РЕШЕНИЯ

 

НА ПЕТАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНА НА 29 ДЕКЕМВРИ 2011г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

2.      Предложение относно приемане на програма за намаляване нивата на ФПЧ - 10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за 2011 – 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Ив. Кърцъков

3.      Доклад относно одобряване на ПУП - ПРЗ на ПИ по КК на Ямбол, находящи се в м. "Гюр чешма".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Доклад относно одобряване на ПУП - ПРЗ на ПИ 87374.37.273 по КК  на Ямбол, М. "Дюзлюка".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно допускане изработване на ПУП-ПЗ на УПИ ІІ 299, 284, кв. 34, ул. „Вл. Заимов”, по искане на Димитър Ст. Димитров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно съгласие за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на Община Ямбол по заявление от „Агробул” ООД, представлявано от Петър Динев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на част от имот, общинска собственост на МП за нуждите на Областна служба "Изпълнение на наказанията".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Информация относно финансовото състояние и дейността, за периода 2009 и 2010г., на ТД, в които Община Ямбол е съдружник.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в имоти, находящи се на ул."Марин Дринов", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне на представител на ОбС Ямбол в Общото събрание на НСОРБ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Костов

11.  Предложение относно изпълнение на проект "Долината на Тунджа - палитра от цветове, музика и танци".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно одобрение на актуализация на ОПР 2007-2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно изменение и допълнение на решение за поемане на общински дълг по фонд "ФЛАГ" ЕАД по проект за Комплексен център за социални услуги.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно приемане на наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно приемане на наредба за изменение и допълнение на НОРМД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно приемане на план сметка за разходите на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа и поддържане чистотата на територии за обществено ползване и определяне размера на ТБО за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно съгласуване на Годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

На основание т. 14.4 от решение по т.17 от дневния ред на ХLІV заседание, проведено на 25.02. – 01.03.2011г. и Правилника за реда и начина за отпускане на спешна помощ по здравословни проблеми Общински съвет Ямбол:

            1. Отпуска еднократна финансова помощ на Весела Панайотова Атанасова от гр. Ямбол, живуща на ул. Д. Благоев” № 20, вх. Б, ет.5 в размер на 100 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            2. Отпуска еднократна финансова помощ на Смаил Кямилев Алиев от гр. Ямбол, живущ на ул. Капитан Петко войвода” № 40 в размер на 100 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            3. Отпуска еднократна финансова помощ на Росица Георгиева Георгиева от гр. Ямбол, живуща в ж.к. Г. Бенковски” бл. 18, вх. В, ет.3 в размер на 200 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            4. Отпуска еднократна финансова помощ на Мустафа Асанов Мустафов от гр. Ямбол, живущ в ж.к. Г. Бенковски” бл. 12, вх. Г, ап.69   в размер на 100 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

           

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на програма за намаляване нивата на ФПЧ - 10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за 2011 – 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Ив. Кърцъков

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка  с чл. 27 от ЗЧАВ приема Програма за намаляване на нивата на ФПЧ – 10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в Община Ямбол за периода 2011 – 2014 г.

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Доклад относно одобряване на ПУП - ПРЗ на ПИ по КК на Ямбол, находящи се в м. "Гюр чешма".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Във връзка  със Заповед № ТУ 02/0011/22.02.2011г. на Кмета на Община Ямбол, протоколи № 3/17.02.2011г и № 13 от 11.08.2011г. на ЕСУТ, решение № КЗЗ-12 от 19 юли 2011г. по т.6/2/ на Комисия за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр. Ямбол одобрява Подробен устройствен план - План за регулация  и застрояване  на поземлени имоти 87374.24.57, 87374.24.87, 87374.24.109  и 87374.24.135 по Кадастралната  карта  на  гр. Ямбол, находящи се в местността „Гюр чешма”, придружен от ел. схема и план-схема за вертикално планиране, във връзка с промяна предназначението на имотите от земеделска земя в урбанизирана територия и отреждането й „за фотоволтаична централа”, като се образуват два урегулирани поземлени имота: УПИ І24.57, 24.109, 24.135  „за фотоволтаична централа” и УПИ ІІ24.87 „за фотоволтаична централа” и се предвиждат показатели за застрояване за предимно производствена зона:

- височина /Н/ – max 10 м;

- плътност на застрояването /П застр./ -  80 %;

- коефициент на интензивност /К инт/ - 0.8;

- минимална озеленена площ /П озел./  - 20%;

- начин на застрояване – свободно.

            Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Доклад относно одобряване на ПУП - ПРЗ на ПИ 87374.37.273 по КК  на Ямбол, М. "Дюзлюка".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Във връзка  със Заповед № № І-А-174/28.02.2007г. на Кмета на Община Ямбол, протокол № 12 от 21.07. 2011г.  на ЕСУТ, решение № КЗЗ-5 от 20.08.2008г по т.4 на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/ при Областна дирекция  „Земеделие” - Ямбол за утвърждаване на площадка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр. Ямбол одобрява изработеният проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за  регулация  и  застрояване  /ПРЗ/ на ПИ № 87374.37.273 по Кадастралната  карта  на  гр. Ямбол, местност „Дюзлюка”, придружен от: схема за вертикално планиране; ел. схема; В и К схема и част ”Транспортно комуникационен план”, във връзка с промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия и отреждането й „за склад и заготовка на метални изделия”, и предвидени показатели за застрояване за предимно производствена зона:

            - височина /Н/ – от 1 до 3 етажа /до 10 м/;

            - плътност на застрояването /П застр./ -  70 %;

            - коефициент на интензивност /К инт./ - 1;

            - минимална озеленена площ /П озел./  - 20%;

            - начин на застрояване – свободно.

            Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно допускане изработване на ПУП-ПЗ на УПИ ІІ 299, 284, кв. 34, ул. „Вл. Заимов”, по искане на Димитър Ст. Димитров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

        На основание чл. 134, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация да се допусне обособяване на УПИ II 299, 284, кв. 34 по действащия план на гр. Ямбол и изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на УПИ II 299, 284, кв. 34.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно съгласие за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на Община Ямбол по заявление от „Агробул” ООД, представлявано от Петър Динев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава съгласие на „Агробул” ООД, ЕИК 102895068, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Кара Кольо”” № 20, офис 1, представлявано от Михаел Хенке, германски гражданин, роден на 24.10.1970 г. в гр. Ханау Германия  за прокарване на трасе на електропровод до подстанция „Златен рог” - ПИ с идентификатор 87374.532.6 по кадастралната карта на гр. Ямбол през общински поземлени имоти както следва:

            - ПИ с идентификатор 87374.20.145, по кадастралната карта на града, местност „Гюр чешма”, начин на трайно ползване –  селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 6 689.00 кв.м, дължина на трасето 3.00 м. и площ на сервитута 203.00 кв.м.

            - ПИ с идентификатор 87374.20.131, по кадастралната карта на града, местност „Германските могили”, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 8 844.00 кв.м, дължина на трасето 1435.30 м. и площ на сервитута 5 741.00 кв.м.

            - ПИ с идентификатор 87374.19.131, по кадастралната карта на града, местност „Германските могили”, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 6 520.00 кв.м, дължина на трасето 1214.50 м. и площ на сервитута 4 858.00 кв.м.

            - ПИ с идентификатор 87374.23.110, по кадастралната карта на града, начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ 1 315.00 кв.м, дължина на трасето 431.20 м. и площ на сервитута 1289.00 кв.м.

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на част от имот, общинска собственост на МП за нуждите на Областна служба "Изпълнение на наказанията".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011г. предоставя безвъзмездно право на ползване на Министерство на правосъдието, представлявано от Диана Ковачева - Министър на правосъдието, чрез Главна дирекция „Изпълнение на наказанията", за срок от 5 /пет/ години, част от имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. „ Търговска" № 164, етаж III - 5 стаи / № № 5, 6, 7, 8, 9 по схемата на етажа/ с обща площ 75.81 кв.м , считано от 14.12.2011г.

2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно право на ползване с Министерството на правосъдието.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Информация относно финансовото състояние и дейността, за периода 2009 и 2010г., на ТД, в които Община Ямбол е съдружник.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема информацията за финансовото състояние и дейността за периода 2009 г. и 2010 г. на търговските дружества, в които Община Ямбол е съдружник.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в имоти, находящи се на ул."Марин Дринов", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ямбол през 2011г., приета с Решение по точка шестнадесета на четиридесет и четвъртото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 25.02.2011г.:

            В Раздел ІV. Конкретни действия по управление и разпореждане с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата, в таблица: Общински терени в регулация и земя общинска собственост, които Община Ямбол има намерение да продаде, създава нова точка със следното съдържание:

 

№.....

160.67/241 и.ч. от ПИ 87374.538.162

241

АОС№1450

03.04.2008г.

Ул.”Марин Дринов” №7

 

 В таблица: Терени в регулация и земя, които Община Ямбол има намерение да закупи:

 

Местонахождение

площ

 

 68.67/ 206 ид.ч. от ПИ 87374.538.96, находящ се на ул.”Марин Дринов” №7

68.67 кв.м

 

            2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.33 от Закона за собствеността, Община Ямбол продава на Йорданка Милчева Атанасова и Димитър Милчев Димитров  160.67 кв.м от Поземлен имот с идентификатор 87374.538.162 по КК на гр.Ямбол, при граници 87374.538.114, 87374.538.163, 87374.538.94, 87374.538.97, 87374.538.96, след което разпореждане, същите стават собственици на ПИ 87374.538.162 по КК на гр. Ямбол, съставляващ УПИ Х 96, кв. 120 на гр. Ямбол.

