ПРОТОКОЛ № VІІІ

 

            Днес, 28.03.2012г. съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0003/22.03.2012г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  35, отсъстваха 2 -

1. Николай Димитров Пенев

2. Стоян Проданов Иванов

            На заседанието присъства г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол.

Кворум в 9.10 часа 35 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол г-жа Татяна Петкова откри осмото заседание на Общинския съвет.

            Петкова – Постъпило е предложение за директно излъчване на днешното заседание на ОбС Ямбол от телевизия „Диана”.

            Подлагам на гласуване предложението за пряко излъчване на днешното заседание.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

            Георгиева – Искам да изкажа мнението си за получени отговори на питания. Относно изменението на ДМА на „Обществен паркинг” АД не съм удовлетворена от отговора, тъй като в него се обяснява, че е допусната счетоводна грешка, която след това е коригирана, не разполагам с документите и имам основания да изразя съмнение. Относно концесията с „Бора еф ай” за комплекс за отдих и спорт в ж. к. „Хале” също не съм удовлетворена, тъй като не е подписан приемо - предавателен протокол. Имало изпратено писмо, което не е получено от концесионера и върнато в Община Ямбол. Има и други способи за уведомяване и действия, за да се влезе във владение на имота. (отговорите са приложени към материалите по заседанието)

            Сивкова – Чете питане относно задължение на кмета на общината по ЗМСМА да представи програма за управление. (приложено)

            Карска – Чете питане относно актуализацията на общинската програма за управление на отпадъците и избор на изпълнител на дейности по нея. (приложено)

           

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.       Предложение относно внасяне предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане персонална пенсия на детето Християн Нейков Георгиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

2.       Предложение относно изразяване мотивирано становище на ОбС Ямбол по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Керанка Димитрова Тонева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

3.       Предложение относно приемане на отчет за организацията и дейността на МК БППМН при Община Ямбол през 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.       Предложение относно определяне състава на Общински съвет по наркотични вещества.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.       Предложение относно актуализация на Общинска програма за управление на отпадъците, с период на действие 2008 – 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.       Предложение относно одобряване на ПУП - ПП за трасе на ел.пр. линия ниско напрежение за захранване на обект в местност "Покрития кладенец".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.       Предложение относно отдаване под наем на част от имот ПОС, търговски обект в Дом за стари хора.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.       Предложение относно продължаване срок на действие на договор за наем на земеделски земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.       Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Иваго България" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.   Предложение относно определяне оценка на допълнително право на строеж по искане от Въла Тодорова Байчева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.   Предложение относно определяне оценка на допълнително право на строеж по искане на ЕТ "Митка Стефанова".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.   Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот - ул. „Хан Тервел, бл.14, вх.Б, ет.4, ап.38.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.   Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот – ж.к. „Диана”, бл.23, вх.В, ет.4, ап.47.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.   Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот - жк „Хале”, бл.2, вх.А, ет.3, ап.8.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.   Предложение относно съгласуване на Годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.   Предложение относно приемане на Правилник за устройството и дейността на ОП „Комунални дейности".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.   Предложение относно предоставяне възмездно право на ползване на имот ЧОС на Иван Митков Стоянов за разполагане на пчелни семейства.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.   Предложение относно прекратяване на съсобственост чрез замяна върху обект на ул. „Каранова” № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.   Предложение относно утвърждаване протоколи и класиране от конкурси за избор на управители на „ДЦ № 1” ЕООД и „ДКЦ - 1 Ямбол” ЕООД..

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

 

 

            Петкова - Имате думата по дневния ред. Няма желаещи за промени и допълнения. Предлагам да гласуваме анблок точките от дневния ред. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 30                        против – 3                             въздържали се – 1

Приема се.

            Петкова – Подлагам на гласуване целия дневен ред анблок.

