ПРОТОКОЛ № І

 

 

            Днес, 08.11.2011г., съгласно заповед № РД 01/0162 от 01.11.2011г. на Областния управител г-жа Таня Димитрова и на основание чл.23, ал.1 от ЗМСМА от 10.30 часа в заседателна зала 107 на Община Ямбол се свиква първото заседание на Общински съвет на Община Ямбол за мандат 2011 – 2015г.

            На заседанието присъстват г-н Д. Иванов – зам.- областен управител на област с административен център град Ямбол, председателя на ОИК при община Ямбол г-жа Женя Кайали, г-н Георги Славов – новоизбрания кмет на община Ямбол, гости на заседанието и членовете на новоизбрания Общински съвет:

            1. Антоанета Славчева Антонова

2. Божидара Константинова Божилова

3. Венцислав Иванов Славов

4. Вълкана Климентова Янкова

5. Галин Славчев Костов

6. Георги Иванов Данков

7. Георги Илиев Миланов

8. Георги Тодоров Славов

9. Данаил Георгиев Ибришимов

10. Емилия Георгиева Марчева

11. Емилия Христова Кремъкова

12. Захари Николов Захариев

13. Иван Стоев Чолаков

14. Илиана Василева Бицова

15. Йордан Милков Милков

16. Йордан Христов Атанасов

17. Калоян Марев Калиманов  

18. Калчо Илиев Донев

19. Капка Георгиева Йоргова

20. Катя Атанасова Георгиева

21. Маври Георгиев Кидиков

22. Мариета Стефанова Сивкова

23. Мария Илиева Славова

24. Милен Огнянов Томов

25. Наско Иванов Стефанов

26. Недка Христова Карска

27.

28. Николай Димитров Пенев

29. Николай Костов Костадинов

30. Николина Жекова Хаджигеоргиева

31. Румен Данчев Банков 

32. Румяна Филипова Тропчева

33. Стоян Проданов Иванов

34. Татяна Петкова Петкова

35. Тодор Иванов Тодоров

36. Юлиян Михайлов Папашимов

37. Ясен Атанасов Киров

 

 

Г-н Д. Иванов поздрави присъстващите и даде възможност на председателя на ОИК да връчи удостоверенията на кмета и общинските съветници.

 

Г-жа Женя Кайали, председател на ОИК поздрави кмета, общинските съветници и гостите - Уважаеми г-н Кмет, уважаеми общински съветници, за мен е чест да Ви поздравя за спечеления мандат. Дано пред Вас се падат добри дни, дано успеете да намерите правилния път в работата си и да оправдаете доверието на Вашите избиратели. Пожелавам Ви успешна и ползотворна работа през следващите 4 години и на добър час. Ще започна, ако ми позволите с удостоверението на г-н Славов. В духа на пожеланията, които чухте от мен ще връча удостоверенията на всички общински съветници по азбучен ред, а не по партийна принадлежност. Мисля, че така ще се чувства духа на на вашата съвместна работа.

Връчи удостоверенията на кмета и общинските съветници.

 

            Г-н Д. Иванов прикани всички присъстващи да станат на крака за полагане на клетвата по чл.32, ал.1 на осн. чл.38, ал.4 от ЗМСМА.

 

Чете текста на клетвата и всички общински съветници и кмета се заклеха.

           

            След полагане на клетвата кмета и общинските съветници положиха подписа си под клетвения лист.

 

            Г-н Иван Кърцъков, ВРИД кмет предаде кметския знак на г-н Георги Славов - Искам да пожелая на Вас, г-н Кмет, и на Вас дами и господа общински съветници, успешен мандат и Вашите решения да бъдат в полза на гражданите и за наш успех. На добър час.

.

