РЕШЕНИЯ

 

НА ДЕВЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 15 ФЕВРУАРИ 2013г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане на наредба за изменение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за бюджетна 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане бюджета на Община Ямбол за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно промени в състава на  Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

6.      Предложение от кмета на общината относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "МИКС - Мая Ангелова" за обект № 24 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Катрин" ЕООД за обект № 30 Б на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Мъни - Мануел Иванов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Петров - Петър Русков".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Антонин 51 - Антоний Хлебаров".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Де Мон - Иван Чолаков" за обект "Кафе аперитив - Безистен запад".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Василена - Дурдане Инджова" за обект в ОУ "Л. Каравелов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Василена - Дурдане Инджова" за обект в ГПЧЕ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Люмакс - Л. Люманов" за обект в ОУ "Н. Петрини".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Геа - Мима Кънева" за обект в ОУ "Й. Йовков".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Родемар 13 - Радостин Михайлов" за обект в ОУ "Д. Дебелянов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно определяне оценка на допълнително право на строеж по искане от Станимир Танков за имот в ж. к. "Златен рог" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на ОП „Комунални дейности” имот - ЧОС на ул. „Преслав” № 130.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно допускане изработване проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ ХХVІІІ в кв. 23 по плана на град Ямбол, к-с "Хале", по искане на Николай Атанасов Колев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно определяне състава на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.  Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

23.  Предложение относно приемане на Общински план действие за изпълнение на Националната стратегия на РБ за интегриране на ромите 2012 – 2020г. и „Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015г.”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

24.  Предложение относно приемане на годишен отчет за 2011г. за дейностите, заложени в Програмата за намаляване нивата на ФПЧ-10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община ямбол за периода 2011 - 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 1 и чл. 42, ал. 4 от Закона за общинските бюджети, чл. 9, ал. 2 от Закона за общинския дълг:

1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета община Ямбол за 2012 г., както следва:

1.1. по прихода, съгласно Приложение № 1       – 35 804 484 лв., от които за:

1.1.1. делегираните от държавата дейности        - 22 227 170 лв.;

1.1.2. местни дейности                                           - 13 577 314 лв.;

 

1.2. по разхода, съгласно Приложения № 2, 3, 4 и 5  - 32 644 246 лв., в т.ч. за:

1.2.1. делегирани от държавата дейности            - 20 556 352 лв.;

1.2.2. дофинансиране на държавните дейности    -     394 542 лв.;

1.2.3. местни дейности                                           - 11 693 352 лв.;

 

2. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2012 г. по  второстепенни разпоредители в община Ямбол, включително на културните институти на самостоятелен бюджет и на общинските предприятия, съгласно Приложения № 6, 7 и 8.

 

3. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2012 година, съгласно Приложение № 9, 10А и 10Б.

 

4. Приема отчета за финансиране на капиталовите разходи за 2012 г., съгласно Приложение № 11 както следва:

4.1. Отчет за 2012 г.                                                -   5 629 022 лв.;

4.2. за основен ремонт                                            -   3 213 178 лв.;

4.3.. за придобиване на ДМА                                 -   1 934 219 лв.;

4.4. за придобиване на НДА                                   -      481 625 лв.;

 

5. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2012 г., съгласно Приложение № 13 и 14.

 

6. Одобрява получените и разходвани командировъчни пари от кмета на община Ямбол в размер на 7 585,76 лв. в страната и 6 791,38 лв. в чужбина.

 

7. Одобрява получените и разходвани командировъчни пари от председателя на Общински съвет Ямбол в размер на 361,30 лв. в страната.

 

8. Приема извършените представителни разходи в размер на 20 071лв., от които:

8.1. в дейност „Общинска администрация” – 17 512 лв.;

8.2. в дейност „Общински съвет” – 2 559 лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на наредба за изменение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.                  Приема Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол.

§ 1. В чл. 20 се правят следните изменения:

1.      В ал.4 след „чл.20, ал.1, т.1 и 2” се добавя „и чл.20, ал.1, т.3 в частта за търговска дейност с цветя на маса пред гробищен парк”;

2.      Създава се нова ал.8 със следния текст: „Таксите по чл.20, ал.1, т.3 в частта за търговска дейност с цветя на маса пред гробищен парк се събират от ОП „Комунални дейности”;

3.      Създава се нова ал.9 със следния текст: „Месечните такси по чл.20, ал.1, т.3 в частта за търговска дейност с цветя на маса пред гробищен парк се предплащат от юридически и физически лица до 25-то число на месеца предхождащ месеца, за който се отнасят. Месечните такси се предплащат на основание одобрено заявление за ползване до Директора на ОП „Комунални дейности”;

 

§ 2. Досегашният текст на чл.26, ал.1 се заличава. На негово място се създава нов чл.26, ал.1 със следният текст:

 

Чл.26 (1) В Община Ямбол се предлагат социални услуги, като обхвата на различните видове услуги, начинът и редът за ползването им се определя със заповед на кмета на общината, ако същите не са регламентирани с нормативен акт.

 

§ 3. Към чл.31 се правят следните изменения:

1.                       В ал.2 след думата „обстоятелството” се добавя „/Заповед за настаняване, експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК/”;

2.                       Създава се нова ал.3 със следния текст: „При извършване на адресна регистрация по постоянен адрес на деца до 14 годишна възраст включително, таксата се намалява на 50%”;

3.                       Създава се нова ал.4 със следния текст: „Деца до 14 годишна възраст включително се освобождават от такса при извършване на адресна регистрация по настоящ адрес”;

 

§ 4. В Приложение 2 към Раздел ІІ се правят следните изменения:

1. в колона „Такса в лева”, ред І.1 – сумата „1,60” се заменя с „2,00”;

2. в колона „Такса в лева”, ред І.1 – сумата „17,00” се заменя с „21,00”;

3. в колона „Такса в лева”, ред І.2 – сумата „1,44” се заменя с „1,80”;

4. в колона „Такса в лева”, ред І.2 – сумата „17,00” се заменя с „21,00”;

5. в колона „Такса в лева”, ред І.3 – сумата „1,60” се заменя с „2,00”;

6. в колона „Такса в лева”, ред І.4 – сумата „1,60” се заменя с „2,00”;

7. в колона „Такса в лева”, ред І.5 – сумата „1,60” се заменя с „2,00”;

8. в колона „Такса в лева”, ред І.6 – сумата „3,20” се заменя с „4,00”;

9. в колона „Такса в лева”, ред ІІ.1 – сумата „2,30” се заменя с „2,80”;

10. в колона „Такса в лева”, ред ІІ.2 – сумата „11,90” се заменя с „14,50”;

11. в колона „Такса в лева”, ред ІІ.3 – сумата „0,80” се заменя с „1,00”;

12. Създава се нов ред І.7 със следният текст:

 

ВИД УСЛУГА

Мярка

Такса в лева

I.7

Такса за Базар-изложба на животни и птици в празнични и почивни дни

на ден

60,00

 

13. в ред ІІІ.1.1 – сумата „28,00” се заменя с „35,00”;

14. в ред ІІІ.1.1 – сумата „23,00” се заменя с „30,00”;

15. в ред ІІІ.1.1 – сумата „1,30” се заменя с „2,50”;

16. в ред ІІІ.1.1 – сумата „1,20” се заменя с „2,50”;

17. в ред ІІІ.1.3 – сумата „28,00” се заменя с „30,00”;

18. в ред ІІІ.1.3 – сумата „20,00” се заменя с „25,00”;

19. в ред ІІІ.1.3 – сумата „1,30” се заменя с „2,50”;

20. в ред ІІІ.1.3 – сумата „1,10” се заменя с „2,50”;

21. в ред ІІІ.1.4 – сумата „17,00” се заменя с „30,00”;

22. в ред ІІІ.1.4 – сумата „16,00” се заменя с „25,00”;

23. в ред ІІІ.1.4 – сумата „1,00” се заменя с „2,00”;

24. в ред ІІІ.1.4 – сумата „0,90” се заменя с „1,50”;

25. в ред ІІІ.1.5 – сумите „2,00” се заменят с „10,00”;

26. в ред ІІІ.1.8 – сумата „35,00” се заменя с „40,00”;

27. в ред ІІІ.1.8 – сумата „28,00” се заменя с „35,00”;

28. в ред ІІІ.1.8 – сумата „2,00” се заменя с „4,00”;

29. в ред ІІІ.1.8 – сумата „1,50” се заменя с „2,00”;

30. в ред ІІІ.1.10 – сумата „28,00” се заменя с „30,00”;

31. в ред ІІІ.1.11 след думите „хладилни витрини” се добавя витрини за сладолед, напитки и закуски, щендери и др.” и сумата в колона „І-ва зона – Такса кв.м. на месец в лв.” от „30,00” се заменя с „40,00”;

32. в ред ІІІ.1.6 се добавя пред думата „Цветя” думата „Продажба на” и  сумата „1,00.” се заменя с „3,00” и сумата „22,00.” се заменя с „27,00”;

33. табличната информация по т. ІІІ.2 придобива следният вид:

 

 

З  О Н  И

 

І-ва кв. м./месец

ІІ-ра кв. м./месец

2.      За поставяне на преместваеми обекти и съоръжения:

 

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

 

 

2.1.

С хранителни и промишлени стоки

3.00

2.50

2.2.

С плодове и зеленчуци, книжарница, вестници, сортови семена, селскостопанска продукция

2.50

2.20

2.3.

С безалкохолни напитки и кафе

4.00

3,00

2.4.

С цветя

2.30

2.00

2.5.

С лекарства и медицински консумативи за хуманитарни и селскостопански нужди, фуражи и смески

4.00

3.00

2.6.

Зоомагазин

2,50

2.00

 

 ЗА УСЛУГИ

 

 

2.7.

Авторемонтни, радиотелевизионни, ювелирни, кожарски, тапицерски, предоставяне ръчни ел. инструменти за временно ползване

3.00

2.50

2.8.