Гласували      за – 29                        против – 3                             въздържали се – 2

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.       Предложение относно внасяне предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане персонална пенсия на детето Християн Нейков Георгиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

2.       Предложение относно изразяване мотивирано становище на ОбС Ямбол по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Керанка Димитрова Тонева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

3.       Предложение относно приемане на отчет за организацията и дейността на МК БППМН при Община Ямбол през 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.       Предложение относно определяне състава на Общински съвет по наркотични вещества.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.       Предложение относно актуализация на Общинска програма за управление на отпадъците, с период на действие 2008 – 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.       Предложение относно одобряване на ПУП - ПП за трасе на ел.пр. линия ниско напрежение за захранване на обект в местност "Покрития кладенец".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.       Предложение относно отдаване под наем на част от имот ПОС, търговски обект в Дом за стари хора.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.       Предложение относно продължаване срок на действие на договор за наем на земеделски земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.       Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Иваго България" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.   Предложение относно определяне оценка на допълнително право на строеж по искане от Въла Тодорова Байчева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.   Предложение относно определяне оценка на допълнително право на строеж по искане на ЕТ "Митка Стефанова".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.   Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот - ул. „Хан Тервел, бл.14, вх.Б, ет.4, ап.38.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.   Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот – ж.к. „Диана”, бл.23, вх.В, ет.4, ап.47.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.   Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот - жк „Хале”, бл.2, вх.А, ет.3, ап.8.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.   Предложение относно съгласуване на Годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.   Предложение относно приемане на Правилник за устройството и дейността на ОП „Комунални дейности".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.   Предложение относно предоставяне възмездно право на ползване на имот ЧОС на Иван Митков Стоянов за разполагане на пчелни семейства.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.   Предложение относно прекратяване на съсобственост чрез замяна върху обект на ул. „Каранова” № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.   Предложение относно утвърждаване протоколи и класиране от конкурси за избор на управители на „ДЦ № 1” ЕООД и „ДКЦ - 1 Ямбол” ЕООД..

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно внасяне предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане персонална пенсия на детето Християн Нейков Георгиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 35                      против – няма           въздържали се – няма

            Приема се.    

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Християн Нейков Георгиев, гр. Ямбол, к-с „Възраждане” 22-Д-4.

 

 

           

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно изразяване мотивирано становище на ОбС Ямбол по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Керанка Димитрова Тонева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Йоргова – Имам въпрос към вносителите на това предложение какви са мотивите им за предложеното решение.

В. Славов – Платена е главницата, а се иска опрощаване на лихвите. Комисията счете, че няма основание след като е платена основната сума да не се платят и лихвите.

Йоргова – Не ми станаха много ясни мотивите на комисията и питам запознати ли сте с всички обстоятелства по този въпрос, за какво е задължението, какво се плаща, положението на молителя?

Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 23                      против – 5                 въздържали се – 2

            Приема се.    

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Предлага на Президента на Република България да не опрости задължението, лихви към сума от неправомерно получена пенсия на Керанка Димитрова Тонева от гр. Ямбол, ул.  „Генерал Заимов” бл.4, ет.4, ап.10.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на отчет за организацията и дейността на МК БППМН при Община Ямбол през 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Сивкова – Изказването ми е продиктувано от последното изречение на отчета, където се казва, че децата са най-ценното за нашето общество и наша първа грижа. Отчета е изключително подробен, съдържа много информация и е хубаво да стане достояние и на нашите съграждани, защото местната комисия е свършила доста работа през годината. Отчета е изключително прецизен и не е подходено формално. Със 129 деца е работила МК, това е тревожно, става въпрос за кражби и неправомерно шофиране. Особена роля играят в процеса на работа с децата дванайсетте обществени възпитатели и затова препоръчвам на ОА да финансира мероприятия за повишаване квалификацията  и уменията на тези възпитатели. Тази мярка е най-ефикасна, както се оказва. Удовлетворена съм да прочета, че не са констатирани употреба на наркотични вещества и членуване в екстремистки и радикални организации. Дано тази тенденция се запази. Благодаря за тази информация и предлагам да бъде публикувана.

            Карска – Според мен МК е с вързани ръце, информацията се предлага от едно лице Тенко Боев и според мен има сито и не всичко достига до комисията. В нея има много млади хора, педагози, които пряко трябва да се занимават с децата, да се промени този стар комунистически метод.

Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 32                      против – няма           въздържали се – 1

            Приема се.    

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.2 от ЗБППМН приема за информация             Отчета за организацията и дейността на МК БППМН при Община Ямбол през 2011г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно определяне състава на Общински съвет по наркотични вещества.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Сивкова – Имам въпрос по т.2 от проекторешенията. Съвета по наркотични вещества трябва да изработи правилник и програма за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества. Има ли Общината Стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества въз основа на която да стане това?

