ПРОТОКОЛ № V

 

            Днес, 29.12.2011г. съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0019/21.12.2011г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  36, отсъства 1 -

1. Николай Димитров Пенев

            На заседанието присъства г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол.

Кворум в 9.10 часа 31 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол г-жа Татяна Петкова откри петото заседание на Общинския съвет.

            Петкова – Постъпило е предложение за директно излъчване на днешното заседание на ОбС Ямбол от телевизия „Диана”.

            Подлагам на гласуване предложението за пряко излъчване на днешното заседание.

Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

           

            Сивкова – Получих отговор на питане относно приключване СМР по проекта за градския парк и парк Боровец. Удовлетворена съм от отговора. (приложен към материалите по заседанието)

            Банков – процедурен въпрос – По действащия правилник е записано, че отговорите на питания първо се огласяват, четат се и тогава се дава думата за изразяване на удовлетворение или не от отговора. Предния път помислих, че за момента така процедирате, но сега отново е по същия начин. Дайте да си спазваме правилника, като приемем друг, тогава ще е по друг начин.

                       

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

2.      Предложение относно приемане на програма за намаляване нивата на ФПЧ - 10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за 2011 – 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Ив. Кърцъков

3.      Доклад относно одобряване на ПУП - ПРЗ на ПИ по КК на Ямбол, находящи се в м. "Гюр чешма".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Доклад относно одобряване на ПУП - ПРЗ на ПИ 87374.37.273 по КК  на Ямбол, М. "Дюзлюка".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно допускане изработване на ПУП-ПЗ на УПИ ІІ 299, 284, кв. 34, ул. „Вл. Заимов”, по искане на Димитър Ст. Димитров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно съгласие за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на Община Ямбол по заявление от „Агробул” ООД, представлявано от Петър Динев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на част от имот, общинска собственост на МП за нуждите на Областна служба "Изпълнение на наказанията".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Информация относно финансовото състояние и дейността, за периода 2009 и 2010г., на ТД, в които Община Ямбол е съдружник.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в имоти, находящи се на ул."Марин Дринов", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне на представител на ОбС Ямбол в Общото събрание на НСОРБ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Костов

11.  Предложение относно изпълнение на проект "Долината на Тунджа - палитра от цветове, музика и танци".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно одобрение на актуализация на ОПР 2007-2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно изменение и допълнение на решение за поемане на общински дълг по фонд "ФЛАГ" ЕАД по проект за Комплексен център за социални услуги.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно приемане на наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно приемане на наредба за изменение и допълнение на НОРМД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно приемане на план сметка за разходите на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа и поддържане чистотата на територии за обществено ползване и определяне размера на ТБО за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно съгласуване на Годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

            Петкова - Имате думата по дневния ред. Няма желаещи.

            Преминаваме към гласуване. Предлагам да гласуваме анблок точките от дневния ред.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

            Петкова – Подлагам на гласуване целия дневен ред анблок.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 2

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

2.      Предложение относно приемане на програма за намаляване нивата на ФПЧ - 10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за 2011 – 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Ив. Кърцъков

3.      Доклад относно одобряване на ПУП - ПРЗ на ПИ по КК на Ямбол, находящи се в м. "Гюр чешма".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Доклад относно одобряване на ПУП - ПРЗ на ПИ 87374.37.273 по КК  на Ямбол, М. "Дюзлюка".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно допускане изработване на ПУП-ПЗ на УПИ ІІ 299, 284, кв. 34, ул. „Вл. Заимов”, по искане на Димитър Ст. Димитров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно съгласие за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на Община Ямбол по заявление от „Агробул” ООД, представлявано от Петър Динев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на част от имот, общинска собственост на МП за нуждите на Областна служба "Изпълнение на наказанията".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Информация относно финансовото състояние и дейността, за периода 2009 и 2010г., на ТД, в които Община Ямбол е съдружник.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в имоти, находящи се на ул."Марин Дринов", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне на представител на ОбС Ямбол в Общото събрание на НСОРБ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Костов

11.  Предложение относно изпълнение на проект "Долината на Тунджа - палитра от цветове, музика и танци".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно одобрение на актуализация на ОПР 2007-2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно изменение и допълнение на решение за поемане на общински дълг по фонд "ФЛАГ" ЕАД по проект за Комплексен център за социални услуги.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно приемане на наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно приемане на наредба за изменение и допълнение на НОРМД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно приемане на план сметка за разходите на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа и поддържане чистотата на територии за обществено ползване и определяне размера на ТБО за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно съгласуване на Годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя представи предложението по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок точките от предложението.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                      против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

На основание т. 14.4 от решение по т.17 от дневния ред на ХLІV заседание, проведено на 25.02. – 01.03.2011г. и Правилника за реда и начина за отпускане на спешна помощ по здравословни проблеми Общински съвет Ямбол:

            1. Отпуска еднократна финансова помощ на Весела Панайотова Атанасова от гр. Ямбол, живуща на ул. „Д. Благоев” № 20, вх. Б, ет.5 в размер на 100 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            2. Отпуска еднократна финансова помощ на Смаил Кямилев Алиев от гр. Ямбол, живущ на ул. „Капитан Петко войвода” № 40 в размер на 100 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            3. Отпуска еднократна финансова помощ на Росица Георгиева Георгиева от гр. Ямбол, живуща в ж.к. „Г. Бенковски” бл. 18, вх. В, ет.3 в размер на 200 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            4. Отпуска еднократна финансова помощ на Мустафа Асанов Мустафов от гр. Ямбол, живущ в ж.к. „Г. Бенковски” бл. 12, вх. Г, ап.69   в размер на 100 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

           

           

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на програма за намаляване нивата на ФПЧ - 10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за 2011 – 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Ив. Кърцъков

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Георгиева – Много обстойно се запознах с предложената програма. Съвсем добронамерено ще отбележа, че има много правописни и пунктуационни грешки, но не това е най-важното. Никъде в заглавие на документ не се използва абревиатура, а тук е направено. Интересува ме какъв работен колектив е разработил това предложение. Редно е да се предоставят дали се упражнява контрол върху предприятията, които емитират тези ФПЧ. Представят ли те собствени изследвания и къде са резултатите от тях. Няма информация за участие с проекти по изпълнение на мерките в програмата. Отбелязани са всички нормативни документи, но не е ясно какво е участието на община Ямбол по тях. Не се тълкува правилно понятието индикатор. Мерките трябва да са отделно в зависимост от сроковете за изпълнението им. Във връзка с всичко това внасям писмено предложение до председателя на ОбС за промени и допълнения в програмата.

            Чете предложението. (приложено)

            Предлагам всичко това след подробно запознаване с програмата и плана. Второто ми предложение е да отложим приемането на програмата за следващо заседание като през това време се разгледат всички необходими корекции и допълнения. Единственото ми желание е да подготвим един качествен документ, който да е от полза на всички в Ямбол.

            Славов – Много подробно се запознах с протоколите на ПК, но никъде не видях тези предложения, които сега сподели с нас г-жа Георгиева. Явно е отделила много време и енергия за разглеждането на тази програма и изработването на това предложение. Трябваше това да стане в ПК, да се обсъди подробно в съответната ПК, да го обмисли ОА и да вземе съответното решение. До ОА такъв анализ не е достигнал, а това е тясно специализирана дейност, сфера на работа, в която екипът, който е изготвил документа е достатъчно компетентен. Сега всички тези предложения звучат малко популистки и политически, тъй като Вие в момента заложихте капиталовата програма на общината за следващите няколко години. Конкретно мога да кажа нещо за Евро 4, това изискване беше заложено на последния конкурс за обслужване на автобусни линии. За предните конкурси изискванията са били други, а договора е действащ. Относно велосипедните алеи, това също е заложено за работа в следващите години. Газификацията също е в ход и т.н. Относно грешките, въпросът е в смисъла на документа, а не толкова в изписването. Ако имате желание да се коригира документа вкарайте предложението на следващата сесия. Всеки такъв документ може да се поправя и допълва по всяко време, но не може да се отреагира тук за десет минути.

            Банков – 110 страници е програмата и 116 страници са приложенията, предполагам, че сте я чели. Това, което кмета говори няма общо с програмата. Ограничават се правата на общинските съветници, не може само в ПК да се правят предложения. Всеки съветник може да си прави предложения по всяко време. Комисиите като се събраха не знаеха какво е ФПЧ. ОА също не е чела програмата. С новия правилник сигурно така ще стане, само ще натискаме копчетата. Аз очаквах, че кмета така ще каже, че програмата е отворен документ, дайте сега да я приемем, после ще я коригираме. Има си стратегия, програма, план, недопустимо е да се сливат мерките. Това, че ще е записано в програмата не задължава с нищо бюджета или КР на общината.

            Славов – Шапка свалям на г-н Банков, може би е най-добрия и обигран политик в тази зала. Но не бива да се започва така работата на този общински съвет. Програмата е изработена от екип на Асоциацията на еколозите в България, възложена по реда на МОП, приета и одобрена от РИОС Стара Загора. Относно замърсяванията, тук на служебния вход на Общината, ако сте забелязали понякога стои едно бяло бусче с едни антенки отгоре. Това е подвижна лаборатория за измерване чистата на въздуха, ФПЧ. Единственото завишаване беше по времето на строежа на МОЛ-а. Тук става един съветник и чете едно дълго предложение, което в никакъв случай не може да осмисли в момента. Не смятам, че някой няма да се съгласи с мен, че подхода е грешен. Нека от трибуната да има изказ, но нека си свършат работата и ПК. Ако ОА имаше възможност, щеше да реагира адекватно. Моето предложение сега е да приемете програмата и да бъде коригирана след това със съответното съгласуване с МОСВ и РИОС.

            Банков – Управлението е политика. Ние като орган трябва да си изпълняваме пълномощията. Не може кмета да ни казва какво да правим. Да, програмата е одобрена от всички институции, но не е съобразена с нашите условия в Ямбол. Някой е прочел и предлага, направил си е труда, съвсем нормално е да отложим, да обсъдим и пак да приемем по-късно. Ако искате приемайте я, ако ще си устояваме на ината. Нямала значение пунктуацията, напротив, всичко има значение, още повече за този, който я подписва. За това предишната работа как била и сега как била, вижда се как е. Не може при обсъждане на промени в бюджета, при такса смет предложена, при положение, че има кмет, заместник – кмет, директор на дирекция, да се изпрати един главен счетоводител да говори и да казва, че информацията, която искаме само кмета я има. По три – четири комисии заедно да се събират или пък да казват служителите, че вече е пет часа и няма кой да дойде да даде разяснения. Като има график на ПК ще си направи график и ОА.