Проектантски, административно - правни, фотографски, дърводелски, печатарски, ремонт на хладилна техника

4.00

3.00

2.9.

Шивашки, козметични, бръснаро-фризьорски, пощенски

2.50

2.00

2.10.

Обущарски,химическо чистене, пране и гладене, ремонт на чанти,

2.50

2.00

2.11.

Ключарски, ремонт на битови уреди

2,50

2,00

2.12.

Часовникарски, точиларски, стъклопоставяне, телефонни ап. и очила

2,50

2,00

 

 

 

С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 

 

 

2.13.

Заведения за събирания от културно масов, вероучителен характер

1,90

1,60

2.14.

Шатри, слънцезащитни съоръжения – сенници, чадъри, тенти и др.

1,40

1,20

2.15.

Спортни, атракционни и детски съоръжения

10,00

9,00

2.16.

Циркове – 0.30 лв. на кв.м. на ден

 

 

2.17.

Кабини за телефони, охрана на паркинги, тоалетни и др.

2,00

1,50

2.18.

Спорт ТОТО

6,00

5,00

2.19.

Изкупвателни пунктове за мляко, билки, зеленчуци, амбалаж и вторични суровини

2,50

2,00

2.20.

Рекламна дейност и Рекламно – информационни елементи

цените от т. 2.20 до т. 2.30 са без включен ДДС

 

 

2.21.

За раздаване на листовки, проспекти, стокови мостри и/или други с рекламна цел на обществени места на ден за едно лице

30,00 лв.

30,00

2.22.

За използване на автомобил с високоговорител с рекламна цел на ден за един автомобил

30,00 лв.

30,00

2.23.

За провеждане на рекламно шествие на ден

50,00 лв.

50,00 лв.

2.24.

За реклама  в/у транспарантни .ленти, хоругви, табла на огради, стени, калкани, витрини и др.

 

-    кв.м. на ден

 

-         кв.м. на месец – едностранен

 

-         кв.м. на месец - двустранен

 

 

 

2 лв.

 

30 лв.

 

40 лв.

 

 

 

2 лв.

 

30 лв.

 

40 лв.

2.25.

За светлинни реклами от неонови тръби, крушки и др. на стени, огради, покриви, калкани и др.; За фирмени указателни табели с примерно съдържание – име на фирмата, инициали, запазен знак, адрес, телефон, предмет на дейност, указателна стрелка, отстояние и др. , кв.м.на месец

 

10.00 лв.

 

10.00 лв.

2.26.

Билборд едностранен

10 лв/м2 на месец

10 лв/м2 на месец

2.27.

Билборд двустранен

 

20 лв/мна месец

20 лв/мна месец

2.28.

Рекламна рамка с размери 1м./1,50м.

2 лв/на ден

2 лв/на ден

2.29.

За промоции на леки автомобили – за брой на ден 

80.00 лв.

80.00 лв.

2.30.

Промоции ,демонстрации, рекламни кампании и др. – на ден.

 

 

5.00 лв/м2

 

 

5.00 лв/м2

 

 

 

34. Създават се нови редове след ред ІІІ.3.1 „Такса за кратковременно платено паркиране /Синя зона/” със следният текст:

 

 

ВИД УСЛУГА

Мярка

Такса в лева

3.1.а

(1) Такса за паркиране на автомобили на финансово кредитни, административни, съдебни и др. институции за обслужване на дейностите им в границите на зоната за кратковременно платено паркиране

(2) при заплащане на абонаментна такса по (1) авансово за 6 месеца

(3) при заплащане на абонаментна такса по (1) авансово за 12 месеца

на месец

 

 

 

 

 

За 6 месеца

 

За 12 месеца

100,00

 

 

 

 

550,00

 

1 000,00 лв

 

3.1.б

Такса за ползване на платено преференциално паркиране за автомобили на жилище за живущите по постоянен или настоящ адрес на улици, площади и паркинги, които попадат в границите на зоната за кратковременно платено паркиране:

-          такса за първи автомобил

-          при заплащане на абонаментна такса за първи автомобил авансово за 12 месеца

-          такса за втори и всеки следващ автомобил

-          при заплащане на абонаментна такса за втори и всеки следващ автомобил авансово за 12 месеца

 

 

 

 

 

 

на месец

 

за 12 месеца

 

на месец

 

 

за 12 месеца

 

 

 

 

 

 

 

5,00

 

50,00

 

25,00

 

250,00

3.1.в

Такса за освобождаване на принудително блокирано МПС чрез техническо средство – тип „скоба”

за всяко нарушение

 

20,00

 

35 . в ред ІІІ.3.3 – сумата „40,00” се заменя с „100,00”;

36 . в ред ІІІ.3.4 – сумата „30,00” се заменя с „100,00”;

37 . в ред ІІІ.4 – сумата „50,00” се заменя с „100,00”;

38 . в ред ІІІ.4 – сумата „40,00” се заменя с „100,00”;

 

§ 5. В Приложение 3 към Раздел ІІІ се правят следните изменения:

1. В ред „Такса в лева 2012г.”, се заличава „2012г.”

2. В ред 1. сумата „35,00лв.” се заменя с „38,00”;

3. В ред 3. сумата „32,00лв.” се заменя с „34,00”;

4. В ред 4. сумата „1,50лв.” се заменя с „1,80”;

5. В ред 5. сумата „1,30лв.” се заменя с „1,50”;

 

§ 6. В Приложение 4 към Раздел ІV табличната информация придобива следният вид:

 

Услуга

Размер на

таксата

Срок  за изпълнение

Заплащане на таксата

1.

Издаване на скица

 

 

                               

 

1.1

От действащ регулационен план или по стар обезсилен кадастрален план

 

 

 

 

- формат А 4

- формат А 3

- извън формат А 3

 

  9.30 лв.

18.70 лв.

51.00 лв.

 

обикновена

до 10 раб. дни

При предявяване на искането

 

- формат А 4

- формат А 3

- извън формат А 3

 

18.60 лв.

37.40 лв.

102.00 лв.

 

бърза

до 5 раб. дни

При предявяване на искането

 

- формат А 4

- формат А 3

 

27.90 лв.

56.10 лв.

 

експресна

до 24 часа

При предявяване на искането

 1.2.

 

 

За издаване на скица с изчертан подземен кадастър

  

9.30 лв. + стойността на скицата по т. 1.1

 

 

14 раб.дни

 

 

 

При предявяване на искането

 

 

1.3

 

Издаване на виза за проектиране

 

9.30 лв. + стойността на скицата с изчертан подземен кадастър

 

14 дни

При предявяване на искането

2.

Издаване на разрешение за строеж

 

 

 

 

25.00 лв.

 

 

По ЗУТ

 

С подаване на искането

 

 

 2.а

 

 

 

 

 

 

2.б

 

 

 

 

 

 

Заверка на разрешения за строеж

 

 

 

 

 

Издаване на разрешение за строеж за благоустройствени строежи /прокопаване/

 

 

 

 

 

 

       10.00 лв.

 

 

 

 

 

15.00 лв.

 

 

 

 

 

7 дни

 

 

 

 

 

7 дни

Получаване след внасяне на депозит за възстановяване

на нарушени настилки

 

 

С подаване на искането

 

 

 

 

С подаване на искането

 

3.

За презаверяване на скици от издаването, на които са изтекли 6 месеца

 

6.60 лв.

 

7 дни

При предявяване на искането

 

4.

За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях.

 

 

 

 

4.1.

 

 

 

4.1а

За заверено копие от строително разрешение за което има посочен номер и дата на издаване.

 

За заверено копие от строително разрешение за което няма посочен номер и дата на издаване.

 

 

6.60 лв.

 

 

 

 

13.20 лв.

 

3 раб. дена

 

 

 

 

Отговор до 1 месец

При предявяване на искането

 

 

6.60 лв при предявяване на искането и 6.60 лв при получаването на документа

 

 

 

4.2.

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

 

 

 

 

 

4.3а

За копие от проектна документация, за която има посочено строително разрешение.

 

 

 

Препис от документ

с посочена точна информация за намирането му.

 

 

 

Препис от документ

БЕЗ посочена точна информация за намирането му.

20 лв. и действителните разходи за размножаване

 

 

 

 

6.60 лв.

 

 

 

 

 

 

13.20 лв.

3 раб. дни

 

 

 

 

 

 

    

3 раб. дни

 

 

 

 

 

 

Отговор до 1 месец

При предявяване на искането

 

 

 

С подаване на искането

 

 

 

 

6.60лв. при предявяване на искането и 6.60лв. при получаването на документа

 

5.

 

 

 

 

 

 

5.1

 

 

 

5.2

Справка /заверено копие/ по стари, обезсилени планове и преписки, разписни листи, действащи регулационни планове

 

Справки /заверено копие/ по стари обезсилени регулационни и застроителни планове, преписки, разписни листи

 

Справки /заверено копие/ по действащите планове

 

 

 

 

 

 

 

7.40 лв.

 

 

 

3.70 лв.

 

 

 

 

 

 

7 раб. дни

 

 

 

3 раб. дни

 

 

 

 

 

 

При предявяване на искането

 

При предявяване на искането

6.

Издаване на удостоверения:

 

 

 

6.1

Удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство

 

6.60 лв.

 

13.20 лв.

обикновена – 7 раб. дни

бърза – 3 раб. дни

С подаване на искането

6.2

Удостоверение за определяне на нов административен адрес

10.00 лв.

20.00 лв.

обикн. – 7 раб. дни

бърза – 3 раб. дни

С подаване на искането

6.3

Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

10.00 лв.

20.00 лв.

обикн. – 7 раб.дни

бърза – 3 раб.дни

С подаване на искането

7.

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 и чл.57 от ЗУТ

 

40,00 лв.

 

за срок до 1 месец  3,20 лв.

