РЕШЕНИЯ

 

НА СЕДМАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНА НА 20 ФЕВРУАРИ 2012г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП - ПР с обхват УПИ ХХХVІ и УПИ ХХХІХ в кв. 159, Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно определяне състава на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол като партньор на Община Тунджа с проектно предложение по ОПРР, приоритетна ос 3 «Устойчиво развитие на туризма».

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно определяне на представител на Общината и съгласуване на мандата му за заседание на Асоциация по В и К - Ямбол, което ще се проведе на 16.03.2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно създаване на Център за временно настаняване на бездомни лица в град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Янкова

6.      Предложение относно ДМА собственост на „Комуналуниверс” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно приемане на бюджет на Община Ямбол за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП - ПР с обхват УПИ ХХХVІ и УПИ ХХХІХ в кв. 159, Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал.1, т.2 и ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ с обхват с обхват УПИ ХХХVІ-за производствена складова дейност и услуги  и УПИ ХХХІХ – за производствена складова дейност и услуги в кв. 159  по действащия план на гр. Ямбол – „Промишлена зона”.

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно определяне състава на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от   Закона за местното самоуправление  и  местната  администрация,  Общински съвет Ямбол определя състав на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги, както следва :

            1. Красимира Петрова - зам. - кмет на Община Ямбол;

            2. Неда Бъчварова - директор на дирекция „Хуманитарни дейности" в Община Ямбол;

            3. Светлозар Пехливанов - началник отдел „Социална закрила" в дирекция „Социално подпомагане" Ямбол;

            4. Таня Дженкова - директор на Ресурсен център за подпомагане интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности;

            5. Живко Цирков - ръководител на ЦОПСИ;

            6. Събина Данева - ръководител на спортен клуб на инвалида;

            7. Атанаска Бонева - директор на ЦОП „Усмивка";

            8. Зарка Петкова - директор на Дневен център за деца с увреждания „Дъга";

            9. Управител на „ДКЦ - 1 - Ямбол" ЕООД.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол като партньор на Община Тунджа с проектно предложение по ОПРР, приоритетна ос 3 «Устойчиво развитие на туризма».

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6, чл. 21, ал. 1 т. 23, във връзка с чл. 59 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

  1. Общински съвет -  Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства като партньор на Община „Тунджа” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.
  2. Общински съвет – Ямбол задължава кмета да осигури необходимите средства от бюджета на общината за съответната година, за обезпечаване на финансов принос на Община Ямбол – до 6 250лв., което представлява част от изискуемото по схемата процентно съфинансиране.
  3. Общински съвет – Ямбол дава съгласие община Ямбол да изпълнява задължителните дейности по проекта (рекламни дейности, участие в туристически борси, изложения и панаири, и изследване на въздействието на маркетинговите и рекламни дейности), в период до 1 г. след приключване на дейностите по проекта.
  4. Общински съвет – Ямбол дава съгласието си кметът на общината да подпише Договор за партньорство, уреждащ взаимоотношенията между общината в ролята й на партньор по проекта, с водеща организация община „Тунджа” и останали партньори общините Стралджа и Болярово за времето на подготовката и изпълнението на проекта. В договора за партньорство да бъдат посочени дейностите по проектното предложение на всеки от партньорите и разпределението на финансовите ангажименти между партньорите.

5.      Общински съвет – Ямбол одобрява текста на Договор за партньорство между общините Ямбол, Тунджа, Стралджа и Болярово.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно определяне на представител на Общината и съгласуване на мандата му за заседание на Асоциация по В и К - Ямбол, което ще се проведе на 16.03.2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.198е. ал. 5 от Закон за изменение и допълнение на закона за водите /ДВ, бр. 67 от 1999 г./

        І. Определя мандат на кмета на община Ямбол за участие в заседание на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 16.03.2012 г. при следния дневен ред:

            Точка 1. Вземане на решение  за приемане на отчет на дейността на „Асоциация по В и К- Ямбол” през 2011 г.

            Точка 2. Вземане на решение  за приемане на годишния счетоводен отчет за дейността на „Асоциация по В и К- Ямбол” през 2011 г., възложен с договор №3/03.06.2011 г.

