ПРОТОКОЛ № ІХ

 

            Днес, 04.05.2012г. съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0004/26.04.2012г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол.

            От общо 37 общински съветници присъстваха  37.

            На заседанието присъстваха г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол и г-н Ст. Драгнев – заместник - кмет.

Кворум в 9.10 часа 37 съветника.

Председателя на ОбС запозна съветниците с решение на ОИК, с което определя за избран следващият общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ” Теодора Сулева.

Теодора Димитрова Сулева положи клетва като общински съветник.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол г-жа Татяна Петкова откри деветото заседание на Общинския съвет.

            Петкова – Постъпило е предложение за директно излъчване на днешното заседание на ОбС Ямбол от телевизия „Диана”.

            Подлагам на гласуване предложението за пряко излъчване на днешното заседание.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Карска – На питането ми относно общинските жилища 15 години назад не можахте да ми отговорите, тъй като информацията била много обемна. Сега искам да знам и моите избиратели искат да знаят кои са закупували общински жилища. На последното Ви дело съдия Петранка Жекова си направи отвод. Има ли конфликт на интереси, закупила ли е общинско жилище?

            Славов – Действително много е информацията за общинските жилища 15 години назад, ако за пет години, да. Иначе за делата не е коректно тук да се говори. До колкото знам съдията има здравословни проблеми. Приемам като използване на публичното пространство това питане.

            Карска – Аз имам къде да изразявам мнението си в публичното пространство, телевизия, която казва всичко както си е.

            Банков – Имам процедурен въпрос – по начина на водене на заседанието. Крайно време е да кажете ОбС има ли правилник или няма. Правите предложения на основа на правилника, ако има дръжте го пред Вас. В него пише, че отговора се огласява от кмета и се дава думата за изказване на питащия, не да претупвате нещата, отговорите Ви са дадени, гледайте си работата. Ако има правилник работете по нега.

            Петкова – Имате думата по дневния ред.

            Банков – процедурно – Госпожо Председател, казахте, че има отговори на питания, работете по правилника.

            Славов – Мислех, че като мина конференцията на БСП и нещата ще се успокоят, но явно не е така. В правилника пише, че отговора се огласява. (чете правилника) В случая няма отговор на питане, а писмо за уточняване на питането.

            Банков – пр. ГС – Когато грубо се погазват нормативни документи се споменава БСП, конгреси и т.н. ГЕРБ нямат такива работи, цари единогласие и толкова. Местната власт се състои в общински съвет и кмет – изпълнителна власт. Общинският съвет е превърнат от кмета в машина за гласуване. Натискат се копчетата и толкова. Обезличава се представителността на ОбС. Колко предложения от общински съветници са направени и колко са приети? Някои определяха предишния ОбС като цирк, но този и по-зле – цирк с тишина. Г-жо Председател, спрете да давате възможност на кмета да тероризира общинския съвет. Имаме ли правилник, работи се по него? Оттегли се предложението за промяната му. Имаме нормативно задължение по ЗМСМА. Ами накарайте кмета да напише един правилник и да работим по него. Но кмета е само изпълнител, в местната власт кмета само изпълнява. Не говоря за политика говоря за реални неща. Относно депутати нещо се подхвърли, но има си четири дела кмета, няма никакво оправдание, има връщане по процедура. Има факти, ощетена е община Ямбол, има и нови факти – по проектите колко пари платихме вместо държавата, всичко е за данъкоплатеца. Шестстотин хиляди станаха. Когато говорим за закони трябва да бъдем честни, за всяко нещо наистина ще му дойде времето. Ето днес пак, за водния цикъл последната точка, решението така се предлага, че се саботира проекта. Затова аз Ви моля тук, гласувайте за Вас, за гражданите, защото ако сме ги излъгали един път да гласуват за нас, втори път няма да стане.

            Костов – Аз наистина мислех, че като мине конференцията на БСП нещата ще се успокоят, но не. Знаете, че имаше внесени промени в правилника и те се оттеглиха. Вие си направихте отвод за участие във ВК. Нека работим по дневния ред, гражданите очаква от нас работа.

            Петкова – Предлагам да преминем към обсъждане на дневния ред.

           

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.       Предложение относно актуализация на Общинска програма за управление на отпадъците, с период на действие 2008 – 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.       Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2011г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОКСМД

3.       Предложение относно приемане на Годишен план за развитието на социалните услуги в община Ямбол през 2012 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.       Предложение относно изпълнение на подпроект "Иновативни и отговорни туристически територии".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.       Предложение относно актуализация на базисни цени и месечни наемни цени по сключени договори за наем на имоти общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.       Предложение относно актуализация на наемните цени за земеделски земи общинска собственост и провеждане на търг за отдаването им под наем.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.       Предложение относно промяна на Транспортната схема на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.       Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху част от имот – ЧОС на Областния съвет на БЧК - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.       Предложение относно предоставяне помещение под наем имот ЧОС на ул. „Търговска”' № 55 на Национално дружество „Традиция”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.   Предложение относно предоставяне на Контролно техническа инспекция към МЗХ за временно и безвъзмездно управление помещение ОС на ул. „Търговска” № 164.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.   Предложение относно предоставяне общинско жилище на доброволци по Програма "Младежта в действие".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.   Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху обект - общинска собственост за офис на СНЦ "Съюз на репресираните от комунистическия терор на РБ".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.   Предложение относно определяне пазарна цена на право на собственост върху ПИ 87374.547.62 по молба за закупуване от ЕТ "АНДИ ВИС 92 - Ангел Андонов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.   Предложение относно определяне пазарна цена на общински имот - апартамент в к-с „Г. Бенковски” 17-В-63.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем със Сдружение "Мотоклуб Ред Райдърс", обект на ул. "Търговска" № 57.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Геш – Георги Янакиев” за обект Бърза закуска Безистен юг.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем ЕТ „Вери роз – Вяра Георгиева” за обект обменно бюро в Безистен.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „Индустриална стопанска асоциация” - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Калина комерс" ООД за обект магазин за промишлени стоки на Централен общински пазар.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.   Предложение относно приемане на отчет за дейността на ТД със 100% общинско участие и приемане на годишните финансови отчети за 2011 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.   Доклад относно одобряване на ПУП - ПП на трасе на кабелна линия до ел. подстанция „Кабиле”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.   Доклад относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на част от квартали 75 и 78 от плана на І градски район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

23.   Доклад относно одобряване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ на кв. "Каргон" в района на Общински пазар.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

24.   Предложение относно попълване състава на ПК към Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

25.   Предложение относно удостояване със званието „Почетен гражданин на Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Комисия по ПНО

26.   Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Комисия по ПНО

27.   Предложение относно продажба на движимо имущество - общинска собственост, ползвано от ОДК.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

28.   Предложение относно продажба на строителни материали втора употреба - гранитни павета общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

29.   Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

30.   Предложение относно прекратяване на съсобственост чрез замяна върху обект на ул. „Каранова” № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

31.   Предложение относно кандидатстване по ОПОС 2007 – 2013г. и финансиране на общинското участие за проектно предложение "Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на град Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

            Стефанов – Предлагам да отпадне т.1 от проекта за дневен ред. Днес отново изслушахме клетвата на общинския съветник – да спазва конституцията и законите на страната. По същество нямам възражения по програмата, но по закона за опазване на околната среда, чл.81 и наредбата за екологична оценка на планове и програми, чл.3, т.1 и т.2 оценка се извършва едновременно с изготвянето им. (чете част от нормативните документи) Преди всичко трябва да спазваме законите и наредбите.

            Петкова - Няма други желаещи за промени и допълнения. Подлагам на гласуване предложението на г-н Стефанов.

Гласували      за – 12                        против – 21                           въздържали се – няма

Не се приема се.

            Петкова – Подлагам на гласуване целия дневен ред анблок.

Гласували      за – 30                        против – 3                             въздържали се – 2

Приема се.

            Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.       Предложение относно актуализация на Общинска програма за управление на отпадъците, с период на действие 2008 – 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.       Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2011г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОКСМД

3.       Предложение относно приемане на Годишен план за развитието на социалните услуги в община Ямбол през 2012 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.       Предложение относно изпълнение на подпроект "Иновативни и отговорни туристически територии".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.       Предложение относно актуализация на базисни цени и месечни наемни цени по сключени договори за наем на имоти общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.       Предложение относно актуализация на наемните цени за земеделски земи общинска собственост и провеждане на търг за отдаването им под наем.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.       Предложение относно промяна на Транспортната схема на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.       Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху част от имот – ЧОС на Областния съвет на БЧК - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.       Предложение относно предоставяне помещение под наем имот ЧОС на ул. „Търговска”' № 55 на Национално дружество „Традиция”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.   Предложение относно предоставяне на Контролно техническа инспекция към МЗХ за временно и безвъзмездно управление помещение ОС на ул. „Търговска” № 164.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.   Предложение относно предоставяне общинско жилище на доброволци по Програма "Младежта в действие".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.   Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху обект - общинска собственост за офис на СНЦ "Съюз на репресираните от комунистическия терор на РБ".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.   Предложение относно определяне пазарна цена на право на собственост върху ПИ 87374.547.62 по молба за закупуване от ЕТ "АНДИ ВИС 92 - Ангел Андонов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.   Предложение относно определяне пазарна цена на общински имот - апартамент в к-с „Г. Бенковски” 17-В-63.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем със Сдружение "Мотоклуб Ред Райдърс", обект на ул. "Търговска" № 57.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Геш – Георги Янакиев” за обект Бърза закуска Безистен юг.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем ЕТ „Вери роз – Вяра Георгиева” за обект обменно бюро в Безистен.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „Индустриална стопанска асоциация” - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Калина комерс" ООД за обект магазин за промишлени стоки на Централен общински пазар.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.   Предложение относно приемане на отчет за дейността на ТД със 100% общинско участие и приемане на годишните финансови отчети за 2011 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.   Доклад относно одобряване на ПУП - ПП на трасе на кабелна линия до ел. подстанция „Кабиле”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.   Доклад относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на част от квартали 75 и 78 от плана на І градски район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

23.   Доклад относно одобряване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ на кв. "Каргон" в района на Общински пазар.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

24.   Предложение относно попълване състава на ПК към Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

25.   Предложение относно удостояване със званието „Почетен гражданин на Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Комисия по ПНО

26.   Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Комисия по ПНО

27.   Предложение относно продажба на движимо имущество - общинска собственост, ползвано от ОДК.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

28.   Предложение относно продажба на строителни материали втора употреба - гранитни павета общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

29.   Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

30.   Предложение относно прекратяване на съсобственост чрез замяна върху обект на ул. „Каранова” № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

31.   Предложение относно кандидатстване по ОПОС 2007 – 2013г. и финансиране на общинското участие за проектно предложение "Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на град Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно актуализация на Общинска програма за управление на отпадъците, с период на действие 2008 – 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителят няма допълнения по приложения материал.

      Стефанов – За пореден път показахте, че закона за Вас е без значение, обръщам се към мнозинството. Има ли екологична оценка, за да преминем към приемането на тази програма? В нея пише, че се сключва споразумение за преработка на отпадъците, там има само една фирма, поне да кажат и кой е човека. Но преди всичко искам да разбера има ли оценка, моля да правите законни неща не незаконни.

      Славов – Екологична оценка на тази програма, когато е разработена има. В момента се прави актуализация, заради което не е необходима оценка. Струва ми се, че целта е да се провали изграждането на депото. Относно организацията за преработка на отпадъците, да, най-близо до депото е «Екобулпак» с управител г-н Видев, не посмяхте да му споменете името. Задължително трябва да има сключено такова споразумение с организация за третиране на отпадъците и не бива да се манипулира общественото мнение.

      Миланов – репл. - От една седмица ни плашат по телевизията някои хора, това ако се приеме ще го обжалваме в съда, другото ако се приеме ще го обжалваме и т.н., но г-н Стефанов, аз ще гласувам за тази актуализация и ще наблюдавам после с голям интерес дали ще се отмени от съдебните власти.

      Стефанов – дупл. – Аз не знаех, че г-н Видев е шеф на тая фирма, но щом г-н Кмета знае явно той защитава лични интереси. И закона е предвидил защитата на интересите на гражданите, именно за това е предвидил екологична оценка. Това е лъжа, че има екологична оценка, има писмо от РИОС, че Община Ямбол оттегля искането си за оценка. Не аз го искам това, закона го е предвидил. Искам да призова кмета да си оттегли предложението.

      Славов – Ясно е, че има много точно разделение на властите, законодателна и изпълнителна, общински съвет и кмет. Дали да изпълня решения или не, аз си нося отговорността, дали да вземете решение или не, Вие си носите отговорността. Ясно е, че г-н Стефанов защитава интересите на човека, който живее на стотина метра от депото. Това, което  четете е за оттегляне на ОВОС за депото, а не на програмата. Има оценка от миналата година, влязла в сила. Актуализацията също ще мине през РИОС Ст. Загора, подава се заедно с решението на ОбС. Решението на органа, упълномощен да прави екологични оценки е, че няма нужда от такава и това важи за цялата страна

      Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 26                         против – 3                             въздържали се – 5

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 29, ал.3, т.2 от Закона за управление на отпадъците, приема Актуализацията на Общинската програма за управление на дейностите по управление на отпадъците, с период на действие 2008-2013г., съгласно Приложение 1.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2011г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОКСМД

__________________________________________________________________________________

 

      Бицова – Представи предложението по приложения материал. – Общото становище на ПК ОКСМД, след като се запозна с подробните отчети за дейността на читалищата в Ямбол, е преклонение към дейността им. Намерили са своето място в духовния живот на града ни. Съдържателните отчети, които са на разположение на съветниците трябва да станат обществено достояние. Няма да обсъждам финансовите отчети, но направи ни впечатление, че липсват дарителски фондове. Ямболските читалища нямат дарителски сметки и не ползват такива средства. Апелът ми е към ямболския бизнес да им помага винаги когато може.

      Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 33                         против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Ямбол приема докладите за осъществени читалищни дейности и отчетите за изразходваните от бюджета средства през предходната година на НЧ „Зора - 1945”, НЧ „Диана - 1944”, НЧ „Умение 2003г.”, НЧ „Съгласие 1862”, НЧ „Пробуда - 1909”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Годишен план за развитието на социалните услуги в община Ямбол през 2012 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Сивкова – Имам въпрос по т.3 от плана - ДДЛРГ е отбелязан с капацитет 50 деца. В бюджета беше заложен със 70 деца, моля за уточнение кое е вярното.

            Славов – Така е, това беше нашето желание, за голямо съжаление АСП не одобри тази численост в бюджета, а тази в годишния план. Ще се актуализира бюджета.

            Калиманов – По т.12 няма капацитет записан, защо? И вторият ми въпрос е това детска градина ли ще бъде, детска ясла ли или друго?

            Славов – Относно капацитета на т.12 – има 12а, б и в и там са дадени бройки и форми социални услуги. Колкото до общностния център в кв. „Бенковски”, има съчетание на няколко услуги – група ДГ, група ДЯ, кабинет за работа с деца в риск и други по условията, финансирани от Световната банка.

            Банков – Не е коректно да не се обясняват тия неща. По т.12 не пречеше да се напише общият брой. Проглушихте ни ушите с този проект, оказа се, че става въпрос за ромите. Гражданите на комплекса дали знаят това? Там няма от години ДГ, къде ще бъдат другите деца? Затова е важно, когато се гласува по проекти, всичко да е ясно и да знаем точно за какво гласуваме. Тези жители трябва да знаят, че става въпрос за ромски деца и то с увреждания.

            Славова – С какво децата от ромски етнически произход са по-различни от тези с български етнически произход?

            Бицова – По т.12а пише за деца с увреждания, не само за ромски деца.

            Славов – Като опита за политически привкус няма никаква драма и трагедия в случая. Преди изборите пак така се говореше. Това, че основната целева група е за деца в риск от ромската общност, не означава, че се изключват останалите. ДГ, ДЯ, кабинети няма да се посещават само от цигани, а от всички социално слаби групи. Не е необходимо да се нагнетява напрежение. От цялата област ще се ползва този център, това е изискване на Световната банка. Такъв център има и в Бургас, но са по-напред в строителството. След няколко месеца можете да го видите. Много крути са изискванията на Световната банка, повече от тези на ЕС.

            Банков – Никой не дискриминира никого, много ясно е записано потребители са лица в риск, живеещи в комплексни ромски квартали. Пет години жителите на кв. „Бенковски” ще гледат тези деца. Техните деца не са потребители на тези услуги. Говорим да ДГ ДЯ в квартала, извинявайте, но това е нахалство. Много ясно е записано.

            Славов – Всичкото, което разбрах е, че г-н Банков е голям приятел на циганите в Ямбол. За да няма драма предлагам да остане – лица и деца в риск, живеещи в общността. Некоректност и непрозрачност в управлението няма, кмета не може сам да предложи промяна по ДДЛРГ, без решение на ОбС. Предложихме по-голям капацитет, защото от цялата област има деца, но не се прие от АСП. Затова сега са 50 броя, колкото са в момента децата. Не можем да избягаме от реалността без подкрепата на държавата.

            Петкова - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.І от проекторешението на вносителя с промяната, която направи.

Гласували      за – 26                         против – 1                             въздържали се – 8

Приема се.

      Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 26                         против – 1                             въздържали се – 6

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Общински съвет Ямбол приема План за развитието на социалните услуги на територията на Община Ямбол през 2012 г.

            2. На основание чл.36б. ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Община Ямбол да предостави на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, чрез Регионална дирекция за социално подпомагане, годишния план в 14-дневен срок от неговото приемане.

 

 

            Банков – отр. вот – Решението по т.ІІ е безмислено да се гласува, то си произтича от закона. Хубаво е да се прецизират тези решения, това е пак въпрос на капацитет и възможности. Относно т.І в самия проект е записано – в компактни ромски квартали, така че тука нищо не променяме.

            Славов – Тъй като г-н Банков няма уважение към институцията кмет, към мен лично не и аз ще взема думата. В чл.53 от правилника пише, че по всяко време мога да говоря. По т.ІІ, че пише Община Ямбол не пречи, Община Ямбол се представлява от кмета. Правилно си е подготвено решението.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно изпълнение на подпроект "Иновативни и отговорни туристически територии".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Сивкова – 38350 евро трябва да гласуваме днес за обучение на фирми и организации, конференции, рекламни материали и т.н., т.е. мерки, които нямат инвестиционен характер, меки мерки на езика на проектите. Би следвало тези средства да се предложат с бюджета и от къде ще бъдат взети. Решението днес е един вид изменение на бюджета, кмета да се разпорежда. Тези средства няма да се възстановят преди май догодина. Трябва да се посочи от къде от бюджета ще се вземат тези пари. Възможностите са от 194200 лв. по приватизацията, 248100 лв. от спец. фонд приватизация и заеми по проекти, да се уточни от къде за нас и за съгражданите ни.

            Славов – Ако искаме община Ямбол да стане една сериозна туристическа дестинация трябва да си излъскаме и създадем туристически атракции. Необходим ни е и опит от други страни, които са по-напред от нас. Това е целта, която се преследва с този проект. За другите общини участници сумите са други - 39652 евро за Испания, 36140 евро за Румъния, 26275 евро за Гърция. За България 690 евро за заплати и то признати за разход. Общия ни разход е посочения. Това изискване дойде по-късно и затова сега Ви го предлагаме. Източниците на финансиране г-жа Сивкова много точно ги посочи. Ще натрупаме опит, капацитет, което ще ни е от полза и по други проекти.

            Сивкова – Призовават ни постоянно да сме по-организирани, стегнати. Обичам, когато задам конкретен въпрос да получавам конкретен отговор. Това, което сега ни казахте го чухме от колежката, която стои до Вас още на заседанието на ПК. Много коректно и подробно ни беше представено за разлика от други комисии. Нека сме конкретни, за да се пести време.

            Банков – Такива проекти минаха доста. Преди няколко години искахме един списък. Но голяма полза от тях няма. Трябва да икономисваме парите на ЕС, защото те са и наши пари, ние правим вноски. Тука ще се похарчат 70 хил. лв. за ходене насам-натам. Ще усвоим средствата, ще ги отчетем. Предполагам, че сте видели бюджета на проекта. От къде ще стане финансирането? Този проект го няма в бюджета. За мен е пълна мъгла. Начинът, по който е предложен ме кара да предложа да се отложи и по-ясно да се внесе. Сигурно ли е, че ще се възстановят разходите? Дано не е като по другите проекти. 213000 лв. само лихви ще внесем тази година. Нашите съграждани могат да преценят какво може да се направи с толкова пари. Не можем да останем безразлични, да бъда като кон с капаци, когато толкова пари трябва да даваме. Точно това е по същество. Заради некадърност, включително и моя, защото не съм могъл да Ви убедя да не гласувате.