 

 

30 дни

 

С подаване на искането

8.

Издаване на акт за узаконяване

75,00 лв.

По ЗУТ

С подаване на искането

 

§ 7. В Приложение 5 към Раздел V табличната информация по „І. За извършвани услуги по гражданското състояние / чл. 110, ал.1 /придобива следният вид:

 

 

Вид на услугата

Размер на таксата

Срок за

 изпълнение

Заплащане на таксата

І.

За извършвани услуги по гражданското състояние  чл.29, т. 1, чл.  31 и чл. 32,   / чл. 110, ал.1 / от ЗМДТ /

 

 

 

1.

1.1

 

1.2

Издаване на удостоверение за наследници  

За починали лица в други населени места в текущата година година

За починали лица без ЕГН и неуточнени данни в  заявлението 

5.00  лв

 

 

 

      3 дни

      5 дни

 

от 7 до 15 дни

При заявяване на  услугата

2.

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

3.00 лв.

 

3 дни

 

При заявяване на  услугата

3.

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за  раждане, акт  за смърт)

 

3.00 лв.

 

3 дни

При заявяване на  услугата

4.

Издаване на удостоверение за семейно положение

3.00 лв

   

2 дни

 

При заявяване на  услугата

5.

 

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

3.00 лв

 

 

2 дни

 

При заявяване на  услугата

6.

Издаване на удостоверение за съпруг/а  и родствени връзки

3.00 лв.

   

2 дни

         

При заявяване на  услугата

7.

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

3.00 лв

 

2 дни

При заявяване на  услугата

8.

Удостоверение за правно ограничение

3.00 лв.

3 дни

При заявяване на  услугата

9.

Удостоверение за вписване в регистъра на населението

3.00 лв

 

2 дни

 

При заявяване на  услугата

10.

Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

3.00 лв

2 дни

При заявяване на  услугата

11.

Удостоверение за снабдяване на чужд гражданини  с документ за сключване на граждански брак в Република България

3.00 лв

2 дни

При заявяване на  услугата

12.

Регистрация  на заявление за постоянен адрес и издаване на удостоверение за постоянен  адрес

 - за деца до 14 г.

2.00 лв.

 

1.00 лв.

2 дни

При заявяване на  услугата

13.

Регистрация на адресна карта и издаване на удостоверение за настоящ адрес

-  за деца до 14 г.

2.00 лв.

 

   безплатно

2 дни

При заявяване на  услугата

14.

                                                                   Издаване на удостоверение за постоянен адрес

3.00 лв.

 

2 дни

 

При заявяване на  услугата

15.

Издаване на удостоверение за настоящ адрес

3.00 лв.

 

2 дни

 

При заявяване на  услугата

16.

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес

3.00 лв.

 

2 дни

 

При заявяване на  услугата

17.

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес

3.00 лв.

 

2 дни

 

При заявяване на  услугата

18.

Издаване удостоверение за раждане - дубликат

3.00 лв.

 

1 ден

 

При заявяване

 на  услугата

19.

Издаване удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

 

 

3.00 лв.

 

1 ден

 

 

При заявяване на  услугата

20.

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

3.00 лв.

 

1 ден

 

При заявяване на  услугата

 

21.

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство в МП

10.00 лв.

15 дни

При заявяване на  услугата

22.

Заверка на документи по гражданско състояние и други документи за чужбина

6.00 лв.

2 дни

 

При заявяване на  услугата

23.

Издаване на преписи или заверка на ксеропие от документи  по гражданско състояние

2.00 лв.

3 дни

При заявяване на  услугата

24.

За всички други видове заявени  удостоверения извън гореизброените

3.00 лв.

 

 

3 дни

 

 

При заявяване на  услугата

§ 8. В Приложение 6 към Раздел VІІІ табличната информация придобива следният вид:

 

1.

Разглеждане и одобряване на идейни инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж – за всяка фаза на проектиране.

0.20лв./кв.м. РЗП, но не по-малко от 30.00 лв.

 

по ЗУТ

При заявяване на услугата

2.

Съгласуване и одобряване на технически и работни проекти – заснемане за узаконяване за издаване на акт за узаконяване със доклад

2.1

А. За жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – на база РЗП /не по-малко от 60,00 лв/

1,65 лв./кв.м

по ЗУТ

С подаване на искането

2.2

Б. За нежилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – на база РЗП /не по-малко от 90,00 лв/

2,25 лв./кв.м

по ЗУТ

С подаване на искането

2.3

В. За преустройство и реконструкции на база РЗП ( не по-малко от 20,00 лв.)

50% от т.А и Б

по ЗУТ

С подаване на искането

2.4

Г. За одобряване на техн. или работен проект, който е част от компл.инв.проект не по-малко от 40,00лв.

130% от т. А,Б и В

по ЗУТ

С подаване на искането

2.5

Д. За ново одобряване(съгласуване) на инв.проект, който е загубил правно действие (не по-малко от 30,00 лв.)

30% от т. А,Б и В

по ЗУТ

С подаване на искането

2.6

Е. Изгубен инвестиционен проект (не по-малко от 30,00 лв.)

 

100 % по т. А и Б

по ЗУТ

С подаване на искането

2.7

Ж. Линейни обекти  (не по – малко от 20 лв и не повече от 300 лв.)

 

0.15 лв./л.м

по ЗУТ

С подаване на искането

3.

Съгласуване и одобряване на технически и работни проекти – заснемане за узаконяване за издаване на акт за узаконяване с приемане от Общински експертен съвет

 3.1

А. За жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки - на база РЗП (не по-малко от 90,00 лв.)

6,00 лв./кв.м

 по ЗУТ

С подаване на искането 

 3.2

Б. За нежилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки - на база РЗП (не по.малко от 90,00 лв.)

7,50 лв./кв.м

по ЗУТ

С подаване на искането

 3.3

В. За преустройство и реконструкции на база РЗП ( не по-малко от 20,00 лв.)

50% от т.А и Б

по ЗУТ

С подаване на искането

 3.4

Г. За одобряване на техн. или работен проект, който е част от компл.инв.проект (не по-малко от 40,00 лв.)

130% от т. А,Б и В

по ЗУТ

С подаване на искането

 3.5

Д. За ново одобряване(съгласуване) на инв.проект, който е загубил правно действие (не по по-малко от 30,00 лв.)

30% от т. А,Б и В

по ЗУТ

С подаване на искането

 3.6

Е. На изгубен инвестиционен проект (не по-малко от 30,00 лв.)

100 % по т. А и Б

по ЗУТ

С подаване на искането

 3.7

Ж. Линейни обекти  (не по – малко от 20 лв и не повече от 1000 лв.)

1 лв./л.м

по ЗУТ

С подаване на искането

4.

Издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект, промяна по време на строителство:

 

 

 

 

4.1

Разглеждане и одобряване на проекти и отразяване със заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж  изменението на одобрения инвестиционен проект, чрез Общински експертен съвет по устройство на територията.

 50% от цената по т. 3, т.А и т.Б

 по ЗУТ

 

С подаване на искането 

4.2

Разглеждане и одобряване на проекти и отразяване със заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж изменението на одобрения инвестиционен проект с доклад за оценка за съответствие

 

50% от цената по т.2, т.А и т.Б

по ЗУТ

 

С подаване на искането

5.

Одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти за конструктивни елементи

(подпорни стени и др.)

 

30,00 лв

по ЗУТ

 

С подаване на искането

6.

Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка.

0,15 лв./ м.2, но не по-малко от 50,00 лв;

За линейни обекти –

50,00 лв.

по ЗУТ

 

 

С подаване на искането

7.

 

 

Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация на видовете строежи от ІV и V категория

0,30 лв./ м.2 от РЗП, но не по-малко от 50,00 лв;

 

 по ЗУТ

 

 

С подаване на искането 

 

 8.

 

 

 

 

Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация на видовете строежи от IV и  V категория за линейни обекти

 

 

 

 

 

50,00 лв

по ЗУТ

 

 

 

 

С подаване на искането

 

§ 9. В Приложение 7 към Раздел VІІ се правят следните изменения:

1. В ред І.1.5 сумата „5,00лв.” се заменя с „10,00лв.”;

2. В ред І.1.5 сумата „10,00лв.” се заменя с „20,00лв.”;

3. В ред І.1.5 сумата „15,00лв.” се заменя с „30,00лв.”;

4. В ред І.2 сумата „2,50лв.” се заменя с „10,00лв.”;

5. Редове І.6, І.9 и І.10 придобиват следният вид:

 

6.

Издаване на удостоверения за извършване на  обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост на недвижими имоти  - за брой

50.00 лв.

 

100.00 лв.

 

обикновена – 7 дни

бърза – 3 дни

 

 

С подаване на искането

9.

Издаване на удостоверение за отписан /деактуван/  – за 1 брой.

30.00

7 дни

 

След получаване на документа

 

10.

 

Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост /в които има общинска собственост/

 

25 лв.

 

7 дни

 

С подаване на искането

 

 

 

 

 

6. В редове 16.1, 16.2 и 17 се извършват промени в цените на посочените видове предоставяни услуги, както следва:

 

16.

Зали в сградата на Община Ямбол

 

 

 

16.1

Летен сезон

 

 

 

 

 

За спектакли и концерти

150 лева/на час/без ДДС

 

При заявяване на услугата

16.2

Зимен сезон

 

 

 

 

Голям салон – зрителна зала

250лв./на час/без ДДС

 

При заявяване на услугата

 

- В т. ч. - за ползване от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Ямбол

- ДТ „Н. Коканова” ползва залата безплатно за репетиции и заплаща по 19 лв. на час, без ДДС, за постановки.

 

25 лева/на час /без ДДС

 

При заявяване на услугата

17.

