РЕШЕНИЯ

 

НА ШЕСТАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНА НА 8 ФЕВРУАРИ 2012г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

 

1.      Предложение относно изразяване мотивирано становище на ОбС Ямбол по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Ваня Добринова Добрева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

2.      Предложение относно изразяване мотивирано становище на ОбС Ямбол по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Диана Илиева Колева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

3.      Доклад относно одобряване на проект за изменение на действащ ПУП - ПРЗ на УПИ І - 27.37 по плана на гр. Ямбол, м. "Маслака" по искане на „СИНДБАД” ЕООД..

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Доклад относно съгласуване на ПУП – ПП за обект техническата инфраструктура на две общини с възложител „ЕН ДИ АЙ – 2010” ЕООД, Н. Араванова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно предварително съгласие за определяне трасета на техническата инфраструктура за ПИ 87374.25.16 по КК на Ямбол, м. Чаргански път и за създаване на ПУП - ПП за транспортен достъп, заявление от Валентин Арабаджиев.

ВНОСИТЕЛ: Ив. Кърцъков

6.      Предложение относно предварително съгласие на ОбС за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на ОЯ по заявление от Сава Мушков и Ласка Йорданова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно предварително съгласие за прокарване на газопроводно отклонение през ПИ, собственост на Община Ямбол по заявление от "Агромейт" ООД, Ташо Ташев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно промяна в статута на общински имот от публична в частна собственост, ул. „Търговска” № 83. (бившо учебно опитно поле)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно определяне на оценка на допълнително право на строеж по искане на "Мултифарм 95" ООД, Янко Василев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне на оценка на допълнително право на строеж по искане на Цонка Вътева Георгиева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно съгласие за строеж в съсобствен имот по искане на Никола Ангелов Иванов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2011 - 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с ОС за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно придобиване от Община Ямбол на военни имоти, собственост на МО.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно предоставяне на общински имот за "Музей на бойната слава".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно предоставяне на имот - ПОС за безвъзмездно управление от ЦОП " Усмивка" - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно удължаване срока на договора за управление на управителя на „Дезинфекционна станция” ЕООД гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно представител на община Ямбол във ФЕКГ.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

20.  Предложение относно попълване състава на ПК Законност и обществен ред”.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

21.  Предложение относно прекратяване членството на Община Ямбол в ГД "ЯХШ проф. Г. Димитров".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.  Предложение относно кандидатстване по ОПОС и финансиране на общинското участие по проектно предложение "Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на гр. Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

23.  Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

24.  Предложение  относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

25.  Доклад от ВК за промяна правилник относно приемане на промени в Правилника за работа на ОбС Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ВК

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно изразяване мотивирано становище на ОбС Ямбол по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Ваня Добринова Добрева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            Предлага на Президента на Република България да опрости задължението и лихвите към сумата от неправомерно получено майчинство на Ваня Добринова Добрева от гр. Ямбол, к-с „Г. Бенковски” бл.8, вх. Е, ап.130.

 

           

           

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно изразяване мотивирано становище на ОбС Ямбол по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Диана Илиева Колева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Предлага на Президента на Република България да не опрости задължението от непогасени данъчни задължения, здравни осигуровки и лихви към тях на Диана Илиева Колева с постоянен адрес гр. Ямбол,  ул.  „Илинден” № 11.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Доклад относно одобряване на проект за изменение на действащ ПУП - ПРЗ на УПИ І - 27.37 по плана на гр. Ямбол, м. "Маслака" по искане на „СИНДБАД” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

           

            Във връзка със заповед № ТУ02/0057/31.08.2011 г.  на кмета на община Ямбол, становище на гл. архитект на община Ямбол № 34/31.08.2011 г., протокол №18/10.11.2011 г. на ОЕСУТ и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Общински съвет град Ямбол одобрява изработеният проект за изменение на действащия подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ І-27.37 по плана гр. Ямбол – м. „Маслака”, състоящо се в отреждане на ново конкретно предназначение, а именно „за производство, услуги и търговия” с определени нови ограничителни линии на застрояване и запазване на устройствените показатели:

устройствена зона – Пс;

етажност /Н/ – до 10 м;

плътност на застрояване /П застр./ - до 70 %;

интензивност на застрояване /К инт./ - до 1.2;

озеленяване - /П озел./ - мин. 30 %;

начин на застрояване – свободно.

            Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30 – дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез Общински съвет Ямбол до Административен съд – Ямбол.

           

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Доклад относно съгласуване на ПУП – ПП за обект техническата инфраструктура на две общини с възложител „ЕН ДИ АЙ – 2010” ЕООД, Н. Араванова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ, Общинският съвет Ямбол съгласува Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини: Кабелна линия - тип подземна: от БКТП (нов 0.4/20 кV) в УПИ VІІІ18092 – за фотоволтаични системи, масив 18 по одобрен със заповед № РД-1308/28.12.2010г. на кмета на община „Тунджа” ПУП-ПРЗ за ПИ  № 018092 по КВС на землището на с. Безмер, община „Тунджа”, обл. Ямбол, с площ 3266 кв.м, през землището на село Безмер ( ПИ  №№ 000050, 000861, 000858, 000196, 000857, 000859, 000254, 000814, 000237, 000238, 000820, и 000144 по КВС) и през община Ямбол ( имоти в регулация, 87374.61.416,  87374.61.534, 87374.61.517, 87374.61.246,  87374.61.567,  87374.60.542, 87374.60.544,  87374.60.545, 87374.60.539, 87374.60.555,  87374.59.545,       87374.59.549, 87374.59.550,    87374.59.546, 87374.59.550, 87374.57.517, 87374.57.528, 87374.57.517,  87374.57.491, 87374.57.500 и 87374.57.524 по кадастралната карта на гр. Ямбол), до РУ СН на подстанция „Златен рог” гр. Ямбол - за частта на трасето в землището на община Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно предварително съгласие за определяне трасета на техническата инфраструктура за ПИ 87374.25.16 по КК на Ямбол, м. Чаргански път и за създаване на ПУП - ПП за транспортен достъп, заявление от Валентин Арабаджиев.

