РЕШЕНИЯ

 

НА ТРЕТАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНА НА 30 НОЕМВРИ  2011г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ І - за "Ямболен" АД, УПИ V - "Севина" ЕООД, УПИ VІІІ - за „производствено - складова дейност, търговия и услуги и ІХ - за "спортен комплекс" в кв. 333 по плана на гр. Ямбол, Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ в кв. Каргон по заявление от Митка Димова и Цонка Костова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Доклад относно одобряване проект за изменение на действащ ПУП – ПРЗ на УПИ І - 291 и УПИ І - 25074 по плана на гр. Ямбол - м. "Чаргански път".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.       Доклад относно одобряване на ПУП - ПП ел.кабел от БКТП в ПИ 87374.32.100 до ПИ 87374.31.22 по КК на град Ямбол, м. "Смокините".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публични търгове за отдаване на части от имот – ПОС на ОУ „П. Р. Славейков’.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на общински обект - Комплекс за отдих и спорт в ж. к. „Хале”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно отдаване под наем чрез търг на част от имот - ПОС, кафе сладкарница.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно определяне пазарна оценка на право на строеж по искане на Петър Василев Петров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно определяне пазарна оценка на право на надстрояване по искане на ЕТ "АСИ - Нела Митева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне пазарна оценка на допълнително право на строеж по искане на Иван Стоянов Иванов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно определяне на оценка на допълнително право на строеж по искане на Атанас Христов Христов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно определяне на оценка на допълнително право на строеж по искане на Надежда Ангелова Крушкова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Галакси - Галин Христов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно продължаване срок на действие на договор за наем на ЕТ „Антонин - 51 - Антоний Хлебаров”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно предоставяне на имот - ЧОС за нуждите на ОД на МВР Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение от кмета на общината относно предоставяне безвъзмездно имот ЧОС на ул. „Търговска” № 164, ет. 3 на Регионалната дирекция по горите – Сливен.

 ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение от кмета на общината относно предоставяне право на ползване на част от имот - ЧОС на сдружение „Ловно рибарско дружество “Диана”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление имот ПОС, ул. "Марко Бехар" 2 на АСП, ДСП Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно актуализация на базисни и месечни наемни цени по сключени договори за наем за отдадени имоти или части от тях - ОС и Приложение № 1 към НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно продажба на общински имоти по закона за общинската собственост. (м.Дюзлюка)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в имоти, находящи се на ул. „Търговска”, гр. Ямбол по молба от Христо Стоев Захариев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.  Предложение относно прекратяване на съсобственост върху самостоятелен обект с идн. № 87374.537.66.6.1, чрез замяна със самостоятелен обект с идн. № 87374.537.66.6.3, ведно с тавански етаж, находящи се на ул. "Каранова" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

23.  Предложение относно приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

24.  Предложение относно план за действие 2010 – 2020г. на Община Ямбол за енергия от ВЕИ, ЕЕ и устойчив транспорт.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

25.  Предложение относно приемане на Стратегия и маркетингова програма за културен туризъм в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

26.  Предложение относно изпълнение на проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

27.  Предложение относно изпълнение на проект "Комплексни мерки за предотвратяване на наводненията в община Ямбол" - упълномощаване кмета да издаде запис на заповед в полза на МРРБ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

28.  Предложение относно разходи за изпълнение на проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол" по ОПРР.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

29.  Предложение относно удължаване срока на дълг към фонд ФЛАГ по проект за Комплексен център за социални услуги.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

30.  Предложение относно проектобюджет на „Музей на бойната слава”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

31.  Предложение относно промяна бюджета на Община Ямбол за 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

32.  Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

33.  Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на председателя на ОбС Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

34.  Предложение относно проектно предложение по ОП ОС 2007 - 2013 (депо).

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

35.  Предложение относно определяне на представител на ОбС Ямбол в Областен съвет за развитие.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

           

           

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ І - за "Ямболен" АД, УПИ V - "Севина" ЕООД, УПИ VІІІ - за „производствено - складова дейност, търговия и услуги и ІХ - за "спортен комплекс" в кв. 333 по плана на гр. Ямбол, Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, допуска и дава съгласието си за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ І-за „Ямболен” АД, УПИ V-„Севина”ЕООД, УПИ VІІІ-за „производствено-складова дейност, търговия и услуги” и ІХ-за „спортен комплекс” в кв. 333 по действащия план на гр. Ямбол – промишлена зона.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ в кв. Каргон по заявление от Митка Димова и Цонка Костова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ с обхват УПИ І-5461, УПИ ХІІІ-5461, УПИ ХV-5461 и УПИ ХVІ-5461, кв. 119 по плана на гр. Ямбол – кв. „Каргон”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Доклад относно одобряване проект за изменение на действащ ПУП – ПРЗ на УПИ І - 291 и УПИ І - 25074 по плана на гр. Ямбол - м. "Чаргански път".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Във връзка със заповед № ТУ02/0055/30.08.2011 г.  на кмета на община Ямбол, становище на гл. архитект на община Ямбол № 33/30.08.2011 г., протокол № 16/29.09.2011 г. на ОЕСУТ и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Общински съвет град Ямбол одобрява изработеният проект за изменение на действащия подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ І-291 и УПИ І-25074 по плана гр. Ямбол – м. „Чаргански път”, състоящо се в обединяване на двата урегулирани поземлени имоти в един урегулиран поземлен имот /УПИ/, а именно УПИ І-25074,25291 с конкретно предназначение „за център за продажба на автомобили, автосервиз, автомивка и цех за рециклиране на стартери и алтернатори” с определени ограничителни линии и предвидени показатели за застрояване:

-         устройствена зона – Пп;

-         етажност /Н/ – до 10 м;

-         плътност на застрояване /П застр./ - до 80 %;

-         интензивност на застрояване /К инт./ - до 1.2;

-         озеленяване - /П озел./ - мин. 20 %;

-         начин на застрояване – свободно.

            Изменението е нанесено в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба на приложения към настоящата заповед проект.

            Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30 – дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

           

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Доклад относно одобряване на ПУП - ПП ел.кабел от БКТП в ПИ 87374.32.100 до ПИ 87374.31.22 по КК на град Ямбол, м. "Смокините".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Във връзка със заповед № ТУ 02/0005/09.02.2011г. на Кмета на Община Ямбол, протокол № 13 от 11.18.2011г на Експертен съвет по устройство на територията при Община Ямбол, решение КЗЗ-4/18.07.2011г на Комисията по чл. 17, ал. 1, т.1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция „Земеделие”- Ямбол и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Общински съвет гр. Ямбол  одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план на трасе на ел. кабел 1 кV от съществуващ  Бетонен комплексен трансформаторен пост /БКТП/ в поземлен имот с идентификатор 87374.32.100 до поземлен имот 87374.31.22 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Смокините”.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публични търгове за отдаване на части от имот – ПОС на ОУ „П. Р. Славейков’.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ямбол, да се отдадат под наем чрез провеждане на публични търгове  с тайно наддаване следните обекти, находящи се в имот публична общинска собственост – ОУ „П. Р. Славейков”, на ул.” Янко Сакъзов” №8, гр. Ямбол , актуван с АОС №183 /19.01.2000г. :

            І. Общински обект - бюфет за продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки, находящ се в сградата на учебното заведение, с обща площ 140 кв.м./ в т.ч. за търговска дейност 30 кв.м. и сервизни помещения 110 кв.м/,  при следните условия:

            1. Начална тръжна месечна наемна цена – 124.00 лв., без ДДС /определена по т.1 и т.49  от Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол/

            2. Предмет на дейност –  продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки;

            3. Срок на отдаване – 5 години;

            4. Депозит – 744.00 лв.;

            5. Запазване предмета на дейност.