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок точките от проекторешението. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 27                        против – 4                 въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя анблок.

Гласували      за – 28                      против – 3                 въздържали се – 2

            Приема се.    

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 15, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества:

            I. Общински съвет Ямбол определя състав на Общинския съвет по наркотични вещества, както следва:

            Председател: Красимира Петрова – зам. кмет на Община Ямбол

            Секретар: Камен Андонов – психолог, досегашен секретар на Общински съвет по наркотични вещества       

            Членове:         1. Георги Георгиев – прокурор в Районна прокуратура Ямбол;

                                    2. Николай Кирков – съдия в Районен съд Ямбол;

                                   3. Пламен Коджабашев – инспектор в РУП Ямбол;

                                   4. Мирослав Величков – инспектор, сектор „БОП” ГДБОП;

                                   5. Наньо Нанев – завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура;

                                   6. Елена Даскалова – гл. инспектор „Наркотични вещества и лекарствена политика”, Дирекция „Медицински дейности” РЗИ Ямбол;

                                   7. Гергана Георгиева – Областна организация на Български Червен Кръст Ямбол;

                                   8. Здравко Динев – ст. експерт РИО на МОМН Ямбол;

                                   9. Катя Влахова – соц. работник, отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” Ямбол.         

            II. На основание чл.21, ал. 1, т. 1 от Правилника за организация и дейността на Националния съвет по наркотични  вещества, Общинския съвет по наркотични вещества, след сформирането си, да разработи и предложи за приемане в Общински съвет Ямбол, Правилник за работата на Общинския съвет по наркотични вещества и Програма за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно актуализация на Общинска програма за управление на отпадъците, с период на действие 2008 – 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Сивкова – Тази актуализация е необходима, тъй като Община Ямбол е водещата при организацията на регионалното депо, но според мен не е актуализирана или е направена просто формално. Количествата генерирани отпадъци, строителни и производствени, не са актуализирани за 2011г. На стр. 40 не са актуализирани кодовете на отпадъците, които са приемани на депото, производствени и строителни. Имам информация и зная, че изключително непрецизно се посочват количествата на отпадъците. Некоректно е записано и на стр.58, мерки за прогресивно нарастване на ТБО, не може в общински съвет да се предвиждат мерки за прогресивно нарастване на ТБО. Плана за действие е изготвен изключително формално и реално не е актуализиран. Например т.9 – 2010г., инсталация за сепариране – 2012г., съоръжение за рециклиране на строителни отпадъци – 2011г. и т.н. Моля, колегите от ОА, представяйки тази програма на по-високо ниво да поправят тези неща, защото е несериозно да приемаме актуализация, а това да не е направено.

            Славов – Съгласен съм с г-жа Сивкова, мой пропуск е, че не съм прочел задълбочено програмата. Оттеглям предложението за решение, ще остане за следващо заседание, тъй като не коректно да приемаме такава програма.

 

Предложението за решение беше оттеглено от вносителя.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно одобряване на ПУП - ПП за трасе на ел.пр. линия ниско напрежение за захранване на обект в местност "Покрития кладенец".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Сивкова – Изразявам становището си относно информацията, която ни се предоставя като принципал на собствеността и органа, който приема решения за разпореждане с тази собственост. Не е достатъчна техническата информация по това предложение. Трябва да знаем най-малко дължината на трасето и площта на сервитута. Нито в решението, нито в другите материали, които гледахме на заседанието на ПК става ясно това. Ще помоля за напред да имаме тази информация.

Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 28                      против – 3                 въздържали се – няма

            Приема се.    

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и във връзка със заповед № ТУ 02/0071/03.11.2011г на Кмета на Община Ямбол и протокол № 1/19.01.2012г на Експертен съвет по устройство на територията при Община Ямбол, Общински съвет гр. Ямбол  одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план за трасе на електропроводна линия на ниско напрежение, кабел 1 кV за захранване на обект в ПИ 87374.72.27 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Покрития кладенец”.

            Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30 - дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно отдаване под наем на част от имот ПОС, търговски обект в Дом за стари хора.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                      против – няма           въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.    