            Определя пазарна цена на частта от имота в размер на  32 130.00 без ДДС.

            3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.36, ал.1, т.3 и чл. 41, ал.2 от  Закона за общинската собственост и чл.31, ал.2 от НРПУРОИ община Ямбол откупува от Йорданка Милчева Атанасова и Димитър Милчев Димитров  68.67 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 87374.538.96  по КК на гр. Ямбол, част от УПИ ХІ 9698, кв.120 , находящ се на ул.”Марин Дринов” №7, целият с площ  206 кв., актуван с АОС №210 от 18.04.2001г., при граници: 87374.538.114, 87374.538.162, 87374.538.94, 87374.538.97, 87374.538.98, след което разпореждане, община Ямбол става собственик на ПИ 87374.538.96 .

            Определя пазарна цена на частта от имота в размер на 13 800 лв. без ДДС.

            4. Дължимите суми по двете насрещни покупко-продажби да бъдат прихванати до размера на по- малката от тях, като Йорданка Милчева Атанасова и Димитър Милчев Димитров заплатят на община Ямбол разликата от 18 330 лв. без ДДС, както и дължимия ДДС върху стойността на цялата част от общинския имот, а именно сума в размер 6 426 лева.

            5. Кметът на Общината, на основание чл.14, ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011г., в съответствие с решението по т.3 да извърши корекции по бюджета на общината за 2011г., включително да допълни Разчета за финансиране на капиталови разходи за 2011г. в раздел „Придобиване на земя”, функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство”, дейност 619: „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство” с обект „Придобиване на част от ПИ с идентификатор 87374.538.96 по КК на град Ямбол”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне на представител на ОбС Ямбол в Общото събрание на НСОРБ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Костов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общинския съвет Татяна Петкова Петкова – председател на ОбС Ямбол.

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от заместник – председател на ОбС Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно изпълнение на проект "Долината на Тунджа - палитра от цветове, музика и танци".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ       

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА разрешава поемане на задължение и упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, която обезпечава пълната сума на авансовото плащане в размер на 166 910,08 лв.- сто шестдесет и шест хиляди деветстотин и десет лева и осем стотинки, представляващи до 35 % от стойността на предоставената от Договарящия орган безвъзмездна финансова помощ.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно одобрение на актуализация на ОПР 2007-2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

       Приема актуализацията на плана за развитие на община Ямбол за периода 2011 – 2013г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 9, ал. 1, чл. 18, ал. 1 и чл. 26 от Закона за общинските бюджети, чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, § 31 от ПЗР на ЗДБРБ за 2011 г., Наредбата на Общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ:

            1. Одобрява промени по бюджета на общината за 2011 година по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1:

            1.1. Увеличава собствените приходи в местните дейности с 32 702 лв., съгласно Приложение № 1.

            1.2. Увеличава средствата по приходите в местните дейности по приходен параграф § 62-02 с 597 527 лв. /със знак минус/, съгласно Приложение № 1.

            1.3. Увеличава средствата по приходите в местните дейности по приходен параграф § 76-22 „Възстановени заеми” /от извънбюджетна сметка/ с 84 525 лв.

            1.4. Намалява средствата по приходите в местните дейности по приходен параграф § 83-89 Погашения по дългосрочен заем към фонд ФЛАГ” в размер на 480 300 лв. /със знак плюс/.

            1.5. Одобрява вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета, в т.ч. намалява резерва в местните дейности с 212 640 лв. и резерва в държавните дейности в размер на 2 500 лв. по собствен бюджет на общината.

            2. Актуализира бюджета на ЦДГ „Щастливо детство” и завишава трансфера от собствения бюджет на общината в частта на местната дейност с 4 200 лв., съгласно Приложение №1.

            3. Актуализира бюджета на Регионален исторически музей - Ямбол и завишава трансфера от собствения бюджет на общината с 2 500 лв. в частта на държавните дейности, съгласно  Приложение № 1.

            4. Одобрява намаление и вътрешни компенсирани промени на бюджета на ОП „Комунални дейности”, съгласно Приложение № 1.

            5. Одобрява намаление на бюджета на ОП „Общински пазари”, съгласно Приложение №1.

            6. Намалява лимита и средствата за командировки в чужбина  в дейност „Общински съвет” с 4 000 лв. и завишава със същата сума средствата по Правилника за наградите и отличията в община Ямбол, съгласно Приложение № 1.

            7. Одобрява промени по Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2011 г., съгласно Приложение № 2, както следва:

            7.1. Намалява годишната задача на обект  "Проектиране и рехабилитация на ул. "Надежда" в ж.к. Диана" с 27 700 лв., от 200 000 лв. на 172 300 лв. с източник приходи от продажби от 2011 г.