 

 

 

За ползване на общинска трибуна с изграждане на покривна конструкция в работни дни

 

За ползване на общинска трибуна с изграждане на покривна конструкция в празнични и почивни дни

 

Използване на коктейлни маси

 

 

 

 

400 лв./ден без ДДС

 

 

800 лв./ден без ДДС

 

 

30 лв./ден без ДДС

 

 

 

 

 

За 24 часа  - услугите се предоставят от ОП „Комунални дейности”

При заявяване на услугата

 

 

 

 

 

 

 

7. в ред ІІ.23 сумата „1,30лв.” се заменя с „5,00лв.”;

8. в ред ІІ.25 сумата „30,00лв.” се заменя с „70,00лв.”;

9. в ред ІІ „Административни услуги” се добавят нови т.28а и 28б както следва:

 

28а.

Извършване на административни услуги  по гражданско състояние заявени чрез общината до други  общини

 

             5.00 лв.

 

       10 дни

При заявяване на услугата

28б.

Справка от семейните регистри за установяване на родствена връзка, която не е свързана с издаване на удостоверение за наследници /родословно дърво/.

 

           28.00 лв.

 

       30 дни

При заявяване на услугата

 

 

 

10. ред ІІІ. „Технически услуги”, придобива следният табличен вид:

 

III.

Технически услуги

 

 

 

 

31.

Приемане и заверяване на екзекутивна документация

30 лв.

 

 

При заявяване на услугата 

32.

Издаване на удостоверение за степен за завършеност на строеж

 

30 лв.

 

 

При заявяване на услугата 

33.

Одобряване и заверка на проекти за поставяне на преместваеми съоръжения по чл.56 и чл. 57 от ЗУТ  

 

30 лв.

 

 

При заявяване на услугата 

34.

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването.

 

0,20 лв./ м.2 от ЗП, но не по-малко от 20,00 лв.

по ЗУТ 

 

При заявяване на услугата  

35.

Издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ за нанасяне на графична информация на ППС по данни на изпълнителя и други в специализирана карта.

 

0.10лв./л.м., но не по-малко от 10.00лв.

7 раб. дни 

 

 

При заявяване на услугата   

36.

 

Издаване заповед за смяна на титуляра в разрешение за строеж

 

30 лв

по ЗУТ 

 

С подаване на искането 

 

37.

Разрешение за депониране на строителни отпадъци и земни маси върху общински терен

 

 30.00 лв

 

С получаване на разрешението 

38.

Депониране на строителни и земни маси върху общински терени ”депа”, депониране на неопасни промишлени отпадъци

 

 6.00 лв./куб.м.

или 2 лв./т

 

С подаване на декларация за количеството, което ще се извозва или с предоставяне на бележка от кантара

39.

Допускане /разрешаване/ на изработване на подробен устройствен план

/по чл. 134, чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ/

 

 

50.00 лв.

по ЗУТ 

 

 

С подаване на искането  

40

Разглеждане на ОЕСУТ  и одобряване на проект за подробен устройствен план;

Разглеждане на ОЕСУТ  и Одобряване на проект за подробен устройствен план за линеен обект

 

 

200 лв.

 

 

     по ЗУТ 

 

С подаване на

искането

 

41.

Издаване на удостоверение за търпимост

 

50.00 лв. 

 по ЗУТ 

С подаване на

искането

 

42.

 

 

 

43.

Произнасяне по допускане, проучване и проектиране за изменение на подробен, устройствен план

Процедиране на градоустройствена разработка

 

50.00 лв.

     по ЗУТ 

 С подаване на

искането

 

44.

Издаване на удостоверение за съгласие за намаляване на нормативно – установените растояния до имотните граници за имоти общинска собственост.

 

 

50.00 лв.

 

 

 

 

 

45.

Издаване на разрешение за строеж в земеделски земи и земи от горския фонд, без промяна на предназначението.

 

25 лв.

по ЗУТ

 

С подаване на искането.

46.

Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на обект /сграда и др./

 

20 лв.

 

по ЗУТ

 

С подаване на искането.

47.

Издаване на пропуски за влизане в зоните на улиците, ограничени за движение на ППС – с часово ограничение на месец.

15 лв.

 

С подаване на искането

48.

Издаване на пропуски за влизане в зоните на улиците, ограничени за движение на ППС – без часово ограничение на месец.

50,00 лв.

 

След издаване на пропуска

49.

Съгласуване на проекти за временна организация на движението

50,00 лв.

 

След издаване на пропуска

 

50.

Съгласуване на разписания за специализиран превоз  -        за брой

80,00 лв

 

След съгласуване на проекта

51.

Издаване на разрешение за таксиметров превоз  на пътници на територията на общината   - за брой

 

50,00 лв.

 

 

 

След съгласуване на разписанието

 

52.

Издаване на холограма за таксиметров автомобил

 

20,00 лв.

 

 

След издаване на разрешението

53.

Регистрация и издаване на талон и регистрационен номер на ППС с животинска тяга

10,00 лв.

 

След издаване  на разрешението за таксиметров превоз

 

 

11. ред ІV.54 придобива следният вид:

 

54.

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ХГ “ЖОРЖ  ПАПАЗОВ” - ЯМБОЛ

Цена на услугата

54.1.

Цени на входен билет в експозициите на ХГ “Ж.Папазов”

 

 

- вход за възрастни

- групови посещения над 20 души на възрастни 

- вход за ученици, студенти и пенсионери

- групови посещения над 20 души на ученици, студенти и пенсионери

2.00 лв.

1.00 лв. за1 посетител

1.00 лв.      

0.50 лв. за 1 посетител

54.2

Продажба на издания на ХГ, научни книги и рекламни материали

По ценоразпис утвърден от директора

54.3

Ползване на зала за изложба

  20.00 лв./ден

54.4

Ползване на зала за концерт

100.00 лв./ден

54.5

Ползване на зала за други мероприятия

100.00 лв./ден

54.6

Цени за входен билет при рисуване в залите на галерията

- при съвместно мероприятие с ХГ - Ямбол   

 

 

1 лв./час

54.7

Цена на беседа в експозиционните зали

 

 

         - за тематична /за една изложба/ беседа

         - за обзорна беседа

         - специализирана беседа

  3.00 лв. 

  5.00 лв.

10.00 лв.

54.8

Изготвяне и изнасяне на лекции по изобразително изкуство по заявка от училища, организации, фирми и др. извън експозициите на галерията

 

10.00 лв.

54.9

Извънредно отваряне на ХГ за посещение

 10.00 лв.

+ входни билети

+ евент.беседи

54.10

Издаване на справка от архива на ХГ след разрешение от директора     

    а/ за заверяване на препис и препис-извлечение на документи от основния и обменния фонд на галерията

              - за първа страница                   

              - за всяка следваща страница        

     б/ за извършване на справка за наличието на документи и движими паметници на културата в основния, обменния и научно-спомагателния фонд на галерията

             - за устна справка                   

             - за писмена справка

 

 

 

2.00 лв.

1.00 лв.

  

  5.00 лв.

10.00 лв. за всяка страница

54.11

Ползване на специализирания библиотечен фонд на ХГ

         - ползване на една книга       

         - изработване на писмена библиографска справка /1 стр./

         - ксерокопие формат А 4

 

1.00 лв./ден

10.00 лв./за брой

  0.10 лв./стр.

54.12

Извършване на консултации, справки, рецензии от музейни специалисти  

     - изготвяне на историческа справка за автори, творби, събития и др./1 стр. 

    - рецензия на научен текст  

    - консултации при организиране на изложби и събития от кметства, читалища и други организации и изработване на тематико-експозиционни планове 

    - консултации при подготовка на реферати и курсови работи                    

 -консултации при подготовка на дипломни работи   

  - консултации за извършване на събирателска дейност                       

 

  

10.00 лв. 

2.00 лв./стр.

 

50.00 лв. 

10.00 лв.

 

50.00 лв.

30.00 лв.

54.13

Организиране на представителни изложби с творби от фонда на ХГ за институции по повод чествания, юбилеи и др.,на институиции и организации, когато ХГ е съорганизатор:

   - изготвяне на тематико-експозиционен план, селектиране на творби от фонда, аранжиране и окачване на външни изложби, където ХГ е съорганизатор                                                    

   - графичен дизайн на покани, плакати, брошури, книги, юбилейни   листи, транспаранти и др. рекламни материали, за външни изложби, където ХГ е съорганизатор

             - за покана / плакат / транспарант

            - юбилеен лист за публикация/100 бр.

                        -- малка цветна реклама /до 50 кв.см/

                        -- малка черно-бяла реклама /до 50 кв.см./

                        -- текст-типографско решение

 

 

  

1000.00 лв.

  

 

300.00 лв. за един вид

 130.00 лв.  

100.00 лв.     

  60.00 лв.

54.14

Журиране на викторини, състезания, конкурси и др., където ХГ не е съорганизатор

 20.00 лв./час

54.15

 

 

 

Дигитално заснемане и сканиране

     - на ръкописи, архивни документи, книги и др.

     - портрети и снимки

 

 

 2.00 лв./стр.

 3.00 лв./бр.

 

54.16

Ползване на технически средства (презентиращо устройство, музикален инструмент, компютър и  др.)

 

20.00 лв./ден

54.17

Ползване на зала от учащи, когато ХГ не е съорганизатор 

30.00 лв./час

 

12. създава се нов ред ІV.56.20 със следното съдържание:

 

 

56.20

 

 Вид и размер на цените и услугите предоставяни от Музея на бойната слава

 

- вход за деца до 7 годишна възраст

безплатно

 

 

 

- вход за ученици, студенти  и пенсионери  

1.00 лв.

 

 

 

- вход за възрастни  

2.00 лв.

 

 

 

- вход за хора с увреждания

безплатно

 

 

 

- обща беседа

3,00 лв

 

 

 

- тематична беседа

5,00 лв

 

 

 

 

13. в колона „Вид на услугата”, услугата „Цена за ползване на съоръжения,

озвучителна и видео техника и др.” придобива пореден №62.4.1.