            Точка 3. Вземане на решение за избор на физическо лице или специализирано счетоводно предприятие, отговарящо на изискванията на Закона за счетоводството, сключване на договор със същото, подписан от Председателя на „Асоциация по В и К - Ямбол", за осъществяване на финансово-счетоводната дейност и счетоводното приключване на отчетната 2012 г., при възнаграждение в размер гласуван на заседанието на Общото събрание на Асоциацията, но не повече от 3 (три) минимални работни заплати.

            Точка 4. Приемане на бюджета на Асоциацията за 2012 г. /в размер на 28571,43 лв./, съобразно процентното съотношение на гласовете в Общото събрание.

 

 

№ по ред

Представител на държава/ община

Обхват на обособената територия публикуван в ДВ бр.7 от 26.01.2010 г.

% съотношение на гласовете в Асоциацията по В и К

 

Бюджет

/лв./

1

Областен управител на област Ямбол

 

35

10 000,00

2

Община Ямбол

82649 ж.

34,42

9834,29

3

Община Болярово

  5638 ж.

2,35

671,43

3

Община Елхово

20552 ж

8,56

2445,71

4

Община Тунджа

31403 ж.

13,08

3737,14

6

Община Стралджа

15828 ж.

6,59

1882,86

 

            Точка 5. Разни.

            ІІ. При вземане на решения от „Асоциация по В и К – Ямбол”, кмета на общината да гласува по целесъобразност.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно създаване на Център за временно настаняване на бездомни лица в град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Янкова

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Възлага на кмета на община Ямбол да осигури подходящо помещение за временно настаняване на бездомни хора.

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно ДМА, собственост на „Комуналуниверс” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 67, ал. 1, ал. 2, чл. 69, ал. 2 и чл. 70 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества и чл. 26, ал. 2 от договор от 12.08.2010 г. сключен между Община Ямбол и управителя на „Комуналуниверс” ЕООД приема пазарната оценка извършена от лицензирания оценител.

            ІІ. Приема бракуваното движимо имущество с пореден № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и № 9 от точка 1. в доклада за пазарната оценка.

            ІІІ. Разрешава бракуването на дълготрайните материални активи с пореден № 7, № 8, № 10, № 11, № 12 и № 13 от точка 1. в доклада за пазарната оценка.

            ІV. Разрешава предаването за скраб, в рамките на валидността на оценката, до 31 юли 2012 г., на следните дълготрайни материални активи (движимо имущество - МПС) собственост на „Комуналуниверс” ЕООД:

                                                                 

№ по ред

Инв. №

НАИМЕНОВАНИЕ

забележка

Рег. №

Год.

Пазарна ст/ст

лв.

1

2

3

4

5

6

7

1

576

Автомобил товарен „ЗИЛ 130 ϶” специален пясъкоразпръсквач

Бракуван

27.01.2011 г.

У7225АА

1975

2143

2

581

Автомобил товарен „ИФА V50L” специален

Бракуван

27.01.2011 г.

У3458АА

1981

2990

3

602

Автомобил товарен „Шкода 706 RT” специален сметосъбирач

Бракуван

27.01.2011 г.

У9352КК

1988

3672

4

 

Трактор колесен „Т150К”

Бракуван

27.01.2011 г.

У0521ЕЕ

1985

3494

5

689

Багер колесен „WARYNSKI K-406А-1”

Бракуван

 

1986

3550

6

692

Фадрома „UNK 320”

Бракуван

 

1987

4769

7

610

Автомобил товарен „Шкода СА8” специален цистерна за вода

В движение

У3853АА

1989

3590

 

8

 

6281

 

Автомобил товарен „ГАЗ 4С5” товарен самосвал

Спрян от движение

16.09.2009 г.

 

У3671ВВ

 

1983

 

1303

9

642

Автомобил товарен „ЗИЛ 450506” товарен самосвал

Бракуван

27.01.2011 г.

У3869АА

1987

2155

 

10

 

830

 

Автомобил товарен „ЗИЛ 495716” товарен самосвал

Спрян от движение 16.09.2009 г.

 

У9353КК

 

1989

 

2327

 

11

 

6041

 

Автомобил товарен „ГАЗ 53” товарен самосвал

Спрян от движение 16.09.2009 г.