            7.2. Променя източниците на финансиране на обект „Проектиране и рехабилитация на улица в ж.к. "Хале" - от бензиностанция "Лукойл" до площадка за безопасност на движението” както следва: от преходен остатък от продажби от 2010 г.- 59 500 лв. и от приходи от продажби на нефинансови активи през 2011 г. – 101 500 лв.;

            7.3. Завишава годишната задача на обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Ямбол и ВИК мрежи” от 120 000 лв. на 125 000 лв. с източник на финансиране: преходен остатък от продажби от 2010 г.–120 000лв. и от приходи от продажби на нефинансови активи през 2011 г. – 5 000 лв.;           

            7.4. Променя източниците на финансиране на обект „Благоустрояване в ж.к.  "В. Левски" м/у бл. 7, 8, 9 и 11 - проектиране и изграждане" както следва: от преходен остатък от продажби от 2010 г.- 10 500 лв. и от приходи от продажби на нефинансови активи през 2011 г. – 59 500 лв.;

            7.5. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи с обект „Придобиване на ПИ с идентификатор 87374.537.165, кв. 79 по ЗРП за ЦГЧ на града, находящ се на ул. „Търговска” № 7” на стойност 22 700 лв., в местна дейност 619 , § 53 „Придобиване на земя”.

            8. Актуализира план -сметката на извънбюджетните средства от фонд „Приватизация” както следва:

 

Наименование

Налични

01.01.2010 г.

Приход

2011 г.

Разход

2011 г.

Остатък на

31.12. 2011 г.

в лева

1. Фонд за покриване на разходите по приватизация и следприв. контрол – 9%

184 294

 4  831

0

189 125

преходен остатък от 2010 г.

184 294

 

 

 

приходи 2011 г.

 

4 831

 

 

разходи 2011 г.

 

 

0

 

предоставени заеми

 

-189 000

0

 

възстановени заеми от извънбюджетни сметки

 

189 000

0

 

2. Специален фонд за придобиване на ДМА и инвестиции – 91%

250 433

48 852

0

299 285

преходен остатък от 2010 г.

250 433

 

 

 

в т.ч. приходи 2011 г.

 

48 852

 

 

разходи 2011 г.

 

 

0

 

предоставени заеми

 

-298 000

 

 

възстановени заеми от извънбюджетни сметки

 

298 000

 

 

ВСИЧКО:

 

434 727

53 683

0

488 410

         

            9. Дава съгласие, при невъзстановяване в рамките на бюджетната година, Община Ямбол да приключи извънбюджетните сметки на Фонд „Приватизация” с временни безлихвени заеми, предоставени за изпълнението на проекти на общината с осигурено европейско финансиране.

            10. При наличие на реализирани икономии в края на годината от средствата за работни заплати в дейност 122 „Общинска администрация” – държавна дейност и в съответствие с Вътрешните правила за работната заплата в общината, да се изплати на Кмета на Общината през месец декември т.г. допълнително възнаграждение в размер на 1000 лв.

            11. Дава съгласие, при неизпълнение на приходите от таксата за битови отпадъци, разходите до размера на одобрената от Общинския съвет план -сметка за 2011 г., включително и за дължимия ДДС за услугите по чистота, да се финансират от собствените приходи на общината.

            12. Дава съгласие, считано от 1 януари 2012 г. да се разкрие нова социална услуга „Дневен център за стари хора” в Комплекса за социални услуги като местна дейност, финансирана от собствените приходи на общината с капацитет 20 места, средства за която да се осигурят с бюджета на общината за 2012 г.

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно изменение и допълнение на решение за поемане на общински дълг по фонд "ФЛАГ" ЕАД по проект за Комплексен център за социални услуги.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, във връзка със задължението за покриване на погасителните вноски по ползван от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД кредит:

            1. Изменя и допълва Решението прието на Деветнадесетото заседание на ОбС, проведено на 18 март 2009 г. (изм. с Решение  на Двадесет и шестото заседание, проведено на 9 октомври 2009 г. и с Решение, прието на Третото заседание на 30 ноември 2011 г.), както следва:

            1.1. В т. 1 от Решението след „Условия и срокове за погасяване” да се чете: „Срок за погасяване - 48 месеца, считано от 1 януари 2010 г.  до 31.12.2013 г.

            1.2. Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1-01/2007/035 и от собствени средства на Община Ямбол.

            2. Общинският съвет възлага и делегира права на Кмета на Община Ямбол да подготви Искане и да договори с Фонд „ФЛАГ” и банката удължаване срока на погасяване на кредита и допълване на източника за погасяване на дълга, включително и възможност за предсрочно погасяване, изцяло или на части – без такса за предсрочно погасяване на кредита с едностранно едномесечно предизвестие от страна на кредитополучателя, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за предоговаряне на дълга.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1 т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Ямбол в сила от 1 януари 2012 г.

