РЕШЕНИЯ

 

НА ВТОРАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНА НА 18 НОЕМВРИ  2011г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1. Определяне състав и ръководство на постоянните комисии към общински съвет Ямбол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

2. Докладна записка относно поемане на общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД, с цел осигуряване временен недостиг на средства на Община Ямбол, в качеството й на бенефициент по ОПРР, „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в община Ямбол”.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3. Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4. Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5. Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху имоти общинска собственост (СМБ) на ОСК „Тунджа” Ямбол.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

           

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Определяне състав и ръководство на постоянните комисии към общински съвет Ямбол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

1. Изменя чл.19 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА  създава следните постоянни комисии:

            1. ПК “Бюджет и финанси”;

            2. ПК “Общинско имущество и контрол на дружества с общинско участие”;

            3. ПК “Териториално устройство, транспорт и екология”;

            4. ПК “Образование, култура, спортни и младежки дейности”;

            5. ПК “Здравеопазване и социални дейности”;

            6. ПК “3аконност и обществен ред”;

            7. ПК по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси

 

2. Постоянните комисии да бъдат със следната численост:

            1. ПК “Бюджет и финанси” – 9 члена;

            2. ПК “Общинско имущество и контрол на дружества с общинско участие” – 7 члена;

            3. ПК “Териториално устройство, транспорт и екология” – 7 члена;

            4. ПК “Образование, култура, спортни и младежки дейности” – 9 члена;

            5. ПК “Здравеопазване и социални дейности” – 7 члена;

            6. ПК “3аконност и обществен ред” – 7 члена;

            7. ПК по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси – 7 члена.

 

3. Избира членове на постоянните комисии и техните ръководства:

 

            1. ПК “Бюджет и финанси”:

 

            Председател – Ем. Марчева

            Зам. – председател – К. Донев

            М. Славова

            З. Захариев

            Г. Костов

            Г. Миланов

            К. Йоргова

            М. Сивкова

            Н. Хаджигеоргиева

 

            2. ПК “Общинско имущество и контрол на дружества с общинско участие”:

           

            Председател – Г. Миланов

            Зам. – председател – К. Георгиева

            Г. Костов

            Г. Данков

            Яс. Киров

            Р. Банков

            Г. Т. Славов

           

            3. ПК “Териториално устройство, транспорт и екология”:

           

            Председател – К. Донев

            Зам. – председател – З. Захариев

            Г. Т. Славов

            Н. Костадинов

            Ем. Кремъкова

            М. Сивкова

            Ст. Проданов

 

            4. ПК “Образование, култура, спортни и младежки дейности”:

           

            Председател – Ил. Бицова

            Зам. – председател – Т. Тодоров

            Ем. Кремъкова

            Р. Тропчева

            Т. Илев

            Ив. Чолаков

            Й. Атанасов

            Б. Божилова

            Й. Милков

 

            5. ПК “Здравеопазване и социални дейности”:

           

            Председател – д-р В. Славов

            Зам. – председател – Н. Карска

            д-р Юл. Папашимов

            М. Славова

            М. Кидиков

            д-р Ант. Антонова

            В. Янкова

 

            6. ПК “3аконност и обществен ред”:

           

            Председател – В. Янкова

            Зам. – председател – Н. Костадинов

            Ем. Марчева

            Г. Данков

            Д-р В. Славов

            К. Калиманов

            Н. Димов

 

                        7. ПК по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси:

 

            Председател – Н. Пенев

            Зам. – председател – д-р Юл. Папашимов

            Т. Илев

            Ил. Бицова

            Ив. Чолаков

            Й. Атанасов

            Р. Банков

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Докладна записка относно поемане на общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД, с цел осигуряване временен недостиг на средства на Община Ямбол, в качеството й на бенефициент по ОПРР, „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в община Ямбол”.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 и чл.19а от Закона за общинския дълг:

            1. Община Ямбол да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „ВG161РO001/1.4-05/2009/006: „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в община Ямбол", финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие" (2007-2013), приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, схема за безвъзмездна финансова помощ ВG161РO001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда", при следните основни параметри:

            • Максимален размер на дълга - до 1 500 000 лева (един милион и петстотин хиляди лева);

            • Валута на дълга - български лева;

            • Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

            • Условия за погасяване:

            - Срок на погасяване - до 30 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;

            - Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от Управляващия органQ съгласно Договор за безвъзмездна финансова  помощ № ВG161РO001/1.4-05/2009/006;

            • Максимален лихвен процент - шестмесечен ЕURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %;

            • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;

            • Начин на обезпечение на кредита:

            - Учредяване на залог върху вземанията на Община Ямбол по Договор за безвъзмездна помощ № ВG161РO001/1.4-05/2009/006, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и

            - Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

            2. Общинският съвет възлага на кмета да отправи искане към Министерство на регионалното развитие и благоустройството за възстановяване на част/ изцяло разходите по дълга към ФЛАГ ЕАД за 2011 г. по реда и условията на действащото законодателство и при спазване на изискванията в чл. 55, ал. 1 от Закона за общинския дълг.