            Папашимов – репл. – Искам да е обърна към г-н Банков. Много Ви моля, престанете с тази демагогия, с обидите към общинските съветници. Лично аз, а предполагам, че и другите общински съветници се чувства обидени от Вашите думи. Моля, престанете с тази демагогия.

            Миланов – репл. – От всички изказвания на г-н Банков не разбрах какво е становището на г-н Банков. Вие против ли сте по тези въпроси или не?

            Банков – дупл. – Исках разходите и бюджета на проекта, за да взема решение. Казах, че не се чувствам кон с капаци, никой не съм обидил. Който се чувства така, негов проблем. Това Ваше заблуждение пред гражданите на Ямбол не бива да продължава.

            Славов – Това е опит да се хвърля кал върху кмета, общинския съвет, сегашния , предния и т.н. Не разбрах за проекта становището. Дали ще продадем един имот, както Вие сте правили, сега не може, от продажбите парите отиват само за инфраструктура. Да, плащаме лихва всяка година, но гражданите на Ямбол не знаят какво е да се спре вода. Всички плащат с убеждението, че има защо. Държавата си плати всички 800 хил. лв. по проекта за ромските улици. Колкото до това да пестим европейски пари – не, трябва да усвояваме възможно повече, иначе това са пропуснати ползи за община Ямбол. Като общинска администрация сме направили усилия да кандидатстваме по всички програми и мерки, и сме одобрени. Нямам чувство за срам, а имам повод за гордост, че са направени тези проекти. Да, не ни дават едни пари, търсим си правото по съдебен ред, но през това време трябва да си плащаме. Пет милиона са за общностния център, да, петстотин хиляди трябва да даде община Ямбол, но четири милиона и половина са помощ за града. Колкото до конкретния проект, това, че не сте го гледали в ПК показва, че нямате никакво отношение към него, а само използвате трибуната да правите едни излияния. Казвате, че има разходи. Да, пет човека получават пари за работата си по него. Как се възстановяват, конкретно е казано от къде се взимат. В бюджета е написано, че кмета има ресурс за плащане по проекти.

            Хаджигеоргиева  - Говорим за популизъм, обиди и в същото време 15 минути се говори кога се приема разход от бюджета. Конкретно се посочва от къде. Питането на г-жа Сивкова беше конкретно. Ако беше записано в предложението, всички тези тиради щяха да се избегнат. Кой крал, кой не крал, има си инстанция която решава това. По същия начин се говореше и за социалния център, където съм възмутена от тия 1500 лв. на кв. м. за ремонт, но те отидоха в една фирма и толкова. Не мога да приема твърдението, че едва ли не развитието на града започва от сега. Всеки си има принос, има кой да оцени какво е свършено. За осем години нямам нито едно дело заведено. Аз не се срамувам като минавам по улиците на Ямбол. Пожелавам и на него да е така.

 

            Петкова – Обявявам почивка десет минути. (11.00 часа)

            След почивката кворум 36 съветника. (11.20 часа)

 

            Банков – пр. ГС – В този материал ОА не е предложила бюджет на проекта, целите и разходите си противоречат. На тази база лично аз не мога да взема решение, затова предложих да се отложи. Не съм убеден, че разходите ще бъдат възстановени. Не съм против да се усвояват европейски средства, но нека бъдат с полза за община Ямбол. Дали петстотин хиляди са нещо или не, аз мисля, че са една сериозна сума. По-лошо е, че ще бъдат платени от бюджета. Вдигнахме всичко за гражданите, а сега ще плащаме. Много лековерно гласувате всички. Кмета заяви, че за осемте улици средствата са възстановени, изразявам съмнение, че се връща всичко. Тази сума по кредита, ако мислите, че е нормално да се плаща, определени институции казват, че водопровода струва два и половина милиона. Защо плащаме повече, с какво? Когато липсват аргументи започват да говорят за конференции и конгреси. Да, там обсъждаме всичко, държавността се разпада. ОбС е под диктата на изпълнителната власт. Нашата работа е да следим къде отиват парите, които изтичат от Общината.

            Процедурно Ви казва, че почивката е на два часа работа и не е половин час, а 15 минути. Четете правилника, трябва да е тук, пред Вас.

            Костов – Ползите за Ямбол от този проект са ясни, те са за гражданите на Ямбол. Предлагам да прекратим дебатите.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 26                         против – 6                             въздържали се – 3

Приема се.

            Банков – проц. – Г-н Костов излезе първо за изказване и после направи процедура. В този случай трябваше да ми дадете реплика.

            Миланов – проц. – Забележка Ви правя, г-н Банков взе думата като пр. ГС и направи процедурно предложение.

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков за отлагане.

Гласували      за – 8                           против – 23                           въздържали се – 4

Не се приема.

      Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                         против – 4                             въздържали се – 5

Петкова - Има ли несъгласни с обявения вот?

Петкова – Гласувах „за”, не знам защо системата не е отбелязала.

Сулева – Гласувах „за”.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

           

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА разрешава извършването на допустими разходи, одобрени в бюджета на проекта, със средства от общинския бюджет, преди възстановяването им от финансиращата организация.

 

            Банков – отр. вот – Гласувах против, защото не стана ясно от къде се вземат парите, какъв е бюджета на проекта. Не получих отговор, че тези средства ще бъдат възстановени. Нашите граждани ще ги плащат, както всички други проекти и това е с Ваше съдействие.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно актуализация на базисни цени и месечни наемни цени по сключени договори за наем на имоти общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Петкова - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                         против – няма                       въздържали се – 3

Петкова - Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                         против – няма                       въздържали се – 3

Петкова - Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

       1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.68, ал.3 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, месечните наемни цени по сключените с община Ямбол договори за наем, за отдадени под наем нежилищни имоти или части от тях – общинска собственост, да се актуализират с 2.8 %, считано от 01.03.2012 г.

       2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.8 от ЗОС определя базисни месечни наемни цени за отдаване под наем на имоти или части от тях – общинска собственост, съгласно Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол, считано от 01.03.2012 г.

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно актуализация на наемните цени за земеделски земи общинска собственост и провеждане на търг за отдаването им под наем.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Йоргова – Предлагам в т.2 – 4. за пчелни семейства да бъде половината от горните точки, тъй като приехме на предната сесия да е 10 лв.

            Банков – Имам въпрос, в икономическа криза, наемните цени поголовно падат, а тука предлагаме 100% завишение на цените, малкия и средния бизнес ли подпомагаме?

            Донев – Поради това, че има много голям интерес към земеделските земи, дето се казва война се води за тях, не бива да намаляваме. Дори тези цени са малки.

            Карска – Много коректно са отразени наемните цени. Против изказването на Калчо съм. Цените съответстват на европейските пари, които се покачват. Подкрепям предложението.

            Банков – репл. – Приемам аргумента, че се увеличават европейските пари, но с тях се подпомагат производителите. Ако мислим, че с тези 100% качване на наема ще спечелим много пари, не е вярно.

            Папашимов – Цените са съвсем нормални, ако не се вземат, на следващия търг цените падат.

            Банков – репл. – Няма логика да падат, това не е продажба.

            Славов – Съвсем коректно е предложението. Всички земи са регистрирани по съответния ред, плаща се от Европа, има и национални плащания. Тази цена е по-ниска от пазарните. Не може да пренасяме нещата от преди 25 години, не е редно да политиканстваме и да си губим времето.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Йоргова.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 11                         против – 18                           въздържали се – 6

Петкова - Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

            Подлагам на гласуване т.І от предложението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                         против – 9                             въздържали се – няма

Петкова - Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.ІІ от предложението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                         против – 8                             въздържали се – 1

Петкова - Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост:

1. Отменя текста в Приложението към Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в частта на т. А) на таблицата в пореден № 57.

2. Приема нов текст в Приложението към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в частта на т. А) на таблицата с пореден № 57, както следва:

„57. Земеделска земя за:

т. 1. ниви, с категория на земята от Іва до ІVта  20.00 лв./дка. годишно;

т. 2. ниви, с категория на земята Vта и над Vта  18.00 лв./дка. годишно;

т. 3. мери и пасища  6.00 лв./дка. годишно;

т. 4. за настаняване на пчелни семейства в земи от ОПФ и ОГФ 20.00 лв./дка. годишно”

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 4, чл. 14 ал. 1 от Закона за общинска собственост и чл. 24, ал. 3, чл. 25 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Общинският съвет дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за следните свободни, неполивни земеделски земи – общинска собственост:

 

По

ред

идентификатор

местност

предназначение

Категория

Площ дка.

1

2

3

4

5

6

1

87374.65.33

Кринчовица

нива

ІV

21.435

2

87374.50.57

Калъч дере

нива

ІV

9.400

3

87374.50.56

Калъч дере

нива

ІV

9.400

4

87374.50.17

Калъч дере

нива

ІV

13.001

5

87374.54.57

Емемерлийски път

нива

ІV

15.473

6

87374.48.24

Джиновски кашли

нива

ІV

17.000

7

87374.48.28

Джиновски кашли

нива

ІV

11.901

8

87374.42.12

Чатал могила

нива

ІV

26.352

 

2. На основание чл. 58, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 58, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при провеждането на публичния търг за отдаване под наем на земеделските земи – общинска собственост по т. 1, определя следните условия:

Начална тръжна цена  20.00 лв./дка., без ДДС;

Депозит за участие в търга 25 % върху началната тръжна цена, или сумата на депозита за съответните декари на земите, са както следва:

 

По

ред

идентификатор

местност

Площ дка.

Начална тръжна цена на 1 дка., лв.

Депозит,

лв.

(25%)

1

2

3

4

5

 

1

87374.65.33

Кринчовица

21.435

20.00

107.00

2

87374.50.57

Калъч дере

9.400

20.00

47.00

3

87374.50.56

Калъч дере

9.400

20.00

47.00

4

87374.50.17

Калъч дере

13.001

20.00

65.00

5

87374.54.57

Емемерлийски път

15.473

20.00

77.00

6

87374.48.24

Джиновски кашли

17.000

20.00

85.00

7

87374.48.28

Джиновски кашли

11.901

20.00

60.00

8

87374.42.12

Чатал могила

26.352

20.00

132.00

 

Депозита се внася по банкова сметка  IBAN BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД – клон Ямбол;

Такса за участие в търга 20.00 лв., без ДДС;

Цена на тръжната документация 30.00 лв., без ДДС;

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно промяна на Транспортната схема на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Георгиева – предлагам промяната да се отложи за следваща сесия, за да се разгледа от всички ПК с пълна окомплектовка на предложението. Менажирането на транспорта в една община е мерило за качеството на работа на една общинска администрация. Трябва да се приложат всички предложения от граждани, фирми, информация за плътност, коефициент, времеви разписания. Добре е да се предложи план за информационните табели по спирките. Трябва да има протокол за удостоверяване пътникопотока на съответните линии. Имам и въпроси – закрива се линия № 12, има ли решение да не се изпълнява? По пето тире не съм съгласна, не може под един знаменател да се поставят всички линии. Трябва да се разглеждат поединично. Предложения час 18.00 – 18.30 е много ранен за спиране на транспорта, ние живеем в град, денят сега е дълъг и хората в кварталите трябва да имат възможност да се приберат поне до 21.00 часа. Маршрут № 22 е изключително тежък, само в едната посока има 30 спирки, трябва да се помисли и да се поработи още малко. Автобусна линия № 2 няма спирка до Топливо, АВС Инженеринг, там работят много хора и автобусите спират нерегламентирано, което показва, че там трябва да има спирка.

            Проданов – Също предлагам да се снеме днес от гледане и да огледа основно организацията на движението в Ямбол. Транспорта не е само с автобуси. Никъде другаде не съм видял 67 секунди да стоиш на кръстовище и никой да не минава. Трябва да се работи по организацията общо.

            Костов – Принципно съм съгласен с това, което се каза, но апелирам да се подкрепи точката както е предложена. Визира само автобуси. Описана е изключително гъвкава транспортна схема. В комисията, която се занимава с това са включени представители на организациите, които работят в тази сфера и всички подкрепят това.

            Георгиева – репл. – Адмирираме, цялата наша ГС, но как разбрахте, че е гъвкава? Каква е плътността, какви са интервалите на движение? Очаквам и отговор за № 12а.

            Костов – дупл. – Правя дуплика единствено заради стахановския принцип на Вашата ГС – изказване, реплика, дуплика, пр. ГС. Разбрах, че е гъвкава, защото всички знаци са описани, има и спирка там, където искате на ул. „Индже войвода”.

            Славов – Става въпрос за промяна на транспортната схема за автобуси. Предложението не касае организацията на движение в града. Колкото до цялостна транспортна схема, Община Ямбол няма, никога не е правена, дори при комунизма. В някои градове сега се правят, с европейски пари, ние също можем да участваме по този начин. Предложението е изработено през последните няколко месеца, транспортната комисия е обсъдила всичко. Ако имаше въпроси в ПК щеше да Ви се отговори конкретно. Подробните маршрутни разписания не е необходимо да се определят от общинския съвет. Има подготвени разписателни табели, но не са монтирани, тъй като търпят промени, както и карта на маршрута. По отношение на линия № 12, не се изпълнява сигурно от 2005г. „Ямбол – бус” си носи последствията за това. Подробните маршрутни разписания са няколкостотин страници, не е необходимо да Ви занимаваме с това. Съобразени са желанията на гражданите № 18 да минава през Каргона за достъп до Гробищния парк, на Бизнеса за № 1 да има автобуси до промишлената част на града. За спирката до АБС, съжалявам, но има закон за движение по пътищата, който забранява спирки на определени метри от кръстовища. С въвеждането на джипиес - системата за автобусите ще се вижда къде спират и кога, и вероятно ще бъдат санкционирани.

            Антонова – С моя докторски акъл направих една проста сметка. Линии № 15 и № 21 се пускат основно да обслужват болницата, обаче курсовете са 13 плюс 8 по 150 минути, значи два часа и половина единия, другия на час и четиридесет минути. Каква е ползата от тези автобуси като минават през толкова много време?

            Славов – При положение, че няма нито един, 13 курса сега не е ли по-добре? Те няма да са равномерно разпределени. Има анализ на пътникопотока, натовареност на линиите и всичко друго. След 19.30 няма да има достъп до болницата, ами не е необходимо, отиват в спешен център. Съвсем реално е написано всичко и има достъп до целия град.

            Банков – Наистина, написан е един голям материал, но излиза, че по-добре е на два часа да има автобус, отколкото въобще да няма. Става въпрос до Социалния център, до болницата. Кметът ни омайва – часове не Ви трябват, това не Ви трябва, аз ще го направя после, но пише в предложението, че утвърждаваме маршрутните разписания, къде са? Новите линии, но по старите спирки, знаете какво става, как се изпреварват. Коректно е тук да се махнат маршрутните разписания, подсказвам го. Много важно е, че трябва да бъде с общата транспортна схема, показват се конфликтните точки – Каргонския мост ляв завой за шест секунди, ляв завой на Ловния дом. Друг момент – покрай „Кварта” надолу и въртят обратно, много интересно как ще стане. Вкарвайки го по този начин ще пречите на всички участници в движението. Моето предложение е – помислете малко, да го съчетаем и тогава да гласуваме.

            Костов – Предлагам да прекратим дебатите и да гласуваме.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 24                         против – 5                             въздържали се – 4

Приема се.

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението за отлагане на г-жа Георгиева.

Гласували      за – 14                         против – 22                           въздържали се – 1

Не се приема.

            Миланов – отр. вот – Гласувах против защото няма логика, когато обсъждахме дневния ред нища да не се каже, а когато дойдем до точката да се стане и каже, дайте да я отложим. Това означава, че ти априори си приел, че ще гласуваш против, без обсъждане.

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението за отлагане на г-н Проданов.

Гласували      за – 14                         против – 20                           въздържали се – 3

Не се приема.

            Банков – проц. – Правя забележка, че предложихте гласуване в противоречие с правилника, по същество двете предложения са едно и също.

            Папашимов – Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 26                         против – 6                             въздържали се – 2

Приема се.

            Петкова – Подлагам на гласуване анблок предложението на вносителя.

Гласували      за – 25                         против – 6                             въздържали се – 6

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 8, ал. 4 от  Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет Ямбол утвърждава промени в Общинската транспортна схема и маршрутните разписания на автобусните линии в нея,  както следва:

 

            1. Закрива автобусна линия № 12-а.

       2. Открива автобусни линии №№ 15 и 22:

 

Ø Маршрут № 15

 

            Обръщател „Диана”- ул. „Граф Игнатиев”-ул. „Милин камък”- ул. „Търгвска”- ул. „Ген. Заимов”- ул. „Димитър Благоев”- ул.”Ямболен” – ул. „Индустриална” – крайречен път в ж.к. „Златен рог” – ул. „Дружба” – ул. „Николай Петрини” –  ул . „Георги  Дражев” – ул. „Бузлуджа” – ул.”Жорж Папазов”- ул.”Димитър Благоев”- ул. „Ген. Заимов”- – ул. „Граф Игнатиев” – надясно /покрай бенз-я „Мечта” / в посока „Крайречен булевард” –Крайречен булевард” – ул. „Търговска”- ул. „Милин камък”- ул. „Граф Игнатиев” – Обръщател „Диана”

 

Ø Маршрут № 22

 

             Обръщател „Север – ул. „Преслав” –наляво-ул. „Д. Благоев”- ул. „Ген. Заимов”- ул.”Граф Игнатиев” – надясно- обиколен път „ЮГ” – ул. „Индже войвода” – обръщател „Кабиле”- ул. „Индже войвода” –  ул.”Атанас Кратунов” – крайречен път в ж.к.”Златен рог” -  ул. ”Индустриална” – ул.”Ямболен”  - бул. „Европа” – Обходен път „Запад” път за с. Безмер Обръщател„Ягода” – „Сатко” – „Миролио” – „Язаки” – обходен път „Запад” -  бул. „Европа”- ул. „Ямболен” – ул. ”Индустриална” – крайречен път в ж.к.”Златен рог”- ул.”Атанас Кратунов” – ул. „Ж.Андреев”- ул. „д-р Кръстев”- ул. „Индже войвода” – обръщател „Кабиле”- ул. „Индже войвода” –  наляво  - обиколен път „ЮГ– ул.”Граф Игнатиев” ул. „Ген. Заимов”- ул. „Димитър Благоев” – ул. „Преслав”- Обръщател „Север”

 

            3. Промени по маршрутни линии № 1, 20, 25 и 18 и броя на курсовете по всички линии съгласно Приложение № 1. 

 

                        4. Възлага на кмета на община Ямбол да организира конкурс за избор на Превозвач за новооткритите маршрутни линии № 15 и № 22 в съответствие с чл.17, ал.1;ал.2; ал. 3 и ал.4  от Наредба № 2 от 15.03.2002 г.  за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху част от имот – ЧОС на Областния съвет на БЧК - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 37                      против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 37                      против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 от ЗОС, предоставя  безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим  имот  – частна общинска собственост, актуван с АОС № 39/ 24.08.1998 г, а именно самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.41.5.20 по КК на гр. Ямбол,  находящ  се в  сектор „В”  в ж.к. „Хале”, до жилищен блок  № 9 ( и в близост до жил.бл.17 на ж.к. „Диана”),  гр. Ямбол,  с площ 195.55 кв.м., на Областния съвет на БЧК – гр. Ямбол, считано от 01.06.2012 г. за  срок до продажба на имота, но не по-късно от 31.12.2013 г.

            2. Правото на ползване върху имота се учредява за реализиране на Програма за интервенционните запаси на Европейския съюз, в частност снабдяване с хранителни продукти от Европейската общност и разпределението им до най-уязвимите граждани.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно предоставяне помещение под наем имот ЧОС на ул. „Търговска”' № 55 на Национално дружество „Традиция”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 37                      против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14,ал.6 от Закона за общинската собственост предоставя помещение под наем с площ 20.90 /двадесет цяло и деветдесет кв.м./, представляващо част от 2- ри етаж в имот частна общинска собственост, находящ се на ул.”Търговска” № 55, гр. Ямбол, актуван с АОС № 187/05.02.2001г. с наемна цена 46.40 без ДДС за срок от 3 /три/ години, считано от 01.05.2012г.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на Контролно техническа инспекция към МЗХ за временно и безвъзмездно управление помещение ОС на ул. „Търговска” № 164.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 37                      против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                      против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка със Заявление вх. № 24/0442 от 27.03.2012 г. от ИАГ – Регионална дирекция по горите – Сливен отменя решение по т.16 на ІІІ сесия на ОбС Ямбол, проведена на 30.11.2011 г.