Д. Иванов - За мен е удоволствие да присъствам днес на Вашата клетва. Това е един специален ден, защото днес започва Вашата работа. Убеден съм, че от тук насетне Вие ще спазвате всички поети ангажименти и обещания, които сте дали на гражданите на общината. Надявам се всички да работите в един добър екип и след четири години Ямбол да бъде едно привлекателно място, както за живеене така и за инвестиции. На добър час и успех на всички. 

            Г. Славов - Изключително се радвам да поздравя всички ямболлии за техния избор и да пожелая много ползотворна и успешна работа на новия общински съвет. Нека интересите на града да бъдат водещи във Вашата работа. Нека заедно кметска институция и общински съвет да намерим верния път за развитието на Ямбол, такъв, какъвто всички го желаем и с пожелание за много успехи, както на Вас така и на целия град. Да си пожелаем на добър час и спорна работа.

 

Г-н Д. Иванов на основание чл. 23, ал.3 от ЗМСМА даде думата на най-възрастния общинския съветник г-н Йордан Атанасов да води заседанието.

 

Г-н Йордан Атанасов - Уважаеми господин Кмет, уважаеми господин Заместник - областен управител, уважаеми дами и господа общински съветници, за мен е чест, че днес имам  възможност да открия, макар и в по-зряла възраст, първата сесия на ОбС Ямбол за мандат 2011-2015г. Честито нов, втори мандат на г-н Славов. Честито на всички Вас, които спечелихте доверието на ямболските избиратели. От все сърце Ви желая пълен мандат и съвместно да работим за по-добър облик на Ямбол и за доброто на ямболските граждани. Ползотворна работа. 

Откривам І-вото заседание на Общински съвет Ямбол.

Постъпило е предложение за директно излъчване от телевизия „Супер вижън плюс” и съгласно действащия правилник за работа на общинския съвет го подлагам на гласуване.

Гласували       за – 36                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Атанасов - Дневният ред по заповедта на областния управител е следния:

            1. Избор на председател на Общинския съвет.

            2. Избор на временна комисия за подготовка на проект на Правилник за работа на общинския съвет.

            3. Разни.

Има ли други предложения?

Банков – Честито на всички избрани. Ние имаме приет правилник, действащ е и смятам, че сега не е необходимо да определяме комисията за правилника. Нека председателя да си направи консултациите, групите съветници (ГС) ще се оформят и тогава ще се мисли за правилника.

Миланов – Моето мнение е обратно, няма общински съвет без правилник и е редно при нов съвет да има нов правилник. Процедурата е такава във всички общински съвети. Може би трябва да е промяна на правилника, но трябва да се преработи, защото напоследък се приеха много глупости в него под давлението на някои хора.

Банков – Правилника е действащ, комисията ще си свърши работата, просто казах, че може да не е днес.

Костов – Мисля, че избора на една комисия ще бъде най-добрия начин за промяна на правилника. Дали ще я има тази точка ще решим по най-демократичния начин, чрез гласуване. Моето мнение е, че трябва да има такава точка в правилника.

Атанасов – Подлагам на гласуване предложението Иван Чолаков да е преброител.

Гласували       за – 36                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Атанасов – Подлагам на гласуване предложението Юлиян Папашимов да е преброител.

Гласували       за – 36                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Атанасов – Подлагам на гласуване предложението Ясен Киров да е преброител.

Гласували       за – 36                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Атанасов – Подлагам на гласуване т.2 да остане в дневния ред.

Гласували       за – 21                         против – 12                            въздържали се – 1

Приема се.

Атанасов - Подлагам на гласуване предложения дневния ред.

Гласували       за – 22                         против – 2                  въздържали се – 11

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

            1. Избор на председател на Общинския съвет.

            2. Избор на временна комисия за подготовка на проект на Правилник за работа на общинския съвет.

            3. Разни.

 

 

           

ПО ТОЧКА ПЪРВА Избор на Председател на Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА.

___________________________________________________________________________________

 

Атанасов – Имате думата за предложения по броя на членовете на комисията за избор на председател на ОбС.

Миланов – Предлагам да се състои се от седем съветници.

