РЕШЕНИЯ

 

            НА ТРИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

            ПРОВЕДЕНО НА 14 АВГУСТ 2012г.

 

            ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Дарение под условие на имот – частна общинска собственост – Недвижим имот – болнично заведение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно одобряване численост и структура на общинската администрация на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за първото шестмесечие на 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.       Предложение относно приемане промяна на бюджета на община Ямбол за 2012 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни гр. Ямбол.                                                                                ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно приемане на нова Наредба за управление на общинския бюджет на Община Ямбол.

                                                                                   ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно промяна в статута на общински имот "Кантон - жилище и почивна станция" в м. Бакаджик, от публична в частна общинска собственост.

                                                                                   ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно продажба на строителни материали втора употреба - гранитни павета, общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.       Отчет за работата на Общински съвет - Ямбол за първото шестмесечие на 2012 година.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

10.  Предложение относно предоставяне на помещение общинска собственост, ул. "Марко Бехар" № 1,  на АСП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Калина Комерс 98" ООД за обект № 22 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Симона - Иван Илиев", за обект № 26 магазин на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „ДЙД” ЕООД, за Обект № 4, магазин на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на пристрояване на ОД на МВР Ямбол за изграждане на рампа и подемник.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Доклад относно одобряване на ПУП - ПП за елементите от техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - трасе на газопроводно отклонение по искане от "Агромейт" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно уреждане статута на новосъздадения музей  на бойната слава.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно изразяване мотивирано становище на ОбС Ямбол по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Цонка Колева Динева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

18.  Предложение Мушкови по Заповед на областния управител на област Ямбол, с която връща за преразглеждане решение по т.7 от дневния ред на ХІІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 13.07.12г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ТУТЕ

19.  Предложение относно съгласие за съществуване на маломерна паралелка  в профил „Технологичен” през учебната 2012/2013г. в ГПЧЕ „В. Карагьозов”, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Дарение под условие на имот – частна общинска собственост – Недвижим имот – болнично заведение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

____________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

         І. На основание Чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Чл.35, ал.5 от Закона за общинската собственост, дава съгласие да се извърши дарение под условие на имот – частна общинска собственост – Недвижим имот - болнично заведение, заедно с отстъпено право на строеж върху застроената площ и цялата съпътстваща строителна документация, представляващ:

            Сграда - хирургичен блок с идентификатор 87374.525.5.10 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находяща се в ПИ с идентификатор 87374.525.5, със ЗП 1468  кв.м., РЗП 20 552  кв.м., конструкция масивна, монолитна, брой етажи - 14 /четиринадесет/;

            Сграда - операционен блок с идентификатор 87374.525.5.9  по кадастралната карта на гр. Ямбол, находяща се в ПИ с идентификатор 87374.525.5 , със ЗП 1286  кв.м., РЗП 3858 кв.м., конструкция масивна, монолитна, брой етажи - 3 /три/;

            Сграда със специално предназначение - естакада с идентификатор 87374.525.5.13 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находяща се в ПИ с идентификатор 87374.525.5, със ЗП 717   кв.м., конструкция масивна, брой етажи - 1 /един/;

            Сграда за медицински газове с идентификатор 87374.525.5.11  по кадастралната карта на гр. Ямбол, находяща се в ПИ с идентификатор 87374.525.5, със ЗП 163  кв.м., конструкция масивна, монолитна, брой етажи - 1 /един/;

            Сграда - трафопост с идентификатор 87374.525.5.12 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находяща се в ПИ с идентификатор 87374.525.5 , със ЗП 65  кв.м., конструкция масивна, монолитна, брой етажи - 1 /един/,

 находящ се в ж.к. „Доктор Дончев”, гр. Ямбол, актуван с АОС №1747 от 03.08.2012г.

ІІ. Дарението да бъде направено под условие – сградите  да бъдат приведени в годност за експлоатация за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”

ІІІ. Ако в  срок до март 2014 г., условието по т.ІІ не бъде изпълнено,  дарението ще бъде отменено и сградите ще преминат в собственост на община Ямбол.