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС, отдава под наем чрез публичен търг с тайно наддаване Помещение за търговска дейност с хранителни и промишлени стоки, представляващо част от първи етаж от недвижим имот „Дом за стари хора” – публична общинска собственост, актуван с АОС 72/ 06.07.1999 г. находящ се на ул. "Д-р Димитър Дончев" № 12, кв.331, парцел III, по плана на град Ямбол,  идентификатор 87374.525.1 по кадастрална карта на града, с обща площ 48.00 кв.м.,  с начална тръжна цена 79.00лв. без ДДС за срок от 5 години.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно продължаване срок на действие на договор за наем на земеделски земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Донев – Смятам, че не трябва да се продължават тези договори, тъй като е ниска наемната цена. По-добре е Община Ямбол да ги предложи отново на търг за по-добра цена.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 3                         против – 15               въздържали се – 14

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

 

            Предложението не се прие.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Иваго България" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Сивкова – Предлагам в края на текста на решението, след срока и датата, да се добави «като размера на наема се актуализиран с процента на инфлация»

            Миланов – репл. – Записано е в Наредбата за управление и разпореждане с  общинската собственост, че всички договори се актуализират ежегодно с процента на инфлация и това, което предлагате не е необходимо.

            Сивкова – дупл. – Предложението ми е продиктувано от предното предложено проекторешение, където има такъв текст. Или във всички предложения ще го има, или във всички предложения ще го няма.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова.

Гласували      за – 14                      против – 14               въздържали се – 4

Не се приема.

            Миланов – отр. вот – Гласувах против, защото според мен грешката е в предната точка, когато е записан текста. Не бива изключението да се превръща в правило. По принцип съм съгласен с г-жа Сивкова.

            Петкова - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                      против – 2                 въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3300/18.03.2009г. с „ИВАГО БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК 128041947, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул.”Клокотница” № 99, представлявано от Йордан Иванов Димов, за отдаден под наем обект - Помещение за търговска дейност с промишлени стоки – частна общинска собственост, находящ се в недвижим имот на ул.”Серес” № 15 – партерен етаж, гр.Ямбол, актуван с АОС №151/31.05.2000г., с идентификатор 87374.543.549.2 по Кадастралната карта на града, с обща площ 153 кв.м, със 7 /седем/ години, считано от 01.04.2012г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне оценка на допълнително право на строеж по искане от Въла Тодорова Байчева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                      против – няма           въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 38(2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на правото на пристрояване на Байчо Вълчев Байчев, с местоживеене гр. Ямбол,  ж.к.”Диана”, бл.20, вх.А, ап.2 върху 16.44 кв.м. от общински ПИ 87374.547.21 по КК на гр. Ямбол, с площ 20 475 кв.м. за изграждане на тераса от северната страна с размер 3.60 кв.м. и на тераса от южната страна с размер 12.84 кв.м. (общо 16.44 кв.м.) към апартамент № 2 в ж.к. „Диана”, бл.20 гр. Ямбол, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 87374.547.21.8.2, с площ 96 кв.м., като част от сграда с идентификатор 87374.547.21.8 по КК на града, построена в посочения общински поземлен имот в размер на 1 400.00 лв.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне оценка на допълнително право на строеж по искане на ЕТ "Митка Стефанова".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                      против – няма           въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38(2) от Закона за общинската собственост определя пазарна оценка на допълнително право на строеж на ЕТ „Митка Стефанова”, ЕИК по БУЛСТАТ 128000879, с управляващ Митка Стефанова Георгиева, адрес на управление гр.Ямбол, ж.к. „Златен рог” ,бл.32, вх.Б, ап.24, върху 14.90 кв.м. от общински ПИ 87374.550.2 по КК на гр. Ямбол, с площ 3 485  кв.м. за благоустрояване и изграждане на рампа за достъп на хора с увреждания към сграда с идентификатор 87374.550.2.29 по КК на града, аптека „Марешки” , с площ 95 кв.м, построена в посочения общински поземлен имот в размер на 1 567.29 лв.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот - ул. „Хан Тервел, бл.14, вх.Б, ет.4, ап.38.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                      против – 1                 въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост , определя пазарна цена на имот: Апартамент 38, находящ се в гр. Ямбол, ул.”Хан Тервел” бл.14, вх. Б, ет.4 в размер на 25 000 лв. без ДДС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот – ж.к. „Диана”, бл.23, вх.В, ет.4, ап.47.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                      против – 1                 въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост , определя пазарна цена на имот: Апартамент 47, находящ се в гр. Ямбол, жк ”Диана” бл.23, вх.В,ет.4 в размер на 33 000 лв. без ДДС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот - жк „Хале”, бл.2, вх.А, ет.3, ап.8.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                      против – 2                 въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост , определя пазарна цена на имот: Апартамент 8, находящ се в гр. Ямбол, жк ”Хале” бл.2, вх.А,ет.3, ап.8 в размер на 33 470 лв. без ДДС.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно съгласуване на Годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Сивкова – Съвсем наясно съм, че този годишен план ни се предоставя за съгласуване, но искам да кажа няколко неща. Изготвен е въз основа стратегическия план, така пише още в началото, но това не е вярно, тъй като стратегическия план предвижда 21 структури и процеси да бъдат контролирани. На нас ни се предлагат само 12 такива. Това явно е начин на действие, защото по същия начин е било и през 2011г. Предлагат ни се 11 нискорискови процеси и 2 среднорисков. Оказва се, че в Община Ямбол няма високорискови процеси. Вътрешният одит е един механизъм на кмета на общината, чрез който той може проверява процесите и да се определят мерки за отстраняване на нередностите. Управление на срредствата от ЕС, този процес въобще не е включен във ВО на ОЯ. Това за мен е необяснимо. ВО е първа контрола, която да покаже на кмета на ОЯ къде какво куца. Щеше да покаже проблема по проекта за улиците, депото, парка, който вече пет месеца е в просрочие. Моето становище е, че този план трябва да се преработи основно и тогава да ни се предложи.