Атанасов – Има ли други предложения? Няма. Подлагам на гласуване предложението за комисия от седем съветници.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – 2

Приема се.

Атанасов – Имате думата за предложения по състава на комисията за избор на председател на ОбС.

В. Славов - Предлагам за членове на комисията Иван Чолаков, Галин Костов, Николай Костадинов.

Киров – Предлагам Тодор Тодоров.

К. Георгиева - Предлагам Румен Банков.

Банков – Правя си отвод.

В. Янкова – Коалиция „За Ямбол” предлага Йордан Милков за член на комисията.

Костов – В духа на новия ОбС, който трябва да работи единно в интерес на града и на гражданите, да има представител на всички политически сили, предлагам Катя Атанасова и Калчо Донев.

Банков – В същия дух предлагам Наско Стефанов, Неда Карска, Георги Миланов.

Стефанов – Правя си отвод.

К. Атанасова – Благодаря за предложението но също си правя самоотвод.

Ибришимов – Предлагам Емилия Марчева.

Миланов – За да намаля броя, правя си отвод. Благодаря за доверието на г-н Банков.

Чолаков – Искам да Ви напомня, че всеки има право да гласува седем „за”.

Атанасов – Подлагам на гласуване предложението в състава на комисията да влезе Иван Чолаков.

Гласували       за – 23                         против – няма                        въздържали се – 10

            Приема се.

Атанасов – Подлагам на гласуване предложението в състава на комисията да влезе Галин Костов.

Гласували       за – 21                         против – 14                            въздържали се – няма

            Приема се.

Атанасов – Подлагам на гласуване предложението в състава на комисията да влезе Николай Костадинов.

Гласували       за – 21                         против – няма                        въздържали се – 14

            Приема се.

Атанасов – Подлагам на гласуване предложението в състава на комисията да влезе Тодор Тодоров.

Гласували       за – 25                         против – няма                        въздържали се – 6

            Приема се.

Атанасов – Подлагам на гласуване предложението в състава на комисията да влезе Йордан Милков.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

            Приема се.

Атанасов – Подлагам на гласуване предложението в състава на комисията да влезе Калчо Донев.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – 2

            Приема се.

Атанасов – Подлагам на гласуване предложението в състава на комисията да влезе Неда Карска.

Гласували       за – 11                         против – няма                        въздържали се – 20

            Приема се.

Атанасов – Подлагам на гласуване предложението в състава на комисията да влезе Емилия Марчева.

Гласували       за – 26                         против – няма                        въздържали се – 5

            Приема се.

Атанасов – Съгласно получените гласове отпада Неда Карска.

 

            Атанасов - Имате думата за предложения за председател на Общинския съвет.

            Костов – Групата на ГЕРБ предлага за председател на ОбС съвсем нов човек, нов общински съветник,  с голям авторитет като човек и специалист - д-р Татяна Петкова.

            Банков – Аз не знам да има още група на ГЕРБ. Предлагам за председател д-р Антоанета Антонова, вече е трети мандат общински съветник, човек с опит. Беше и заместник – председател предния мандат. Мисля, че както ОбС, така и града ще има полза от избирането й. Предишните общински съветници знаят, тя е водила заседания.

            Атанасов – Няма други предложения. Тъй като е необходимо малко време за подготовка на гласуването за председател обявявам 20 минути почивка. (11.20 часа)

            След почивката кворум 36 съветника.

            Атанасов – Давам думата на председателя на комисията по избора Иван Чолаков.

            Чолаков – Ще гласуваме с бюлетина с две имена, подписана на гърба от членове на комисията. Всеки ще бъде повикан по азбучен ред, ще получи бюлетина, плик и химикал и ще зачеркне името на този, който не желае да бъде председател на общинския съвет. Пускате в урната плика и се подписвате в списък.

 

            Комисията по избора започна процедурата по избор на председател на ОбС. Беше произведено тайно поименно гласуване.

