РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТВЪРТАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНА НА 15 ДЕКЕМВРИ 2011г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

2.      Предложение относно приемане Отчет на МК по ЗУПГМЖСВ  и избор на нов състав.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно избиране на представители на Община Ямбол в дружество "ЯХШ проф. Г. Димитров".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно определяне на представители на Община Ямбол в ОС на смесените дружества.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Правилник за наградите и отличията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно конкурс за избор на управител на ДКЦ -1-Ямбол ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно конкурс за избор на управител на ДЦ № 1 ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно изпълнение на проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол (определяне на съветници за участие в РГ).

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Магдалена - Ваня Колева", за обект № 1 павилион за цветя на Цветен пазар.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Магдалена - Ваня Колева", за обект Безистен - север  за продажба на цветя.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Марийка Ганева Иванова за обект обществена тоалетна в Стара автогара.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно съгласие за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на Община Ямбол по заявление на Николай Михайлов Пейчев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно определяне на пазарна оценка на ОИ - апартамент 19, бл.11, вх.А, ж. к.  "Диана".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно определяне на пазарна оценка на ОИ - апартамент 88, бл.13, вх.В, ж. к. "Хале".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно определяне на оценка на допълнително право на строеж по искане от "Бонжур БГ" ЕООД, Георги Боянов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.512.46 по молба от Иванка Милева Радева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно прекратяване на съсобственост с община Ямбол в ПИ с идентификатор 87374.542.7 по кадастралната карта на гр. Ямбол, чрез замяна по заявление на Иван Красимиров Карановски.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Докладна записка относно годишен финансов отчет и баланс за 2010г. на „Комуналуниверс” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание т. 14.4 от решение по т.17 от дневния ред на ХLІV заседание, проведено на 25.02. – 01.03.2011г. и Правилника за реда и начина за отпускане на спешна помощ по здравословни проблеми Общински съвет Ямбол:

            1. Отпуска еднократна финансова помощ на Афизе Салиева Юсеинова от гр. Ямбол, живуща на ул. Странджа” № 94 в размер на 300 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            2. Отпуска еднократна финансова помощ на Димитър Василев Иванов от гр. Ямбол, живущ на ул. Ропотамо” № 1 в размер на 300 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            3. Отпуска еднократна финансова помощ на Дина Димова Иванова от гр. Ямбол, живуща в ж.к. Г. Бенковски” № 9, ап.20   в размер на 100 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            4. Отпуска еднократна финансова помощ на Митка Георгиева Василева от гр. Ямбол, живуща в ж.к. Златен рог” № 27, ет. 8, ап.327   в размер на 300 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            5. Отпуска еднократна финансова помощ на Златка Илиева Асенова от гр. Ямбол, живуща на ул. Бистрица” № 1 в размер на 300 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

           

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане Отчет на МК по ЗУПГМЖСВ  и избор на нов състав.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Приема отчета на Местната комисия по чл. 8 ал.2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове при Община Ямбол.

            2. Местната комисия по чл.8 ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община Ямбол да се състои от 5 членове: представители на Общинския съвет, Общината и представляващ гражданите с жилищни нужди

            3. Избира за председател на Местната комисия: Иван Димитров Кърцъков – зам.-кмет в Община Ямбол;

            4. Избира за членове на Местната комисия следните представители:

·        Данка Минчева Камбарева – представител на Община Ямбол;

·        Георги Иванов Данков – общински съветник

·        Румяна Филипова Тропчева – общински съветник

·        Катя Арабаджиева – представител на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове и доказани жилищни нужди

            5. Съставът на Местната комисия да бъде предложен на Управителния съвет на НКЖФ при Министерски съвет за утвърждаване и обнародване в „Държавен вестник”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно избиране на представители на Община Ямбол в дружество "ЯХШ проф. Г. Димитров".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА:

            1. Избира за представител на Общинска администрация - Ямбол в дружество Ямболска хорова школа „Професор Георги Димитров" Красимира Петрова, заместник -кмет.

            2. Избира за представител на Общински съвет - Ямбол в дружество Ямболска хорова школа „Професор Георги Димитров" Илиана Бицова, председател на постоянната комисия „Образование, култура, спортни и младежки дейности"

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно определяне на представители на Община Ямбол в ОС на смесените дружества.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т. 9 Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 50, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинска част от капитала на търговските дружества:

         І. Избира и упълномощава за представители на Община Ямбол в общите събрания на смесените дружества, както следва:

1.      За “Общинска банка” АД  - д-р Татяна Петкова.

