РЕШЕНИЯ

 

НА ШЕСТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 19 ДЕКЕМВРИ 2012г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно определяне представител на ОбС Ямбол в РАО „Тракия”.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

2.       Предложение относно персонална пенсия на Елиф Аккаш.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

3.       Предложение относно отпускане финансова помощ на Златка Асенова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

4.       Предложение относно утвърждаване на откази за отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

5.       Предложение относно изменение и допълнение на НОРМД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.       Предложение относно приемане на план сметка за разходите на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на ТБО за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.       Предложение относно приемане на наредба изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.       Предложение относно приемане на наредба за изменение на НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ:Група съветници ПК ОИКДОУ

9.       Предложение относно промяна в договора за възлагане управлението на „ДКЦ-1-Ямбол” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

10.   Предложение относно приемане на промяна на бюджета на Община Ямбол за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.   Доклад относно одобряване на ПУП - ПП на трасе на локално пътно платно до ПИ в м. Чаргански път.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.   Предложение относно преобразуване на ЦДГ "Свобода" в ОДЗ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.   Предложение относно предварително съгласие от общински съвет за прокарване трасе на оптичен кабел през ПИ, собственост на Община Ямбол до с. Кабиле.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.   Предложение относно предварително съгласие от общински съвет за прокарване трасе на оптичен кабел през ПИ, собственост на Община Ямбол до с. Стара река.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.   Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж по искане на Валентин Димитров Коев за имот на ул. „Търговска” 56 - 4 - 15.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.   Предложение относно определяне цена на общински имот - апартамент, к-с „Златен рог” 12-Г-82.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.   Предложение относно определяне пазарна цена на правото на собственост върху общински ПИ на ул. "П. Парчевич" № 4 по заявление от Ирина Христова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Мистрал 96 - Георги Минчев” за обект на ул. „Парчевич” № 6.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Калчеви" ООД за обект Клуб - ресторант на дейците на културата, ул. "Жорж Папазов" № 5.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Магдалена - Ваня Колева” за Обект № 6 - павилион за цветя на пл. Освобождение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Колев и син - Антон Колев” за обект офис на ул. „Срем” 3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.   Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "ДЖЕЙ БИ" ЕООД, Костадин Колев за обект офис на ул. "Цар Асен" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

23.   Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в ГПЧЕ „В. Карагьозов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

24.   Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ - нива в м. Дюзлюка по искане от Петър Божков Петров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

25.   Предложение относно предоставяне безвъзмездно на Община Ямбол на движими вещи - ЧДС, експонати за Общински музей на бойната слава.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

26.   Предложение относно изменение и допълнение на решение по т.10 от ХІІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 13.07.2012 - такси "Синя зона".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

27.   Предложение относно поемане на общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД с цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Ямбол по изпълнението на проект "Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в град Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

28.   Предложение относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за работа на ОбС.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно определяне представител на ОбС Ямбол в РАО „Тракия”.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            Отлага за следващо заседание.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно персонална пенсия на Елиф Аккаш.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Елиф Исмаил Аккаш, гр. Ямбол, к-с „Зорница” 2-Е-80.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно отпускане финансова помощ на Златка Асенова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

На основание чл.21, т.23 от ЗМСМА, чл.7, т.26 от Правилник за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол и чл.4 във връзка с чл.12, ал.2 от Правилника за реда и начина за отпускане на спешна помощ по здравословни проблеми Общински съвет Ямбол отпуска еднократна финансова помощ на Златка Илиева Асенова, гр. Ямбол, ул. „Бистрица” 1, поради инцидентно възникнали нужди от здравен характер в размер на 100,00 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно утвърждаване на откази за отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

            На основание чл.12, ал.4 от Правилника за реда и начина за отпускане на спешна помощ по здравословни проблеми утвърждава решенията на ПК ЗСД за отказ за отпускане на еднократна финансова помощ поради липса на спешен здравен проблем на Иванка Атанасова Байчева, Кана Димитрова Георгиева, Пенка Ценомирова Тодорова, Златка Колева Алексиева, Тонка Бинева Георгиева, Георги Христов Мутафов, Даниела Йорданова Панайотова, Росица Георгиева Георгиева, Георги Василев Георгиев, Руско Кръстев Асенов, Роса Динкова Василева, Афизе Салиева Юсеинова, Галина Петкова Димитрова, Татяна Стоянова Христова.

           

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно изменение и допълнение на НОРМД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси:

            1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Ямбол в сила от 1 януари 2013 г.

§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения:

1. в т. 1 думите „1,5 на хиляда” се заменят с „1,98 на хиляда”;

2. в т. 2 думите „1,5 на хиляда” се заменят с „1,98 на хиляда”;

3. в т. 3 думите „1,2 на хиляда” се заменят с „1,98 на хиляда”.

§ 2. В Чл.16, ал. 2 се правят следните изменения:

            - „2 на сто върху оценката на прехвърляното имущество” се променя на „2,5 на сто върху оценката на прехвърляното имущество

§ 3. В Чл.21. се правят следните изменения:

- в ал.1, т.1 – „0,34 лв. за 1 kW” се заменя с „0,47 лв. за 1 kW”;

- в ал 1, т.2 – „0,40 лв. за 1 kW” се заменя с „0,56 лв. за 1 kW”;

- в ал.1, т.3 – „0,54 лв. за 1 kW; се заменя с „0,75 лв. за 1 kW”;

            - в ал.1, т.4 – „1,10 лв. за 1 kW” се заменя с „1,54 лв. за 1 kW”;

            - в ал.1, т.5 – „1,23 лв. за 1 kW” се заменя с „1,72 лв. за 1 kW”;

            - в ал.5, т.1 – „ 50 лв. ”се заменя със „ 70 лв.”;

            - в ал.5, т.1 – „ 100 лв. ” се заменя със „ 140 лв.”;

            - в ал.8 – „ 50 лв. ” се заменя със „ 70 лв.”;

            - в ал.9 – „ 100 лв. ” се заменя със „ 140 лв.”;

            - в ал.10, т.1 – „ 5 лв. ” се заменя със „ 7 лв.”;

            - в ал.10, т.2 – „ 7 лв. ” се заменя с „ 10 лв.”;

            - в ал.10, т.3  – „ 10 лв. ” се заменя с „ 14 лв.”;

            - в ал.11 – „ 25 лв. ” се заменя с „ 35 лв.”.