Славов – По въпроса, който зададе г-жа Сивкова току що. Наистина вътрешния одит е един ценен инструмент, който в годините вече се е наложил. Той е под прякото ръководство и управление на Министерство на финансите, независим орган е. Независимо, че е под административната структура на кмета на общината, т.е. администрацията, основната цел е да бъде независим орган, който да следи за рисковите процеси, най-общо казано във всяка една община. Не мисля, че казаното преди малко има резон, тъй като този годишен план и стратегическия също се съгласуват и от кмета, след което одобряват от ОбС, след което и в Министерство на финансите е следващия преглед. Високорисковите процеси всяка община си ги определя сама. Ако Община „Тунджа” има високорискови процеси и те са управлението на европейските пари нямам против. За община Ямбол въпросния одитиращ орган има ангажимента да проверява обществените поръчки. Една оперативна програма, този одитиращ орган може да я проверява в частта и на изпълнението, т.е. обществените поръчки. Това е пряко в дейността и миналата година извършваха проверка на рисковите процеси по възлагане и изпълнение на обществените поръчки. Така че не виждам нещо, което да не е обхванато и нещо, от което да се прави такава драма. А колкото до споменатите няколко случая също мисля, че  некоректно в случая бяха споменати. Нито управлението на средствата по програма ФАР имаше какъвто и да е проблем, ако не бяха измислените сигнали от група общински съветници. Накрая всички проверки на прокуратура, утвърдено след отказа на ямболска прокуратура и след обжалване на същата група общински съветници беше потвърдено и от апелативна прокуратура без право на обжалване, че няма никакви нарушения там в ония огромни злоупотреби, които се говориха. Но това беше повод да се нагнети в общественото пространство някакви съмнения, за някаква злоупотреба. Нито за социалния комплекс, там знаете за техническата помощ за депото, която беше спомената преди малко има някакви разминавания, законно изиграни поръчки без право на обжалване. И двете процедури са законово проведени, и по двете процедури няма обжалвания, няма възражения от Агенцията за обществени поръчки, след това от комисията за защита на конкуренцията. След това този одитиращ орган не е някакъв вид съгласувателен орган, който да дава напътствия и указания на кмета и администрацията по какъв начин да се управляват процесите, включително и на кандидатстване, след това управление на европейските средства. Затова има разработена във всяка една община система за финансово управление и контрол, която също обхваща процесите и оптимизира процесите на риск, в които влизат и управлението включително и на финансовите средства от Европейски съюз. Така че, изричното акцентиране и опит да се измести плоскостта от едното в другото не мисля, че е редно и не мисля, че е актуално към този момент. Този одитиращ орган си извършва проверките, които касаят и европейските пари. А колкото до заложеното в момента мисля, че далеч по-важно или не по-малко важно най-малкото е да се проверят всичките второстепенни разпоредители, защото едно е да се харчат европейски пари, които одитиращия орган, след това проверява, проверявайки обществените поръчки, които общината е реализирала, а друго е да се проверяват прякото разходване на данъците на нашите съграждани. Парите, които събира общината и парите, които след това разходва, тъй като всички второстепенни разпоредители между, които влизат училища и детски градини, и останалите самостоятелни звена като музей, галерия, предприятия. Всичко това е в преките наши възможности да го следим, и в преките наши възможности за контрол. Където вече организирайки си те сами дейността, накрая администрацията и кмета носят окончателно отговорността за това какво се случва в тези второстепенни разпоредители, включително и дали другия одитиращ орган - Сметната палата ще завери годишните отчети и баланси на общината без резерви или със съответни резерви. Не малко са примерите в държавата, когато заради допуснати слабости в управлението на второстепенните разпоредители било училища или детски градини, или другите, които изброихме, след това, а не пряко от администрацията, след това одитиращия орган, т.е. Сметната палата заверява отчетите и балансите със съответните резерви, което вече е един голям проблем не само за ОА като такава, а на всички второстепенни разпоредители, защото тази информация влизайки в Министерство на финансите води след себе си съответните негативи.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 21                      против – 8                 въздържали се – 5