2.      За “Йордан Мишев” АД  - Георги Данков.

3.  За “Хлебопроизводство и сладкарство” ООД – Тодор Тодоров.

4.      За МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД – инж. Георги Иванов Славов – кмет на община Ямбол.

5.      За “Обществен паркинг” АД – Захари Захариев.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Правилник за наградите и отличията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема Правилник за наградите и отличията на Община Ямбол.

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно конкурс за избор на управител на ДКЦ -1-Ямбол ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 3, ал. 1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения обявява конкурс за избор на управител на „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД и упълномощава кмета да предприеме необходимите действия във връзка с провеждане на конкурсната процедура.

 

            II. Изисквания към кандидатите:

1. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания, съгласно чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 9:

1.1. Да притежават образователно - квалификационна степен „магистър” по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно -квалификационна степен „магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;

1.2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или икономист; кандидатите, притежаващи образователно - квалификационна степен „магистър” по медицина да имат придобита основна специалност;

1.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;

1.4. Да представят програма за развитието и дейността на лечебното заведение за предстоящите три години (2012 г., 2013 г. и 2014 г.).

 

III. Необходими документи:

1. Заявление за участие в конкурса.

2. Автобиография.

3. Свидетелство за съдимост.

4. Диплома за завършено висше образование по медицина – нотариално заверено копие и диплома за придобита специалност – нотариално заверено копие или диплома за магистър по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт, или по икономика на здравеопазването – нотариално заверено копие.

5. Удостоверение или свидетелство за квалификация по здравен мениджмънт, съгласно изискванията на Закона за висшето образование, Наредба № 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Наредба № 9 - копие.

6. Трудова и /или осигурителна книжка - копие.

7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за предстоящите три години.

Документите по т. 4, т. 5 и т. 6 да бъдат представени заверени с подписа на кандидата.

Документите за участие в конкурса се приемат в Центъра за административни услуги в сградата на Община Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7,  до 16.00 часа на 05.03.2012г.

 

IV. Темата, предмет на събеседването, е „Дефиниране на основните цели, приоритети и задачи на лечебното заведение и социалната му политика”.

Информация относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала за лечебното заведение, съгласно изискванията на чл. 2, ал. 3 от Наредба № 9 се получава в „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД, всеки работен ден до 27.02.2012г.

 

V. Дата, час и място на провеждане на конкурса за избор на управител на „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

 

06.03.2012 г. от 10.00 часа в стая 440 на Община Ямбол

 

VI. Критерии за оценка на разработката (програмата за развитието и дейността на лечебното заведение), съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредба № 9:

1. Степен на реална приложимост на поставените цели и задачи на лечебното заведение;

2. Съответствие на проекта с нормативната уредба;

3. Съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;

4. Анализ на здравно - демографски и здравно - икономически показатели;

5. Съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;

6. Логическа структура на разработката;

7. Степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.

 

VII. Критерии за оценка на събеседването, съгласно изискванията на чл. 8, ал. 4 от Наредба № 9:

1. Обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение в съответствие с националната здравна политика;

2. Степен на познаване на нормативната уредба;

3. Способност да се планират и взимат управленски решения;

4. Административни умения, професионални и делови качества;

5. Комуникативни способности и организационни способности;

6. Способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

 

VIII. Комисия.

На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9 и чл. 35, ал.4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса, в състав както следва:

Председател: Представител на Община Ямбол

Секретар: Магистър по медицина;

Членове:

            1. Правоспособен юрист;

            2. Представител на Регионалната здравна инспекция;

            3. Общински съветник;

            4. Общински съветник;

            5. Общински съветник;

 

На основание чл. 10 от Наредба № 9 в тридневен срок от провеждането на конкурса, комисията да изготви протокол и да предложи за одобрение от Общински съвет - Ямбол решение, с което определя кандидата, спечелил конкурса, и класирането по ред на следващите участници.

 

IX. На основание чл. 3, ал. 3 от Наредба № 9 утвърждава проект на договора за възлагане на управлението на дружеството, съгласно приложение № 1.