 

У7119АА

 

1988

 

1459

 

12

 

577

 

Автомобил товарен „ЗИЛ 130϶”специален пясъкоразпръсквач

Спрян от движение 15.12.2010 г.

 

У7187АА

 

1975

 

2120

 

13

 

792

 

Автомобил лек „ВАЗ 2107”

Спрян от движение 16.09.2009 г.

 

У4434АА

 

1989

 

415

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 1 и чл. 42, ал. 4 от Закона за общинските бюджети, чл. 9, ал. 2 от Закона за общинския дълг:

1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета община Ямбол за 2011 г., както следва:

1.1. по прихода, съгласно Приложение № 1       – 35 965 432 лв., от които за:

1.1.1. делегираните от държавата дейности        - 22 534 502 лв.;

1.1.2. местни дейности                                       - 13 430 930 лв.;

 

1.2. по разхода, съгласно Приложения № 2, 3, 4 и 5  - 32 888 333 лв., в т.ч. за:

1.2.1. делегирани от държавата дейности            - 21 030 475 лв.;

1.2.2. дофинансиране на държавните дейности    -     467 091 лв.;

1.2.3. местни дейности                                        - 11 390 767 лв.;

 

2. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2011 г. по  второстепенни разпоредители в община Ямбол, включително на културните институти на самостоятелен бюджет и на общинските предприятия, съгласно Приложения № 6, 7 и 8.

 

3. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2011 година, съгласно Приложение № 9 и 10.

 

4. Приема отчета за финансиране на капиталовите разходи за 2011 г., съгласно Приложение № 11 както следва:

4.1. Отчет за 2011 г.                                               –  3 626 862 лв.;

4.2. за основен ремонт                                           -   2 664 257 лв.;

4.3.. за придобиване на ДМА                                  -      427 593 лв.;

4.4. за придобиване на НДА                                   –      464 688 лв.;

4.5. за придобиване на земя                                   –       70 324 лв.

 

5. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2011 г., съгласно Приложение № 13 и 14.

 

6. Одобрява получените и разходвани командировъчни пари от кмета на община Ямбол в размер на 3 907.84 лв. в страната и 702.61 лв. в чужбина.

 

7. Одобрява получените и разходвани командировъчни пари от председателя на Общински съвет Ямбол в размер на 942.64 лв. в страната.

 

8. Приема извършените представителни разходи в размер на 14 370лв., от които:

8.1. в дейност „Общинска администрация” - 9 978 лв.;

8.2. в дейност „Общински съвет” - 4 392 лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно приемане на бюджет на Община Ямбол за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 7, чл. 8 ал. 4, чл. 9, чл. 27 ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., ПМС № 367 от 29.12.2011 год., РМС № 265 от 29.04.2011 г., изменено и допълнено с РМС № 668 от 07.09.2011 г. и РМС № 805 от 04.11.2011 г., Наредбата по чл. 9а от ЗОБ, чл. 11 и чл. 12, ал. 1 от Закона за общинския дълг и Закона за приватизация и следприватизационен контрол:

1. Приема бюджета на община Ямбол за 2012 г., както следва:

1.1. По прихода в размер на 35 672 119 лв. / съгласно Приложение № 1 в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 20 978 517 лв. в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности по чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2012 г. в размер на  19 396 608 лв.;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2011 г. в лева в размер на 1 462 743 лв.;

1.1.1.3. Преходен остатък от 2011 г. в лева по валутна сметка в размер на            41 284 лв.;

1.1.1.4. Собствени приходи на училищата – 73 550 лв.;

1.1.1.5 Предоставени временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки по § 76-21 – 4000 лв., със знак минус

1.1.1.6. Възстановени временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки по § 76-22 – 8 332 лв.;

 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 14 693 602 лв. , в т.ч.:

1.1.2.1. Собствени приходи – 12 579 280 лв., в т.ч.:

- Данъчни приходи в размер на  4 035 000 лв.;

- Неданъчни приходи в размер на 8 544 280 лв., в т.ч. постъпления от продажба на общински нефинансови активи – 3 000 000 лв., с включено ДДС в размер на 200 000 лв.;

1.1.2.2. Обща изравнителна субсидия в размер на 2 384 500 лв., в т.ч. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища - 5 300 лв.;

1.1.2.3. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 139 100 лв., в т.ч. за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища – 20 600 лв.; 

1.1.2.4. Предоставени трансфери 111 200 лв. /със знак минус по § 61-02/, от които за:

- Драматичен театър - 70 000 лв.;

- Куклен театър - 40 000 лв.;

- държавни училища – за ученически спортни игри – 1 200 лв.

