РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 30 АВГУСТ 2012г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

 

1.      Предложение от кмета на общината относно одобряване на проект на договор за дарение под условие, преди сключване с Mинистерство на здравеопазването.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение от кмета на общината относно одобряване на проект на договор за дарение под условие, преди сключване с Mинистерство на здравеопазването.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация одобрява текста на Проекта на договора за дарение на недвижим имот – частна общинска собственост – болнично заведение, находящ се в ж.к. „Д-р Дончев”, гр. Ямбол, актуван с АОС № 1747 от 03.08.2012г., който ще бъде сключен между община Ямбол и Министерство на здравеопазването.