14. в ред „Гробищен парк – гр. Ямбол – с включен ДДС за всички цени, в колона 1, пореден № „62.5” се заменя с „V”.

15. в ред „Извършване на погребение в ново гробно място с включено изкопаване на гроб” в колона 1, пореден № „V” се заменя с „63.1”.

16. в ред „Извършване на погребение в старо гробно място с включено изкопаване на гроба” в колона 1, пореден № „63”  се заменя с „63.2”.

17. ред 67 придобива следния табличен вид:

 

 

67

Изрязване и/или изкореняване от гробно място

 

 

 

67.1.

Изрязване на храст

7,00 лв.

 

При заявяване на услугата

 

67.2

Изкореняване на храст

10,00 лв.

 

При заявяване на услугата

 

67.3

Изрязване на дърво

10,00 лв.

 

При заявяване на услугата

 

67.4

Изкореняване на дърво

15,00 лв.

 

При заявяване на услугата

 

 

18. в ред 69 сумата „5,00 лв.” се заменя с „10,00 лв.”;

19. в ред 70 сумата „25,00 лв.” се заменя с „30,00 лв.”;

20. в ред 71 сумата „10,00 лв.” се заменя с „15,00 лв.”;

21. в ред 74 сумата „19,00 лв.” се заменя с „25,00 лв.”;

22. в ред 77 сумата „20,00 лв.” се заменя с „25,00 лв.”;

23. в ред 77 сумата „25,00 лв.” се заменя с „30,00 лв.”;

24. в ред 78 сумата „6,00 лв.” се заменя с „10,00 лв.”;

25. в ред 78 сумата „12,00 лв.” се заменя с „20,00 лв.”;

26. в ред 85 придобива следния табличен вид:

 

 

85

Ползване на траурна зала в Гробищен парк

 

 

 

85.1

До 40 минути

15,00 лв.

 

При заявяване на услугата

 

85.2

До 90 минути

30,00 лв.

 

При заявяване на услугата

 

 

 

§  10. В Глава четвърта – административно наказателни разпоредби се създава нов чл.47 със следният текст:

 

 Чл.47 Принудително блокирано МПС чрез техническо средство – тип „скоба” поради неправилно паркиране се наказва с глоба в размер на 20 лева.

 

§ 11.  Преходни и заключителни разпоредби към Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол

 

 

1. Допълва ПЗР на НОАМТЦУ с нов § 13 „Процедурите по Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол /приета с Решение ХV-3 от 26.10.2012г. от ОбС Ямбол, изменена с решение на ОбС Ямбол на заседание ХVІ-7 от 19.12.2012 г./, открити с решение преди влизането в сила на тази наредба, се приключват по досегашният ред.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за бюджетна 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.12  от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС приема Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2013г.

2. Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.10 от ЗОС, Програмата да се публикува на интернет страницата на общината.

 

           

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане бюджета на Община Ямбол за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 7, чл. 8 ал. 4, чл. 9, чл. 27 ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., ПМС № 1 от 09.01.2013 год., РМС № 327 от 25.04.2012 г. изменено и допълнено с РМС № 850 от 12.10.2012 г. и с РМС № 20 от 10.01.2013г./., Наредбата по чл. 9а от ЗОБ, чл. 11 и чл. 12, ал. 1 от Закона за общинския дълг и Закона за приватизация и следприватизационен контрол:

            1. Приема бюджета на община Ямбол за 2013 г., както следва:

1.1. По прихода в размер на 40 353 745 лв. / съгласно Приложение № 1 в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 22 758 876 лв. в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности по ЗДБРБ за 2013 г. в размер на  21 018 515 лв.;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2012 г. в лева в размер на 1 722 830 лв.;

1.1.1.3. Преходен остатък от 2012 г. в лева по валутна сметка в размер на 13 503 лв.;

1.1.1.4. Собствени приходи на училищата – 70 172 лв.;

1.1.1.5 Временно съхранявани средства на разпореждане по § 88 03 – 66 144 лв., със знак минус;

 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 17 594 869 лв. , в т.ч.:

1.1.2.1. Собствени приходи – 15 753 749 лв., в т.ч.:

- Данъчни приходи в размер на  5 075 000 лв.;

- Неданъчни приходи в размер на 10 678 749 лв., в т.ч. постъпления от продажба на общински нефинансови активи – 3 800 000 лв., с включено ДДС в размер на 200 000 лв.;

1.1.2.2. Обща изравнителна субсидия в размер на 2 730 200 лв., в т.ч. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища – 7 200 лв.;

1.1.2.3. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 244 800 лв., в т.ч. за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища – 24 300 лв.; 

1.1.2.4. Предоставени трансфери 126 800 лв. /със знак минус по § 61-02/, от които за:

- Драматичен театър - 70 000 лв.;

- Куклен театър - 55 000 лв./в т.ч. 15 000 лв за куклено-театрален фестивал „Михаил Лъкатник”/;

- държавни училища – за ученически спортни игри – 1 800 лв.

1.1.2.5. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки § 62-02 / със знак минус/ в размер на 505 000 лв. за съфинансиране на проекти, изпълнявани по оперативните програми, както следва:

- проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол” по ОП „РР” – 5 000 лв.;

- проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол” по ОПРР – общо 245 000 лв. /60 000 лв.  от туристически данък и 185 000 лв. от собствени приходи/;

- проект „Градска среда 2” по ОПРР – 250 000 лв.;

- проект „Тунджа” – маркетинг на дестинация „Тунджа – Ямбол – Стралджа – Болярово” по ОПРР – 5 000 лв.;

1.1.2.6. Предоставяне на временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на 1 660 000 лв. /със знак минус по § 76-21/ за следните изпълнявани проекти:

- по проект „Долината на Тунджа - палитра от цветове, музика и танци” по ОПРР;

- по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център” по ОП „Техническа помощ” към МС;

- по проект „Община Ямбол – усъвършенстване на административното обслужване” по ОП „Административен капацитет”;

- по проект „Интегриран проект за градско възстановяване и развитие на Община Ямбол” по ОП „РР”;

  - проект: „Ново начало – от образование към заетост” по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма “РЧР”;

 - проект: „Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в град Ямбол по ОП „РЧРР”;

- проект: „Иновативни и отговорни туристически територии” по SMART+;

- проект: „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол” по ОП „РР”;

- проект: „Грижа и подкрепа у дома” по ОП „РЧРР”;

- проект: „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип в Община Ямбол” по ОП „РЧРР”;

- проект: „Изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в регион Ямбол – първа фаза” по ОПОС;

- проект: „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на гр. Ямбол” по ОПОС;

 

1.1.2.7. Възстановяване на временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки /§ 76-22/ в размер на 460 000 лв., в т.ч. от предварителни плащания за подготовка на проектите и невъзстановени временни безлихвени заеми от 2012 г., както следва:

- по проект „Долината на Тунджа - палитра от цветове, музика и танци” по ОПРР;

            - по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център” по  ОП „Техническа помощ”;

- по проект „Община Ямбол – усъвършенстване на административното обслужване” по ОП „Административен капацитет”;

проект: „Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в град Ямбол”;

- проект „Комплексни мерки за предотвратяване на наводнения в община Ямбол по ОП „РР”;

  - проект: „Нов избор – развитие и реализация” по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма “РЧР”;

1.1.2.8. Погашения  на  дългосрочни  заеми  от  банки в страната в размер на 1 256 300  лв. /със знак минус/, от които:

- погашение на дългосрочен общински заем - 516 000 лв.;

- погашение на заеми от Фонд „ФЛАГ” – 740 300 лв.

1.1.2.9. Получен дългосрочен заем от Фонд „Флаг” – 1 300 000 лв.

1.1.2.10. Отчисления за РИОСВ – (-) 835 200 лв.

1.1.2.11. Преходен остатък от 2012 г. в размер на 1 489 420 лв., от които с целеви характер: 1 028 172 лв.

 

 1.2. По разходите в размер на 40 353 745 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ 3, 4, 5 и 6, от тях:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 22 758 876 лв., в т. ч.:

            1.2.1.1. От държавен трансфер, утвърден с чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2013 г. по единни разходни стандарти за делегираните дейности – 21 018 515 лв.;

1.2.1.2. От собствени и други приходи на училищата  - 70 172 лв.;

1.2.1.3. От преходен остатък – 1 736 333 лв.

1.2.1.4. От временно съхраняване средства на разпореждане – минус 66 144 лв.

1.2.2. За местни дейности в размер на 16 387 242 лв.  

1.2.3. За дофинансиране на делегирани държавни дейности –1 207 627 лв.

            2. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2012 г. в размер на 3 225 753 лв., по дейности съгласно Приложение № 2 както следва:

2.1. за делегираните от държавата дейности – 1 736 333 лв., в т.ч.:

- по сметка в лева – 1 722 830 лв.;        

- по валутна сметка –    13 503 лв.;                 

2.2. за местните дейности – 1 489 420 лв. в т.ч.:

- по сметка в лева –   1 489 420 лв.           

            3. Приема собствения бюджет на общината в размер на 17 136 738 лв. и разпределението му по функции и дейности, съгласно Приложение № 8.             

            4. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в общината и приема бюджетите и бюджетните им сметки за 2013 г., включително и на общинските предприятия, съгласно Приложения №№ 7, 9, 10, 11 и 12.

            5. Предоставя на културните институти в делегираните от държавата дейности във функция „Култура“ правото на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити с възможност да съставят бюджет , съгласно Приложение № 12.

            6. Бюджета на второстепенен разпоредител „Дом за деца лишени от родителски грижи” включва финансирането на дейностите: „Дом за деца” и „Преходно жилище”.

            7. Бюджета на второстепенен разпоредител „Социални услуги - ДСХ и ДСП” включва финансирането на дейностите: „Дом за стари хора” и „Домашен социален патронаж”.

