се чудил как успявате да извъртите всичко, г-н Банков. Моята воля и на вносителите ще бъде изразена с вота ни. Най-добре е да бъдат по този начин предложенията, от нас, след като сме установили необходимостта, а не само от кмета.

            Костов – Аз също гласувах да влезе точката в дневния ред, защото е необходимо да синхронизираме наредбата с нашето законодателство и хората да знаят, че ще реши проблема.

            Банков – репл. – Политическата воля се изразява от кмета тук. Стана ясно и по предните точки, когато вдигнахте данъци и такси. Защо си губим времето, когато не е в съответствие със закона за нормативните актове?  Да чуем мнение, хайде, ама кмета трябва да стане да го каже. Политическата воля е в разрез със закона да го вкарвате и да си губим времето.

            Бицова – Правим дебат, за да покажем, че имаме воля. Съветниците могат да си кажат мнението, дори да се отложи за следващо заседание. Това е и по желание на граждани на  Ямбол.

            Банков – репл. – Тука наистина си губим времето и се подиграваме. Ще го дебатираме сега, пък ще вземем решение след един месец!

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова и г-н Банков за отлагане.

            Гласували      за – 28                        против – 1                             въздържали се – 3

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Отлага за следващо заседание.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно промяна в договора за възлагане управлението на „ДКЦ-1-Ямбол” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

Миланов – Чете протокол на ПК ОИКДОУ. (приложен към материалите по заседанието)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 2

Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21 ал.1 т.9 и т.23 от ЗМСМА, чл.137 ал.1т.1 във вр. с 142 ал.1 от Търговския закон, чл.62 ал.4 от Закона за лечебните заведения,  чл. 13 ал.3 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

            1. Дава съгласие управителят на „ДКЦ – 1 Ямбол” ЕООД да извършва сходна  дейност в областта на индивидуалната медицинска практика. Разрешава на управителя да регистрира индивидуална лекарска практика на лекар – специалист по ортопедия и травматология.

            2. Приема промяна в условията на Договор за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център № 1-Ямбол” ЕООД от 17.04.2012 г., с който д-р Венцислав Славов беше избран да упражнява длъжността Управител на ДКЦ -1, както следва :

            Чл.28 ал.2 да изглежда така: Управителят има право да бъде в трудовоправни отношения с търговец по смисъла на Търговския закон и Закона за лечебните заведения, след изричното съгласие на Общински съвет –Ямбол. Управителят може да бъде в трудовоправни отношения с други физически и юридически лица, извършващи дейност сходна с тази на ръководеното от него дружество, само след изричното съгласие на Общински съвет –Ямбол.

            3. Упълномощава кмета на община Ямбол да сключи анекс към договора за управление на „ДКЦ-1-Ямбол” ЕООД.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно приемане на промяна на бюджета на Община Ямбол за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

Марчева – Чете протокол на ПК БФ. (приложен към материалите по заседанието)

            Сивкова – Имам едни въпрос по допълнителното предложение, което получихме сутринта, в мотивационната част е пешеходни зони и др., а в решението сумата е за модернизация на градската среда, беше на конкурс проекта, защо се включват тези допълнителни средства?

            (Кмета говори по телефона)

            Сивкова – Оттеглям въпроса си, не желая отговор.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 26                        против – 5                             въздържали се – 2

Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – 5                             въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 9, ал. 1 и чл. 18, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, чл. 12, ал. 3 от ЗДБРБ за 2012 г., чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Наредбата на Общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ:

            1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2012 г. по приходната и разходната част, съгласно приложение № 1.

            2. Актуализира средствата за работни заплати в делегираните от държавата дейности приети на заседание VІІ-8 от 20.02.2012 г. на ОбС гр. Ямбол с приложение № 17, както следва:

            - дейн. 122 „Общинска администрация”  с минус 10000 лв.

            - дейн. 526 „Центрове за обществена подкрепа” с плюс 4800 лв. считано от   01.10.2012 г.

            3. Изменя решение VІІ-8 от 20.02.2012 г. на Общински съвет Ямбол, по т. 18.2. за командировки в чужбина както следва:

            - в местна дейност 122 „Общинска администрация” - увеличава с 10000 лв.

            Корекцията да се извърши по бюджета на община Ямбол като компенсирана промяна в рамките на § 10-00 в местна дейност 122 „Общинска администрация”.

            4. Допълва решение VІІ-8 от 20.02.2012 г. на ОбС гр. Ямбол по т.1.1.2.5. с проект „Община Ямбол - усъвършенстване на административното обслужване” по ОП „АК”.

            5. Приема изменения в поименния списък на капиталовите разходи за 2012г. по обекти и източници за финансиране както следва:

            - Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи в местна дейност 431 Детски ясли и детски кухни по § 52-05 стопански инвентар с нов обект „Закупуване на водоводен бойлер за ДЯ № 12 „Щурче” на стойност 2500 лв. с източник на финансиране собствени средства извън обхвата на § 40-00.

            - Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи в местна дейност 604 „Осветление на улици и площади” по § 53-09 други НДА с обект „Проектиране на улични осветления за: детска площадка и стълби до антена в парк „Боровец”, Алеи в градски парк, ул. „Н. Петрини” от бл. 2 до бл. 1 на к-с „Зорница”, по Чарганско шосе от страната на к-с „Зорница” и от училище „Христо Смирненски” по „Търговска” до бл. 2 в к-с „Зорница” на обща стойност 19500 лв. с източник на финансиране – собствени приходи от продажба на нефинансови активи.