            3. Възлага и делегира права на кмета на община Ямбол да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка - „Уникредит Булбанк" АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.         

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публичен търг    имоти – частна общинска собственост и определя пазарни цени на имотите предмет на търга както следва:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.340 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 377 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1075 от  12.07.2004 г., при граници: 87374.528.341, 87374.528.326, 87374.528.257, 87374.528.339. Пазарна цена на имота 24 500 без ДДС.

2. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.341 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІV за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 479 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1076 от  12.07.2004 г., при граници: 87374.528.342, 87374.528.326, 87374.528.257, 87374.528.340. Пазарна цена на имота 31 100 лв. без ДДС.

3. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.342 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 588 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1077 от  12.07.2004 г., при граници: 87374.528.346, 87374.528.343, 87374.528.326, 87374.528.257, 87374.528.341. Пазарна цена на имота 50 000 лв. без ДДС като разходите по премахване на частта от сградата попадаща в имота и разчистването на терена се поемат от купувача.

4. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.343 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 306 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1078 от  12.07.2004 г., при граници: 87374.528.342, 87374.528.346, 87374.528.345, 87374.528.344, 87374.528.326. Пазарна цена на имота 29 100 лв. без ДДС като разходите по премахване на частта от сградата попадаща в имота и разчистването на терена се поемат от купувача.

5. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.344 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІ за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 411 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1079 от  12.07.2004 г., при граници: 87374.528.346, 87374.528.345, 87374.528.347, 87374.528.326, 87374.528.343 Пазарна цена на имота 38 900 лв. без ДДС като разходите по премахване на частта от сградата попадаща в имота и разчистването на терена се поемат от купувача.

6. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.346 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІХ за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 327 кв. м., находящ се на ул. „Вит”, актуван с АОС  – частна № 1081 от  12.07.2004 г., при граници: 87374.528.345, 87374.528.344, 87374.528.343, 87374.528.342, 87374.528.257. Пазарна цена на имота 30 800 лв. без ДДС като разходите по премахване на частта от сградата попадаща в имота и разчистването на терена се поемат от купувача.

7. Поземлен имот с идентификатор 87374.531.254 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за жилищни нужди, имот 1936 в кв. 105 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 257 кв. м., находящ се на ул. „Янко Сакъзов” № 4, актуван с АОС  – частна № 1602 от  19.04.2010 г., при граници: 87374.531.256, 87374.531.251, 87374.531.253, 87374.531.253, 87374.531.255. Пазарна цена на имота 39 000 лв. без ДДС.

8. Поземлен имот с идентификатор 87374.531.228 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен ПИ 2271 за жилищни нужди в кв. 103 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 256 кв. м., находящ се на ул. „Видин” № 21, актуван с АОС  – частна № 997 от  15.04.2004 г., при граници: 87374.531.227, 87374.531.226, 87374.531.225, 87374.531.229, 87374.531.279. Пазарна цена на имота 41 080 лв. без ДДС.

9. Поземлен имот с идентификатор 87374.531.429 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за жилищни нужди, с площ 261 кв. м., находящ се на ул. „Матвей Вълев”, актуван с АОС  – частна № 1418 от  11.07.2007 г., при граници: 87374.531.416, 87374.531.414, 87374.531.82, 87374.531.430. Пазарна цена на имота 53 750 лв. без ДДС.

10. Поземлен имот с идентификатор 87374.542.204 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІ 4272 за жилищни нужди в кв. 87 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 423 кв. м., находящ се на ул. „Крали Марко” № 91, актуван с АОС  – частна № 1265 от  17.07.2006 г., при граници: 87374.542.194, 87374.542.205, 87374.542.164, 87374.542.203. Пазарна цена на имота 48 000 лв. без ДДС.

11. Поземлен имот с идентификатор 87374.542.249 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІІ 107 за автогара, автоспирка в кв. 112 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 1 359 кв. м., находящ се на ул. „Крали Марко” № 2, актуван с АОС  – частна № 1666 от  27.12.2010 г., при граници: 87374.542.241, 87374.542.240, 87374.542.250, 87374.542.107, 87374.538.44. Пазарна цена на имота 272 000 лв. без ДДС.

12. Поземлен имот с идентификатор 87374.543.605 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за жилищни нужди, с площ 532 кв. м., находящ се на ул. „Граф Игнатиев”, актуван с АОС  – частна № 1417 от  11.07.2007 г., при граници: 87374.543.408, 87374.543.409, 87374.543.410, 87374.543.411, 87374.543.601. Пазарна цена на имота 78 980 лв. без ДДС..