            ІІ.Общински обект - помещение за спортно тренировъчна дейност, с обща площ 261.80 кв.м, находящ се в сградата на учебното заведение,  при следните условия:

            1. Начална тръжна месечна наемна цена – 84 .00 лв., без ДДС /определена по т.12, 43, 48 и 49  от Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол;

            2. Предмет на дейност –  спортно тренировъчна;

            3. Срок на отдаване – 5 години;

            4. Депозит – 504.00 лв.;

            5. Запазване предмета на дейност.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на общински обект - Комплекс за отдих и спорт в ж. к. „Хале”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.14 ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, отдава под наем чрез публичен търг с тайно наддаване Обект - Комплекс за отдих и спорт, с идентификатор 87374.546.46 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 11 933 кв.м., ведно с едноетажна сграда с идентификатор 87374.546.46.1 – ресторант с площ 183 кв.м., плувен басейн – 550 кв.м., паркинг – 960 кв.м., съблекални, помещение за филтри и летен бар, актуван с АОС 1686 от 07.04.2011 г., находящ се в ж.к.”Хале”, гр. Ямбол,   с начална тръжна цена определена по Приложение 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол,  за срок от 5 години.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно отдаване под наем чрез търг на част от имот - ПОС, кафе сладкарница.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.14 ал.1, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ, отдава под наем чрез публичен търг с тайно наддаване Обект - кафе-сладкарница без алкохол, с обща площ 22.90 кв.м., идентификатор 87374. 537.83.1.1 по кадастралната карта на гр. Ямбол, представляващ част от първи етаж от недвижим имот – публична общинска собственост , актуван с АОС 626/ 23.04.2001 г. находящ се на ул. "Г.С.Раковски" №1, идентификатор 87374.537.83.1 при граници от всички страни имот с идентификатор 87374.537.83,  с начална тръжна цена 96.40 лв. без ДДС за срок от 5 години.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно определяне пазарна оценка на право на строеж по искане на Петър Василев Петров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна оценка на право на надстрояване на Петър Василев Петров, ЕГН 5606249223, с местоживеене гр. Ямбол,  ж.к. „Златен рог” бл.8, вх.Д, ап.100 за 130.00 кв.м. върху общински ПИ 87374.560.24 по КК на гр. Ямбол, с площ 51 721 кв.м. за изграждане на тавански етаж, склад – надстройка на търговски обект с идентификатор 87374.560.24.51 по КК на града с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог 2” № 81,  построен в посочения общински поземлен имот в размер на 11 000.00 лв.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно определяне пазарна оценка на право на надстрояване по искане на ЕТ "АСИ - Нела Митева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна оценка на право на надстрояване на ЕТ „АСИ – Нела Митева”, ЕИК 128565070, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж.к.”Златен рог”, бл.13, вх.Б, ап.34, представляван от Нела Иванова Митева, ЕГН 6810139056 върху 49.26 кв.м. от общински ПИ 87374.560.24 по КК на гр. Ямбол, с площ 51 721 кв.м. за изграждане на тавански етаж, склад – надстройка на търговски обект, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.560.24.50.1 по КК на града с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог 2” № 80,  като част от сграда 87374.560.24.50 построена в посочения общински поземлен имот в размер на 4 200.00 лв.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне пазарна оценка на допълнително право на строеж по искане на Иван Стоянов Стоянов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) от Закона за общинската собственост определя пазарна оценка на допълнително право на строеж на Иван Стоянов Стоянов, ЕГН 8401266524, с местоживеене гр. Ямбол,  ул. „ Опълченска” бл.1, ет.1, ап.22 върху 2.16  кв.м. от общински ПИ 87374.540.180 по КК на гр. Ямбол, с площ 1 551  кв.м. за изграждане на външно стълбище към „ателие към апартамент”, с идентификатор 87374.540.180.1.22 по КК на града, с площ 60 кв.м,  като част от сграда 87374.540.180.1 по КК на града, построена в посочения общински поземлен имот в размер на 318.09 лв. без ДДС.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на оценка на допълнително право на строеж по искане на Атанас Христов Христов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38(2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на допълнително право на строеж на Атанас Христов Христов, ЕГН 7502019120, с местоживеене гр. Ямбол,  ул. „Мусала” № 11 върху 11.56 кв.м. от общински ПИ 87374.537.55 по КК на гр. Ямбол, с площ 6364 кв.м. за изграждане на стълбище с площадка за външен вход и рампа за инвалидни колички по изискванията за достъпна среда за хора с увреждания по одобрен проект  „Преустройство на апартамент в офис” на ул. „Кабиле” № 36, вх.В, ет.1, ап.1, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.55.1.17 по КК на града, с площ 67.80 кв.м,  като част от сграда 87374.537.55.1,по КК на града, построена в посочения общински поземлен имот в размер на 1537.00 лв.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на оценка на допълнително право на строеж по искане на Надежда Ангелова Крушкова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38(2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на допълнително право на строеж на Надежда Ангелова Крушкова, ЕГН 8107209095, с местоживеене гр. Ямбол,  ж.к. „Граф Игнатиев”, бл.78, ет.13, ап 57 върху 39.56 кв.м. от общински ПИ 87374.548.68 по КК на гр. Ямбол, с площ 8 760 кв.м. във връзка с проект за преустройство и промяна предназначението на обект „Магазин за обувки, чанти, аксесоари и трикотаж” в „Магазин за промишлени стоки и офиси” – преработка по време на строителството, строящ се в  посочения общински поземлен имот в размер на 3 703.48 лв.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Галакси - Галин Христов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава със 7 (седем) години срока на действие на Договор № 3278/ 15.07.2008 г. с ЕТ „ГАЛАКСИ – Галин Христов” , ЕИК 838189342, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул.”Стоил войвода” № 36, представлявано от Галин Христов Господинов, за отдаден под наем обект – Кафе аперитив „Подлеза”, находящ се върху част от ул.”Г. С. Раковски” и пресичащ ул.”Преслав”, гр. Ямбол, с площ 103 кв.м, считано от 01.07.2011 г.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срок на действие на договор за наем на ЕТ „Антонин - 51 - Антоний Хлебаров”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  във връзка с чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава с 3 (три) години  срока на действие на Договор за наем № 3285/25.09.2008 г. с ЕТ” Антонин – 51 – Антоний Хлебаров”, представлявано от Антоний Христов Хлебаров , за отдаден под наем общински обект № 11 – помещение за търговска дейност с промишлени стоки, находящ се на Централен общински пазар, пл.”Георги Дражев”, гр. Ямбол, с  площ  87.00 кв.м. , считано от 25.09.2011 г.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на имот - ЧОС за нуждите на ОД на МВР Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост предоставя на РУ Ямбол на ОД на МВР Ямбол за временно и безвъзмездно управление нежилищен имот - изнесен офис, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.522.189.5.2 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 71.28 кв.м., актуван с АОС 1001/ 19.04.2004 г., при граници на същия етаж обект с идентификатор 87374.522.189.5.1, обект с идентификатор 87374.522.189.5.3 и над обекта с идентификатор 87374.522.189.5.5,  по КК на града, находящ се в ж.к. „Райна княгиня” бл.18, вх. А, ет.1, гр. Ямбол, за срок от 10 години, считано от 01.12.2011 г.