§ 1. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) За паркингите /платените зони за паркиране/ се събира такса за час, нощувка, 24 часа, 10 дни и месец за едно паркомясто в зависимост от вида на превозното средство.”

2. Създава се нова алинея 3:

„(3) Кметът на общината със заповед определя платените зони за паркиране.”

3. Досегашните алинеи 3, 4 и 5 стават съответно алинеи 4, 5 и 6.

§ 2. В чл. 20 се правят следните изменения:

1.      В ал. 6 думите „една година” се заменят с „две години”.

2.      В ал. 7, т 6.  думите „една година” се заменят с „две години”.

§ 3. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава нова алинея 4:

„(4) За приготвяне храна в детските ясли за обяд на деца на възраст от десет месеца до три годишна възраст, които се отглеждат в домашна обстановка, се събира такса в размер, определен с Приложение № 3. ”

§ 4. Разпоредбите на чл. 21а се отменят и се създава нов текст със следното съдържание:

„Чл. 21а. За неиздължените месечни такси, след изтичане на давностния срок, директорите на детски заведения подготвят мотивирано предложение, въз основа на което кметът на общината издава заповед за тяхното отписване.”

§ 5. В 21 б, ал. 15 се правят следните изменения:

„(15) При смърт на самотни лица (без близки и роднини), ползващи услугите на ДСП, за неиздължените месечни такси, след изтичане на давностния срок, директорът на Социални услуги - ДСХ и ДСП – Ямбол подготвя мотивирано предложение, въз основа на което кметът на общината издава заповед за тяхното отписване. Предложението се придружава от списък на починалите през годината лица и социална анкета за всяко отделно лице.”

§ 6. Чл. 33а се отменя.

§ 7.  Приложение № 3 към чл. 20 се изменя така:

 

                                       Приложение  № 3 към Раздел III от Наредбата

                                    

Заведение

 

 

Мярка

 

Такса в лева

2011 г.

 

Такса в лева

проект 2012 г.

 

1. Целодневни детски градини

на месец на дете

33,00 лв.

35,00 лв.

 

2. Полудневни детски градини

на месец на дете

4,00 лв.

4,00 лв.

3. Детски ясли

 

на месец на дете

32,00 лв.

32,00 лв.

 

4. Детска кухня

 

на ден на дете

 1.20 лв.

 

1,50 лв.

5. Детски ясли-за услугата по приготвяне на храна за обяд на деца на възраст от десет месеца до три години, които се отглеждат в домашна обстановка

 

на ден на дете

 

-

 

1,30 лв.

                                  

§ 8. В Приложение 5 към Раздел VII от Наредбата се правят следните изменения:

1. Отменя се таксата по т. 2 „Издаване писмена справка със задължения” в раздел „Такси по администриране на местните данъци”;

2. В раздел „Такси по администриране на местните данъци” размера на таксата по т. 5 „Издаване на дубликат от подадена декларация” се изменя от „2,00 лв. за 1 бр.” на „4,00 лв. за 1 бр.”

§ 9. В Приложение № 6 към Глава III от Наредбата се правят следните изменения и допълнения:

1. В раздел I на ред т. 22 „Рекламно – информационни елементи” в колона „цена на услугата” се допълва „цените от т. 22.1 до т. 22.8 са без включен ДДС”;

2. Отменя се т. 27 „Промяна в обстоятелствата на издадените разрешения за продажба на тютюневи изделия”;

3. Отменя се т. 27.1 „Прекратяване на разрешение за търговия с тютюневи изделия /чл.31, ал.1 от Закона за тютюна”;

4. Отменя се т. 28 „Издаване на дубликат на разрешения за търговия с тютюн и тютюневи изделия”;

            5. Отменя се т. 32 „Формуляр за заявление за постоянен адрес - продажба”;

6. Отменя се т. 33 „Формуляр за заявление за настоящ адрес - продажба”;

7. Отменя се т. 36.1 „Извличане на таблици и справки върху електронен носител от БД „Население”;

8. Отменя се т. 36.2  Разпечатване на извлечени таблици и справки от БД „Население” по т. 52.1”;

9. Отменя се т. 39 „За квалификационно обучение за придобиване на правоспособност за МПС категория В4 в МЦТПО – за 1 лице ”;

            10. В раздел „Художествени галерии” по т. 73 се правят следните изменения и допълнения:

            - в т. 73.1 Входен билет за възрастни - в графа „Цена на услугата” числото „1,50”  се заменя с числото „2,00”;

             - в т.73.2 Беседа – в графа „Цена на услугата” числото „2,00” се заменя с числото „5,00”;

            - създава се нова т. 73.4 „Зали на художествена галерия – за изложба”, където в графа „Цена на услугата” се изписва „20,00 лв.”;

             - създава се нова т. 73.5 „Зали на художествена галерия – за концерт” където в графа „Цена на услугата” се изписва „100,00 лв.”;

            11. Точки 83,  83.1 и 83.2 се заличават;

            12. Точки 74, 75 и 76 се изменят, като в колона „Заплащане на цената” срещу всяка услуга се записва „При заявяване на услугата”, както следва:

 

74.