§ 4. В Чл.21, ал.7 табличната информация придобива следният вид:

Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке

Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона):

Данък (в лева)

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси

-

18

10

 

36

 

 

 

18

 

20

 

36

 

83

 

 

 

20

 

22

 

83

 

191

 

 

 

22

 

25

 

247

 

421

 

 

 

25

 

26

 

421

 

780

 

 

 

26

 

28

 

444

 

780

 

 

 

28

 

29

 

430

 

518

 

 

29

 

31

 

518

 

851

 

 

 

31

33

851

 

1182

 

 

 

33

38

1182

 

1795

 

 

 

38

-

1309

 

1779

 

 

Б) с три и повече оси

36

38

832

 

1154

 

 

 

38

40

1154

 

1596

 

 

 

40

-

1596

 

2362

 

 

 

§ 5. В Чл.21, ал.13 табличната информация придобива следният вид:

 

Брой оси на моторното превозно средство

Допустима максимална маса

Данък (в лв.)

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси

12

13

39

 

79

 

 

13

14

79

 

218

 

 

14

15

218

 

308

 

 

 

15

-

308

 

697

 

Б) с три оси

15

17

79

 

138

 

 

17

19

138

 

282

 

 

19

21

282

 

367

 

 

21

23

367

 

564

 

 

23

-

564

 

877

 

В) с четири оси

23

25

367

 

372

 

 

25

27

372

 

580

 

 

27

29

580

 

920

 

 

29

-

920

 

1365

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на план сметка за разходите на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на ТБО за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1, т. 2, 3 и 4 и чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 14 от Наредбата за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ямбол,  чл. 3, ал. 4, т. 1 от  от Наредба № 14 от 15 ноември 2010 г. на МОСВ и МФ и чл. 6, ал. 1 от ПМС № 207 от 16 септември 2010 г.:

 

1. Одобрява план-сметка за разходите за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2013 г. в размер на 4 029 967 лв. на основание разчет, съгласно Приложение № 1, от които:

- за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 1 123 345 лв.;

 

- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци и за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците – 1 564 764 лв.;

 

- за почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 1 341 858 лв.

 

 

 

 

 

ПЛАН – СМЕТКА

за приходите и необходимите

разходи на Община Ямбол за

дейностите по управление на отпадъците,

за 2013 г.

 

Годишна цена на услугата за 2013г. /с ДДС/

 

Цена на услугата за 1 месец за 2013 г.            /с ДДС/

I.

ОБЩО ПРИХОДИ  за 2013 т

4 029 967

335 830

 

 

 

 

II.

ОБЩО РАЗХОДИ, в.т.ч.

4 029 967

335 830

1.

Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им

 

1 123 345

 

93 612

2.

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци и за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците

 

 

 

 

 

1 564 764

 

 

 

 

 

130 397

 

 

3.

Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване

 

 

 

1 341 858

 

 

111 821

 

2. Таксата за битови отпадъци за 2013 г. се определя пропорционално върху данъчната оценка на жилищни имоти на гражданите и предприятията, и нежилищните имоти на гражданите с нестопанска цел, и пропорционално върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка за нежилищни имоти на предприятията.

            3. Определя размера на такса за битови отпадъци за 2013 г. за всяка услуга поотделно, на основание финансов разчет, съгласно Приложение № 2 както следва:

 

       № по ред

 

Наименование на услугите

Размер на промил за жилищни имоти

Размер на промил за нежилищни имоти на граждани

Размер  на промил за нежилищни имоти

1.

събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им

 

0,89

 

0,89

 

0,88

2.

проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци и за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл.64 от ЗУО

 

 

 

 

1,04

 

 

 

 

1,04

 

 

 

 

1,55

3.

почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено            ползване

 

 

0,53

 

 

0,53

 

 

1,61

 

Общо:

2,46

 

2,46

 

4,04

 

            4. Определя такса битови отпадъци за 2013 г. в левове в зависимост от броя и вида на декларираните съдове за събиране на битови отпадъци, съобразно обявената честота за извозване за нежилищни имоти, както следва:

 

 

За събиране и транспортиране на битови отпадъци и поддържане и експлоатация на

депата

 

За поддържане

чистотата на

терит. за обществено

ползване

1

2

3

4

5

6

7

Вид на съда

Обем

3)

Ед. цена

за 1 бр.

съд –

(лв./

еднократно)

Периодичност на извозване/

пъти годишно

Цена за годината

лева с ДДС            

Промил

 

1.

Контейнер тип

“Бобър”

 

 

1,1

 

8,25

 

365

 

3011

 

 

1,61 промила

2.

Контейнер тип

“Бобър”

 

 

1,1

 

8,25

 

182

 

1502

 

  1,61 промила

 

 

3.

Контейнер тип

“Бобър”

 

 

1,1

 

8,25

 

122

 

1007

 

1,61 промила

4.

Контейнер пластмасов

 

 

0,24

 

1,80

 

122

 

220

 

1,61 промила

5.

Контейнер

„Мева”

 

 

0,11

 

0,82

 

365

 

299

 

1,61 промила

6.

Контейнер

„Мева”

 

 

0,11

 

0,82

 

122

 

100

 

1,61 промила

7.

Контейнер

„Мева”

 

 

0,11

 

0,82

 

91

 

75

 

1,61 промила

 

 

 

            5. Таксата за битови отпадъци за 2013 г. за имотите публична общинска собственост на община Ямбол, молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната, читалищата, сградите на Българския червен кръст и на държавните училища в общината, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел или отдадени под наем, както и за предприятия и/или организации на инвалиди, се определя пропорционално върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка за нежилищните им имоти, намалена шест пъти спрямо пълния размер на таксата. Намаления размер на таксата се прилага съответно и за части от посочените имоти.

            6. При реализиране на преходния остатък в края на 2012 г., същият да се разпредели пропорционално на разходите по план-сметката за 2013 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане на наредба изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов       

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси:

            1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол в сила от 1 януари 2013 г., както следва:

Приложение № 1 към НОАМТЦУ придобива следният вид:

 

 

 

ПЛАН – СМЕТКА

за приходите и необходимите

разходи на Община Ямбол за

дейностите по управление на отпадъците,

за 2013 г.