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение от кмета на общината относно предоставяне безвъзмездно имот ЧОС на ул. „Търговска” № 164, ет. 3 на Регионалната дирекция по горите – Сливен.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

             РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от  Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 3  от Закона за общинската собственост предоставя безвъзмездно за управление на Регионалната дирекция по горите – Сливен, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. «Орешак» № 15-А част, от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща помещение № 4, с площ 13.80 кв.м., находящо се  в недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 215/19.04.2001г., на ул.”Търговска” № 164, етаж трети, за срок от 5 години, считано от 01.09.2011г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение от кмета на общината относно предоставяне право на ползване на част от имот - ЧОС на сдружение „Ловно рибарско дружество “Диана”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.5 от ЗОС и чл.15а, ал.4 от ЗРА предоставя безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Ловно - рибарско дружество „Диана” , Булстат 128519361, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Николай Петрини” № 2, представлявано от Димитър Славов Керемидчиев, ЕГН 6002189105 върху част от недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОС (частна) № 156/17.10.2000 г. намиращ се в кв. 152, парцел VI по плана на Промишлена зона на гр. Ямбол, отреден за Младежки парк, а именно „Гребен канал” - ПИ 87374.519.20, ПИ 87374.519.13 и ПИ 87374.15.92 по КК на гр. Ямбол за спортно-риболовна дейност до подписване на договор с инвеститор или до утвърждаване на проект за статут на дейност върху прилежащия терен около частта от имота, но не повече от 3 години.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление имот ПОС, ул. "Марко Бехар" 2 на АСП, ДСП Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, предоставя безвъзмездно за управление на Агенция за социално подпомагане, Булстат 121015056, със седалище и адрес на управление гр. София 1051, ул „Триадица” №2, представлявана от Ивайло Иванов – изпълнителен директор за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” Ямбол  част от имот публична общинска собственост, сграда с идентификатор 87374.542.138.1 по кадастралната карта на град Ямбол, с площ 419.00 кв.м., актуван с АОС 294 от 24.07.2001 г. находящ се на ул. „Марко Бехар” № 2 , а именно първи етаж от сградата за срок до 31.12.2018 г. включително.

 

            2. Предназначението на помещенията, в които се помещава Дирекция „Социално подпомагане” Ямбол, обект на интервенции по проекта, с който дирекцията е кандидатствала по Оперативна програма ”Регионално развитие 2007-2013г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-03/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, няма да бъде променяно за период по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта или най-малко до 31.12.2018 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно актуализация на базисни и месечни наемни цени по сключени договори за наем за отдадени имоти или части от тях - ОС и Приложение № 1 към НРПУРОИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.68, ал.3 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, месечните наемни цени по сключените с община Ямбол договори за наем, за отдадени под наем нежилищни имоти или части от тях – общинска собственост, да се актуализират за 2010 г. с 4.5 %, считано от 01.12.2011 г.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.8 от ЗОС определя базисни месечни наемни цени за отдаване под наем на имоти или части от тях – общинска собственост, съгласно Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол, считано от 01.12.2011 г.

 

           

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по закона за общинската собственост. (м.Дюзлюка)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

            І.  На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2011 г. прави следното допълнение

В Раздел ІV „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата” подраздел 

Общински терени в регулация и земя общинска собственост, които Община Ямбол има намерение да продаде се допълва

ПИ с кадастрален №

Площ

Местонахождение

87374.37.30

498.00

Местност „Дюзлюка” землище на гр. Ямбол

    

            ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1, чл.42, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публичен търг Поземлен имот - земеделска земя с идентификатор 87374.87374.37.30, по КК на град Ямбол, с площ 498.00 кв.м., актуван с АОС 94 от 29.12.1999 г., с начин на трайно ползване - друг вид нива, при граници: имот 87374.37.437, имот  87374.37.438, имот 87374.37.31 и имот 87374.37.221. Начална тръжна цена на имота 1028.00 лв,. Депозит за участие 103.00 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в имоти, находящи се на ул. „Търговска”, гр. Ямбол по молба от Христо Стоев Захариев.

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

            1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост прави следното допълнение в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ямбол през 2011 г., приета с Решение по точка шестнадесета на четиридесет и четвърто заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 25.02.2011 г.:

В раздел ІV. Конкретни действия по управление и разпореждане с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата, в таблица: Общински терени в регулация и земя общинска собственост, които Община Ямбол има намерение да продаде, създава нова т.105 със следното съдържание:

 

105

50.25/166 и. ч. от ПИ 87374.537.177

166

1492

15.08.2008 г.

Ул. „Търговска” № 9

 

            и нова таблица: Терени в регулация и земя, които Община Ямбол има намерение да закупи:

 

        Местонахождение                                                              площ кв.м.

1.

50.79/90 и.ч. от ПИ №87374.537.165,

находящ се на ул. „Търговска” № 7                                                  50.79                             

 

            2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.33 от Закона за собствеността, продава на Христо Стоев Захариев 50.25 м2 от Поземлен имот с идентификатор 87374.537.177 по кадастралната карта на гр. Ямбол, част от  УПИ VІІІ – 165, кв.79 по ЗРП за ЦГЧ на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Търговска” № 9, целият с площ 166 м2, актуван с АОС  – частна № 1492 от 15.08.2008 г., при граници: 87374.537.167; 87374.537.157; 87374.537.164; 87374.537.165, след което разпореждане, същия става собственик на УПИ VІІІ – 165, кв.79 по ЗРП за ЦГЧ на гр. Ямбол.

            Определя пазарна цена на частта от имота в размер на 36 000 лв. без ДДС.

 

            3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.36, ал.1, т.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.31, ал.2 от НРПУРОИ община Ямбол откупува от Христо Стоев Захариев 50.79 м2 от Поземлен имот с идентификатор 87374.537.165 по кадастралната карта на гр. Ямбол, част от УПИ ІХ, кв.79 по ЗРП за ЦГЧ на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Търговска” № 7, целият с площ 90 м2, съгласно НА № 147, том. Х, дело № 2213 от 13.08.2001 г., НА № 193, том. VІІІ, дело 1590 и НА № 181, том ХХVІІ, дело 6057 от 28.10.2005 г., при граници: 87374.537.167, 87374.537.177; 87374.537.164; 87374.537.163, след което разпореждане, община Ямбол става собственик на УПИ ІХ, кв.79 по ЗРП за ЦГЧ на гр. Ямбол.