            - Променя източниците на финансиране на обект „Проектиране и рехабилитация на улица в кв. „Г. Бенковски” от бл. 13, бл. 18 до обходен път „Изток” по § 51-00 основен ремонт в дейн. 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа на обща стойност 162200 лв с източници на финансиране 161000 лв. от собствени приходи от продажба на нефинансови активи и 1200 лв. собствени приходи от местни дейности, както следва:

            107675 лв. с източник на финансиране - собствени приходи от продажба на нефинансови активи;

            53325 лв. с източник на финансиране – целева субсидия за капиталови разходи;

            1200 лв. собствени приходи от местни дейности;

            -   Променя източниците на финансиране на обект „Общ устройствен план на гр. Ямбол” по § 53-09 придобиване на НДА в дейн. 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустр. и рег. развитие на обща стойност 286800 лв. с източници на финансиране 118500 лв от целева субсидия за капиталови разходи и 168300 лв. с източник на финансиране целеви средства от преходен остатък в местни дейности, както следва:

            65175 лв. с източник на финансиране – целева субсидия за капиталови разходи;

            168300 лв. с източник на финансиране целеви средства от преходен остатък в местни дейности;

            53325 лв. с източник на финансиране –  собствени приходи от продажба на нефинансови активи;

            - Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи по § 52-05 стопански инвентар в дофинансиране на държавна дейност 740 Музеи и галерии и паметници на културата с нац. и рег. характер  с нов обект „Закупуване на 2 бр. климатици за Художествена галерия” на стойност 5000 лв.

 

            - Намалява стойността на обект „Изграждане на „Защитено жилище” в УПИ VІІІ в кв.84 на Първи градски район в гр. Ямбол”, планиран в местна дейност 589 „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта”, по § 52-02 „Придобиване на сгради” с източник на финансиране - собствени приходи от продажба на нефинансови активи с 2 520лв. Увеличава стойността на обект „Алеи в зони за отдих в ж.к. „Хале” /по проект на ПУДООС/, планиран в местна дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”, по § 52-06 „Придобиване на инфраструктурни обекти” с източник на финансиране - собствени приходи от продажба на нефинансови активи с 2 520лв.

 

            - Намалява стойността на обект „Изграждане на „Център за настаняване от семеен тип за деца” в УПИ ІІІ в кв.3 на к-с „Зорница” в гр. Ямбол”, планиран в местна дейност 589 „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта”, по § 52-02 „Придобиване на сгради” с източник на финансиране - собствени приходи от продажба на нефинансови активи с 1 700лв. Увеличава стойността на обект „Алеи в зони за отдих в ж.к. „Възраждане” /по проект на ПУДООС/, планиран в местна дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”, по § 52-06 „Придобиване на инфраструктурни обекти” с източник на финансиране - собствени приходи от продажба на нефинансови активи с 1 700лв.

 

            -  Намалява стойността на обект „Изграждане на „Център за настаняване от семеен тип за деца” в УПИ V в кв.91 на Първи градски район в гр. Ямбол”, планиран в местна дейност 589 „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта”, по § 52-02 „Придобиване на сгради” с източник на финансиране - собствени приходи от продажба на нефинансови активи с 2 000лв. Увеличава стойността на обект „Основен ремонт на улици в к-с „Граф Игнатиев” – пред блок 40,42,44,60 до Билянката” , планиран в местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”, по § 51-00 „Основен ремонт” с източник на финансиране - собствени приходи от продажба на нефинансови активи с 2 000лв.

 

            -  Намалява стойността на обект „Изграждане на „Център за настаняване от семеен тип за деца” в УПИ VІІ в кв.91 на Първи градски район в гр. Ямбол”, планиран в местна дейност 589 „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта”, по § 52-02 „Придобиване на сгради” с източник на финансиране - собствени приходи от продажба на нефинансови активи с 2 000лв. Увеличава стойността на обект „Проектиране и основен ремонт на ул. „Любен Каравелов” от ул. „Милин камък” до басейн „Фиджи”, планиран в местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”, по § 51-00 „Основен ремонт” с източник на финансиране - собствени приходи от продажба на нефинансови активи с 2 000лв.

 

            - Намалява стойността на обект „Проектиране на обекти от техническата и социалната инфраструктура”, планиран в местна дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”, по § 53-09 „Придобиване на други НМДА” с източник на финансиране - собствени приходи извън обхвата на §40-00 с  18 000лв. Увеличава стойността на обект „Работен инвестиционен проект „Обновяване и модернизиране на градската среда чрез реконструкция на пешеходни зони – гр. Ямбол”, планиран в местна дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”, по § 53-09 „Придобиване на други НМДА” с източник на финансиране - собствени приходи извън обхвата на §40-00 с  18 000лв.

 

            - Упълномощава Кмета на общината да допълни приложението към предложението за актуализация към бюджета с предложената корекция и да отрази промените по пълна бюджетна класификация.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Доклад относно одобряване на ПУП - ПП на трасе на локално пътно платно до ПИ в м. Чаргански път.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

Захариев – Чете протокол на ПК ТУТЕ. (приложен към материалите по заседанието)

Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията и във връзка със Заповед № ТУ 02/0012/14.02.2012г. на кмета на община Ямбол, протоколи № 11/13.09.2012г. и  № 15/15.11.2012г. на Експертен съвет по устройство на територията – Ямбол и Решение КЗЗ-12/08.06.2012г по т. І.60 на Комисия за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните, Общински съвет гр. Ямбол одобрява  Парцеларен план на трасе на локално пътно платно за транспортен достъп /пътна връзка/ до ПИ с идентификатор 87374.25.16 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Чаргански път”.

            Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно преобразуване на ЦДГ "Свобода" в ОДЗ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

Бицова – Чете протокол на ПК ОКСМД. (приложен към материалите по заседанието)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 27                        против – 3                             въздържали се – 3

Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 28                        против – 1                             въздържали се – 4

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

             1. На основание чл.10, ал.8 от Закона за народната просвета и чл.27, ал.1 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета да бъде създадена яслена група с капацитет 16 деца към ЦДГ „Свобода”.