            2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.5 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол предоставя на Контролно техническа инспекция към Министерството на земеделието и храните, ЕИК 121710037, представлявана от Георги Иванов Алексиев – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет.8, за временно и безвъзмездно управление помещение / стая № 4/ с обща площ 13.80 кв.м., представляващ част от недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 215/ 19.04.2001 г., находящ се на ул. „Търговска" № 164, ет. ІІІ, гр. Ямбол, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.16.7.5 по кадастралната карта на града за дейността на инспекцията в Област Ямбол за срока на действие на основния им Договор с Община Ямбол № 3376/ 17.08.2011 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне общинско жилище на доброволци по Програма "Младежта в действие".

          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Милков – Няма да гласувам по точката, тъй като касае гимназията, ГПЧЕ е партньор.

            Бицова – Призовавам Ви да подкрепим това предложение в полза на децата на Ямбол.   

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 36                      против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.39, ал.4 от ЗОС, да се предостави безвъзмездно право на ползване на общинско жилище /двустайно – кухня, спалня, хол/ находящо се на ул."Димитър Благоев” № 20, вх. В, ет.9, ап.78 на ГПЧЕ „Васил Карагьозов”, гр. Ямбол за нуждите на доброволците по програма „Младежта в действие” за срок от 1 година.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху обект - общинска собственост за офис на СНЦ "Съюз на репресираните от комунистическия терор на РБ".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Георгиева – Против съм да се даде безвъзмездно помещение. На каква база? Всички НПО плащат наем. Като чета в заявлението активната обществена позиция се изразява в гласуването за Г. Славов. После не е ясно офис ли ще е или кафене. Предлагам да се предостави с месечен наем по приложение № 1 на наредбата. В противен случай ще поставим в неравностойно положение всички други. На заседанието на ПК ми казаха, че в заявлението е записано желание за безвъзмездно, но няма такова нещо.

            Тропчева – Предлагам да подкрепим предложението. Предполагам, че сте се запознали с дейността им. (чете от мотивацията на материала) Някои от тях оцеляха. Трябва да помним историята си.

            Банков – Всичко това няма нищо общо със законите. Те дължат наем на Община Ямбол, не на мен, не на някой друг. Нека се определи месечен наем. В ПК също изразиха такова мнение да бъде безвъзмездно, но за мен е незаконно. Искаме да го гласуваме, но не може противозаконно, да влезем в закона. Морално са обезщетени тези хора, но за това не искам да говоря.

            Костов – Затова сме избрани за общински съветници, да вземаме такива решения, в случая са необходими 25 гласа за приемането на решението. Когато стана г-жа Георгиева си помислих наивно, че ще подкрепи предложението. Призовавам Ви да подкрепим предложението.

            Банков - Не е само въпроса за 25 човека, в закона е проблема. Предлагам промяна в решението – възмездно и с месечен наем, съгласно приложение № 1 на НРПУРОИ.

            Янкова – Принудена съм да взема отношение. Не може ли да определим някаква символична сума?

            Димов – Предлагам да прекратим дебатите и да гласуваме.

            Папашимов – репл. – Няма как да определим символична сума. Може само по приложението. По-добре да е безвъзмездно, с 40 – 50 лв. няма да забогатее общината.

            Банков – проц. – Време е да обявим почивка.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Димов.

Гласували      за – 24                      против – 5                 въздържали се – 2

Приема се.

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков за възмездно предоставяне.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 13                      против – 21               въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова  - Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                      против – 8                 въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

 

            Предложението не се прие.

 

           

 

            Петкова – Обявявам обедна почивка до 14.00 часа.

            След почивката в 14.14 часа кворум 33 съветника.

           

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена на общински имот - апартамент в к-с „Г. Бенковски” 17-В-63.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Петкова - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Говорим за т.14. Съжалявам, моя е грешката. Листите ми са били обърнати, гласуваме т.14 от Дневния ред. Ще се върнем на т. 13 след малко.

Петкова – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на имот: Апартамент 63, находящ се в гр. Ямбол, ж.к. ”Георги Бенковски” бл.17, вх.В,ет.8,  в размер на 33 000 лв. без ДДС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена на право на собственост върху ПИ 87374.547.62 по молба за закупуване от ЕТ "АНДИ ВИС 92 - Ангел Андонов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Петкова - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Петкова – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на ПИ с идентификатор 87374.547.62 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и седем точка шестдесет и две/ по кадастралната карта на гр. Ямбол , с площ 193.00 /сто деветдесет и три/ кв.м., идентичен с УПИ VІ за КОО, кв. 14а по плана за регулация на гр. Ямбол, ж.к. "Диана", одобрен със заповед І-А-877 от 12.12.2003 г. на кмета на община Ямбол в размер на 18 400 (осемнадесет хиляди и четиристотин) лв. без ДДС на която да бъде извършена продажбата му на  ЕТ „АНДИ ВИС 92 – АНГЕЛ АНДОНОВ”, ЕИК 838109459, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 20, ап.44.

            Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем със Сдружение "Мотоклуб Ред Райдърс", обект на ул. "Търговска" № 57.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Петкова - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Калиманов – Имам въпрос към вносителя. Тъй като към момента „Мотоклуб Ред Райдърс” плащат 192.38 лв., след като удължим срока на договора, ако мине днес решението, те ще плащат 179.52 лв. От къде идва тази разлика?

Костов – Много време изхабихме преди обед в спорове, които мисля, че не им беше тук мястото. Ще ви помоля малко по-оперативни да бъдем, да не задаваме такива въпроси, като този последния въпрос, който вероятно става въпрос за актуализираната годишна ставка, която е отношение на инфлацията.

Петкова – Намаля се от 192 лв. и става на 179 лв.

Костов – Вероятно да, така че нека бъдем по-оперативни и да работим по дневния ред по-сериозно.

Димов – Всички знаем нашите рокери, те са гордостта на Ямбол, образно казано. Така че, дайте да ги подкрепим и да си вършим работата. И по този повод, моля да прекратим дебатите и да преминем към гласуване.

Георгиева – Тъй като г-н Миланов отсъства в момента от залата, аз съм длъжна тук пред вас, като зам. - председател на ПК ОИКДОУ, да споделя с вас становището и препоръката на нашата комисия. Ние препоръчахме продължаване на срока на действие на този договор с четири години.

Костов – Още в ПК ОИКДОУ изразих своето мнение, тъй като в момента наемателя има право да му бъде удължен договора с тези седем години и съвсем логично вносителя е предложил това. Предлагам да си остане точката така, както е, тъй като това ще даде една по-голяма сигурност на наемателя, за да може да прави инвестиции в този общински имот. Считам, че общината има една сигурност във взимането си на наеми. Предлагам да остане така, както си е в предложението.

Папашимов – По повод изказването на г-н Калиманов, той не е зачел добре текста. В момента наема е 192.38 лв., като първоначално е бил 170 лв. и с годишните инфлации е достигнал 192.38 лв. Зачитам какво стои зад тази цена 179 лв. (изчита текста). Ако сега бъде обявен на търг ще бъде 179.52 лв. Това не означава, че цената пада г-н Калиманов. Четете внимателно.

Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Димов за прекратяване на дебатите по точката.

Гласували      за – 29            против – 2                             въздържали се – няма

Приема се.

Банков – (Спор с г-жа Петкова за Правилника) - Ние продължаваме да работим по този начин и твърдя, че принизяваме ролята на ОбС. Защото гръмогласно говорите, че ние искаме работата да бъде в комисиите. Когато дойде ред да обсъждаме, това което е станало в комисиите го няма, не е написано някъде. Много ви моля, когато подреждате за следващата сесия материалите, след всеки материал да излязат решенията на комисиите по него. Не по този начин да търсим кой къде ги е гледал. Има го материала, има го решението. И тогава щяха да видят колегите, че тук комисията е гледала няколко предложения, които прави, то не е конкретно, за този обект. Повода и разговора стана по този обект, по принцип, като го видите (изчита решението на ПК ОУКДОУ). Имат го, но това нещо трябва да се докладва, когато има такова решение на комисията. Кой да го докладва? Щеше да мине между капките и това е принципно, след като това е работено и се предлага да се кажат мотивите, които бяха. Мотивите какви бяха, че да имат право до десет години. И това нещо може да стане и в следващия ОбС. Да не говорим, че тази сграда сигурно и тя е включена в програмата за продажба. Ние предлагаме през нашия мандат, да удължим срока до 2016 г., а те правата си могат да ги ползват и в по-следващите години. Сега икономическата ситуация е такава, да. Запазваме тези наематели, но икономическата ситуация, както казвате след две, три години ще бъде цветуща. Магистралата ще дойде, Брюксел ще дойде и тогава вече ние ще можем да си го отдадем под наем, и наистина да вземем една цена,. която е необходима за ОбС. Идеята ми беше такава колеги, за нашия мандат да го удължим и да не обременяваме следващите. Не, че имаме нещо против тези, по принцип за всички говорихме, по този начин да стане. Като дойде новия ОбС ще си решат, защото знаете всяка година ние приемаме програма или стратегия за управление на общинското имущество. Ситуацията може да бъде различна и от друга гледна точка. И има нещо друго, което винаги се връща, но сега трябва да говорим, когато се кандидатства. Защо не го правим за пет години, когато го даваме имота под наем? Кой го е решил за три години? Кмета го решава и го дава, защото е в неговите правомощия. Когато се кандидатства за три години и цената е една, всеки си прави сметката, че, ако за три години прави инвестиции трябва да ги избие. Ако в условието е сложено пет години, значи може да има повече кандидати, защото срока е друг, ако е сложил седем години е друг. Ние сме тези, които им дава право закона и ние го правим, на никой не сме отказали досега удължаване на договор. Това, което правим ние, променяме условията на самия търг по начало. Това е другия проблем. Проблема, който ние искахме да уеднаквим до 2016г., за да може следващия период вече другите да си го направят. Така че, това беше идеята и затова е предложено за четири години. Не, че сме против рокерите, Геша или другите, които са си ги подали, ние за всичките сме дали съгласие и това ни беше принципната позиция, която давам, нищо повече.

Костов – репл. - Икономическите ситуации се променят г-н Банков. Преди три години може да е била една, сега е съвсем друга. Затова ние сме общински съветници и затова сме тук, за да бъдем по-гъвкави, затова и вносителя така го е предложил за седем години. Това, че този наем се актуализира всяка година е достатъчно добър аргумент с инфлацията. Мисля, че е достатъчно добър аргумент, затова, че общината ще взима някакви средства през това време за този обект и той няма да остане безстопанствен. В тази връзка подкрепям предложението по начина, по който е предложено.

Банков – По повод на тази реплика, аз и да стоя цял ден на микрофона явно нищо няма да разберете. Може би не го казвам, както трябва или нямам властта да ви кажа как е, това е проблема. Г-н Костов, наистина ситуацията се променя всяка година, ние за тези години видяхме какво става. Ако говорим за държавата виждаме, че осем, девет милиарда са похарчени, положението е никакво. Тук виждам много хора от образованието, директори и други, 2007г. им вдигнаха два пъти заплатите,. Като ги гледам така са замразени във фризера, че положението наистина е цветущо. А това колко сте гъвкави, го видях в тези картинки (показва маршрутните линии). Ама голяма гъвкавост, освен тази гъвкавост, друга гъвкавост се вижда. Защото вие давате крайния срок седем години. Искате да бъдете гъвкави ли? Какво значи гъвкави? Когато на по-малко се продава и направиш повече чупки. А пък вие, като го ударите като магистрала, значи за седем години работата е точно, като магистрала. Ще потъва, ще се огъва, ама става гъвкава, извинявайте. Всяка крива успоредна на герберската линия е права линия.

Петкова – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот?

Карска – Гласувах „за”.

Тропчева – Гласувах „за”.

Георгиева – Гласувах „въздържал се”.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3296/01.04.2009г. със сдружение „Мотоклуб Ред Райдърс”, ЕИК 128629516, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Стефан Караджа” № 49, за отдаден под наем част от самостоятелен обект с идентификатор   № 87374.541.36.2.17 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и едно точка тридесет и шест точка две точка седемнадесет/ по КК на гр. Ямбол – представляващ помещение находящо се в подземен етаж на шестетажна монолитна сграда общинска собственост с АОС № 1658/06.08.2010г. ул. „Търговска” № 57  гр. Ямбол,  с площ 136.00 кв.м., със 7  /седем/ години, считано от 01.04.2012г.

 

 

Банков – Процедурния ми въпрос е във връзка със спазването на Правилника. Току що Вие грубо нарушихте Правилника и не гласувахте решенията на комисията, която предлага четири години да бъде срока. Формално трябваше да го гласувате. Нагласата е ясна, каквото и да наливаш, то е преляло вече. Плюс това няма го човека, който да ви каже дали ще правят някаква промяна или няма да правят промяна. Аз го разбирам това нещо. Но вие го нарушихте грубо Правилника, тъй като не признахте решенията на комисията.

Петкова – Не беше оформено като предложение от изказващия се, от зам.- председателя на комисията и аз изрично попитах.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Геш – Георги Янакиев” за обект Бърза закуска Безистен юг.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Петкова - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Банков – Към вносителя ми е въпроса, но се извинявам, аз вносителя не го виждам. Ако г-н Драгнев има заповед за след обед?

Петкова – Да, има заповед.

Банков – Да не го разболяхме този човек? За четири години, тук даваме за не повече от четири години. Как е проекта? Не считаме ли, че ще го започнем да го направим тази година, догодина? И „Кабиле” там разбрах, че всичко тече, там и парите текат вече, идват и изпълнителите работят. Интересува ме съдбата на проекта в какво състояние е? Защото пише до четири години? И евентуално до четири години няма да има ефект. Имам въпрос към вносителите г-н Костов, не към Вас. Състоянието на проекта какво е? До четири години ще стане или няма да стане проекта?

Костов – репл.– Имам процедурно предложение. Колеги, моля ви се и особено към г-н Банков и групата на БСП, малко по-конструктивно. Г-н Банков, ако си бяхте направили труда да си прочетете материалите щяхте да видите, че този договор е сключен 2006г. От 2006г., сега сме 2012г., още четири години и става 2016г., и стават десет години. Защо да не станете тук и да ни надувате главите.

Банков – дупл. – Г-н Костов, аз не знам на някои, ако им се надуват главите, това не означава, че с нещо се запълват. Просто външния обем, с вътрешното съдържание явно не отговарят. Тъй като тук пише подчертано, болтвано, подчертано: „До започване на дейности по реконструкция на обект Безистен по Проект „..., но не повече от 4 /четири/ години считано от 01.04.2012 г.” Аз питам до четири години ще започне ли проекта или няма да започне?...Как да няма общо, ако почне утре проекта или след един месец. Г-н Драгнев, разбрахте ли какво питам? Затова искам да ми отговорите. Считате ли, записано така предложено Вие, считате ли, че до четири години ще започне проекта или няма да започне проекта, за да можем да казваме не повече от четири години.

Миланов – Дейностите по реконструкцията на обекта „Безистена” ще започнат тогава, когато бъде подписан договор. Така че, като бъде подписан договора ще Ви кажа кога ще започне.

Драгнев – Дами и господа общински съветници, аз съм за пръв път пред вас и предполагам, че ще се отнасяте коректно и с уважение към мен така, както аз се отнасям към вас, за което ви благодаря предварително. Изненадвам се на дебатите, които се водят. Те предизвикват смях не само у мен, но сигурно и у зрителите, които ни гледат и във всички останали. Но точно и ясно е предложението, че касае едни договорни отношения с един търговец, не касае проекта. Записано е до момента, когато стартира този проект. Да, може да е утре, може да е в други ден, но не повече от четири години, това е изискването по Закона за общинската собственост. Така че, дебатирайте по предложението и по проекторешението, не по проекта.

Петкова – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – 2                       въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3110/21.03.2006г. и Анекс към него с № 1089 от 28.10.2009г., с ЕТ „Геш – Георги Янакиев” - гр. Ямбол, ЕИК 128059112, със седалище и адрес на управление ул. „Кабиле” № 40, вх.Б, ап.26, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект – Бърза закуска, пица, закусвалня „Безистен – юг”, представляващ част от имот – частна общинска собственост „Безистен”, находящ се на пл. „Освобождение”, гр. Ямбол, АОС № 1213/20.09.2005г., с обща площ 110.70кв.м., в т.ч., търговска площ - 51.00кв.м., складова площ - 24.10кв.м. и сервизни помещения - 35.60кв.м., до започване на дейности по реконструкция на обект Безистен по проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”, но не повече от 4 /четири/ години, считано от 01.04.2012г.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем ЕТ „Вери роз – Вяра Георгиева” за обект обменно бюро в Безистен.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Петкова - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Петкова – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3095/08.02.2006г. и Анекс към него с № 1086 от 27.10.2009г., с ЕТ „Вери Роз – Вяра Георгиева” гр. Ямбол, ЕИК 041073500, със седалище и адрес на управление ул. „Константин Иречек” № 5, гр. Ямбол, за предоставено под наем за временно и възмездно ползване помещение за обмен на валута, представляващо част от имот – частна общинска собственост „Безистен”, находящ се на пл. „Освобождение”, гр. Ямбол, АОС №440/31.01.2002г., с площ 11кв.м., до започване на дейности по реконструкция на обект Безистен по проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”, но не повече от 4 /четири/ години, считано от 01.06.2012г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „Индустриална стопанска асоциация” - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Петкова - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Петкова – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3301/18.03.2009г., с Индустриална стопанска асоциация” – гр. Ямбол, ЕИК 128009248, със седалище и адрес на управление ул. „Кабиле” № 3, ет.1, ап.1, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект – Помещения за офис, находящ се на III етаж в имот – частна общинска собственост, находящи се на ул. „Цар Иван Александър” № 6А, гр. Ямбол, с АОС № 318/31.08.2001г., с идентификатор 87374.535.25.8, с площ 71.00 кв.м., със 3  /три/ години, считано от 01.04.2012г.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Калина комерс" ООД за обект магазин за промишлени стоки на Централен общински пазар.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Петкова - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Петкова – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

         

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор №3307/10.07.2009г., с „КАЛИНА КОМЕРС 98” ООД гр. Ямбол ЕИК 128045319 със седалище и адрес на управление пл. „Георги Дражев” №1, ап.16, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект № 25 – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки представляващ част от имот – частна общинска собственост, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, гр. Ямбол, с идентификатор 87374.550.10.6 по КК на Ямбол, с обща площ 71.92 кв. м., със 7 /седем/ години, считано от 15.07.2012г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на отчет за дейността на ТД със 100% общинско участие и приемане на годишните финансови отчети за 2011 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Петкова - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Сивкова – Тъй като съм наясно, че информацията, която ни се предоставя е общо взето финална и е за наша осведоменост, бих искала да коментирам това, което ми направи впечатление, че от тези пет дружества със 100% общинско участие, четири приключват годината на печалба и едно на нула, и едно от дружествата „Комуналуниверс” ЕООД приключва на загуба. Без да искам да затруднявам г-н Драгнев, с пълното съзнание, че едва ли ще мога да получа конкретен в момента отговор, но бих желала да обърна внимание и в следващи сесии или поне в комисиите, да ни бъде дадено разяснение каква е идеята на общината за покриване на тези загуби и идеята за функционирането на това дружество. Тъй като, ако то от тук нататък ще продължава да трупа загуби, тъй като разбирам, че няма как да му се възлагат определени дейности, трябва да има някакво решение на този въпрос.

Драгнев – Благодаря на г-жа Сивкова, действително ще ме затрудните, ако трябва да давам разяснения по финансовите отчети на всички дружества. Но на първо четене също виждам, че това дружество е на загуба и ще дам предложение то да бъде ликвидирано евентуално. Така че, това е моето лично мнение запознавайки се сега с тези проблеми.