            Бицова – За пореден път г-н Банков ни обвинява в некомпетентност. Бях на това обсъждане, за което говори той, еколога на общината отговори на всички зададени въпроси. Съгласна съм, че предложението на г-жа Георгиева е много обемно и подробно. ПК трябва да се запознаят с него и да го обсъдят. Освен това правим разлика между план, програма, стратегия и проект.

            Георгиева – репл. – Съжалявам, че така погрешно беше възприето моето предложение. В нашата ПК по общинско имущество това предложение не беше разгледано. Аз си направих труда основно да прочета програмата и да направя предложение за грамотни и коректни подобрения. По професия съм ветеринарен лекар и имам специализация в тази област. Г-н Славов, един политик е добър, когато може да се възползва от потенциала и на опонентите си.

            Костов – Приемам това предложение като на Вашата ГС, г-н Банков. Имате участници във всички ПК, говорете по между си и с останалите, обменяйте информация и мнения. Има договор примерно за 10 години за автобуси с Евро 2 и няма как да се промени. Може да искаме и Евро 5, но не сега. Някакви забележки по пунктуацията не са причина за отлагане на предложението.

            Банков – Остава само да кажете, че програмата има магистрално развитие. Това са думичките, които се използват, около 50 на брой. Не знам дали сте чели програмата, г-н Костов, но на това сборище на ПК сте разбрали какво е ФПЧ. Всеки може да прави предложения по всяко време, ПК също си работят.

            Костов - ОбС не е чел, не е слушал и ПК нарекохте сборище. Излезе, че общинският съвет е група малоумници. Ще Ви помоля, друг път в желанието си да блеснете, да кажете нещо умно, а не да използвате такива квалификации.

            В. Славов – Забележките по програмата са основно от технически характер, а никой не казва нищо за тях, предлагам да прекратим дебатите.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 22                        против – няма                       въздържали се – 7

Приема се.

            Преминаваме към гласуване на предложенията по точката. Подлагам на гласуване предложението за отлагане на г-жа Георгиева.

Гласували      за – 12                        против – 16                           въздържали се – 4

Не се приема.

Папашимов – Предлагам да гласуваме анблок предложението на г-жа Георгиева.

Банков – Противно мнение. Предложението е по различни раздели на програмата и не може анблок да се гласува. Не можем да ги диференцираме отделните предложения, а те имат различна тежест.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Папашимов.

Гласували      за – 19                        против – 8                             въздържали се – 3

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок предложението на г-жа Георгиева.

Гласували      за – 13                        против – 16                           въздържали се – 4

Не се приема.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 19                        против – 7                             въздържали се – 6

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка  с чл. 27 от ЗЧАВ приема Програма за намаляване на нивата на ФПЧ – 10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в Община Ямбол за периода 2011 – 2014 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Доклад относно одобряване на ПУП - ПРЗ на ПИ по КК на Ямбол, находящи се в м. "Гюр чешма".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 28                      против – няма           въздържали се – 3

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Във връзка  със Заповед № ТУ 02/0011/22.02.2011г. на Кмета на Община Ямбол, протоколи № 3/17.02.2011г и № 13 от 11.08.2011г. на ЕСУТ, решение № КЗЗ-12 от 19 юли 2011г. по т.6/2/ на Комисия за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр. Ямбол одобрява Подробен устройствен план - План за регулация  и застрояване  на поземлени имоти 87374.24.57, 87374.24.87, 87374.24.109  и 87374.24.135 по Кадастралната  карта  на  гр. Ямбол, находящи се в местността „Гюр чешма”, придружен от ел. схема и план-схема за вертикално планиране, във връзка с промяна предназначението на имотите от земеделска земя в урбанизирана територия и отреждането й „за фотоволтаична централа”, като се образуват два урегулирани поземлени имота: УПИ І24.57, 24.109, 24.135  „за фотоволтаична централа” и УПИ ІІ24.87 „за фотоволтаична централа” и се предвиждат показатели за застрояване за предимно производствена зона:

- височина /Н/ – max 10 м;

- плътност на застрояването /П застр./ -  80 %;

- коефициент на интензивност /К инт/ - 0.8;

- минимална озеленена площ /П озел./  - 20%;

- начин на застрояване – свободно.

            Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Доклад относно одобряване на ПУП - ПРЗ на ПИ 87374.37.273 по КК  на Ямбол, М. "Дюзлюка".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 27                      против – няма           въздържали се – 2

Приема се.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Във връзка  със Заповед № № І-А-174/28.02.2007г. на Кмета на Община Ямбол, протокол № 12 от 21.07. 2011г.  на ЕСУТ, решение № КЗЗ-5 от 20.08.2008г по т.4 на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/ при Областна дирекция  „Земеделие” - Ямбол за утвърждаване на площадка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр. Ямбол одобрява изработеният проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за  регулация  и  застрояване  /ПРЗ/ на ПИ № 87374.37.273 по Кадастралната  карта  на  гр. Ямбол, местност „Дюзлюка”, придружен от: схема за вертикално планиране; ел. схема; В и К схема и част ”Транспортно комуникационен план”, във връзка с промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия и отреждането й „за склад и заготовка на метални изделия”, и предвидени показатели за застрояване за предимно производствена зона:

            - височина /Н/ – от 1 до 3 етажа /до 10 м/;

            - плътност на застрояването /П застр./ -  70 %;

            - коефициент на интензивност /К инт./ - 1;

            - минимална озеленена площ /П озел./  - 20%;

            - начин на застрояване – свободно.

            Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно допускане изработване на ПУП-ПЗ на УПИ ІІ 299, 284, кв. 34, ул. „Вл. Заимов”, по искане на Димитър Ст. Димитров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 20                      против – 7                 въздържали се – 2

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл. 134, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация да се допусне обособяване на УПИ II 299, 284, кв. 34 по действащия план на гр. Ямбол и изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на УПИ II 299, 284, кв. 34.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно съгласие за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на Община Ямбол по заявление от „Агробул” ООД, представлявано от Петър Динев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                      против – няма           въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава съгласие на „Агробул” ООД, ЕИК 102895068, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Кара Кольо”” № 20, офис 1, представлявано от Михаел Хенке, германски гражданин, роден на 24.10.1970 г. в гр. Ханау Германия  за прокарване на трасе на електропровод до подстанция „Златен рог” - ПИ с идентификатор 87374.532.6 по кадастралната карта на гр. Ямбол през общински поземлени имоти както следва:

            - ПИ с идентификатор 87374.20.145, по кадастралната карта на града, местност „Гюр чешма”, начин на трайно ползване –  селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 6 689.00 кв.м, дължина на трасето 3.00 м. и площ на сервитута 203.00 кв.м.

            - ПИ с идентификатор 87374.20.131, по кадастралната карта на града, местност „Германските могили”, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 8 844.00 кв.м, дължина на трасето 1435.30 м. и площ на сервитута 5 741.00 кв.м.

            - ПИ с идентификатор 87374.19.131, по кадастралната карта на града, местност „Германските могили”, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 6 520.00 кв.м, дължина на трасето 1214.50 м. и площ на сервитута 4 858.00 кв.м.

            - ПИ с идентификатор 87374.23.110, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 1 315.00 кв.м, дължина на трасето 431.20 м. и площ на сервитута 1289.00 кв.м.

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на част от имот, общинска собственост на МП за нуждите на Областна служба "Изпълнение на наказанията".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Георгиева – Като заместник – председател на ПК ОИКДОУ искам да Ви запозная с решението ни по тази точка, в протокола на ПК е, искаме анализ на имотите ОС, предоставени на държавни институции и техни поделения. Пожелателно е да постъпи до края на месец февруари. (протокола приложен) 

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок двете точки. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 26                      против – 1                 въздържали се – 2

Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                      против – няма           въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011г. предоставя безвъзмездно право на ползване на Министерство на правосъдието, представлявано от Диана Ковачева - Министър на правосъдието, чрез Главна дирекция „Изпълнение на наказанията", за срок от 5 /пет/ години, част от имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. „ Търговска" № 164, етаж III - 5 стаи / № № 5, 6, 7, 8, 9 по схемата на етажа/ с обща площ 75.81 кв.м , считано от 14.12.2011г.

2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно право на ползване с Министерството на правосъдието.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Информация относно финансовото състояние и дейността, за периода 2009 и 2010г., на ТД, в които Община Ямбол е съдружник.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Георгиева – В протокола на ПК е записано, че съм с особено мнение по тази точка, конкретно за «Обществен паркинг» АД. Причината за това е, че липсва реален анализ на състоянието на дружеството, увеличената финансова загуба. Причините за това са неясни. Какво се крие зад изменението на тези материални активи? Каква е амортизационната политика на дружеството? Как се формират посочените показатели. Защо е губещо дружеството, няма ползватели ли или друга причина? Не е посочено името на одитора. На каква основа са завишени възнагражденията, колко души работят и каква заплата получават? Поради всички тези неясноти няма как да приема тази информация.

            Славов – Няма да мога сигурно да отговоря на всички въпроси и пак ще кажа, че ако те бяха поставени в ПК щеше да е отговорено до сега. В този момент е абсурдно и невъзможно. Отново се прави политика, което не е честно към нашите съграждани. Защо е губещо дружеството, ако беше приел предния ОбС предложението ми за синя зона в ЦГЧ щеше да бъде равнопоставен подземния паркинг с такса един лев с тази в синята зона, както е в други градове един лев. Много ясно, че когато може без пари няма да ползваш платения паркинг. Ясно е, че има големи разходи за изграждане, ясно е, че те не се възвръщат по почти никакъв начин. По останалите въпроси не мога да отговоря в момента, дори да съм изцяло в темата, както съм, дори да съм изцяло в счетоводството, както съм. Не мога в рамките на това време тук и сега.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 20                      против – 7                 въздържали се – 3

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема информацията за финансовото състояние и дейността за периода 2009 г. и 2010 г. на търговските дружества, в които Община Ямбол е съдружник.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в имоти, находящи се на ул."Марин Дринов", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок петте точки.         Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 31                      против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                      против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ямбол през 2011г., приета с Решение по точка шестнадесета на четиридесет и четвъртото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 25.02.2011г.:

            В Раздел ІV. Конкретни действия по управление и разпореждане с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата, в таблица: Общински терени в регулация и земя общинска собственост, които Община Ямбол има намерение да продаде, създава нова точка със следното съдържание:

 

№.....