           2.   На основание чл.10, ал.8 от Закона за народната просвета и чл.15, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета да бъде преобразувана  ЦДГ „Свобода” в обединено детско заведение „Свобода”.

           3. Разкрива  филиали към ОДЗ „Свобода” с две групи  за  деца на възраст от 3 години до постъпването им в първи клас с общ капацитет 44 деца и една група за деца на възраст от 10 месеца до 3 години с капацитет 16 деца.

            4. Възлага на Кмета на Община Ямбол да издаде Заповед за преобразуване на целодневната детска градина в Обединеното детско заведение и откриване на яслена група.

            5. Определя ОДЗ „Свобода”  като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, считано от 01.01.2013 г.

            6. Възлага на Кмета на Община Ямбол в тримесечен срок да проведе конкурс  за избор  на директор на Обединеното детско заведение.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предварително съгласие от общински съвет за прокарване трасе на оптичен кабел през ПИ, собственост на Община Ямбол до с. Кабиле.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

Миланов – Чете протокол на ПК ОИКДОУ. (приложен)

Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ - ООД, ЕИК 128029350, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“, бл.27, ет.15, представлявано от Илчо Атанасов Илчев за прокарване на трасе на оптичен кабел от град Ямбол до с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол през следните имоти:

      - ПИ с идентификатор 87374.72.660, по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Покрития кладенец“ - публична общинска собственост, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, с обща площ 3 781 кв. м, дължина на трасето 66.70 м. и площ на сервитута 66.70 кв. м.

      - ПИ с идентификатор 87374.10.643, по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Зайчара“ - публична общинска собственост, начин на трайно ползване – пасище, с обща площ 3 863 кв. м, дължина на трасето 22.40 м. и площ на сервитута 22.40 кв. м.

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предварително съгласие от общински съвет за прокарване трасе на оптичен кабел през ПИ, собственост на Община Ямбол до с. Стара река.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

Миланов – Чете протокол на ПК ОИКДОУ. (приложен)

Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ - ООД, ЕИК128029350, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“, бл.27, ет.15, представлявано от Илчо Атанасов Илчев за прокарване на трасе на оптичен кабел от град Ямбол до с. Стара река, община „Тунджа“, област Ямбол през ПИ с идентификатор 87374.32.201, по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Пумпалово дере“ - публична общинска собственост, начин на трайно ползване селскостопански, полски, ведомствен път, с обща площ 3 863 кв. м, дължина на трасето 284.00 м. и площ на сервитута 284.00 кв. м.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж по искане на Валентин Димитров Коев за имот на ул. „Търговска” 56 - 4 - 15.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

Миланов – Чете протокол на ПК ОИКДОУ. (приложен)

Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

            РЕШИ:

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на допълнителното  право на строеж на Валентин Димитров Коев , с местоживеене гр. Ямбол, ул.”Търговска бл.56,ет.4,ап.15 за 29.80 кв. м. върху общински ПИ 87374.542.44 по КК на гр. Ямбол, с площ 4 835 кв. м. за промяна предназначението на таван в жилище в сграда с идентификатор 87374.542.44.1 по КК на града, с административен адрес: гр. Ямбол, ул.”Търговска” бл.56,ет.4,ап.15, построена в посочения общински поземлен имот в размер на  4 023 /четири хиляди и двадесет и три/ лв.

   Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне цена на общински имот - апартамент, к-с „Златен рог” 12-Г-82.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

Миланов – Чете протокол на ПК ОИКДОУ. (приложен)

Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост , определя пазарна цена на имот: Апартамент 82, находящ се в гр. Ямбол, к-с „Златен рог” бл.12,вх.Г,ет.5  в размер на 26 570 лв. без ДДС.

 

 

           

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена на правото на собственост върху общински ПИ на ул. "П. Парчевич" № 4 по заявление от Ирина Христова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

Миланов – Чете протокол на ПК ОИКДОУ. (приложен)

Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на Поземлен имот с идентификатор 87374.537.190 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка сто и деветдесет / по кадастралната карта на гр. Ямбол , с площ 220.00 /двеста и двадесет/ кв.м., идентичен с УПИ VІІ за ОДО, кв. 9 по плана за регулация на гр. Ямбол, Централна градска част, одобрен с решение по т.1 от ХLVІІІ сесия на ОбС Ямбол, проведена на 03.10.2007 г. в размер на 34 932 (тридесет и четири хиляди деветстотин тридесет и два) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на  Ирина Станева Христова с постоянен адрес гр. Ямбол ул. ”Жельо войвода” № 8.

            Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол , на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Мистрал 96 - Георги Минчев” за обект на ул. „Парчевич” № 6.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

Миланов – Чете протокол на ПК ОИКДОУ. (приложен) – Няма да гласувам по това предложение, молителят ми е първи братовчед.

Банков – В молбата на г-н Минчев пише, че обекта е 91 кв. м., в предложението пише 135 кв. м. Цената само за ресторанта ли плаща или и за двора?

Славов – Ако сте прочели внимателно предложението ще видите, че се отдава площ 117.21 кв. м. Двора се ползва по наредбата и така нареченото тротоарно право. Имахме разговори миналата година с ресторантьорите и ще предложа в началото на следващата година да се плаща целогодишна такса за масите пред заведенията. Който, когато иска да си изкарва маси.

Банков – Искам да се изкажа, това беше въпрос.

Петкова – Не може г-н Банков, по правилника няма въпроси и после изказвания.