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.2 от ЗВОПС съгласува Годишния план за дейността по вътрешен одит за 2012 г. на Звеното за вътрешен одит на Община Ямбол.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Правилник за устройството и дейността на ОП „Комунални дейности".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Георгиева – Предлагам чл.6, т.2, подточка е). да стане само монтаж на нестандартни препятствия и подточка ж). също да стане монтаж на еластични предпазни огради, без изработка, тъй като съгласно последните изисквания на БДС ОП «Комунални дейности» няма право да изработва такива неща.

            Славов – Благодаря за забележката от страна на г-жа Георгиева и приемам промяната на подточка е). като вносител. За другата подточка не мога да се съглася, защото мантинелите в Ямбол са от 30 – 40 години и не е възможно да се поръчват и използват новите продукти, не само защото ще са несъвместими, а и много скъпи за Общината. Общинското предприятие само си изработва тези крака и си ги монтира.

            Костов – Много коректно са записани нещата в предложението, защото в подточка е). става въпрос за бетонните блокчета, така наречените гъбки в пешеходните зони и не пречи да си ги изработват.

            Георгиева – Има производители в България, които произвеждат стълбчета за ЕПО и са съвместими със старите модел

            Славов – Не могат да съответстват на мантинелите в Ямбол. Самите ЕПО по никакъв начин на отговарят на БДС в момента. Крачетата им са просто един пеобразен профил, такива са били изискванията преди 30 години примерно. Във връзка с изказването на г-н Костов оставям подточка е). в първоначалния й вид.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Георгиева по подточка е).

Гласували      за – 11                      против – 18               въздържали се – 3

Не се приема.

            Подлагам на гласуване предложението на г-жа Георгиева по подточка ж).

Гласували      за – 10                      против – 20               въздържали се – 3

Не се приема.

            Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                      против – 5                 въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 25                      против – 3                 въздържали се – 6

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, приема Правилник за устройството и дейността на ОП „Комунални дейности” – бюджетна дейност към Община Ямбол, съгласно Приложение № 1 и отменя Правилника приет с решение по т. 5 на Двадесет и девето заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 06.04.2006 г. и последвалите изменения и допълнения.