160.67/241 и.ч. от ПИ 87374.538.162

241

АОС№1450

03.04.2008г.

Ул.”Марин Дринов” №7

 

 В таблица: Терени в регулация и земя, които Община Ямбол има намерение да закупи:

 

Местонахождение

площ

 

 68.67/ 206 ид.ч. от ПИ 87374.538.96, находящ се на ул.”Марин Дринов” №7

68.67 кв.м

 

            2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.33 от Закона за собствеността, Община Ямбол продава на Йорданка Милчева Атанасова и Димитър Милчев Димитров  160.67 кв.м от Поземлен имот с идентификатор 87374.538.162 по КК на гр.Ямбол, при граници 87374.538.114, 87374.538.163, 87374.538.94, 87374.538.97, 87374.538.96, след което разпореждане, същите стават собственици на ПИ 87374.538.162 по КК на гр. Ямбол, съставляващ УПИ Х 96, кв. 120 на гр. Ямбол.

            Определя пазарна цена на частта от имота в размер на  32 130.00 без ДДС.

            3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.36, ал.1, т.3 и чл. 41, ал.2 от  Закона за общинската собственост и чл.31, ал.2 от НРПУРОИ община Ямбол откупува от Йорданка Милчева Атанасова и Димитър Милчев Димитров  68.67 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 87374.538.96  по КК на гр. Ямбол, част от УПИ ХІ 9698, кв.120 , находящ се на ул.”Марин Дринов” №7, целият с площ  206 кв., актуван с АОС №210 от 18.04.2001г., при граници: 87374.538.114, 87374.538.162, 87374.538.94, 87374.538.97, 87374.538.98, след което разпореждане, община Ямбол става собственик на ПИ 87374.538.96 .

            Определя пазарна цена на частта от имота в размер на 13 800 лв. без ДДС.

            4. Дължимите суми по двете насрещни покупко-продажби да бъдат прихванати до размера на по- малката от тях, като Йорданка Милчева Атанасова и Димитър Милчев Димитров заплатят на община Ямбол разликата от 18 330 лв. без ДДС, както и дължимия ДДС върху стойността на цялата част от общинския имот, а именно сума в размер 6 426 лева.

            5. Кметът на Общината, на основание чл.14, ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011г., в съответствие с решението по т.3 да извърши корекции по бюджета на общината за 2011г., включително да допълни Разчета за финансиране на капиталови разходи за 2011г. в раздел „Придобиване на земя”, функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство”, дейност 619: „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство” с обект „Придобиване на част от ПИ с идентификатор 87374.538.96 по КК на град Ямбол”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне на представител на ОбС Ямбол в Общото събрание на НСОРБ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Костов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                      против – няма           въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                      против – 1                 въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общинския съвет Татяна Петкова Петкова – председател на ОбС Ямбол.

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от заместник – председател на ОбС Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно изпълнение на проект "Долината на Тунджа - палитра от цветове, музика и танци".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                      против – няма           въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ       

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА разрешава поемане на задължение и упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, която обезпечава пълната сума на авансовото плащане в размер на 166 910,08 лв.- сто шестдесет и шест хиляди деветстотин и десет лева и осем стотинки, представляващи до 35 % от стойността на предоставената от Договарящия орган безвъзмездна финансова помощ.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно одобрение на актуализация на ОПР 2007-2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Банков – В ПК, когато разглеждахме предложението, поставихме въпроса екипа, изработил актуализацията, да направи резюме и да ни го представи тук на сесията. Ние не разбрахме каква точно е актуализацията, затова поискахме това резюме, всички да сме наясно.

            Славов – Чудя се от къде да започна, защото днес явно говорим на различни езици с г-н Банков. Този актуализиран документ е стъпил на ОПР 2007 – 2013г. В самия увод е казано какво и как е правено, на страници 7-9 има резюме, ясно е какво се актуализира. (чете от плана) Не виждам какво по-ясно да се напише. Всеки може да се запознае с тези документи. До колкото разбирам Вие искате да е написано на едни лист еди кое си се променя еди как си. Това е дилетантски поглед върху нещата. Предложен Ви е за гласуване един цялостен документ – актуализиран план. Факт е, че в основната си част е изпълняван в предния мандат. Г-н Банков е гласувал за този план в предния ОбС. Освен, ако говорим политически пак.

            Банков – Логиката на изказванията тук е като приказката за краставицата. Да, експертната група, която е работила плана е изработила и актуализацията. Но проблема е елементарен, ние приемаме актуализация на плана. Нов план или актуализация, допълваме ли нещо, сваляме ли нещо от плана, това е актуализация. Питам, какво приемаме, нов план или актуализация? Логиката е съвсем елементарна.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 21                      против – 7                 въздържали се – 4

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

       Приема актуализацията на плана за развитие на община Ямбол за периода 2011 – 2013г.

 

 

 

       Сивкова – отр. вот – Гласувах против това предложение, защото в мотивацията му няма яснота дали планът е бил подложен на екологична оценка, което се изисква вече за всички документи по закона за регионалното развитие.

       Банков – отр. вот – Гласувах против, защото реално нямаше решение, което да гласуваме.

 

 

            Петкова – Обявявам десет минути почивка, почти 11.00 часа е.

            След почивката кворум 32 съветника в 11.15 часа.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Йоргова – Имам конкретен въпрос, с какъв мотив УО внася финансова корекция по проекта за управление на отпадъците?

            Славов – Основанието на УО е, че в документацията, която е съгласувал, не са изискани декларации от подизпълнителите. Не че има подизпълнители, но се изисква това да го има в документацията. Ще си търсим правата по съдебен ред. Недопустимо е по време на мача да се променят правилата. 97 общини са санкционирани по този начин. Не го казвам за оправдание, а защото е недопустимо след съгласуване на документацията преди две години примерно, сега да се налагат санкции.

            Карска – Предлагам да отпадне т.10 от проекторешенията, тъй като на всички е известно в каква криза е страната, още повече гражданите на Ямбол. По първа точка дадохме помощи по 100 – 200 лв. на крайно нуждаещи се хора. Абсолютно се противопоставям на каква и да е сума на кмета да се изплаща от реализираните икономии.

            Костов – Предлагам да се промени текста на т.10 като се запише – в размер на 1000 лв.

            Карска – репл. – 1000 лв. никак не са нескромна сума, при положение че пред нашите офиси стоят хора, които от пет дена не са яли.

            Миланов – За какво иде реч в т.10, едва ли г-н Славов има нужда точно от това.

            Стефанов – Имам няколко въпроса. Първо, виждам че е включена сума за фонд ФЛАГ 480300лв., а това е по следващата точка от дневния ред. Второ, за т.10 колегите казаха за 1000 лв., аз може да кажа 10 000 лв. Предния ОбС гласувахме да дадем едни наши пари за циганските улици. Били върнати от финансиращия орган, никъде не са отбелязани.

            Славов – В предната корекция на бюджета беше отбелязана тази сума. Служебно се отразяват и са в резерва, те са по ФАР. Средствата за заплатите ни се дават от държавата и не могат да се използват за друго, освен за заплати. Не могат да се дадат за социални помощи, колкото и да искаме. Ще преминат за следващата година и т.н., може постепенно да станат 10000лв.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване.

            Подлагам на гласуване предложението на г-жа Карска.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 9                         против – 18               въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

            Подлагам на гласуване предложението на г-н Костов.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 18                      против – 8                 въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот?

За протокола аз съм „за”.

Приема се.

            Марчева – Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 22                      против – 8                 въздържали се – 2

Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21                      против – 8                 въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 9, ал. 1, чл. 18, ал. 1 и чл. 26 от Закона за общинските бюджети, чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, § 31 от ПЗР на ЗДБРБ за 2011 г., Наредбата на Общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ:

            1. Одобрява промени по бюджета на общината за 2011 година по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1:

            1.1. Увеличава собствените приходи в местните дейности с 32 702 лв., съгласно Приложение № 1.

            1.2. Увеличава средствата по приходите в местните дейности по приходен параграф § 62-02 с 597 527 лв. /със знак минус/, съгласно Приложение № 1.

            1.3. Увеличава средствата по приходите в местните дейности по приходен параграф § 76-22 „Възстановени заеми” /от извънбюджетна сметка/ с 84 525 лв.

            1.4. Намалява средствата по приходите в местните дейности по приходен параграф § 83-89 Погашения по дългосрочен заем към фонд ФЛАГ” в размер на 480 300 лв. /със знак плюс/.

            1.5. Одобрява вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета, в т.ч. намалява резерва в местните дейности с 212 640 лв. и резерва в държавните дейности в размер на 2 500 лв. по собствен бюджет на общината.

            2. Актуализира бюджета на ЦДГ „Щастливо детство” и завишава трансфера от собствения бюджет на общината в частта на местната дейност с 4 200 лв., съгласно Приложение №1.

            3. Актуализира бюджета на Регионален исторически музей - Ямбол и завишава трансфера от собствения бюджет на общината с 2 500 лв. в частта на държавните дейности, съгласно  Приложение № 1.

            4. Одобрява намаление и вътрешни компенсирани промени на бюджета на ОП „Комунални дейности”, съгласно Приложение № 1.

            5. Одобрява намаление на бюджета на ОП „Общински пазари”, съгласно Приложение №1.

            6. Намалява лимита и средствата за командировки в чужбина  в дейност „Общински съвет” с 4 000 лв. и завишава със същата сума средствата по Правилника за наградите и отличията в община Ямбол, съгласно Приложение № 1.

            7. Одобрява промени по Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2011 г., съгласно Приложение № 2, както следва:

            7.1. Намалява годишната задача на обект  "Проектиране и рехабилитация на ул. "Надежда" в ж.к. Диана" с 27 700 лв., от 200 000 лв. на 172 300 лв. с източник приходи от продажби от 2011 г.

            7.2. Променя източниците на финансиране на обект „Проектиране и рехабилитация на улица в ж.к. "Хале" - от бензиностанция "Лукойл" до площадка за безопасност на движението” както следва: от преходен остатък от продажби от 2010 г.- 59 500 лв. и от приходи от продажби на нефинансови активи през 2011 г. – 101 500 лв.;

            7.3. Завишава годишната задача на обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Ямбол и ВИК мрежи” от 120 000 лв. на 125 000 лв. с източник на финансиране: преходен остатък от продажби от 2010 г.–120 000лв. и от приходи от продажби на нефинансови активи през 2011 г. – 5 000 лв.;           

            7.4. Променя източниците на финансиране на обект „Благоустрояване в ж.к.  "В. Левски" м/у бл. 7, 8, 9 и 11 - проектиране и изграждане" както следва: от преходен остатък от продажби от 2010 г.- 10 500 лв. и от приходи от продажби на нефинансови активи през 2011 г. – 59 500 лв.;

            7.5. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи с обект „Придобиване на ПИ с идентификатор 87374.537.165, кв. 79 по ЗРП за ЦГЧ на града, находящ се на ул. „Търговска” № 7” на стойност 22 700 лв., в местна дейност 619 , § 53 „Придобиване на земя”.

