РЕШЕНИЯ

 

НА ПЪРВАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНА НА 8 НОЕМВРИ  2011г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

            1. Избор на председател на Общинския съвет.

            2. Избор на временна комисия за подготовка на проект на Правилник за работа на общинския съвет.

            3. Разни.

 

           

           

ПО ТОЧКА ПЪРВА Избор на председател на Общински съвет Ямбол.

___________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.3, във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА избира за председател на Общински съвет Ямбол г-жа Татяна Петкова Петкова.          

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА Избор на временна комисия за подготовка на проект на Правилник за работа на общинския съвет.

___________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Избира временна комисия за изработване проект на правилник за работа на Общински съвет Ямбол в състав:

            Георги Миланов, Галин Костов, Николай Костадинов, Калчо Донев, Йордан Милков, Йордан Атанасов, Ясен Киров.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА – Разни.

___________________________________________________________________________________

 

            Няма предложения.