ВНОСИТЕЛ: Ив. Кърцъков

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/, Общински съвет Ямбол дава предварително съгласие на ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ, от гр. Елхово, ул. „Ангел Вълев” № 64 за определяне на трасе на локално пътно платно за транспортен достъп /пътна връзка/ до обект „Сервиз за компютърна диагностика и ремонт на автомобили” в ПИ 87374.25.16, местност „Чаргански път”, през ПИ с идентификатор 87374.25.829 – земеделска територия, публична общинска собственост, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, засегната площ 795 м2;

 

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА Общински съвет Ямбол разрешава създаване на Парцеларен план на трасе на локално пътно платно за транспортен достъп /пътна връзка/ до обект „Сервиз за компютърна диагностика и ремонт на автомобили” в ПИ 87374.25.16, местност „Чаргански път”;

 

            3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет Ямбол дава предварително съгласие на ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ, от гр. Елхово, ул. „Ангел Вълев” № 64 за определяне на трасе на кабелна линия 20 кV за външно електрозахранване на ПИ 87374.25.16, с дължина на трасето в земеделска територия около 70м, през поземлени имоти, публична общинска собственост както следва:

- ПИ с идентификатор 87374.25.828 по кадастралната карта на гр. Ямбол – земеделска територия, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път;

-  ПИ с идентификатор 87374.25.829 по кадастралната карта на гр. Ямбол – земеделска територия, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път.

 

            4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет Ямбол дава предварително съгласие на ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ, от гр. Елхово, ул. „Ангел Вълев” № 64 за определяне на трасе на водопровод за ПИ 87374.25.16, с дължина на трасето в земеделска територия около 47м, през ПИ 87374.25.829 - земеделска територия, публична общинска собственост, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път;

 

            5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет Ямбол дава предварително съгласие на ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ, от гр. Елхово, ул. „Ангел Вълев” № 64 за определяне на трасе на канализацията за ПИ 87374.25.16, с дължина на трасето в земеделска територия около 12м, през ПИ 87374.25. 829 – земеделска територия, публична общинска собственост, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно предварително съгласие на ОбС за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на ОЯ по заявление от Сава Мушков и Ласка Йорданова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава съгласие на Сава Димитров Мушков и Ласка Димитрова Йорданова, с адрес гр. „София, ж.к. „Люлин”, бл.423, вх. „Г”, ап.74  за прокарване на трасе на ел.кабел  1 кV от съществуващ БКТП „Еркесия”, находящ се в ПИ 87374.32.100 до собствения им ПИ 87374.31.24 по КК на гр. Ямбол, местност „Смокините” през ПИ с идентификатор 87374.31.199, по кадастралната карта на града - публична общинска собственост, начин на трайно ползване – ведомствен път, с обща площ 8 478 кв.м, дължина на трасето 22.4 м. и площ на сервитута 89.60 кв.м. и през ПИ с идентификатор 87374.31.200, по кадастралната карта на града - публична общинска собственост, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, с обща площ 10 938 кв.м, дължина на трасето 9.4 м. и площ на сервитута 37.60 кв.м.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно предварително съгласие за прокарване на газопроводно отклонение през ПИ, собственост на Община Ямбол по заявление от "Агромейт" ООД, Ташо Ташев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на „Агромейт” ООД, ЕИК 838100347, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул.”Александър Зограф” № 13, представлявано от Ташо Костадинов Ташев за прокарване на трасе на газопроводно отклонение от съществуващ газопровод в ПИ 87374.53.431  до ПИ 87374.53.8, местност „Кантона” по КК на гр. Ямбол през ПИ с идентификатор 87374.53.431, по кадастралната карта на града - публична общинска собственост, начин на трайно ползване – селскостопански, полски, ведомствен път, с обща площ 6 125 кв.м, дължина на трасето 56.6 м. и площ на сервитута 113.20 кв.м.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно промяна в статута на общински имот от публична в частна собственост, ул. „Търговска” № 83. (бившо учебно опитно поле)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост

            1. Обявява за частна общинска собственост Поземлен имот 87374.545.7 по КК на гр. Ямбол, с площ 84 400 кв.м  (а по данни от АК 83 715 кв.м.), находящ се на ул. „Търговска” № 83 гр. Ямбол, предназначение на територията – урбанизирана, заедно с построените в него сгради:

            - Сграда с идентификатор 87374.545.7.1, застроена площ 11.00 кв.м., брой етажи 1.