 

Годишна цена на услугата за 2013г. /с ДДС/

 

Цена на услугата за 1 месец за 2013 г.            /с ДДС/

I.

ОБЩО ПРИХОДИ  за 2013 т

4 029 967

335 830

 

 

 

 

II.

ОБЩО РАЗХОДИ, в.т.ч.

4 029 967

335 830

1.

Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им

 

1 123 345

 

93 612

2.

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци и за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците

 

 

 

 

 

1 564 764

 

 

 

 

 

130 397

 

 

3.

Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване

 

 

 

1 341 858

 

 

111 821

2. Таксата за битови отпадъци за 2013 г. се определя пропорционално върху данъчната оценка на жилищни имоти на гражданите и предприятията и  нежилищните имоти на гражданите с нестопанска цел и пропорционално върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка за нежилищни имоти на предприятията.

            3. Определя размера на такса за битови отпадъци за 2013 г. за всяка услуга поотделно, на основание финансов разчет, съгласно Приложение № 2 както следва:

       № по ред

 

Наименование на услугите

Размер на промил за жилищни имоти

Размер на промил за нежилищни имоти на граждани

Размер  на промил за нежилищни имоти

1.

събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им

 

0,89

 

0,89

 

0,88

2.

проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци и за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл.64 от ЗУО

 

 

 

 

1,04

 

 

 

 

1,04

 

 

 

 

1,55

3.

почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено            ползване

 

 

0,53

 

 

0,53

 

 

1,61

 

Общо:

2,46

 

2,46

 

4,04

 

            4. Определя такса битови отпадъци за 2013 г. в левове в зависимост от броя и вида на декларираните съдове за събиране на битови отпадъци, съобразно обявената честота за извозване за нежилищни имоти, както следва:

 

 

За събиране и транспортиране на битови отпадъци и поддържане и експлоатация на

депата

 

За поддържане

чистотата на

терит. за обществено

ползване

1

2

3

4

5

6

7

Вид на съда

Обем

3)

Ед. цена

за 1 бр.

съд –

(лв./

еднократно)

Периодичност на извозване/

пъти годишно

Цена за годината

лева с ДДС            

Промил

 

1.

Контейнер тип

“Бобър”

 

 

1,1

 

8,25

 

365

 

3011

 

 

1,61 промила

2.

Контейнер тип

“Бобър”

 

 

1,1

 

8,25

 

182

 

1502

 

  1,61 промила

 

 

3.

Контейнер тип

“Бобър”

 

 

1,1

 

8,25

 

122

 

1007

 

1,61 промила

4.

Контейнер пластмасов

 

 

0,24

 

1,80

 

122

 

220

 

1,61 промила

5.

Контейнер

„Мева”

 

 

0,11

 

0,82

 

365

 

299

 

1,61 промила

6.

Контейнер

„Мева”

 

 

0,11

 

0,82

 

122

 

100

 

1,61 промила

7.

Контейнер

„Мева”

 

 

0,11

 

0,82

 

91

 

75

 

1,61 промила

 

 

 

            5. Таксата за битови отпадъци за 2013 г. за имотите публична общинска собственост на община Ямбол, молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната, читалищата, сградите на Българския червен кръст и на държавните училища в общината, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел или отдадени под наем, както и за предприятия и/или организации на инвалиди, се определя пропорционално върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка за нежилищните им имоти, намалена шест пъти спрямо пълния размер на таксата. Намаления размер на таксата се прилага съответно и за части от посочените имоти.

            6. При реализиране на преходния остатък в края на 2012 г., същият да се разпредели пропорционално на разходите по план-сметката за 2013 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно приемане на наредба за изменение на НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници от

ПК ОИКДОУ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Отлага за следващо заседание.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно промяна в договора за възлагане управлението на „ДКЦ-1-Ямбол” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21 ал.1 т.9 и т.23 от ЗМСМА, чл.137 ал.1т.1 във вр. с 142 ал.1 от Търговския закон, чл.62 ал.4 от Закона за лечебните заведения,  чл. 13 ал.3 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

            1. Дава съгласие управителят на „ДКЦ – 1 Ямбол” ЕООД да извършва сходна  дейност в областта на индивидуалната медицинска практика. Разрешава на управителя да регистрира индивидуална лекарска практика на лекар – специалист по ортопедия и травматология.

            2. Приема промяна в условията на Договор за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център № 1-Ямбол” ЕООД от 17.04.2012 г., с който д-р Венцислав Славов беше избран да упражнява длъжността Управител на ДКЦ -1, както следва :

            Чл.28 ал.2 да изглежда така: Управителят има право да бъде в трудовоправни отношения с търговец по смисъла на Търговския закон и Закона за лечебните заведения, след изричното съгласие на Общински съвет –Ямбол. Управителят може да бъде в трудовоправни отношения с други физически и юридически лица, извършващи дейност сходна с тази на ръководеното от него дружество, само след изричното съгласие на Общински съвет –Ямбол.

            3. Упълномощава кмета на община Ямбол да сключи анекс към договора за управление на „ДКЦ-1-Ямбол” ЕООД.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно приемане на промяна на бюджета на Община Ямбол за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 9, ал. 1 и чл. 18, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, чл. 12, ал. 3 от ЗДБРБ за 2012 г., чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Наредбата на Общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ:

            1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2012 г. по приходната и разходната част, съгласно приложение № 1.

            2. Актуализира средствата за работни заплати в делегираните от държавата дейности приети на заседание VІІ-8 от 20.02.2012 г. на ОбС гр. Ямбол с приложение № 17, както следва:

            - дейн. 122 „Общинска администрация”  с минус 10000 лв.

            - дейн. 526 „Центрове за обществена подкрепа” с плюс 4800 лв. считано от   01.10.2012 г.

            3. Изменя решение VІІ-8 от 20.02.2012 г. на Общински съвет Ямбол, по т. 18.2. за командировки в чужбина както следва:

            - в местна дейност 122 „Общинска администрация” - увеличава с 10000 лв.

            Корекцията да се извърши по бюджета на община Ямбол като компенсирана промяна в рамките на § 10-00 в местна дейност 122 „Общинска администрация”.