Петкова – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – 1                             въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на Договор №3121/02.06.2006 г. и Анекси към него с №977/30.10.2006 г., №1093/28.10.2009 г., с ЕТ „МИСТРАЛ 96 – ГЕОРГИ МИНЧЕВ”, гр. Ямбол ЕИК 128615388 със седалище и адрес на управление ул. „Независима България” №16, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект – Клуб – ресторант в Къща – музей „Васил Карагьозов”, представляващ имот – частна общинска собственост с идентификатор № 87374.537.16.4.2 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка шестнадесет точка четири точка две/ находящ се на ул. „Парчевич” №6, гр. Ямбол, АОС №1213/20.09.2005 г., с площ  117.21 кв. м., в т. ч. за ресторант - 74.92 кв. м. и за сервизни помещения – 42.29 кв. м., с 4 /четири/ години, считано от 02.06.2012 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Калчеви" ООД за обект Клуб - ресторант на дейците на културата, ул. "Жорж Папазов" № 5.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

Миланов – Чете протокол на ПК ОИКДОУ. (приложен)

Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор №3145/31.07.2006г. ,Анекс №1083/27.10.2009г. с ООД „Калчеви”, гр. Ямбол, ЕИК 200042841 със седалище и адрес на управление ул.”Хан Кубрат” № 3, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект –частна общинска собственост, представляващ  Клуб – ресторант на Клуба на дейците на културата, находящ се на ул.”Жорж Папазов” № 5, гр.Ямбол, с обща площ от 186,93 кв.м.,с  4/четири/ години, считано от 03.08.2012г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Магдалена - Ваня Колева” за Обект № 6 - павилион за цветя на пл. Освобождение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

Миланов – Чете протокол на ПК ОИКДОУ. (приложен)

Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на №3148/10.08.2006 г. и Анекс към него с №1098/13.11.2009 г., с ЕТ „Магдалена – Ваня Колева”, ЕИК 128012714 със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, к ж. к. „Златен Рог” №31, вх.Д, ап.70, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект №6 – Павилион и цветарник за продажба на цветя, представляващ част от имот – частна общинска собственост, находящ се на пл. „Освобождение”, кв.74, УПИ IV плана на гр. Ямбол, с обща площ 8.00 кв. м., със 4 /четири/ години, считано от 01.09.2012 г.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Колев и син - Антон Колев” за обект офис на ул. „Срем” 3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

Миланов – Чете протокол на ПК ОИКДОУ. (приложен)

Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на Договор №3306/15.07.2009 г., с ЕТ „Колев и син – Антон Колев”, ЕИК 838132836 със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, к-с „Христо Ботев” №26, вх.А, ет.2, ап.4, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект – Офис помещение, представляващ част от имот – частна общинска собственост актуван с АОС №77/22.07.1999 г., находящ се на ул. „Срем” №3, гр. Ямбол, с обща площ 54.00 кв. м., със 2 /две/ години, считано от 01.08.2012 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "ДЖЕЙ БИ" ЕООД, Костадин Колев за обект офис на ул. "Цар Асен" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

Миланов – Чете протокол на ПК ОИКДОУ. (приложен)

Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на Договор №3217/15.01.2007 г. и Анекс към него с №1010/10.02.2010 г., с „ДЖЕЙ БИ” ЕООД, гр. Ямбол ЕИК 128584117 със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Емине”, №4, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект – Помещение за офис, представляващ част от имот – частна общинска собственост с идентификатор №87374.555.111.2 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин петдесет и пет точка сто и единадесет точка две/ находящ се на ул. „Цар Асен” №2, гр. Ямбол, актуван с АОС №218/19.04.2001 г., с обща площ 107.00 кв.м., т.ч. зала за офис - 76.00 кв.м. и сервизни помещения – 31.00 кв.м., със 4 /четири/ години, считано от 15.01.2013 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в ГПЧЕ „В. Карагьозов”. (помещения за осъществяване на спортна и тренировъчна дейност)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

Миланов – Чете протокол на ПК ОИКДОУ. (приложен)

Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ямбол, да се отдадат под наем, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, помещения за осъществяване на спортна и тренировъчна дейност с обща площ 338.64 кв. м., находящи се в имот публична общинска собственост – ГПЧЕ „Васил Карагьозов”, в  ж. к.”Златен рог” № 110, кв.8, парцел 1 по плана гр. Ямбол,  актуван с АОС № 80 /23.07.1999г., при следните условия:

            1. Начална тръжна месечна наемна цена – 115.14 лв., без ДДС /определена по т.46 от Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол/

            2. Предмет на дейност –  осъществяване на спортна и тренировъчна дейност

            3 Срок на отдаване – 5 години;

            4. Депозит – 690 лв.

            5. Запазване предмета на дейност.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ - нива в м. Дюзлюка по искане от Петър Божков Петров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

Миланов – Чете протокол на ПК ОИКДОУ. (приложен)

Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността между Община Ямбол в ПИ 87374.37.878, по кадастралната карта на гр. Ямбол,  като на Петър Божков Петров, с постоянен адрес гр. Ямбол, ул. „Белмекен” № 2 се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост  261/1261 /двеста шестдесет и едно от хиляда двеста шестдесет и едно/ и.ч. от ПИ  с идентификатор 87374.37.878 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка тридесет и седем точка осемстотин седемдесет и осем) по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 1261  /хиляда двеста шестдесет и един/ кв.м., - земеделска територия, с начин на трайно ползване друг вид нива - четвърта категория на земята при неполивни условия,  при граници на имота ПИ 87374.37.441 и ПИ 87374.37.288  по КК на града, актуван с АОС 1745, за сумата от 3 620 (три хиляди шестстотин и двадесет) лв. без ДДС.

            Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол , на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно на Община Ямбол на движими вещи - ЧДС, експонати за Общински музей на бойната слава.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

Миланов – Чете протокол на ПК ОИКДОУ. (приложен)

Сивкова – Решението е в съответствие с изискванията на ЗКН, културна ценност ли са елементите на тази легендировъчна техника? Защо са описани елементи, а не техника? Защо вземаме по няколко броя от едни и същи елементи и техника, както е описано в раздел ІІ? Какъв е смисъла да вземаме надверижен калник? Как приемаме позиция – изделие с тръжен номер 47? След като МО ни ги предоставя ние трябва да се грижим за тези експонати, необходим ли е ремонт, има ли средства за ремонти? От медиите информацията е за голяма колекционерска стойност, това означава ли застраховки и има ли сметки и средства за това?

Славов – Това е поредната стъпка в създаването на музея на бойната слава. Всичко, което е в цялостен вид и ще се излага е ремонтирано в поделение в Сливен и една част е тук, а друга все още се възстановява във вида, в който трябва да бъде. Комисия е оценила техниката и виждате стойностите. Колкото до културната стойност има процедура, която да се извърви, ще бъдат записани в МК и ще се експонират. Елементи са, защото една част е окомплектована във вид за излагане, но не е изцяло техниката в общия й вид. Всичко е части и елементи, те така бяха изровени от отбранителната линия „Крали Марко”. Така са оценени от комисията. Сметка за ремонт не сме правили, няма как да се направи. Когато заработи музея ще се контактува с други музеи, колекционери и т.н. Застраховката не знаме още каква ще е, трябва първо да ги придобием.

Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в съответствие с изискванията на чл. 27, ал.4 от ЗКН:

           Дава съгласието си да бъдат предоставени безвъзмездно на Община Ямбол движими вещи – частна държавна собственост, елементи от легендировъчна техника за експонати на общинския специализиран музей „Музей на бойната слава” с минимални базисни стойности (без ДДС), както следва:

 

І. Подготвена легендировъчна техника за музейни експонати и осигурените й възли и детайли

 

№ по ред

Наименование

Категория

Количество

Минимална базисна стойност в лв. (без ДДС) за 1 бр.

Забележка

 1. 1.

75 мм оръдие САУ. Т-3 (Jagdpanzer IV/L48 – българско наименование: щурмово оръдие (Майбах Т-4), идентификационен № 250001648 (тръжен № 2)

V

1

615350,00

С вериги

 1. 2.

75 мм танково оръдие САУ. Т-3, StuG ІІІ Ausf. G, производство 1943 г. – българско наименование: щурмово оръдие (Майбах Т-3), идентификационен № 250001649 (тръжен № 3)

V

1

212560,00

 

 1. 3.

75 мм оръдие KVK. Т-4  с оръдейно тяло Panzer ІV Ausf. J, производство 1945 г. – българско наименование: (танк Майбах Т-4), идентификационен № 250001653 (тръжен № 4)

V

1

212580,00

 

 1. 4.

75 мм оръдие KVK. Т-4  с оръдейно тяло Panzer ІV Ausf. J, производство 1944 г. – българско наименование: (танк Майбах Т-4), идентификационен № 250001654 (тръжен № 6)

V

1

229325,00

 

 1. 5.

75 мм оръдие KVK. Т-4  с оръдейно тяло Panzer ІV Ausf. H, производство 1943 г. – българско наименование: танк (Майбах Т-4), идентификационен № 250001656 (тръжен № 63)

V

1

243705,00

 

 1. 6.

75 мм оръдие KVK. Т-4  с оръдейно тяло Panzer ІV Ausf. F, или по-ранен (1942 г.) в последствие преработен в Ausf. J (1945 г.) – българско наименование: (танк Майбах Т-4), идентификационен № 250001616 (тръжен № 65)

V

1

255200,00

 

 1. 7.

75 мм оръдие KVK. Т-4  с оръдейно тяло Panzer ІV Ausf. H, производство 1943 г. – българско наименование: (танк Майбах Т-4), идентификационен № 250001658 (тръжен № 66)

V

1

239380,00

 

 1. 8.

75 мм оръдие KVK. Т-4  с оръдейно тяло Panzer ІV Ausf. H, производство 1943 г. – българско наименование: (танк Майбах Т-4), идентификационен № 250001659 (тръжен № 67)

V

1

246160,00

С вериги

 1. 9.

75 мм оръдие KVK. Т-4  с оръдейно тяло Panzer ІV Ausf. H, производство 1943 г. – българско наименование: (танк Майбах Т-4), идентификационен № 250001660 (тръжен № 68)

V

1

213440,00

Не реставриран

 1. 10.

75 мм танково оръдие САУ. Т-3 StuG ІІІ Ausf. G, производство 1943 г. – българско наименование: щурмово оръдие (Майбах Т-3), идентификационен № 2500016644 (тръжен № 226)

V

1

200870,00

 

 1. 11.

76 мм САУ Panzer ІV Ausf. H, производство 1943 г. – българско наименование: (танк Майбах Т-4), идентификационен № 25000164 (тръжен № 227)

V

1

46160,00

 

 1. 12.

Елементи от купола на „Баржа” (Оръдейна куполна система Круп-Грюзон без оръдието, преработена в картечна точка) идентификационен № 250001318, тръжен № ХІІІ (О)

V

1

3120,00

 

 1. 13.

Купол от ТОТ от Т-4 (танк Panzer ІІІ Ausf. M/N, производство 1943 г. – българско наименование: танк Майбах Т-3), идентификационен № 250001323, тръжен № Х/Л

V

1

2830,00

 

 

 

ІІ. Разкомплектована легендировъчна техника

 

№ по ред

Наименование

Категория

Количество

Минимална базисна стойност в лв. (без ДДС) за 1 бр.