            Определя пазарна цена на частта от имота в размер на 22 700 лв. без ДДС.

 

            4. Дължимите суми по двете насрещни покупко- продажби да бъдат прихванати до размера на по-малката от тях, като Христо Стоев Захариев заплати на Община Ямбол разликата от 13 300 лева без ДДС, както и дължимия ДДС върху стойността на цялата част от общинският имот, а именно сума в размер на 7 200 лева.

 

5. Кметът на Общината на основание чл.14, ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., в съответствие с решението по т.3 да извърши корекции по бюджета на Общината за 2011 г., включително да допълни Разчета за финансиране на капиталови разходи за 2011 г. в раздел „Придобиване на земя”, функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство, дейност 619: „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство” с обект „Придобиване на част от ПИ с идентификатор 87374.537.165 по кадастралната карта на гр. Ямбол”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно прекратяване на съсобственост върху самостоятелен обект с идн. № 87374.537.66.6.1, чрез замяна със самостоятелен обект с идн. № 87374.537.66.6.3, ведно с тавански етаж, находящи се на ул. "Каранова" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Предложението не се прие.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.62, ал.10 от Закона за устройство на територията приема НАРЕДБА за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ямбол

 

Чл. 1 (1)  Зелената система, по смисъла на тази наредба обхваща всички озеленени площи, публична общинска собственост на територията на община Ямбол (градини, паркове и улично озеленяване), за широко и ограничено обществено ползване.
            (2) Всички лица са длъжни да опазват озеленените площи от зелената система  на община Ямбол.

(3) Опазването на озеленените площи от зелената система на община Ямбол, включва:

1. полагане на постоянни грижи за поддържането в добро състояние на озеленените площи;

2. недопускане на действия или бездействия, които водят до увреждане или унищожаване на озеленените площи от зелената система на община Ямбол, настилките, водните площи и парковите съоръжения.

Чл. 2 (1) В имотите, предвидени за озеленени площи, публична общинска собственост,  могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).

(2) До реализирането на подробния устройствен план в незастроени имоти, публична общинска собственост, предвидени за озеленени площи за широко обществено ползване, могат да се изграждат само временни открити паркинги, пазари за сергийна търговия, открити обекти за спортни дейности и площадки за игра и други подобни открити обекти.

(3) До реализирането на подробния устройствен план в застроени имоти, публична общинска собственост, предвидени за озеленени площи, за широко обществено ползване, се допуска изграждане само на постройки на допълващо застрояване и огради.

(4) В случаите по предходните алинеи не се разрешава премахването на дълготрайна декоративна растителност.

Чл.3. (1) Ползвателите на съоръжения и търговски обекти, разположени в озеленените площи от зелената система, са длъжни да поддържат чистотата на  прилежащата територия от зелената система на отстояние  не по-малко от 25 м. от границите на предоставения им терен, както и да провеждат мероприятия за опазване и възстановяване на увредената растителност и паркова мебел.

(2) Условието по ал.1 се изписва като задължително изискване при издаване на разрешението за поставяне или разрешението за строеж.

Чл.4. (1) При разрешаване на строителство, което предвижда разкопаване на озеленени площи от зелената система на община Ямбол, задължително се предписват възстановителни мероприятия.

(2) След извършване на неотложни аварийни и други дейности по инженерната инфраструктура, свързани с разкопаване или други повреди в озеленените площи от зелената система на община Ямбол, се дават задължителни предписания за възстановителни мероприятия и се определя срок за изпълнението им.

Чл.5. (1) В озеленените площи от зелената система на община Ямбол се забранява:

1. отсичането, изкореняването, чупенето, рязането на клони и нанасянето на други повреди върху дърветата, храстите, цветните фигури и тревните площи;

2. поставянето по дърветата на рекламни-информационни елементи или други съоръжения, които биха довели до повреждане на целостта им;

3. управлението, престоят и паркирането на ППС, с изключение на тези със специален режим, на службите за контрол по ЗДвП, както и на службите за поддържане на зелената система, при изпълнение на определените им функции;

4. нанасянето на повреди на парковата мебел, съоръженията и настилките;

5. ползването на озеленените площи за разполагане на стоки и амбалаж и за съхранение на каквито и да е движими вещи;

6. преминаването и пашата на селскостопански животни;

7. замърсяването на дърветата, храстите, цветните фигури и тревните площи, алеите, детските площадки, парковата мебел и съоръженията;

8. насипването на осолен сняг, пясък, луга и др., както и изливането на течни горива, масла и други химикали, освен по алеите за осигуряване на безопасността на движение при снеговалеж и заледяване, но на не по-малко от 1 м. от дърветата, храстите и границите на цветните фигури и тревните площи;

9. лепенето и поставянето по друг начин на плакати, афиши, некролози, съобщения върху дърветата, храстите, парковата мебел и съоръженията;

10. паленето на огън.

(2) По изключение дървета и храсти от дълготрайната декоративна растителност на зелената система се премахват в следните случаи:

1. при наличие на изсъхнали и болни екземпляри;

2. когато, застрашават сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура;

3. при реконструкция на съществуващата растителност и озеленени площи и при провеждане на санитарни сечи - по утвърдени проекти;

4. при строителството на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната инфраструктура при доказана невъзможност за запазването им - след одобряване на инвестиционния проект и влизане в сила на разрешението за строеж;

5. при премахване на последици от природни бедствия и производствени аварии, в т.ч. аварийни ремонти на подземни комуникации и инженерни съоръжения.

(3) Дърветата и храстите по ал. 2, т. 5 се премахват незабавно от общината или от аварийните служби, като за състоянието им и предприетите мерки се съставя констативен протокол от определените длъжностни лица от общинската администрация.

(4) В случаите по ал.2 т.2-4 премахването се разрешава само, ако по експертно становище не е възможно преместването без значителен риск за съответното дърво или храст и разходите не са прекомерни.

(5) Кастрене на клони и изрязване на корени на дълготрайни дървета и храсти от зелената система на община Ямбол, се допуска при доказана необходимост, след експертно становище и след издаване на разрешение с указване на начина и местата на кастрене или рязане.

Чл.6 (1) Писмените разрешения за преместване, премахване или кастрене на дървесна и храстова растителност се издават от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице от общинска администрация.

(2) Заявление за издаване на разрешение по ал.1 се подава до кмета на общината от заинтересованите физически или юридически лица или упълномощени от тях лица. Когато инициативата за съответното разрешение е на общински орган или длъжностно лице, разрешението се издава въз основа на доклад до кмета на общината.

(3) Към заявлението (доклада) се прилага ситуация със заснета и описана засегнатата дълготрайна декоративна дървесна и храстова растителност, квитанция за внесена такса и други документи, доказващи необходимостта от кастрене, премахване и преместване.