13. Поземлен имот с идентификатор 87374.544.45 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V за комплексно застрояване, в кв. 4 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 954 кв. м., находящ се в ж.к. „Зорница”, актуван с АОС  – частна № 1208 от  13.06.2005 г., при граници: 87374.544.18, 87374.544.20, 87374.544.8. Пазарна цена на имота 109 700 лв. без ДДС.

14. Поземлен имот с идентификатор 87374.544.46 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ за обществена сграда, комплекс, в кв. 4 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 538 кв. м., находящ се в ж.к. „Зорница”, актуван с АОС  – частна № 1207 от  13.06.2005 г., при граници: 87374.544.20, 87374.544.8. Пазарна цена на имота 59 200 лв. без ДДС.

15. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.39 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ І 25 за търговски обект, комплекс, в кв. 20 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 5 265 кв. м., находящ се в ж.к. „Диана”, актуван с АОС  – частна № 1322 от  24.01.2007 г., при граници: 87374.547.40, 87374.547.52, 87374.547.54, 87374.547.41. Пазарна цена на имота 315 000 лв. без ДДС.

16. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.41 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ 25 за ниско застрояване, в кв. 20 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 535 кв. м., находящ се в ж.к. „Диана”, актуван с АОС  – частна № 1326 от  26.01.2007 г., при граници: 87374.547.52, 87374.547.42, 87374.547.39, 87374.547.54. Пазарна цена на имота 34 800 лв. без ДДС.

17. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.42 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ 25 за ниско застрояване, в кв. 20 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 466 кв. м., находящ се в ж.к. „Диана”, актуван с АОС  – частна № 1327 от  26.01.2007 г., при граници: 87374.547.52, 87374.547.43, 87374.547.41, 87374.547.54. Пазарна цена на имота 30 300 лв. без ДДС.

18. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.43 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІV 25 за ниско застрояване, в кв. 20 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 401 кв. м., находящ се в ж.к. „Диана”, актуван с АОС  – частна № 1328 от  26.01.2007 г., при граници: 87374.547.44, 87374.547.42, 87374.547.54, 87374.547.52. Пазарна цена на имота 26 100 лв. без ДДС.

19. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.44 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V 25 за ниско застрояване, в кв. 20 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 337 кв. м., находящ се в ж.к. „Диана”, актуван с АОС  – частна № 1329 от  26.01.2007 г., при граници: 87374.547.45, 87374.547.43, 87374.547.54, 87374.547.52. Пазарна цена на имота 19 800 лв. без ДДС.

20. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.45 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ 25 за ниско застрояване, в кв. 20 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 338 кв. м., находящ се в ж.к. „Диана”, актуван с АОС  – частна № 1330 от  26.01.2007 г., при граници: 87374.547.46, 87374.547.44, 87374.547.54, 87374.547.52. Пазарна цена на имота 19 800 лв. без ДДС.

21. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.46 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІ 25 за ниско застрояване, в кв. 20 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 279 кв. м., находящ се в ж.к. „Диана”, актуван с АОС  – частна № 1331 от  26.01.2007 г., при граници: 87374.547.53, 87374.547.45, 87374.547.54, 87374.547.52. Пазарна цена на имота 16 900 лв. без ДДС.

22. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ 25 за търговски обект, комплекс, в кв. 23 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 1 274 кв. м., находящ се в ж.к. „Диана”, актуван с АОС  – частна № 1325 от  25.01.2007 г., при граници: 87374.547.53, 87374.547.48, 87374.547.52. Пазарна цена на имота 75 400 лв. без ДДС.

23. Поземлен имот с идентификатор 87374.548.5 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІІ 4470 за друг вид застрояване, в кв. 152 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 1 215 кв. м., находящ се на ул. „Бакаджик”, актуван с АОС  – частна № 1581 от  10.08.2009 г., при граници: 87374.548.70, 87374.548.2. Пазарна цена на имота 87 500 лв. без ДДС.

24. Поземлен имот с идентификатор 87374.553.305 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за жилищни нужди, с площ 364 кв. м., находящ се на ул. „Будак Стоян войвода” № 27, актуван с АОС  – частна № 168 от  23.10.2000 г., при граници: 87374.553.303, 87374.553.403, 87374.553.306, 87374.553.309, 87374.553.304. Пазарна цена на имота 21 400  лв. без ДДС.

25. Поземлен имот с идентификатор 87374.553.438 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІХ за жилищни нужди, в кв.119, с площ 520 кв. м., находящ се на ул. „Будак Стоян войвода”, актуван с АОС  – частна № 1641 от  04.08.2010 г., при граници: 87374.553.401, 87374.553.421, 87374.553.439, 87374.553.441. Пазарна цена на имота 30 500 лв. без ДДС.

26. Поземлен имот с идентификатор 87374.553.439 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХVІІ за жилищни нужди, в кв.119, с площ 470 кв. м., находящ се на ул. „Будак Стоян войвода”, актуван с АОС  – частна № 1642 от  04.08.2010 г., при граници: 87374.553.421, 87374.553.440, 87374.553.441, 87374.553.448. Пазарна цена на имота 27 600 лв. без ДДС.