            Иван Чолаков – Резултатите от гласуването за председател на Общинския съвет са следните:

            1. Брой общински съветници                                              36                   

2. Брой общински съветници гласували                             36

3. Брой пликове, намерени в изб. кутия                             36

            4. Брой действителни бюлетини                                         36

-         ТАТЯНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА                                    21

-         АНТОАНЕТА СЛАВЧЕВА АНТОНОВА                      15

5. Брой празни пликове                                                         0

            6. Брой недействителни бюлетини                                      0

 

            Комисията счита за избран за председател на Общински съвет Ямбол г-жа Татяна Петкова Петкова. Честито!

             

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

            РЕШИ:

 

Избира за председател на Общински съвет Ямбол г-жа Татяна Петкова Петкова.

 

 

            Татяна Петкова – Благодаря за доверието. За мен това означава голяма отговорност и много работа. Вярвам, че днес всички прекрачихме прага на тази зала само с добри намерения. Нека те не ни напускат до края. Пожелавам  на всички здраве и ползотворна работа в името на Ямбол и неговите граждани. Благодаря Ви.

            Банков – Имам процедурен въпрос – предавам Ви решението за сформиране на ГС БСП в ОбС Ямбол.

            Милков – Също имам процедурен въпрос – предавам Ви решението за сформиране на ГС „За Ямбол” в ОбС Ямбол.

            Петкова – Чете решенията за образуване на групи съветници. (приложени към материалите по заседанието)

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА Избор на временна комисия за подготовка на проект на Правилник за работа на общинския съвет.

___________________________________________________________________________________

 

            Петкова – Имате думата за броя членове на ВК за работа по правилника.

            Костов - Предлагам комисията да е от 7 члена.

            Банков -  Нов правилник или ще се правят промени? При седем члена няма да има представители на всички политически сили. Предлагам да са девет човека и съответно на процентното съотношение между партиите в ОбС това са 4 от ГЕРБ, 2 от БСП, 1 от „За Ямбол” и двама от другите четири.

            Петкова - Има ли други предложения? Няма.

            Подлагам на гласуване предложението за съставяне на временна комисия от 7 члена.

Гласували       за – 21                         против – 13                            въздържали се – 1

            Приема се.

            Петкова Имате думата по състава на комисията.

            Ибришимов – От имате на ПП ГЕРБ Предлагам следните съветници, които са от всички групи: Георги Миланов, Галин Костов, Николай Костадинов, Калчо Донев, Йордан Милков, Румен Банков, Ясен Киров.

            Карска – Виждам, че се оформя официална група ГЕРБ и проформа група ГЕРБ. Предлагам да влезе в комисията г-н Йордан Атанасов, почетен гражданин на Ямбол, трябва да му отдадем дължимото уважение.

            Банков – Благодаря на колегите, но понеже няма представителство на всички политически сили нашата ГС няма да участва. Правя си отвод.

            Петкова - Няма други предложения. Предлагам да гласуваме анблок състава на комисията.

            Гласува се процедурата.

Гласували       за – 23                         против – 1                              въздържали се – 7

            Приема се.

            Гласува се предложения състав на временната комисия анблок.

Гласували       за – 23                         против – 2                              въздържали се – 6

            Приема се.

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Избира временна комисия за изработване проект на правилник за работа на Общински съвет Ямбол в състав:

            Георги Миланов, Галин Костов, Николай Костадинов, Калчо Донев, Йордан Милков, Йордан Атанасов, Ясен Киров.

 

 

Петкова – По т.3 Разни има ли някой предложение? Няма.

Стефанов – Никой не обяви конфликт на интереси на това заседание, а предполагам, че има.

Петкова - Поради изчерпване на дневния закривам І-та сесия на Общински съвет Ямбол.

 

 

 

 

 

                                                            Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                                Т. Петкова

 

                                                            Протоколист:

 

 

                                                                                    Ил. Иванова