            8. Приема план-сметките на извънбюджетните средства съгласно Приложение № 13.

            9. Одобрява поименно разпределение на средства от целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи, определена с чл. 10, ал.1 от ЗДБРБ за 2013 г. в размер на 244 800 лв. за местните дейности, съгласно Приложение № 15, от които: по функции, дейности и по обекти както следва:

               9.1. Функция „Социално подпомагане, осигуряване и грижи”, дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, § 52-00 за обекти:

            - Изграждане на "Център за настаняване от семеен тип за деца" в УПИ V кв.91 на Първи градски район, гр.Ямбол – 23 150 лв.;

            - Изграждане на "Център за настаняване от семеен тип за деца" в УПИ VІІ кв.91 на Първи градски район, гр.Ямбол – 13 000 лв.;

            - Изграждане на "Център за настаняване от семеен тип за деца" - УПИ ІІІ кв.3 на к-с "Зорница", гр.Ямбол – 18 000 лв.;

            - Изграждане на "Защитено жилище" в УПИ VІІІ в кв.84 на Първи градски район в гр.Ямбол – 12 000 лв.;

9.2. Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство”:

-  дейност 604 „Осветление улици и площади”, § 52-00 за обект „Изграждане на улично осветление по ул."Търговска" м/у ул."Гр.Игнатиев" и ул."Н.Петрини", гр.Ямбол – 17 405 лв.;

- дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие”, § 52-00 за обект „Благоустрояване в ж.к."Диана", УПИ ІІ, кв.13  /в района около магазин "Югоагент"/  – 20 000 лв.;

- дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие”, § 52-00 за обект „Проектиране и изграждане на детски площадки и зони за отдих  – 79 225 лв.;

9.3. Функция „Икономически дейности и услуги”, дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на общинските пътища”, § 51-00 за обект „Рехабилитация на общински път IV-53067 Ямбол – Ормана”- 24 300 лв.;

9.4. Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство”, дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие”, § 53-00 за обект „Общ устройствен план на гр. Ямбол” –             37 720 лв.;

            10. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2013 г. в размер на 3 010 857 лв. по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 15.

            11. Одобрява капиталовите разходи по обекти, които ще се финансират със средства от продажба на нефинансови активи през 2013 г. в размер на 1 728 080 лв., съгласно Приложение № 16.

            12. Собствения принос по проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол” по ОПРР в размер до 60 000 лв. се осигурява от средствата от туристическата такса и туристическия данък, налични по сметката в края на 2012 г., както и от постъпленията от данъка през 2013 г.

            13. Определя численост на персонала съгласно Приложение № 11.

            14. Определя за 2013 г. средства за работни заплати в делегираните от държавата дейности в рамките на средствата по единните разходни стандарти, с изключение на общинските училища, детските градини и обслужващите звена, прилагащи системата на делегираните бюджети, съгласно Приложение № 4 и 11.

            15. Определя численост и средства за работни заплати в местните дейности и дофинансираните делегирани от държавата дейности, с източник от местни приходи, съгласно Приложения № 5 и 11.

            16. Одобрява допълнителни средства, с източник на средства от местни приходи за дофинансиране на паралелка под минималния брой ученици за учебната 2012/2013 г. в ГПЧЕ „В. Карагьозов” в размер на 637 лв. и на МГ „Ат. Радев” – 5 528 лв.,в т.ч. във връзка с провеждане на състезания – 4 528 лв. и за интерактивен кабинет – 1 000 лв.

            17. Одобрява бюджета на общината за 2013 г. по агрегирани бюджетни показатели съгласно Приложение № 14 към писмо № ФО-1 от 21.01.2013 г. на Министерство на финансите.

            18. Приема лимити за следните разходи:

 18.1. за представителни разходи в размер на 25 000 лв., от които:

 - в местна дейност 123 „Общински съвет” – 5 000 лв.;

 - в местна дейност 122 „Общинска администрация” – 20 000 лв.;

 18.2. за командировки в чужбина – 17 000 лв., от които:

 - в местна дейност 123 „Общински съвет” – 2 000 лв.;

 - в местна дейност 122 „Общинска администрация” – 15 000 лв.;

 18.3. по Правилника за наградите и отличията в община Ямбол - в местна дейност 123 „Общински съвет” – 30 000 лв.

                18.4. за фонд „Социално–битово и културно обслужване” в размер на 2 на сто от плановите средства за заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения в делегираните от държавата и местните дейности, с изключение на персонала в общинските училища;

            19. Определя разчет за целеви разходи в местните дейности с източник на средства от местни приходи, както следва:

  19.1. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации–35 000 лв., дейност 122 „Общинска администрация”;

  19.2.Помощи по решение на Общински съвет – 21 470 лв., от които 19 470 лв. за месечни помощи /джобни разходи/ на деца, ползващи социалните услуги „Преходно жилище” и „Център за настаняване от семеен тип”, дейност 122 „Общинска администрация”;

 19.3. Средства за поддръжка на материалните активи, придобити със средства по грантова помощ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – 11 000 лв., дейност 122 „Общинска администрация”;

 19.4. За почистване на септичните и отходни ями в квартал „Каргон”, където липсва канализация – 50 на сто от разходите на гражданите за почистване – 5 000 лв., дейност 603 „В и К”;

           19.5. Разходи за погребения  общо в размер на 6 000 лв. в дейност 745 „Обредни домове и зали”, като за всеки отделен случай помощта не надвишава 187,50лв., в т.ч. за ковчег –  60,00лв., надгробен знак с надпис - 20,00лв., превоз на покойника от дома – 40,00лв., некролог - 6,50лв., уреждане на документи от болница или социално заведение – 21,00лв., тоалет на покойник в патоанатомия – 20,00 в., изкопаване на гроб – 20,00лв.;

19.6.        Помощите за погребения се изплащат за следните категории граждани:

- за самотни, без близки и роднини;

- бездомни и безпризорни;

-             лица, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане.

19.7. За намаление с 2 лева на единичната цена на месечната карта за пътувания по една линия в градския транспорт на пенсионери с настоящ адрес в Община Ямбол - общо 10 000 лв., дейност 849 „Други дейности по транспорта”;

19.8. За осигуряване на безплатни карти за градския транспорт на придружители на военноинвалиди с първа група с чужда помощ – 1400 лв., дейност 849 „Други дейности по транспорта”;

19.9. За обезщетения по влезли в сила съдебни решения – 120 000 лв., дейност 898 „Други дейности по икономиката”;

            20. Определя среднодневен стойностен оклад в рамките на месец:

- в детските заведения в общината в размер на 2,00 лв. на дете на ден;

- в домашен социален патронаж в размер на 2,00 лв. на едно лице на ден;

- в детските ясли в общината в размер на 1,80 лв. на дете на ден;

- в детска кухня в размер на 1,80 лв. на дете на ден.

            21. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разноски в границите на общината, предвид характера на трудовата им дейност, както следва:   

- в дейност „Други дейности по здравеопазване” – на длъжност „медиатор”

- в дейност „Чистота“ – на длъжност „оператор на електронна везна” на обект депо за битови отпадъци;

- в ОП „Общински пазари” - на длъжност „инкасатори” и „сметосъбирачи”;

   - в границите на община Ямбол – лица заети в Детска млечна кухня;

   - в границите на община Ямбол – лица заети в ДЯ „Калинка”;

   - в границите на община Ямбол – лица заети в ЦДГ „Валентина”;

            22. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разноски.

            23. Утвърждава субсидия на читалищата на територията на общината общо в размер на 259 569 лв., в т.ч. от ЦБ – 244 569 лв. за 39 бр. субсидирана численост и дофинансиране от местни приходи – 15 000 лв. 

            24. Средствата с източник от местни приходи се предоставят на читалищата на база на приетата от Общински съвет Програма за развитието на читалищната дейност и въз основа на сключени договори с кмета на общината.

            25. Одобрява средства в размер на 410 000 лв. от бюджета на общината за подпомагане на спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината, в т.ч. за общински ученически спортни игри чрез ОСК „Тунджа” - 10 000 лв., за БК „Тунджа” - 260 000 лв., за детска юношеска школа по баскетбол към БК „Тунджа”– 30 000 лв., за детска школа по футбол към ФК „Тунджа-1915” – 20 000 лв. Одобрява средства в размер на   120 000 лв. за издръжка на спортните клубове и дружества, в т.ч. за Тенис клуб – 15 000 лв. Разходите за издръжка при превишаване на лимита се поемат от спортните клубове – членове на ОСК Тунджа на база на разделителен протокол изготвен между тях и ръководството на ОСК Тунджа. Упълномощава кмета на общината да сключи анекс към договора с ОСК Тунджа, включващ като клауза горепосоченото.

            26. Упълномощава кмета на общината със своя заповед да назначи експертна комисия, която да разпредели средствата по т. 25 на спортните клубове и договори с тях условията за начина на разходване на средствата, в съответствие с приетия от ОбС Правилник.

            27. Определя максималния размер на общинския дълг, който може да бъде поет в съответствие със Закона за общинския дълг през 2013 г. в размер не по-голям от                     7 000 000 лв. от Фонд ФЛАГ, без дължимите лихви.

            28. Максималния размер на общинския дълг към края на 2013 г. не може да надвишава 10 000 000 лв., без дължимите лихви.