27. Поземлен имот с идентификатор 87374.553.303 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за жилищни нужди, с площ 521 кв. м., находящ се на ул. „Клокотница”, актуван с АОС  – частна № 1415 от  05.07.2007 г., при граници: 87374.553.403, 87374.553.305, 87374.553.304, 87374.553.302, 87374.553.300. Пазарна цена на имота 30 600 лв. без ДДС.

28. Поземлен имот с идентификатор 87374.511.413 по кадастралната карта на гр. Ямбол за производствено - складова дейност, находящ се в Индустриална зона на бул. „Европа”, гр. Ямбол. Имота е с площ 19 547 кв.м. и има следните граници: имот 87374.511.426, имот  87374.511.16, имот 87374.511.437, имот 87374.511.421 и имот 87374.511.406. Актуван с АОС – частна № 1445 /08.02.2008 г Пазарна цена на имота. 397 600.00 лв. без ДДС.

29. Поземлен имот с идентификатор 87374.513.46 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХХІХ, за производствено - складова дейност, търговия и услуги в кв. кв.162 по регулационния план на гр. Ямбол.  Имота е с площ 3 996 кв.м. и има следните граници: имот 87374.513.49, имот  87374.513.47, имот 87374.513.48, имот 87374.513.24. Актуван с АОС – частна № 963 от 28.07.2003 г. Пазарна цена на имота 54 800.00 лв. без ДДС.

30. Поземлен имот с идентификатор 87374.513.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХХІХ, за производствено - складова дейност, търговия и услуги в кв. кв.162 по регулационния план на гр. Ямбол.  Имота е с площ 4165 кв.м. и има следните граници: имот 87374.513.49, имот  87374.513.45, имот 87374.513.48, имот 87374.513.46. Актуван с АОС – частна № 964 от 28.07.2003 г. Пазарна цена на имота 57 000.00 лв. без ДДС.

31. Поземлен имот с идентификатор 87374.518.97 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХVІ-7868, за производствен и складов обект кв. 147 по регулационния план на гр. Ямбол.  Имота е с площ 18 102 кв.м. и има следните граници: имот 87374.518.124, имот  87374.518.125, имот 87374.518.40, имот 87374.518.104, имот 87374.518.18, имот  87374.518.98, имот 87374.518.19, имот 87374.518.20 и имот 87374.518.23. Актуван с АОС – частна № 1254 от 28.06.2006 г. Пазарна цена на имота 640 800.00 лв. без ДДС.

32. Поземлен имот с идентификатор 87374.519.42 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ за резервен терен в кв. 152 по регулационния план на гр. Ямбол, ул. Ямболен.  Имота е с площ 6070 кв.м. и има следните граници: имот 87374.519.36, имот  87374.519.31, имот 87374.519.35, имот 87374.519.12 и имот 87374.519.41. Актуван с АОС – частна № 1595 от 08.03.2010 г. Пазарна цена на имота 142 640.00 лв. без ДДС.

           33. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.117 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за обществена сграда - комплекс в кв. 6 по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”.  Имота е с площ 6001.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.520.2, имот  87374.520.153 и имот 87374.520.157. Актуван с АОС – частна № 1234 от 24.03.2006 г. Пазарна цена на имота 360 000.00 лв. без ДДС.

         34. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.130 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ І за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”.  Имота е с площ 440.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.520.142, имот  87374.520.131 и имот 87374.520.152. Актуван с АОС – частна № 1667 от 29.12.2010 г. Пазарна цена на имота 13 000.00 лв. без ДДС.

         35. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.131 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”.  Имота е с площ 414.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.520.142, имот  87374.520.141, имот 87374.520.140, имот  87374.520.139, имот 87374.520.132, имот  87374.520.152 и имот 87374.520.130. Актуван с АОС – частна № 1668 от 29.12.2010 г. Пазарна цена на имота 9 500.00 лв. без ДДС.

         36. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.132 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”.  Имота е с площ 414.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.520.131, имот  87374.520.140, имот 87374.520.139, имот  87374.520.138, имот 87374.520.133 и имот 87374.520.152. Актуван с АОС – частна № 1669 от 29.12.2010 г. Пазарна цена на имота 11 100.00 лв. без ДДС.

         37. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.133 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІV за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”.  Имота е с площ 415.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.520.152, имот  87374.520.132, имот 87374.520.139, имот  87374.520.138, имот 87374.520.137 и имот 87374.520.134. Актуван с АОС – частна № 1670 от 29.12.2010 г. Пазарна цена на имота 12 600.00 лв. без ДДС.

         38. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.134 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”.  Имота е с площ 332.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.520.152, имот  87374.520.133, имот 87374.520.138, имот  87374.520.137, имот 87374.520.135 и имот 87374.520.12. Актуван с АОС – частна № 1671 от 29.12.2010 г. Пазарна цена на имота 12 600.00 лв. без ДДС.

         39. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.135 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”.  Имота е с площ 399.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.520.134, имот  87374.520.137, имот 87374.520.151 имот  87374.520.136 и имот 87374.520.12. Актуван с АОС – частна № 1672 от 29.12.2010 г. Пазарна цена на имота 15 600.00 лв. без ДДС.

         40. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.136 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”.  Имота е с площ 288.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.520.151, имот  87374.520.135 и имот 87374.520.137. Актуван с АОС – частна № 1673 от 29.12.2010 г. Пазарна цена на имота 7 200.00 лв. без ДДС.

         41. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.137 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІХ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”.  Имота е с площ 429.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.520.138, имот  87374.520.151, имот 87374.520.136 имот  87374.520.135, имот 87374.520.134 и имот 87374.520.133. Актуван с АОС – частна № 1674 от 29.12.2010 г. Пазарна цена на имота 10 700.00 лв. без ДДС.

         42. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.139 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”.  Имота е с площ 400.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.520.131, имот  87374.520.140, имот 87374.520.151 имот  87374.520.138, имот 87374.520.133 и имот 87374.520.132. Актуван с АОС – частна № 1675 от 29.12.2010 г. Пазарна цена на имота 10 000.00 лв. без ДДС.

         43. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.140по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”.  Имота е с площ 400.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.520.141, имот  87374.520.151, имот 87374.520.139 имот  87374.520.132, имот 87374.520.131 и имот 87374.520.142. Актуван с АОС – частна № 1676 от 29.12.2010 г. Пазарна цена на имота 10 000.00 лв. без ДДС.

         44. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.141 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”.  Имота е с площ 435.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.520.151, имот  87374.520.140, имот 87374.520.131 имот  87374.520.152 и имот 87374.520.142. Актуван с АОС – частна № 1677 от 29.12.2010 г. Пазарна цена на имота 8 710.88 лв. без ДДС.

         45. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.142 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІV за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”.  Имота е с площ 367.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.520.141, имот  87374.520.140, имот 87374.520.131 имот  87374.520.152 и имот 87374.520.130. Актуван с АОС – частна № 1678 от 29.12.2010 г. Пазарна цена на имота 7 300.00 лв. без ДДС.

         46. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.521.73 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ за търговски център и общински подземни паркинг гаражи, кв. 74 по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Г.Бенковски”, с площ 15503.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.521.22, имот  87374.521.61, имот 87374.521.74, имот 87374.521.75 и имот 87374.521.72 . Актуван с АОС – частна № 1594 от 04.03.2010 г.. Пазарна цена на имота 576 100 лв. без ДДС .

47.Офис № 3, находящ се в партера на вх. Г, жил. блок № 20, ул. „Димитър Благоев”, гр. Ямбол, застроен с отстъпено право на строеж в общински терен в УПИ ІV, кв. 17 по плана на ЦГЧ на гр. Ямбол, а по кадастралната карта самостоятелен обект с предназначение за офис с идентификатор 87374.539.6.1.32, като част от сграда с идентификатор 87374.539.6.1, построена в поземлен имот с 87374.539.6, при граници : над обекта – самостоятелен обект 87374.539.6.1.1, на същия етаж - самостоятелни обекти 87374.539.6.1.23 и 87374.539.6.1.22, под обекта – няма, със застроена площ 55.52 кв.м., актуван с АОС – частна № 1057 от 25.06.2004 г. Пазарна цена на имота 42 000.00 лв. без ДДС, в т.ч. 8 300.00 лв. –отстъпено право на строеж върху общински терен.

48.Самостоятелен обект за битови услуги,  идентификатор 87374.541.36.2.16 по КК на гр. Ямбол, представляващ целия пети етаж над партера в шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., с идентификатор 87374.541.36.2, построена с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.541.36 по кадастралната карта на града, идентичен с УПИ ХVІІІ-36, кв.91 по действащия ПРЗ на ЦГЧ на гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, площ 347.00 кв.м., 15.24 % идеални части от общите части на сградата, равно на 45.72 кв.м., актуван с АОС 1621/ 22.07.2010 г., при граници: под обекта обект с идентификатор 87374.541.36.2.15. Пазарна цена на имота 234 420.00 лв. без ДДС, в т.ч. 62 800 лв. –отстъпено право на строеж върху общински терен.

49. Самостоятелен обект за битови услуги,  идентификатор 87374.541.36.2.15 по КК на гр. Ямбол, представляващ целия четвърти етаж над партера в шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., с идентификатор 87374.541.36.2, построена с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.541.36 по кадастралната карта на града, идентичен с УПИ ХVІІІ-36, кв.91 по действащия ПРЗ на ЦГЧ на гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол,  площ 347.00  кв.м. и  15.24 % идеални части от общите части на сградата, равно на 45.72 /четиридесет и пет цяло и седемдесет и два/ кв.м.; актуван с АОС 1620/ 22.07.2010 г., при граници:. над обекта - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.36.2.16, под обекта - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.36.2.14. Пазарна цена на имота 243 000.00 лв.без ДДС, в т.ч. 66 800.00 лв. –отстъпено право на строеж върху общински терен.