Банков – Г-н Драгнев, въпроса ми е такъв - до есента 2011г. участваше едно гражданско дружество. Сливенско дружество извършваше чистотата на града и озеленяването. Самото гражданско дружество завършваше с печалба с по 670 000 лв., 680 000 лв. за двете години и половина беше към милион и половина, над милион и половина печалба гражданско дружество. Интересуваме как така гражданското дружество, сбора от двете дружества има милион и половина печалба за трите години или за едната година 640 000 лв., 650 000 лв., а нашето дружество има загуба участвайки в тази обща работа? Как се получава това и анализ правен ли е, търсена ли е някаква сметка? Защото мисля, че преди две години, сегашния управител стана с конкурс управител. Той възприе съответно конкретния бизнес план, с който беше избран на конкурса. Следено ли е или търсена ли е някаква сметка за изпълнението на този бизнес план? Докъде е стигнал, как е и защо се получава така? В съдружие с други печели 650 000 лв. Колко от тези пари са дошли като дял в това дружество? Има ли такъв или няма? И от къде идва тази загуба? Защото тук, като си говорим са увеличили материалите и суровините. Ако им направим анализ, аз просто ви подсказвам, сигурно през есента на миналата година много горива са се били използвали два, три месеца, септември, октомври, ноември, макар че те вече не чистиха града. Предполагам, че много горива по карти се изписват, по различни бензиностанции, защото това дружество имаше в предния управител една слабост да зарежда в с. Роза на бензиностанцията и всичките фактури бяха от там. Така че, там имаме интересни неща. И мястото на ОА е точно това да види и тук да ни се предложи този анализ. А сухите цифри, ние можем да си направим извода. Не виждаме участието на дружеството в сдружението с голямата печалба от 650 000 лв. и тук загубата, която идва на самото дружество. Да не би и то да е финансирало това сдружение пък накрая да не е взело дял?

Драгнев – Г-н Банков, ако ме бяхте изслушали внимателно, аз започнах точно с това. В момента навлизам във финансовите отчети на дружеството. Говорите ми за неща, които са ставали преди да започна. На следващата сесия може би ще Ви отговоря и на този въпрос, макар че е извън контекста на внесеното предложение.

Хаджигеоргиева – От година и половина, от когато се говори миналия баланс, когато приемахме на дружеството и в другия ОбС, не вярвах, че така ще стане, да се води една тенденция за ликвидиране на това дружество. И сега съм изненадана от това, което каза г-н Драгнев, че ще го предложи. И ако ние отидем в Европа , понеже ще се ходи в Испания, идете в Унгария, идете в Чехия и вижте има ли община без общинско комунално дружество. Холдинги, които се грижат за поддръжка на комуникациите в общините. Това са водопровод, защото сега ще дойдат и водопроводните мрежи след приемане на закона. Осветлението, улиците, канализацията, паркове и са навсякъде печеливши тези  дружествата. Тук това гражданско сдружение с комшиите, което обслужваше лични интереси на някого, доведоха до това състояние на дружеството. Аз мисля, че ще отговаря някой за това нещо. Защото печалбите от 600 х. лв., 700 х. лв. отиват другаде, а не остават в дружеството. Моля ви, много добре помислете, разгледайте опита на другите страни, които са по-напред, абстрахирайте се от личните интереси на някои управляващи и не ощетявайте община Ямбол за нейното бъдеще. Когато и да е, ако вие го ликвидирате след вас ще се създаде такова дружество. Ние, когато създавахме тези дружества изучавахме опита на европейските страни. За да ви кажа, че ще бъде така, идете в парка и вижте кой в момента се грижи за озеленяването, за насажденията, дали не са служителите на комуналното предприятие, вместо да бъдат тези на това общинско дружество. Не знам кой плаща този труд. Дали е за сметка на общински фонд към общината, но там работят работниците на комуналното предприятие, които не са създадени с такава дейност, които да поддържат паркове и градини. Нещо много се смесиха тези неща. Аз искам просто от най-добри чувства, не лишавайте общината от едно такова нещо, което самата практика ще наложи да се създаде. Защото много по-икономично е тя сама да поддържа нейната инфраструктура, отколкото да обявява търгове за поддържане на улично осветление, на водопроводни мрежи, които сега ще дойдат собственост на общината, на канализации и на други.

Стефанов – Искам само преди да направя едно процедурно предложение да допълня, тъй като чух, че г-н Драгнев тепърва ще се запознае с нещата в това комунално дружество. В края на предния мандат, съвсем не смятам и не вярвам, че дружеството е на загуба или, ако има някаква загуба, то тя е умишлено създадена. Само искам да обърна внимание на г-н Драгнев, да се запознаете с един доклад на Агенция държавна финансова инспекция. Доста обемист доклад, в който са изброени много нарушения и много злоупотреби именно в това дружество. В тази връзка ние в предния мандат гласувахме освобождаване на управител. В този мандат обаче мнозинството го върна на практика в дружеството. Запознайте се с този доклад. Вие, като бивш полицай предполагам, че пределно ясно ще Ви стане за какво става дума. Кой със лека ръка лиши общината от една печалба в размер на 600 000 лв. годишно. Тези неща будят огромно съмнение. Това дружество върви на печалба и в един момент на нас ни се представя като на загуба. Точно в тази връзка ще си направя процедурното предложение. Тази точка да бъде отложена за следващата сесия, когато Вие най-вероятно ще бъдете запознат с нещата и ще можем да ги обсъдим тук по-обстойно. Това е процедурното ми предложение за отлагане на следващата сесия.

Миланов – Г-н Банков, както винаги е прав наполовина. И ако не беше казал г-н Стефанов, че това е процедурното му предложение, аз нямаше да стана. Но той каза, че това е процедурно предложение, може би е прав. Чухте ли? Процедурно предложение за отлагане на точката. Имам обратно мнение на това процедурно предложение, защото всички въпроси, които бяха зададени касаят периоди преди този, който се коментира в тази точка. Касаят финансови отчети за предходни години. И може би това, че бившата длъжност на нашия зам. - кмет отново развиха фантазиите на някои общински съветници как ще натоварим зам. - кмета г-н Драгнев, с функции, които не са негови. Затова предлагам тези финансови отчети да ги приемем, и да ги отложим за следващото заседание, няма да се променят. Нали г-н Стефанов? Защото, ако се променят означава, че тук има лъжа... Аз казах, че тези финансови отчети няма да се променят и Вие го знаете много добре. А ако кажете обратното, явно нещо не сме били четири години в една зала заедно.

Папашимов – Поради факта, че изместваме тежестта на дебата в страни от точката,  която е записана, а точката е гласуване на отчетите, предлагам да прекратим дебатите и да гласуваме.

Банков – Не виждам тук какви дебати са станали, просто изказахме някои въпроси, някои отговори получихме и получихме обещание, че ще получим някои отговори. Тази група, която говори тук да прекрати изказванията не ги видяхме да влязат в някакви дебати, нещо да говорят. Плюс това, това което се пробва да подведе един от колегите, че не ставало за 2011г. Точно за нея говорим, последната година от дружеството, което работи до септември месец. Така че, имаме дялове и от тази печалба от 2011г. в гражданското дружество, което почиства града. До септември месец почиства. Така че, г-н Миланов, малко грешите подхвърляйки това. И не мисля, че трябва да прекратим дебатите. Ако имате нещо конкретно да защитите и да кажете защо сте го получили, и ако имате информация защо се получава така в това дружество, моля кажете го. Най-лесно е да прекратим дебатите. Да, прекратяваме дебатите, аз съм си направил заявлението за изказване, така че ще си го направя пак. Но не бива по този начин да потискаме мненията, които някои общински съветници изказват за разлика от други, които участват в мълчаливия цирк.

Драгнев – Виждам, че след моите думи се отключи този дебат. Преди това мислих, че не искате да го правите след изказването на г-жа Сивкова. Действително приемете ме като служител на ОА, в случая зам. - кмет, а не като полицейски служител. Прав е г-н Миланов, че това отключи донякъде дебата. Казах ви, запознавам се в момента с финансовите отчети на дружествата. Аз изразих мнение, че дружество, което е на загуба би следвало да се ликвидира и изказах едно мое собствено становище. Съгласен съм с многоуважаемата г-жа Хаджигеоргиева, че общинските дружества са полезни. Много съм съгласен с това, без да съм напълно наясно с всичко това, което става в една община, но подсъзнателно го разбирам. Така че, ще приема всичко, което казахте вие. Но в момента искам да гласуваме тази точка и да прекратим дебатите, ако е възможно.

Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Папашимов за прекратяване на дебатите по точката.

Гласували      за – 29            против – 6                             въздържали се – 1

Приема се.

Банков – Колеги, аз се радвам, че чак в 15.00ч. днес групата на ГЕРБ влезе в кондиция. Просто ме изтървахте сутринта в 9.30ч. И разбрах, че след като човек обядва по-друго мисли и сте решили наистина да почвате. Още съветвам ви, когато обявим точката давайте процедурата, за да можем да вървим по магистралата.../Миланов от място/... Как да не е по темата, точно по темата е г-н Миланов, и сега ще Ви кажа, че 2011г. беше миналата година. През 2011г. това дружество работи и също имаше 600 000 лв. вие може би ги знаете тези работи. През 2011г. дружеството направи разходи есента, по време на кампанията, на горива много повече отколкото през другото време. И това сигурно знаете. Предложението ми е следното. Съгласен съм с това, което г-н Драгнев каза. Преди малко го поставихме на кръстосан разпит може би или как да се изразя. Може би коректността позволява да не бъдем така агресивни, но аз си мисля, че нарочно след обед се смени екипа, който дойде тук. И този филм го има тук, като цяло. Но да кажем не трябва да бъдем с такива съмнения да изхождаме, тъй като виждам, че в кондиция влиза групата вече. Но моето предложение е следното, специално отчета на „Комуналуниверс”. Виждате, че имаме там по другите дружества явно няма какво да коментираме много, но сигурно има и по тях какво да кажем, особено някои така ги крепим да не би някой да се откаже и да падне дружеството. Затова може би трябва да се помисли дали трябва да съществуват или не, доколко те извършват услуги свързани с общината, това което вършат, за останалите дружества. И доколко ние можем да влияем върху тези дружества, върху статута и върху обслужването на гражданите освен с дивидентите, които им преотстъпваме, освен с апаратура или други неща, които им купуваме. Дали това трябва да бъде, а те да си правят чисто стопанската дейност и с разходите да си покриват печалбите, а ние накрая някакви мижави дивиденти да им даваме. Но това е въпрос много по-голям, много по-дълбок, иска повече размисъл и повече мислене върху него, но то е занапред. Но специално за „Комуналуниверс”, тук също едно изказване в ход за ликвидацията, проблема е бъдещето на общинските предприятия, като такива и веднага ви казвам, че едно общинско предприятие върши тази услуга за почистване, и веднага 20% падат от ДДС, и таксата смет се намаля с толкова. Но това съм говорил и миналата година, и по-миналата година, и не знам колко пъти сме го говорили. Да, вярно е, но ние продължаваме така, защото имаме знак или някой трябва да го вземе и нещо трябва да се завърти, бюджета, когато се харчи, най-добре се харчи бюджета. Моето предложение е отчета за „Комуналуниверс” да го отложим. В този смисъл в т.1 и т.3 да отпаднат наименованието на „Комуналуниверс”, т.е., когато приемаме отчетите, то го няма и в т.3, когато се освобождава от отговорност управителите да отпадне също „Комуналуниверс”. Защото казахме съмнения имаме върху отговорността, нека и г-н Драгнев да се запознае и въобще ОА, да го разгледаме това наистина е прецедент през тези години. Едно дружество с много печалба, която инкасира, пък накрая да излезе на загуба. Едно дружество, което може да ни бъде в ползва. Дружеството, което стопанисва много големи имоти, това е също много важно, защото ликвидацията може да изяви апетит към имотите. Ние трябва да сме напълно наясно, когато започваме нещо да правим. И мисля, че точно това е, гледайте отчета да видим и тези мерки, които бихме взели предвид. Затова предложението ми е конкретно да отпадне разглеждането на отчета за „Комуналуниверс”, т.е. в т.1 одобряването му на годишния финансов отчет и в т.3 освобождаването от отговорност. Да отпаднат като наименования „Комуналуниверс” от тези точки. Това е практическото ми предложение, за да може да осъществим тази дейност в последствие.

Стефанов – Изслушах с голямо внимание г-н Банков, само че пропусна да каже поне няколко неща. Едното е, че на това общинско дружество точно ние тук всичките сме принципала, ние сме общото събрание на това дружество. Ние сме хората, които трябва да се грижим не само за дружеството, а за парите и печалбата на това дружество да влязат в общината. Вие като управляващо мнозинство естествено трябва да сте най-заинтересовани тези пари да влязат в общината, за да се покрият маса социални дейности и разни други неща, които сте предвидили в плана. Наистина си заслужава, защото това гласуване, ако приемем, както казва г-н Миланов, годишния финансов отчет да го гласуваме и то така или иначе няма да се промени. Не е така, това не е вярно. Ние като принципал можем да го приемем, но можем и да не го приемем този отчет. Което може да вкара ревизии и да се види защо върви това предприятие на загуба или както споменах тук на г-н Драгнев, да се запознае с онзи доклад. Вътре пише като нарушение държавната финансова инспекция го констатира, че управителя с лека ръка лиши общината от една печалба 625 000 лв. Значи той отишъл и подписал един протокол. Той няма тези правомощия, ние не сме му дали тези правомощия. На всичкото отгоре с гласуването на това решение, така както ни е дадено, ако не се коригираме, ние освобождаваме от отговорност и управителя на дружеството. Та това исках да допълня само.

Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-н Стефанов за отлагане на точката за следващо заседание.

Гласували      за – 10                        против – 17                           въздържали се – 7

Не се приема.

Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков да отпадне от проекторешението думата „Комуналуниверс” в т.1 и т.3.

Гласували      за – 16                        против – 17                           въздържали се – 2

Не се приема.

Петкова – Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 17                        против – 9                       въздържали се – 7

Има ли несъгласни с обявения вот?

Донев – Гласувах „за”.

Томов – Гласувах „за”.

 

Миланов – Имам процедурно предложение, тъй като не бяха поканени колегите, които са извън залата да гласуват..., защото в Правилника така пише. Ако не сте го чели ще ви го покажа.  Имам процедурно предложение за прегласуване на точката.

Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложението на г-н Миланов за прегласуване на т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 21                        против – 13                           въздържали се – 1

Приема се.

Петкова – Подлагам на прегласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 18                        против – 10                       въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот?

Тодоров – Гласувах „за”.

Кидиков – Гласувах „за”.

Приема се.

 

 Банков - Г-жо Председател, искам 20 мин. почивка и през това време вижте електронната система. Защото всички гласуваме, след това, като дойде ред да се четем, си променяме гласовете. Ако не разбираме кое е жълто, зелено и червено, сега 20 мин. имаме, обяснете си ги. Искам 20 мин. почивка.

 

Петкова – Обявявам почивка 20 минути. (15.20 часа)

            След почивката кворум 37 съветника в 15.40 часа.

 

 

Банков - Моята процедура е следната, тъй като тук се изразява съмнение, че системата ни за електронно гласуване не работи. Макар че, аз сега виждам, че 37 съветника има регистрирани, т.е. на всички апаратите им работят. И не мога да разбера, когато електронното гласуване приключва след натискане на копчето и изнасянето на резултата. Половината гласували за определени решения според закона се показва кой как е гласувал поименно и остава към протокола, то не е предпоставка някой да си промени вота. Дали не е гласувал, дали е гласувал и какво е гласувал. Не знам сега как ще отчетете последното гласуване, защото то беше категорично 17 – „за”, „не гласували”, „против”, „въздържали се”. И мисля, че това трябва да бъде резултата, ако иска някой да прегласуваме, да прегласуваме, сигурно ще намери повод. Но, ако системата има съмнение, че тя не работи, аз ви правя следното процедурно предложение да отложим заседанието. Да прекратим, тъй като системата не работи и след това, когато е готова ще насрочите ден за заседание на ОбС да продължим.

Миланов – Гласуването в ОбС е явно с изключение, когато е тайно. Гласуването, ако сте чули поне един път Председателя, когато го пусне тук и когато е поименно задава един вечен въпрос: „Има ли несъгласни с обявения вот?”. Какво означава „той няма право?” Той казва несъгласен съм или съм съгласен. Това е въпроса на Председателя на ОбС, това е записано в Правилника. Гласуването приключва, когато всеки един погледне и каже, че е съгласен или не с вота си. Тогава става, не с натискането на копчета. Системата е въведена тук за улесняване на гласуването, но гласуването в ОбС е явно. Това означава, че във всеки един момент трябва да знаем кой, по кои въпроси, как е гласувал, защото по принцип трябва да гласуваме с вдигане на ръка. Тази система е за улесняване на нашето гласуване. И има, както всяка система един недостатък, понякога системата не сработва. И заради това, когато се покаже там, всеки един може да каже: „Съжалявам моя вот не е този, който е изписан на таблото”. И този вот, който стане да го каже общинския съветник е явен по закон...Вотът на общинския съветник е явен, ако не бъде показан на таблото, той веднага става таен. Тайния вот е по определена процедура и става по определен ред. 

Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков за отлагане на днешното заседание.

Гласували      за – 12                        против – 20                           въздържали се – 4

Не се приема.

Банков – Г-н Миланов, наистина е явно гласуването и то по няколко начина се извършва с вдигане на ръка и с електронното гласуване ,и там е изписано в Правилника, електронното гласуване кога и къде се проверява. Не всяко гласуване, чрез електронната система се показва на таблото. На таблото задължително според закона и вече респективно според Правилника се показват, когато е поименно гласуване, тъй като този лист с това гласуване става неразделна част в протокола, докато другите остават като бройки. Когато ние гласуваме и се обяви резултата, това е резултата от гласуването. Всяка друга промяна особено, когато не се гласува и не си присъствал в залата не можеш да кажеш аз гласувам, тъй като процедурата е приключила. Но, тъй като остават още съмнения в системата дали работи или не, тъй като тук става въпрос за няколко гласа. Аз ви предлагам да направим ръчно гласуване с вдигане на ръка да бъде отсега нататък гласуването, „За”, „Против”, „Въздържали се”.

Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков за гласуване с ръка.

Гласували      за – 12                        против – 22                           въздържали се – 3

Не се приема.

 

Петкова – Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                        против – 7                       въздържали се – 6

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

Петкова – Подлагам на гласуване т.3 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21                        против – 12                       въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от Търговския закон, чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона  за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 1, т. 4 и т. 7, чл. 53, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества

            1. Приема годишния финансов отчет и баланса за 2011 г. на:

            - „Комуналуниверс” ЕООД

            - „Дезинфекционна станция” ЕООД

            - „Обреден комплекс” ЕООД

            - „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

            - „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

            2. Определя дивидент в размер на 25 % от балансовата печалба по годишния финансов отчет на:

            - „Дезинфекционна станция” ЕООД

            - „Обреден комплекс” ЕООД

            - „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

            - „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

            Определеният дивидент да бъде приведен в срок до 30 юни 2012 г., по сметка: IBAN BG 13 SOMB 9130 8424420344, BIC SOMBBGSF, код за вид плащане – 44 48 00 (дивидент) при „Общинска банка” АД, клон гр. Ямбол.

            3. Освобождава от отговорност за дейността през финансовата 2011 г. на управителите на:

            - „Комуналуниверс” ЕООД

          - „Дезинфекционна станция” ЕООД

            - „Обреден комплекс” ЕООД

            - „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

            - „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

 

 

            Стефанов – отр. вот – Гласувах против, трябва да ви кажа, че не ми е приятно, е че тази точка минава, но в същото време се радвам, че днешната сесия се излъчва по телевизията и ямболските граждани могат да видят за какво става дума. По няколко пъти се гласува, докато се постигне желания резултат. А желания резултат на мнозинството какъв е? С лека ръка подаряваме стотици хиляди левове, а в следващия момент, същите вие ще призовете гражданите на Ямбол да си внесат и да си платят такса смет, данък сгради и т.н. Като тези подаръци, които правите в момента са пак от ямболските граждани. Затова вярвам, че поне има възможност да се види кой как гласува и за какво става дума в този общински съвет.