            29. Одобрява погашенията на кредита към фонд „ФЛАГ”:

- за проект Ремонт, оборудване и обновяване на Комплексен център за социални услуги в гр. Ямбол за осигуряване на устойчиво градско развитие и социално включванеда се извърши на равни вноски по главницата и вноски по лихвата, като за 2013 г. размерът на погашенията по главницата бъде погасен в размер на 240 300 лв;

- за проект „Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в град Ямбол” да се извърши на равни вноски по главницата и вноски по лихвата след получаването на финансирането от Оперативната програма, като за 2013 г. размерът на погашенията по главницата не надвишава 500 000 лв;

            30. Разрешава ползването през 2013 г. на временни безлихвени заеми в размер до 150 000 лв., от Фонда за покриване на разходите по приватизация на Фонд „Приватизация” на общината, за изпълнението на проекти, финансирани по оперативни програми, до възстановяването им от последващи трансфери от финансиращите програми, за:

- по проект „Долината на Тунджа-палитра от цветове, музика и танци” по ОПРР;

- по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център” по ОП „Техническа помощ” към МС;

- по проект „Община Ямбол – усъвършенстване на административното обслужване” по ОП „Административен капацитет”;

- по проект „Интегриран проект за градско възстановяване и развитие на Община Ямбол” по ОП „РР”;

  - проект: „Ново начало – от образование към заетост” по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма “РЧР”;

 - проект: „Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в град Ямбол по ОП „РЧРР”;

- проект: „Иновативни и отговорни туристически територии”по SMART+;

- проект: „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол” по ОП „РР”;

- проект: „Грижа и подкрепа у дома” по ОП „РЧРР”;

- проект: „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип в Община Ямбол” по ОП „РЧРР”;

- проект: „Изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в регион Ямбол – първа фаза” по ОПОС;

- проект: „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на гр. Ямбол” по ОПОС;

            31. Разрешава ползването през 2013 г. на временни безлихвени заеми в размер до 150 000 лв. от Специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи на Фонд „Приватизация” на общината за изпълнението на проекти, финансирани по оперативни програми, до възстановяването им от последващи трансфери от финансиращите програми, за:

- по проект „Долината на Тунджа-палитра от цветове, музика и танци” по ОПРР;

- по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център” по ОП „Техническа помощ” към МС;

- по проект „Община Ямбол – усъвършенстване на административното обслужване” по ОП „Административен капацитет”;

- по проект „Интегриран проект за градско възстановяване и развитие на Община Ямбол” по ОП „РР”;

  - проект: „Ново начало – от образование към заетост” по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма “РЧР”;

 - проект: „Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в град Ямбол по ОП „РЧРР”;

- проект: „Иновативни и отговорни туристически територии”по SMART+;

- проект: „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол” по ОП „РР”;

- проект: „Грижа и подкрепа у дома” по ОП „РЧРР”;

- проект: „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип в Община Ямбол” по ОП „РЧРР”;

- проект: „Изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в регион Ямбол – първа фаза” по ОПОС;

- проект: „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на гр. Ямбол” по ОПОС;

            32. Предоставя правомощия на кмета на общината да предоставя заеми за всеки отделен проект в рамките на одобрения лимит по т. 30 и т. 31.

            33. Делегира права на директорите на училищата и обслужващите звена в образованието в общината да реализират собствени приходи от такси, цени на услуги и управление на общинската собственост, по ред и условия определени с наредби и решения на Общински съвет.

            34. Директорите на училищата планират собствените си приходи в частта на държавните дейности в рамките на определените с Приложение № 1 средства от 70 172лв. С размера на реализираните в по-голям размер собствени приходи, директорите на училищата имат право да коригират служебно приходната и разходната част на бюджета си, за което уведомяват кмета на общината.

            35. Делегира права на директорите на културните институти, които съставят самостоятелен бюджет, да реализират собствени приходи от такси и цени на услуги и да коригират служебно приходната част на бюджета си в местните дейности и разходната част на съответните дейности в частта за дофинансиране, с размера надвишаващ одобрените собствени приходи, съгласно Приложение № 6.

            36. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити служебно актуализират приходната и разходната част на бюджета си, при получаване на средства под формата на трансфер от бюджетни и извънбюджетни средства от други бюджети, за което уведомяват кмета на общината.

            37. Определя просрочените вземания, които да бъдат събрани през 2013 г. в размер на 5 00 000 лв.

            38. Предоставя правомощия на кмета на общината при спазване на общия размер на бюджета и разделението на дейностите на местни и делегирани от държавата:

38.1. Да разпредели и утвърди приходите и разходите по одобрения бюджет на общината по пълна бюджетна класификация и тримесечно разпределение по сборен бюджет, собствен бюджет и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

38.2. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност без средствата за заплати, осигурителни вноски в частта за делегираните от държавата дейности, с изключение на общинските училища и обслужващите звена, прилагащи системата на делегираните бюджети.

38.3. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия размер в частта за местните дейности , включително и да прехвърля бюджетни кредити в рамките на една дейност от собствен бюджет по бюджетите на второстепенните разпоредители.

38.4. Да се разпорежда и разпределя резервния бюджетен кредит в местна дейност 998 „Резерв” в размер на 140 000лв. за възникнали непредвидени и неотложни потребности, включително и за плащания на дължимия ДДС по проекти и за авансово осигуряване под формата на временен безлихвен заем на разходи по одобрени проекти на общината, проекти финансирани със средства от европейските фондове, ПУДООС, включително и на второстепенните разпоредители, до възстановяването им от последващи трансфери.

38.5. Да включи в Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2013 г.  определените от директорите на училищата от делегираните им бюджети разходи с капиталов характер по обекти, с източник: остатъци от предходни години /с изключение на целевите средства преминали в преходния остатък/, собствени приходи и субсидия по формула. Да допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2013 г.  с получените безвъзмездни средства по спечелени национални и европейски проекти и програми поименно и съобразно капиталовия характер на разходите.

38.6. Да утвърди със заповед лимитите, задълженията и правомощията на директорите на ЦДГ и ДЯ  да извършват компенсирани промени в разходната част бюджетите си.

38.7. Да кандидатства за средства от структурните и други фондове на ЕС, по национални и оперативни програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на Общинския план за развитие, след решение на Общинския съвет.

38.8. Да кандидатства за временни безлихвени заеми от централния бюджет и други източници за авансово финансиране на проектите по ОП, до размера на окончателните плащания от финансирането на съответния проект.

38.9. Да възлага, в рамките на одобрените средства за проектиране по Разчета за капиталови разходи изготвянето на проектна документация, като отразява възложените и разплатени проекти поименно в Разчета.

38.10. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, предоставени за текущи разходи, в съответствие с волята на дарителите, включително и по бюджетите на прилагащите делегиран и самостоятелен бюджет.

38.11. Да договаря и определя конкретния размер на средствата за работно облекло на персонала в бюджетните дейности в рамките на средствата за издръжка, с изключение на дейностите прилагащи делегиран бюджет в системата на образованието и културата.

38.12. В изпълнение на чл. 30 от ПМС № 1 от 9 януари 2013 г. да извършва налагащите се корекции по разходните параграфи на съответните дейности, включително и да прехвърля бюджетни кредити от местни дейности в дейности на дофинансиране, в зависимост от естеството и характера на разходите, за сметка на средствата за социално-битово и културно обслужване, с изключение на дейностите в системата на народната просвета, които прилагат системата на делегиран бюджет.

38.13. При възникване на необходимост и по искане на разпоредителите с бюджетни кредити да прехвърля бюджетни кредити в рамките на една делегирана от държавата дейност от § 10-00 „Издръжка” по подпараграфите на § 02-00 „Други възнаграждения” и § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател” и обратно, както и по същите бюджетни параграфи от една местна дейност в същата дейност, или от една местна дейност в същата дейност, която се дофинансира.

            39. В съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, одобрява средства в общинския бюджет, дейност „Обредни домове и зали” в размер на 40 000 лв., с които да се подпомогне Църковното настоятелство на изграждащия се храм „Успение Пресвета Богородица”.

            40. Задължава Църковното настоятелство на изграждащия се храм „Успение Пресвета Богородица” в срок до 20 декември 2013 г. да представи на Кмета на общината отчет за разходваните средства и възстанови в посочения срок неусвоените средства по сметка на общината.

            41. Кметът на общината и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в общината да разходват бюджетните средства при съблюдаване на следните приоритети:

41.1. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните заведения, детските ясли и градини и здравните кабинети.

41.2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти;

            42. Препоръчва на звената, прилагащи делегирани бюджети, да съблюдават приоритетите по предходната точка.

            43. Задължава кмета на общината:

43.1. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидираните дейности при доказано нарушение на бюджетната и финансова дисциплина до тяхното отстраняване.

43.2. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно промени в състава на  Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21 ал.1 т.1 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 23, във връзка с чл. 22 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол Освобождава от състава на ПК „Здравеопазване и социални дейности” Маври Кидиков и избира на негово място Николай Ганев за член на комисията.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение от кмета на общината относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "МИКС - Мая Ангелова" за обект № 24 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

           

              На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на Договор № 3333/05.05.2010 г., с ЕТ „МИКС - Мая Ангелова”, ЕИК 128558439 със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж. к. „Златен рог” № 41, вх.А, ап.18, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект № 24 – Магазин за търговия с промишлени стоки, представляващ част от имот – частна общинска собственост с идентификатор № 87374.550.10.9 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и петдесет точка десет точка девет/ по КК на гр. Ямбол, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, гр. Ямбол, с обща площ 32.00 кв. м., със 7 /седем/ години, считано от 05.05.2013 г.

 

 

 

 

           

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Катрин" ЕООД за обект № 30 Б на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на Договор № 3336/10.05.2010 г., с „Катрин” ЕООД, ЕИК 200018032 със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Ямболска Комуна” № 69, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект № 30 Б – Магазин за търговия с промишлени стоки, представляващ част от имот – частна общинска собственост с идентификатор № 87374.550.10.18 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и петдесет точка десет точка осемнадесет/ по КК на гр. Ямбол, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, гр. Ямбол, с обща площ 35.00 кв. м., с 7 /седем/ години, считано от 17.05.2013 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Мъни - Мануел Иванов".