            ІV. Упълномощава кмета на общината да сключи Договор за дарение под условие за имота с Министерството на здравеопазването, който преди това да бъде одобрен от Общински съвет.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно одобряване численост и структура на общинската администрация на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

____________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА:

1.      Одобрява, считано от 01.09.2012 г. Обща численост на персонала в дейност 122 „Общинска администрация” – 156 щатни бройки, в това число – 24 щатни бройки 122 Общинска администрация – дофинансиране / местни приходи /.

2.      Одобрява, считано от 01.09.2012 г. обща численост и структура на общинска администрация, съгласно Приложение 1.

           

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за първото шестмесечие на 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и чл. 41, ал. 1 от Наредбата на Общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната :

            1. Приема Информацията за текущото изпълнение на бюджета на общината за първото шестмесечие на 2012 г.

            2. Одобрява извършените разходи за командировки на Председателя на Общински съвет Ямбол за първото шестмесечие на 2012 г. в размер на 361,30 лева в страната.

3. Одобрява извършените разходи за командировки на Кмета на Община Ямбол за първото шестмесечие на 2012 г. в размер на 208,92 лева в чужбина и 3 652,77 лева в страната.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане промяна на бюджета на община Ямбол за 2012 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание чл. 8, ал. 4, чл. 9, ал. 1, чл. 18, ал. 1 и чл. 26 от Закона за общинските бюджети, чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, §28 и §41 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г., Наредбата на Общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ:     

                    

1. Одобрява промени по бюджета на общината за 2012 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

2. Одобрява промени по собствения бюджет на общината, както и на трансферите между  собствения бюджет и бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Приложение № 1.

3. Одобрява промяна по бюджета на ЦДГ „Пламъче” в местните дейности, съгласно Приложение № 1.

4. Одобрява допълнителни средства по бюджета на ВРБК „Художествена галерия”, като завишава трансфера от собствения бюджет на общината с 5 000 лв. в частта на местните дейности и завишава бюджетните кредити в дофинансиране на делегираната от държавата дейност 739 „Музеи и галерии с регионален характер” с 5 000 лв.

5. Одобрява допълнителни средства по бюджета на ВРБК „Дом за деца”, като завишава трансфера от собствения бюджет на общината с 27 500 лв. в частта на държавните дейности.

6. Одобрява допълнителни бюджетни кредити по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на ГПЧЕ „В. Карагьозов” в размер на 5 820 лв. за дофинансиране на делегираната от държавата дейност 322 „Общообразователни училища”.

7. Одобрява бюджета на ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране”, във връзка с преобразуването на ОП „Общински пазари”, съгласно Приложение № 3.

8. Намалява бюджета на ОП „Комунални дейности” с 40 000 лв., съответно и трансфера от собствения бюджет на общината и одобрява вътрешни компенсирани промени, съгласно Приложение № 4.

9. Одобрява промени по Разчета за финансиране на капиталовите разходи за  2012 г. и намалява средствата с 391 976 лв. по обекти, съгласно Приложение № 2.

10. Одобрява списък на текущите ремонти на улици, които допълнително ще се финансират с приходи от продажба на нефинансови активи,  на основание чл. 14 ал. 2 от ЗДБРБ за 2012 г., съгласно Приложение № 6.

         11. Изменя Решение VII-8 от 20 февруари 2012 г. на Общински съвет Ямбол, с което е приет бюджета на община Ямбол, в точка 1.1.2.6. както следва:

 

 „Предоставяне на временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на 675 000 лв. /със знак минус по § 76-21/ за следните изпълнявани проекти:

- по проект „Долината на Тунджа-палитра от цветове, музика и танци” по ОПРР;

- по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център” по ОП „Техническа помощ” към МС;

- по проект „Община Ямбол – усъвършенстване на административното обслужване” по ОП „Административен капацитет”;

- по проект: „Нов избор – развитие и реализация” по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма “РЧР”;

- по проект „Комплексни мерки за предотвратяване на наводнения в община Ямбол по ОП „РР”;

- по проект "Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск"”