УСЛУГИ   ПРЕДОСТАВЯНИ   ОТ   РИМ - ЯМБОЛ

Цена на услугата

74.1

Цени за входен билет в експозициите на РИМ – Ямбол:

 

 

- вход за ученици, студенти  и пенсионери                                 

1,00 лв.

 

- вход за възрастни 

2,00 лв.

 

- групови посещения /над 20 души/ на ученици, студенти и пенсионери

0,50 лв. за 1 посетител

 

- групови посещения /над 20 души/ на възрастни

1,00 лв.за 1 посетител

 

- вход за Археологически резерват „Тракийски и античен град   Кабиле”, без посещение на експозиционната зала

 

0,50 лв.

 

- за ученици, студенти  и пенсионери  в експозиционната зала в Археологически резерват „Тракийски и античен град   Кабиле”

 

 

1,00 лв.

 

- за възрастни в експозиционната зала в Археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле”

 

2,00 лв.

 

- групови посещения /над 25 души/ на ученици, студенти и пенсионери  в експозиционната зала в Археологически резерват „Тракийски и античен град   Кабиле”

 

 

0,50 лв. за 1 посетител

 

- при посещение и на експозиционната зала в Археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле” 

вход за влизане в резервата не се заплаща

74.2

Цени за входен билет за участие в  „Музейна работилница”:

 

 

а)  вход за индивидуално посещение

2,00 лв.

 

б) вход за посещение на деца с придружител:

 

 

- 1 дете с придружител

2,00 лв.

 

- 2 деца с придружител

3,00 лв.

 

- 3 деца с придружител

4,00 лв.

 

в) вход за посещение на група

1 лв./за дете

74.3

Цена на беседа в музейните обекти на РИМ -  Ямбол:

 

 

а)  в експозициите в сградата на РИМ:

 

 

- за тематична (една изложба) беседа

3,00 лв.

 

- за обзорна беседа

5,00 лв.

 

- специализирана беседа

10,00 лв.

 

б)  в Археологически резерват „Тракийски и античен град   Кабиле”   

 

 

- беседа в музейната експозиция

3,00 лв.

 

- за панорамна обиколка в резервата с беседа 

3,00лв

 

- обзорна беседа включваща панорамна обиколка и експозиционна зала

 

5,00 лв.

 

- специализирана обзорна включваща и панорамна обиколка

 

15,00 лв.

 

в) изготвяне и изнасяне на лекции по заявка от училища, организации, фирми и други извън експозициите на музея

 

10,00 лв.

 

г)  участие на музеен специалист като екскурзовод при екскурзии

20,00 лв./ден

+ разходите му

74.4

Извънредно отваряне на музей за посещение

10,00 лв.

+ входни билети и евентуал. беседи

74.5

Безплатно посещение в експозициите на  РИМ – Ямбол:

 

 

- за деца до 7 г.

безплатно

 

- за хора с увреждания

безплатно

 

- официални гости на Община Ямбол и РИМ – Ямбол

безплатно

 

- представители на други музеи

безплатно

 

- всеки четвъртък

безплатно

 

- национални празници

безплатно

 

- празника на град Ямбол

безплатно

74.6

Използване на поселищния архив на РИМ - Ямбол

 

 

- еднократно за 1 ден

3,00 лв.

 

- абонамент – 1 година

15,00 лв.

74.7

Ползване на специализирания библиотечен фонд на музея:

 

 

- ползване на 1 книга

1,00 лв./ден

 

- изработване на писмена библиографска справка

10,00 лв./за брой

 

- ксерокопие формат А4  

0,10 лв./стр.

74.8

Извършване на консултации, справки рецензии от музейни специалисти

 

 

 

 

- изготвяне на историческа справка /предмет, събитие, личност/

10,00 лв.

 

- рецензия на научен текст

2,00 лв./стр.

 

-  консултации при организиране на събития свързани с историята и традиционната обредност от кметства читалища и други организации

 

 

30,00 лв.

 

- консултации при изработване на тематико -експозиционни планове 

 

30,00 лв.

 

- консултации при подготовка на реферати и курсови работи

 

10,00 лв.

 

- консултации при подготовка на дипломни работи

50,00 лв.

 

- консултации за извършване на събирателска дейност

30,00 лв.

74.9

Изготвяне на тематико-експозиционни планове за изложби по външни поръчки, където музеят не е съорганизатор

 

по договаряне от  100 до 600 лв.

74.10

Журиране на викторини, състезания, конкурси и др. на историческа тематика, където РИМ – Ямбол не е съорганизатор

 

 

20,00 лв.