      50. Втори етаж от двуетажна сграда, представляващ  самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.532.59.1.2 с предназначение за жилище, със застроена площ 144.50 кв.м., и таван със застроена площ 127.00 кв.м, при граници: под обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.532.59.1.1, над обекта – няма, находящи се на ул. „Стара планина” № 14, застроени с право на строеж върху общински терен в УПИ ІХ 1969, кв. 106 по регулационния план на гр. Ямбол, като част от сграда с идентификатор 87374.532.59.1, построена в поземлен имот с идентификатор 87374.532.59 по кадастралната карта, актувани с АОС – частна № 181 от  21.12.2000 г. Начална тръжна цена 26 966.35 лв., в т.ч. отстъпено право на строеж 16 300.00 лв. Депозит за участие 2 697.00 лв. 

51. Недвижим имот – частна общинска собственост - урегулиран поземлен имот, съставляващ УПИ ІІ, в кв.84 на ул.”Ресен” №2 по плана на гр. Ямбол, а съгласно кадастралната карта на града – поземлен имот с идентификатор 87374.528.347, с площ 4 532 кв.м., заедно с построените в него сгради, а именно: едноетажна сграда с идентификатор 87374.528.347.1 със застроена площ 119 кв.м.; едноетажна сграда с идентификатор 87374.528.347.2 със застроена площ 292 кв.м.; двуетажна сграда с идентификатор 87374.528.347.3 със застроена площ 195 кв.м. и двуетажна сграда с идентификатор 87374.528.347.4 със застроена площ 368 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост №1074 от 12.07.2004 г., при граници на имота: ПИ 87374.528.345, ПИ 87374.528.332, ПИ 87374.528.1, ПИ 87374.52. Начална тръжна цена – 521 000.00 лв., без ДДС, в т.ч. терен 231 000.00 лв., без ДДС. Депозит за участие – 52 100.00 лв.8.326, ПИ 87374.528.344 и ПИ 87374.528.257

      52. Недвижим имот – Магазин, представляващ сграда с идентификатор 87374.543.549.3, застроен с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.543.549 по КК на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІХ, кв.20, по плана на гр. Ямбол, с площ 90.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 152 от 31.03.2000 г., находящ се на ул. „Серес” № 15 А, гр. Ямбол.  Начална тръжна цена 55 670.00 лв., в т.ч. отстъпено право на строеж 5 850.00 лв. Депозит за участие 5 567.00 лв. 

      53. Недвижим имот – жилище, представляващ, самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 87374.542.9.2.3, застроен с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.542.9 по КК на гр. Ямбол, с площ 41.75 кв.м., находящ се на ІІ етаж в жилищна сграда на ул. „Цар Самуил” № 43, гр. Ямбол, актуван с АОС – частна 1271 от 02.08.2006 г., при граници: на същия етаж самостоятелен обект с идентификатор 87374.542.9.2.2, под обекта самостоятелен обект с идентификатор 87374.542.9.2.1, над обекта – няма. Начална тръжна цена 12 700.00 лв., в т.ч. отстъпено право на строеж 5 000.00 лв. Депозит за участие 1 270.00 лв. 

54.Склад - самостоятелен обект,  идентификатор 87374.541.36.2.10 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и едно точка тридесет и шест точка две точка десет/  по КК на гр. Ямбол, представляващ част от партерен етаж на шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., с идентификатор 87374.541.36.2, построена с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.541.36 по кадастралната карта на града, идентичен с УПИ ХVІІІ-36, кв.91 по действащия ПРЗ на ЦГЧ на гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, с площ 37.00 /тридесет и седем/ кв. м., и 1.62 /едно цяло и шестдесет и два/ % идеални части от общите части на сградата, равно на 4.86 /четири цяло и осемдесет и шест/ кв.м., актуван с АОС 1616/ 21.07.2010 г., при граници:. над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.36.2.12, на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.36.2.9 и стълбищна клетка и под обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.36.2.17. Начална тръжна цена на имота 28 200.00 лв. без ДДС, в т.ч. 6 300.00 лв. –отстъпено право на строеж върху общински терен. Депозит за участие – 2 820.00 лв.