Забележка

 1. 1.

75 мм оръдие САУ. Т-3,  идентификационен № 250001647 (тръжен № 1)

V

1

232400,00

Следствен

 1. 2.

KVK. Т-4 картечно гнездо (дъно) с идентификационен № 250001729 (тръжен № 1А)

V

1

2800,00

 

 1. 3.

KVK. Т-4 картечно гнездо (дъно) с идентификационен № 250001730 (тръжен № 2Б)

V

1

2850,00

 

 1. 4.

KVK. Т-4 картечно гнездо (дъно) с идентификационен № 250001731 (тръжен № 3В)

V

1

2800,00

 

 1. 5.

75 мм оръдие САУ. Т-3,  идентификационен № 250001650 (тръжен № 8)

V

1

212000,00

 

 1. 6.

KVK. Т-4 картечно гнездо (дъно) с идентификационен № 250001734 (тръжен № 10Л)

V

1

2800,00

 

 1. 7.

75 мм Т - 3 с идентификационен № 250001632 (тръжен № 22)

V

1

250,00

 

 1. 8.

75 мм ТО KVK. Т-4 с идентификационен № 250001615 (тръжен № 36)

V

1

28100,00

 

 1.  

75 мм танково оръдие KVK. Т-4 без оръдейно тяло в купола „Майбах” с идентификационен № 250001620 (тръжен № 37)

V

1

21500,00

 

 1.  

75 мм ТО KVK. Т-4 с оръдейно тяло с идентификационен № 250001655 (тръжен № 38)

V

1

206500,00

 

 1.  

76 мм САУ с идентификационен № 250001646 (тръжен № 39)

V

1

50250,00

 

 1.  

75 мм ТО KVK. Т-4 без оръдейно тяло в купола „Майбах” с идентификационен № 250001621 (тръжен № 55)

V

1

32300,00

 

 1.  

75 мм танково оръдие KVK. Т-4 с оръдейно тяло с идентификационен № 250001657 (тръжен № 64)

V

1

210000,00

 

 1.  

75 мм ТО KVK. Т-4 с оръдейно тяло с идентификационен № 250001661 (тръжен № 69)

V

1

212000,00

 

 1.  

75 мм ТО KVK. Т-4 без оръдейно тяло в купола „Майбах” с идентификационен № 250001635 (тръжен № 70)

V

1

33200,00

 

 1.  

75 мм ТО KVK. Т-4 без оръдейно тяло в купола „Майбах” с идентификационен № 250001636 (тръжен № 72)

V

1

50500,00

 

 1.  

75 мм ТО KVK. Т-4 без оръдейно тяло в купола „Майбах” с идентификационен № 250001626 (тръжен № 82)

V

1

50250,00

 

 1.  

75 мм ТО KVK. Т-4 без оръдейно тяло в купола „Майбах” с идентификационен № 250001637 (тръжен № 83)

V

1

38240,00

 

 1.  

75 мм ТО KVK. Т-4 без оръдейно тяло в купола „Майбах” с идентификационен № 250001627 (тръжен № 96)

V

1

30500,00

 

 1.  

75 мм ТО KVK. Т-4 с оръдейно тяло с идентификационен № 250001663 (тръжен № 101)

V

1

29700,00

 

 1.  

75 мм танково оръдие KVK. Т-4 без оръдейно тяло в купола „Майбах” с идентификационен № 250001638 (тръжен № 138)

V

1

13800,00

 

 1.  

75 мм ТО KVK. Т-4 без оръдейно тяло в купола „Майбах” с идентификационен № 250001639 (тръжен № 143)

V

1

1250,00

 

 1.  

75 мм танково оръдие KVK. Т-4 без оръдейно тяло в купола „Майбах” с идентификационен № 250001640 (тръжен № 144)

V

1

43700,00

 

 1.  

75 мм ТО KVK. Т-4 с оръдейно тяло с идентификационен № 250001682 (тръжен № 145)

V

1

210000,00

 

 1.  

75 мм ТО KVK. Т-4 без оръдейно тяло в купола „Майбах” с идентификационен № 250001641 (тръжен № 148)

V

1

18650,00

 

 1.  

75 мм ТО KVK. Т-4 с идентификационен № 250001643 (тръжен № 224)

V

1

178000,00

 

 1.  

75 мм ТО KVK. Т-4 с идентификационен № 250001642 (тръжен № 225)

V

1

175250,00

 

 1.  

Корпус от KVK. Т-4 (дъно) с идентификационен № 250001742 (тръжен № 231)

V

1

10230,00

 

 1.  

Картечно гнездо в купола „Майбах” с идентификационен № 520001325 (тръжен № І А)

V

1

2500,00

 

 1.  

Картечно гнездо в купола „Майбах” с идентификационен № 520001326 (тръжен № ІІ Б)

V

1

2200,00

 

 1.  

Картечно гнездо в купола „Майбах” с идентификационен № 520001328 (тръжен № ІV Г)

V

1

2150,00

 

 1.  

Картечно гнездо в купола „Майбах” с идентификационен № 520001327 (тръжен № ІІІ В)

V

1

2200,00

 

 1.  

Картечно гнездо в купола „Майбах” с идентификационен № 520001329 (тръжен № V Д)

V

1

1850,00

 

 1.  

Подвеска без ресьор от тръжен № 4

V

1

350,00

 

 1.  

Надверижен калник (№63) – 2 бр. и (№65) – 2 бр.

V

4

1400,00

 

 

ІІІ. Други

 

№ по ред

Наименование

Категория

Количество

Минимална базисна стойност в лв. (без ДДС) за 1 бр.