Банков – Колеги, аз също съм против. Дотолкова, доколкото се прие първата точка или не, остава на съвестта на Председателя и на вашата съвест. Тъй като гласуването за мен, това, което беше зачетено като гласуване е нарушение на Правилника. Защото, ако трябва да се отчитаме има ли някой съгласен или не. Започваме с това има или няма и тогава да гласуваме. Защото гласуването е със самия акт на гласуване, електронната система и тя показва това. Всякаква друга промяна вече е повод на някакъв натиск, който тук го видяхте. Една бройка натиск, втора бройка натиск, дори се стигна до наглостта да се търси сметка на Председателя защо е гласувал „.въздържал се”. Ако не чухте, ние отзад чухме. За мен това е търсене на сметка, както и останали колеги, побързаха да влязат, за да са гласували, да са участвали, да не говорим за дебати, да не знаят за какво става въпрос и да кажат, че са „за”. Да, те са „за” по принцип. И това са неща, които наистина принизяват авторитета на ОбС, това мога да ви кажа. И това е наистина пак го казвам един цирк, но тъжен цирк. Мрачен, мълчалив цирк. Защото обикновено човек, като каже цирк, разбира нещо весело, оптимистично. А този цирк е мрачен и тъжен. И по този начин, по който се действа точно това показваме. А директно гласувахте няколко пъти болшинството, какво направихте, Наско Стефанов каза: „Вие милиони зачеркнахте от общинската хазна в момента”, 1 млн. лв. най-малко с това приемане на отчета. Вие освободихте от отговорност отговорниците за загубата на този милион, управителя на тази фирма. И като прибавим тези 500 000 лв. за центъра, като прибавим 400 000 лв. за улиците, 100 000 лв. за техническа помощ, още 1 млн. лв., който данъкоплатеца плаща, ето 2 млн. лв., един пропуснат и един, който данъкоплатеца плаща. Това са вашите действия и го разберете. Ако вие не го разбирате, предполагам, че гражданите ще го разберат за какво става въпрос, за какво направиха всички тоя цирк. Макар че, ние пробвахме с почивки с други неща, да ви помогнем да се усетите какво искаме да ви кажем. Едно обсъждане на „Комуналуниверс” на една следваща сесия...

Петкова – Отнемам Ви думата. Времето Ви изтече.

Банков – ...Резултата пак щеше да бъде този, но щеше да бъде чест за вас наистина да го обсъдим, както трябва.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Доклад относно одобряване на ПУП - ПП на трасе на кабелна линия до ел. подстанция „Кабиле”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Петкова - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Банков- Въпроса ми е към вносителя. Какви са тези имоти и каква категория?

Петкова – Имам едно предложение, което трябва да подложа на гласуване, тъй като трябва да разрешим на г-н Кърцъков, като човек, който е най-вътре в нещата, да даде най-изчерпателен отговор на поставения въпрос. Моля, да дадете разрешение, да дадем думата на г-н Кърцъков.

Банков – Г-жо Председател, моя въпрос е към вносителя, след като създава това затруднение и Вие направихте тази процедура, аз си оттеглям въпроса.

Петкова – Това е Ваше желание.

Петкова – Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 5

Приема се.

Петкова – Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 4

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията и във връзка със Заповеди №№ ТУ 02/0027/10.05.2011г. и № ТУ 02/0078/14.12.2011г. на кмета на Община Ямбол, протоколи № № 18 от 10.11.2011г. и № 3 от 07.03.2012г на Експертен съвет по устройство на територията – Ямбол и решение КЗЗ-12/19.07.2011г по т. І.6 на Комисия за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните, Общински съвет гр. Ямбол одобрява:

            1. Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план на трасе на кабелна линия 20 кV от поземлени имоти с идентификатори 87374.24.87, 87374.24.57, 87374.24.135 и 87374.24.109 по Кадастралната карта на гр. Ямбол до регулационната граница на гр. Ямбол;

            2. Подробен устройствен план за трасе на кабелна линия 20 кV от регулационната /строителната/ граница на гр. Ямбол до ел. подстанция „Кабиле” гр. Ямбол.

            Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Доклад относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на част от квартали 75 и 78 от плана на І градски район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Петкова - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Сивкова – Смятам, че това е един много важен момент с разглеждането и приемането на тази точка, и не подобава да отмине без поне един коментар. Тъй като това е един ПУП, който касае устройството на територията в тези квартали населени с компактно ромско население. Един план, който се готви от известно време и който мина едно много сериозно обществено обсъждане, и едно задълбочено разглеждане в комисиите. И благодарение на главния архитект на общината, арх. Георгиев, се получи една много добра информация затова какво представлява този план. Смятам, че трябва да отдадем подобаващо внимание и аз специално искам да изразя становище в подкрепа на приемането на ПУП.

Димов – Имам процедура за прекратяване на дебатите и преминаване към гласуване.

Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Димов за прекратяване на дебатите по точката.

Гласували      за – 34                         против – 1                             въздържали се – 2

Приема се

Петкова - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Общински съвет гр. Ямбол одобрява Окончателният проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на част от квартали 75 и 78 от Плана на Първи градски район - град Ямбол, придружен от Електросхема, План-схема за вертикално планиране, План-схема за газоснабдяване, схема ВиК, съгласно графичната и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от това решение.

            Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

Петкова – Обявявам почивка 10 минути. (16.09 часа)

            След почивката кворум 35 съветника в 16.20 часа.

 

            Банков – Г-жо Председател, предлагам да затворим вратата и да проверим кворума, като председател на група. Няма 35 човека в залата.

Петкова – Обявявам повторна проверка на кворума... Добре г-н Банков, обявяваме поименно преброяване. Първото име е моето, аз съм тук. Юл. Папашимов, Г. Костов, Т. Сулева, Т. Илев, Ил. Бицова, К. Георгиева, К. Йоргова, М. Сивкова, З. Захариев, Р. Тропчева, Г. Миланов, Ем. Марчева, Ем. Кремъкова, Ант. Антонова, Н. Пенев, Р. Банков, Н. Хаджигеоргиева - не, Ст. Проданов, В. Янкова, Г. Славов, Н. Костадинов, Б. Божилова - не, К. Калиманов, Н. Димов, М. Славова, К. Донев, М. Томов, Ив. Чолаков, М. Кидиков, Й. Атанасов, Н. Карска, Н. Стефанов - не, Т. Тодоров, Г. Данков, Й. Милков, Яс. Киров. От 37 човека списъчен състав при преброяването отсъстват трима, ето 34 регистрирани.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Доклад относно одобряване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ на кв. "Каргон" в района на Общински пазар.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Петкова - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Сивкова – Искам да изкажа своето неудовлетворение от факта, че цялата документация по този ПУП, която трябваше да бъде окомплектована съгласно заданието за проектиране заедно с протокол от експертен съвет, съгласувателни процедури, обществено обсъждане до работата на комисиите на 26.04.2012г., ПК ТУТЕ, и на 27.05.2012г. по ПК БФ, не ни беше предоставена. Положих доста усиля, за да може да се информирам и да съм сигурна, че така долу горе нещата са наред и едва вчера беше предоставена информация за една част от ПУП, транспортно комуникационния план, който е една много важна съставна част за този вид ПУП, за такива територии. Вярно, че плана от 2010г. от юли месец е одобрено заданието и явно доста проблемно се движи във времето, и вече втора година се процедира. За мен този план съдържа пропуски и слабости, които не мога да не споделя и да отбележа и съобразно това вие ще прецените какво решение да се вземе. Първо обхвата на този устройствен план това е автогарата, общинския пазар, сградите около него до каргонският мост.. Все обекти, които са от общоградско значение. Обекти, които в момента се третират и от друг устройствен план, който в края на миналата година мина, като предварителен проект на обществено обсъждане. Би следвало в процеса на разработка на ПУП и на този общ устройствен план, да има синхронизация, за да няма разминаване между предназначението на териториите на тези два устройствени плана. Аз специално присъствах на обсъждането на общия устройствен план и територията, която там се третираше беше с предназначението за зелена площ в рамките на тези къщи, които са около дигата на автогарата, а самия терен, който в момента се третира като автогара, общински пазар и там административна сграда е третиран пак като автогара, общински пазар и ветеринарна клиника. За мен този план само заради такива разминавания изисква синхронизация с общия устройствен план. Дали устройствения план ще се привежда или този ще се привежда, иска някакъв вид доразработка. Но в същото време плана не е ясно съвсем с каква цел се прави. Казва се в обяснителната записка, че са променени социално икономическите условия, но този план не дава яснота за основни неща. Обособени са няколко територии с едни линии на застрояване, а тези територии изискват една подробна разработка, като застрояване. Защото това са едни територии, които не са от частен характер, а те имат значение изобщо за целия график, не случайно казах, че са от общоградско значение. Така че, този план, в тази си част на застрояването за мен е един план, колкото да се отбие номера. Според мен трябва да се прави един такъв план, според мен много по-задълбочено, като застроителна разработка. И тогава според мен ще са оправдани парите, които общината ще плати за разработването на този устройствен план. Този план не решава друг важен проблем. Аз не мога да приема, че ще се запази съществуваща регулация по тази улица, която минава южно, където и сега регулацията е оставена да пресича един масивен жилищен блок. Което не дава възможност за каквато и да е инвестиционна инициатива свързана с живущите в този блок. Регулацията продължава да го сече, то по своята същност остава извън всякакви устройствени норми. В този парцел е предвидено друго петно, което е изнесено. Кога този жилищен блок ще се събори, че да се прави нов жилищен блок? Това за мен е абсолютно недомислено, би трябвало регулацията да се промени и съответно тези дадености, и масивни обекти да бъдат запазени. Един много важен проблем, който от миналата година дори до медиите стигна, това е обособяване на постоянно място за стоянка за таксиметровите автомобили, аз го казах и в комисиите. Автогарата е една от малкото в страна, които нямат стоянки за таксита. И точно това с обособяването на такъв терен и всичко, което е свързано с организацията на движението се третира от транспортно комуникационния план. Транспортно комуникационния план по начина, по който е даден обхваща единствено и само контурните улици, без да навлиза в територията, в която един паркинг се обособява за сметка на сегашния битак. Вътрешните улици в този квартал, не е ясен какъв ще е пешеходния достъп, изобщо организацията на движението в този транспортно комуникационен план би следвало да бъде отразено много подробно и в такъв смисъл този устройствен план за мен не е завършен. Според мен той има необходимост от доразработка и от доокомплектовка. Аз споделих в разговор с арх. Георгиев, който беше така любезен да отговори на доста от моите въпроси, че в частта на регулацията той дори не е оформен по изискванията на Наредба 8 за обема, съдържанието на устройствените планове и схеми. Има обяснение дадено от проектанта, че понеже има ново изменение във времето, много цветове били и се прави един план като първи план. След като това е изменение би следвало за целите на проектирането да се оформи, като едно изменение, а изменението изисква да се зачерква това, която отпада и да се оформя новото, което остава. А за целите вече за нанасянето вече върху действащия регулационен план от ОА, там съм съгласна, че няма как да стане цветово. В тази връзка имайки такива съображения смятам , че едно вземане на решение за одобряване на този план ще бъде в нарушение на действащата нормативна уредба в момента и приемането на този план според мен ще води до разплащане един разход срещу, който ние и поне аз като общински съветник, не виждам да получаваме достатъчно качествен продукт. Това е мнението като цяло. Смятам, че би могло този план да бъде отложен и на едно следващо разглеждане, след като той се дооформи и се окомплектова нацяло да ни бъде отново предоставено. Тъй като още не мога да се ориентирам в този Правилник изказвания, предложения. Ако е възможно на този етап правя това предложение просто да отпадне точката от дневния ред.

Драгнев – Преди да пристъпите към гласуване на предложението на г-жа Сивкова, аз правя предложение, поканили сме проектанта арх. Жечев и арх. Георгиев, които предлагам да гласувате те да разяснят направеното по проекта и тогава да вземете решение дали да отлагате или не тази точка.

Сивкова – Г-н Драгнев, много благодаря за тази отзивчивост, която се проявява, но тя би било добре да се проявява в работата на комисиите. А не в няколко поредни дни аз да изисквам и да ми се обещава на следващ ден, да се обаждам, да ги няма разпечатани схемите, да питам как е гледано миналата година юни месец на експертен съвет и т.н. Аз специално смятам, че работата на ОбС не е експертна работа. Ние тук не сме експертен съвет по устройство на територията и смятам, че за целите на нашата работа и на нашата експедитивност, ако и други колеги, които са присъствали да изкажат своите становища, те ще са достатъчни да вземем решение. Но не приемам ОбС да се превръща в експертен съвет по устройство на територията на община Ямбол.

Димов – Всичко се е гледало в комисиите и на експертен съвет, така че процедурата ми е за прекратяване на дебатите.

Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Димов за прекратяване на дебатите по точката.

Гласували      за – 23            против – 9                             въздържали се – 2

Приема се.

Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-н Сивкова за отлагане на точката за следващо заседание.

Гласували      за – 15                        против – 17                           въздържали се – 3

Не се приема.

Петкова - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 23                        против – 9                       въздържали се – 3

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Общински съвет гр. Ямбол, във връзка с Решение на тридесет и трето заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 21 май 2010г., заповед № ТУ02/0026/20.07.2010г на кмета на община Ямбол, протоколи на ЕСУТ № 6/05.05.2011г. и № 2/16.02.2012г одобрява проект за изменение на ПУП – ПР3 на кв. „Каргон” в  района на Общински пазар – кв.18, кв.18 А, кв. 18 Б и изменение на уличната регулация на:

-   ул. „Атанас Кратунов” в отсечката от общински пазар до кръстовище с ул.”Ивайло” и ул. „Иван Рилски” ;

-     ул. „Индже войвода от осова точка  63 до осова точка № 43;

-     ул.”Доктор Петър Брънеков”;

-     кръстовището между ул.”Цар Петър”, ул.”Атанас Кратунов”, ул. Ж. Андреев”, ул. „Индже войвода” и ул.”Доктор Петър Брънеков”,

придружен от Електросхема, План - схема за вертикално планиране, схема ВиК, съгласно графичната и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от това решение.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

Банков – отр. вот – Аз гласувах против, защото, когато ни устройва говорим едно, когато не ни устройва друго. Но правата линия я казахме, че всяка успоредна на магистралата е права. Радвам се на това, че тук като гледах заседанията на комисиите, някои от вас активно са участвали и са гледали този проект, който ни беше предложен. Явно доколкото разбрах снощи, онази вечер, вчера са правили много от тези планове, които ни предлагат и въпреки това те не се помнят. Но разбирам, че на вас това не ви е пречка да приемете плана, който ви се предлага. Разбирам, че вие знаете, тъй като част от вас участваха в общественото обсъждане, че ще имаме общ устройствен план, който е по-широкия, по-мащабния, който определя развитието на града, това е единствената част в ЦГЧ, която е общинска собственост. Другаде нямаме такъв терен и като такава площ, която можем да обсъдим наистина какво да направим с нея. Но ние бързаме по някакъв начин да прекараме този план. Нищо не пречеше той наистина да бъде съгласуван с общия устройствен план. И това му е основното, че от общия устройствен план, който се разработва, по който плащаме стотици хиляди левове от държавата и от нас има на първия етап едно виждане с този план, който две години го разработваме е съвсем различно, т.е. този план, в този вид, можеше да се съобрази с общия устройствен план. Или когато се правеше общия устройствен план да се кажат вижданията, които имат тук. И въпреки това, на вас не ви пречи да гласувате. Ето затова гласувах против. Не може без позиция и без виждане да се гласува съгласен съм, твърде ясни са. Но ние твърдостта я гласуваме по този начин. Определянето на политиката е развитието на града, разберете го. Понякога трябва да имаме и съмнението, а съмнението поражда истината. 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно попълване състава на ПК към Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

__________________________________________________________________________________

 

Петкова - Като вносител на точката искам да направя едно допълнение в текста на т.1 от проекторешението. Там има един пропуск и моето предложение е текста на т.1 от проекторешението да придобие следния вид: „Попълва състава на ПК „Здравеопазване и социални дейности” и на ПК „Законност и обществен ред” с по 1 общински съветник Теодора Сулева”, а т.2 си остава така. В двете комисии да бъде член г-жа Сулева.

Калиманов – Тъй като правим промени в състава на комисиите в т.2 от решението ни се предлага като председател на ПК ЗСД д-р Юлиян Папашимов. Нашата група предлага председател на тази комисия да бъде Мария Славова. Защо предлагаме г-жа Мария Славова? Тъй като и без друго е вече директор на Агенция социално подпомагане, а постоянно се говори в предходните няколко точки, че общината е социално ориентирана. И ми се струва здравеопазването, като общинска дейност е много по-малка, отколкото социалната дейност и затова мисля, че един такъв експерт по социални дейности ще бъде по-полезен. 

Славова – Благодаря, за предложението на колегите от групата на БСП, но си давам отвод. Аз също подкрепям предложението за д-р Юлиян Папашимов. Считам че, като човек и специалист той е с доста по-голям опит от мен предвид възрастта, предвид професията и ви благодаря.

Петкова – Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя с промените.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – 2                       въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот?

Димов – Гласувах „за”.

Приема се.

 

Петкова – Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – няма                       въздържали се – 9

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл. 7.1, т.1 във връзка с чл.16 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол:

1. Попълва състава на ПК „Здравеопазване и социални дейности” и на ПК „Законност и обществен ред” с по един общински съветник – Теодора Сулева.

2. За председател на ПК ЗСД избира д-р Юлиян Папашимов.

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно удостояване със званието „Почетен гражданин на Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Комисия по ПНО

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Петкова - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Петкова – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 30                        против – 2                       въздържали се – 4

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл.7, ал.3 от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол удостоява писателя Георги Господинов със званието „Почетен гражданин на град Ямбол” за значителния му принос в културния и духовен живот на общината, както и за развитието на съвременната българска литература. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Комисия по ПНО

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Петкова - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Петкова – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.12, ал.3 от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол удостоява с „Награда на Ямбол за 2012г. Народно читалище „Съгласие – 1862” за значителен принос в развитието на града.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА - Предложение относно продажба на движимо имущество - общинска собственост, ползвано от ОДК.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Петкова - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения. Няма желаещи.

Петкова – Подлагам на гласуване т.І от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова – Обявявам резултатите от гласуването

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Петкова – Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот?

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, чл. 9 от Закона за общинска собственост допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ямбол през 2012 г., приета с Решение по точка тринадесета на Шеста сесия на Общински съвет – Ямбол, проведена на 08.02.2012 г.:

В раздел ІІІ. Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършват през периода на действие на програмата към точка В/ в таблица: Продажба на движимо имущество – вещи, създава следната нова точка със съдържание:

 

по

ред

Вид обект

Условия за продажната цена

2.

Движимо имущество – земеделска техника

Изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 8, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 32, ал. 1 и чл. 42, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Приема пазарната оценка на ДМА - МПС – общинска собственост, извършена от независимия лицензиран оценител.

2. Общинският съвет дава съгласие да се извърши продажба на движимото имущество – общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно определените в изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител, както следва:

 

 

№ по ред

Наименование

на ДМА-МПС

Рег. №

година

Пазарна стойност,

Лв.

1

2

3

4

5

1.

Трактор колесен „Владимировец Т25А”

У4990ЕЕ

1982

1930

2.

Трактор колесен „Болгар ТК80”

У4991ЕЕ

1990

3070

Обща оценка на имуществото:

5000

 

 3. Публичният търг с явно наддаване да се проведе в рамките на срока на валидност на оценката до 30.09.2012 г.

 4. На основание чл. 58, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 58, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при провеждането на публичния търг за продажбата на ДМА-МПС – общинска собственост по т. 2, определя следните условия:

- За Трактор колесен „Владимировец Т25А”

Начална тръжна цена  1930.00 лв., без ДДС;

Депозит за участие в търга 10 % върху началната тръжна цена, или сумата от 193.00 лв. който да се внася по банкова сметка  IBAN BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД – клон Ямбол;

Такса за участие в търга 20.00 лв., без ДДС;

Цена на тръжната документация 30.00 лв., без ДДС;

 

- За Трактор колесен „Болгар ТК80”

Начална тръжна цена  3070.00 лв., без ДДС;

Депозит за участие в търга 10 % върху началната тръжна цена, или сумата от 307.00 лв. който да се внася по банкова сметка  IBAN BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД – клон Ямбол;

Такса за участие в търга 20.00 лв., без ДДС;

Цена на тръжната документация 30.00 лв., без ДДС;

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА - Предложение относно продажба на строителни материали втора употреба - гранитни павета общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Петкова - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Георгиева – Искам да предложа и се надявам този път да ме подкрепите за промяна в този материал, след което ще се аргументирам. Промяна в т.2 подточка 2, Таблица, позиция № 6, вместо 2836т., да ги коригирам на 1824 т. И промяна в т.2, подточка 4 начална тръжна цена за 1т. – 52 лв. без ДДС. Лично моето мнение е, че добрия управленец и управлението на общинската собственост не се изчерпва само и единствено с продажбата на тази собственост, била движима или не. Затова предлагам паветата, които са в общо количество 2 836т., разделени две партиди 1012т. и 1824т., да пуснем за продажба само второто количество 1824т. Защо? Колегите навсякъде в Европа се завръща интереса към паветата. Тук е написано, че те били морално остарели. По принцип павето е една вечна настилка. Ние имаме квартали, в които има много павета, има настилка с павета. Ние трябва да си оставим едно количество за ремонт, трябва да го имаме на склад. Така че, 1824т. е напълно достатъчно в момента да ги обявим за продажба. Второто, което е тези павета, които остават, могат да се използват. Ние можем да помислим за това и ОА може да помисли за облагородяване на междублоковите пространства. Някой ще каже, но това е трудно, трудоемко, набиването, полагането на тези павета. Самия инж. Кърцъков в едно предаване на „Диана кабел” обяви, че павето е най-добрата настилка, която той познава и аз се позовавам на неговия професионализъм и затова правя това предложение. Второто, което искам и предлагам, тъй като порових по строителните борси, употребявани павета колко струват. Разбирам, че лицензирания оценител е предложил тази цена, но ви предлагам началната тръжна цена за 1т. павета да бъде 52 лв. Тъй като виждам,  отбелязано е, ще се удовлетворят исканията на гражданите на града. Аз лично се съмнявам, че това е коректно записано. Бих искала да попитам вносителя колко входирани запитвания от граждани имаме за закупуване на тези павета от 20, 10, 50 и 100т.? Наистина апелирам да подкрепите предложението в тази му форма. В крайна сметка, ако видим, че интереса е толкова голям и не можем да намерим друго предназначение на другата партида павета, винаги в един по-късен момент можем да пуснем и тях за продажба. Но по-добре е да си насочим мислите, да си насочим аргументите в това тази общинска собственост, тези павета, които по принцип са вечни настилки как можем да ги вложим в благоустрояването на нашия град по квартали, по улички, по пешеходни зони и т.н.