            8. Актуализира план -сметката на извънбюджетните средства от фонд „Приватизация” както следва:

 

Наименование

Налични

01.01.2010 г.

Приход

2011 г.

Разход

2011 г.

Остатък на

31.12. 2011 г.

в лева

1. Фонд за покриване на разходите по приватизация и следприв. контрол – 9%

184 294

 4  831

0

189 125

преходен остатък от 2010 г.

184 294

 

 

 

приходи 2011 г.

 

4 831

 

 

разходи 2011 г.

 

 

0

 

предоставени заеми

 

-189 000

0

 

възстановени заеми от извънбюджетни сметки

 

189 000

0

 

2. Специален фонд за придобиване на ДМА и инвестиции – 91%

250 433

48 852

0

299 285

преходен остатък от 2010 г.

250 433

 

 

 

в т.ч. приходи 2011 г.

 

48 852

 

 

разходи 2011 г.

 

 

0

 

предоставени заеми

 

-298 000

 

 

възстановени заеми от извънбюджетни сметки

 

298 000

 

 

ВСИЧКО:

 

434 727

53 683

0

488 410

          

            9. Дава съгласие, при невъзстановяване в рамките на бюджетната година, Община Ямбол да приключи извънбюджетните сметки на Фонд „Приватизация” с временни безлихвени заеми, предоставени за изпълнението на проекти на общината с осигурено европейско финансиране.

            10. При наличие на реализирани икономии в края на годината от средствата за работни заплати в дейност 122 „Общинска администрация” – държавна дейност и в съответствие с Вътрешните правила за работната заплата в общината, да се изплати на Кмета на Общината през месец декември т.г. допълнително възнаграждение в размер на 1000 лв.

            11. Дава съгласие, при неизпълнение на приходите от таксата за битови отпадъци, разходите до размера на одобрената от Общинския съвет план -сметка за 2011 г., включително и за дължимия ДДС за услугите по чистота, да се финансират от собствените приходи на общината.

            12. Дава съгласие, считано от 1 януари 2012 г. да се разкрие нова социална услуга „Дневен център за стари хора” в Комплекса за социални услуги като местна дейност, финансирана от собствените приходи на общината с капацитет 20 места, средства за която да се осигурят с бюджета на общината за 2012 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно изменение и допълнение на решение за поемане на общински дълг по фонд "ФЛАГ" ЕАД по проект за Комплексен център за социални услуги.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване.

            Банков – Имам процедурно предложение.

            Петкова – В процедура на гласуване сме. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                      против – 8                 въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Банков – отр. вот – Гласувах против, защото това, което е написано в предложението не е вярно. Допълваме, когато добавяме нещо, не е ясно кое изменяме и кое допълваме. Исках процедура преди това, но не ми дадохте думата.

            Петкова - Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21                      против – 7                 въздържали се – 6

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Банков – отр. вот – Гласувах против, защото изменяме или допълваме не ми стана ясно. Вие разбрахте ли какво гласувахте? Реално гласувахте нов дълг на общината. Заобикаля се закона за общинския бюджет, не е заложен този обект, заобикаля се закона за общинския дълг. Бързате да гласувате, явно всичко Ви е ясно.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, във връзка със задължението за покриване на погасителните вноски по ползван от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД кредит:

            1. Изменя и допълва Решението прието на Деветнадесетото заседание на ОбС, проведено на 18 март 2009 г. (изм. с Решение  на Двадесет и шестото заседание, проведено на 9 октомври 2009 г. и с Решение, прието на Третото заседание на 30 ноември 2011 г.), както следва:

            1.1. В т. 1 от Решението след „Условия и срокове за погасяване” да се чете: „Срок за погасяване - 48 месеца, считано от 1 януари 2010 г.  до 31.12.2013 г.

            1.2. Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1-01/2007/035 и от собствени средства на Община Ямбол.

            2. Общинският съвет възлага и делегира права на Кмета на Община Ямбол да подготви Искане и да договори с Фонд „ФЛАГ” и банката удължаване срока на погасяване на кредита и допълване на източника за погасяване на дълга, включително и възможност за предсрочно погасяване, изцяло или на части – без такса за предсрочно погасяване на кредита с едностранно едномесечно предизвестие от страна на кредитополучателя, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за предоговаряне на дълга.

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                      против – 7                 въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1 т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Ямбол в сила от 1 януари 2012 г.

§ 1. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) За паркингите /платените зони за паркиране/ се събира такса за час, нощувка, 24 часа, 10 дни и месец за едно паркомясто в зависимост от вида на превозното средство.”

2. Създава се нова алинея 3:

„(3) Кметът на общината със заповед определя платените зони за паркиране.”

3. Досегашните алинеи 3, 4 и 5 стават съответно алинеи 4, 5 и 6.

§ 2. В чл. 20 се правят следните изменения:

1.      В ал. 6 думите „една година” се заменят с „две години”.

2.      В ал. 7, т 6.  думите „една година” се заменят с „две години”.

§ 3. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава нова алинея 4:

„(4) За приготвяне храна в детските ясли за обяд на деца на възраст от десет месеца до три годишна възраст, които се отглеждат в домашна обстановка, се събира такса в размер, определен с Приложение № 3. ”

§ 4. Разпоредбите на чл. 21а се отменят и се създава нов текст със следното съдържание:

„Чл. 21а. За неиздължените месечни такси, след изтичане на давностния срок, директорите на детски заведения подготвят мотивирано предложение, въз основа на което кметът на общината издава заповед за тяхното отписване.”

§ 5. В 21 б, ал. 15 се правят следните изменения:

„(15) При смърт на самотни лица (без близки и роднини), ползващи услугите на ДСП, за неиздължените месечни такси, след изтичане на давностния срок, директорът на Социални услуги - ДСХ и ДСП – Ямбол подготвя мотивирано предложение, въз основа на което кметът на общината издава заповед за тяхното отписване. Предложението се придружава от списък на починалите през годината лица и социална анкета за всяко отделно лице.”

§ 6. Чл. 33а се отменя.

§ 7.  Приложение № 3 към чл. 20 се изменя така:

 

                                       Приложение  № 3 към Раздел III от Наредбата

                                    

Заведение

 

 

Мярка

 

Такса в лева

2011 г.

 

Такса в лева

проект 2012 г.

 

1. Целодневни детски градини

на месец на дете

33,00 лв.

35,00 лв.

 

2. Полудневни детски градини

на месец на дете

4,00 лв.

4,00 лв.

3. Детски ясли

 

на месец на дете

32,00 лв.

32,00 лв.

 

4. Детска кухня

 

на ден на дете

 1.20 лв.

 

1,50 лв.

5. Детски ясли-за услугата по приготвяне на храна за обяд на деца на възраст от десет месеца до три години, които се отглеждат в домашна обстановка

 

на ден на дете

 

-

 

1,30 лв.

                                  

§ 8. В Приложение 5 към Раздел VII от Наредбата се правят следните изменения:

1. Отменя се таксата по т. 2 „Издаване писмена справка със задължения” в раздел „Такси по администриране на местните данъци”;

2. В раздел „Такси по администриране на местните данъци” размера на таксата по т. 5 „Издаване на дубликат от подадена декларация” се изменя от „2,00 лв. за 1 бр.” на „4,00 лв. за 1 бр.”

§ 9. В Приложение № 6 към Глава III от Наредбата се правят следните изменения и допълнения:

1. В раздел I на ред т. 22 „Рекламно – информационни елементи” в колона „цена на услугата” се допълва „цените от т. 22.1 до т. 22.8 са без включен ДДС”;

2. Отменя се т. 27 „Промяна в обстоятелствата на издадените разрешения за продажба на тютюневи изделия”;

3. Отменя се т. 27.1 „Прекратяване на разрешение за търговия с тютюневи изделия /чл.31, ал.1 от Закона за тютюна”;

4. Отменя се т. 28 „Издаване на дубликат на разрешения за търговия с тютюн и тютюневи изделия”;

            5. Отменя се т. 32 „Формуляр за заявление за постоянен адрес - продажба”;

6. Отменя се т. 33 „Формуляр за заявление за настоящ адрес - продажба”;

7. Отменя се т. 36.1 „Извличане на таблици и справки върху електронен носител от БД „Население”;

8. Отменя се т. 36.2  Разпечатване на извлечени таблици и справки от БД „Население” по т. 52.1”;

9. Отменя се т. 39 „За квалификационно обучение за придобиване на правоспособност за МПС категория В4 в МЦТПО – за 1 лице ”;

            10. В раздел „Художествени галерии” по т. 73 се правят следните изменения и допълнения:

            - в т. 73.1 Входен билет за възрастни - в графа „Цена на услугата” числото „1,50”  се заменя с числото „2,00”;

             - в т.73.2 Беседа – в графа „Цена на услугата” числото „2,00” се заменя с числото „5,00”;

            - създава се нова т. 73.4 „Зали на художествена галерия – за изложба”, където в графа „Цена на услугата” се изписва „20,00 лв.”;

             - създава се нова т. 73.5 „Зали на художествена галерия – за концерт” където в графа „Цена на услугата” се изписва „100,00 лв.”;

            11. Точки 83,  83.1 и 83.2 се заличават;

            12. Точки 74, 75 и 76 се изменят, като в колона „Заплащане на цената” срещу всяка услуга се записва „При заявяване на услугата”, както следва:

 

74.

УСЛУГИ   ПРЕДОСТАВЯНИ   ОТ   РИМ - ЯМБОЛ

Цена на услугата

74.1

Цени за входен билет в експозициите на РИМ – Ямбол:

 

 

- вход за ученици, студенти  и пенсионери                                 

1,00 лв.

 

- вход за възрастни 

2,00 лв.

 

- групови посещения /над 20 души/ на ученици, студенти и пенсионери

0,50 лв. за 1 посетител

 

- групови посещения /над 20 души/ на възрастни

1,00 лв.за 1 посетител

 

- вход за Археологически резерват „Тракийски и античен град   Кабиле”, без посещение на експозиционната зала

 

0,50 лв.

