ПРОТОКОЛ № ХVІІІ

 

            Днес, 28.01.2013г. съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 15.30 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0002/23.01.2013г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  37.

            На заседанието присъства г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол.

Кворум в 15.40 часа 33 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол г-жа Татяна Петкова откри осемнадесетото заседание на Общинския съвет.   

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.       Предложение относно приемане на наредба за изменение на НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

ПК ОИКДОУ

2.       Избиране на заместник - председател на ОбС.

ВНОСИТЕЛ: Р. Банков, Група съветници

3.       Предложение относно даване на съгласие за извършване на дейност от управителя  на „ДКЦ-1 Ямбол” ЕООД като лекар в болничната и доболнична помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

4.       Предложение относно определяне зони за въздействие в изпълнение на проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие” по ОПРР.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.       Предложение относно откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в ОУ "Хр. Смирненски".

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

6.       Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Турманов - ИМ - Иван Стоянов" за обект № 21 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

7.       Предложение относно определяне цена на право на строеж за имот на ул."Цар Самуил" № 9 по искане от Руска Стоева Енева.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

8.       Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот - ПОС на ул. "Г .С. Раковски" № 1.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

9.       Предложение относно изразяване мотивирано становище на ОбС Ямбол по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Ангел Христов Петков.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

 

 

            Петкова - Имате думата по дневния ред. Няма предложения, няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване целия дневен ред анблок.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.       Предложение относно приемане на наредба за изменение на НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

ПК ОИКДОУ

2.       Избиране на заместник - председател на ОбС.

ВНОСИТЕЛ: Р. Банков, Група съветници

3.       Предложение относно даване на съгласие за извършване на дейност от управителя  на „ДКЦ-1 Ямбол” ЕООД като лекар в болничната и доболнична помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

4.       Предложение относно определяне зони за въздействие в изпълнение на проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие” по ОПРР.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.       Предложение относно откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в ОУ "Хр. Смирненски".

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

6.       Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Турманов - ИМ - Иван Стоянов" за обект № 21 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

7.       Предложение относно определяне цена на право на строеж за имот на ул."Цар Самуил" № 9 по искане от Руска Стоева Енева.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

8.       Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот - ПОС на ул. "Г .С. Раковски" № 1.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

9.       Предложение относно изразяване мотивирано становище на ОбС Ямбол по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Ангел Христов Петков.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на наредба за изменение на НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

ПК ОИКДОУ

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

            Янкова - Представи протокола на ПК ЗОР (приложен към материалите по заседанието) Приемат предложението.       

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – 1                             въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21 ал.1 т.8, т.23 и т.24 от ЗМСМА, чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост приема наредба за промени в действащата Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), с параграф:

            § 1. Създава нов чл.14б от НРПУРОИ със следното съдържание:

            „Срокът по чл.14, ал.3 и чл.14а, ал.3 може да бъде продължен с допълнително споразумение – анекс към договора за наем, след решение на Общинския съвет, по мотивирано предложение на кмета на общината. Общият срок на наемното правоотношение не може да бъде по-дълъг от 10 години.”

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Избиране на заместник - председател на ОбС.

ВНОСИТЕЛ: Р. Банков, Група съветници

__________________________________________________________________________________

 

            Петкова – Предложенията са за д-р Антонова и Георги Миланов. Съгласно нашия правилник всеки от Вас може да направи предложение, заповядайте. Няма други предложения.

            Банков – С промяната на правилника въведохме фигурата на заместник – председателя, каквато имаше и в стария правилник, даже имаше възможност за повече заместник – председатели с идеята всяка ГС да има такъв. Сега е един. По моето предложение, д-р Антонова е четвърти мандат общински съветник, беше заместник – председател предходния мандат, знае за какво става въпрос. Като човек, професионалист и общински съветник има опита и може да изпълнява добре тази функция.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложенията по реда на постъпването им. Гласуваме предложението д-р Антонова да стане заместник – председател на общинския съвет.

Гласували      за – 17                        против – 15                           въздържали се – 2

Не се приема.

            Подлагам на гласуване предложението г-н Георги Миланов да стане заместник – председател на общинския съвет.

Гласували      за – 21                        против – 11                           въздържали се – 4

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Избира за заместник – председател на Общински съвет – Ямбол г- Георги Миланов.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно даване на съгласие за извършване на дейност от управителя  на „ДКЦ-1 Ямбол” ЕООД като лекар в болничната и доболнична помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

__________________________________________________________________________________

 

            Миланов – Д-р Славов изяви желание освен като администратор да работи и като лекар специалист. Ние изготвихме предложението до ОбС, с което разполагате. Междуврменно д-р Славов е внесъл уточнение на искането си за работа като лекар по ортопедия и травматология – доболничната помощ да е извън община Ямбол. Затова Ви предлагам допълнение на проекторешението в края да се добави за доболничната помощ «извън община Ямбол».