            - Сграда с идентификатор 87374.532.547.7.2, застроена площ 277.00 кв.м., брой етажи 1.

            - Сграда с идентификатор 87374.532.547.7.3, застроена площ 207.00 кв.м.., брой етажи 1.

            - Сграда с идентификатор 87374.532.547.7.4, застроена площ 72.00 кв.м., брой етажи 1.

            - Сграда с идентификатор 87374.532.547.7.5 застроена площ 266.00кв.м., брой етажи 1.

            - Сграда с идентификатор 87374.532.547.7.6, застроена площ 276.00 кв.м., брой етажи 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно определяне на оценка на допълнително право на строеж по искане на "Мултифарм 95" ООД, Янко Василев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38(2) от Закона за общинската собственост определя пазарна оценка на допълнително право на строеж на „Мултифарм – 95” ООД, ЕИК 838190394, с адрес на управление гр.Ямбол, ул.”Стара планина” №18, с управител Янко Тодоров Василев, върху 2.00 кв.м. от общински ПИ 87374.540.286 по КК на гр. Ямбол, с площ 10 374 кв.м. за изграждане на Хидравлична платформа за достъп  към съществуваща аптека, във връзка с осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания към самостоятелен обект с идентификатор 87374.540.286 по КК на града, с площ 61.17 кв.м,  като част от сграда 87374.540. 286 ,по КК на града, построена в посочения общински поземлен имот в размер на 307.00 лв.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне на оценка на допълнително право на строеж по искане на Цонка Вътева Георгиева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Костов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна оценка на допълнително право на строеж на Цонка Вътева Георгиева, с местоживеене гр. Ямбол,  ж.к. „Възраждане” бл.62, вх.Д, за 126.80 кв.м. върху общински ПИ 87374.553.39 по КК на гр. Ямбол, с площ 9 818 кв.м. за преустройство на подпокривно пространство в апартаменти в двуетажна жилищна сграда – многофамилна, с идентификатор 87374.552.39.8 по КК на града, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане” бл.62, вх.Д,  построена в посочения общински поземлен имот в размер на 12 125.25 лв.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно съгласие за строеж в съсобствен имот по искане на Никола Ангелов Иванов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ       

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 183 ал.3 и ал.1 от Закона за устройство на територията дава съгласие за строителство в съсобствения  с Никола Ангелов Иванов от гр. Ямбол, ул. Янко Сакъзов” № 24 ПИ 87374.570.82 по КК на града, местност „Под Язовира”, гр. Ямбол, с площ 806 кв.м. и начин на трайно ползване за вилна сграда. 

            2 Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи договор.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2011 - 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост приема Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2011- 2015 година.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с ОС за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост приема Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2012 година.

            2. Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.10 от ЗОС Програмата да се публикува на интернет страницата на Общината.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно придобиване от Община Ямбол на военни имоти, собственост на МО.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост дава съгласие община Ямбол да придобие в собственост, следните военни имоти:

            - ПИ с идентификатор 87374.19.80 по КК на гр.Ямбол, с площ 105 228 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, в местността „ Червен баир”, актуван с АДС №2791/16.06.2009г.

            - ПИ с идентификатор 87374.521.2 по КК на гр. Ямбол, с площ 63 938 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, ж.к. „Г.Бенковски”, актуван с АДС № 2793/16.06.2009г.;

            - ПИ с идентификатор 87374.19.111 по КК на гр.Ямбол, с площ 325 458 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, в местността „ Червен баир”, актуван с АДС №2794/ 16.06.2009г.;

            - ПИ с идентификатор 87374.19.916 по КК на гр.Ямбол, с площ 170 966 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, в местността „ Червен баир”, актуван с АДС № 2795/16.06.2009г.

            2. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия във връзка с предоставянето на имотите и прехвърлянето им в собственост на общината.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на общински имот за "Музей на бойната слава".

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 от Закона за културното наследство, чл.6, ал.2, и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост

1. Обявява за публична собственост Поземлен имот с идентификатор 87374.532.142 по КК на град Ямбол, находящ се на ул. „Стара планина” № 1 гр. Ямбол, с площ 8961 кв.м., предназначение на територията  - урбанизирана, с начин на трайно ползване за друг вид имот със специално предназначение и ползване, заедно с построените в него сгради:

- Сграда с идентификатор 87374.532.142.1, застроена площ 32 кв.м., брой етажи 1, с начин на трайно ползване  за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

- Сграда с идентификатор 87374.532.142.2, застроена площ 39 кв.м., брой етажи 1, с начин на трайно ползване  за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

- Сграда с идентификатор 87374.532.142.3, застроена площ 978, РЗП 1160 кв.м.., брой етажи 2, с начин на трайно ползване  за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

- Сграда с идентификатор 87374.532.142.4, застроена площ 416 кв.м., брой етажи 1, с начин на трайно ползване  за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

- Сграда с идентификатор 87374.532.142.5, застроена площ 1149 кв.м., брой етажи 1, с начин на трайно ползване  за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

- Част от сграда (с площ на частта 106.315 кв.м.) с идентификатор 87374.532.141.14, цялата със застроена площ 495 кв.м., брой етажи 1, с начин на трайно ползване  за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда.