12. Изменя Решение № VII-8 от 20 февруари 2012 г. на Общински съвет Ямбол, с което е приет бюджета на община Ямбол, в точка 1.1.2.7. както следва:

 

 „Възстановяване на временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки /§ 76-22/ в размер на 350 000 лв., в т.ч. от предварителни плащания за подготовка на проектите и невъзстановени временни безлихвени заеми от 2011 г., както следва:

- по проект „Долината на Тунджа-палитра от цветове, музика и танци” по ОПРР чрез ЕСФ;

            - по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център” по  ОП „Техническа помощ” към МС;

- по проект „Община Ямбол–усъвършенстване на административното обслужване” по ОП „Административен капацитет”;

- проект „Комплексни мерки за предотвратяване на наводнения в община Ямбол по ОП „РР”;

  - проект: „Нов избор – развитие и реализация” по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма “РЧР”;

   - проект "Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск"

 

13. Допълва в точка 30 от Решение № VII-8 от 20 февруари 2012 г. на Общински съвет Ямбол, с което е приет бюджета на община Ямбол, следните проекти:

  - проект „Комплексни мерки за предотвратяване на наводнения в община Ямбол по ОП „РР” ;

- проект "Пътуване в богатото културно многообразие на граничния район Ямбол-Одрин" с осигурена безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България – Турция към МРРБ;

  - проект „Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск” - /три Центъра за настаняване от семеен тип за деца и едно Защитено жилище/ по ОП „РР”.

14. Актуализира план-сметката на извънбюджетните средства от фонд „Приватизация”, одобрена с Решение № VII-8 от 20 февруари 2012 г. на  Общински съвет Ямбол, с което е приет бюджета на община Ямбол, съгласно Приложение № 5.

            15. Допълва точка 21 от Решение № VII-8 от 20 февруари 2012 г. на Общински съвет Ямбол, с което е приет бюджета на община Ямбол, относно длъжностите, които имат право на транспортни разноски в границите на общината, предвид характера на трудовата им дейност, считано от 01.01.2012 г. и упълномощава кмета на общината да актуализира поименния списък на лицата, заемащи следните длъжноси:   

- в Детска кухня – на длъжностите: „медицинска сестра”, „касиер-домакин”;

-  в Детска ясла № 4 „Калинка” – на длъжност „касиер-домакин”;

- в Целодневна детска градина „Валентина” – на длъжност „завеждащ административна служба”

16. Предоставя правомощия на кмета на общината:

16.1. да изменя бюджета на общината по приходната част в местните дейности с размера на усвоените траншове по заема от фонд „Флаг” за мостово финансиране на проект „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в Община Ямбол” по ОПРР, предоставянето им по извънбюджетната сметка, както и с размера на погашенията, които са за сметка на получените плащания по проекта;

16.2. да изменя бюджета на общината по приходната част на местните дейности с размера надвишаващ одобрения трансфер /със знак „минус”/ за финансиране на ученически спортни игри, предоставяни на държавните училища, за сметка на планираните за целта средства в дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички”.

17. Одобрява средства за  зимно поддържане в рамките на определените бюджетни кредити в дейност 606  „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа” по собствен бюджет за 2012 г. в размер на 121 000 лв., с източник на финансиране приходи извън обхвата на § 40-00 „Приходи от продажба на нефинансови активи”.

18. Определя средства за работна заплата в делегираната от държавата дейност 530 „ЦНСТ” в размер на 47 000 лв., в рамките на получените средства по единния разходен стандарт и от корекцията с настоящото решение, за периода от 01.03.2012 г. до 31.12.2012 г. и численост на персонала, считано от 01.03.2012 г. – 7,5 щ. бр. и от 01.09.2012 г. – 9 щ.бр.

19. Одобрява бюджет на общински „Музей на бойната слава” в местна дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси” във връзка с определянето му като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, съгласно Приложение № 1.

20. Актуализира средствата за работна заплата в делегираната от държавата дейност 431 „Детски ясли” от 892 690 лв. на 913 522 лв., на база на получените допълнителни средства от МФ съгласно писмо № ФО-17 от 02.05.2012 г.