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване добавката на вносителя.

Гласували      за – 25                        против – 2                             въздържали се – 7

Приема се.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с допълнението.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                        против – 3                             въздържали се – 8

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.1 във връзка с чл.142, ал.1 от ТЗ, чл.62, ал.4 от ЗЛЗ, и чл. 9 ал.1 т.14 от НУРОУПСВОЧКТД (Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества) дава съгласие на управителя на „ДКЦ-1 Ямбол” ЕООД да извършва дейност като лекар – специалист по ортопедия и травматология в болнична помощ и в доболнична помощ извън община Ямбол.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно определяне зони за въздействие в изпълнение на проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие” по ОПРР.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов – В общественото пространство се появиха клевети и инсинуации за екипа, който работи по проекта. Затова станах да говоря, иначе всичко е описано в предложението. Предните зони бяха определени с идеята да се работи в по-голяма част от града като трябва да знаете, че нямаше ограничение от страна на програмата за обема на зоните. След като е разгледала предложенията на общините, комисията към програмата ни изпрати изискване да се намали обема. С намалението отпада района на КОС и Папаз олио, който беше включен, за да се разшири промишлената зона, но сега си остава в стария обхват. Другото, което отделихме е Червен баир. Няма да имаме възможност да усвоим средствата за другите зони, а за този терен от над 600 декара въобще и дума не може да става. Може би ще се наложи ПЧП да приложим там или нещо друго. Оставихме сега действащата промишлена зона, за да може да се ремонтира и поддържа инфраструктурата, там уличките имат голяма нужда от ремонт, те станаха общинска собственост, не са на предприятията. Другото, което махнахме е кв. „Д-р Дончев” и района до Новата болница. Този район предстои да се развива, потенциални инвеститори ще участват и ще се благоустрои. Запазихме всички други зони за въздействие, така че града да е максимално обезпечен.

            Донев – Чете протокол на ПК ТУТЕ. (приложен към материалите по заседанието) Приемат предложението.

            Сивкова - Не мога да не взема отношение, защото днешната сесия се прави единствено, заради тази точка. Обикновено отговора на въпроса: защо човек прави едно и също нещо няколко пъти? - е че: когато го прави, може би не е наясно какво прави!. На сесията на 26 октомври и на предшестващото я обществено обсъждане, ни бе обяснено какви анализи са направени и колко прецизно и точно са формулирани тези зони. Тогава още се изказа становище, че те са големи, окрупнени и не са прецизирани. Отговорът на ....така... „специалистите” беше, че: "ние да искаме повече, а те колкото ни дадат.". Да, ама хората ни върнаха. Върнаха ни да си преразгледаме решението. И за три-четири дена, трябваше тук отново да се формират някакви зони. За три-четири дена такъв съществен анализ, че да се намали от 80 и няколко на 50 и няколко процента обхвата на зоните, не може да се направи качествено. И в края на краищата - какво се случи? Зоната за социални функции остава 10 процента от площта на града, 24-25 процента е зоната за обществени функции. И зоната за икономическо развитие, която на практика би могла да осигури съфинансирането по европейските проекти е най-малката - 21 процента. Дава се тук едно обяснение как се грижим за защита интересите на гражданите. Като искам да кажа, че изобщо не се знае какво ще влезе като ресурс, защото няма формулирани и конкретизирани определени проекти. За да може да се формират тези зони, трябва много хубаво предварително да е направено проучване, поне предварително да сме наясно в кои територии ще се правят инвестиции и на базата на тях да се формират зоните. Така, че един такъв вариант, за три-четири дни, изобщо не може да се случи. Всичко щеше да бъде много по-лесно, ако беше хвърлен повече труд и на тази толкова важна задача - изработване на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, който дава много сериозна перспектива за развитие на града за години напред и план, по който в тези зони ще се осигури финансиране по европейски проекти, трябваше да се подходи много по-ангажирано и с по-голяма отговорност. Искам да ви кажа, че аз и в настоящия момент много силно се съмнявам, че това което ни се предлага е най-доброто, и че няма отново да бъдем върнати. Защото: как можаха 17 "големи" общини, между които Лом, Дупница, Свищов и Благоевград, да разберат за какво става на въпрос, а ние да сме във втората половина и да не сме разбрали за какво става на въпрос. Експертите и специалистите, които ангажираме, затова са експерти и специалисти, за да ни осигуряват качествено предоставяне на услугата и в края на краищата ние като община да имаме полза от това, което ни се дава като продукт. Ползата в момента е за тези 17, които вече дръпнаха напред, ние ще сме във втората половина.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 26                        против – 3                             въздържали се – 7