Хаджигеоргиева – Просто съм възмутена да ви кажа. Цяла Европа премахва асфалта. Всички градове, посрещала съм гости и се учудват, че ние все още имаме запазени паважни улици, ние продаваме павета. Тук да знаете, не мога да твърдя със сигурност, но тук се изчиства някаква сделка. За 50 лв. на тон, за 50 цента го продават мои колеги, които произвеждат павета в Австрия. Дайте да ги изнесем тогава за чужбина. Обаче аз се съмнявам, че тези павета са толкова. Дали въобще съществуват тези павета или се оправя някаква цифра? Дано да не съм права. Престъпление е ние да изваждаме от нашите улици, които са асфалтирани, защото от там се извадиха. В същото време имаме улици, които не са оправени, ако предоставим на гражданите те сами ще си ги сложат. А ние да ги продаваме и то без пари. Това направо е престъпление. Ако е изчистване или да се оправи далаверата вече този, който го предлага е прав. Но в никакъв случай един  разумен човек няма да се съгласи на такова нещо, да се продаде ето така с лека ръка. За 50лв. тона, на бройки се купуват по 80 цента. Помислете върху този въпрос, защото, ако ги дадем на хората сами ще си направят улици, които нямат. Това е вечната настилка, най-екологично чистата, навсякъде асфалта се премахва, защото той задържа топлината, нагрява, не е екологично чист и се минава към павиране, а ние било остаряло. Ами моята улица е с паваж. Благодарение на това, че аз бях кмет я оставих с паваж, не я асфалтирах и се учудваха тогава. И около нас нашия квартал има много павирани улици, непрекъснато се измушват там с водопроводни аварии, ние ще се лишим и ще правим кърпежи върху паважа с асфалт, който трае един месец след това. Тук няма политика в тази работа и кой я предлага и кой не я предлага. Размислете разумно и аз съм убедена, че всички знаете, че е така. Защото от ямболския край, кариерата в Гранитово работи в продължение на няколко години само за Австрия. Там изцяло са премахнати асфалтовите настилки и са с български павета. А ние готов материал ще го продадем. Разбира се, ако е там още, защото така като гледам количеството, което го има и това, което се отчита, малко се съмнявам.

Захариев – За първи път чувам и не знам някой от шофьорите, аз съм шофьор и знам как се пътува по павета, и как се пътува по асфалт. Идеята тук е, че при реализирането на водния цикъл, че улиците на кв. „Каргон” ще бъдат ремонтирани и от там ще останат много павета, които мога да бъдат използвани за най-различни цели. Ако наистина има такъв голям интерес към тези павета ние не ги подаряваме на някой, ние ги пускаме на търг и цената, ако е 50 лв. в момента, може да стигне и 150 лв., така че не виждам нищо нередно.

Костов – Никой не се съмнява относно издръжливостта на паважната настилка, тя наистина е вечна. Централната част на вечния град Рим е с павета. В София жълтите павета знаете от колко години са. Но има наистина зони, където могат да бъдат слагани павета, има и зони, където не могат да бъдат слагани. Паветата нямат нужда от отводняване, тъй като материала между тях е дрениращ и може да пропуска водата. За сметка на това при тях знаете много по трудно се шофира, спирачния път е изключително дълъг и не са удачни за транспортните схеми. В момента в градовете особено при тези по-бързи коли, с по-добри възможности, така че има места наистина, където могат да бъдат използвани...(Хаджигеоргиева – Около Безистена)...Да. Тези павета, които са събрани на склад те вече са изиграли своята роля, т.е. ние не можем да ги слагаме някъде другаде. Знаете, че едно полагане на павета, което е доста трудоемко и доста скъпо струващо, освен това вече няма такива специалисти, които полагат павета, не може да се сравни с цената на кв.м. асфалт, нито на неговата равност, нито на спирачния път, нито на възможността му на издръжливост и на скорост, която би могла да се поддържа. Заради това, това е една малка част от паветата, които има в Ямбол. Вероятно много улици в кв. „Каргон” при реализирането на водния цикъл ще бъдат махнати паветата и също ще бъдат доставени на склад. Те биха могли в един или друг момент да бъдат използвани за подмяна на някъде, където поради някакви причина паветата са изчезнали. Но да държим такова голямо количество. Освен това имайте предвид, че всяка една общинска собственост, каквато е тази има нужда от охрана, от стопанисване, това са едни постоянни разходи. Г-жа Хаджигеоргиева, каза, че се съмнява дали са толкова вече паветата. Утре няма да станат повече, след половин година няма да станат повече, но през това време ще бъде платена някаква охрана на тези павета... Г-жо Георгиева, аз никога не съм си позволявал от място да репликирам, моля Ви не го правете и Вие. Така че, предлагам да приемем точката по начина, по който е предложена.

Хаджигеоргиева – Не мога да се съглася с този евтин популизъм, било скъпо полагането, били изтъркани. Паветата се въртят на определен период. Г-н Проданов, Вие нали имате бригада за полагане на павета, ако я нямате ще я направите. Безистена ще го правим център, уж да показваме култура. Ами вижте ни площада е асфалтиран. Коя  пешеходна зона има такъв? От много умни глави е асфалтиран, сигурно някъде отдолу и там има павета. Всичко това е, защото е казано, че се продава. Кой щял да ги съхранява? Че тази база има охрана. Знаете ли колко пари плащаме на охранителя? Щели да ги откраднат. Паветата не са откраднати от там, те са изнесени с разрешение, от някой са продадени.

Миланов – Аз ще подкрепя това предложение, сигурно не е изненада за никой. Ямбол има толкова павета, които са асфалтирани в момента, че, ако беше толкова важно, ценно да останем на паваж, сигурно нямаше да ги асфалтирате паветата и сега  да не може да се закърпят дупките, и да се наложи точно ние да ги разкрием, и да ги използваме като паваж. Говоря за кв. „Каргон”, сигурно сте го видели. Наистина е много хубаво. Но може би не трябваше да асфалтираме и алеите в парка, а трябваше да ги направим с павета, защото там е мястото на павета. Там, където водата, когато вали се отича и се използва за напояване на онова, което е наоколо. А там, където си изградил канализация за отвеждане на тази вода, дъждовната, паветата пропускат тази вода и заради това разработилите проекта на кв. „Каргон” беше изрично поискано от финансиращия орган да бъдат асфалтирани, за да може да се отвежда тя в канализацията. Има място със сигурност и в градовете се прави това нещо, за да се слагат павета. Но на места, където няма движение, най-вече на пешеходни зони. Не съм бил в Рим, случайно като общински съветник бях в Парма. Там паветата не са сложени тази година, не са сложени този век, там си стоят от векове. Австрийците явно са много глупави хора щом са си ги махнали и ги продали, и сега си търсят нови, и са асфалтирали. Но те бъдете сигурни не ги слагат по пътищата си. Там, където се движат, коли, автомобили, а там, където се движат пешеходци.

Проданов – Нямах намерение да взимам отношение, тъй като и без друго дебата много се утежни. Между другото въобще дебата много се утежни, чухме всякакви грандомански философии. Но г-н Миланов, когато преасфалтираха паветата, тогава бях общински съветник в едни други времена. Не знам дали някъде има архиви да видите, че тогава, аз съм бил против това преасфалтиране, като общински съветник. Тогава пак едни политически назначени хора, пак не слушаха професионалистите. Не е ново в България, не е ново в Ямбол, да не се чува гласа на разума, да не се чува гласа на професионалистите. Това сигурно продължава над 130 години, затова сме на този ред. Искам да кажа по повод това дали ще се продадат 1000т. павета или не, това нищо няма да стане. Тези павета, които са там нахвърлени, виждал съм ги, наблюдавал съм ги действително има разходи по охраната им. Мисля, че това не е важния проблем 1300т. или 1500т. по 50 лв., това не решава проблема на капиталовите разходи изобщо. Истината е друга, че действително този асфалт, който е сложен върху паветата даже и на площада. На площада отдолу има павета, имаше тогава толкова много противници. Преди малко, ще го кажа това, тук беше арх. Жечев, неговата майка лека и пръст арх. Жечева, тя беше категорично против преасфалтирането на площада и слагането на центъра на Ямбол на този грозен асфалт. Между впрочем асфалта е много хубава настилка за магистрали и пътища. Никоя централна част, никоя европейска част в света няма да видите в центъра павета, а ще видите плочки мраморни, базалтови и не знам какви ще видите. Никъде няма да видите преасфалтирани павета на площада. И между впрочем тогава арх. Жечева, една умна жена, професионалист, в следващия мандат, тя просто не беше председател на окръжния съвет. В случая може цяла вечер да говорим. Но, ако не се вземат мерки и не се започне сериозното оправяне на паветата, паважната настилка, колега, Вие говорите, че много трудно се шофира, ами то това не е паваж, който имаме в Ямбол, той не се поддържа. Аз мога да ви направя един участък 200м. и да минем с автомобилите от там. Мога да ви го демонстрирам, но едно време имаше три бригади павьори, които имаха специален график съгласуван с общината и близо 12 месеца само, когато имаше сняг, само тогава не се отремонтираше паважа. Не знам дали си спомняте като деца какъв беше паважа. Така че, дали ще подкрепим това или не, това не е важният проблем. Днес този безсмислен дебат, който продължава вече колко часа, той показва за мен като професионалист колко е безсмислени решения и колко нищо не свършихме днес. Аз станах да се изкажа, че съм против това нищо правене. Между впрочем, действително светът не започва от днес и вчера. Апелирам към вас като общински съветници, към администрацията, казах го и преди малко на предното ми изказване по отношение на транспортната схема на обществения транспорт да, това е добре, трябва да има такава транспортна схема, но на града е необходима цялостна промяна на организацията на движението. Под това число влиза и плановото отремонтиране на улиците и във всеки град. Някой спомена Виена, има улици с по-голям приоритет. Тук е г-н Костов, предполагам, че няма начин да не ме подкрепи, има улици, които могат и трябва да бъдат с паваж. Обходните пътища, скоростните отсечки, в града, няма скоростни отсечки, но има отсечки на нашата пътна мрежа натоварени с автомобили и автобуси. Те не би трябвало да бъдат с паваж. Но другите улици в кварталите, защото не знам, тук има хора, които сигурно се занимават с химия, асфалта е доказан, че е канцерогенен. Затова в Европейския съюз нямат паркове, да не говоря за парка, който също се преасфалтира. Това също беше груба грешка и предното преасфалтиране преди 20 години. Така че, аз апелирам и много бих се радвал да заработим малко по по европейски. Днес демонстрирахме едно нищо правене, съжалявам много, но паважа не е настилка, която е отпаднала, тя е отпаднала за магистрали, но за градски улици, за тротоари дори, не е отпаднала. Така че, това ме провокира, тъй като хора, които никога не са пипали паваж, не са направили 1 м. отсечка, а някои даже един гвоздей не са забили в живота си, дават тук мнения и становища без дори да си дават сметка, че някой ден може да им се наложи да се опитат да направят нещо. Пожелавам и не знам, ако по този начин работим, както днес, съжалявам за ямболии, дори за България съжалявам.

Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Георгиева за промяна в т.ІІ,.подточка 2, колона 6 от таблицата,  цифрата 2836т., да бъде заменена със цифрата 1824т.

Гласували      за – 13                        против – 18                       въздържали се – 3

Не се приема.

Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Георгиева за промяна в началната тръжна цена от 49.41 лв. без ДДС, да стане 52 лв. без ДДС.

Гласували      за – 13                        против – 16                       въздържали се – 5

Не се приема.

Петкова – Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова – Обявявам резултатите от гласуването

Гласували      за – 17                        против – 10                       въздържали се – 6

Има ли несъгласни с обявения вот?

Петкова – Гласувах „за”.

Не се приема.

Петкова – Първа точка от проекторешението на вносителя не се приема аз смятам, че втора точка няма за какво да я гласуваме, след като т.1 не се приема.

 

Предложението не се прие.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Петкова - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Сивкова – Имам едно предложение продиктувано от факта, че до мен достигна една молба от Председателя на фондация „Св. Св. Богородица”. Тя се занимава с предоставяне на социални услуги. Разбрах от Председателя, че и до вас има такова внесено искане, до кмета на Ямбол. И тъй като има адресат до ПК ОИКДОУ и ПК ЗСД, това искане е свързано с предоставяне на един имот, който в момента е в списъка за продажба. И тъй като аз смятам, че е редно да се запознаем с искането на фондацията и да се произнесем по него, каквото и то да е в последствие и затова предлагам т.19, която касае имот на ул. „Крали Марко” № 93, да не го разглеждаме днес, да отпадне от решението.

Костадинов – Предлагам всички точки от проекторешението на вносителя да ги гласуваме анблок.

Карска – Не ми е ясно защо при определяне на цените, продажните цени има разминаване с данъчната оценка на два от имотите предложени за продажба. Единия е т.12, пазарната оценка е по-малка от данъчната оценка и т.17 също.

Петкова – Аз имах същия въпрос към отдела изготвил материала. Отговора беше, че тези два имота са в момента в толкова лошо състояние, че не е възможно да бъдат продадени на данъчната оценка, затова е определена по-ниска пазарна оценка. Дано се продадат. Това ми беше обяснено. Става въпрос за две котелни помещения, които са в окаяно състояние.

Драгнев – Тук присъства директорката на общинска собственост. Предлагам да гласуваме тя да вземе отношение по така поставения въпрос, г-жа Камбарева, която е директор на дирекция общинска собственост.

Петкова - Подлагам на гласуване да дадем думата на г-жа Камбарева.

Гласували      за – 23                        против – 5                       въздържали се – няма

Приема се.

Камбарева – Първо, се извинявам, че не по вашия Правилник взех отношение по въпроса на г-жа Карска. Относно определянето на пазарната цена на обект по т.12 (изчита). В мотивите на предложението е изписана пазарната оценка на имота, която е в размер на 46 500 лв. без ДДС. Тази оценка е изготвена от лицензиран оценител е 67 781.14 лв., в решението, което ние ви предлагаме за обект по т.12, което да стане решение. Началната тръжна цена на този имот е 67 781.14 лв. без ДДС, т.е. началната тръжна продажна цена на имота да се реализира на база данъчна оценка, както е по Закона за общинската собственост. Имотите общинска собственост се продават на пазарни цени определени от ОбС, но не по-ниски от данъчната оценка на имота.

Банков – Като гледам цените виждам, че ще имаме проблем с бюджета. Явно тук има обекти, три, четири обекта, но няма да ги споменавам, няма да ги посочвам, имат едни привлекателни малко по-ниски цени. Някои са доста завишени, но въпрос на политика и на пазарна оценка, наистина не може да бъде по-ниска от данъчната оценка. Някои обекти могат да се продадат на по-ниска от пазарната, но по-висока от данъчната. Но затова наистина трябва малко повече труд и малко повече работа. Разбира се пред нас проблемите идват от друго, от самата стратегия, от програмата за управлението на общинското имущество. Ако си спомняте ние мисля, че нямахме възможност пак да говорим, но така или иначе успяхме да кажем и да отбележим, че там няма никакво управление и никаква програма за общинското имущество. Там просто има два раздела, които в единия продаваме, в другия даваме под наем. Обикновено даването под наем им удължаването на сроковете на наем със наемните цени от преди три години поне или от преди четири години, просто ние ги увеличаваме. Това, което тук ми прави впечатление и въпроса ми е такъв, че интересно някои обекти, които ги продаваме за мен е умишлено, защото не можеш да дадеш един обект на три етажа със застроена площ. Би следвало да дадеш наистина разгърната застроена площ, за да се види каква е цената на кв.м. Тъй като станцията в Несебър, последната точка, която е дадена, виждате как е дадена застроена площ 432кв.м. И когато сметнем на 1 502 200 лв. излизат някъде към 1 500 евро на кв.м. и става безумно. Но тук е заровено и ключенцето, защото като се окаже, че разгърната застроена площ е 1 300кв.м. стават 500, 600 евро на кв.м. Трябва да бъдем коректни и аз предполагам е точно така. Нали това е застроената площ, а разгърнатата е три пъти повече, защото е на три етажа, нали?...(Камбарева – Според мен описанието на имота е по акта за собственост. Акта за собственост е направен в община Несебър...)...Добре, акта за собственост общината, както си го прави, един служител си го прави там и се дава там, но там се дава, когато се дадат етажите и се дава, и застроената площ, дава се и какво има вътре в него в акта. Така че, тук за мен е малко заблуда, защото аз примерно вчера мислех, че тук продаваме много скъпо. Но сега, като го виждам, че го продаваме почти без пари и ще ви кажа защо. Защото не знам дали я знаете станцията, тя е на първа линия, дюните и плажа. След това, знаете че влиза закона за забрана строителството 100 м. навътре, т.е. тази станция, вярно е тя е с право на строеж, ще ви кажат, но тя има парцел, който може да ползва. В един момент новия собственик винаги може да си уреди собствеността, чрез Министерството на горите, то е горски фонд там. Но макар и с право на строеж, там може да се направи ремонта, дори да получи допълнително право на строеж, което ще го вземе от Министерство на горите и земеделието, това което се е получавало, ако застрояването в този район би следвало, че е четири етажа. Тук сме три етажа, т.е. има възможност и за още един етаж да се направи. Така че, за мен специално тази цена е ниска от гледна точка на перспективата. И въпроса е, дали сега да го продадем или да изчакаме още малко наистина да влезе закона за забрана на строителството на 100м. от морската ивица и тогава вече цената е друга. За мен тази цена 500, 600 евро и сега ги продават така. Наистина ново строителство, а тук трябват сериозни ремонти, но един инвеститор винаги може да си направи сметката за това. Проблема е друг, че през всичките тези години седем, осем години, тя не беше използвана ефективно и не беше управлявана ефективно. Това вече е другия проблем, но той не е свързан с продажбата. Това, че е вкарана за мен, ами няма смисъл да ви правя предложение, защото вие няма да го гласувате.

Петкова – Бих искала да кажа само няколко изречения по същество, по отношение на предложението на г-жа Сивкова. Защото този въпросния господин, който е титуляр на фондацията още февруари месец направи едно такова предложение. Дойде лично при мен в кабинета и ние с д-р Славов, като председател на здравната комисия отидохме на място да видим за какво става въпрос. И ще ви кажа за какво става въпрос. Значи имота не е един, а са два. Той ползва два общински имота, в които прибира да нощуват двама, трима бездомници. Имотите са без ток, без течаща вода, единия е и без тоалетна. Отопляват се с някакви такива пригодени печки, които са пожароопасни. Това са условията и затова той смята, че е създал социален център. Беше много възмутен как общински съвет може да има намерение да създава социален център, след като според него такъв съществува и това са тези две къщи, които той иска общината да му отстъпи. Исках просто да Ви обясня как стоят нещата, разбира се решението ще следва.

Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова да отпадне точката и да бъде отложена за следваща сесия.   

Гласували      за – 13                        против – 18                      въздържали се – 3

Не се приема.