            4. Допълва решение VІІ-8 от 20.02.2012 г. на ОбС гр. Ямбол по т.1.1.2.5. с проект „Община Ямбол - усъвършенстване на административното обслужване” по ОП „АК”.

            5. Приема изменения в поименния списък на капиталовите разходи за 2012г. по обекти и източници за финансиране както следва:

            - Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи в местна дейност 431 Детски ясли и детски кухни по § 52-05 стопански инвентар с нов обект „Закупуване на водоводен бойлер за ДЯ № 12 „Щурче” на стойност 2500 лв. с източник на финансиране собствени средства извън обхвата на § 40-00.

            - Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи в местна дейност 604 „Осветление на улици и площади” по § 53-09 други НДА с обект „Проектиране на улични осветления за: детска площадка и стълби до антена в парк „Боровец”, Алеи в градски парк, ул. „Н. Петрини” от бл. 2 до бл. 1 на к-с „Зорница”, по Чарганско шосе от страната на к-с „Зорница” и от училище „Христо Смирненски” по „Търговска” до бл. 2 в к-с „Зорница” на обща стойност 19500 лв. с източник на финансиране – собствени приходи от продажба на нефинансови активи.

            - Променя източниците на финансиране на обект „Проектиране и рехабилитация на улица в кв. „Г. Бенковски” от бл. 13, бл. 18 до обходен път „Изток” по § 51-00 основен ремонт в дейн. 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа на обща стойност 162200 лв с източници на финансиране 161000 лв. от собствени приходи от продажба на нефинансови активи и 1200 лв. собствени приходи от местни дейности, както следва:

            107675 лв. с източник на финансиране - собствени приходи от продажба на нефинансови активи;

            53325 лв. с източник на финансиране – целева субсидия за капиталови разходи;

            1200 лв. собствени приходи от местни дейности;

            -   Променя източниците на финансиране на обект „Общ устройствен план на гр. Ямбол” по § 53-09 придобиване на НДА в дейн. 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустр. и рег. развитие на обща стойност 286800 лв. с източници на финансиране 118500 лв от целева субсидия за капиталови разходи и 168300 лв. с източник на финансиране целеви средства от преходен остатък в местни дейности, както следва:

            65175 лв. с източник на финансиране – целева субсидия за капиталови разходи;

            168300 лв. с източник на финансиране целеви средства от преходен остатък в местни дейности;

            53325 лв. с източник на финансиране –  собствени приходи от продажба на нефинансови активи;

            - Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи по § 52-05 стопански инвентар в дофинансиране на държавна дейност 740 Музеи и галерии и паметници на културата с нац. и рег. характер  с нов обект „Закупуване на 2 бр. климатици за Художествена галерия” на стойност 5000 лв.

 

            - Намалява стойността на обект „Изграждане на „Защитено жилище” в УПИ VІІІ в кв.84 на Първи градски район в гр. Ямбол”, планиран в местна дейност 589 „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта”, по § 52-02 „Придобиване на сгради” с източник на финансиране - собствени приходи от продажба на нефинансови активи с 2 520лв. Увеличава стойността на обект „Алеи в зони за отдих в ж.к. „Хале” /по проект на ПУДООС/, планиран в местна дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”, по § 52-06 „Придобиване на инфраструктурни обекти” с източник на финансиране - собствени приходи от продажба на нефинансови активи с 2 520лв.

 

            - Намалява стойността на обект „Изграждане на „Център за настаняване от семеен тип за деца” в УПИ ІІІ в кв.3 на к-с „Зорница” в гр. Ямбол”, планиран в местна дейност 589 „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта”, по § 52-02 „Придобиване на сгради” с източник на финансиране - собствени приходи от продажба на нефинансови активи с 1 700лв. Увеличава стойността на обект „Алеи в зони за отдих в ж.к. „Възраждане” /по проект на ПУДООС/, планиран в местна дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”, по § 52-06 „Придобиване на инфраструктурни обекти” с източник на финансиране - собствени приходи от продажба на нефинансови активи с 1 700лв.

 

            -  Намалява стойността на обект „Изграждане на „Център за настаняване от семеен тип за деца” в УПИ V в кв.91 на Първи градски район в гр. Ямбол”, планиран в местна дейност 589 „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта”, по § 52-02 „Придобиване на сгради” с източник на финансиране - собствени приходи от продажба на нефинансови активи с 2 000лв. Увеличава стойността на обект „Основен ремонт на улици в к-с „Граф Игнатиев” – пред блок 40,42,44,60 до Билянката” , планиран в местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”, по § 51-00 „Основен ремонт” с източник на финансиране - собствени приходи от продажба на нефинансови активи с 2 000лв.

 

            -  Намалява стойността на обект „Изграждане на „Център за настаняване от семеен тип за деца” в УПИ VІІ в кв.91 на Първи градски район в гр. Ямбол”, планиран в местна дейност 589 „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта”, по § 52-02 „Придобиване на сгради” с източник на финансиране - собствени приходи от продажба на нефинансови активи с 2 000лв. Увеличава стойността на обект „Проектиране и основен ремонт на ул. „Любен Каравелов” от ул. „Милин камък” до басейн „Фиджи”, планиран в местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”, по § 51-00 „Основен ремонт” с източник на финансиране - собствени приходи от продажба на нефинансови активи с 2 000лв.

 

            - Намалява стойността на обект „Проектиране на обекти от техническата и социалната инфраструктура”, планиран в местна дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”, по § 53-09 „Придобиване на други НМДА” с източник на финансиране - собствени приходи извън обхвата на §40-00 с  18 000лв. Увеличава стойността на обект „Работен инвестиционен проект „Обновяване и модернизиране на градската среда чрез реконструкция на пешеходни зони – гр. Ямбол”, планиран в местна дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”, по § 53-09 „Придобиване на други НМДА” с източник на финансиране - собствени приходи извън обхвата на §40-00 с  18 000лв.

 

            - Упълномощава Кмета на общината да допълни приложението към предложението за актуализация към бюджета с предложената корекция и да отрази промените по пълна бюджетна класификация.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Доклад относно одобряване на ПУП - ПП на трасе на локално пътно платно до ПИ в м. Чаргански път.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията и във връзка със Заповед № ТУ 02/0012/14.02.2012г. на кмета на община Ямбол, протоколи № 11/13.09.2012г. и  № 15/15.11.2012г. на Експертен съвет по устройство на територията – Ямбол и Решение КЗЗ-12/08.06.2012г по т. І.60 на Комисия за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните, Общински съвет гр. Ямбол одобрява  Парцеларен план на трасе на локално пътно платно за транспортен достъп /пътна връзка/ до ПИ с идентификатор 87374.25.16 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Чаргански път”.

            Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно преобразуване на ЦДГ "Свобода" в ОДЗ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

             1. На основание чл.10, ал.8 от Закона за народната просвета и чл.27, ал.1 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета да бъде създадена яслена група с капацитет 16 деца към ЦДГ „Свобода”.

           2.   На основание чл.10, ал.8 от Закона за народната просвета и чл.15, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета да бъде преобразувана  ЦДГ „Свобода” в обединено детско заведение „Свобода”.

           3. Разкрива  филиали към ОДЗ „Свобода” с две групи  за  деца на възраст от 3 години до постъпването им в първи клас с общ капацитет 44 деца и една група за деца на възраст от 10 месеца до 3 години с капацитет 16 деца.

            4. Възлага на Кмета на Община Ямбол да издаде Заповед за преобразуване на целодневната детска градина в Обединеното детско заведение и откриване на яслена група.

            5. Определя ОДЗ „Свобода”  като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, считано от 01.01.2013 г.

            6. Възлага на Кмета на Община Ямбол в тримесечен срок да проведе конкурс  за избор  на директор на Обединеното детско заведение.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предварително съгласие от общински съвет за прокарване трасе на оптичен кабел през ПИ, собственост на Община Ямбол до с. Кабиле.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ - ООД, ЕИК 128029350, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“, бл.27, ет.15, представлявано от Илчо Атанасов Илчев за прокарване на трасе на оптичен кабел от град Ямбол до с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол през следните имоти:

      - ПИ с идентификатор 87374.72.660, по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Покрития кладенец“ - публична общинска собственост, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, с обща площ 3 781 кв. м, дължина на трасето 66.70 м. и площ на сервитута 66.70 кв. м.

      - ПИ с идентификатор 87374.10.643, по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Зайчара“ - публична общинска собственост, начин на трайно ползване – пасище, с обща площ 3 863 кв. м, дължина на трасето 22.40 м. и площ на сервитута 22.40 кв. м.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предварително съгласие от общински съвет за прокарване трасе на оптичен кабел през ПИ, собственост на Община Ямбол до с. Стара река.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ - ООД, ЕИК128029350, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“, бл.27, ет.15, представлявано от Илчо Атанасов Илчев за прокарване на трасе на оптичен кабел от град Ямбол до с. Стара река, община „Тунджа“, област Ямбол през ПИ с идентификатор 87374.32.201, по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Пумпалово дере“ - публична общинска собственост, начин на трайно ползване селскостопански, полски, ведомствен път, с обща площ 3 863 кв. м, дължина на трасето 284.00 м. и площ на сервитута 284.00 кв. м.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на допълнително право на строеж по искане на Валентин Димитров Коев за имот на ул. „Търговска” 56 - 4 - 15.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на допълнителното  право на строеж на Валентин Димитров Коев , с местоживеене гр. Ямбол, ул.”Търговска бл.56,ет.4,ап.15 за 29.80 кв. м. върху общински ПИ 87374.542.44 по КК на гр. Ямбол, с площ 4 835 кв. м. за промяна предназначението на таван в жилище в сграда с идентификатор 87374.542.44.1 по КК на града, с административен адрес: гр. Ямбол, ул.”Търговска” бл.56,ет.4,ап.15, построена в посочения общински поземлен имот в размер на  4 023 /четири хиляди и двадесет и три/ лв.

   Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне цена на общински имот - апартамент, к-с „Златен рог” 12-Г-82.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, определя пазарна цена на имот: Апартамент 82, находящ се в гр. Ямбол, к-с „Златен рог” бл.12, вх.Г, ет.5  в размер на 26 570 лв. без ДДС.

 

 

           

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена на правото на собственост върху общински ПИ на ул. "П. Парчевич" № 4 по заявление от Ирина Христова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на Поземлен имот с идентификатор 87374.537.190 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка сто и деветдесет / по кадастралната карта на гр. Ямбол , с площ 220.00 /двеста и двадесет/ кв.м., идентичен с УПИ VІІ за ОДО, кв. 9 по плана за регулация на гр. Ямбол, Централна градска част, одобрен с решение по т.1 от ХLVІІІ сесия на ОбС Ямбол, проведена на 03.10.2007 г. в размер на 34 932 (тридесет и четири хиляди деветстотин тридесет и два) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на  Ирина Станева Христова с постоянен адрес гр. Ямбол ул. ”Жельо войвода” № 8.

            Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол , на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Мистрал 96 - Георги Минчев” за обект на ул. „Парчевич” № 6.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на Договор № 3121/02.06.2006 г. и Анекси към него с № 977/30.10.2006 г., № 1093/28.10.2009 г., с ЕТ „МИСТРАЛ 96 – ГЕОРГИ МИНЧЕВ”, гр. Ямбол ЕИК 128615388 със седалище и адрес на управление ул. „Независима България” № 16, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект – Клуб – ресторант в Къща – музей „Васил Карагьозов”, представляващ имот – частна общинска собственост с идентификатор № 87374.537.16.4.2 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка шестнадесет точка четири точка две/ находящ се на ул. „Парчевич” № 6, гр. Ямбол, АОС № 1213/20.09.2005 г., с площ  117.21 кв. м., в т. ч. за ресторант - 74.92 кв. м. и за сервизни помещения – 42.29 кв. м., с 4 /четири/ години, считано от 02.06.2012 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Калчеви" ООД за обект Клуб - ресторант на дейците на културата, ул. "Жорж Папазов" № 5.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3145/31.07.2006г., Анекс № 1083/27.10.2009г. с ООД „Калчеви”, гр. Ямбол, ЕИК 200042841 със седалище и адрес на управление ул.”Хан Кубрат” № 3, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект – частна общинска собственост, представляващ  Клуб – ресторант на Клуба на дейците на културата, находящ се на ул.”Жорж Папазов” № 5, гр.Ямбол, с обща площ от 186,93 кв.м.,с  4 /четири/ години, считано от 03.08.2012г.