1.1.2.5. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки § 62-02 / със знак минус/ в размер на 170 000 лв. за съфинансиране на проекти, изпълнявани по оперативните програми, както следва:

- проект „Комплексни мерки за предотвратяване на наводнения в община Ямбол по ОП „РР” – 36 265 лв.;

- проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол” по ОП „РР” - 14 642 лв.

- по проект „Долината на Тунджа - палитра от цветове, музика и танци” по ОПРР чрез ЕСФ – 26 102 лв.

- проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол” по ОПРР – общо 92 991 лв. /80 000 лв.  от туристически данък и 12 991 лв. от собствени приходи/

1.1.2.6. Предоставяне на временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на 755 000 лв. /със знак минус по § 76-21/ за следните изпълнявани проекти:

- по проект „Долината на Тунджа - палитра от цветове, музика и танци” по ОПРР чрез ЕСФ;

- по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център” по ОП „Техническа помощ” към МС;

- по проект „Община Ямбол – усъвършенстване на административното обслужване” по ОП „Административен капацитет”;

- по проект „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в Община Ямбол” по ОП „РР”;

  - проект: „Нов избор – развитие и реализация” по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма “РЧР”;

1.1.2.7. Възстановяване на временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки /§ 76-22/ в размер на 350 000 лв., в т.ч. от предварителни плащания за подготовка на проектите и невъзстановени временни безлихвени заеми от 2011 г., както следва:

- по проект „Долината на Тунджа - палитра от цветове, музика и танци” по ОПРР чрез ЕСФ;

            - по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център” по  ОП „Техническа помощ” към МС;

- по проект „Община Ямбол – усъвършенстване на административното обслужване” по ОП „Административен капацитет”;

- по проект „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в Община Ямбол” по ОП „РР”;

- проект „Комплексни мерки за предотвратяване на наводнения в община Ямбол по ОП „РР”;

  - проект: „Нов избор – развитие и реализация” по схема за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма “РЧР”;

1.1.2.8. Погашения на дългосрочни заеми от банки в страната в размер на 756 150  лв. /със знак минус/, от които:

- погашение на дългосрочен общински заем - 516 000 лв.;

- погашение на заем от Фонд „ФЛАГ” – 240 150 лв.

1.1.2.9. Преходен остатък от 2011 г. в размер на 1 488 674 лв., от които с целеви характер: 984 865 лв.

1.1.2.10. Преходен остатък от 2011 г. в лева по валутна сметка в размер на            84 398 лв.

 

 1.2. По разходите в размер на 35 672 119 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ 3, 4, 5 и 6, от тях:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 20 978 517 лв., в т. ч.:

            1.2.1.1. От държавен трансфер, утвърден с чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2012 г. по единни разходни стандарти за делегираните дейности – 19 396 608 лв.;

1.2.1.2. От собствени и други приходи на училищата  - 77 882 лв.;

1.2.1.3. От преходен остатък – 1 504 027 лв.

1.2.2. За местни дейности в размер на 14 207 950 лв.  

1.2.3. За дофинансиране на делегирани държавни дейности –485 652лв.

2. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2011 г. в размер на 3 077 099 лв., по дейности съгласно Приложение № 2 както следва:

2.1. за делегираните от държавата дейности – 1 504 027 лв., в т.ч.:

- по сметка в лева – 1 462 743 лв.;        

- по валутна сметка –    41 284 лв.;                 

2.2. за местните дейности – 1 573 072 лв. в т.ч.:

- по сметка в лева –   1 488 674 лв.           

-             по валутна сметка - 84 398 лв.;

3. Приема собствения бюджета на общината в размер на 14 820 574 лв. и разпределението му по функции и дейности, съгласно Приложение № 8.             

4. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в общината и приема бюджетите и бюджетните им сметки за 2012 г., включително и на общинските предприятия, съгласно Приложения №№ 7, 9, 10, 11 и 12.

5. Предоставя на културните институти в делегираните от държавата дейности във функция „Култура“ правото на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити с възможност да съставят бюджет , съгласно Приложение № 12.

6. Бюджета на второстепенен разпоредител „Дом за деца лишени от родителски грижи” включва финансирането на дейностите: „Дом за деца” и „Преходно жилище”.

7. Бюджета на второстепенен разпоредител „Социални услуги - ДСХ и ДСП” включва финансирането на дейностите: „Дом за стари хора” и „Домашен социален патронаж”.

8. Приема план - сметките на извънбюджетните средства, в съответствие с Приложение № 8 към § 28 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г., съгласно Приложение № 13.

9. Одобрява поименно разпределение на средства от целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи, определена с чл. 10, ал.1 от ЗДБРБ за 2012 г. в размер на 139 100 лв. за местните дейности, съгласно Приложение № 15, от които: по функции, дейности и по обекти както следва:

9.1. Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство”, дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие”, § 53-00 за обект „Общ устройствен план на гр. Ямбол” –             118 500 лв.;

9.2. Функция „Икономически дейности и услуги”, дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на общинските пътища”, § 51-00 за обект „Рехабилитация на общински път IV-53067 Ямбол – Ормана”- 20 600 лв.;

10. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2012 г. в размер на 4 172 861 лв. по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 15.

11. Одобрява капиталовите разходи по обекти, които ще се финансират със средства от продажба на нефинансови активи през 2012 г. в размер на 2 700 000 лв., съгласно Приложение № 16.

12. Собствения принос по проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол” по ОПРР в размер до 80 000 лв. се осигурява от средствата от туристическата такса и туристическия данък, налични по сметката в края на 2011 г., както и от постъпленията от данъка през 2012 г.

13. Определя численост на персонала:

13.1. за делегираната от държавата дейност 122 „Общинска администрация”, в рамките на средствата определени по единните разходни стандарти – 132 щ. бр. и допълнителна численост на персонала – 24 щ. бр. в дейност 122 „Общинска администрация” – дофинансиране, с източник на средства от местни приходи, считано от 01.01.2012 г.;

13.2. за местна дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси” - численост на персонала 4 щатни бр., считано от 01.05.2012 г., във връзка със създаване на общински „Музей на бойната слава”;

13.3. за местна дейност 589  „Други служби и дейност по социално осигуряване, подпомагане и заетостта” – 3 щ. бр., считано от 01.03.2012 г., във връзка с откриване на социална услуга „Дневен център за възрастни хора”.

13.4. численост по бюджета на ГПЧЕ „В. Карагьозов” в дейност 322 „Общообразователни училища” – дофинансиране - 2 щ. бр. с източник на средства от общински приходи, считано от 01.01.2012 г., във връзка с обслужване на спортната база в училището.

13.5. В ОП „Комунални дейности” численост на персонала считано от 01.01.2012г. - 55 щ. бр. и считано от 01.03.2012г. – 55 щ.бр. разпределени по дейности, съгласно Приложение № 11.

14. Определя за 2012 г. средства за работни заплати в делегираните от държавата дейности в рамките на средствата по единните разходни стандарти, с изключение на общинските училища, детските градини и обслужващите звена, прилагащи системата на делегираните бюджети, съгласно Приложение № 4 и 17.

15. Определя численост и средства за работни заплати в местните дейности и дофинансираните делегирани от държавата дейности, с източник от местни приходи, съгласно Приложения № 5 и 17.

16. Одобрява допълнителни средства, с източник на средства от местни приходи за дофинансиране на паралелка под минималния брой ученици за учебната 2011/2012 г. в ГПЧЕ „В. Карагьозов” в размер на 1 915 лв. и на МГ „Ат. Радев” – 3 000 лв., във връзка с провеждане на Национален зимен турнир по математика „Атанас Радев” и Национален кръг на олимпиада по информатика.

17. Одобрява бюджета на общината за 2012 г. по агрегирани бюджетни показатели съгласно Приложение № 14 към писмо № ФО-1 от 10.01.2012 г. на Министерство на финансите.

