РЕШЕНИЯ

 

НА СЕДЕМНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 9 ЯНУАРИ 2013г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение пред Оперативна програма „Регионално развитие”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно изработване на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ извън границите на урбанизирана територия  с идн. № 87374.26.4, находящ се в м. „Маслака”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

      ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение пред Оперативна програма „Регионално развитие”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

                       

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”. В проектното предложение са включени следните обекти:

 

Основен проект:

 

- Пешеходна улица «Г. С. Раковски» – централен градски площад - Централният градски площад е разположен между сградата на Община Ямбол и читалище „Съгласие“ на север и юг, и в източна и западна посока е част от пешеходните зони на ул.,,Г. С. Раковски“;

- Алея, западно от читалище „Съгласие”, свързваща централния градски площад и Ритуална зала;

- Пешеходна улица „Г. С. Раковски” източно от централния площад;

- Пешеходна улица „Г. С. Раковски” западно от централния площад;

- Част от пешеходни улици „Търговска” и „Г. С. Раковски” - пл. Освобождение.

 

Допълнителни проекти:

 

1. Пешеходна улица ,,Търговска“ - Част I /на запад от пл. „Освобождение“ до източния край на ул. „Бяло море“/ и ул. „Бяло море” /от ул. „Славянска” до ул. „Търговска”/;

2.  Пешеходна улица ,,Търговска“ - Част II / от ул. „Бяло море” до ул. „Преслав”/;

3. Пешеходна улица бул. „Цар Освободител“ /от градинския мост до пл. „Освобождение“/;

4. Централна алея в Градски парк - Етап I /от централния вход до Големия розариум/ и осветление по алейна мрежа в Градски парк – Етап I;

 

5. Алеи в Градски парк - Етап II /алейната мрежа между централната алея, крайречната алея и детския кът; алея от пешеходен мост /ПТГ „Иван Райнов”/ до алея „Диана”/ и осветление по алейна мрежа в Градски парк – Етап II;

6. Пешеходна улица „Търговска“ - Част III /от ул. „Преслав“ до ул. „Стефан Караджа“/;

7. Пешеходна улица „Търговска“ - Част IV /от ул. „Стефан Караджа“ до ул. „Богомил“/;

8. Ул. „Св. св. Кирил и Методий”, ул. „Кабиле” /между ул. „Търговска” и ул. „Г. С. Раковски”/ и ул. „Славянска” /между ул. „Бяло море” и ул. „Кабиле”/ и алеи в Градски парк - Етап III;

9. Ул. „Страхил” /от ул. „Преслав” до площад „Стефан Караджа”/;

10. Ул. „Панайот Хитов” /от площад „Стефан Караджа” до бул. „Димитър Благоев”/.

 2. Предназначението на обектите на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

 3. Елементите на  подземната техническа инфраструктура ще бъдат изградени и/или реконструирани и въведени в експлоатация до сключване на договор с изпълнител на строително-ремонтни дейности по проекта.

4. Община Ямбол ще осигури задължителен собствен финансов принос по проекта, в размер на 5% от общата стойност на проекта в това число:

- за основния проект – до 250 000 лв.

- за допълнителните проекти – до 25 000 лв. за всеки от тях /но не повече от 250 000 лв. за всички допълнителни проекти/

5. Община Ямбол ще осигури допълнителен собствен принос за допълнителните проекти в размер на до 350 000 лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно изработване на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ извън границите на урбанизирана територия  с идн. № 87374.26.4, находящ се в м. „Маслака”.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.  На основание чл. 124а, ал. 1  и ал. 5 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ямбол дава на БОЯН ПАРУШЕВ разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.26.4 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в местност „Маслака” във връзка с промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия и отреждането й „за база за производство на алуминиева дограма, търговия и услуги”.

 

2. На основание чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 7 и чл. 125 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.26.4 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Маслака”.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.