(4) Отрязването на клони, преместването и премахването на растителност по заявление от заинтересовани физически или юридически лица се извършва за тяхна сметка, когато е свързано с реализиране на тяхна инвестиционна инициатива.

(5) Дървесината, добита при отсичане на растителност с разрешение за премахване и кастрене, се изнася от зелените площи и се складира в определения общински склад, като за това  се съставя протокол от длъжностно лице от общинската администрация. Незабавно след изнасянето на дървесината, заявителят, когато са налице условията по ал.3, стопанисващият съответното съоръжение на инженерната инфраструктура или съответната общинска служба, почиства района от дървесния отпад и листната маса.

Чл. 7. (1) Когато при условията на чл.6, ал.3, на физически или юридически лица се издават разрешения за премахване или преместване на декоративна растителност от зелената система, се прави оценка на засегнатата растителност, съгласно Таблица за размера на обезщетенията за причинени вреди на дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност, тревни площи и цветя от зелената система на община Ямбол (Приложение 1), като в разрешението се вписва размера на обезщетението.

(2) Разрешение се издава след внасянето на  обезщетението по сметката на община Ямбол.

Чл. 8.(1) За всички причинени щети на декоративната растителност виновните физически или юридически лица, освен глоба, дължат обезщетение в размер, определен в Таблицата за размера на обезщетенията за причинени вреди на дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност, тревни площи и цветя от зелената система на община Ямбол.

(2) Не се дължи обезщетение при премахване на дървета, които в резултат на природни бедствия, аварии и други такива създават непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите.

(3) Замърсени участъци на озеленени площи от зелената система на община Ямбол се почистват от нарушителите незабавно след установяването им и за тяхна сметка. При отказ това се извършва от общината за сметка на нарушителите.

 

Чл.9. (1) Наказва се с глоба от 200 до 2000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, лице, което без разрешение отсече, изкорени или унищожи по друг начин дълготрайна декоративна растителност от зелената система на община Ямбол.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 10 000 лв.

(3) Когато нарушението по ал. 1 е за повече от един екземпляр или е извършено повторно наказанието е глоба от 500 до 5000 лв. или имуществена санкция в размер от 1000 до 50 000 лв.

Чл.10 (1) Извън случаите по чл.9, за нарушение на разпоредбите на чл. 5, ал.1 на виновните лица се налага глоба от 50 до 1000 лв, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция, в размер от 100 до 2000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е глоба от 100 до 3000 лв. или имуществена санкция в размер от 500 до 10 000 лв.

Чл. 11. За други нарушения на тази наредба на виновните лица се налага глоба от 20 до 500 лв.

Чл. 12. (1) Нарушенията по тази наредба се констатират с акт за установяване на административно нарушение, съставен от служителите в Сектор Превенция и опазване на обществения ред, звено Общинска полиция или от други длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на община Ямбол.

(2) Въз основа на акта за установяване на административно нарушение кметът на общината или упълномощен от него заместник-кмет издава наказателно постановление.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Декоративна растителност" (вегетативни елементи), е цялото декоративно растително разнообразие - дървета, храсти, цветя и треви.

2. "Дълготрайна декоративна растителност" са всички местни и чуждоземни декоративни видове широколистни и иглолистни дървета и храсти.

3. "Повторно нарушение" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на лицето е наложено наказание за същия вид нарушение.

4. „Прекомерен разход” е налице, когато разходите по преместването на съответното дърво или храст са три пъти повече от предвидения размер на обезщетението, съгласно Таблица за размера на обезщетенията за причинени вреди на дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност, тревни площи и цветя от зелената система на община Ямбол (Приложение 1).

§ 2. Експертното становище за състоянието на растителността се изготвя от специалист - ландшафтен архитект или лесоинженер, а в случай че в общинската администрация няма служител с такава специалност или той отсъства – от агроном или друг специалист и съдържа:

1.Определяне местоположението и собствеността;

2.Определяне на декоративния вид и състояние - възраст, диаметър на ствола на височина 1 м от почвата, диаметър на короната, ориентировъчна височина, жизнеността на декоративния вид, преценка за здравословното състояние на стъблото, клоните, листната маса, симптоми на заболяване, наличие на вредители, влияние на екологичните условия на околната среда;

3. Заключение с конкретни предложения - да се запази и да се проведат мероприятия за подобряване на неговото състояние, да се премести, да се премахне или да се подмени с друг екземпляр.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 3. Наредбата се издава на основание чл.62, ал.10 от Закона за устройство на територията.

§ 4. В едногодишен срок от влизане в сила на настоящата наредба кметът на общината да организира съставянето и огласяването на публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината.

§ 5. Настоящата наредба влиза в сила от 1 юни 2011г.

                                                                                                                                

                                                                                                                      Приложение № 1

 

ТАБЛИЦА ЗА РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА ПРИЧИНЕНИ ВРЕДИ НА ДЪЛГОТРАЙНАТА ДЕКОРАТИВНА ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ, ТРЕВНИ ПЛОЩИ И ЦВЕТЯ ОТ ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ.

 

1

ТРЕВНИ ПЛОЩИ за 1 кв. м

30.00 лв.

2

ЦВЕТЯ

 

 

Летни за 1 кв. м

100.00 лв.

 

многогодишни за 1 брой

37.50 лв.

 

Рози за 1 брой до 5 години след засаждането

30.00 лв.

 

Рози за 1 брой над 5 години след засаждането

60.00 лв.

3

ЖИВ ПЛЕТ – широколистен за линеен метър

 

 

до 5 години след засаждането

300.00 лв.

 

над 5 години след засаждането

750.00 лв.

4

ЖИВ ПЛЕТ – иглолистен за линеен метър

 

 

до 5 години след засаждането

300.00 лв.

 

над 5 години след засаждането

450.00 лв.

5

ШИРОКОЛИСТНИ ХРАСТИ за 1 брой

 

 

до 5 години след засаждането

75.00 лв.

 

над 5 години след засаждането

250.00 лв.

6

ИГЛОЛИСТНИ И ВЕЧНОЗЕЛЕНИ ХРАСТИ за 1 брой

 

 

до 5 години след засаждането

150.00 лв.

 

над 5 години след засаждането

300.00 лв.

7

ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА за 1 брой

 

 

Широко разпространени- бял и черен бор, обикновен смърч, бяла ела, туя, хвойна и др.

 

 

до 4 м. височина

400.00 лв.

 

до 7 м. височина

750.00 лв.

 

над 7 м. височина

1250.00 лв.

 

Редки и екзотични иглолистни видове - гинко, сребрист смърч, сребриста ела, кедър, тис, тцуга и др.

 

 

до 4 м. височина

750.00 лв.

 

до 7 м. височина

1000.00 лв.

 

над 7 м. височина

1500.00 лв.

8

ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА за 1 брой

 

 

Широко разпространени- явор, кестен, акация, върба, топола, айлант, гледичия

 

 

до 5 м. височина

250.00 лв.