74.11

Организиране и провеждане на радио- и телевизионни предавания в които РИМ – Ямбол не е съорганизатор, в рамките на работно време и с музейни специалисти

 

 

1,00 лв./мин., запис

74.12

Подготовка на материали за радио- и телевизионни предавания без прякото участие на музейни специалисти

 

30,00 лв.

74.13

Дигитално заснимане и сканиране:

 

 

- на ръкописи, архивни документи, книги и др.

2,00лв./стр.

 

- портрети и снимки

3,00 лв./бр.

74.14

Презаписи от фонетичния фонд на музея

1 лв./мин., запис

74.15

Предоставяне за ползване на негативи и диапозитиви на музея

 

2,00 лв./бр.

74.16

Прожекция на видео- и DVD филми собственост на РИМ – Ямбол

 

 

- в залите на музея 

5,00 лв.

 

- извън музея 

10,00 лв.

74.17

Ползване на технически средства на  презентиращо устройство, собственост на РИМ – Ямбол:          

 

20,00 лв./ден

74.18

Ползване на зала от външни лица и институции, когато РИМ – Ямбол не е съорганизатор :

 

 

-за учащи, бюджетни и творчески организации в областта на културата

 

15,00 лв./час

 

- за всички останали

30,00 лв./час

75.

Ползване на работни помещения и кабинети в музейните сгради за научноизследователска дейност от външни научни екипи по проекти, в които РИМ – Ямбол не участва

 

 

 

 

 

 

- за 1 помещение или кабинет

15,00 лв./ден

76.

Продажба на издания на музея, научни книги и рекламни материали и сувенири

по ценоразпис утвърден от директора

 

           13. В Раздел V на Приложение № 6 се правят следните изменения и допълнения, като в колона „Заплащане на цената” срещу всяка услуга се записва „При заявяване на услугата”:

           - Точка 105 „Изкопаване на гроб, полагане на покойника и оформяне на гроба в алея 35” се отменя.

 

 

 

Гробищен парк – гр. Ямбол – с включен ДДС за всички цени

 

Цена на услугата

 89.

Изкореняване от гробно място

- на дърво

- на храст

 

7,00 лв.

5,00 лв.

 90.

Озеленяване и оформяне на гроб

 

 

 90.1

Засаждане с материали на клиента на:

- цветя

- храст

 

 

2,00 лв. за 1 кв.м.

2,00 лв. за 1 брой

 

 

 90.2

 

 

Оформяне /орязване и прочистване/ на храст

 

 

2,00 лв. за 1 брой

 92.

Траурна церемония с граждански ритуал и ползване на траурна зала

25,00 лв.

 96.

Монтаж на паметници и огради от търговски фирми за едно гробно място

19,00 лв.

 99.

Ползване на хладилна камера

- за едно денонощие

- за всяко следващо

 

20,00 лв.

25,00 лв.

108.

Ползване на траурна зала в Гробищен парк

15,00 лв.

 

            14.  В Приложение № 6 се отменя Тарифата по точка 110.

 

§ 10. В Параграф 4 от Допълнителните разпоредби на Наредбата в края на изречението се поставя запетая и се допълва текста „с изключение на таксите в Раздел III, точка 3, подточки от 3.1 до 3.9.”

 

§ 11. В Параграф 5 от Допълнителните разпоредби на Наредбата думите „чл. 49” се заменят с думите „чл. 33”.

 

§ 12. В Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Ямбол, приета с Решение III-23 от 30.11.2011 г. параграф 5 се изменя така:

§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2012 г.”

 

§ 13. В Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Ямбол в чл. 13, ал. 3 текстът „ Разрешенията за поставяне се издават само за периода от 1 април до 30 октомври” се отменя считано от 1 януари 2012 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на наредба за изменение и допълнение на НОРМД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Ямбол в сила от 1 януари 2012 г.

            § 1. В чл. 7  се правят следните допълнения:

            В ал. 1 в края на изречението след думите „по чл.8, т. 1 от Закона за устройство на територията” се добавя „и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.”

            § 2. В чл. 8 се правят следните изменения:

            1. в т. 1 думите „1,2 на хиляда” се заменят с „1,5 на хиляда”;

            2. в т. 2 думите „1,2 на хиляда” се заменят с „1,5 на хиляда”

            § 3 Чл. 27 се изменя така:

            „Чл. 27 Размерът на туристическия данък  за средствата за подслон и местата за настаняване на територията на общината се определя както следва:

            1. категория 1 звезда – 0,50 лв. за нощувка;

            2. категория 2 звезди – 0,70 лв. за нощувка;

            3. категория 3 звезди – 0,90 лв. за нощувка;

            4. категория 4 звезди – 0,90 лв. за нощувка;

            5. категория 5 звезди – 0,90 лв. за нощувка.”