 

- за ученици, студенти  и пенсионери  в експозиционната зала в Археологически резерват „Тракийски и античен град   Кабиле”

 

 

1,00 лв.

 

- за възрастни в експозиционната зала в Археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле”

 

2,00 лв.

 

- групови посещения /над 25 души/ на ученици, студенти и пенсионери  в експозиционната зала в Археологически резерват „Тракийски и античен град   Кабиле”

 

 

0,50 лв. за 1 посетител

 

- при посещение и на експозиционната зала в Археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле” 

вход за влизане в резервата не се заплаща

74.2

Цени за входен билет за участие в  „Музейна работилница”:

 

 

а)  вход за индивидуално посещение

2,00 лв.

 

б) вход за посещение на деца с придружител:

 

 

- 1 дете с придружител

2,00 лв.

 

- 2 деца с придружител

3,00 лв.

 

- 3 деца с придружител

4,00 лв.

 

в) вход за посещение на група

1 лв./за дете

74.3

Цена на беседа в музейните обекти на РИМ -  Ямбол:

 

 

а)  в експозициите в сградата на РИМ:

 

 

- за тематична (една изложба) беседа

3,00 лв.

 

- за обзорна беседа

5,00 лв.

 

- специализирана беседа

10,00 лв.

 

б)  в Археологически резерват „Тракийски и античен град   Кабиле”   

 

 

- беседа в музейната експозиция

3,00 лв.

 

- за панорамна обиколка в резервата с беседа 

3,00лв

 

- обзорна беседа включваща панорамна обиколка и експозиционна зала

 

5,00 лв.

 

- специализирана обзорна включваща и панорамна обиколка

 

15,00 лв.

 

в) изготвяне и изнасяне на лекции по заявка от училища, организации, фирми и други извън експозициите на музея

 

10,00 лв.

 

г)  участие на музеен специалист като екскурзовод при екскурзии

20,00 лв./ден

+ разходите му

74.4

Извънредно отваряне на музей за посещение

10,00 лв.

+ входни билети и евентуал. беседи

74.5

Безплатно посещение в експозициите на  РИМ – Ямбол:

 

 

- за деца до 7 г.

безплатно

 

- за хора с увреждания

безплатно

 

- официални гости на Община Ямбол и РИМ – Ямбол

безплатно

 

- представители на други музеи

безплатно

 

- всеки четвъртък

безплатно

 

- национални празници

безплатно

 

- празника на град Ямбол

безплатно

74.6

Използване на поселищния архив на РИМ - Ямбол

 

 

- еднократно за 1 ден

3,00 лв.

 

- абонамент – 1 година

15,00 лв.

74.7

Ползване на специализирания библиотечен фонд на музея:

 

 

- ползване на 1 книга

1,00 лв./ден

 

- изработване на писмена библиографска справка

10,00 лв./за брой

 

- ксерокопие формат А4  

0,10 лв./стр.

74.8

Извършване на консултации, справки рецензии от музейни специалисти

 

 

 

 

- изготвяне на историческа справка /предмет, събитие, личност/

10,00 лв.

 

- рецензия на научен текст

2,00 лв./стр.

 

-  консултации при организиране на събития свързани с историята и традиционната обредност от кметства читалища и други организации

 

 

30,00 лв.

 

- консултации при изработване на тематико -експозиционни планове 

 

30,00 лв.

 

- консултации при подготовка на реферати и курсови работи

 

10,00 лв.

 

- консултации при подготовка на дипломни работи

50,00 лв.

 

- консултации за извършване на събирателска дейност

30,00 лв.

74.9

Изготвяне на тематико-експозиционни планове за изложби по външни поръчки, където музеят не е съорганизатор

 

по договаряне от  100 до 600 лв.

74.10

Журиране на викторини, състезания, конкурси и др. на историческа тематика, където РИМ – Ямбол не е съорганизатор

 

 

20,00 лв.

74.11

Организиране и провеждане на радио- и телевизионни предавания в които РИМ – Ямбол не е съорганизатор, в рамките на работно време и с музейни специалисти

 

 

1,00 лв./мин., запис

74.12

Подготовка на материали за радио- и телевизионни предавания без прякото участие на музейни специалисти

 

30,00 лв.

74.13

Дигитално заснимане и сканиране:

 

 

- на ръкописи, архивни документи, книги и др.

2,00лв./стр.

 

- портрети и снимки

3,00 лв./бр.

74.14

Презаписи от фонетичния фонд на музея

1 лв./мин., запис

74.15

Предоставяне за ползване на негативи и диапозитиви на музея

 

2,00 лв./бр.

74.16

Прожекция на видео- и DVD филми собственост на РИМ – Ямбол

 

 

- в залите на музея 

5,00 лв.

 

- извън музея 

10,00 лв.

74.17

Ползване на технически средства на  презентиращо устройство, собственост на РИМ – Ямбол:          

 

20,00 лв./ден

74.18

Ползване на зала от външни лица и институции, когато РИМ – Ямбол не е съорганизатор :

 

 

-за учащи, бюджетни и творчески организации в областта на културата

 

15,00 лв./час

 

- за всички останали

30,00 лв./час

75.

Ползване на работни помещения и кабинети в музейните сгради за научноизследователска дейност от външни научни екипи по проекти, в които РИМ – Ямбол не участва

 

 

 

 

 

 

- за 1 помещение или кабинет

15,00 лв./ден

76.

Продажба на издания на музея, научни книги и рекламни материали и сувенири

по ценоразпис утвърден от директора

 

           13. В Раздел V на Приложение № 6 се правят следните изменения и допълнения, като в колона „Заплащане на цената” срещу всяка услуга се записва „При заявяване на услугата”:

           - Точка 105 „Изкопаване на гроб, полагане на покойника и оформяне на гроба в алея 35” се отменя.

 

 

 

Гробищен парк – гр. Ямбол – с включен ДДС за всички цени

 

Цена на услугата

 89.

Изкореняване от гробно място

- на дърво

- на храст

 

7,00 лв.

5,00 лв.

 90.

Озеленяване и оформяне на гроб

 

 

 90.1

Засаждане с материали на клиента на:

- цветя

- храст

 

 

2,00 лв. за 1 кв.м.

2,00 лв. за 1 брой

 

 

 90.2

 

 

Оформяне /орязване и прочистване/ на храст

 

 

2,00 лв. за 1 брой

 92.

Траурна церемония с граждански ритуал и ползване на траурна зала

25,00 лв.

 96.

Монтаж на паметници и огради от търговски фирми за едно гробно място

19,00 лв.

 99.

Ползване на хладилна камера

- за едно денонощие

- за всяко следващо

 

20,00 лв.

25,00 лв.

108.

Ползване на траурна зала в Гробищен парк

15,00 лв.

 

            14.  В Приложение № 6 се отменя Тарифата по точка 110.

 

§ 10. В Параграф 4 от Допълнителните разпоредби на Наредбата в края на изречението се поставя запетая и се допълва текста „с изключение на таксите в Раздел III, точка 3, подточки от 3.1 до 3.9.”

 

§ 11. В Параграф 5 от Допълнителните разпоредби на Наредбата думите „чл. 49” се заменят с думите „чл. 33”.

 

§ 12. В Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Ямбол, приета с Решение III-23 от 30.11.2011 г. параграф 5 се изменя така:

§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2012 г.”

 

§ 13. В Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Ямбол в чл. 13, ал. 3 текстът „ Разрешенията за поставяне се издават само за периода от 1 април до 30 октомври” се отменя считано от 1 януари 2012 г.

 

 

 

Сивкова – отр. вот – Гласувах „против” по една единствена причина. От получените разяснения от зададените въпроси при заседанията на комисиите аз не останах убедена, даже напротив. Възмутена съм от това, което налагаме на нашите най-малки деца. Изразих становището си и в комисията, и поради това е отрицателния ми вот. В Приложение № 3, за детска кухня трябва от 1,20 лв., които се плащали досега родителите, да се плаща 1,50 лв. С 0,30 лв. и то само заради едни пластмасови опаковки. Това е разход на година за около 500 деца, който в рамките на около 45 000 лв./ 46 000 лв. смятам, че общината можеше да направи, като една политика за най-малките ни и за подпомагане на техните родители.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на наредба за изменение и допълнение на НОРМД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Петкова - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Сивкова – Правя едно предложение §3 да стане §4, а §3 да добие следния вид: „ Чл.16, ал.1 се прави следното изменение: в т.2 думите 5 на сто се заменят с 3,3 на сто”. Искам да кажа за какво става въпрос, тъй като в рамките на комисията нямаше време да реагирам и аз специално да го поправя. Изменението, което предлагам касае чл.16 от нашата Наредба. И това при дарение на имущество, както и в случаите по чл.44, ал.2 от ЗМДТ: „Данъкът се начислява върху оценката на прехвърленото имущество в размер на...” И в т.2 е записано 5 на сто при дарение на лица извън посочените в т.1. Това кореспондира с чл.44, ал.3 от ЗМДТ, а размера е от 3,3 до 6,6 в чл.47 от ЗМДТ. Това е фактическата страна, но всъщност за какво става въпрос. Това е данъка при придобиване на имущество в случаите, когато хора се снабдяват с нотариални актове за сгради по обстоятелствена проверка. Политиката, която обяви г-н Славов за 2012 г. по повод на ромския квартал, доколкото стана ясно от общественото обсъждане е в посока стимулиране на нашите граждани, които живеят там, след влизане в сила на устройствения план те да се снабдят, да придобият собственост върху тези имоти, които в момента са общинска собственост. Но те, за да придобият собственост трябва да докажат права, като такива лица правоимащи, т.е. да се снабдят с нотариален акт за сградите там, където е възможно за тях да бъдат снабдени и тогава трябва по силата на тази точка да се плати този данък. Смятам, че с цел стимулиране на нашите съграждани и за да бъде събираем данъка, предлагам да е на минималния размер 3,3, това е предложението ми, благодаря.