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Магдалена - Ваня Колева” за Обект № 6 - павилион за цветя на пл. Освобождение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Ямбол, продължава срока на действие на № 3148/10.08.2006 г. и Анекс към него с № 1098/13.11.2009 г., с ЕТ „Магдалена – Ваня Колева”, ЕИК 128012714 със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, к ж. к. „Златен Рог” № 31, вх.Д, ап.70, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект № 6 – Павилион и цветарник за продажба на цветя, представляващ част от имот – частна общинска собственост, находящ се на пл. „Освобождение”, кв.74, УПИ IV плана на гр. Ямбол, с обща площ 8.00 кв. м., със 4 /четири/ години, считано от 01.09.2012 г.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Колев и син - Антон Колев” за обект офис на ул. „Срем” 3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Ямбол, продължава срока на действие на Договор № 3306/15.07.2009 г., с ЕТ „Колев и син – Антон Колев”, ЕИК 838132836 със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, к-с „Христо Ботев” № 26, вх.А, ет.2, ап.4, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект – Офис помещение, представляващ част от имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 77/22.07.1999 г., находящ се на ул. „Срем” № 3, гр. Ямбол, с обща площ 54.00 кв. м., със 2 /две/ години, считано от 01.08.2012 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "ДЖЕЙ БИ" ЕООД, Костадин Колев за обект офис на ул. "Цар Асен" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Ямбол, продължава срока на действие на Договор № 3217/15.01.2007 г. и Анекс към него с № 1010/10.02.2010 г., с „ДЖЕЙ БИ” ЕООД, гр. Ямбол ЕИК 128584117 със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Емине”, № 4, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект – Помещение за офис, представляващ част от имот – частна общинска собственост с идентификатор № 87374.555.111.2 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин петдесет и пет точка сто и единадесет точка две/ находящ се на ул. „Цар Асен” № 2, гр. Ямбол, актуван с АОС №218/19.04.2001 г., с обща площ 107.00 кв.м., т.ч. зала за офис - 76.00 кв.м. и сервизни помещения – 31.00 кв.м., със 4 /четири/ години, считано от 15.01.2013 г.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в ГПЧЕ „В. Карагьозов”. (помещения за осъществяване на спортна и тренировъчна дейност)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ямбол, да се отдадат под наем, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, помещения за осъществяване на спортна и тренировъчна дейност с обща площ 338.64 кв. м., находящи се в имот публична общинска собственост – ГПЧЕ „Васил Карагьозов”, в  ж.к. ”Златен рог” № 110, кв.8, парцел 1 по плана гр. Ямбол,  актуван с АОС № 80 /23.07.1999г., при следните условия:

            1. Начална тръжна месечна наемна цена – 115.14 лв., без ДДС /определена по т.46 от Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол/

            2. Предмет на дейност –  осъществяване на спортна и тренировъчна дейност

            3 Срок на отдаване – 5 години;

            4. Депозит – 690 лв.

            5. Запазване предмета на дейност.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ - нива в м. Дюзлюка по искане от Петър Божков Петров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността между Община Ямбол в ПИ 87374.37.878, по кадастралната карта на гр. Ямбол,  като на Петър Божков Петров, с постоянен адрес гр. Ямбол, ул. „Белмекен” № 2 се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост  261/1261 /двеста шестдесет и едно от хиляда двеста шестдесет и едно/ ид.ч. от ПИ  с идентификатор 87374.37.878 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка тридесет и седем точка осемстотин седемдесет и осем) по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 1261  /хиляда двеста шестдесет и един/ кв.м., - земеделска територия, с начин на трайно ползване друг вид нива - четвърта категория на земята при неполивни условия,  при граници на имота ПИ 87374.37.441 и ПИ 87374.37.288  по КК на града, актуван с АОС 1745, за сумата от 3 620 (три хиляди шестстотин и двадесет) лв. без ДДС.

            Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол , на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно на Община Ямбол на движими вещи - ЧДС, експонати за Общински музей на бойната слава.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в съответствие с изискванията на чл. 27, ал.4 от ЗКН:

           Дава съгласието си да бъдат предоставени безвъзмездно на Община Ямбол движими вещи – частна държавна собственост, елементи от легендировъчна техника за експонати на общинския специализиран музей „Музей на бойната слава” с минимални базисни стойности (без ДДС), както следва:

 

І. Подготвена легендировъчна техника за музейни експонати и осигурените й възли и детайли

 

№ по ред

Наименование

Категория

Количество

Минимална базисна стойност в лв. (без ДДС) за 1 бр.

Забележка

 1. 1.

75 мм оръдие САУ. Т-3 (Jagdpanzer IV/L48 – българско наименование: щурмово оръдие (Майбах Т-4), идентификационен № 250001648 (тръжен № 2)

V

1

615350,00

С вериги

 1. 2.

75 мм танково оръдие САУ. Т-3, StuG ІІІ Ausf. G, производство 1943 г. – българско наименование: щурмово оръдие (Майбах Т-3), идентификационен № 250001649 (тръжен № 3)

V

1

212560,00

 

 1. 3.

75 мм оръдие KVK. Т-4  с оръдейно тяло Panzer ІV Ausf. J, производство 1945 г. – българско наименование: (танк Майбах Т-4), идентификационен № 250001653 (тръжен № 4)

V

1

212580,00

 

 1. 4.

75 мм оръдие KVK. Т-4  с оръдейно тяло Panzer ІV Ausf. J, производство 1944 г. – българско наименование: (танк Майбах Т-4), идентификационен № 250001654 (тръжен № 6)

V

1

229325,00

 

 1. 5.

75 мм оръдие KVK. Т-4  с оръдейно тяло Panzer ІV Ausf. H, производство 1943 г. – българско наименование: танк (Майбах Т-4), идентификационен № 250001656 (тръжен № 63)

V

1

243705,00

 

 1. 6.

75 мм оръдие KVK. Т-4  с оръдейно тяло Panzer ІV Ausf. F, или по-ранен (1942 г.) в последствие преработен в Ausf. J (1945 г.) – българско наименование: (танк Майбах Т-4), идентификационен № 250001616 (тръжен № 65)

V

1

255200,00

 

 1. 7.