 

X. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА удължава срока на договора  на настоящия управител на  „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД до сключване на договор за възлагане управлението на новоизбрания управител, в резултат на проведения конкурс.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно конкурс за избор на управител на ДЦ № 1 ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 3, ал. 1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения обявява конкурс за избор на управител на „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД и упълномощава кмета да предприеме необходимите действия във връзка с провеждане на конкурсната процедура.

 

II. Изисквания към кандидатите:

1. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания, съгласно чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 9:

1.1. Да притежават образователно - квалификационна степен „магистър” по дентална медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно -квалификационна степен „магистър” по икономика и управление с призната специалност по здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;

1.2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар по дентална медицина или икономист; кандидатите, притежаващи образователно - квалификационна степен „магистър” по дентална медицина да имат придобита основна специалност;

1.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;

1.4. Да представят програма за развитието и дейността на лечебното заведение за предстоящите три години (2012 г., 2013 г. и 2014 г.).

 

III. Необходими документи:

1. Заявление за участие в конкурса.

2. Автобиография.

3. Свидетелство за съдимост.

4. Диплома за завършено висше образование магистър по дентална медицина – нотариално заверено копие и диплома за придобита специалност – нотариално заверено копие или диплома за магистър по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт, или по икономика на здравеопазването – нотариално заверено копие.

5. Удостоверение или свидетелство за квалификация по здравен мениджмънт, съгласно изискванията на Закона за висшето образование, Наредба № 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Наредба № 9 - копие.

6. Трудова и /или осигурителна книжка - копие.

7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за предстоящите три години.

Документите по т. 4, т. 5 и т. 6 да бъдат представени заверени с подписа на кандидата.

Документите за участие в конкурса се приемат в Центъра за административни услуги в сградата на Община Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7,  до 16.00 часа на 27.02.2012 г.

 

IV. Темата, предмет на събеседването, е „Дефиниране на основните цели, приоритети и задачи на лечебното заведение и социалната му политика”.

Информация относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала за лечебното заведение, съгласно изискванията на чл. 2, ал. 3 от Наредба № 9 се получава в „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД, всеки работен ден до 20.02.2012 г.

 

V. Дата, час и място на провеждане на конкурса за избор на управител на „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

 

28.02.2012 г. от 10.00 часа в стая 440 на Община Ямбол

 

VI. Критерии за оценка на разработката (програмата за развитието и дейността на лечебното заведение), съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредба № 9:

1. Степен на реална приложимост на поставените цели и задачи на лечебното заведение;

2. Съответствие на проекта с нормативната уредба;

3. Съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;

4. Анализ на здравно - демографски и здравно - икономически показатели;

5. Съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;

6. Логическа структура на разработката;

7. Степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.

 

VII. Критерии за оценка на събеседването, съгласно изискванията на чл. 8, ал. 4 от Наредба № 9:

1. Обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение в съответствие с националната здравна политика;

2. Степен на познаване на нормативната уредба;

 

3. Способност да се планират и взимат управленски решения;

4. Административни умения, професионални и делови качества;

5. Комуникативни способности и организационни способности;

6. Способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

 

VIII. Комисия.

На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9 и чл. 35, ал.4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса, в състав както следва:

Председател: Представител на Община Ямбол

Секретар: Магистър по медицина;

Членове:

            1. Правоспособен юрист;

            2. Представител на Регионалната здравна инспекция;

            3. Общински съветник;

            4. Общински съветник;

            5. Общински съветник;

На основание чл. 10 от Наредба № 9 в тридневен срок от провеждането на конкурса, комисията да изготви протокол и да предложи за одобрение от Общински съвет - Ямбол решение, с което определя кандидата, спечелил конкурса, и класирането по ред на следващите участници.

 

IX. На основание чл. 3, ал. 3 от Наредба № 9 утвърждава проект на договора за възлагане на управлението на дружеството, съгласно приложение № 1A.

 

X. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА удължава срока на договора  на настоящия управител на  „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД до сключване на договор за възлагане управлението на новоизбрания управител, в резултат на проведения конкурс.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно изпълнение на проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол (определяне на съветници за участие в РГ).

