РЕШЕНИЯ

 

НА ЕДИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 27 ЮНИ 2012г.

 

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП РЧР, създаване на Звено за услуги в домашна среда към ДСП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

      ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП РЧР, създаване на Звено за услуги в домашна среда към ДСП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 – „ПОМОЩ В ДОМА”.

 

2. Дава съгласие, след одобрение на проектното предложение и подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ, да бъде създадено Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж, в което да се извършват три основни типа почасови дейности:

- дейности за лична помощ, в т.ч. и дейности с медико-социална насоченост;

- дейности за социална подкрепа и социално включване;

- комунално-битови дейности.

 

3. Утвърждава Методика за определяне размера на таксите, които заплащат потребителите в Звеното за услуги в домашна среда.

 

4. За срок не по-малък от една година от датата на одобрение на окончателния доклад по проекта, да се осигурят средства от общинския бюджет в размер, който да обезпечи заетостта на не по-малко от 8% от наетите по проекта служители.

 

5. Обзавеждането и оборудването, придобити със средства от безвъзмездната помощ, да запазят собствеността, функцията и предназначението си за срок не по-кратък от 5 години от датата на одобрение на окончателния доклад.