 

над 5 м. височина

500.00 лв.

 

Ценни декоративни, бавно растящи видове – бук, клен, липа, дъб, ясен, албиция

 

 

до 5 м. височина

400.00 лв.

 

над 5 м. височина

750.00 лв.

9

ОРЕХОВИ ДЪРВЕТА за 1 брой

 

 

до 5 м. височина

750.00 лв.

 

над 5 м. височина

1250.00 лв.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно план за действие 2010 – 2020г. на Община Ямбол за енергия от ВЕИ, ЕЕ и устойчив транспорт.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Приема „План за действие 2010 – 2020г. на Община Ямбол за енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), енергийна ефективно (ЕЕ) и устойчив транспорт.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно приемане на Стратегия и маркетингова програма за културен туризъм в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

         

 

               РЕШИ:

 

 

            Приема Стратегия и маркетингова програма за културен туризъм в община Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно изпълнение на проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА разрешава поемане на задължение и упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие», който обезпечава пълния размер на авансовото плащане в размер на 155 902, 60 лв.- сто петдесет и пет хиляди деветстотин и два лева и шестдесет стотинки, представляващо 35 % от стойността на предоставената от Договарящия орган безвъзмездната финансова помощ по ОПРР към бенефициента, съставляваща 95 % от общите допустими разходи по проекта.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА - Предложение относно изпълнение на проект "Комплексни мерки за предотвратяване на наводненията в община Ямбол" - упълномощаване кмета да издаде запис на заповед в полза на МРРБ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА разрешава поемане на задължение и упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане в размер на 241 157,23 лева - двеста четиридесет и една хиляди сто петдесет и седем лева и двадесет и три стотинки, представляващо до 35 % от стойността на предоставената от договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по ОПРР към бенефициента, съставляваща 95% от общите допустими разходи по проекта.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА - Предложение относно разходи за изпълнение на проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол" по ОПРР

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация дава съгласие Община Ямбол да поеме задължение пред управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” за собствен принос извън общо допустимите разходи по проект ”Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол” по Оперативна програма „Регионално развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” в размер на 43 558,66 лв.

2. Кметът на общината да предвиди необходимата сума по бюджета на общината за 2012 година.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА - Предложение относно удължаване срока на дълг към фонд ФЛАГ по проект за Комплексен център за социални услуги.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 17 и чл. 19а от Закона за общинския дълг дава съгласие Община Ямбол да удължи срока за погасяване на дългосрочния общински дълг поет с договор с „ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ФЛАГ” ЕАД, във връзка с изпълнението на проект BG 161PO001/1.1-01/2007/035 – „Ремонт, оборудване и обновяване на Комплексен център за социални услуги в гр. Ямбол за осигуряване на устойчиво градско развитие и социално включване", финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие до 30.06.2012г., при условията на Управляващата банка и Фонд „ФЛАГ”.

         2. Общинският съвет възлага и делегира права на Кмета на Община Ямбол да подготви Искане и да договори с Фонд „ФЛАГ” и банката удължаване срока на погасяване на кредита, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за предоговаряне на дълга.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА - Предложение относно проектобюджет на „Музей на бойната слава”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, чл.18, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 8, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 25 и чл. 27, ал. 4 от Закона за културното наследство

1. Одобрява проект на бюджет на общински „Музей на бойната слава” в община Ямбол, като местна дейност,  съгласно Приложение № 1.

2. По проекта на бюджет на Община Ямбол за 2012 г. да се предвидят средства в местна дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер, функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”, пропорционално на посочения размер в Приложение № 1, съобразно датата на разкриване на музея и необходимите бюджетни кредити за текущи и капиталови разходи, свързани с осигуряване условия за опазването и публичното представяне на културните ценности в музея.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно промяна бюджета на Община Ямбол за 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 9, ал. 1, чл. 18, ал. 1 и чл. 26 от Закона за общинските бюджети, чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, § 31 от ПЗР на ЗДБРБ за 2011 г., Наредбата на Общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната:

1. Одобрява промени по бюджета на общината за 2011 година по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1:

            1.1. Намалява собствените приходи в местните дейности с 22 862 лв., съгласно Приложение № 1.

            1.2. Намалява средствата по приходите в местните дейности по параграф § 61-02 „Предоставени трансфери между бюджетни сметки” с 215 860 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

-  намалява планирания трансфер за РИОСВ, във връзка с отчисленията по чл. 71а и чл. 71е от ЗУО в размер на 216 000 лв. /със знак плюс/;

- завишава трансфера за държавните училища, във връзка с ученическите спортни игри със 140 лв. /със знак минус/;

            1.3. Увеличава средствата по приходите в местните дейности по приходен параграф        § 62-02 със 158 071 лв. /със знак минус/, съгласно Приложение № 1, от които:

- по собствен бюджет на общината – за осигуряване на собствения принос по проект „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в община Ямбол” – 154 800 лв.;

- по бюджета на ОДК – съфинансиране по проект по ОП „Човешки ресурси” -3 271лв.

            1.4. Увеличава средствата по приходите в местните дейности по § 93-39 „Друго финансиране” с 216 000 лв./ със знак минус/ във връзка с отчисленията по чл. 71а и            чл. 71е от ЗУО към РИОСВ.

            1.5. Намалява плана на разходите в местните дейности със 196 315 лв., в т.ч. намалява резерва в местните дейности с 241 366 лв., съгласно Приложение № 1;

            1.6. Увеличава плана на разходите за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с 15 242 лв., съгласно Приложение №1.

2. Актуализира бюджета на ВРБК „Художествена галерия”, като завишава трансфера от собствения бюджет на общината с 5 000 лв. в частта на местните дейности и завишава бюджетните кредити в дофинансиране на делегираната от държавата дейност 739 „Музеи и галерии с регионален характер” с 5 000 лв., за сметка на резерва в местните дейности.

3. Одобрява допълнителни бюджетни кредити по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на ГПЧЕ „В. Карагьозов” в размер на 4 302 лв. за дофинансиране на делегираната от държавата дейност 322 „Общообразователни училища”.

4. Одобрява допълнителни бюджетни кредити по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на ВРБК „Регионален исторически музей” в размер на 1 940 лв. за дофинансиране на делегираната от държавата дейност.

5. Одобрява промени по Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2011г. и завишава средствата с 57 343 лв., съгласно Приложение № 2.