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 26                        против – 3                             въздържали се – 7

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.3 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 24                        против – 3                             въздържали се – 7

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и Договор № BG161PO001/1.4-07/2010/028 за безвъзмездна финансова помощ от 23.06.2011 г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013 и община Ямбол:

 

Изменя и допълва решение по т.17 на Общински съвет Ямбол, взето на XV заседание от 26.10.2012 г. във връзка с изпълнение на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол» - Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-07/2010/028 като Решението приема следния вид:

 

Определя зони за въздействие към интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол съгласно схема – приложение:

 

1.1. Зонa  за въздействие с публични функции, с висока обществена значимост.

Зоната с публични функции, с висока обществена значимост представлява територия, разположена основно в централната градска част с площ 4.07 км2, което е 24.51% от общата площ на града. На североизток зоната с публични функции обхваща територията на парк „Боровец“. На изток границата на зоната минава през военния терен, като е изключена най-източната част на терена. На юг границата мината по ул. „Н. Петрини“, заобикаля кв. „Аврен“ и продължава по южния бряг на реката. Включени са Центална автогарата, Централен пазар, Областна дирекция по безопастност на храните, следвайки ул. „Русе“, „Гарабчи войвода“ и ул. „Индже войвода“. Западната граница продължава да следва реката, като обикаля кв. „Златен рог“. На северозапад границата следва западната граница на Градския парк, включва територията на бившите „Пионерски казарми” и Гребния канал. По ул. „Жорж Папазов“ стига до кръстовището с бул. „Димитър Благоев“. Северната граница следва бул. „Димитър Благоев“. На север от булеварда са включени териториите на Държавен архив – Ямбол, Зъболекарска поликлиника, площад  „Боровец“, СОУ "Климент Охридски " и МБАЛ „Св. Пантелеймон“.

 

 

1.2. Зона за въздействие с преобладаващ социален характер.

Зоната със социален характер е с площ 1.66 км2, обхващащ жилищните квартали в североизточната част на града, което е 10 % от площта на града. Северната и източна граница на зоната минават по обходен път Изток, обикаляйки кв. „Бенковски“ и „Райна Княгиня“ от север и запад, минава по северната граница на лесопарк „Боровец“ , продължава на запад по ул. „Ямболска комуна“, като обикаля ж.к. Боровец,  МБАЛ „Св. Пантелеймон“, СОУ "Климент Охридски ", площад  „Боровец“ и продължава по бул. „Димитър Благоев“.  Южната граница следва булеварда до кръстовището с ул. „Полк. Бакланов“. На запад границата следва улиците „Полк. Бакланов“ , „Жорж Папазов“, „Стара планина“ , „Матвей Вълев“ и „Крайречна“. Обхващайки кв. „Христо Ботев“ стига до Обходен път Изток.

 

1.3. Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие.

Зоната с потенциал за икономическо развитие е определена в рамките на по-голямата част от съществуващата промишлена зона и обхваща територия с площ 3.48 км2, което е 20.96 % от общата площ на града.

Северната граница минава южно от Петролната база, на запад и югозапад от Младежкия парк. Изключени са терените на текстилната фабрика „Миролио“ и предприятие „Язаки“. На запад границата следва Обходен път Запад и обикаля от изток Комплексната Опитна Станция. Включена е буферна ивица от двете страни на ж.п. линията. В югозападна посока зоната прави връзка през реката, като включва територията на проектното трасе на Обходен път Юг, с промишлената територия на бивш „Фомис“ и продължава по Обходен път Юг до ул. „Индже войвода“. Източната граница следва реката и стига до Гребния  канал.

 

2. Декларира че обхватът на зоните за въздействие в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, които са част от него, няма да бъдат променяни за период не по-малък от 10 (десет) години след приключване на дейностите по проекта.

 

3. Дава съгласие на кмета на община Ямбол разработения проект с определените зони за въздействие да се внесе в Управляващия орган на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013 г. за одобряване съгласно Договор № BG161PO001/1.4-07/2010/028.

 

 

 

Карска – Искам да попитам кмета защо града не е почистен от снега? Още повече, че в неделя имаше голямо обществено мероприятие, референдума имам предвид.

Петкова – Не е сега момента, г-жо Карска, за въпроси към кмета.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в ОУ "Хр. Смирненски".

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Миланов – Чете протокол на ПК ОИКДОУ. (приложен) Приемат предложението.

Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ямбол, да се отдаде под наем чрез провеждане на публичен търг  с тайно наддаване обект – помещение за продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки, с площ 16.00 кв. м., находящ се в имот публична общинска собственост – ОУ „ Христо Смирненски”, на ул.”Търговска” № 79, гр.Ямбол, актуван с АОС № 257/20.07.2001г., при следните условия:

      1. Начална тръжна месечна наемна цена – 54.88 лв., без ДДС /определена по т.1 и т.11  от Приложение №1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол/

 2. Предмет на дейност –  продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки;

 3. Срок на отдаване – 5 години;

 4. Депозит – 330.00 лв.;

 5. Запазване предмета на дейност.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Турманов - ИМ - Иван Стоянов" за обект № 21 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Миланов – Чете протокол на ПК ОИКДОУ. (приложен) Приемат предложението.

Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

           

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор ОС – ІІ – 015/27.02.2004г., Анекс № 3231/18.04.2007г. и Анекс № 1104/05.01.2010г., с ЕТ „ТУРМАНОВ – ИМ – ИВАН СТОЯНОВ”,”, гр. Ямбол, Булстат 838103076 със седалище и адрес на управление, ул.”Плачковица” № 8, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект – частна общинска собственост, представляващ  Обект № 21 – помещение за търговска дейност с промишлени стоки, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев” № 1, гр. Ямбол, с обща площ от 43.00 кв. м., с  1 /една/ година, считано от 12.03.2013 г.

 

 

           

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно определяне цена на право на строеж за имот на ул."Цар Самуил" № 9 по искане от Руска Стоева Енева.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Миланов – Чете протокол на ПК ОИКДОУ. (приложен) Приемат предложението.

Сивкова – Преди няколко заседания направих забележка, беше тук г-н Драгнев, да няма лични данни в материалите. Към това предложение в скицата има ЕГН. Отново напомням да се направи забележка и да не се допуска това.

Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 38(2) от Закона за общинската собственост, определя пазарна цена на правото на строеж на Руска Стоева Енева и Васил Ангелов Енев, с местоживеене гр. Ямбол,  ул. „Кабиле” бл.3, ап.4, върху 10.50 кв.м. от общински ПИ 87374.538.23 по КК на гр. Ямбол, с площ 1 195 кв.м. за преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.538.23.1.34 по КК на гр. Ямбол от „Избено помещение” в „Шивашко ателие”, като част от сграда с идентификатор 87374.538.23.1, построена в посочения общински поземлен имот в размер на 2 164.76 лв.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот - ПОС на ул. "Г .С. Раковски" № 1.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Миланов – Чете протокол на ПК ОИКДОУ. (приложен) Приемат предложението.

Сивкова – Обекта е нужен за седем години, така пише в писмото на промишлената палата и затова предлагам срока да бъде седем години.

Славов – ЯТПП е утвърдена институция с дейността си за града и бизнеса, но за да няма излишни спекулации държа да направя няколко уточнения. Преди доста години помещението е дадено със заповед на кмета, сега не може така, тъй като е ПОС. Дружеството е с регистрация в частна полза и не може по друг ред. ЯТПП се доказа и си намери мястото точно на това място, в центъра на града. Приемете го като една врата към ЕС, но не може по друг ред.

Миланов – Не можем да кажем срока ще е седем години, защото палатата го иска, не е редно, нали е търг. После, ако спечели, може да се удължи.

Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова.

Гласували      за – 8                          против – 18                           въздържали се – 7

Не се приема.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.13 ал.7 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, отдава под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част от имот публична общинска собственост, актуван с АОС 626/23.04.2001г., находящ се на ул. „Г. С. Раковски” № 1, гр. Ямбол, а именно: помещение за офис на партерния етаж в сграда с идентификатор 87374.537.83.1 по КК на града, с площ 70 кв.м., с начална тръжна цена 159.60 лв. без ДДС (определена по Приложение 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол т.43),  за срок от 5 години.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно изразяване мотивирано становище на ОбС Ямбол по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Ангел Христов Петков.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

__________________________________________________________________________________

 

Янкова – Представи предложението по приложния материал.

Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 28                        против – 4                             въздържали се – 3

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Предлага на Президента на Република България да не опрости задължението от невнесени дължими ежемесечни парични суми по ДОО, здравно осигуряване и УПФ, ведно с  лихви към тях на Ангел Христов Петков от гр. Ямбол, ж. к. „Хале” 8-Е-115.

 

 

      Петкова - Поради изчерпване на дневния ред закривам осемнадесетото заседание на  ОбС Ямбол.

           

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                              д-р Т. Петкова

 

                                                          Протоколист:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова