РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 18 СЕПТЕМВРИ 2013г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно проектобюджет на Община Ямбол за 2014г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2015 и 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Информация относно текущото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за първото шестмесечие на 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

4.      Предложение относно изразяване на мотивирано становище по искане за опрощаване на задължения от Кольо Дончев Даскалов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

5.      Предложение относно предоставяне на общинско жилище на доброволци по проект „Подай ръка - подари усмивка!" по заявление от СНЦ „Клуб европейски инициативи – ИДЕА”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински ПИ 87374.537.190 по КК на град Ямбол, ул. "Парчевич" № 4,  по заявление от Христо и Ирина Христови.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ 878374.543.421 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно продажба чрез публичен търг на имот – ЧОС, находящ се на ул. „Ямболска стачка” № 8, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.557.166 по КК на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно продължаване срока на договор за наем с Мехмед Юсеинов Алиев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно продължаване срока на договор за наем със Смаил Алиев Халилов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно продължаване срока на договор за наем със Соня Аршавир Ховнанян.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно продължаване срока на договор за наем с ЕТ "Сърдечност Дяков" – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Доклад относно одобряване на ПУП - ПП на трасе за ел. кабел НН 1кV от съществуващ КРШ до ПИ 87374.5 по КК на град Ямбол, м. Дюзлюка.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Доклад относно одобряване на проекти за ПУП – ПП за трасе на подземна кабелна линия 20 кV от подстанция „Кабиле” до нов БКТП в м. „Маслака”, както и трасе на водопровод и водопроводно отклонение от довеждащ водопровод за с. Кукорево до ПИ в м. „Маслака”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП  - ПЗ за УПИ VІ „за КОО” и V „за КОО”, кв.14а по плана на гр. Ямбол – ж.к. „Диана”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно разрешаване изработването на проект за изменение  на действащия ПУП - ПР на част от квартали 146, 165 и 166 по плана гр. Ямбол -  Промишлена зона и терени в регулацията, източно от квартал 166 по трасето на Път II - 53 Ямбол – Средец.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за част от УПИ III - "За спортен комплекс и трафопост", кв. 26 по плана на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ извън границите на урбанизираните територии с идн. 87374.73.747 и одобряване на задание за ПУП по заявление от Нецо Златанов, „ЗЛАТЕКС” ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР на кв. 22А от плана на гр. Ямбол – ж.к. Хале: УПИ I - "За отдих, спорт и озеленяване".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за УПИ ІV "За производствена дейност, складова база, търговия и фотоелектрична централа" и УПИ V "Диана плод" ООД, кв.166 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.  Предложение относно попълване и промяна в състава на ПК при ОбС.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

23.  Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в НУ "Св. св. Кирил и Методий".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

24.  Предложение относно приемане на начален счетоводен баланс и доклад към него на търговските дружествата със сто процента общинско участие, обявени в ликвидация: „Дезинфекционна станция" ЕООД, „Комуналуниверс" ЕООД, „Обреден комплекс" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

25.  Предложение относно  удължаване срока на ликвидацията на „Дезинфекционна станция” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно проектобюджет на Община Ямбол за 2014г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2015 и 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.83, ал.2 и § 122 от ПЗР на Закона за публичните финанси приема проектобюджета на Община Ямбол за 2014 година и актуализираните бюджетни прогнози за 2015 и 2016 година и приложения № 1, №  6б, № 6в, № 6г № 8.

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Информация относно текущото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за първото шестмесечие на 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и чл.39, ал.1 от Наредбата на ОбС по чл.9а от ЗОБ, и чл. 8, ал. 4 от  Наредбата за командировките в страната:

            1. Приема Информацията за текущото изпълнение на бюджета на Общината за първото шестмесечие на 2013г.

            2. Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на община Ямбол за първото шестмесечие на 2013г. в размер на 61.61 лева в чужбина и 1971.32 лева в страната.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на спешна помощ по здравословни проблеми и т. 19.2 от решение по т.4 от дневния ред на ХІХ заседание, проведено на 15.02. 2013г.:

            1. Отпуска еднократна финансова помощ на Шукрие Шабанова Алиева от гр. Ямбол, живуща на ул.  „Кожух планина” № 12 в размер на 100 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            2. Отпуска еднократна финансова помощ на Мехмед Алиев Шабанов от гр. Ямбол, живущ в ул. „Тимок” № 74 в размер на 60 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            3. Отпуска еднократна финансова помощ на Руска Георгиева Станчева от гр. Ямбол, живуща в ул. „Граф Игнатиев” бл.68, вх. В, ет.5, ап. 63 в размер на 50 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно изразяване на мотивирано становище по искане за опрощаване на задължения от Кольо Дончев Даскалов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Предлага на Президента на Република България да не опрости задължението към ДФ „Земеделие”, формирано от предоставена целева финансова линия, включваща субсидия – картофи за засаждане и семепроизводство, реколта 2001г., ведно с  лихви към тях на Кольо Дончев Даскалов от гр. Ямбол, ул. „Стефан Караджа” № 27.

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно предоставяне на общинско жилище на доброволци по проект „Подай ръка - подари усмивка!" по заявление от СНЦ „Клуб европейски инициативи – ИДЕА”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21,  ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.39 от ЗОС, да се предостави възмездно право на ползване на общинско жилище /двустайно – кухня, спалня, хол/ находящо се на ул. „Димитър Благоев”  № 20, вх. В, ет.9, ап.78 на СНЦ  „Клуб Европейски инициативи – ИДЕА”, гр. Ямбол за нуждите на доброволците по ПРОЕКТ „Подай ръка – подари усмивка!” под №BG13/A2/398/R2 YouthLink номер BG – 21 – 54 – 2013 – R2, финансиран от Национален Център „Европейски младежки програми и инициативи” за срок от 1 година, с месечен наем в размер на 59.90 /петдесет и девет лева и деветдесет стотинки/.

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински ПИ 87374.537.190 по КК на град Ямбол, ул. "Парчевич" № 4,  по заявление от Христо и Ирина Христови.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на Поземлен имот с идентификатор 87374.537.190 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка сто и деветдесет / по кадастралната карта на гр. Ямбол , с площ 220.00 /двеста и двадесет/ кв.м., идентичен с УПИ VІІ за ОДО, кв. 9 по плана за регулация на гр. Ямбол, Централна градска част, одобрен с решение по т.1 от ХLVІІІ сесия на ОбС Ямбол, проведена на 03.10.2007 г. в размер на 31 800 (тридесет и една хиляди и осемстотин) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на  Ирина Станева Христова и Христо Енев Христов с постоянен адрес гр. Ямбол ул. ”Жельо войвода” № 8.

            Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол , на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ 878374.543.421 по КК на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Мраморно море” № 54, по заявление от Станка Христова Станчева.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен Поземлен имот с идентификатор 87374.543.421 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и три точка четиристотин двадесет и едно) по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 368 /триста шестдесет и осем/ кв.м., идентичен с УПИ ХІV /римско четиринадесет/  в кв. 27  /сто и шест/, по плана на град Ямбол, находящ се на ул. „Мраморно море” № 54 в размер на 24 200 (двадесет и четири хиляди и двеста) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Станка Христова Станчева. 

            Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно продажба чрез публичен търг на имот – ЧОС, находящ се на ул. „Ямболска стачка” № 8, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35,ал.1, чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ямбол, продава чрез търг поземлен имот с идентификатор 87374.523.392 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и три точка триста деветдесет и две/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 129 /сто двадесет и девет/ кв.м., представляващ част от УПИ IV- 665,666 / римско четири, арабско шестстотин шестдесет и пет и шестстотин шестдесет и шест/ в кв. 59 /петдесет и девет/ по ЗРП за I жилищен район на град Ямбол, одобрен със заповед I-А-630 от 02.08.1994г., актуван с АОС 1797 от 23.07.2013г., при граници: имот 87374.523.375, имот 87374.523.376, имот 87374.523.391, имот 87374.523.398, имот 87374.523.393.

            Начална тръжна цена на имота 7 740.00 /седем хиляди седемстотин и четиридесет/ лв. без ДДС.

            Депозит за участие 774.00 лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.557.166 по КК на град Ямбол, ул. „Оборище” № 14.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността между Община Ямбол в ПИ 87374.557.166, по кадастралната карта на гр. Ямбол,  като на  Митко Пенев Желязков и Марийка Йорданова Желязкова се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост  17/183 /седемнадесет от сто осемдесет и три/ и.ч. от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.557.166 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин петдесет и седем точка сто шестдесет и шест) по кадастралната карта на гр. Ямбол, ул.”Оборище” № 14, целият  с площ 183 /сто осемдесет и три/ кв.м., идентичен с пл. № 5748 /пет хиляди седемстотин четиридесет и осем / в кв.72 /седемдесет и две /, представляващ част от УПИ V /пет/ по регулационния план на град Ямбол - Каргон, отреден за "кооперативно – жилищно строителство”, при граници на имота ПИ 87374.557.183, ПИ 87374.557.167 , ПИ  87374.557.164 и ПИ 87374.557.165 по КК на града, актуван с АОС 1476 от 18.07.2008 г., за сумата от 402 (четиристотин и два) лв. без ДДС.

            Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол , на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на договор за наем с Мехмед Юсеинов Алиев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на Договор № 3244/31.07.2007 г. и Анекс към него с № 1022/31.08.2010 г., за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект – Помещение за обущарски услуги, представляващ част от имот – частна общинска собственост находящ се на ул. „Александър Стамболийски” № 1 /бивша Минерална баня/, гр. Ямбол, с обща площ 9.00 кв. м., до започване на дейности по реконструкция на обект „Минерална баня”, но не повече от 4 /четири/ години, считано от 01.08.2013 г.

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на договор за наем със Смаил Алиев Халилов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОбС – Ямбол продължава срока на действие на Договор № 3243/31.07.2007г., Анекс №1017/31.08.2010г., със Смаил Алиев Халилов, ул. „Тимок” №38, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект – Помещение на І етаж за бръснаро – фризьорски услуги, представляващо част от недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 262/20.07.2001г., находящ се на ул. „Александър Стамболийски” № 1, гр. Ямбол, с идентификатор № 87374.536.42.1, с обща площ 8 кв. м., до започване на дейности по реконструкция на обект „Минерална баня”, но не повече от 4 /четири/ години, считано от 01.08.2013г.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на договор за наем със Соня Аршавир Ховнанян.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на Договор № 3251/12.09.2007 г. и Анекс № 1018/31.08.2010 г. за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект – Помещение за образователни дейности /музикално педагогически услуги представляващ част от имот – частна общинска собственост, с идентификатор № 87374.535.29.3.92 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и пет точка двадесет и девет точка три точка деветдесет и две/, актуван с АОС № 1777/13.03.2013 г., находящ се на ул. „Цар Иван Александър” № 7, гр. Ямбол, с обща площ 36.00 кв. м., със 4 /четири/ години, считано от 31.08.2013 г.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на договор за наем с ЕТ "Сърдечност Дяков" – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на Договор № 3250/04.09.2007 г. и Анекс към него с № 1019/31.08.2010 г. за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект – Помещение за производствена дейност, представляващ част от имот – частна общинска собственост, с идентификатор № 87374.553.300 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин петдесет и три точка триста/, актуван с АОС № 1407/01.06.2007 г., находящ се на ул. „Клокотница” № 83, гр. Ямбол, с обща площ 373.00 кв. м., в т. ч. за производствена дейност 295.50 кв. м. и 76.00 кв. м. за складово помещение, до продажба на имота, но не повече от 4 /четири/ години, считано от 01.09.2013 г.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Доклад относно одобряване на ПУП - ПП на трасе за ел. кабел НН 1кV от съществуващ КРШ до ПИ 87374.37.5 по КК на град Ямбол, м. Дюзлюка.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията и във връзка със Заповед № ТУ 02/0067 от 13.10.2011г. на Кмета на Община Ямбол, протокол № 6/09.05.2013 г. на Експертен съвет по устройство на територията – Ямбол и Решение КЗЗ-04/01 март 2012 г. по т. І.73 на Комисия за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните, Общински съвет гр. Ямбол одобрява  ПУП - Парцеларен план на „Трасе на ел. кабел НН  1 кV от съществуващ КРШ до ПИ 87374.37.5 по КК на гр. Ямбол”, местност „Дюзлюка”.

            Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Доклад относно одобряване на проекти за ПУП – ПП за трасе на подземна кабелна линия 20 кV от подстанция „Кабиле” до нов БКТП в м. „Маслака”, както и трасе на водопровод и водопроводно отклонение от довеждащ водопровод за с. Кукорево до ПИ в м. „Маслака”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), общински съвет Ямбол одобрява изработените проекти за:

1. Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на подземна кабелна линия 20 кV, започващо от нов СРС ВЛ СН извод „Люпилня”, подстанция „Кабиле”, преминаващо през поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.26.80 и достигащо до нов БКТП в ПИ с идентификатор 87374.26.17 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака”;

2. Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на водопровод и водопроводно отклонение, започващо от съществуващ довеждащ водопровод за с. Кукорево, находящ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.25.829, преминаващо през поземлени имоти с идентификатор 87374.25.256, 87374.26.180, 87374.26.80 и достигащо до поземлен имот с идентификатор   87374.26.17 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака”.

ПУП – ПП са изработени за захранване на обект: „за търговия и автоуслуги” в ПИ с идентификатор 87374.26.17 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака”.

Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – Ямбол по реда на чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез общински съвет Ямбол.

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП  - ПЗ за УПИ VІ „за КОО” и V „за КОО”, кв.14а по плана на гр. Ямбол – ж.к. „Диана”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за урегулирани поземлени имоти VІ „за КОО” и V „за КОО”, кв. 14а по плана на гр. Ямбол - жк „Диана” и указва на кмета да предприеме действия, свързани с разрешаване изработването съгласно чл. 135 от ЗУТ и с одобряването съгласно чл. 129, ал. 2 на ЗУТ на проекта за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за урегулирани поземлени имоти VІ „за КОО” и V „за КОО”, кв. 14а по плана на гр. Ямбол - жк „Диана”.

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешаване изработването на проект за изменение  на действащия ПУП - ПР на част от квартали 146, 165 и 166 по плана гр. Ямбол -  Промишлена зона и терени в регулацията, източно от квартал 166 по трасето на Път II - 53 Ямбол – Средец.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с  чл. 134, ал. 1, т. 2  от ЗУТ,  Общинският съвет Ямбол разрешава изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация на част от квартали 146, 165 и 166 по плана на  град Ямбол –  Промишлена зона и терени в регулацията, източно от квартал 166 по трасето на Път ІІ-53 „Ямбол – Средец.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за част от УПИ III - "За спортен комплекс и трафопост", кв. 26 по плана на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за част от УПИ ІІІ „За спортен комплекс и трафопост”, кв.26  по плана на гр. Ямбол - кв. „Каргон”, касаеща ПИ 87374.549.390, ПИ 87374.549.101 и ПИ 87374.549.99. Указва на кмета да предприеме действия, свързани с разрешаване изработването съгласно чл. 135 от ЗУТ и с одобряването съгласно чл. 129, ал. 2 на ЗУТ на гореописания проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ извън границите на урбанизираните територии с идн. 87374.73.747 и одобряване на задание за ПУП по заявление от Нецо Златанов, „ЗЛАТЕКС” ООД.

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

            РЕШИ:

 

            1.  На основание чл. 124а, ал. 1  и ал. 5 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ямбол дава на „ЗЛАТЕКС” ООД разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.73.747 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в местност „Старото летище” във връзка с промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия и отреждането й за „база за съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника”.

            2. На основание чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 7 и чл. 125 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.73.747 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Старото летище” като начина на урегулиране на поземления имот да се извърши съгласно правилата на чл.16 от ЗУТ.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР на кв. 22А от плана на гр. Ямбол – ж.к. Хале: УПИ I - "За отдих, спорт и озеленяване".