Петкова - Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Костадинов за гласуване анблок.

Гласували      за – 24            против – 6                             въздържали се – 4

Приема се.

Петкова – Подлагам на гласуване проекторешенията на вносителя анблок.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова – Обявявам резултатите от гласуването

Гласували         за – 23         против – 7                въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот?

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публични търгове  имоти – частна общинска собственост и определя начални тръжни цени на имотите предмет на търговете както следва:

1. Имот с номер 015033 /петнадесет хиляди и тридесет и три/ в землището на с. Веселиново с ЕКАТТЕ 10776, местност "МЕРА СИТЛЕР", с площ 31.893 /тридесет и едно цяло и осемстотин деветдесет и три/ дка, идентичен с УПИ ІІ /римско-две/ за складова дейност, рекреация, производство, търговия, жилищно строителство, ведно с едноетажна масивна сграда - котелно, строена 1967 г., с площ 108 /сто и осем/ кв.м., актуван с АОС 1626 от 02.08.2010 г., при граници на имота имот № 015032, имот № 015034, имот № 000211, имот № 015014, имот № 000239. Начална тръжна цена на имота 283 000 без ДДС. Депозит за участие – 28 300 лв.

2. Имот с номер 015032 /петнадесет хиляди тридесет и две/ в землището на с. Веселиново с ЕКАТТЕ 10776, местност "МЕРА СИТЛЕР", с площ 1.762 /едно цяло и седемстотин шестдесет и два/ дка., идентичен с УПИ І /римско-едно/  за приют за кучета, ведно с едноетажна масивна сграда - канцелария, строена 1970 г. с площ 122 /сто двадесет и два/ кв.м. и помпена станция - масивна едноетажна сграда, строена 1967 г. с площ 15 /петнадесет/ кв.м., актуван с АОС 1625 от 02.08.2010 г., при граници мот № 000211, имот № 015034, имот № 015033, имот № 000239. Начална тръжна цена на имота 27 900 лв. без ДДС. Депозит за участие 2 790 лв.

3. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.518.5/осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и осемнадесет точка пет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ул. „Ямболен” с площ 18 453  /осемнадесет хиляди четиристотин петдесет и три/ кв.м., част от  УПИ Х /римско - десет/ - За производствено складова дейност търговия и услуги в кв. 149 / сто четиридесет и девет/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-1041 от 17.11.2004 г., актуван с АОС 1713 от 07.02.2012 г., при граници ПИ 87374.518.4, ПИ  87374.518.10, ПИ  87374.518.121, ПИ 87374.518.120, ПИ 87374.518.6, ПИ 87374.72.120 и ПИ 87374.72.681. Начална тръжна цена на имота 498 300 лв. без ДДС. Депозит за участие 49 830 лв.

4. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.6 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и пет точка шест/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ж.к. „Д-р Дончев”, с площ 18785 /осемнадесет хиляди седемстотин осемдесет и пет/ кв.м., идентичен с УПИ ІV /римско - четири/ - За жилищно строителство в кв. 331 /триста тридесет и едно/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № ТУ 02/0053 от 29.05.2008 г., актуван с АОС 1699 от 07.10.2011 г. при граници ПИ 87374.23.219, ПИ  87374.525.19, ПИ 87374.525.7,  ПИ 87374.525.5. Начална тръжна цена на имота 676 260 лв. без ДДС. Депозит за участие 67 626 лв.

5. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.8 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и пет точка осем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ж.к. „Д-р Дончев”,  с площ 36870 /тридесет и шест хиляди осемстотин и седемдесет/кв.м., идентичен с УПИ VІ /римско шест/ - За възстановителен център в кв. 331 /триста тридесет и едно/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № ТУ 02/0053 от 29.05.2008 г., актуван с АОС 1700 от 07.10.2011 г., при граници ПИ 87374.525.7, ПИ 87374.525.19, ПИ  87374.525.9, Пи 87374.525.5. Начална тръжна цена на имота 1 142 970 лв. без ДДС. 114 297 лв.

            6. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.9 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и пет точка девет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ж.к. „Д-р Дончев”, с площ 6372 /шест хиляди триста седемдесет и два/ кв.м., идентичен с УПИ ХІІІ /римско - тринадесет/ - За обществено обслужване в кв. 331 /триста тридесет и едно/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № ТУ 02/0053 от 29.05.2008 г., актуван с АОС 1706 от 07.10.2011 г., при граници ПИ 87374.525.5, ПИ 87374.525.8, ПИ  87374.525.19, ПИ  87374.525.10. Начална тръжна цена на имота 299 500 лв. без ДДС.  Депозит за участие 29 950 лв.

            7. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.10 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и пет точка десет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ж.к. „Д-р Дончев”,  с площ 8225 /осем хиляди двеста двадесет и пет/ кв.м., идентичен с УПИ ХІІ /римско - дванадесет/ - За обществено обслужване в кв. 331 /триста тридесет и едно/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № ТУ 02/0053 от 29.05.2008 г., актуван с АОС 1705 от 07.10.2011 г., при граници ПИ 87374.525.20, ПИ 87374.525.5, ПИ  87374.525.9, ПИ  87374.525.19, ПИ 87374.525.11. Начална тръжна цена на имота 394 800 лв. без ДДС.  Начална тръжна цена 39 480 лв.

8. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.11 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и пет точка единадесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ж.к. „Д-р Дончев”, с площ 8732 /осем хиляди седемстотин тридесет и два/ кв.м., идентичен с УПИ ХІ /римско - единадесет/ - За обществено обслужване в кв. 331 /триста тридесет и едно/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № ТУ 02/0053 от 29.05.2008 г., актуван с АОС 1704 от 07.10.2012 г., при граници ПИ 87374.525.20, ПИ 87374.525.10, ПИ 87374.525.19, ПИ  87374.525.12. Начална тръжна цена на имота  419 140 лв. без ДДС. Депозит за участие 41 914 лв.

9. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.12 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и пет точка дванадесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ж.к. „Д-р Дончев”, с площ 5196 /пет хиляди сто деветдесет и шест/ кв.м., идентичен с УПИ Х /римско - десет/ - За обществено обслужване в кв. 331 /триста тридесет и едно/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № ТУ 02/0053 от 29.05.2008 г., актуван с АОС 1703 от 07.10.2012 г., при граници ПИ 87374.525.20, ПИ 87374.525.11, ПИ  87374.525.19. Начална тръжна цена на имота 259 800 лв. без ДДС. Депозит за участие 25 980 лв.

10. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.14 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и пет точка четиринадесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ж.к. „Д-р Дончев”, с площ 9656 /девет хиляди шестстотин петдесет и шест/ кв.м., идентичен с УПИ VІІІ /римско - осем/ - За обществено обслужване в кв. 331 /триста тридесет и едно/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № ТУ 02/0053 от 29.05.2008 г., актуван с АОС 1701 от 07.10.2012 г., при граници ПИ 87374.525.15, ПИ  87374.525.5, ПИ  87374.525.20, ПИ  87374.525.13, ПИ  87374.525.3. Начална тръжна цена на имота 480 870 лв. без ДДС. Депозит за участие 48 087 лв.

11. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.535.213 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и пет точка двеста и тринадесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ул. „Дъбилино” № 16, с площ 310 /триста и десет/ кв.м., идентичен с   УПИ ІХ /римско - девет/ за жилищно застрояване в кв. 79 А/  седемдесет и девет А/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-9 от 07.01.2000 г., актуван с АОС 1716 от 16.02.2012 г., при граници ПИ 87374.535.230, ПИ  87374.535.231 ПИ  87374.535.198, ПИ 87374.535.212 и ПИ 87374.535.214. Начална тръжна цена на имота 48 200 лв. без ДДС. Депозит за участие 4 820 лв.

12. Помещение - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.19.1.9 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка деветнадесет точка едно точка девет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, със застроена площ 153.09 /сто петдесет и три цяло и девет стотни/ кв.м.,, част от сутерена на двуетажна масивна сграда с идентификатор 87374.537.19.1, находяща се в гр. Ямбол ул. „Димитър Благоев” № 13, конструкция - ППП, строена 1979 г., АОС 1710 от 15.12.2011 г., при граници: под обекта – няма, над обекта – няма, на същия етаж самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.19.1.10. Начална тръжна цена на имота 67 781.14 лв. без ДДС.  Депозит за участие 6 779.00 лв.

13. Поземлен имот с идентификатор 87374.537.20 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка двадесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ул. Цар Иван Шишман” № 4 „А”, с площ 657 /шестстотин петдесет и седем/ кв.м., ведно с построените в него административна сграда с идентификатор  87374.537.20.1,  с площ 290 кв.м. (а по скица от АК 284 кв.м.) , административна сграда с идентификатор  87374.537.20.4, с площ 82  кв.м. (а по скица от АК 83 кв.м.), идентичен с част от УПИ І за ОДО в кв.10, по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  ХLVІІІ-1/03.10.2007 г., актуван с АОС 699 от 08.10.2002 г., при граници ПИ 87374.537.18, ПИ 87374.537.21, ПИ 87374.537.22 и ПИ 87374.537.19. Начална тръжна цена на имота 172 600 лв. без ДДС. Депозит за участие 17 260 лв.

            14.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.146.3.7 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка сто четиридесет и шест точка три точка седем) по КК на град Ямбол - партерен етаж от масивна четириетажна сграда с идентификатор 87374.537.146.3, построена в ПИ 87374.537.146 по КК на града, находящ се в гр. Ямбол,  ул. „Търговска” № 19 представляващ Банков офис със ЗП 141 кв.м., с прилежащо мазе с площ 47 кв.м. и 23.22 % ид.ч. от общите части на сградата, актуван с АОС 996 от 15.04.2004 г., при граници: под обекта – няма, на същия етаж – няма и над обекта самостоятелни обекти в сграда 87374.537.146.3.2 и 87374.537.146.3.1. Начална тръжна цена на имота 479 200 лв. без ДДС. Депозит за участие 47 920 лв.

15. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.171.5.33 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка сто седемдесет и едно точка пет точка тридесет и три) по КК на град Ямбол – част от партерен етаж от масивна четириетажна сграда с идентификатор 87374.537.171.5 построена в ПИ 87374.537.171 по КК на града, находящ се в гр. Ямбол,  пл. „Освобождение” № 10, с предназначение за обслужваща дейност за битови услуги със ЗП 106 кв.м.,  актуван с АОС 142 от 17.05.2000 г., при граници: под обекта – няма, на същия етаж – няма и над обекта самостоятелни обекти в сграда 87374.537.171.5.18 и 87374.537.171.5.19. Начална тръжна цена на имота 271 000 лв. без ДДС. Депозит за участие 27 100 лв.

16. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.537.195 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка сто деветдесет и пет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ул. „Преслав”, с площ 376 /триста седемдесет и шест/ кв.м., идентичен с   УПИ ІІІ  /римско - три/ - За ЖС и ОДО в кв. 50/ петдесети/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  ХLVІІІ-1/03.10.2007 г., актуван с АОС 1721 от 02.03.2012 г., при граници : ПИ 87374.537.111 и  ПИ  87374.537.112. Начална тръжна цена на имота 234 000 лв. без ДДС. Депозит за участие 23 400 лв.

17. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.538.11.1.32 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и осем точка единадесет точка едно точка тридесет и две/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 2, с разгъната застроена площ 395.00 / триста деветдесет и пет/ кв.м. (склад и котелно помещение), част от сутерена на четириетажна масивна монолитна сграда, строена 1965 г. с идентификатор 87374.538.11.1, построена в ПИ 87374.538.11,  ведно с правото на строеж върху терена, актуван с АОС 1683 от 18.02.2011 г., при граници за обекта: на същия етаж - самостоятелен обект 87374.538.11.1.35 и самостоятелен обект 87374.538.11.1.34, над обекта - самостоятелен обект 87374.538.11.1.5, самостоятелен обект 87374.538.11.1.8, самостоятелен обект 87374.538.11.1.6, самостоятелен обект 87374.538.11.1.4 и самостоятелен обект 87374.538.11.1.3, под обекта – няма. Начална тръжна цена на имота 184 127.16 лв. без ДДС.  Депозит за участие 18 413.00 лв.

18. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.542.204 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и и две точка двеста и четири/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ул. „Крали Марко” № 91, с площ 331 /триста тридесет и един/ кв.м., идентичен с   УПИ Х ІІ - 204 /римско - дванадесет, арабско двеста и четири/ - За жилищно застрояване в кв. 93/ деветдесет и три/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  ХLVІІІ-1/03.10.2007 г., актуван с АОС 1717 от 16.02.2012 г, при граници:  ПИ 87374.542.194, ПИ  87374.542.205, ПИ  87374.542.164 и ПИ 87374.542.203. Начална тръжна цена на имота 56 000 лв. без ДДС. Депозит за участие 5 600 лв.

19. Поземлен имот   № 87374.542.205 / осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и две, точка, двеста и пет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол,   ул. „Крали Марко” № 93, идентичен  с  УПИ ХІ - 205/ римско- единадесет, арабско-двеста и пет/в кв. 93 /деветдесет и три/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  ХLVІІІ-1/03.10.2007 г., с площ 336.00 /триста тридесет и шест/ кв.м.,  заедно с изградените през 1950 г. в тази част на имота  - едноетажна паянтова  жилищна сграда с идентификатор   87374.542.205.2  / осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и две, точка, двеста и пет, точка, две/ със застроена площ 50 /петдесет/ кв.м. и  едноетажна сграда на допълващото застрояване с идентификатор   87374.542.205.1  / осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и две, точка, двеста и пет, точка, едно/ със застроена площ 9 /девет/ кв.м., актуван с АОС 1718 от 16.02.2012 г., при граници за имота ПИ 87374.542.204, ПИ  87374.542.194, ПИ  87374.542.206 и ПИ 87374.542.164. Начална тръжна цена на имота 46 000 лв. без ДДС. Депозит за участие 4 600 лв.

20. Поземлен имот   № 87374.543.414  /осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и три, точка, четиристотин и четиринадесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол ,  ул. „Бунар хисар” № 19, с площ 420.00 /четиристотин и двадесет/ кв.м.,  който е част от   УПИ ХІХ 1492,1493   в кв. 27 по плана за регулация на   гр. Ямбол., актуван с АОС 1514 от 27.10.2008 г., при граници ПИ 87374.543.415, ПИ 87374.543.421, ПИ 87374.543.422, ПИ 87374.543.423, ПИ 87374.543.460 и ПИ 873874.543.413. Начална тръжна цена на имота 42 100 лв. без ДДС. Депозит за участие 4 210 лв.

21. Поземлен имот   № 87374.543.424  /осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и три. точка,четиристотин двадесет и четири/ по кадастралната карта на гр. Ямбол,  ул. „Бунар Хисар” № 19, с площ 199.00 /сто деветдесет и девет/ кв.м.,  който е част от   УПИ ХХ 1494,1495,1498 и 1499   в кв. 27   по плана за регулация на   гр. Ямбол, актуван с АОС 1515 от 27.10.2008 г., при граници за имота ПИ 87374.543.423, ПИ 87374.543.425 и ПИ 87374.543.460 и Поземлен имот   № 87374.543.425  /осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и три. точка,четиристотин двадесет и пет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол ,  ул. „Бунар хисар” № 19, с площ 158.00 /сто петдесет и осем/ кв.м.,  който е част от   УПИ ХХ 1494,1495,1498 и 1499  в кв. 27 по плана за регулация на   гр. Ямбол, актуван с АОС 1517 от 29.10.2008 г., при граници за имота 87374.543.423, ПИ 87374.543.426, ПИ 87374.543.427, ПИ 87374.543.460, ПИ 87374.543.428 и  ПИ 87374.543.424. Начална тръжна цена на имотите 35 700 лв. без ДДС. Депозит за участие 3 570 лв.

22. Поземлен имот   № 87374.543.428 /осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и три. точка, четиристотин двадесет и осем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол ,  ул. „Гали поле” № 51, с площ 360.00 /триста и шестдесет/ кв.м.,  в  УПИ ХХІ 1494,1495, 1498,1499 в кв. 27 по плана за регулация на гр. Ямбол, актуван с АОС 1512 от 16.10.2008 г., при граници ПИ 87374.543.425, ПИ 87374.543.427, ПИ 87374.543.429, ПИ 87374.543.459 и ПИ 87374.543.460. Начална тръжна цена на имота 36 000 лв. без ДДС. Депозит за участие 3 600 лв.

23. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.543.609 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и три точка шестстотин и девет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ул. „Бунар хисар” № 28-30, с площ 751.00 /седемстотин петдесет и един/ кв.м., идентичен с   УПИ Х І -1461,1466 - За жилищно застрояване в кв. 32 по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-512 от 22.05.2007 г., актуван с АОС 1714 от 08.02.2012 г., при граници ПИ 87374.543.602, ПИ  87374.543.406, ПИ  87374.543.412, ПИ 87374.543.413 и ПИ 87374.543.608. Начална тръжна цена на имота 75 100  лв. без ДДС.  Депозит за участие 7 510 лв.

24. Поземлен имот    с идентификатор 87374.545.7 / осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и пет точка седем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол,   идентичен  с  УПИ ІХ - 4286, УПИ Х - 4286    и УПИ ІV - 4286  ,  в кв. 317 по регулационния  план на гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 83 с площ 83 718 /осемдесет и три хиляди седемстотин и осемнадесет/ кв.м.,  заедно с изградените през 1968 и 1975  г. в  имота

 - едноетажна  сграда за битови нужди с идентификатор   87374.545.7.1  / осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и пет точка седем точка едно/ със застроена площ 11 /единадесет/ кв.м.

 - едноетажна   сграда - административна с идентификатор   87374.545.7.2  / осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и пет точка седем точка две/ със застроена площ 277 /двеста седемдесет и седем/ кв.м.

  - едноетажна   сграда - производствена с идентификатор   87374.545.7.3  / осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и пет точка седем точка три/ със застроена площ 206 /двеста  и шест/ кв.м.

 - едноетажна   сграда - производствена с идентификатор   87374.545.7.4  / осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и пет точка седем точка четири/ със застроена площ 72 /седемдесет и два/ кв.м.

 - едноетажна   сграда - селскостопанска с идентификатор   87374.545.7.5  / осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и пет точка седем точка пет/ със застроена площ 266 /двеста шестдесет и шест/ кв.м.

 - едноетажна   сграда на допълващото застрояване с идентификатор   87374.545.7.6  / осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и пет точка седем точка шест/ със застроена площ 276 /двеста седемдесет и шест/ кв.м., актуван с АОС 1720 от 21.02.2012 г., при граници на имота ПИ 87374.545.9, ПИ  87374.546.24, ПИ  87374.545.8, ПИ 87374.545.34, ПИ 87374.545.35, ПИ 87374.26.232, ПИ 87374.545.6 и ПИ 87374.545.33. Начална тръжна цена на имота 2 300 000 лв. без ДДС. Депозит за участие 230 000 лв.