 

2. Предоставя за създаването и функционирането на общински „Музей на бойната слава” имот публична общинска собственост, а именно:  Поземлен имот с идентификатор 87374.532.142 по КК на град Ямбол, находящ се на ул. „Стара планина” № 1 гр. Ямбол, с площ 8961 кв.м., предназначение на територията  - урбанизирана, с начин на трайно ползване за друг вид имот със специално предназначение и ползване, заедно с построените в него сгради:

- Сграда с идентификатор 87374.532.142.1, застроена площ 32 кв.м., брой етажи 1, с начин на трайно ползване  за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

- Сграда с идентификатор 87374.532.142.2, застроена площ 39 кв.м., брой етажи 1, с начин на трайно ползване  за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

- Сграда с идентификатор 87374.532.142.3, застроена площ 978, РЗП 1160 кв.м.., брой етажи 2, с начин на трайно ползване  за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

- Сграда с идентификатор 87374.532.142.4, застроена площ 416 кв.м., брой етажи 1, с начин на трайно ползване  за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

- Сграда с идентификатор 87374.532.142.5, застроена площ 1149 кв.м., брой етажи 1, с начин на трайно ползване  за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

- Част от сграда (с площ на частта 106.315 кв.м.) с идентификатор 87374.532.141.14, цялата със застроена площ 495 кв.м., брой етажи 1, с начин на трайно ползване  за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, при граници на имота ПИ 87374.532.78, ПИ 87374.532.79, ПИ 87374.532.55, ПИ 87374.532.34, ПИ 87374.532.143 и ПИ 87374.532.141 по кадастралната карта на града.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на имот - ПОС за безвъзмездно управление от ЦОП " Усмивка" - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:         

 

            1. Отменя Решение по точка четиридесета на четиридесет и девето заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 11.07.2011 г. за предоставяне за безвъзмездно управление на Център за обществена подкрепа «Усмивка» - гр. Ямбол, самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.90.1.2 по КК на гр.Ямбол, с площ 258,50 кв. м., представляващ част от първи етаж от имот публична общинска собственост »Комплекс за социални услуги за деца и възрастни» - сграда с идентификатор 87374.543.90.1, построена в имот 87374.543.90 по КК на гр.Ямбол, находящ се на ул. «Търговска» №120, гр.Ямбол, за срок от 5 /пет/ години, считано от 01.08.2011 г.

            2. Предоставя безвъзмездно за управление на Център за обществена подкрепа «Усмивка» – гр.Ямбол, част от втори етаж на самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.90.1.2 по КК на гр.Ямбол, с площ  320,50 кв.м, (7 помещения) от имот публична общинска собственост »Комплекс за социални услуги за деца и възрастни» - сграда с идентификатор 87374.543.90.1, построена в имот 87374.543.90 по КК на гр.Ямбол, находящ се на ул. «Търговска» №120, гр.Ямбол, за срок от 5 /пет/ години, считано от 10.02.2012 г.

     Ползвателят  да заплаща всички текущи ремонти и разходи, свързани с  ползването на частта от имота, включително и за общите части.

 

           

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно удължаване срока на договора за управление на управителя на „Дезинфекционна станция” ЕООД гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 2 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества удължава срока на договора за управление на настоящия управител на „Дезинфекционна станция” ЕООД гр. Ямбол – г-жа Милка Бурова до провеждане на конкурс за избор на управител.

           

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2012 г.

 

             

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно представител на община Ямбол във ФЕКГ.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Отменя решение по точка 15 от 49 – то заседание на Общински съвет - Ямбол, проведено на 11.07.2011 г.

2. Упълномощава кмета на общината Георги Славов да представлява Община Ямбол във Федерацията на европейските карнавални градове

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно попълване състава на ПК Законност и обществен ред”.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл. 7.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол попълва състава на ПК ЗОР с един общински съветник – Ясен Киров.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно прекратяване членството на Община Ямбол в ГД "ЯХШ проф. Г. Димитров".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА:

            1. Община Ямбол прекратява членството си като съдружник в гражданско дружество „Ямболска хорова школа „Проф. Георги Димитров”.

            2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да предизвести писмено  гражданско дружество „Ямболска хорова школа „Проф. Георги Димитров” за прекратяване членството на общината като съдружник в дружеството.

            3. Упълномощава кмета на Община Ямбол да предприеме необходимите действия за уреждане на имуществените отношения с гражданското дружество.

            4. В бюджета на община Ямбол за 2012 г. да се планират средства за подпомагане на детско хорово изкуство.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно кандидатстване по ОПОС и финансиране на общинското участие по проектно предложение "Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на гр. Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Отменя т. 6 от решението по точка: „Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПОС „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол”, взето на Четиридесет и осмата сесия на Общински съвет - Ямбол, проведена на 30.06. – 01.07.2011г. относно определянето чрез местен референдум на окончателния размер на общинския дял в общата стойност на проекта, както и начина на неговото осигуряване.

            2. Променя текста на т.2 от същото решение както следва: „Дава съгласие за осигуряване на общинския дял в общата стойност на проекта, определен в Актуализирания АРП по проекта с индикативна стойност в размер до 5,89% от общата стойност на проекта или 5 582 055лв.