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация – /ПР/ за УПИ І, кв. 22 А по плана на гр. Ямбол – жк ”Хале” и указва на кмета да предприеме действия, свързани с разрешаване изработването съгласно чл. 135 от ЗУТ и с одобряването съгласно чл. 129, ал. 2 на ЗУТ на проекта за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация – /ПР/ за УПИ І, кв. 22 А по плана на гр. Ямбол – жк ”Хале”. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за УПИ ІV "За производствена дейност, складова база, търговия и фотоелектрична централа" и УПИ V "Диана плод" ООД, кв.166 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за урегулирани поземлени имоти УПИ ІV „за производствена дейност, складова база, търговия и фотоелектрична централа” и УПИ V „Диана плод”ООД , кв. 166 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона като урегулирането на новопроектираната тупична улица между новопроектирани УПИ V, VІ и ІV стане при условията на чл. 81, ал. 4 от ЗУТ.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно попълване и промяна в състава на ПК при ОбС.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21 ал.1 т.1 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 23 във връзка с чл. 22 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация:

            1. Избира за член и за заместник-председател в състава на ПК по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Русин Димитров Ребров.

            2. Избира за председател на ПК по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси д-р Юлиян Михайлов Папашимов.

3. Избира за член в състава на ПК „Здравеопазване и социални дейности” Кирил Димитров Драгов.

4. Избира за председател на ПК „Здравеопазване и социални дейности” д-р Антоанета Славчева Антонова  и за заместник – председател д-р Юлиян Михайлов Папашимов.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в НУ "Св. св. Кирил и Методий".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост, предоставя безвъзмездно за управление на общинско училище НУ „Св. Св. Кирил и Методий", преместваемо съоръжение - павилион за доставка на закуски и топъл обяд, монтиран с разрешение за поставяне № I - 11065/05.07.2013 г. на Община Ямбол, находящ се на ул. „Търговска" № 27, гр. Ямбол, с обща площ 24.5 кв. м.

            2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ямбол, да се отдаде под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване помещение - търговски обект, с обща площ 24.5 кв. м., намиращо се в имот публична общинска собственост - НУ „Св. Св. Кирил и Методий", на ул. „Търговска" № 27,  гр. Ямбол, актуван с АОС № 82/26.07.1999 г., за осъществяване доставка на закуски и топъл обяд, при следните условия:

            1. Начална тръжна месечна наемна цена - 151.17 лв., без ДДС /определена по т.12 от Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС - Ямбол/.

            2. Предмет на дейност - продажба на закуски.

            3. Срок на отдаване - 5 години.

            4. Депозит - 907.02 лв.

            5. Запазване предмета на дейност.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на начален счетоводен баланс и доклад към него на търговските дружествата със сто процента общинско участие, обявени в ликвидация: „Дезинфекционна станция" ЕООД, „Комуналуниверс" ЕООД, „Обреден комплекс" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.270, ал. 1 и ал.2 от ТЗ и при мотиви, подробно изложени в докладната записка приема:

1. Начален ликвидационен баланс и доклад към него на „Комуналуниверс" ЕООД (в ликвидация).

2. Начален ликвидационен баланс и доклад към него на „Обреден комплекс" ЕООД (в ликвидация).

3.  Начален  ликвидационен баланс и доклад към него на „Дезинфекционна станция" ЕООД (в ликвидация).

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно  удължаване срока на ликвидацията на „Дезинфекционна станция” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 266, ал. 2 от Търговския закон, чл. 9, ал. 1, т, 14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, във връзка с чл. 14 от договор с рег. № ДГ/10-00009 от 19.06.2013г. за възлагане на ликвидацията на „Дезинфекционна станция" ЕООД гр. Ямбол продължава срока за завършване на ликвидация на „Дезинфекционна станция" ЕООД гр. Ямбол с 6 /шест/ месеца, до 22 януари 2014г., като упълномощава кмета да сключи допълнително писмено споразумение с ликвидатора за продължаване срока на ликвидационната процедура.