75 мм оръдие KVK. Т-4  с оръдейно тяло Panzer ІV Ausf. H, производство 1943 г. – българско наименование: (танк Майбах Т-4), идентификационен № 250001658 (тръжен № 66)

V

1

239380,00

 

 1. 8.

75 мм оръдие KVK. Т-4  с оръдейно тяло Panzer ІV Ausf. H, производство 1943 г. – българско наименование: (танк Майбах Т-4), идентификационен № 250001659 (тръжен № 67)

V

1

246160,00

С вериги

 1. 9.

75 мм оръдие KVK. Т-4  с оръдейно тяло Panzer ІV Ausf. H, производство 1943 г. – българско наименование: (танк Майбах Т-4), идентификационен № 250001660 (тръжен № 68)

V

1

213440,00

Не реставриран

 1. 10.

75 мм танково оръдие САУ. Т-3 StuG ІІІ Ausf. G, производство 1943 г. – българско наименование: щурмово оръдие (Майбах Т-3), идентификационен № 2500016644 (тръжен № 226)

V

1

200870,00

 

 1. 11.

76 мм САУ Panzer ІV Ausf. H, производство 1943 г. – българско наименование: (танк Майбах Т-4), идентификационен № 25000164 (тръжен № 227)

V

1

46160,00

 

 1. 12.

Елементи от купола на „Баржа” (Оръдейна куполна система Круп-Грюзон без оръдието, преработена в картечна точка) идентификационен № 250001318, тръжен № ХІІІ (О)

V

1

3120,00

 

 1. 13.

Купол от ТОТ от Т-4 (танк Panzer ІІІ Ausf. M/N, производство 1943 г. – българско наименование: танк Майбах Т-3), идентификационен № 250001323, тръжен № Х/Л

V

1

2830,00

 

 

 

ІІ. Разкомплектована легендировъчна техника

 

№ по ред

Наименование

Категория

Количество

Минимална базисна стойност в лв. (без ДДС) за 1 бр.

Забележка

 1. 1.

75 мм оръдие САУ. Т-3,  идентификационен № 250001647 (тръжен № 1)

V

1

232400,00

Следствен

 1. 2.

KVK. Т-4 картечно гнездо (дъно) с идентификационен № 250001729 (тръжен № 1А)

V

1

2800,00

 

 1. 3.

KVK. Т-4 картечно гнездо (дъно) с идентификационен № 250001730 (тръжен № 2Б)

V

1

2850,00

 

 1. 4.

KVK. Т-4 картечно гнездо (дъно) с идентификационен № 250001731 (тръжен № 3В)

V

1

2800,00

 

 1. 5.

75 мм оръдие САУ. Т-3,  идентификационен № 250001650 (тръжен № 8)

V

1

212000,00

 

 1. 6.

KVK. Т-4 картечно гнездо (дъно) с идентификационен № 250001734 (тръжен № 10Л)

V

1

2800,00

 

 1. 7.

75 мм Т - 3 с идентификационен № 250001632 (тръжен № 22)

V

1

250,00

 

 1. 8.

75 мм ТО KVK. Т-4 с идентификационен № 250001615 (тръжен № 36)

V

1

28100,00

 

 1.  

75 мм танково оръдие KVK. Т-4 без оръдейно тяло в купола „Майбах” с идентификационен № 250001620 (тръжен № 37)

V

1

21500,00

 

 1.  

75 мм ТО KVK. Т-4 с оръдейно тяло с идентификационен № 250001655 (тръжен № 38)

V

1

206500,00

 

 1.  

76 мм САУ с идентификационен № 250001646 (тръжен № 39)

V

1

50250,00

 

 1.  

75 мм ТО KVK. Т-4 без оръдейно тяло в купола „Майбах” с идентификационен № 250001621 (тръжен № 55)

V

1

32300,00

 

 1.  

75 мм танково оръдие KVK. Т-4 с оръдейно тяло с идентификационен № 250001657 (тръжен № 64)

V

1

210000,00

 

 1.  

75 мм ТО KVK. Т-4 с оръдейно тяло с идентификационен № 250001661 (тръжен № 69)

V

1

212000,00

 

 1.  

75 мм ТО KVK. Т-4 без оръдейно тяло в купола „Майбах” с идентификационен № 250001635 (тръжен № 70)

V

1

33200,00

 

 1.  

75 мм ТО KVK. Т-4 без оръдейно тяло в купола „Майбах” с идентификационен № 250001636 (тръжен № 72)

V

1

50500,00

 

 1.  

75 мм ТО KVK. Т-4 без оръдейно тяло в купола „Майбах” с идентификационен № 250001626 (тръжен № 82)

V

1

50250,00

 

 1.  

75 мм ТО KVK. Т-4 без оръдейно тяло в купола „Майбах” с идентификационен № 250001637 (тръжен № 83)

V

1

38240,00

 

 1.  

75 мм ТО KVK. Т-4 без оръдейно тяло в купола „Майбах” с идентификационен № 250001627 (тръжен № 96)

V

1

30500,00

 

 1.  

75 мм ТО KVK. Т-4 с оръдейно тяло с идентификационен № 250001663 (тръжен № 101)

V

1

29700,00

 

 1.  

75 мм танково оръдие KVK. Т-4 без оръдейно тяло в купола „Майбах” с идентификационен № 250001638 (тръжен № 138)

V

1

13800,00

 

 1.  

75 мм ТО KVK. Т-4 без оръдейно тяло в купола „Майбах” с идентификационен № 250001639 (тръжен № 143)

V

1

1250,00

 

 1.  

75 мм танково оръдие KVK. Т-4 без оръдейно тяло в купола „Майбах” с идентификационен № 250001640 (тръжен № 144)

V

1

43700,00

 

 1.  

75 мм ТО KVK. Т-4 с оръдейно тяло с идентификационен № 250001682 (тръжен № 145)

V

1

210000,00

 

 1.  

75 мм ТО KVK. Т-4 без оръдейно тяло в купола „Майбах” с идентификационен № 250001641 (тръжен № 148)

V

1

18650,00

 

 1.  

75 мм ТО KVK. Т-4 с идентификационен № 250001643 (тръжен № 224)

V

1

178000,00

 

 1.  

75 мм ТО KVK. Т-4 с идентификационен № 250001642 (тръжен № 225)

V

1

175250,00

 

 1.  