55.Склад - самостоятелен обект,  идентификатор 87374.541.36.2.9 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и едно точка тридесет и шест точка две точка девет/ по КК на гр. Ямбол, представляващ част от партерен етаж на шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., с идентификатор 87374.541.36.2, построена с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.541.36 по кадастралната карта на града, идентичен с УПИ ХVІІІ-36, кв.91 по действащия ПРЗ на ЦГЧ на гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, с площ 19.00 /деветнадесет/ кв.м., и 0.84 /нула цяло и осемдесет и четири/ % идеални части от общите части на сградата, равно на 2.52 /две цяло и петдесет и два/ кв.м., актуван с АОС 1615/ 21.07.2010 г., при граници:. над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.36.2.12, на същия етаж – самостоятелни обекти с идентификатори 87374.541.36.2.8 и 87374.36.2.10 и под обекта - самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.36.2.17. Начална тръжна цена на имота 14 500.00 лв. без ДДС, в т.ч. 3 220.00 лв. –отстъпено право на строеж върху общински терен. Депозит за участие – 1 450.00 лв.

56. Обект за обществено хранене - самостоятелен обект,  идентификатор 87374.541.36.2.17 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и едно точка тридесет и шест точка две точка седемнадесет/ по КК на гр. Ямбол,  представляващ подземен етаж на шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., с идентификатор 87374.541.36.2, построена с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.541.36 по кадастралната карта на града, идентичен с УПИ ХVІІІ-36, кв.91 по действащия ПРЗ на ЦГЧ на гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, с площ 233.00 /двеста тридесет и три/ кв.м. и 10.23 /десет цяло двадесет и три/ % идеални части от общите части на сградата, равно на 30.69 /тридесет цяло шестдесет и девет/ кв.м., актуван с АОС 1658/ 06.08.2010 г., при граници:. над обекта самостоятелни обекти с идентификатори 87374.541.36.2.4, 87374.541.36.2.2, 87374.541.36.2.1, 87374.541.36.2.8, 87374.541.36.2.9 и 87374.541.36.2.10. Начална тръжна цена на имота 121 700.00 лв. без ДДС, в т.ч. 44 827.00 лв. –отстъпено право на строеж върху общински терен. Депозит за участие – 12 170.00 лв.

57. Поземлен имот с идентификатор 87374.515.71 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІ за производствено - складова дейност, търговия и услуги в кв. 333А по регулационния план на гр. Ямбол.  Имота е с площ 12001 кв.м. и има следните граници: имот 87374.515.74, имот  87374.515.72, имот 87374.515.14, имот 87374.515.70. Актуван с АОС – частна № 1093 от 15.07.2004 г. Начална тръжна цена на имота 326 400.00 лв. без ДДС. Депозит за участие – 32 640.00.00 лв.

58. Поземлен имот с идентификатор 87374.515.72 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІІ за производствено - складова дейност, търговия и услуги в кв. 333А по регулационния план на гр. Ямбол.  Имота е с площ 10745 кв.м. и има следните граници: имот 87374.515.73, имот  87374.515.14, имот 87374.515.71, имот 87374.515.74. Актуван с АОС – частна № 1094 от 15.07.2004 г. Начална тръжна цена на имота 275 000.00 лв. без ДДС. Депозит за участие – 27 500.00 лв.

59. Поземлен имот с идентификатор 87374.515.73 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІV за производствено - складова дейност, търговия и услуги в кв. 333А по регулационния план на гр. Ямбол.  Имота е с площ 16213 кв.м. и има следните граници: имот 87374.515.20, имот  87374.515.22, имот 87374.515.14, имот 87374.515.72, имот 87374.515.74, имот 87374.515.16. Актуван с АОС – частна № 1095 от 15.07.2004 г. Начална тръжна цена на имота 389 100.00 лв. без ДДС. Депозит за участие – 38 910.00 лв.

          60. Поземлен имот с идентификатор 87374.515.81 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ завод за метални прахове в кв. 332 по регулационния план на гр. Ямбол.  Имота е с площ 25525.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.515.82, имот  87374.515.6, имот 87374.515.44, имот 87374.515.50, имот 87374.515.49, имот 87374.515.8 , имот 87374.515.10 и имот 87374.515.32. Актуван с АОС – частна № 1597 от 16.03.2010 г. Начална тръжна цена на имота 613 800.00 лв. без ДДС. Депозит за участие – 61 380.00 лв.

         61. Поземлен имот с идентификатор 87374.515.70 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІ за производствено - складова дейност, търговия и услуги в кв. 333А по регулационния план на гр. Ямбол.  Имота е с площ 29454 кв.м. и има следните граници: имот 87374.515.29, имот  87374.515.74, имот 87374.515.71, имот 87374.515.14, имот 87374.515.13. Актуван с АОС – частна № 1092 от 15.07.2004 г. Начална тръжна цена на имота 857 100.00 лв. без ДДС. Депозит за участие – 85 710.00 лв.

         62. Поземлен имот с идентификатор 87374.515.14 по кадастралната карта на гр. Ямбол. Имота е с площ 109 386.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.515.22, имот  87374.515.35, имот 87374.515.85, имот 87374.515.13, имот 87374.515.70, имот 87374.515.71, имот  87374.515.72, имот 87374.515.73. Актуван с АОС – частна № 1408 от 01.06.2007 г. Начална тръжна цена на имота 1 531 400.00 лв. без ДДС. Депозит за участие – 153 140.00 лв.