21. Изменя точка 13 от Решение VII-8 за приемане на бюджета на община Ямбол, прието от Общински съвет Ямбол на 20 февруари 2012 г. относно определяне числеността на персонала както следва:

точка 13.2. се изменя така: „за местна дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси” - численост на персонала 4 щатни бр., считано от 01.09.2012 г., във връзка със създаване на общински „Музей на бойната слава”;

точка 13.3. се изменя така: „ за местна дейност 589  „Други служби и дейност по социално осигуряване, подпомагане и заетостта” – 4 щ. бр., считано от 01.09.2012 г., във връзка с обособяването на „Комплекса за социални услуги за деца и възрастни” във второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и откриване на социалната услуга „Дневен център за възрастни хора”.

            22. Възстановените заемообразно предоставени средства в размер на 80 000 лв. по проект "Пътуване в богатото културно многообразие на граничния район Ямбол -Одрин" по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България – Турция към МРРБ, да се отразят в увеличение на резерва в местните дейности.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 28 от Закона за общинските бюджети :

            1. Приема Правилник за  устройството, организацията и дейността на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни гр. Ямбол.

            2. Определя Комплекса за социални услуги за деца и възрастни като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Община Ямбол.

            3. Възлага на Кмета на Община Ямбол да предприеме произтичащите действия съгласно нормативната уредба на Република България за прилагането на Правилника и функционирането на Комплекса.        

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на нова Наредба за управление на общинския бюджет на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1 т. 23 и  ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с разпоредбите на чл. 9а от Закона за общинските бюджети и чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг:

1. Приема Наредба за управление на общинския бюджет в Община Ямбол.

 

           

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно промяна в статута на общински имот "Кантон - жилище и почивна станция" в м. Бакаджик, от публична в частна общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост :

1. Обявява за частна общинска собственост и включва в баланса на община Ямбол недвижим имот: Двуетажна сграда - почивна станция, със застроена площ 373 кв.м., построена през 1970 г. в поземлен имот 033007 по КВС на с. Чарган - частна държавна собственост, находящ се в местност „Бакаджик” в зелището на с. Чарган, община Тунджа, обл. Ямбол, актуван с АОС  № 1742 от 26.06.2012 г., вписан в СВ с вх. рег. № 5321 от 18.07.2012 г., том 15, стр.126, н.д. 2976/12 г.при граници от всички страни имот с номер 033007 в землището на с. Чарган с ЕКАТТЕ 80217, община Тунджа. Данъчна оценка на имота 5 426.30 лв.

2.Упълномощава кмета на общината да предприеме последващи действия.

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно продажба на строителни материали втора употреба - гранитни павета, общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинска собственост допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ямбол през 2012 г., приета с Решение по точка тринадесета на Шеста сесия на Общински съвет – Ямбол, проведена на 08.02.2012 г.:

            В раздел ІІІ. Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършват през периода на действие на програмата създава нова точка със следното съдържание:

            В/ Продажба на движимо имущество -  вещи:

 

по

ред

Вид обект

Условия за продажната цена

1.

Строителни материали

Изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 8, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 32, ал. 1 и чл. 42, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Приема пазарната оценка извършена от независимия лицензиран оценител.

2. Общинският съвет дава съгласие да се извърши продажба на движими вещи – общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно определените в изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител строителни материали – втора употреба – гранитни павета – среден размер с минимално количество до 2836 т., както следва:

Ориентировъчна година на придобиване

по ред

Наименование на актива

Год. на експл.

НВС

лв./т.

 

Т.

Физическо износване

СПС

Лв./т.

СПС

Общо

Лв.

 

 

 

 

 

 

%

Лв.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1960

 

1

Гранитни павета среден размер

10/10/10 см.

 

51

 

120

 

2836

 

51

 

61

 

49.41

 

140 127

 

Всичко кръгло:

140 000

 

3. Публичният търг с явно наддаване да се проведе в рамките на срока на валидност на оценката до 13.09.2012 г.