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на план сметка за разходите на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа и поддържане чистотата на територии за обществено ползване и определяне размера на ТБО за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1 т. 2, 3 и 4 и чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 14 от Наредбата за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ямбол,  чл. 3, ал. 4 т. 1 от  от Наредба № 14 от 15 ноември 2010 г. на МОСВ и МФ и чл. 6, ал. 1 от ПМС № 207 от 16 септември 2010 г.:

 

            1. Одобрява план-сметка за разходите за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2012 г. в размер на 3 022 450 лв. на основание разчет, съгласно Приложение № 1, от които:

            - за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 1 123 345 лв.;

            - проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци и за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и чл.71е от Закона за управление на отпадъците – 908 118 лв.;

            - за почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 990 987 лв.

 

 

 

ПЛАН – СМЕТКА

за приходите и необходимите

разходи на Община Ямбол за

дейностите по управление на отпадъците,

за 2012 г.

 

Годишна цена на услугата за 2012г. /с ДДС/

 

Цена на услугата за 1 месец за 2012 г.            /с ДДС/

I.

ОБЩО ПРИХОДИ  за 2012 т

3 022 450

251 871

 

 

 

 

II.

ОБЩО РАЗХОДИ, в.т.ч.

3 022 450

251 871

1.

Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им

 

1 123 345

 

93 612

2.

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци и за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и чл.71е от Закона за управление на отпадъците

 

 

 

 

 

908 118

 

 

 

 

 

75 677

 

 

3.

Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване

 

 

 

990 987

 

 

82 582

 

            2. Таксата за битови отпадъци за 2012 г. се определя пропорционално върху данъчната оценка на жилищни имоти на гражданите и предприятията и  нежилищните имоти на гражданите с нестопанска цел и пропорционално върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка за нежилищни имоти на предприятията.

            3. Определя размера на такса за битови отпадъци за 2012 г. за всяка услуга поотделно, на основание финансов разчет, съгласно Приложение № 2 както следва:

 

 

       № по ред

 

Наименование на услугите

Размер на такса за жилищни имоти

Размер на такса за нежилищни имоти на граждани с нестоп. цел

Размер  на такса за нежилищни имоти

1.

събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им

 

0,94

 

0,94

 

1,23

2.

проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци и за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и чл.71е от Закона за управление на отпадъците

 

 

 

 

0,63

 

 

 

 

0,63

 

 

 

 

1,23

3.

почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено            ползване

 

 

0,42

 

 

0,42

 

 

1,17

 

Общо:

1,99

 

1,99

 

3,63

 

            4. Определя такса битови отпадъци за 2012 г. в левове в зависимост от броя и вида на декларираните съдове за събиране на битови отпадъци, съобразно обявената честота за извозване за нежилищни имоти, както следва:

 

 

За събиране и транспортиране на битови отпадъци и поддържане и експлоатация на

депата

 

За поддържане

чистотата на

терит. за обществено

ползване

1

2

3

4

5

6

7

Вид на съда

Обем

3)

Ед. цена

за 1 бр.

съд –

(лв./

еднократно)

Периодичност на извозване/

пъти годишно

Цена за годината

лева с ДДС            

Промил

 

1.

Контейнер тип

“Бобър”

 

 

1,1

 

6,05

 

365

 

2208.00

 

 

1,17 промила

2.

Контейнер тип

“Бобър”

 

 

1,1

 

6,05

 

182

 

1101.00

 

  1,17 промила

 

 

3.

Контейнер тип

“Бобър”

 

 

1,1

 

6,05

 

122

 

738.00

 

1,17 промила

4.

Контейнер пластмасов

 

 

0,24

 

1,32

 

122

 

161.00

 

1,17 промила

5.

Контейнер

„Мева”

 

 

0,11

 

0,61

 

122

 

74.00

 

1,17 промила

 

 

 

            5. Таксата за битови отпадъци за 2012 г. за имотите публична общинска собственост на община Ямбол, молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната, читалищата, сградите на Българския червен кръст и на държавните училища в общината, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел или отдадени под наем, както и за предприятия и/или организации на инвалиди, се определя пропорционално върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка за нежилищните им имоти, намалена шест пъти спрямо пълния размер на таксата. Намаления размер на таксата се прилага съответно и за части от посочените имоти.

            6. Определя период за превеждане на отчисленията по чл. 71е от ЗУО веднъж  на 4 месеца.

            7. При реализиране на преходния остатък в края на 2011 г., същият да се разпредели пропорционално на разходите по план-сметката за 2012 г.

            8. С приходите от таксата за битови отпадъци, които се отнасят за предходни години, приоритетно се разплащат неразплатени разходи към 31.12.2011 г. и със същите се завишават разходите по план-сметката за 2012 г., пропорционално на разпределението им за предходната година.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно съгласуване на Годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Отлага предложението за следващо заседание.