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА определя следните общински съветници, които да представляват Общински съвет Ямбол в работната група, която ще отговаря за подготовката, изготвянето и одобряването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол: Калчо Илиев Донев и Георги Илиев Миланов.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Магдалена - Ваня Колева", за обект № 1 павилион за цветя на Цветен пазар.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава със 7 (седем) години срока на действие на Договор № 3287/01.10.2008 г. с ЕТ „Магдалена – Ваня Колева” , ЕИК 128012714, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог”, бл.31, вх. „Д”, ап.70, представляван от Ваня Маринова Колева, за отдаден под наем Обект №1 – павилион и цветарник за продажба на цветя , находящ се на Цветен пазар, в източната страна на парка до пл. „Освобождение”, гр.Ямбол, с площ 8.00 кв.м, считано от 01.10.2011 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Магдалена - Ваня Колева", за обект Безистен - север  за продажба на цветя.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3210/24.11.2006г. с ЕТ „Магдалена – Ваня Колева” , ЕИК 128012714, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог”, бл.31, вх. „Д”, ап.70, представляван от Ваня Маринова Колева, за отдаден под наем обект „Безистен – север” за продажба на цветя, с площ 25 кв.м., представляващ част от имот Безистен, актуван с АОС № 440/31.01.2002г., находящ се на площад „Освобождение”, гр.Ямбол, считано от 01.12.2011г. . Срокът на действие на договора за наем се определя  до започване на дейности по реконструкция на обект Безистен по Проект „ Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”, но не повече от 5 години .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Марийка Ганева Иванова за обект обществена тоалетна в Стара автогара.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава със 7 (седем) години срока на действие на Договор № 05-04/08.01.2009г. с Марийка Ганева Иванова, с постоянен адрес: гр.Ямбол, ж.к. Райна Княгиня”, бл.18, вх. „В”, ет.2, ап.35, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект  - Обществена тоалетна, с площ 51.51 кв.м, представляващ част от имот – частна общинска собственост, находящ се в имот „Хали – Стара автогара”, ул.„Търговска” №53, гр. Ямбол, с АОС №187/05.02.2001г.,считано от 05.01.2012г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно съгласие за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на Община Ямбол по заявление на Николай Михайлов Пейчев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на Николай Михайлов Пейчев, с постоянен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог”, бл.29, вх. „Д”, ап. 89 за прокарване на трасе на ел.кабел  1 кV от съществуващ КРШ, находящ се в ПИ 87374.553.420 до ПИ 87374.37.5, местност „Дюзлюка” по КК на гр. Ямбол през ПИ с идентификатор 87374.37.436, по кадастралната карта на града - публична общинска собственост, начин на трайно ползване – полски път, с обща площ 4 355 кв.м, дължина на трасето 188.80 м. и площ на сервитута 755.20 кв.м.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна оценка на ОИ - апартамент 19, бл.11, вх.А, ж. к.  "Диана".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, определя пазарна цена на имот: Апартамент 19, находящ се в гр. Ямбол, ж. к. „Диана”, бл.11, вх. А в размер на 20 350 лв. без ДДС.           

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна оценка на ОИ - апартамент 88, бл.13, вх.В, ж. к. "Хале".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, определя пазарна цена на имот: Апартамент 88, находящ се в гр. Ямбол, ж. к. „Хале”, бл.13, вх. Б в размер на 23 560 лв. без ДДС.  

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на оценка на допълнително право на строеж по искане от "Бонжур БГ" ЕООД, Георги Боянов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2), чл.38(2) от Закона за общинската собственост и чл.38, ал.1, т.5 от НРПРУОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на право на пристрояване на „Бонжур БГ” ЕООД, ЕИК 838187366, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Анка Александрова” № 5, ап.12, представлявано от управителя Георги Боянов Боянов върху 16.56 кв.м. от ПИ 87374.540.284 по КК на гр. Ямбол, с площ 1517.00 кв.м. за изграждане на рампа за достъп на хора с увреждания към  съществуваща аптека - самостоятелен обект с идентификатор 87374.540.284.1.2 по КК на града, с площ 125.82 кв.м,  като част от сграда, 87374.540.284.1 по КК на града, построена в посочения съсобствен поземлен имот в размер на 2 650.00 лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.512.46 по молба от Иванка Милева Радева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността между Община Ямбол в ПИ 87374.512.46, по кадастралната карта на гр. Ямболкато на Иванка Милева Радева, с постоянен адрес гр. Ямбол, ул. „Цар Иван Александър”, бл.7, вх. Г, ап 87 се продаде правото на собственост върху 40/611 (четиридесет от шестстотин и единадесет)  ид.ч. от незастроен поземлен имот 87374.512.46 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и дванадесет точка четиридесет и шест/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият с площ от 611/шестстотин и единадесет/ кв.м., идентичен с УПИ ХХХV 46, кв.170  по регулационния план на гр. Ямбол, при граници на имота ПИ.87374.512.49, ПИ 87374.512.45 и ПИ 87374.512.47, по кадастралната карта на града за сумата от 339.00 (триста тридесет и девет) лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол , на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост чрез замяна с Иван Красимиров Карановски.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40, ал. 8, чл. 36, ал. 1, т. 4 и чл. 21, ал. 4 Закона за общинската собственост