            3. Текстът на останалите точки от същото решение се запазва непроменен.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС – Ямбол определя общинските жилища по брой и предназначение, както следва:

 1.1. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди по Приложение № 1;

        1.2. Жилища за продажба по Приложение № 2А;

        1.3. Жилища за обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди по Приложение № 3Б;

        1.4. Ведомствени жилища по  риложение № 3А;

        1.5. Резервни жилища по Приложение № 4.

        2. Да се допълни списъка жилища за продажба, Приложение № 2А с четири жилища от Приложение № 1  - къщи на позиции 21, 39, 34 и 46.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение  относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публични търгове    имоти – частна общинска собственост и определя пазарни цени на имотите предмет на търговете както следва:  

            1.Поземлен имот с идентификатор 87374.528.340 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 377 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1075 от  12.07.2004 г. Начална тръжна цена на имота 24 500.00 лв. без ДДС. Депозит за участие – 2 450.00 лв.

            2. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.341 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІV за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 479 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1076 от  12.07.2004 г. Начална тръжна цена  на имота  в размер на 31 100 лв. без ДДС. Депозит за участие  3 110 лв.

            3. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.342 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 588 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1077 от  12.07.2004 г. Начална тръжна цена  на имота  в размер на 50 000 лв. без ДДС, като разходите по премахване на частта от сградата попадаща в имота и разчистването на терена се поемат от купувача. Депозит за участие 5 000 лв.

            4. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.343 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 306 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1078 от  12.07.2004 г. Начална тръжна цена  на имота  в размер на 29 100 лв. без ДДС, като разходите по премахване на частта от сградата попадаща в имота и разчистването на терена се поемат от купувача. Депозит за участие 2 910 лв.

            5. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.344 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІ за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 411 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1079 от  12.07.2004 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 38 900 лв. без ДДС, като разходите по премахване на частта от сградата попадаща в имота и разчистването на терена се поемат от купувача. Депозит за участие 3 890 лв.

            6. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.346 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІХ за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 327 кв. м., находящ се на ул. „Вит”, актуван с АОС  – частна № 1081 от  12.07.2004 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 30 800 лв. без ДДС, като разходите по премахване на частта от сградата попадаща в имота и разчистването на терена се поемат от купувача. Депозит за участие 3 080 лв.

            7. Поземлен имот с идентификатор 87374.531.254 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за жилищни нужди, имот 1936 в кв. 105 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 257 кв. м., находящ се на ул. „Янко Сакъзов” № 4, актуван с АОС  – частна № 1602 от  19.04.2010 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 39 000 лв. без ДДС. Депозит за участие 3 900 лв.

            8. Поземлен имот с идентификатор 87374.531.228 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен ПИ 2271 за жилищни нужди в кв. 103 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 256 кв. м., находящ се на ул. „Видин” № 21, актуван с АОС  – частна № 997 от  15.04.2004 г. Начална тръжна на имота  в размер на 41 080 лв. без ДДС. Депозит за участие 4 108 лв.

            9. Поземлен имот с идентификатор 87374.531.429 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за жилищни нужди, с площ 261 кв. м., находящ се на ул. „Матвей Вълев”, №55, актуван с АОС  – частна № 1418 от  11.07.2007 г. Начална тръжна цена  на имота  в размер на 53 750 лв. без ДДС. Депозит за участие 5 375 лв.

            10. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.39 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ І 25 за търговски обект, комплекс, в кв. 20 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 5 265 кв. м., находящ се в ж.к. „Диана”, актуван с АОС  – частна № 1322 от  24.01.2007 г.  Начална тръжна цена на имота  в размер на 315 000 лв. без ДДС. Депозит за участие 31 500 лв.

            11.Поземлен имот с идентификатор 87374.547.41 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ 25 за ниско застрояване, в кв. 20 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 535 кв. м., находящ се в ж.к. „Диана”, актуван с АОС  – частна № 1326 от  26.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 34 800 лв. без ДДС. Депозит за участие 3 480 лв.

            12. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.42 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ 25 за ниско застрояване, в кв. 20 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 466 кв. м., находящ се в ж.к. „Диана”, актуван с АОС  – частна № 1327 от  26.01.2007 г.  Начална тръжна цена  на имота  в размер на 30 300 лв. без ДДС. Депозит за участие 3 030лв.

            13. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.43 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІV 25 за ниско застрояване, в кв. 20 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 401 кв. м., находящ се в ж.к. „Диана”, актуван с АОС  – частна № 1328 от  26.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 26 100 лв. без ДДС. Депозит за участие 2 610 лв.

            14. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.44 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V 25 за ниско застрояване, в кв. 20 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 337 кв. м., находящ се в ж.к. „Диана”, актуван с АОС  – частна № 1329 от  26.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота е в размер на 19 800 лв. без ДДС. Депозит за участие 1 980 лв.

            15. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.45 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ 25 за ниско застрояване, в кв. 20 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 338 кв. м., находящ се в ж.к. „Диана”, актуван с АОС  – частна № 1330 от  26.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 19 800 лв. без ДДС. Депозит за участие 1 980 лв.

            16. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.46 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІ 25 за ниско застрояване, в кв. 20 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 279 кв. м., находящ се в ж.к. „Диана”, актуван с АОС  – частна № 1331 от  26.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 16 900 лв. без ДДС. Депозит за участие 1 690 лв.