18. Приема лимити за следните разходи:

 18.1. за представителни разходи в размер на 25 000 лв., от които:

 - в местна дейност 123 „Общински съвет” – 5 000 лв.;

 - в местна дейност 122 „Общинска администрация” – 20 000 лв.;

 18.2. за командировки в чужбина – 17 000 лв., от които:

 - в местна дейност 123 „Общински съвет” – 2 000 лв.;

 - в местна дейност 122 „Общинска администрация” – 15 000 лв.;

 18.3. по Правилника за наградите и отличията в община Ямбол - в местна дейност 123 „Общински съвет” – 30 000 лв.

                18.4. за фонд „Социално – битово и културно обслужване” в размер на 2 на сто от плановите средства за заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения в делегираните от държавата и местните дейности, с изключение на персонала в общинските училища;

19. Определя разчет за целеви разходи в местните дейности с източник на средства от местни приходи, както следва:

  19.1. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации – 35 000 лв., дейност 122 „Общинска администрация”;

  19.2. Помощи по решение на Общински съвет – 9 000 лв., от които 8 000 лв. за месечни помощи /джобни разходи/ на деца, ползващи социалните услуги „Преходно жилище” и „Център за настаняване от семеен тип”, дейност 122 „Общинска администрация”;

 19.3. Средства за поддръжка на материалните активи, придобити със средства по грантова помощ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – 11 000 лв., дейност 122 „Общинска администрация”;

 19.4. Съфинансиране за съвместен проект с БЧК „Топъл обяд за деца” – 9 000 лв., дейност 589„Други служби и дейност по социално осигуряване, подпомагане и заетостта”;

           19.5. За почистване на септичните и отходни ями в квартал „Каргон”, където липсва канализация – 50 на сто от разходите на гражданите за почистване – 5 000 лв., дейност 603 „В и К”;

           19.6. Разходи за погребения  общо в размер на 6 000 лв. в дейност 745 „Обредни домове и зали”, като за всеки отделен случай помощта не надвишава 187,50лв., в т.ч. за ковчег –  60,00лв., надгробен знак с надпис - 20,00лв., превоз на покойника от дома – 40,00лв., некролог - 6,50лв., уреждане на документи от болница или социално заведение – 21,00лв., тоалет на покойник в патоанатомия – 20,00 в., изкопаване на гроб – 20,00лв.;

19.7.        Помощите за погребения се изплащат за следните категории граждани:

- за самотни, без близки и роднини;

- бездомни и безпризорни;

-             лица, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане.

19.8. За намаление с 2 лева на единичната цена на месечната карта за пътувания по една линия в градския транспорт на пенсионери с настоящ адрес в Община Ямбол - общо 10 000 лв., дейност 849 „Други дейности по транспорта”;

19.9. За осигуряване на безплатни карти за градския транспорт на придружители на военноинвалиди с първа група с чужда помощ – 1020 лв., дейност 849 „Други дейности по транспорта”;

19.10. За обезщетения по влезли в сила съдебни решения – 100 000 лв., дейност 898 „Други дейности по икономиката”;

19.11. За подпомагане на детското хорово изкуство – 15 000 лв., дейност 898 „Други дейности по икономиката”;

20. Определя среднодневен стойностен оклад:

- в детските заведения в общината в размер до 1,80 лв. на дете;

- в домашен социален патронаж в размер до 2,00 лв. на едно лице;

- в детските ясли в общината в размер до 1,50 лв. на дете;

- в детска кухня в размер на 1,50 лв. на дете.

21. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разноски в границите на общината, предвид характера на трудовата им дейност, както следва:   

- в дейност „Други дейности по здравеопазване” – на длъжност „медиатор”

- в дейност „Чистота“ – на длъжност „оператор на електронна везна” на обект депо за битови отпадъци;

- в ОП „Общински пазари” - на длъжност „инкасатори” и „сметосъбирачи”.

22. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разноски.

23. Утвърждава субсидия на читалищата на територията на общината общо в размер на 240 264 лв., в т.ч. от ЦБ – 225 264 лв. за 39 бр. субсидирана численост и дофинансиране от местни приходи – 15 000 лв. 

