ПРОТОКОЛ № 1

 

от заседание на Времената комисия за изработване проект за изменение на Правилника за организация и дейност на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.

           

            Днес, 14.11.2011г. от 16.00 часа се проведе първото заседание на ВК.           Присъстват: Г. Миланов, Яс. Киров, Й. Милков, Н. Костадинов, Й. Атанасов, К. Донев

            Дневен ред:

 

1.      Избор на председател на комисията.

2.      Избор на заместник – председател на комисията.

3.      Определяне на процедура по предлагане, обсъждане и приемане на предложения за изготвяне на проект за промени в правилника за работа на ОбС.

 

            По т.1:

            Ясен Киров предлага за председател Г. Миланов.

            Предложението е прието единодушно.

 

            По т.2:

            Ясен Киров предлага за заместник - председател Й. Милков.

            Предложението е прието единодушно.

 

            По т.3:

            Комисията реши:

            1. В срок до 12.00 часа на 21.11.2011г. общински съветници, председатели на ГС от ОбС Ямбол, могат да внасят предложения за промени в Правилника в канцеларията на ОбС Ямбол, ст.202.

            2. Обсъждане на постъпилите предложения  и вземане на решения по тях от комисията – 21.11.2011г. от 16.00часа.

            3. Изготвяне на доклад с предложение за решение до ОбС Ямбол – срок 25.11.2011г.

            Решенията на комисията по т.3 да се доведат до знанието на общинските съветници.                   

                                                                                  Председател: /п/

 

                                                                                  Зам. – председател: /п/

 

                                                                                  Членове:

                                                                                              1. /п/

 

                                                                                              2. /п/

 

                                                                                              3. /п/

 

                                                                                              4. /п/

 

                                                                                              5. /п/