4. На основание чл. 58, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 58, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при провеждането на публичния търг за продажбата на строителните материали – втора употреба – гранитни павета – среден размер, определя следните условия:

Начална тръжна цена за един тон павета 49.41 лв., без ДДС;

Депозит за участие в търга 50 % върху началната тръжна цена на паветата за един тон, или сумата от 25.00 лв. който да се внася по банкова сметка  IBAN BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД – клон Ямбол;

Такса за участие в търга 20.00 лв., без ДДС;

Цена на тръжната документация 30.00 лв., без ДДС;

Други условия:

1. Количеството на гранитните павета се  разпределя както следва: по 10 тона; по 20 тона; по 50 тона; по 100 тона.

2. Ангажимент на купувача е отделянето на паветата от пълнежа  - пясък и земните почви, натоварването и изнасянето на материалите от депото, под контрол на общината.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Отчет за работата на Общински съвет - Ямбол за първото шестмесечие на 2012 година.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА приема :

1. Отчет за работата на Общински съвет Ямбол през първото шестмесечие на 2012 година.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на помещение общинска собственост, ул. "Марко Бехар" № 1,  на АСП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, предоставя за  временно и  безвъзмездно управление на Агенция за социално подпомагане, Булстат 121015056, със седалище и адрес на управление гр. София 1051, ул „Триадица” №2, представлявана от Ивайло Иванов – изпълнителен директор за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” Ямбол  помещение с площ от 30.6 кв.м. представляващо част от втори етаж на имот – публична общинска собственост ,сграда с идентификатор 87374.542.138.3 по кадастралната карта на град Ямбол, актуван с АОС № 296 от 24.07.2001 г. находящ се на ул. „Марко Бехар” № 1 , за срок от 10 години, считано от датата на подписване на договора.

            2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да сключи договор за безвъзмездно управление на имота описан в т.1.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Калина Комерс 98" ООД за обект № 22 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор №3307/10.07.2009г., с „КАЛИНА КОМЕРС 98” ООД гр. Ямбол ЕИК 128045319 със седалище и адрес на управление пл. „Георги Дражев” №1, ап.16, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект №22 – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки представляващ част от имот – частна общинска собственост, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, гр. Ямбол, с идентификатор 87374.550.10.9 по КК на Ямбол, с обща площ 56.40 кв. м., със 7 /седем/ години, считано от 18.09.2012 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Симона - Иван Илиев", за обект № 26 магазин на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор №3322/17.09.2009г., с ЕТ „Симона – Иван Илиев”, гр. Ямбол, ЕИК 200811179 със седалище и адрес на управление ул.”Крайречна” № 17, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект №26 – Магазин за търговска дейност с хранителни стоки – риба и рибни продукти, представляващ част от имот – частна общинска собственост, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, гр. Ямбол, с идентификатор 87374.550.10.6 по КК на Ямбол, с обща площ 76.50 кв.м., със 7/седем/ години, считано от 19.09.2012 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „ДЙД” ЕООД, за Обект № 4, магазин на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на Договор №3308/10.07.2009 г., с „ДЙД” ЕООД, ЕИК 128561061 със седалище и адрес на управление с. Веселиново, Община Тунджа, Област Ямбол, ул. „Васил Атанасов” №26, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект №4 – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки, представляващ част от имот – частна общинска собственост с №87374.550.10.32 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и петдесет точка десет точка тридесет и две/ по КК на Ямбол, находящ се на Централен Общински Пазар, пл. „Георги Дражев”, гр. Ямбол, с обща площ 64.40 кв.м., със 7 /седем/ години, считано от 15.07.2012 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на пристрояване на ОД на МВР Ямбол за изграждане на рампа и подемник.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.7(2), чл.37(6)1, чл.38(3) от Закона за общинската собственост, 184(2) от Закона за устройство на територията и реализиране на проект за „Реконструкция и модернизация на помещение за прием на граждани в ОД МВР Ямбол” и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания учредява БЕЗВЪЗМЕЗДНО право на пристрояване за неопределено време на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ЯМБОЛ, ЕИК 129010004, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул.”Преслав” № 40, представлявана от ВНД Генчо Георгиев Иванов върху