            ІІ. В едномесечен срок от приемане на Правилника за устройството и дейността на ОП „Комунални дейности” задължава директора да изготви Вътрешните правила за дейността на предприятието, които да се утвърдят от кмета на Общината.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне възмездно право на ползване на имот ЧОС на Иван Митков Стоянов за разполагане на пчелни семейства.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Сивкова – Нямам против този млад човек, който отглежда 250 пчелни семейства, но имам против законосъобразността на предложението. В нашата наредба няма разписан ред за такива случаи и трябва да се мине на пазарна цена. Втората ми забележка е за района, в който се предлага да му се предостави място. Не трябва да има други такива пчелини в радиус от два километра и половина, както и да е налице липса на заболявания по пчелите. В нашето предложение няма такава информация.

            Костадинов – Работим по закона за общинската собственост и там е записано, че се предоставя по друг ред на лица, определени със закон и това ни препраща към закона за пчеларството. Там чл.11 веднага му дава право да се учреди право на ползване. Според мен всички нормативни изисквания са спазени и няма какво да коментираме.

Сивкова – репл. – В чл.39, ал.3 от ЗОС право на ползване върху имоти и вещи - частна общинска собственост, се учредява след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. В случаите, когато лицата, на които може да се учреди право на ползване, са определени със закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2. Точно това Ви казвам, че няма определен такъв ред.

Костадинов – дупл. – Определени са със закон и не е необходимо да се коментира наредбата.

Илев – Предлагам Ви да подкрепим този млад човек, изместваме темата с някакви членове.

Банков – Много обичам някой да ми обяснява закона и този млад човек тука да ми обяснява на кой се дава право и на кой не. Има право, не значи без търг. Когато го гледахме това предложение в ПК ОИ искахме това да се изясни. Това не стана. Тука ще четем единия закон, другия закон и ще се въртим в кръг. Има разлика между пчелните семейства и пчеларя, и разпорежданията на ЗОС.

Миланов – Чудя се как успяваме от тема, по която всички сме съгласни, да се изпокараме и да спорим. Предлагам да прекратим дебатите и да гласуваме.

            Петкова - Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 25                      против – 4                 въздържали се – 2

Приема се.

            Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 25                      против – 6                 въздържали се – няма

Приема се.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя анблок.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                      против – няма           въздържали се – 7

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.12 от Закона за пчеларството и чл.39,ал. 3 от ЗОС учредява възмездно право на ползване на Иван Митков Стоянов от гр. Ямбол, ул. ”Клокотница” № 2 , имот  частна общинска собственост, съставляващ:

            Нива, с кадастрален № 291 по плана за земеразделяне на землище Ямбол, с площ 21.169 (двадесет и един декара сто шестдесет и девет кв.м.), в местността „Дюзлюка”, актуван с акт за частна общинска собственост № 88 от 28.12.1999г.

            2. Възлага на кмета на община Ямбол да сключи с Иван Митков Стоянов договор за възмездно право на ползване върху имота описан в т.1 за срок от 5 (пет) години, при годишна цена 230,40 (двеста и тридесет лева и четиридесет стотинки) без ДДС, съгласно Приложение № 1, т.57 към Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), считано от 01.04.2012г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост чрез замяна върху обект на ул. „Каранова” № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                      против – 8                 въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

 

            Предложението не се прие.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно утвърждаване протоколи и класиране от конкурси за избор на управители на „ДЦ № 1” ЕООД и „ДКЦ - 1 Ямбол” ЕООД..

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            В. Славов – Няма да гласувам по т.2 от проекторешенията, поради конфликт на интереси.           

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 31                      против – 1                 въздържали се – 3

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 30                      против – няма           въздържали се – 2

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.3 от проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 29                      против – няма           въздържали се – 2

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал. 2 и чл. 12 от Наредба № 9 от 26 юни 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения по закона за лечебните:      

1. Утвърждава протоколите и класирането на Комисията по провеждане на конкурса за длъжността управител на „ДЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

2. Утвърждава протоколите и класирането на Комисията по провеждане на конкурса за длъжността управител на „ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

3. Определя фоайето на входа на Община Ямбол, като място за обявяване на класирането по проведените конкурси за длъжностите управител на „ДЦ № 1 - Ямбол" ЕООД и управител на  „ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД".

 

 

 

 

      Петкова - Поради изчерпване на дневния ред закривам осмото заседание на  ОбС Ямбол.  

           

                       

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                              д-р Т. Петкова

 

                                                          Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                  Ан. Господинова