            17. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ 25 за търговски обект, комплекс, в кв. 23 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 1 274 кв. м., находящ се в ж.к. „Диана”, актуван с АОС  – частна № 1325 от  25.01.2007 г. Начална тръжна цена  на имота  в размер на 75 400 лв. без ДДС. Депозит за участие 7 540 лв.

            18. Поземлен имот с идентификатор 87374.548.5 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІІ 4470 за друг вид застрояване, в кв. 152 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 1 215 кв. м., находящ се на ул. „Бакаджик”, №30,актуван с АОС  – частна № 1581 от  10.08.2009 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 87 500 лв. без ДДС. Депозит за участие 8 750 лв.

            19. Поземлен имот с идентификатор 87374.553.305 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за жилищни нужди, с площ 364 кв. м., находящ се на ул. „Будак Стоян войвода” № 27, актуван с АОС  – частна № 168 от  23.10.2000 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 21 400 лв. без ДДС. Депозит за участие 2 140 лв.

            20. Поземлен имот с идентификатор 87374.553.438 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІХ за жилищни нужди, в кв.119, с площ 520 кв. м., находящ се на ул. „Будак Стоян войвода”, актуван с АОС  – частна № 1641 от  04.08.2010 г.  Начална тръжна цена на имота  в размер на 30 500 лв. без ДДС. Депозит за участие  3 050 лв.

            21. Поземлен имот с идентификатор 87374.553.439 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХVІІ за жилищни нужди, в кв.119, с площ 470 кв. м., находящ се на ул. „Будак Стоян войвода”, актуван с АОС  – частна № 1642 от  04.08.2010 г.  Начална тръжна цена  на имота  в размер на 27 600 лв. без ДДС.

Депозит за участие 2 760 лв.

            22. Поземлен имот с идентификатор 87374.553.303 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за жилищни нужди, с площ 521 кв. м., находящ се на ул. „Клокотница”, актуван с АОС  – частна № 1415 от  05.07.2007 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 30 600 лв. без ДДС. Депозит за участие 3 060 лв.

            23. Поземлен имот с идентификатор 87374.511.413 по кадастралната карта на гр. Ямбол за производствено - складова дейност, търговия и услуги, с площ 19 547 кв.м., актуван с АОС – частна 1445/ 08.02.2008 г., находящ се в Индустриална зона на бул. „Европа”, гр. Ямбол. Начална тръжна цена на имота  в размер на 397 600 лв. без ДДС. Депозит за участие 39 760 лв.

            24. Поземлен имот с идентификатор 87374.513.46 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХХІХ, за производствено - складова дейност, търговия и услуги в кв. кв.162 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 3 996 кв.м., актуван с АОС – частна 963/28.07.2003 г., находящ се в Индустриална зона, гр. Ямбол. Начална тръжна цена на имота е в размер на 54 800 лв. без ДДС.

Депозит за участие 5 480 лв.

            25. Поземлен имот с идентификатор 87374.513.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХХVІІІ, за производствено - складова дейност, търговия и услуги в кв. кв.162 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 4 165 кв.м., актуван с АОС – частна 964/ 28.07.2003 г.,  находящ се в Индустриална зона, гр. Ямбол.  Начална тръжна цена на имота  в размер на 57 000 лв. без ДДС.

Депозит за участие  5 700 лв.

            26.Поземлен имот с идентификатор 87374.518.97 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХVІ-7868, за производствен и складов обект кв. 147 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 18 102 кв.м., актуван с АОС – частна 1254/28.06.2006 г., находящ се в Индустриална зона, гр. Ямбол. Начална тръжна цена на имота  в размер на 640 800 лв. без ДДС. Депозит за участие 64 080 лв.

            27. Поземлен имот с идентификатор 87374.519.42 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ за резервен терен в кв. 152 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 6070 кв.м., актуван с АОС – частна 1595/08.03.2010 г., находящ се в Индустриална зона, гр. Ямбол. Начална тръжна цена  на имота  в размер 142 640 лв. без ДДС. Депозит за участие 14 264 лв.

            28. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.117 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за обществена сграда - комплекс в кв. 6 по регулационния план на гр. Ямбол., с площ 6001.00 кв.м., актуван с АОС – частна 1234/24.03.2006 г., находящ се в ж.к. „Христо Ботев”, гр. Ямбол. Начална тръжна цена на имота  в размер на 360 000 лв. без ДДС. Депозит за участие 36 000 лв.

            29. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.130 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ І за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 440.00 кв.м., находящ се в ж.к. „Христо Ботев”, гр. Ямбол, актуван с АОС – частна № 1667 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 13 000лв. без ДДС. Депозит за участие 1 300 лв.

            30. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.131 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 414.00 кв.м.,  актуван с АОС – частна № 1668 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 9 500 лв. без ДДС. Депозит за участие 950.00 лв.

            31. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.132 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 414.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1669 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 11 100 лв. без ДДС. Депозит за участие 1 110 лв.

            32. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.133 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІV за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 415.00 кв.м.,  актуван с АОС – частна № 1670 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 12 600 лв. без ДДС. Депозит за участие 1 260 лв.

            33. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.134 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 332.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1671 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота в размер на 12 600 лв. без ДДС. Депозит за участие 1 260 лв.

            34. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.135 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 399.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1672 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота е в размер на 15 600 лв. без ДДС. Депозит за участие 1 560 лв.