Славов – Това предложение, което направи г-жа Сивкова, според мен не мисля, че е нито редно, нито удачно и ще обясня защо. Три години вече този данък 5% за придобиване на имущество по давност действа в община Ямбол и никой до момента не е имал никакви възражения, включително граждани или който и да е от ОбС. Не мисля, че нещо, което толкова години си ползвал без да му плащаш данъците, тъй като тук става дума за такъв имот, трябва да се придобива толкова лесно. Става дума, за да го обясним простичко - ползвали сте една къща 15 години, не сте плащали никакви данъци, защото тя не е била регистрирана никъде, правите обстоятелствена проверка така наречена, на база, на която правите констативен нотариален акт, което е допустимо по закон и сградата става търпима, пак по изискванията на закона и от там нататък започвате да си плащате данъците. Значи 15 години ползвате сградата без да и плащате данъците на общината, но в момента, в който си вземете нотариалния акт трябва да платите едни 5% данък. Г-жа Сивкова предлага тези 5% да станат 3,3%. Забравяме обаче, че 15 години или там над 10 години, човека или който и да е ползва от тази сграда, това имущество без да плаща нищо върху него, за разлика от всички останали, които са плащали. А пък още по-малко логично ми звучи в някаква привилегирована ситуация да поставяме ромите, т.е. да си го кажем циганите от циганския квартал, на които в момента разработваме ПУП. Привилегии, съжалявам аз го казах още от началото, ако някой търси от мен привилегии спрямо циганите или други малцинствени групи или каквито и да са те, аз ще съм последния, който ще се съгласи. Всички в тази държава, като се родим имаме равни права и равни задължения. И няма логика само, защото имаме такива намерения, които са синхронизирани точно със закона и с конституцията ние да даваме някакви привилегии и да намаляме данъка и това да ни бъде основния водещ мотив. Защото с този ПУП, който се разработва за циганската махала, за този квартал, всъщност ние изравняваме правата на живеещите там цигани с правата на всички други българи в целия град и задълженията обаче. Защото му даваш възможността да изпълнява най-голямото си задължение, да плаща данъците на общината и държавата. Досега той факт е, не е имал тази възможност. Със създаването на този план, с приемането на ПУП, всъщност на тези хора ще им се даде тази възможност. Включително да минат обстоятелствените проверки, да си извадят констативни нотариални актове или къщите да се обявят за търпими. Но и в двата случая се предполага, че те ще започнат да плащат данъци, защото и двата случая имат такова следствие. Затова аз не виждам логика и не сме се поколебали да го оставим същия, и за това ви призовавам да го гласуваме така, както е предложено.

Стефанов – Искам да изразя своето абсолютно несъгласие със завишаването на данък сгради от 1,2 на 1,5 ‰. Като мотивите ми са, че в един такъв период на криза и когато гражданите са достатъчно затруднени ние да ги натоварваме с допълнителни данъци най-малкото, което е неморално. Всички знаем, че на всичкото отгоре г-н Бойко Борисов се похвали на цяла Европа, че България е единствената държава, която в период на криза не вдига данъците. Само, че се оказва, че ние в Ямбол ги вдигаме. Така че, моето конкретно предложение е в §2 в чл.8, където се правят промените от 1,2 на хиляда, да си остане 1,2 на хиляда, а не да се завишава на 1,5 на хиляда. 

Славов – Очаквах подобна реакция конкретно и специално от г-н Стефанов, но очаквах в малко по-различна светлина. Явно за него изборите не са свършили и продължава предизборната кампания, и ще обясня защо. Това, което в момента беше цитирано, че го е казал премиера г-н Борисов, че България е единствената държава, която в процес на криза не вдига данъците, записах си го дословно. Извадено от контекста и сложено в нашата хипотеза, звучи много хубаво, само че това е казано изрично за данъците, които държавата контролира. Най-вече за данък ДДС и за данък печалба, което е факт, и което наистина създава възможности за един инвестиционен климат, и конкурентност на България на фона на всички останали Европейски държави. Когато, обаче говорим за конкретни местни проблеми, всички тук сме изправени и вие, и аз като кмет, заедно с екипа от ОА сме изправени пред една дилема. Всъщност какво искаме? Искаме да решаваме проблемите на хората или искаме да бъдем добри в очите на хората и те на втората, третата година да ни намразят, защото не можем да решаваме проблеми. Защото проблеми се решават с пари, те не се решават с приказки. Такъв тип решаване на проблеми, могат да бъдат решавани само от опозицията и от хора, които са опоненти. А не реално, когато на практика трябва да бъдат решени проблемите. Давам ви най-елементарния пример, предстои ни може би около февруари месец, да подпишем договор по ОПРР за Безистена и за археологическия резерват „Кабиле”. При 6 млн. лв. трябва да осигурим 300 хил. лв. за съфинансиране. Тези от 0,3 на хиляда са долу горе между 300 и 400 хил. лв. завишение за целия град. И ако направите една елементарна сметка, ако града ни е 80 000 души и са 350 хил. лв., толкова са с пребиваващите, не само постоянно живущите са 81 000 и малко по ЕСГРАОН. Това на година означава между 4 или 5 лв. допълнителна тежест на гражданите на година. Ако тръгнете надолу да го разбивате ще видите, че това не прави и едно кафе на месец. Но срещу това града ще има възможността да ремонтира и да направи Безистена и „Кабиле”. Това са атракции, от които целия град да печели и да има полза. На пръв поглед казано: „ние вдигаме данъците”, звучи толкова страшно, че не може да бъде. На втори прочит обаче, ако се види за какво вдигане става дума и какви ще са ползите от това мисля, че е абсолютно безпредметно изобщо да се коментира. В конкретния случай ние връщаме едно ниво на данъците от 2010 г., за което никой тогава от гражданите нямаше възраженията. Напротив парите, които влизаха всички видяха, че отиват и с тях се случват нещата, които гражданите очакват да се случват за тях. 2011 г. Предходния ОбС, да са живи и здрави всички го намалиха, защото идват избори. Ако сега си позволим същия лукс, защото това за общината ще бъде лукс да не го вдигнем, тогава наистина обричаме развитието на общината или го слагаме на карта. Защото едни 350 хил. лв., 400 хил. лв. за тази община не са малко пари. Ако нямаме тези 300 хил. лв. за съфинансиране на проекта за Безистена и „Кабиле”, ние губим 6 млн. лв., които Европа ни дава 1 към 1. И е много хубаво, когато някой излезе от тази трибуна, нека да има доблестта не само да каже „А”, а да стигне до „Я”, защото това са реалности. Данъка и данъчната оценка на частните имоти не е вдигана последните 3 години, т.е. няма никакво друго основание, даже и повече на база, на което да се злоупотребява на тази тема. И след това нещо много важно, кризата е криза, тя няма да е цял живот. Ако трябва да сме по-саркастични към себе си ние, откакто сме се родили живеем в криза. И през социализма си беше криза, и сега е криза, сравнявайки запада с България естествено. Но, ако сега имаме волята да отстоим това решение, то ще ни даде възможността да вземем едни европейски пари, от които града се нуждае и от които града никога повече няма да има възможност да вземе, от което ще спечели целия град. Да, може да търпим някакви дребни лишения 5 лв. на година, на жител на тази община. Но срещу тези 5 лв. ще спечелим много повече за нас и за децата си, и за родителите си.

Стефанов - реплика – Искам да се съглася с г-н Кмета, че когато се завишават данъците и когато тези постъпления влизат в бюджета на общината се използват за цели, които да удовлетворяват нуждите на гражданите, и подобряване на уличната инфраструктура, и т.н., да така съм съгласен. Искам да ви кажа, че аз съм вече втори мандат общински съветник и това, което току що чухте го слушахме в началото на предния мандат. Три години ние вдигахме такса смет, данък сгради и т.н., с ето такива хубави приказки какви интересни неща ще се случат. Оказа се обаче, че средствата не отиват за такива благородни цели, а просто се крадат...

Петкова – Това е реплика, следим времето за реплика.

Стефанов – От място може ли да се обаждат? Не може според мен.

Петкова – Той не е единствения и други редовно го правят.

Стефанов – Значи свидетелство за това, точно към точката с цел повишаване на данък сгради...

Петкова – Г-н Стефанов, времето ви за реплика изтече.

Стефанов – Ами като ме репликират от място няма как да се изкажа... Парите, които се събират не отиват по предназначение, защото един водопровод, вместо да струва 1 500 000 лв. е 4 300 000 лв...

Когато се крадат няма нужда да се вдигат данъците, това искам да ви кажа...

Петкова - Г-н Стефанов, това е извън точката...

Стефанов - Ами те делата са в съда.

Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова за промяна на съдържанието в §3.

Гласували      за – 9              против – 21                           въздържали се – 4

Не се приема.

Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-н Стефанов да отпадне §2.

Гласували      за – 13            против – 19                           въздържали се – 2

Не се приема.

Петкова - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 19            против – 10                           въздържали се – 5

Приема се.                 

 

Сивкова – отр. вот – Гласувах „против”, защото от получената информация в комисиите и от обясненията на г-н Славов не добих така убеденост, че трябва да завишим от 1,2‰ на 1,5‰. Защото единствения мотив е, че приходите на общината значително са спаднали и че имаме да реализираме различни инфраструктурни проекти. За Ваша информация г-н Славов, колегите са свидетели на заседанието, което се проведе, поисках информация от г-жа Тодорова относно събираемостта на този данък, процента спрямо плана. Беше ми отговорено, че тя няма информация и ми беше обещано до днешната сесия да получа такава, каквато не съм получила. Това е моето становище.

Стефанов – отр. вот – Колеги, гласувах отрицателно. Не ми дадохте възможност преди малко да кажа преди гласуването. Първо да честитим на гражданите по-високия данък благодарение тук на едно мнозинство, те си го знаят, но пак ще кажат, че е някакво продължение на предизборната кампания и т.н. Колеги, гласувах „против”, защото средствата, които се събират не се използват по предназначение и това го доказват делата в съда. Защото парите, които се събират като данъци на хората след това потъват в джобовете на разни приближени фирми. Затова гласувах „против”. И тези неща, за които г-н Славов говори се постигат с едно по-добро управление на средствата, които имаме. Защото Вие сте свидетели как преди малко гласувахме едно ново удължаване и плащане на заема по фонд ФЛАГ. Искам да ви кажа, че държавата ни санкционира точно заради това недобро управление на средствата и ние не трябва да компенсираме това недобро управление на средствата със завишаване на данъка на гражданите. Затова гласувах „против”.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Ямбол в сила от 1 януари 2012 г.

            § 1. В чл. 7  се правят следните допълнения:

            В ал. 1 в края на изречението след думите „по чл.8, т. 1 от Закона за устройство на територията” се добавя „и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.”