16.46 кв.м. от общински ПИ 87374.539.107 по КК на гр. Ямбол, с площ 2 262 кв.м., с начин на трайно ползване за второстепенна улица за изграждане на рампа и

1.00 кв.м. от общински ПИ 87374.539.104 по КК на гр. Ямбол, с площ 833  кв.м., с начин на трайно ползване за административна сграда, комплекс за изграждане на подемник.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Доклад относно одобряване на ПУП - ПП за елементите от техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - трасе на газопроводно отклонение по искане от "Агромейт" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, одобрява подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – трасе на газопроводно отклонение за захранване на поземлен имот 87374.53.8 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Кантона”, собственост на „АГРОМЕЙТ” ООД, започващо от съществуващо газопроводно отклонение и преминаващо през част от ПИ с идентификатор 87374.53.431.

            Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30–дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез Общински съвет Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно уреждане статута на новосъздадения музей  на бойната слава.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

        На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в съответствие с изискванията на чл. 28, ал.1 и чл.41, ал.1 от ЗКН и чл.4, ал.2 и чл. 8, ал. 1 от ЗЗРК определя новосъздаденият общински специализиран музей – „Музей на бойната слава” като юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно изразяване мотивирано становище на ОбС Ямбол по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Цонка Колева Динева

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация ПК ЗОР не дава положително становище по молбата за опрощаване на публичните задължения.

Предлага на Президента на Република България да не опрости задължението от неправилно получена пенсия /добавки/ и лихви към нея на Цонка Колева Динева от гр. Ямбол, ул.  „Антим І-ви” № 3, с мотивите посочени от вносителя.

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение Мушкови по Заповед на областния управител на област Ямбол, с която връща за преразглеждане решение по т.7 от дневния ред на ХІІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 13.07.12г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.3 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава съгласие за определяне на трасе за транспортен достъп, представляващ пътна връзка между имот с идентификатор 87374.31.24, собственост на  Сава Димитров Мушков и Ласка Димитрова Йорданова, с площадка съгласно Решение К33-10/11.05.2012 г. на Комисията за земеделски земи към Министерството на земеделието и храните, през имот с идентификатор 87374.31.200, полски път до имот с идентификатор 87374.31.199, ведомствен път. С трасето се засяга част от ПИ с идентификатор 87374.31.200 – полски път с площ 48 кв. м. Трасето да се изгради съгласно приложения идеен проект.

Срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на решението на комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ.

2. Общински съвет Ямбол дава съгласие  Сава Димитров Мушков и Ласка Димитрова Йорданова, с адрес гр. „София, ж.к. „Люлин”, бл.423, вх. „Г”, ап.74, в качеството им на заинтересовани лица, за собствена сметка да заявят пред Комисията за земеделски земи към МЗХ искане за утвърждаване на трасе за транспортен достъп, представляващ пътна връзка между имот с идентификатор 87374.31.24 и имот с идентификатор 87374.31.199, с което се засяга част от ПИ с идентификатор 87374.31.200 по КК на гр. Ямбол с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски ведомствен път, с площ на засегнатата част 48.00 кв.м.

3. Упълномощава кмета, след влизане в сила на ПУП ПРЗ за ПИ 87374.31.24 по КК на града да извърши всички последващи действия, съгласно НРПУРОИ на Общински съвет Ямбол за изграждането и даряването на новообразуваното трасе на Община Ямбол. 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно съгласие за съществуване на маломерна паралелка  в профил „Технологичен” през учебната 2012/2013г. в ГПЧЕ „В. Карагьозов”, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 2 и чл. 11,ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОМН, дава съгласие за съществуването на маломерна паралелка в профил „Технологичен” – Туризъм с интензивно изучаване на немски език с брой ученици под минималния – 16 ХІ „в” клас през учебната 2012/2013  година в ГПЧЕ „В. Карагьозов”, гр. Ямбол. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни станадарти за 2012 г. са осигурени по бюджета на ГПЧЕ „В. Карагьозов” гр. Ямбол с Решение  по т. 8 на седмото заседание на ОбС - Ямбол от 20.02.2012 г.