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3332/05.05.2010г., с ЕТ „Мъни -Мануел Иванов”, гр. Ямбол, ЕИК 201104790, със седалище и адрес на управление ул.”Цар Самуил” № 8, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект - частна общинска собственост, представляващ  Обект № 10 – Магазин за търговска дейност и промишлени стоки, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, с идентификатор № 87374.550.10.32 по КК на гр. Ямбол, с обща площ от 69.00 кв.м., със 7 /седем/ години, считано от 05.05.2013г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Петров - Петър Русков".

ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3226/16.04.2007г., Анекс № 1014/10.05.2010г. с ЕТ „Петров – Петър Русков”, гр. Ямбол, ЕИК 128051293, със седалище и адрес на управление ул.”Богомил” бл.15, вх.Б, ап.2, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект – частна общинска собственост, представляващ  Обект № 14В – Помещение за търговска дейност с промишлени стоки, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, с идентификатор № 87374.550.10.17 по КК на гр. Ямбол, с обща площ от 8.00 кв.м., с  4/четири/ години, считано от 16.04.2013г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Антонин 51 - Антоний Хлебаров".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

           

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3219/24.01.2007г., Анекс № 1011/26.02.2010г. с ЕТ „Антонин-51-Антоний Хлебаров”, гр. Ямбол, ЕИК 128014779, със седалище и адрес на управление ул.”Стара планина” бл.2, вх.Д, ап.108, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект – частна общинска собственост, представляващ  Обект № 14Г – Самостоятелен покрит склад, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”,с идентификатор № 87374.550.10.17 по КК на гр. Ямбол, с обща площ от 22.30 кв.м., с  4/четири/ години, считано от 25.01.2013г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Де Мон - Иван Чолаков" за обект "Кафе аперитив - Безистен запад".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3216/23.01.2007 г. и Анекс към него с № 979/22.03.2007 г., Анекс № 1015/26.03.2007 г., Анекс № 1106/14.01.2010 г., с ЕТ „Де Мон - Иван Чолаков”, ЕИК 838159840 със седалище и адрес на управление ул. „Жорж Папазов” № 15, ап.7, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект – Кафе аперитив „Безистен – запад”, представляващ част от имот – частна общинска собственост „Безистен” находящ се на пл. „Освобождение”, гр. Ямбол, АОС № 561/26.04.2002 г., с обща площ 80.00 кв. м., в т. ч., търговска площ - 55.00 кв. м., складова площ - 25.00 кв. м., до започване на дейности по реконструкция на обект Безистен по Проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”, но не повече от 4 /четири/ години, считано от 01.02.2013 г.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Василена - Дурдане Инджова" за обект в ОУ "Л. Каравелов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14а и чл. 14б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 1/21.01.2010г. между ОУ „Любен Каравелов”, гр. Ямбол, ж.к „Диана” и ЕТ „Василена – Дурдане Инджова”, гр. Ямбол, ЕИК 128543843, със седалище и адрес на управление ул.”Граф Игнатиев” № 153, гр. Ямбол, за предоставена под наем за временно и възмездно ползване част от обект - публична общинска собственост, представляваща: Помещение за  продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки, находящо се на първия етаж в сградата на ОУ „Любен Каравелов”, ж.к. „Диана”, актуван с АОС № 253/04.06.2001г. с обща площ 5,70 кв. м. с  3 /три/ години, считано от 21.01.2013г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Василена - Дурдане Инджова" за обект в ГПЧЕ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 14б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 6/01.02.2010г. между ГПЧЕ „Васил Карагьозов”, гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог” № 110 и ЕТ „Василена – Дурдане Инджова”, гр. Ямбол, ЕИК 128543843, със седалище и адрес на управление ул.”Граф Игнатиев” № 153, гр. Ямбол, за предоставена под наем за временно и възмездно ползване част от обект - публична общинска собственост, представляваща: Помещение за  продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки, находящо се в сградата на ГПЧЕ „Васил Карагьозов”, ж.к „Златен рог” №110, актуван с АОС № 80/23.07.1999г. с обща площ 35 кв. м. със  7 /седем/ години, считано от 01.02.2013г.

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Люмакс - Л. Люманов" за обект в ОУ "Н. Петрини".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14а и чл. 14б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 1/21.01.2010г. между ОУ „Николай Петрини”, гр. Ямбол, ул. „ Битоля ” № 35 и ЕТ „Люмакс - Л.Люманов”, гр. Ямбол, ЕИК 128043873, със седалище и адрес на управление ул.”Иван Банов” № 33, гр. Ямбол, за предоставена под наем за временно и възмездно ползване част от обект - публична общинска собственост, представляваща: Помещение за  продажба на закуски и безалкохолни напитки, находящо се на втори етаж в сградата на ОУ „Николай Петрини”, ул. „Битоля” № 35, актуван с АОС № 136/05.05.2000г. с  обща площ 34 кв. м. с  2 /две/ години, считано от 21.01.2013г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Геа - Мима Кънева" за обект в ОУ "Й. Йовков".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14а и чл. 14б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 1/05.01.2010г. между ОУ „Йордан Йовков”, гр. Ямбол, ул. „Тимок” № 3 и ЕТ „ГЕА – Мима Кънева”, гр. Ямбол, ЕИК 128005883, със седалище и адрес на управление ул.”Балкан” № 5, гр. Ямбол, за предоставена под наем за временно и възмездно ползване част от обект - публична общинска собственост, представляваща: Помещение за  продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки, находящо се в сградата на ОУ „Йордан Йовков”, ул. „Тимок” № 3, актуван с АОС № 81/26.07.1999г. с обща площ 32 кв. м. със  7 /седем/ години, считано от 05.01.2013г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Родемар 13 - Радостин Михайлов" за обект в ОУ "Д. Дебелянов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14а и чл. 14б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 1/05.01.2010г. между ОУ „Димчо Дебелянов”, гр. Ямбол, ул. „Хан Тервел” № 2 и ЕТ „Родемар 13 - Радостин Михайлов”, гр. Ямбол, ЕИК 838111984, със седалище и адрес на управление ул.”Преслав” № 155, гр. Ямбол, за предоставена под наем за временно и възмездно ползване част от обект - публична общинска собственост, представляваща: Помещение за  продажба на закуски и захарни изделия, находящо се в сградата на ОУ „Димчо Дебелянов”, ул. „Хан Тервел” № 2, актуван с АОС № 84/10.11.1999г. с обща площ 4 кв. м. с 3 /три/ години, считано от 05.01.2013г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне оценка на допълнително право на строеж по искане от Станимир Танков за имот в ж. к. "Златен рог" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38(2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на допълнително право на строеж на Станимир Христов Танков, с местоживеене гр. Ямбол,  ж.к. „Христо Ботев”, бл.1, вх.Г, ет.5, ап.52 върху 114 кв.м. от общински ПИ 87374.560.68 по КК на гр. Ямбол, с площ 160 кв.м. във връзка с актуализиран проект за  втори етап – подпокривно използваемо пространство – офис и складове  в размер на 11 991.38 лв.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на ОП „Комунални дейности” имот - ЧОС на ул. „Преслав” № 130.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.1 от Правилника за ползване на кварталните клубове в община Ямбол, предоставя безвъзмездно за управление на ОП „Комунални дейности” – Ямбол, за разкриване на квартален клуб, имот – частна общинска собственост с идентификатор 87374.528.228.1 по кадастралната карта на гр. Ямбол, актуван с АОС № 500/09.04.2002 г., находящ на ул. Преслав” № 130, гр. Ямбол с площ от 54 кв. м., с предназначение за пенсионерски клуб.

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно допускане изработване проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ ХХVІІІ в кв. 23 по плана на град Ямбол, к-с "Хале", по искане на Николай Атанасов Колев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработване на проект за изменение на действащия подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ ХХVІІІ - за „КОО”, УПИ ХХІХ-за „КОО” и УПИ І - за „магазини и озеленяване” в кв. 23 по плана на гр. Ямбол – жил. к-с „Хале”, като новите регулационни линии съвпаднат с имотните граници на поземлените имоти по кадастралната карта на град Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а, ал.2 от Закона на народните читалища приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2013г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно определяне състава на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Ямбол определя състав на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги, както следва:

1. Красимира Петрова – зам. кмет на община Ямбол;

2. Неда Бъчварова – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” в община Ямбол;

3. Катя Петкова  – директор на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни - Ямбол;

4. Недялка Илкова – главен експерт „Социални дейности” в Дирекция „Хуманитарни дейности” в община Ямбол       

5. Атанаска Бонева – управител на ЦОП „Усмивка”;

6. д-р Венцислав Славов – управител на  „ДКЦ – 1 – Ямбол” ЕООД;

7. Антоанета Маркова – директор на ДДЛРГ „Ю. Гагарин”

8. Светлозар Пехливанов – началник отдел „Социална закрила” в Дирекция „Социално подпомагане”  Ямбол;

9. Таня Дженкова – директор на Ресурсен център за подпомагане интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности;

10. Надка Александрова – председател  на сдружение с нестопанска цел - СКИ  „Ямбол 99”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА приема Общински годишен план за младежта.

            2. Така приетият Общински годишен план за младежта да се предостави на Областния управител на област Ямбол и да стане част от Областния план за младежта.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно приемане на Общински план за действие за изпълнение на Националната стратегия на РБ за интегриране на ромите 2012 – 2020г. и „Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015г.”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА приема Общински план за действие за изпълнение на Националната стратегия на РБ за интегриране на ромите 2012 – 2020г. и „Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015г.”.

            2. Така приетият Общински план за действие да се предостави на Областния управител на област Ямбол и стане приложение към Областната стратегия.

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на годишен отчет за 2011г. за дейностите, заложени в Програмата за намаляване нивата на ФПЧ-10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2011 - 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и чл.33, ал.2 от Наредба № 7/1999г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, приема годишен отчет за постигнатите резултати по целите, заложени в „Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2011-2014г.” за календарната 2011 година.