            § 2. В чл. 8 се правят следните изменения:

            1. в т. 1 думите „1,2 на хиляда” се заменят с „1,5 на хиляда”;

            2. в т. 2 думите „1,2 на хиляда” се заменят с „1,5 на хиляда”

            § 3 Чл. 27 се изменя така:

            „Чл. 27 Размерът на туристическия данък  за средствата за подслон и местата за настаняване на територията на общината се определя както следва:

            1. категория 1 звезда – 0,50 лв. за нощувка;

            2. категория 2 звезди – 0,70 лв. за нощувка;

            3. категория 3 звезди – 0,90 лв. за нощувка;

            4. категория 4 звезди – 0,90 лв. за нощувка;

            5. категория 5 звезди – 0,90 лв. за нощувка.”

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на план сметка за разходите на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа и поддържане чистотата на територии за обществено ползване и определяне размера на ТБО за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Петкова - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Миланов – Вземам думата за процедура да гласуваме анблок. И ще се възползвам за още нещо. Г-жо Председател, искам да Ви направя забележка, че в тази зала много се говори от място, особено някои хора. Имам процедурно предложение да гласуваме анблок предложението за решение.

Банков – Колеги, аз мисля, че не трябва да гласуваме анблок, защото тук се касаят няколко точки. Веднъж е за план-сметката, втори път е за определянето на таксата за битовите отпадъци и определянето на контейнерите, и има още 5, 6 точки, които може да разделим с отделно становище. Разбирам, че политиката, която сте приели е завишаване на данъците, 2012 г. ще бъде хубава. Това не е изказване, ще се обоснова защо искам да го разделя. Предлагам да не го гласуваме анблок, тъй като тук точките имат различно естество. План-сметката¸ определените такси, които са и освобождаване от такси. Тъй като аз разбирам, че 2012 г. управлението е тръгнало да завишава данъците, за да си търси приходи, с 25% вече вдигнахте цената на детската млечна кухня, данък сгради го вдигнахте с 25%. Тук се каните да вдигнете с 50% данъка на физическите лица, с 40% данъка на юридическите лица. Явно бизнеса ще се развие добре това, което искате и набързо да го претупате. Добре, претупайте го, но те ще знаят, че от 2007 г. два пъти по 25% е вдигана такса смет и сега още 50%.

Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Миланов за гласуване анблок проекторешенията.

Гласували      за – 21                        против – 11                             въздържали се – 1

Приема се.

      Петкова - Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21                        против – 13                  въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот?

Приема се.

 

Сивкова – отр. вот – Гласувах „против”, защото не съм съгласна размера за таксата на жилищни и нежилищни имоти на граждани да се завиши от 1,33‰ на 1,99 ‰. Считам че, предложението е немотивирано и неубедително. Не е доказана необходимостта от извършване на следните разходи. В план-сметката по т.2 /изчита точката/ от 476 474 лв. за миналата година 908 118 лв. В тази позиция в частта, в описанието на мотивите, а и на комисията им, тук отварям скобата да благодаря все пак, че ни беше предоставена тази справка, тъй като на комисията на заседанието не ни беше отговорено на тези въпроси, така че продължавам. Не е мотивиран обема по т.3.2 и по т.3.3 /изчита точката/, като говорим за един обем за 2011 г. от 2 800 куб.м., сега става на 7 000 куб.м., общо двете позиции правят от 35 000 лв. миналата година, правят 90 000 лв. тази година. Не е доказана необходимостта, говоря законно със съответните документи по т.3.10, където от един размер на 1 500 куб.м. за миналата година се отива на 3 000 куб.м. или това е размер от 35 000 лв. За да бъде законно извършен този разход трябва да се спазят всички процедури със съответните проекти, с разрешения и съответно доказани обеми това, което не го намирам в мотивационната част и не получих отговор на комисията. В частта почистване на улични платна или това е план-сметката по т.3, не е доказана необходимостта от завишаване обема по т.4.5 от 20т. на 700т. и не е доказана необходимостта от автометене на тротоари. А съответно за почистване на обществени тротоари ръчно и други се планират 472 800 лв., и отделно за автометене на тротоари още 21 000 лв. Никъде не получих отговор, по скоро не прочетох и не ми беше дадено обяснение, като един разумен мотив, поради което гласувах „против”.

Стефанов – Първо, отново да честитим на нашите съграждани новата по-висока такса смет...

Петкова – Вече го направихте, по същество.

Стефанов – И да Ви кажа, че точно преди 4 години тези приказки ги слушахме отново тук от г-н Славов, колко е по-добре да се завиши такса смет, защото града щял да бъде по-чист и по-добре поддържан. Само че на третата година, знаете ли какво се установи? От 1 млн. лв., които ние събираме от гражданите и плащаме на фирмата, за да чисти града, 625 000 лв. тя ги прибира като чиста печалба, естествено даже и неправомерно. Но 4 години ние ги плащахме тези пари, по-точно четвъртата година ние занижихме таксата смет точно с тези мотиви. Никой не може да ме убеди, че след като 2/3 от парите, които сме събирали на гражданите за такса смет са отивали в джоба на една близка фирма, на една частна фирма сега трябва да повишаваме. И какво направихте Вие сега, отново вдигнахте таксата смет, за да напълним джоба на друга фирма. Имайте малко отговорност към хората, които са Ви избрали.

Славов – Тъй като се казаха много неистини, просто няма как да не взема отношение, за да се обясни всъщност за какво става дума. Както преди малко констатирах, някои се опитват да продължат кампанията по изборите. Колкото и да им е неприятно, те минаха. Всички други приказки са просто така да запълваме тишината и нямат никаква стойност, но има едно нещо, което си заслужава да се каже и то беше обърнатото внимание на г-жа Сивкова. На г-н Стефанов са безпредметни да ги коментираме. Това, което г-жа Сивкова коментира, ще започна първо с факта, който е проверим от всеки един от вас. Интернет е отворена врата, може още сега след заседанието да влезете и да проверите. Единствения град, община с размерите близки до Ямбол е Добрич. Малко по-голям е, може би с 10 000 жители, не съм убеден дали е толкова към настоящия момент, но е малко, по-малко по територия. И като обем на извършваните дейности във всичките и измерения сметосъбиране и сметоизвозване, и метене, и почистване на територията на града, са може да се каже идентични. Към настоящия момент, за тази година община Добрич по приета план-сметка, гражданите имат 2,5‰, а бизнеса 7‰., при 90%, да не кажа 100% идентичност на двата града, на двете общини във всички отношения. Община Ямбол като такса смет, промил на гражданите за частни имоти и бизнес има една от най-ниските в държавата. И сега подобен начин на фриволни изказвания и популизъм в буквалния смисъл на думата от тази трибуна пак не звучат сериозно, освен и единствено, когато някой се опитва да прави политика, т.е. да политиканства. Г-жа Сивкова, в качеството и на зам. кмет на община „Тунджа” и е пределно ясно за какви суми става дума, тези които тя цитира, тъй като те са в нейния ресор, като зам. кмет на Община „Тунджа”. Има две суми за поддържане на депото, които държавата задължително събира от всяка една община на територията на Република България, която не извършва предварително третиране на отпадъците, т.е. сепариране и която няма изградени депа, дали са общински, регионални е без значение. По европейски изисквания миналата година община Ямбол плати 162 000 лв., които се събират по сметка в МОСВ, като партида на името на Община Ямбол, и които тя ще може да ползва в бъдещо време за дейност оказана нормативно с решение на Министерски съвет, и публикувана в държавен вестник, след като покрие тези изисквания. Прогресивно тези санкции да ги нарека, всяка година се вдигат и това е записано в нормативните документи. Миналата година сме платили 162 000 лв., тази година трябва да платим 486 000 лв., поради факта, че не сме изпълнили тези две основни изисквания на Европа при синхронизирано законодателство в България. Не сме изпълнили тези изисквания на българското законодателство. Не защото така ни е дошло на акъла да тръгнем да изчисляваме едни повече пари и да вдигаме таксата смет, напротив, заради това, че предния ОбС на община Ямбол нямаше волята да вземе решение да стартираме максимално бързо процедурата по изграждане на регионално депо. За моя голяма радост и удовлетворение настоящия вече ОбС взе такова решение и нещата си вървят по пътя. Надявам се и в един момент тази година, началото на другата да има изградено регионално депо, което да се ползва от община Ямбол и тези санкции да отпаднат. Същия проблем стои пред Община „Тунджа”, г-жа Сивкова може да сподели. И Община „Тунджа” е санкционирана, казвам го образно санкция по същия начин, както всяка една друга община в държавата със суми идентични за всяка, т.е. пропорционално за всяка една община зависимо от параметрите на общината. Колкото до другата дейност, как така изведнъж събирането на отпадъци от локални замърсявания, т.е. от микро сметища е скочила пъти от 20т. на 700т. Тук е виновника за тази голяма недомислица и грешка, това е г-н Банков, много добре знае. В предното решение 2010 г. накрая, когато трябваше да се вземе решение за план -сметката по предложение на г-н Банков от около 500т. мисля, че се намалиха на 20т., пак с една единствена цел, че тогава идваха избори. Защото залагането на 20т., това са нерегламентирани сметища на територията на община Ямбол, 20т. е един голям камион. Такива, каквито сме свикнали да гледаме вече навсякъде. Ако някой успее да ме убеди, че микро сметищата на територията на община Ямбол за 1 година, дори само от личния си житейски опит и наблюдения, които има и вижда изхвърлените строителни отпадъци край казаните всяка сутрин или всяка вечер, от началото на пролетта или до края на есента, когато се извършват ремонти в къщите. Ако някой ме убеди, че всичките тези микро сметища на територията на целия град за една година са 20т., нека да го каже тук от трибуната и да обясни за какво става дума. За това числото е 700т., за тези микро сметища и за това се вдигат.

Петкова – Много ви моля колеги, когато Ви дам думата за изказвания, обсъждания, недейте мълча и след като гласуваме тогава да ставате и да се изказвате. Това не е редно наистина. Всичко това, което се изказа досега, включително и предстоящото изказване имахте време да го направите преди да се гласува точката.