         63. Поземлен имот с идентификатор 87374.515.79 по кадастралната карта на гр. Ямбол. Имота е с площ 156 805.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.515.33, имот  87374.41.334, имот 87374.515.35, имот 87374.515.85, имот 87374.515.22, имот 87374.515.78. Актуван с АОС – частна № 1409 от 01.06.2007 г. Начална тръжна цена на имота 1 725 000.00 лв. без ДДС. Депозит за участие – 172 500.00 лв.

64. Поземлен имот с идентификатор 87374.544.35 по кадастралната карта на гр. Ямбол,  идентичен с УПИ І в кв.1 по плана за регулация на кв.”Зорница”, град Ямбол, отреден за „Комплексно обществено обслужване”, актуван с АОС № 1196/13.06.2005 г., с площ 1 105 кв.м. при граници: имот 87374.544.8, имот 87374.544.2 и имот 87374.544.3. Начална тръжна цена на имота 112 400 лв, без ДДС.  Депозит за участие – 11 240.00 лв.

65. Поземлен имот с идентификатор 87374.544.37 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V в кв.1 по плана за регулация на кв.”Зорница”,град Ямбол, отреден за „Комплексно обществено обслужване”, актуван с АОС № 1198/13.06.2005 г., с площ  493 кв.м. при граници: имот 87374.544.36, имот 87374.544.49 , имот 87374.544.38, имот 87374.544.13 и имот 87374.544.30 . Начална тръжна цена на имота  50 000 лв, без ДДС. Депозит за участие 5 000 лв.

66. Втори етаж от двуетажна сграда – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.530.258.3.3, с предназначение за жилище, със застроена площ 72.14 кв.м. актуван с АОС  – частна № 843 от  07.04.2003 г., при граници под обекта – самостоятелен обект с идентификатор 87374.530.258.3.1 и идентификатор 87374.530.3.2, над обекта – няма, заедно с мазе, с площ от 24.74 кв.м, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на ул. „Янко Сакъзов” № 39, ет.2 и представляващ апартамент 3, застроен с отстъпено право на строеж върху ПИ с идентификатор 87374.530.258 по КК на града. Начална тръжна цена на имота 46 240 лв, без ДДС.  Депозит за участие – 4 624 лв.

            67. Самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 87374.537.171.1.2  и идентификатор 87374.537.171.1.3, находящи се на ул. „Каранова” № 3, представляващи І етаж, със ЗП 235.00 кв.м. и втори етаж със ЗП 235.00 кв.м., включващи офис помещения, със съответните идеални части от общите части и право на строеж върху ПИ 87374.537.171 по КК на гр. Ямбол, актувани с АОС 4/24.06.1997 г. Начална тръжна цена на имота  219 088.02 лв.  Депозит за участие 21 909 лв.

68. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.171.1.1, находящ се на ул. „Каранова” № 3, гр. Ямбол, представляващ партерен етаж със ЗП 270 кв.м. и сутерен със ЗП 270 кв.м., със съответните идеални части от общите части и право на строеж върху ПИ 87374.537.171 по КК на гр. Ямбол, актуван с АОС 4/24.06.1997 г. Начална тръжна цена на имота 218 300 лв. Депозит за участие 21 830 лв.

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС – Ямбол определя общинските жилища по брой и предназначение, както следва:

            1.1. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди по  Приложение № 1.

        1.2. Жилища за продажба  по  Приложение № 2А.

        1.3. Жилища за обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди по Приложение № 2Б.

        1.4. Ведомствени жилища по  Приложение № 3.

        1.5. Резервни жилища  по  Приложение  № 4.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху имоти общинска собственост (СМБ) на ОСК „Тунджа” Ямбол.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

                        1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.11, ал.2 от ЗОС, чл.31, ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорт и чл. 15, ал.2, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, предоставя  на ОСК „Тунджа” - Ямбол безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години, считано от 01.12.2011г. , върху следните имоти :

                        А/. Спортна зала „Диана” – публична общинска собственост, с площ 3 152 кв.м, находяща се в Градски парк, гр.Ямбол, с  АОС №53/16.03.1999г.

                        Б/. Градски стадион – публична общинска собственост, с площ 34 000 кв.м с АОС № 599/21.05.2002г.

                        В/. Спортен комплекс „Георги Дражев” – публична общинска собственост, с площ 4 410 кв.м, с АОС № 600/21.05.2002г.

                        2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 от ЗОС и чл.18 от Закона за физическото възпитание и спорт, предоставя  на ОСК „Тунджа” - Ямбол безвъзмездно право на ползване върху имот Шахклуб – частна общинска собственост, с площ 78.20 кв.м., находящ се на ул.”Жорж Папазов” № 11, гр.Ямбол, актуван с АОС 217/19.04.2001г. за срок от 5 години , считано от 01.12.2011г.