            35. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.136 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 288.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1673 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 7 200 лв. без ДДС. Депозит за участие 720.00 лв.

            36. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.137 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІХ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 429.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1674 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота в размер на 10 700 лв. без ДДС. Депозит за участие 1 070 лв.

            37. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.139 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 400.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1675 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 10 000 лв. без ДДС .  Депозит за участие 1 000 лв.

            38. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.140 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 400.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1676 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 10 000 лв. без ДДС.  Депозит за участие 1 000 лв.

            39. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.141 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 435.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1677 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота  в  размер на 8 710.88 лв., без ДДС. Депозит за участие 871. 10 лв.

            40. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.142 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІV за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 367.00 кв.м. актуван с АОС – частна № 1678 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 7 349.18 лв., без ДДС. Депозит за участие 735.00 лв.

            41. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.521.73 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ за търговски център и общински подземни паркинг гаражи, кв. 74 по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Г.Бенковски”, с площ 15 503.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1594 от 04.03.2010 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 576 100 лв. без ДДС. Депозит  за участие 57 610 лв.

            42. Офис № 2, находящ се в партера на вх. Г, жил. блок № 20, ул. „Димитър Благоев”, гр. Ямбол, с идентификатор 87374.539.6.1.32 и площ 55.52 кв.м. актуван с АОС – частна № 1057 от 25.06.2004 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 42 000.00 лв. без ДДС .  Депозит за участие 4 200 лв.

            43. Самостоятелен обект за битови услуги в сграда,  идентификатор 87374.541.36.2.16 по КК на гр. Ямбол - целия пети етаж над партера в шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г. с площ 347.00  кв.м. и 15.24 % идеални части от общите части на сградата, находяща се на ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, актуван с АОС – частна № 1621/22.07.2010 г.  Начална тръжна цена на имота   в размер на 234 420 лв. без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен – 62 800 лв. Депозит за участие 23 442 лв.

            44. Самостоятелен обект за битови услуги в сграда,  идентификатор 87374.541.36.2.15 по КК на гр. Ямбол - целия четвърти етаж над партера в шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., с площ 347.00 кв.м. и  15.24 % идеални части от общите части на сградата, находяща се на ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, актуван с АОС – частна 1620/22.07.2010 г. Начална тръжна цена на имота  е в размер на 243 000 лв. без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен – 66 800 лв.. Депозит за участие 24 300 лв.

            45. Магазин, находящ се в партерен етаж на жилищен блок на пл. „Страшимир Кринчев” № 1, гр. Ямбол, представляващ самостоятелен обект в сграда, с предназначение за търговска дейност, с идентификатор 87374.557.69.1.59 по КК на гр. Ямбол, с площ 86.40 кв.м., актуван с АОС – частна  № 627 от 12.07.2002 г. Начална тръжна цена на имота  е в размер на 54 800 лв. без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен – 6 900 лв.. Депозит за участие 5 480 лв.

            46. Магазин на ул. „Тракия” № 16, гр. Ямбол, находящ се в приземен етаж на сградата, представляващ  – самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност с идентификатор 87374.543.117.1.5 по КК на гр. Ямбол, със застроена площ 146.89 кв.м., актуван с АОС – частна № 76 от 22.07.1999 г.. Начална тръжна цена на имота  е в размер на 91 100 лв. без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен – 24 000 лв.. Депозит за участие 9 110 лв.

            47. Сектор „Б” от сграда за административни нужди, актувана с АОС - частна № 39 от 24.08.1998 г., построена върху общински терен с право на строеж в ж.к  „Диана”, до бл. 17 гр. Ямбол, находяща се на втори етаж над гаражи, а по кадастралната карта самостоятелен обект с идентификатор 87374.546.41.5.19, със застроена площ 106.86 кв.м. Начална тръжна цена на имота   в размер на 39 500 лв., без ДДС,  в т.ч. отстъпено право на строеж 2 700 лв.. Депозит за участие 3 950 лв.

      48. Втори етаж от двуетажна сграда, представляващ  самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.532.59.1.2 с предназначение за жилище, със застроена площ 144.50 кв.м., и таван със застроена площ 127.00 кв.м, находящи се на ул. „Стара планина” № 14, гр. Ямбол, актувани с АОС – частна № 181 от  21.12.2000 г. Начална тръжна цена на имота   в размер на 26 966.35 лв.

 Депозит за участие 2 697 лв.

            49. Недвижим имот – частна общинска собственост - урегулиран поземлен имот, съставляващ УПИ ІІ, в кв.84 на ул.”Ресен” №2 по плана на гр. Ямбол, а съгласно кадастралната карта на града – поземлен имот с идентификатор 87374.528.347, с площ 4 532 кв.м., заедно с построените в него сгради, а именно: едноетажна сграда с идентификатор 87374.528.347.1 със застроена площ 119 кв.м.; едноетажна сграда с идентификатор 87374.528.347.2 със застроена площ 292 кв.м.; двуетажна сграда с идентификатор 87374.528.347.3 със застроена площ 195 кв.м. и двуетажна сграда с идентификатор 87374.528.347.4 със застроена площ 368 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост №1074 от 12.07.2004 г., Начална тръжна цена  на имота  в размер  на  625 633.48 лв., в т.ч. терен 81 576.00 лв.  Депозит за участие 62 563 лв.