            5.1. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи с обект „Проектиране и изграждане на „Центъра за настаняване от семеен тип за деца” в УПИ III в кв. 3 на к-с “Зорница” в гр. Ямбол” – 17 658 лв. по § 52-00 в местна дейност 589 „Други служби и дейности по осигуряване, подпомагане и грижи” с източник собствени приходи извън обхвата на продажбите по § 40;

            5.2. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи с обект „Проектиране и изграждане на „Центъра за настаняване от семеен тип за деца” в УПИ V, в кв. 91 на Първи градски район в гр. Ямбол.” – 14 658 лв. по § 52-00 в местна дейност 589 „Други служби и дейности по осигуряване, подпомагане и грижи” с източник собствени приходи извън обхвата на продажбите по § 40;

            5.3. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи с обект „Проектиране и изграждане на „Центъра за настаняване от семеен тип за деца” в УПИ VII, в кв. 91 на Първи градски район в гр. Ямбол.” – на стойност 13 358 лв. по § 52-00 в местна дейност 589 „Други служби и дейности по осигуряване, подпомагане и грижи” с източник собствени приходи извън обхвата на продажбите по § 40;

            5.4. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи с обект „Проектиране и изграждане  на „Защитено жилище” в УПИ VIII в кв. 84 на Първи градски район в гр. Ямбол” – 9 858 лв. по § 52-00 в местна дейност по 589 „Други служби и дейности по осигуряване, подпомагане и грижи” с източник собствени приходи извън обхвата на продажбите по § 40;

            5.5. Завишава годишната задача на обект „Проектиране и изграждане на Общностен център в кв. „Г. Бенковски” от 51 000 лв. на 62 734 лв. по § 52-00 в местна дейност 589 „Други служби и дейности по осигуряване, подпомагане и грижи” за осигуряване на собственото участие на общината по Проект „Общностен център – Ямбол за интегрирано предоставяне на социални услуги на деца и семейства в риск” в размер на 11 734 лв. с източник собствени приходи извън обхвата на продажбите по § 40;

            5.6. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи с обект „Основен ремонт на водогреен котел в ЦДГ "Люляците" с годишна задача 17 905 лв. с източник на финансиране „Преходен остатък в държавните дейности” по § 51-00, дейност 283 „Превантивна дейност”;

            5.7. Завишава годишната задача на обект „Проектиране и основен ремонт канализация на ОУ „Н. Петрини” от 7 000 лв. на 7 500 лв. по § 51-00 в дофинансиране на държавна дейност 322 „Общообразователни училища”;

            5.8. Намалява годишната задача на обект „Проектиране и основен ремонт в ДЯ "Майчина ласка" - І етап” с 10 014 лв.,от 65 000 лв. на 54 986 лв., по § 51-00 в местна дейност 431 „Детски ясли” и одобрява финансиране с източник приходи от продажби от2011 г. в размер на 54 986 лв.;

             5.9. Намалява годишната задача на обект „Проектиране и преустройство в сградата на ДЯ „Калинка” от 15 000 лв. на 13 526 лв. по § 51-00 в местна дейност 431 „Детски ясли”;

            5.10. Намалява годишната задача на обект Проектиране и основен ремонт на ЦОП на ул. "Лом" с 34 448 лв., от 42 080 лв. на 7 632 лв. с източник преходен остатък в държавните дейности;

            5.11. Завишава годишната задача на обект „Основен ремонт на улица в ж.к. "Хале" - от бл. 20 в ж.к. "Диана" до кръстовище с ул. "Търговска" с 12 020 лв., от 157 000 лв. на 169 020 лв. с източник на финансиране: преходен остатък от продажби от 2010 г.;

           5.12. Намалява годишната задача на обект „Проектиране и рехабилитация на улица от бл. 62 в ж.к. "Гр. Игнатиев" до ЦДГ "Биляна" с 11 046 лв., от 170 000 лв. на 158 954 лв. и одобрява следните източници на финансиране: преходен остатък от продажби от 2010г.– 128 600 лв. и от приходи от продажби на нефинансови активи през 2011 г. –                      30 354 лв.;

            5.13. Променя източниците на финансиране на обект „Проектиране и осн. ремонт ул. "Любен Каравелов" от ул. "Милин камък" до басейн "Фиджи" както следва: от преходен остатък от продажби от 2010 г. – 27 000 лв. и от приходи от продажби на нефинансови активи през 2011 г. – 51 000 лв.;

            5.14. Променя източниците на финансиране на обект "Проектиране и рехабилитация на улици в кв. "Г.Бенковски" - от бл. 13, бл. 18 до обходен път - изток" както следва: от преходен остатък от продажби от 2010 г. – 4 582 лв. и от приходи от продажби на нефинансови активи през 2011 г. – 205 418 лв.;

            5.15. Променя източниците на финансиране на обект "Проектиране и рехабилитация на ул. "Галац" в кв. "Възраждане" както следва: от преходен остатък от продажби от 2010г.– 5 013 лв. и от приходи от продажби на нефинансови активи през 2011 г. – 199 987 лв.;

            5.16. Променя източниците на финансиране на обект „Проектиране и рехабилитация на улица "Вит" - от ул. "Преслав" към х. Боровец” по § 51-00, дейност 606 както следва: от преходен остатък от продажби от 2010 г. – 3 000 лв. и от приходи от продажби на нефинансови активи през 2011 г. – 27 000 лв.;

            5.17. Променя източниците на финансиране на обект „Проектиране и основен ремонт на отводнителна канализация и улица „Крали Марко” – от ул. „Срем” до ул. „Преслав” включително” по § 51-00, дейност 606 както следва: преходен остатък от продажби от 2010 г. – 2 500 лв. и от приходи от продажби на нефинансови активи през 2011 г. –              427 500 лв.;

            5.18. Променя източника на  финансиране на обект „Основен ремонт на площадка в ж.к. "Вл. Заимов" - ограда и осветление” - приходи от продажби на нефинансови активи през 2011 г. в размер на 15 000 лв;

            5.19. Завишава годишната задача на обект с ново наименование „Проектиране и основен ремонт на Младежки дом” от 27 504 лв. на 60 000 лв. по § 51-00 в местна дейност 898 „Други дейности по икономиката”, от които 22 000 лв. с източник преходен остатък продажби от 2010 г., 29 496 лв. – приходи от продажба от 2011г. и 8 504 лв. от дарения;

            5.20. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи по § 52-00 "Придобиване на ДМА" за закупуване на "Фризер за ЦДГ "Червена шапчица" на стойност 1 350 лв. с източник собствени приходи извън обхвата на § 40-00;

            5.21. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи по § 52-00 «Придобиване на ДМА» за закупуване на "Хладилна витрина за ЦДГ "Червена шапчица" на стойност 1 250 лв. с източник собствени приходи извън обхвата на § 40-00;

            5.22. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи по § 52-00 "Придобиване на ДМА" за "Фонтан в кв. Каргон" - 600 лв., дейност 619 с източник приходи извън обхвата на § 40;

            5.23. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи по § 52-00 "Придобиване на ДМА" за "Беседка в кв. Бенковски" - 1920 лв., дейност 619 с източник приходи извън обхвата на § 40;

            5.24. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи по § 52-00 "Придобиване на ДМА" за "Климатик на НЧ „Пробуда" на стойност 1 500 лв., дейност 738 с източник приходи извън обхвата на § 40;

            5.25. Променя източниците на финансиране на „Общ устройствен план на гр. Ямбол”                 § 53-00, дейност 619 както следва: целева субсидия от ЦБ - 119 900 лв., преходен остатък от продажби от 2010 г. – 150 100 лв. и от приходи от продажби на нефинансови активи през 2011 г. – 270 000 лв.;

            5.26. Променя източниците на финансиране на обект "Изработване на ПУП-ПРЗ на кв.   "Р. Княгиня" както следва: целеви средства в преходния остатък – 3 917 лв. и  от приходи от продажби на нефинансови активи през 2011 г. - 21 083 лв.;

            5.27. Променя източника на финансиране на обект "Изработване на ПУП на кв. Бенковски" на приходи от продажба на нефинансови активи през 2011 г. в размер на 13 500 лв.;

            5.28. Намалява годишната задача на обект „Изработване на проект за почистване и възстановяване на коритото на р. Тунджа в градската част до Белянката” по § 53-00, дейност 629, от 30 000 лв. на 6 310 лв., с източник преходен остатък от продажби от 2010 г.;

            5.29. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи с обект „Поземлен имот на ул. „Охрид” за ПСОВ” на стойност 1 208 лв. по § 54-00 в местна дейност 603 „В и К” с източник преходен остатък от продажби от 2010 г.