Забележка

 1.  

Изделие с тръжен № 47

 

1

6700,00

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно изменение и допълнение на решение по т.10 от ХІІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 13.07.2012 - такси "Синя зона".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

Марчева – Чете протокол на ПК БФ. (приложен) – предлагат таксите да влязат в промяната на НОАМТЦУ.

Банков – Нашата ГС е против Синята зона в този вид и в този момент. Намалението, аз лично, го приемам, то е логично, защото преди два часа Вие вдигнахте данъците на автомобилите на тези хора със 70%. Има един важен извод за икономическата състояние в мотивацията и намаляваме таксите. Този извод защо го нямаше реди два часа? Ей това е популизъм. За мен това е едно нескопосано предложение, защото като промяна на решението от предния път нищо не върши. Сега се сетихте, че трябва да влязат в наредбата. Доволен съм, че ми дадохте възможност тука да кажа за повишаването на данъците и таксите.

Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК БФ.

Миланов – Не може тяхното предложение сега, то е за отпадане от дневния ред.

Сивкова – Прав е г-н Миланов, трябваше в началото. Предлагам да се отложи за следващо заседание.

Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова.

Гласували      за – 13                        против – 14                           въздържали се – 6

Не се приема.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 18                        против – 8                             въздържали се – 2

Приема се

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 21 ал.1 т.24 от ЗМСМА:

            В Решение по точка десета от дванадесетото заседание на Общински съвет Ямбол проведено на 13.07.2012 г.:

            Променя т.2 така: „1.00 лв./час без ДДС” да се чете: „1.00 лв./час с ДДС”.

            Изменя и допълва т.3 така: В изр. първо добавя след „..в размер на 100.00 лева”- „с ДДС”.

            Създава изречение второ: „При заплащане на абонаментна такса авансово за 6 месеца е в размер на 550.00 лв. с ДДС, а за 12 месеца е в размер на 1000.00 лв. с ДДС”.

            Променя т.4.3 така: „Определя месечна абонаментна такса за всяко МПС, регистрирано по постоянен или настоящ адрес, на собственика или ползвателя му, попадащ в зона за платено паркиране на територията на град Ямбол, както следва:

            4.3.1 За първи автомобил се заплаща такса в размер на 5.00 лв. с ДДС. При заплащане авансово на таксата за 12 месеца, дължимата сума е в размер на 50.00 лв. с ДДС.

            4.3.2 За втори автомобил се заплаща такса в размер на 25.00 лв. с ДДС. При заплащане авансово на таксата за 12 месеца, дължимата сума е в размер на 250.00 лв. с ДДС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА - Предложение относно поемане на общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД с цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Ямбол по изпълнението на проект "Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в град Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

            Марчева – Чете протокол на ПК БФ. (приложен)

Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                        против – 7                             въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                        против – 7                             въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 и чл. 19а от Закона за общинския дълг:

            1. Община Ямбол да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-12/2011/018, проект „Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в град Ямбол”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013):

·        Максимален размер на дълга – 1 300 000 лева (един милион и триста хиляди лева);

·        Валута на дълга – български лева;

·        Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

·        Начин на обезпечение на кредита:

            - Учредяване на залог върху вземанията на Община Ямбол по предоставената от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” безвъзмездна финансова помощ по Договор № BG161PO001/1.1-12/2011/018;

            - Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл.6 от Закона за общинския дълг.

·              Условия за погасяване:

-      Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-      Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG161PO001/1.1-12/2011/018.

·        Максимален лихвен процент шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %;

·        Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

            2. Възлага и делегира права на кмета на Община Ямбол да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

           

Банков – отр. вот – Гласувах отрицателно, защото с тези 140 млн. лв., с които бяхме заплашени в началото, че ще привлечем инвестиции се получава така, че ще теглим кредити и няма да ги изплащаме от програмите, по които кандидатстваме. И след това с общинския бюджет ще изплащаме тези средства. И тогава след две, три години ще е необходимо два, три пъти да вдигате до края на мандата си цените на данъците и таксите, а не, както днес ги вдигнахте с 50%, 70%. След това тези 1 300 хил. лв., като ги прибавим към другите стават над 10 млн. лв., които сме поели като ангажименти, като общински дълг, който общината ще поеме и съответно ще изплаща. Не съм съгласен с този дълг, защото за прославения от Вас Социален център, там има 1 800 000 лв. взети по ФЛАГ и още не са изплатени. Най-интересното е, че последните 500 хил. лв. ние ги изплащаме със средства от бюджета. Този бюджет, в който Вие днес гласувахте увеличението на таксите и данъците на хората, за да изплащате точно тези пари, които нямат нищо общо с нуждите на гражданите и с реализацията, която трябва да стане, които те взимат. Именно гласуването по тези договори увеличава и това, което вие гласувахте за такса смет. Вие днес вдигнахте с 1 млн. лв. такса смет. 1 300 000 лв. тук, 2 500 000 лв. Вие днес гласувахте да натоварим нашите съграждани. Ще кажете, че това е от ФЛАГ, но той ще стане наистина, когато го изплатим по програмите. А практиката досега в община Ямбол е, че нямаме напълно изплатен дълг, който сме взели по ФЛАГ и по програмите. Така че, всяко лековерно взимане на дълг води до увеличаване  на данъците, които вие, като политика, като позиция, като морал ГЕРБ правите за нашите съграждани. Затова гласувах „против”.

 

Миланов – Поради това, че наближава 13.00 ч. по Правилник трябва да имаме един час почивка, а остана само една точка предлагам да почиваме, след като приключим дневния ред. Това е процедурното ми предложение.

Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Миланов за продължаване на работното време до изчерпване на дневния ред.