            50. Магазин – сграда с идентификатор 87374.543.549.3, застроен с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.543.549 по КК на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІХ, кв.20, по плана на гр. Ямбол, с площ 90.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 152 от 31.03.2000 г., находящ се на ул. „Серес” № 15 А, гр. Ямбол. Начална тръжна цена на имота   в размер на 55 670 лв.,  в т.ч. отстъпено право на строеж 5 850 лв..Депозит за участие 5 567 лв.

            51. Поземлен имот с идентификатор 87374.515.71 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІ за производствено - складова дейност, търговия и услуги в кв. 333А по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 12001 кв.м., находящ се на ул. „Ямболен”. Начална тръжна цена на имота  в размер на 326 400 лв. без ДДС. Депозит за участие 32 640 лв.

52. Поземлен имот с идентификатор 87374.515.72 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІІ за производствено - складова дейност, търговия и услуги в кв. 333А по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 10745 кв.м., находящ се на ул. „Ямболен”. Начална тръжна цена на имота  в размер на 275 000 лв. без ДДС. Депозит за участие 27 500 лв.

53. Поземлен имот с идентификатор 87374.515.73 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІV за производствено - складова дейност, търговия и услуги в кв. 333А по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 16213 кв.м., находящ се на ул. „Ямболен”. Начална тръжна цена на имота  в размер на 389 100 лв. без ДДС. Депозит за участие 38 910 лв.

54. Поземлен имот с идентификатор 87374.515.81 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ завод за метални прахове в кв. 332 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 25525.00 кв.м., находящ се на ул. „Ямболен”. Начална тръжна цена на имота  в размер на 613 800 лв. без ДДС.

Депозит за участие 61 380 лв.

55. Поземлен имот с идентификатор 87374.515.70 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІ за производствено - складова дейност, търговия и услуги в кв. 333А по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 29454 кв.м., находящ се на ул. „Ямболен”. Начална тръжна цена на имота  в размер на 857 100 лв. без ДДС. Депозит за участие 85 710 лв.

56. Поземлен имот с идентификатор 87374.515.14 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 109 386.00 кв.м., находящ се на ул. „Ямболен”. Начална тръжна цена на имота  в размер на 1 531 400 лв. без ДДС. Депозит за участие 153 140 лв.

57.Поземлен имот с идентификатор 87374.515.79 по кадастралната карта на гр. Ямбол, Имота е с площ 156 805.00 кв.м., находящ се на ул. „Ямболен”. Начална тръжна цена  на имота  в размер на 1 725 000 лв. без ДДС. Депозит за участие 172 500 лв.

58.Офис № 3, находящ се в партера на вх. Г, жил. блок № 20, ул. „Димитър Благоев”, гр. Ямбол, с идентификатор 87374.539.6.1.31 и площ 54.88 кв.м. актуван с АОС – частна № 1056 от 25.06.2004 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 51 500 лв. без ДДС. Депозит за участие 5 150 лв.

59. Поземлен имот с идентификатор 87374.544.37 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V в кв.1 по плана за регулация на кв.”Зорница”,град Ямбол, отреден за „Комплексно обществено обслужване”. Имота е с площ  493 кв.м. и има следните граници: имот 87374.544.36, имот 87374.544.49 , имот 87374.544.38, имот 87374.544.13 и имот 87374.544.30 . Актуван е с АОС № 1198/13.06.2005 г.  Начална тръжна цена на имота  в размер на  50 000 лв., без ДДС. Депозит за участие 5 000 лв.

60. Поземлен имот с идентификатор 87374.544.45 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V за комплексно застрояване, в кв. 4 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 954 кв. м., находящ се в ж.к. „Зорница”, актуван с АОС  – частна № 1208 от  13.06.2005 г.  Начална тръжна цена на имота  в размер на 109 700 лв. без ДДС.  Депозит за участие 10 970 лв.

61. Поземлен имот с идентификатор 87374.544.46 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ за обществена сграда, комплекс, в кв. 4 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 538 кв. м., находящ се в ж.к. „Зорница”, актуван с АОС  – частна № 1207 от  13.06.2005 г. Начална тръжна цена на имота  в размер на 59 200 лв. без ДДС. Депозит за участие 5 920 лв.

            62. Втори етаж от двуетажна сграда – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.530.258.3.3, с предназначение за жилище, със застроена площ 72.14 кв.м. актуван с АОС  – частна № 843 от  07.04.2003 г., при граници под обекта – самостоятелен обект с идентификатор 87374.530.258.3.1 и идентификатор 87374.530.3.2, над обекта – няма, заедно с мазе, с площ от 24.74 кв.м, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на ул. „Янко Сакъзов” № 39, ет.2 и представляващ апартамент 3, застроен с отстъпено право на строеж върху ПИ с идентификатор 87374.530..258 по КК на града.  Начална тръжна цена на имота  в размер на  46 240 лв, без ДДС, в т. ч. отстъпеното право на строеж 12 336 лв. без ДДС.

 Депозит за участие 4 624 лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Доклад от ВК за промяна правилник относно приемане на промени в Правилника за работа на ОбС Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ВК

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Отлага за следващо заседание.