          Дава съгласие да се прекрати съсобствеността на Община Ямбол в поземлен имот с идентификатор 87374.542.7 по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият имот с площ 5829 кв.м. като се извърши замяна на част от имот частна собственост с имот общинска собственост – частна, а именно:

         355/5829 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 87374.542.7 по кадастралната карта на гр. Ямбол, собственост на Иван Красимиров Карановски,  целият имот с площ 5829 кв.м., от които 5474 кв.м. собственост на Община Ямбол, находящ се между ул. „Търговска” и ул. „Цар Самуил”, гр. Ямбол, при граници на имота: имоти с идентификатори 87374.542.5, 87374.542.6, 87374.542.8, 87374.542.9, 87374.542.12 – ул. „Цар Самуил”, 87374.542.10, 87374.542.37- ул. „Стефан Караджа”, 87374.542.38, 87374.542.40, 87374.542.234, 87374.542.11, 87374.542.44, 87374.541.66 – ул. „Търговска”, 87374.542.1, 87374.542.2, представляващи подход към и част от УПИ ХХ – за движение и транспорт, кв. 100 по регулационния план на гр. Ямбол, с пазарна стойност определена от лицензиран оценител 90300 /деветдесет хиляди и триста/ лв., без ДДС.   ЗА:

          Застроен поземлен имот с идентификатор 87374.542.8 по кадастралната карта на гр. Ямбол, частна общинска собственост с площ 270 кв.м., идентичен с УПИ ХХІV8, кв. 100 по регулационния план на града, заедно с едноетажна жилищна сграда с идентификатор 87374.542.8.2 със застроена площ 71 кв.м., мазе 71 кв.м. и допълнителна постройка с идентификатор 87374.542.8.1, със застроена площ 6 кв.м., актуван с АОС № 1454 от 23.04.2008 г., находящ се на ул. „Цар Самуил” № 41, при граници на имота: имот 87374.542.7, имот 87374.542.9, 87374.542.12 - ул. „Цар Самуил”, с пазарна стойност определена от лицензиран оценител 115900 /сто и петнадесет хиляди и деветстотин/лв., без ДДС, в т.ч. земя – 68600 лв. и сграда 47300 лв.        

        При извършване на замяната да се заплати от Иван Красимиров Карановски, разликата между  двата имота в размер на 25600 /двадесет и пет хиляди и шестстотин/ лв., без ДДС, както и ДДС върху стойността на ПИ 87374.542.8, намалена със стойността на прилежащия към сградата терен, съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗДДС; данък по чл. 47 от ЗМДТ; таксата за разпореждане с общинско имущество по чл. 27а от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол и пазарните оценки на имотите.

   

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Докладна записка относно годишен финансов отчет и баланс за 2010г. на „Комуналуниверс” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Миланов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и чл.54, ал.З от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.т. 3, 4 и 5, чл.147, ал.2 и чл.221, т.т.б и 7 от Търговския закон, чл.9, ал.1, т.т. 4, 7 и 12, чл.18, т.т. 12 и 13, чл.53, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества Общински съвет Ямбол, одобрява годишния финансов отчет и баланс за 2010 г. на „Комуналуниверс" ЕООД.

            2. На основание чл. 53, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, определя дивидент в размер на 25 % от балансовата печалба на годишния финансов отчет на "Комуналуниверс" ЕООД.

            3. Освобождава от отговорност за финансовата 2010 година управителя на "Комуналуниверс" ЕООД.

            4. Отменя решения 5.1, 5.2, 6, 7 и 8 от т. 38 от дневния ред на ХLІХ заседание на ОбС Ямбол.