Банков – Аз искам да обърна внимание, ако не бяхте дали думата на кмета наистина извън правилника, и аз съм така като него ще взема думата. Колеги, наистина аз също гласувах отрицателно. Но цялото становище на нашата група БСП е, че това е една наглост от страна на ОбС да вдигне таксата смет, както за физически лица, така и за юридически лица. Защото 2008, 2009, 2010, 2011 г. фирмата, която обслужваше направи по 620 000 лв. печалба на година. Интересното е сега, ако видите единичните цени, които ни се залагат за 2012 г. са същите. Залага се същата една такава печалба от 620 000 лв. И тук ни манипулират с едни 400 000 лв., които трябва да внесем такса, те са тук вътре. Аз очаквах, че наистина новото ценообразуване след поръчката, която е проведена септември месец ще бъде на реални цени. Между другото ние обсъждахме 2010 г. и установихме, че три, четири пъти са завишени тези цени. Но си спомням, че и от 2008 г. кмета провежда тази политика, като казва, първите му думи бяха, вие не знаете, но тези, които са били: „Никой няма да дойде да чисти града за по-малко от 1 млн. лв.”. Тогава града се чистеше за 700 000 лв., казвам метеше, станаха 1 200 000 лв., няколко години 1 200 000 лв. Миналата година, когато кмета поиска 3 200 000 лв. наистина, защото беше изборна година и трябваха повече пари. Ние намалихме обемите тогава, за това, за което сега говорим и го направихме 2 600 000 лв., т.е. колкото 2010 г. се плаща, колкото 2009 г. се плаща. Фирмата пак и миналата година, макар намален промила на 1,33, тя си взе печалбата 600 000 лв. Тук сега се взима тази печалба, но с нова фирма ямболска и се натоварваме с 400 000 лв. Затова ви казвам, че е наглост и манипулация, което се говори. Да, изборите минаха, които гласуваха, след това гражданите са гласували затова управление да си го носят на гърба. Но ние като група общински съветници никога няма да се присъединим. Защото какво направихме сега, ако си спомняте преди малко гласувахте, ако сте забелязали разбира се. Аз не ви обърнах внимание, че гласувахте едно доплащане от собствени средства, ако не стигнат средствата, но ние на тази фирма ще им дадем парите. А защо тук не говорим за собствени средства, а търсим от гражданите? Тук кмета ни заблуждава със съфинансирането, че ни трябвали пари за данък сгради. Извинявайте, имахме приходи заложени 7 млн. лв., които да продаваме. Имаме приходи, които дойдоха по програма ФАР, но къде отидоха? Тези пари, които ние тогава платихме за програма ФАР, дойдоха от капиталовите разходи. Защо не ги върнем пак в капиталовите разходи? Никой не каза къде отидоха. Някой, ако разбирал щял да ги намери, всичко е манипулация. Така че, изборите са минали, това не е политика, както казва кмета. Да, става въпрос за много пари. Разхвърлете на 70 000 граждани, по 10 лв. не са много. Но като цяло излизат над 1 млн. лв., които ние или вие сега като взехте решение, защото взехте решението за доплащането, взехте решението 500 000 лв. ние да доплатим със собствени средства, това което европейските пари трябваше да ни дадат, нали? Ами другите проекти? Слагайте по 10%, защото се финансират сега, говорихме за Безистена бил 5%, 300 000 лв. Така че, всичко е манипулация наистина. Но манипулация, която ви се говори от тук трябва възприемем като нещо нормално. Не може при 2 600 000 лв. да направим 600 000 лв. печалба и да вдигаме на 3 млн. лв. за някакви си 400 000 лв., като повод. Това са 50% вдигнати. Казвате другите общини, ами направете справка. Другите общини си запазиха таксите, дори някои ги намалиха. Вижте сега, мен не ме интересува колко са били и защо са ги намалили. Мен ме интересува, че при 2 600 000 лв. правим 600 000 лв. печалба, при 3 млн. лв. Защо го правим 3 млн лв. при 600 000 лв. печалба, която ни е осигурена, която е отчетена и доказана? Затова ще има и присъди, разбира се. Така че, мен това ме интересува. Не ме интересува кой колко процента плащал. Въпроса е, че нашите съграждани ще плащат 25% повече от 01.01.2012 г. данък сгради, ще плащат с 50% повече такса смет, ще плащаме 500 000 лв. от нашите собствени приходи по ФЛАГ, това което не сме свършили. Така че, ако не става въпрос наистина за политика, става въпрос за много пари. И ние общинските съветници от БСП няма да се включим в тази игра, който иска да се включва. И ние сме против това, и нека гражданите, след като го харесват да си го плащат, да си гласуват. Изборите ясно и категорично доказаха и вие категорично без никакво шикалкавене гласувахте, аз ви разбирам. След като за това са ви избрали, гласувайте.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1 т. 2, 3 и 4 и чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 14 от Наредбата за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ямбол,  чл. 3, ал. 4 т. 1 от  от Наредба № 14 от 15 ноември 2010 г. на МОСВ и МФ и чл. 6, ал. 1 от ПМС № 207 от 16 септември 2010 г.:

 

            1. Одобрява план-сметка за разходите за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2012 г. в размер на 3 022 450 лв. на основание разчет, съгласно Приложение № 1, от които:

            - за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 1 123 345 лв.;

            - проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци и за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и чл.71е от Закона за управление на отпадъците – 908 118 лв.;

            - за почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 990 987 лв.

 

 

 

ПЛАН – СМЕТКА

за приходите и необходимите

разходи на Община Ямбол за

дейностите по управление на отпадъците,

за 2012 г.

 

Годишна цена на услугата за 2012г. /с ДДС/

 

Цена на услугата за 1 месец за 2012 г.            /с ДДС/

I.

ОБЩО ПРИХОДИ  за 2012 т

3 022 450

251 871

 

 

 

 

II.

ОБЩО РАЗХОДИ, в.т.ч.

3 022 450

251 871

1.

Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им

 

1 123 345

 

93 612

2.

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци и за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и чл.71е от Закона за управление на отпадъците

 

 

 

 

 

908 118

 

 

 

 

 

75 677

 

 

3.

Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване

 

 

 

990 987

 

 

82 582

 

            2. Таксата за битови отпадъци за 2012 г. се определя пропорционално върху данъчната оценка на жилищни имоти на гражданите и предприятията и  нежилищните имоти на гражданите с нестопанска цел и пропорционално върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка за нежилищни имоти на предприятията.

            3. Определя размера на такса за битови отпадъци за 2012 г. за всяка услуга поотделно, на основание финансов разчет, съгласно Приложение № 2 както следва:

 

       № по ред

 

Наименование на услугите

Размер на такса за жилищни имоти

Размер на такса за нежилищни имоти на граждани с нестоп. цел

Размер  на такса за нежилищни имоти

1.

събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им

 

0,94

 

0,94

 

1,23

2.

проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци и за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и чл.71е от Закона за управление на отпадъците

 

 

 

 

0,63

 

 

 

 

0,63

 

 

 

 

1,23

3.

почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено            ползване

 

 

0,42

 

 

0,42

 

 

1,17

 

Общо:

1,99

 

1,99

 

3,63

 

            4. Определя такса битови отпадъци за 2012 г. в левове в зависимост от броя и вида на декларираните съдове за събиране на битови отпадъци, съобразно обявената честота за извозване за нежилищни имоти, както следва:

 

 

За събиране и транспортиране на битови отпадъци и поддържане и експлоатация на

депата

 

За поддържане

чистотата на

терит. за обществено

ползване

1

2

3

4

5

6

7

Вид на съда

Обем

3)

Ед. цена

за 1 бр.

съд –

(лв./

еднократно)

Периодичност на извозване/

пъти годишно

Цена за годината

лева с ДДС            

Промил

 

1.

Контейнер тип

“Бобър”

 

 

1,1

 

6,05

 

365

 

2208.00

 

 

1,17 промила

2.

Контейнер тип

“Бобър”

 

 

1,1

 

6,05

 

182

 

1101.00

 

  1,17 промила

 

 

3.

Контейнер тип

“Бобър”

 

 

1,1

 

6,05

 

122

 

738.00

 

1,17 промила

4.

Контейнер пластмасов

 

 

0,24

 

1,32

 

122

 

161.00

 

1,17 промила

5.

Контейнер

„Мева”

 

 

0,11

 

0,61

 

122

 

74.00

 

1,17 промила

 

 

 

            5. Таксата за битови отпадъци за 2012 г. за имотите публична общинска собственост на община Ямбол, молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната, читалищата, сградите на Българския червен кръст и на държавните училища в общината, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел или отдадени под наем, както и за предприятия и/или организации на инвалиди, се определя пропорционално върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка за нежилищните им имоти, намалена шест пъти спрямо пълния размер на таксата. Намаления размер на таксата се прилага съответно и за части от посочените имоти.

            6. Определя период за превеждане на отчисленията по чл. 71е от ЗУО веднъж  на 4 месеца.

            7. При реализиране на преходния остатък в края на 2011 г., същият да се разпредели пропорционално на разходите по план-сметката за 2012 г.

            8. С приходите от таксата за битови отпадъци, които се отнасят за предходни години, приоритетно се разплащат неразплатени разходи към 31.12.2011 г. и със същите се завишават разходите по план-сметката за 2012 г., пропорционално на разпределението им за предходната година.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно съгласуване на Годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов – Имам предложение, което щях да направя в началото на сесията, но по лични причини, както и се извиних закъснях, когато приемахте дневния ред. А сега имам предложение тази точка да я отложим за разглеждане на следваща сесия на ОбС. Само преди няколко дни приключи междинния одит на сметната палата, на община Ямбол, където бяха разгледани и една част от второстепенните разпоредители на общината. Второстепенните разпоредители на бюджета, разбирайте детски градини, училища, културни институции. В една част от тях бяха констатирани сериозни отклонения в начина, по който се водят счетоводствата, начина по който се отчитат разходваните средства, поради което този план годишен за дейността на вътрешния одит беше внесен преди да завърши тази междинна проверка на сметната палата. Ще се наложи в чисто работен подход да се промени плана и да се наложи в по-голяма част контрол на второстепенните разпоредители в бюджета. Тъй като идеята за вътрешния одит така, както е по закон е да се изпълнява финансов контрол върху дейността на самата община и на всички второстепенни разпоредители на бюджета в общината. Затова с молба от моя страна като вносител да бъде отложена тази точка за следващо заседание на ОбС. Аз не мога да го оттегля при вечен гласуван дневен ред. Можех да го направя в началото, за което се извиних, че закъснях. При вече гласуван дневен ред мога да поставя само на вашето внимание аргументите и молбата да бъде гласувано на следващо заседание.

Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-н Славов за отлагане на точката за следващо заседание.

Гласували      за – 24            против – 7                               въздържали се – 1

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Отлага за следващо заседание.

 

 

 

      Петкова - Поради изчерпване на дневния ред закривам петото заседание на  ОбС Ямбол.

 

           

           

 

           

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                              д-р Т. Петкова

 

                                                          Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                  Ан. Господинова