25. Сграда с идентификатор 51500.502.548.10 (петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и две точка петстотин четиридесет и осем точка десет) по КК на град Несебър, област Бургас, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 51500.502.548 по КК на гр. Несебър, а по застроителния и регулационен план на града в УПИ І в кв. 55”Б”, представляваща почивна станция „Лада – 3” – масивна триетажна сграда със застроена площ 432 (четиристотин тридесет и два) кв.м., актувана с АОС 5143 от 19.03.2012 г., при граници за сградата от всички страни ПИ 51500.502.548.  Начална тръжна цена на имота 1 502 200 лв. без ДДС. Депозит за участие 150 220 лв.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост чрез замяна върху обект на ул. „Каранова” № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Петкова - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Банков – Не знам другите комисии като са гледали този въпрос дали са имали предвид двата пъти, които сме го гледали на ОбС и двата пъти не можа да събере необходимите гласове. Явно организацията е добра, както гледам и има нагласа да мине. Но въпросите, които ние тогава поставихме на първото и на второто заседание, и миналата година решението на ОбС, което е все още в сила, няма договор и разбира се сигурно за по-доброто стопанисване ще е необходимо да се раздели. Но ние като комисия поискахме от ОА да ни се представи една справка каква застроена площ, която имаме тук общинска собственост, която имаме сгради помещения сме разпределили на държавни институции. Много интересно беше на последната комисия, че такава справка е изготвена и се спореше дали е в ОбС или някъде другаде, явно се оказа в ОА. Но такава справка не ни беше предоставена. Знаете моето становище, аз и друг път съм го казвал, сега пак ще го повторя, тъй като така или иначе ще гласуваме тази точка, че ние сме дали достатъчно общински имоти, където сме настанали държавни администрации и институции. Такива и днес гласувахме, дори на някои безвъзмездно. А повечето, които са социалните и т.н., които са на бюджетна издръжка всички са безвъзмездно . Така че, има логика в решението, което ОбС е взело преди една година, ние да поискаме от Министерски съвет съответно разпореждане да ни се предостави целия обект. Защото, когато е един собственика на целия обект може да го стопанисва по-добре или пък да се разпореди със него много по-добре. Вие виждате тук кухни, тоалетни, горен етаж, долен етаж, разделянето и предложението, което ни се прави е с цел, че като ги разделим Областна администрация ще настани държавни структури за изпълнение на функциите Областна дирекция земеделие, Социална куриерски служба, Комисия за защита на потребители. Ние досега на никоя държавна структура не сме отказвали, когато е за общинско имущество. Нищо не пречи макар и в съсобственост на този имот тези служби да бъдат настанени. Мисля, че и ние бихме дали съгласие и Областна администрация също, още повече, че това са служби, които не заплащат никакъв наем за ползването на тези имоти. Така че, няма никакъв проблем, ако наистина се търси настаняване. Проблема е, че тук се търси една делба, след това да се стигне до разпореждане с тези имоти. И всичките писма, които тук и предния път се отбелязват, че областния дал отрицателно становище. Мога да ви уверя съгласно закона това е просто едно становище. Нашето предложение трябва да бъде, както направихме за военните имоти към Министерски съвет и вече Министерски съвет да ни откаже. Областния управител придружава това наше искане с едно становище, нищо повече. А какво ще бъде, това вече ще го реши принципала, който е Министерски съвет. Така че, аз държа все още и казах, когато ние видим този отговор, тогава наистина щом е толкова наложително ще го разделим. Но мисля, че не е необходимо да се разделя, ако се цели настаняване на някакви такива държавни структури. Интересното е, че продължава това упорство, което мен ме навява на някакви съмнение. Просто трябва да се направи едно искане, да се изпълни решението на ОбС от миналата година, когато за първи път беше предложено. Решението беше ние да поискаме да бъде предоставено частта на държавата в наша собственост. Това не се прави, а се продължава и тук се търси някакви гласове, предполагам сега пак ще броим съгласни, несъгласни, отмятания на гласувания, за да можем да достигнем 25 гласа. Да, с натиск, с незачитане на решение на ОбС може да се постигне. Но това не е в интерес на общината, нейната собственост и защитата на интересите на гражданина, защото, ако основанията са тези, които в писмото е казано настаняването на службите никакъв проблем няма. Ние например ето сега продадохме или предлагаме за продажба два етажа от ул. „Търговска” № 57. Това е една хубава сграда мисля, че шест, седем етажна сграда, която ние започваме на парче да я продаваме, но не искам да говоря по този въпрос, предния път говорихме. Това е една сграда, която наистина може да стане например един зам. - министър да дойде тук в нашия регион, една агенция да дойде. Имаме готова пет, шест етажна сграда, в която може да се работи. В тази сграда всичките тези звена могат да бъдат настанени. И като повод да се използва настаняването на държавни институции, на които ние никога не сме отказали, за разделянето в реални части, за мен е подготовка за продажба, за разпореждане, не за стопанисване. 

Папашимов – За мен не тук е разковничето дали трябва да се настанят някакви държавни служби на втория етаж. И като се настанят в една обща собственост защо тя да не се раздели. За мен по-важния проблем е, че този първи етаж, както каза г-н Банков е толкова апетитен, той две години стои безстопанствен. От него можеше да се взима наем, който да влиза в общинската хазна. Може още две, три години така да го държим. Каква е ползата от това нещо? Дори и да го продадем това г-н Банков, аз не виждам нищо лошо след това. Това е една общинска собственост, която пустее. Нито общината, нито гражданите на града имат нужда от това. Така че, призовавам ви да гласуваме разделянето на този имот.

Миланов – Тъй като по тази точка е нужно квалифицирано мнозинство и предния път 24 души подкрепиха разделянето, за да може да се стопанисва тази сграда, която е хубава сграда и е една старите сгради в Ямбол. Да, вярно е работих там пет години и тя има нужда от стопанисване постоянно, тя е стара сграда. Още две години няма да издържи. Имах разговор със зам. - областния управител, становището на областна управа е ясно. Те не са съгласни. Според вас какво ще бъде становището на Министерски съвет? След всичко това, искам да ви призова просто да пристъпим съвсем отговорно към разделянето на тази сграда с правомощията, които имаме, да вземем това решение. То е в полза и на община Ямбол и гражданите, и в полза на държавата, и областта, защото те ще си настанят една от службите там, а ние ще продадем, защото ни трябват пари. Иначе с годините нито те ще настанят някой, нито ние ще продадем нещо. След години само ще си обясняваме как това имущество се руши, там се пали, там спят хора, наркомани и е в центъра на град Ямбол. Просто ви призовавам да гласувате без натиск, но с мисъл за града.

Банков – репл. – Г-н Миланов, в стопанисването много добро ще е стопанисването, ако тези служби ги настаним в цялата къща. И приемните на първия етаж, не да правим заведения, тези служби, тъй като работят с граждани и имат приемни. Така че, разделянето не е проблема независимо дали е идеална част общинска или идеална част държавна. Проблема е, че, ако трябва да продадем една част от тази сграда, това е друго. И самото искане, което прави областния управител е за настаняването. Необходими нужди за настаняването. Аз мисля, че ние нямаме нищо против да ги настаним още сега, да си вземем решението и да ги настаним. Да направят едно искане, настаняваме ги и ще стопанисват сградата. Но извинявайте, тя е в центъра на града. Разделяйки я винаги се получава падане на цена и на всичко. Относно това дали това ще бъде фатално за бюджета или не аз мисля, че не е фатално за бюджета, че ще продадем една сграда или не. Фатално е да я продадем на определен човек. Това е фаталното.

Донев – Предлагам да удължим времето за сесия до изчерпване на дневния ред.

Петкова - Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Донев за удължаваме на работното време до изчерпване на дневния ред.

Гласували      за – 27                        против – 7             въздържали се – няма

Приема се.

Петкова – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – 7                   въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 36, т. 4 и чл. 40, ал. 2, т. 4 от Закона за общинската собственост,            

           Дава съгласие да се прекрати съсобствеността на Община Ямбол в Самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.66.6.1 по КК на гр. Ямбол, целият с площ 235 кв.м., находящ се на ул. „Каранова” № 2, като се извърши замяна на обект – частна общинска собственост с част от обект – частна държавна собственост, а именно:

          Самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.66.6.3 по КК на гр. Ямбол , с предназначение – за офиси, целият със застроена площ 158 кв.м., в т.ч. на ниво 1 /първи етаж/ - входно предверие и стълбище от 21 кв.м. и на ниво 2 /втори етаж/ - пет броя офиси, WC, баня, три тераси и стълбище от 137 кв.м., при граници: на ниво 1 - на същия етаж самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.66.6.2 и самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.66.6.1 и на ниво 2 – под обекта самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.66.6.1 и самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.66.6.2, ведно с тавански етаж, представляващ използваемо подпокривно пространство за складове от 98 кв.м. Обекта е частна общинска собственост, актуван с АОС 1663/23.09.2010 г., вписан в служба по вписванията с вх. рег. № 6251, том 17, стр. 88 Н.Д 3382 от 27.09.2010 г., с пазарна стойност, определена от лицензиран оценител в размер на 114400 /сто и четиринадесет хиляди и четиристотин/ лв., без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен –20540 лв. 

           ЗА

           124.80/235 и.ч., конкретизирани като зала за посетители от 124.80 кв.м. на ниво 2 /първи етаж/, от самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.66.6.1 по КК на гр. Ямбол, с предназначение за обществено хранене, целият със застроена площ 235 кв.м., при граници на частта: междублоково пространство, кухненската част на заведението, вход и стълбище за горните етажи, част от обект с идентификатор 87374.537.66.6.3, магазин – самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.66.6.2, ул. „Каранова”, междублоково пространство - частна държавна собственост. Актувана е с АДС № 2872/21.09.2010 г., вписан в служба по вписванията с вх. рег. № 6218, том 17, стр. 66, парт. № 3359 от 24.09.2010 г. с пазарна стойност, определена от лицензиран оценител в размер на  115000 /сто и петнадесет хиляди/ лв., без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен – 16220 лв.

          При извършване на замяната да се заплати от Община Ямбол разликата между двата обекта в размер на 600 /шестстотин/ лв., без ДДС

 

 

 

 

           

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно кандидатстване по ОПОС 2007 – 2013г. и финансиране на общинското участие за проектно предложение "Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на град Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Петкова - Уважаеми колеги, имате думата за мнения, становища и предложения.

Марчева – Позволявам си да направя предложение като председател на ПК БФ, която взе решение допълнителната т.6 да бъде променена и допълнена за по-голяма яснота и прозрачност. Ще си позволя да зачета. След края на предложеното решение предлагаме: „... , финансирана по ОПОС в частта на собствения принос на общината до размера по т.2 от решението, както и за оборотни средства преди да бъдат възстановени по оперативната програма.”

Сивкова – Аз предлагам освен това да се сложи една запетая и да се продължи „..., ако проекта бъде финансиран по ОПОС.” Позовавам се на извадка от забележките, които управляващия орган е отправил към общината, които г-н Кърцъков беше така любезен да ми предостави. Като разбира се правя това предложение за допълнение към решението....Също така обръщам внимание, че, тъй като не е изпълнено това условие при внасяне на първоначалния проект сега са направили забележки на общината да ги отстрани. И тъй като те много коректно, Министерството, са написали какво трябва да се напише, просто аз държа решението ни да бъде наистина следвайки това, което те са написали. В същото време обръщам внимание на администрацията, тъй като попитах. Има едно изискване освен това решение се представя и едно писмено предварително съгласие, намерение от банка финансова институция за финансиране на разходите. Което задължително също трябва да придружава това решение на ОбС. Тъй като в насоките за кандидатстване са дадени 10 варианта общината избира да работи по единия от тези варианти. А този един вариант изисква два документа, решението на ОбС и писмено предварително съгласие от коя да е банка, че тя би финансирала, като това не е ангажимент, който се поема, а това е едно предварително намерение, за да добие управляващия орган сигурност, че, ако се финансира проекта и се обяви търг за избор на финансова институция все пак ще има поне една банка, която при тези условия, при тази схема за плащане и при тези изисквания ще финансира. А ми беше отговорено от ОА, че няма да се внася такова писмо, обръщам внимание, че, ако не се внесе просто за мен съзнателно проекта ще бъде бойкотиран.

Марчева – Първо искам да прочета поканата на ОПОС по повод това, което казах. Аз също в своето допълнение прочетох програмата да бъде финансирана по ОПОС. (изчита част от поканата) Няма да чета цялата покана, ще я предоставя на председателя на ОбС, аз съм я взела от ОА, който желае може да я прочете. И още нещо искам да запозная колегите общински съветници. Това е относно въпроса, на който внимание ни обърна г-жа Сивкова за избор на банка. Първо, ние не сме длъжни в този момент да имаме избрана банка, тъй като не сме в процедура на теглене на дълг, ние сме в процедура намерение. И въпреки всичко ще ви предоставя документ, който ни подкрепя и е издадено в отговор на искане от община Ямбол от Фонд ФЛАГ (изчита). Това също го предоставям за колегите, които искат да го прочетат.

Банков – В началото, когато обсъждахме дневния ред или когато говорихме ви казах, че с това предложение и начина на решение, който ни е предложен от ОА, макар и коригирано така, както ние го гледахме в комисията и предложихме да бъде коригирано фактически се торпилира изпълнението на проекта. Хубаво, тук някой ни чете цялата покана с критериите, защото ви беше казано, че г-н Кърцъков ни предостави писмото по отделните критерии какво трябва да направи ОбС. Там се казва: „Констатиране на съответствие и бележки по документацията по критерий 12. Кандидатът е представил решение на ОбС...”. Записано е, че кметът търси да предприеме действия и осигурява средства за собствен ипотечен заем, централна банка, бюджет и т.н., но съгласно изискванията на поканата за кандидатстване в този случай към момента на кандидатстване с проектното предложение е необходимо да бъдат предоставени документи удостоверяващи, че има отпуснат кредит от определена банка финансова институция или в решенията на ОбС трябва изрично да бъде записано съгласие за общински дълг и получаване на кредит конкретна банка и финансова институция. В случая конкретната банка и финансова институция ги няма. Беше ви обяснено, че това ще бъде изискване на банката. И след като указанията за отстраняването на бележките, кандидата трябва да се запознае внимателно с изискванията на т.4.3 от поканата за кандидатстване и да предостави поне един документ изброен в т.4 от поканата за кандидатстване. Ние това, което сме го дали, трябва да дадем конкретна банка, т.е. едно писмо за съгласие. А че ние си коригирахме веднъж решението, това администрацията трябва да помисли, кой губи време. Коригирахме го веднъж, но то не е коригирано съгласно критериите. Пратихме го, хората го връщат и казват според критериите трябва да има точно такова решение. Или осигурен кредит дълг или конкретна банка, с която тя е сигурно, че ще участва. Това, което ви беше казано. Същото е и в критерий 13 дословно всичко е преписано относно оборотните средства за изпълнението. В този случай също конкретна банка в нашето решение няма. Имало е възможност това нещо да стане, но ОА не го е направила. И аз съм сигурен, че изпълнявайки и написвайки черно на бяло тези критериите и това, което трябва да се отстрани пращайки по този начин решението ние няма да бъдем одобрени или наново пак ще ни бъде върнато. Затова казах, че е некоректно. Сега защо администрацията го прави по този начин, защо продължение на няколко месеца вие си спомняте, че още ноември променихме решението, сега сме май месец, ние не предприехме никакви действия, макар че изискванията са точно. И тук ни пишат точно какво трябва да имаме в решението. Ние пак го нямаме в решението. И не знам кой ще бъде виновен затова, че проекта се бави, проекта се връща, проекта не се решава. Аз мисля, че администрацията, поднасяйки ни по този начин решението. Администрацията, която не си е свършила работата досега, за да можем да вземем едно коректно решение съгласно поканата и съгласно бележките, които вече са ни върнали заедно с нашето предложение.

Миланов – ПК ОИКДОУ и ПК БФ разгледаха този материал. С допълненията, които предложиха двете колежки мисля, че съвсем точно отразяваме искането, което е върнало обратно управляващия орган, за да вземем като решение. Нашата отговорност е да вземем това решение по начина, по който е поискала тази институция мисля, че не изпълняваме това искане. Относно това дали ОА саботира проекта, няма да влизам в обяснения, защото означава да влезем отново в един дебат, който се води вече година и половина. И омръзна със сигурност на ямболските граждани относно това кой бави и как бави, и какви референдуми взима, да не го коментираме. Прагматичния тон и аз ще помоля вносителите, ако приемат, което им препоръчвам да направят, допълненията към предложенията за вземане на решение, за да го гласуваме по начина, по който беше приложено и да прекратим с цирка без значение дали е ням или не.

Банков – репл. – Г-н Миланов, Вие лъжете. Сега Ви го прочетох и въпреки това Вие лъжете. Видяхте ли изискванията какви бяха, конкретна банка, писмо от банка за участие. Това е записано в критериите, в бележките, които са върнати. Ние, когато в комисията го гледахме ги нямахме тези критерии, нямахме това, което беше предложено върнато заедно с предложението. Затова направихме тези предложения, за да ограничим все пак заема, дълга. Но ето те тук конкретно ги искат. За пет месеца можеше да се направи всичко при това болшинство, при тези 26 човека, които има. Всичко можеше и дълг да се вземе, и да се реализира този дълг, като го вземем малко по-голям. Така че, лъжете в момента. Аз Ви го чета, не си го измислям и Вие казвате решението е в съответствие. Как ще е в съответствие, вземете и го прочетете. Не е в съответствие, в пълно несъответствие е.

Миланов – дупл. – Ще кажа още веднъж, че предложението, което ни се предлага е коректно. Това, че има и още нещо, което трябва да се сложи към документацията, не е част от това решение в този ОбС предложено от ОА. Дали тя има такъв документ или няма, това е работа на ОА. На нас ни е предложено това решение, в този вид, с тези допълнения, ние отговаряме на изискването да се вземе такова решение за намерение, че ние ще теглим кредит от финансова институция, държавна, частна, фонд. Щом ОА ни предлага такова решение и с тези допълнения, ние като общински съветници ви призовавам да ги подкрепим. Защото нашата отговорност е да вземем решения, които ОА ни е предложила, защото тя трябва да изпълни задължението си да приключи успешно договарянето и да подпише договор за изпълнението на този проект

Марчева – Не знам дали стана ясно, че аз преди малко дадох на председателя на ОбС, че имаме подкрепа на финансова организация, това е Фонд ФЛАГ. Ако това не го зачитате като подкрепа? И другото, което искам да кажа за избирането на банка също по закона на обществените поръчки има най-малък период от три месеца в процедура, в която се избира банка. Ние в момента трябва да дадем съгласие за получаване на кредит от банка или друга финансова институция за финансиране на разходите по проекта. А след това ще има процедура, по която ще се избере банката. Ние в момента ще бъдем в нарушение на закона, ако обявим тази банка, преди да се е изпълнила процедурата по избор на банка.

Банков – Значи е ясно,. След като кмета го е предложил, ще го приемем решението. Ние също ще го подкрепим, нашата група ще го подкрепи. Но проблема е такъв, защото тук става въпрос за педантизъм това, което са ни предложили. Там пише решение за дълг от конкретна банка. Така трябва да бъде в решението от конкретна банка. Ако мине така, добре. Но това е на риск, защото те ни го пишат изрично и за едното и за другото. Не става въпрос нещо тук да се заяждаме. Ние ще го подкрепим, но, ако някой е виновен, аз ви казвам можеше тази процедура да стане. Ние отдавна знаем, че пет, шест млн. лв. ще ни са необходими. Ние за три месеца можехме да направим дори процедурата по дълга, която дълга ще стартира, ако направим проекта. Значи те така и го дават или има осигурен кредит дълг, или финансова институция, решение за теглене от конкретна банка. Просто то е написано съвсем ясно. Аз ви чета текста, не чета нещо друго да си измислям. Така че, недейте да мислите, че няма да го подкрепим. Но не пораждайки съмнението, аз ви казах съмнението води до истината. Вие сляпо, след като ни го предлагат, да. Ами добре предлагат го, на риск го правим.

Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Марчева за допълнение по т.2.

Миланов – Извинявам се, може да не съм разбрал, но разбрах, че след това се слага запетая...

Петкова – Извинявайте г-н Миланов, Вие не ме чакате да Ви кажа какви са двете  предложения. Изчакайте първо да разберете и тогава имайте процедура.

Марчева – Като вносител на предложението аз приемам допълнението на думата „ако” и предлагам да го гласуваме по този начин.

Петкова – Подлагам на гласуване предложението за допълнение по т.2 от г-жа Марчева и г-жа Сивкова.

Гласували      за – 32                        против – няма                  въздържали се – няма

Приема се.

Петкова – Предложението съдържа три точки и имам процедурно предложение да гласуваме анблок. Подлагам на гласуване процедурното ми предложение.

Гласували      за – 31                        против – няма                  въздържали се – няма

Приема се.

 

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Петкова – Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                  въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА и чл.62, ал.2 от АПК изменя и допълва Решението по точка първа, прието на четиридесет и осмото заседание на ОбС Ямбол, проведено на 30 юни – 1 юли 2011г. (изм. с Решение на шестото заседание на ОбС Ямбол, проведено на 8 февруари 2012г.), както следва:

1.1. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в т.1, а именно референтния номер на приоритетната ос BG 161PO005/10/1.10/03/16 да се чете BG 161PO005/10/1.11/02/16.

            2. Създава нова нова точка шест със следния текст: Общински съвет дава съгласие за поемане на общински дълг и получаване на кредит от банка или друга финансова институция за финансиране на разходите по прокт «Интегриран план за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол», в частта на собствения принос на общината, до размера по т.2 от решението, както и за оборотни средства преди да бъдат възстановени по оперативната програма, ако проекта бъде финансиран по ОПОС.

            3. Текста на останалите точки се запазва непроменен.

 

 

 

 

 

 

 

      Петкова - Поради изчерпване на дневния ред закривам деветото заседание на  ОбС Ямбол.  

           

                       

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                              д-р Т. Петкова

 

                                                          Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                  Ан. Господинова