6. Одобрява завишение на субсидията на читалищата на територията на общината в частта за дофинансиране от местни приходи с 2 000 лв., които се предоставят на                НЧ „Пробуда”, във връзка с изпълнението на проект по Програма „Глобални библиотеки”.

7. Намалява бюджета на ЦДГ „Червена шапчица” с 2 600 лв. в частта на издръжката на местна дейност 311 „ЦДГ”, съответно и трансфера от собствения бюджет на общината.

8. Одобрява прехвърляне на средства от от един вид разходи в друг вид разходи в делегираните от държавата социални дейности, съгласно Приложение № 1.

9. Дава съгласие да се ползват през 2011 г. временни безлихвени заеми от резерва в местните дейности в рамките на одобрения от Общински съвет лимит от 145 863 лв. за изпълнението на проект: „Нов избор – развитие и реализация”, по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма “РЧР, и за проект „Подкрепа за достоен живот” по ОП „РЧР”, бюджетна линия ”Алтернативи”, до възстановяването им от последващи трансфери от финансиращите програми.

10. Дава съгласие да се ползват през 2011 г. временни безлихвени заеми, до възстановяването им от последващи трансфери от финансиращите програми, от резерва в местните дейности в размер до 50 000 лв., извън одобрения от Общински съвет лимит по т. 33.4 от решението за приемане на бюджета,  за изпълнението на следните проекти:

        - проект "Пътуване в богатото културно многообразие на граничния район Ямбол-Одрин" с осигурена безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България – Турция към МРРБ;

         - проект „Долината на Тунджа - палитра от цветове, музика и танци” по ОП „Регионално развитие”;

        - проект „Комплексни мерки за предотвратяване на наводнения в община Ямбол” по ОП „РР”.

          11. Допълва в т. 31 от решението за приемане на бюджета следните проекти, за чието изпълнение през 2011 г. могат да се ползват временни безлихвени заеми от Специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи на Фонд „Приватизация” на общината, до възстановяването им от последващи трансфери от финансиращите програми, както следва:

        - проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол” по ОП „РР”;

         - проект „Комплексни мерки за предотвратяване на наводнения в община Ямбол”; по ОП „РР”;

         - проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център в община Ямбол” по ОП „Техническа помощ” към МС;

        - проект "Пътуване в богатото културно многообразие на граничния район Ямбол-Одрин" с осигурена безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България – Турция към МРРБ

          12. Завишава лимита за разходи по Правилника за наградите и отличията в община Ямбол от 25 000 лв. на 40 000 лв.

          13. Одобрява съфинансиране по проект „За по-добро бъдеще на децата”, изпълняван по ОП „РЧР”  в размер на  5 495 лв.

14. Дава съгласие, при невъзстановяване в рамките на бюджетната година, Община Ямбол да приключи бюджета и извънбюджетните сметки на Фонд „Приватизация” с временни безлихвени заеми, предоставени за изпълнението на проекти на общината с осигурено европейско финансиране.

15. Одобрява извършените разходи за командировки на Кмета на Община Ямбол за деветмесечието на 2011 г. в размер на 3 027,05 лева в страната и в размер на 702,61лв. в чужбина.

16. Одобрява извършените разходи за командировки на Председателя на Общински съвет Ямбол за деветмесечието на 2011 г. в размер на 942,64 лева в страната.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. На  основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 2 от ПМС № 67 от 2010 г., определя индивидуална основна месечна заплата на Кмета на Община Ямбол размер на 1 550 лв. и допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1 на сто върху основната месечна заплата, считано от датата на встъпване в длъжност.

      2. Платения годишен отпуск и социалните плащания по чл. 294 и чл. 296 от Кодекса на труда се ползват в размери, съответстващи на прилаганите за служителите по трудови правоотношения от общинската администрация.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на председателя на ОбС Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На  основание чл. 26 от ЗМСМА:

      1. Определя продължителност на работното време на председателя на Общински съвет - Ямбол на четири часа дневно.

2. Определя индивидуална основна месечна заплата на председателя на Общински съвет – Ямбол, считано от 08.11.2011 г. в размер пропорционален на възнаграждението на кмета на общината при спазване съотношението относно продължителността на работното време.

3. Определя допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1 на сто върху основната месечна заплата, считано от 08.11.2011 г.

4. Платеният годишен отпуск се ползва в размер, съответстващ на размера на платения годишен отпуск на кмета на общината.

5. Възлага изпълнението на решението на Общински съвет – Ямбол на кмета на общината.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно проектно предложение по ОП ОС 2007 - 2013 (депо).

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА дава съгласие Община Ямбол да кандидатства съвместно с общините от регион Ямбол с проект ,,Изграждане на регионален център  за управление на отпадъците, регион Ямбол”, по  Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на оперативна програма ”Околна среда 2007-2013 г.”, с референтен номер на процедурата BG161PO005/10/2.10/07/22: Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол.

2.  Дава съгласие за реализацията на проект ,,Изграждане на регионален център  за управление на отпадъците, регион Ямбол”, Община Ямбол да осигури собствено участие в размер на 26.97 %  от индикативната стойност на общия финансов принос на общините от региона.

3.   Дава съгласие Община Ямбол да осигури оборотни средства в размер на  26.97% от необходимите оборотни средства  за извършване на първоначално допустимите разходи по проекта, преди възстановяването им от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”.

4.  Упълномощава Кмета на Община Ямбол да предприеме действия и води преговори с финансовите механизми фонд ФЛАГ, ПУДООС или други финансови институции, за финансиране собственото участие на Община Ямбол в проекта, както  и за осигуряване на необходимите оборотни средства по проекта съответстващи на дела на общината, и след окончателното становище на Управляващия орган на ОПОС, да внесе предложение до Общински съвет Ямбол за поемане на задължение.

 

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЕТА -  Предложение относно определяне на представител на ОбС Ямбол в Областен съвет за развитие.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие избира за представител на ОбС Ямбол в Областния съвет за развитие д-р Юлиян Михайлов Папашимов.