Корпус от KVK. Т-4 (дъно) с идентификационен № 250001742 (тръжен № 231)

V

1

10230,00

 

 1.  

Картечно гнездо в купола „Майбах” с идентификационен № 520001325 (тръжен № І А)

V

1

2500,00

 

 1.  

Картечно гнездо в купола „Майбах” с идентификационен № 520001326 (тръжен № ІІ Б)

V

1

2200,00

 

 1.  

Картечно гнездо в купола „Майбах” с идентификационен № 520001328 (тръжен № ІV Г)

V

1

2150,00

 

 1.  

Картечно гнездо в купола „Майбах” с идентификационен № 520001327 (тръжен № ІІІ В)

V

1

2200,00

 

 1.  

Картечно гнездо в купола „Майбах” с идентификационен № 520001329 (тръжен № V Д)

V

1

1850,00

 

 1.  

Подвеска без ресьор от тръжен № 4

V

1

350,00

 

 1.  

Надверижен калник (№63) – 2 бр. и (№65) – 2 бр.

V

4

1400,00

 

 

ІІІ. Други

 

№ по ред

Наименование

Категория

Количество

Минимална базисна стойност в лв. (без ДДС) за 1 бр.

Забележка

 1.  

Изделие с тръжен № 47

 

1

6700,00

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно изменение и допълнение на решение по т.10 от ХІІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 13.07.2012 - такси "Синя зона".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 21 ал.1 т.24 от ЗМСМА:

            В Решение по точка десета от дванадесетото заседание на Общински съвет Ямбол проведено на 13.07.2012 г.:

            Променя т.2 така: „1.00 лв./час без ДДС” да се чете: „1.00 лв./час с ДДС”.

            Изменя и допълва т.3 така: В изр. първо добавя след „..в размер на 100.00 лева”- „с ДДС”.

            Създава изречение второ: „При заплащане на абонаментна такса авансово за 6 месеца е в размер на 550.00 лв. с ДДС, а за 12 месеца е в размер на 1000.00 лв. с ДДС”.

            Променя т.4.3 така: „Определя месечна абонаментна такса за всяко МПС, регистрирано по постоянен или настоящ адрес, на собственика или ползвателя му, попадащ в зона за платено паркиране на територията на град Ямбол, както следва:

            4.3.1 За първи автомобил се заплаща такса в размер на 5.00 лв. с ДДС. При заплащане авансово на таксата за 12 месеца, дължимата сума е в размер на 50.00 лв. с ДДС.

            4.3.2 За втори автомобил се заплаща такса в размер на 25.00 лв. с ДДС. При заплащане авансово на таксата за 12 месеца, дължимата сума е в размер на 250.00 лв. с ДДС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА - Предложение относно поемане на общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД с цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Ямбол по изпълнението на проект "Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в град Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 и чл. 19а от Закона за общинския дълг:

1. Община Ямбол да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-12/2011/018, проект „Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в град Ямбол”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013):

·        Максимален размер на дълга – 1 300 000 лева (един милион и триста хиляди лева);

·        Валута на дълга – български лева;

·        Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

·        Начин на обезпечение на кредита:

            - Учредяване на залог върху вземанията на Община Ямбол по предоставената от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” безвъзмездна финансова помощ по Договор № BG161PO001/1.1-12/2011/018;

            - Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл.6 от Закона за общинския дълг.

·              Условия за погасяване:

-      Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-      Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG161PO001/1.1-12/2011/018.

·        Максимален лихвен процент шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %;

·        Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

            2. Възлага и делегира права на кмета на Община Ямбол да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

           

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА - Предложение относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за работа на ОбС.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА във връзка с чл. 24, ал.2 и ал.4  от ЗМСМА  Приема Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол:

            §1. Изменя и допълва чл.11.6, който добива следния вид: Правомощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно:

            1. по негово искане – чрез писмено депозирана оставка в деловодството на ОбС, от който ден правомощията му се считат за прекратени;

            2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията му като председател за повече от 3 месеца, по искане на най-малко 1/3 от общинските съветници, с решение на общинския съвет, взето по реда на чл.11.1-5.

            §2. Създава нов чл.11.6.1: Оставката по чл.11.6, т.1 се обявява, без да се обсъжда и гласува, на първото заседание на ОбС след датата на депозиране на оставката в деловодството на ОбС.

            §3. Създава нов чл.13.5: „ОбС избира с явно гласуване от състава на общинските съветници заместник - председател на общинския съвет. Предложения могат да бъдат правени от всички общински съветници.

            §4. Създава нов чл.13.5.1: Гласуването за избор на заместник - председател се извършва поотделно за всеки предложен кандидат. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници.

            §5. Създава нов чл.13.5.2: Заместник – председателя изпълнява функциите на председателя на общинския съвет изброени в чл.12 при негово отсъствие.

            §6. Създава нов чл.13.5.3: Правомощията на заместник - председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно:

            1. по негово искане – чрез писмено депозирана оставка в деловодството на ОбС, от който ден правомощията му се считат за прекратени;

            2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията му като заместник - председател за повече от 3 месеца, по искане на най-малко 1/3 от общинските съветници, с решение на общинския съвет, прието с явно гласуване, с мнозинство повече от половината от гласовете на общия брой съветници.

 

            §7. Създава нов чл.13.6:  При насрочено заседание на общински съвет, в отсъствие на председателя и заместник - председателя, заседанието се открива от най-възрастния общински съветник и незабавно се провежда процедура по избор на председателстващ заседанието общински съветник. Предложения могат да бъдат правени от всички общински съветници.

            §8. Създава нов  чл.13.6.1: Гласуването за председателстващ заседанието се извършва с явно гласуване, поотделно за всеки предложен кандидат. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници.

            §9. Създава нов чл.13.6.2: Председателстващият ръководи заседанието и удостоверява с подписа си съдържанието на протокола от заседанието на общинския съвет.

            §10. Създава нов чл.13.6.3: При изпълнение функциите на председателя на общинския съвет, неговия заместник или избрания за председателстващ на определено заседание общински съветник, за всеки изработен ден получават добавка към възнаграждението си като общински съветник равна на дневната ставка от възнаграждението на председателя на общински съвет.

            2. Отлага за следващо заседание избора на заместник - председател.