Гласували      за – 26                        против – 4                  въздържали се – 1

Приема се.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА - Предложение относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за работа на ОбС.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Костадинов – ПК ЗОР приема с пълно единодушие предложението на д-р Петкова за изменение на Правилника.

Петкова – Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Банков – Колеги, ние този въпрос го обсъждахме, когато се правиха промените в Правилника. Сега явно се е стигнало до това, което ние апелирахме в тези сесии, да има зам. - председател. Нашето предложение е зам. - председателите да са двама или трима. Те нито получават някакви заплащания или нещо друго...

Петкова – Напротив. Когато замества председателя има.

Банков – Да, когато заместват председателя на заседанието тогава. Тази практика я имаше и в предните общински съвети, от всяка група имаше по един зам. - председател. Аз съм склонен да се съглася, ако ГЕРБ реши, че иска да има и зам. - председател и да станат трима, тъй като сме три групи. Тези зам. - председатели ще подпомагат работата на председателя, той ще ги ползва в една или друга сфера. Логично е, избирайки един в тази ситуация ще бъде по-трудно, а мисля, че е логично всяка група да има зам.- председател. А този, който води заседанието вече наистина да си получава възнаграждението.

Петкова – Последно предложението Ви какво е?

Банков - Да бъдат двама зам. - председатели. Ако искате трима да бъдат? Добре аз предлагам двама.

Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков зам. - председателите да бъдат двама.

Гласували      за – 14                        против – 17                  въздържали се – 2

Не се приема.

Петкова – Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 26                        против – 2                  въздържали се – 4

Приема се.

Подлагам на гласуване на т.2 от проекторешенията на вносителя....Сега ще ги направим предложенията, то е с явно гласуване г-н Банков. Добре, аз като вносител правя предложение т.2 да остане за следващата сесия.

Гласували      за – 20                        против – 7                  въздържали се – 1

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА във връзка с чл. 24, ал.2 и ал.4  от ЗМСМА  Приема Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол:

            §1. Изменя и допълва чл.11.6, който добива следния вид: Правомощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно:

            1. по негово искане – чрез писмено депозирана оставка в деловодството на ОбС, от който ден правомощията му се считат за прекратени;

            2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията му като председател за повече от 3 месеца, по искане на най-малко 1/3 от общинските съветници, с решение на общинския съвет, взето по реда на чл.11.1-5.

            §2. Създава нов чл.11.6.1: Оставката по чл.11.6, т.1 се обявява, без да се обсъжда и гласува, на първото заседание на ОбС след датата на депозиране на оставката в деловодството на ОбС.

            §3. Създава нов чл.13.5: „ОбС избира с явно гласуване от състава на общинските съветници заместник - председател на общинския съвет. Предложения могат да бъдат правени от всички общински съветници.

            §4. Създава нов чл.13.5.1: Гласуването за избор на заместник - председател се извършва поотделно за всеки предложен кандидат. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници.

            §5. Създава нов чл.13.5.2: Заместник – председателя изпълнява функциите на председателя на общинския съвет изброени в чл.12 при негово отсъствие.

            §6. Създава нов чл.13.5.3: Правомощията на заместник - председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно:

            1. по негово искане – чрез писмено депозирана оставка в деловодството на ОбС, от който ден правомощията му се считат за прекратени;

            2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията му като заместник - председател за повече от 3 месеца, по искане на най-малко 1/3 от общинските съветници, с решение на общинския съвет, прието с явно гласуване, с мнозинство повече от половината от гласовете на общия брой съветници.

 

            §7. Създава нов чл.13.6:  При насрочено заседание на общински съвет, в отсъствие на председателя и заместник - председателя, заседанието се открива от най-възрастния общински съветник и незабавно се провежда процедура по избор на председателстващ заседанието общински съветник. Предложения могат да бъдат правени от всички общински съветници.

            §8. Създава нов  чл.13.6.1: Гласуването за председателстващ заседанието се извършва с явно гласуване, поотделно за всеки предложен кандидат. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници.

            §9. Създава нов чл.13.6.2: Председателстващият ръководи заседанието и удостоверява с подписа си съдържанието на протокола от заседанието на общинския съвет.

            §10. Създава нов чл.13.6.3: При изпълнение функциите на председателя на общинския съвет, неговия заместник или избрания за председателстващ на определено заседание общински съветник, за всеки изработен ден получават добавка към възнаграждението си като общински съветник равна на дневната ставка от възнаграждението на председателя на общински съвет.

            Отлага за следващо заседание т.2.

 

 

 

Петкова - Г-жа Сивкова иска да изкаже удовлетворение или не от получения отговор на питането й.

            Сивкова – Днес получих отговор на едно свое питане свързано с приходите от наеми и аренда на общински имоти в м. „Манаф чаир”, в землището на община Ямбол. Това беше втория ми въпрос по повод на тази тема. Изразявам неудовлетворение от начина, по който ми е отговорено, защото явно не са разбрали какво съм ги питала. Така че, първия ми отговор беше даден по въпроса дали ползвателите там, по силата на § 14 от закона за собствеността и ползването на земеделските земи плащат наем, беше ми отговорено, че не. Втория път питах дали други ползватели извън този кръг плащат наем и ми отговарят, че са ми били отговорили с предишно писмо, което не е вярно. Защото се оказва, че за една сериозна територия, за период повече от 10 години, не е събиран приход от наем или аренда на земеделски земи. Г-н Славов, моля да ми бъде отговорено коректно на питането.

 

 

      Петкова - Поради изчерпване на дневния ред закривам шестнадесетото заседание на  ОбС Ямбол.

           

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                              д-р Т. Петкова

 

                                                          Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                  Ан. Господинова