24. Средствата с източник от местни приходи се предоставят на читалищата на база на приетата от Общински съвет Програма за развитието на читалищната дейност и въз основа на сключени договори с кмета на общината.

25. Одобрява средства в размер на 380 000 лв. от бюджета на общината за подпомагане на спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината, в т.ч. за общински ученически спортни игри чрез ОСК „Тунджа” - 10 000 лв., за БК „Тунджа” - 260 000 лв., в т.ч. 20 % за учебно - тренировъчна и спортно - състезателна дейност на подрастващите на клуба и за останалите спортни клубове - 110 000 лв.

26. Упълномощава кмета на общината със своя заповед да назначи експертна комисия, която да разпредели средствата по т. 25 на спортните клубове и договори с тях условията за начина на разходване на средствата, в съответствие с приетия от ОбС Правилник.

27. Определя максималния размер на общинския дълг, който може да бъде поет в съответствие със Закона за общинския дълг през 2012 г. в размер не по-голям от 5 000 000 лв. от Фонд ФЛАГ, без дължимите лихви.

28. Максималния размер на общинския дълг към края на 2012 г. не може да надвишава 9 000 000 лв., без дължимите лихви.

29. Одобрява погашенията на кредита към фонд „ФЛАГ” за проект Ремонт, оборудване и обновяване на Комплексен център за социални услуги в гр. Ямбол за осигуряване на устойчиво градско развитие и социално включванеда се извършват на равни вноски по главницата и намаляващи вноски по лихвата, като за 2012 г. размерът на погашенията по главницата не надвишава 240 150 лв.

30. Разрешава ползването през 2012 г. на временни безлихвени заеми в размер до 194 200 лв., от Фонда за покриване на разходите по приватизация на Фонд „Приватизация” на общината, за изпълнението на проекти, финансирани по оперативни програми, до възстановяването им от последващи трансфери от финансиращите програми, за:

- проект „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в Община Ямбол” по ОП „РР”;

- проект „В моя нов Дом” по ОП „РЧР”;

- проект „Услуги за социално включване на хора с увреждания и самотно живеещи в община Ямбол” по ОП „РЧР”;

- проект „Община Ямбол – усъвършенстване на административното обслужване” по ОП „Административен капацитет”;

- проект „Подкрепа за достоен живот”, схема „Алтернативи” по ОП „РЧР”;

- проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол” по ОП „РР”.

31. Разрешава ползването през 2012 г. на временни безлихвени заеми в размер до            248 100 лв. от Специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи на Фонд „Приватизация” на общината за изпълнението на проекти, финансирани по оперативни програми, до възстановяването им от последващи трансфери от финансиращите програми, за:

- проект „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в Община Ямбол” по ОП „РР”;

- проект „Комплексни мерки за предотвратяване на наводнения в община Ямбол по ОП „РР” ;

- проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол” по ОПРР.

- проект "Пътуване в богатото културно многообразие на граничния район Ямбол-Одрин" с осигурена безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България – Турция към МРРБ;

- проект „Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск” - /три Центъра за настаняване от семеен тип за деца и едно Защитено жилище/ по ОП „РР”.

32. Предоставя правомощия на кмета на общината да предоставя заеми за всеки отделен проект в рамките на одобрения лимит по т. 30 и т. 31.

33. Дава съгласие от 1 юли 2012 г. да се обособи нов второстепенен разпоредител с бюджетни кредити с наименование „Комплекс за социални услуги”, с бюджет който включва бюджетите на делегираните от държавата дейности „ДЦДУ”, „ЦСРИ”, „ЦНСТ” и местна дейност „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта” .

34. Кметът на общината в срок до 30 юни 2012 г. да внесе в Общински съвет проект за  Правилник за организацията и дейността на ВРБК „Комплекс за социални услуги”.

35. Делегира права на директорите на училищата и обслужващите звена в образованието в общината да реализират собствени приходи от такси, цени на услуги и управление на общинската собственост, по ред и условия определени с наредби и решения на Общински съвет.

36. Директорите на училищата планират собствените си приходи в частта на държавните дейности в рамките на определените с Приложение № 1 средства от 73 770 лв. С размера на реализираните в по-голям размер собствени приходи, директорите на училищата имат право да коригират служебно приходната и разходната част на бюджета си, за което уведомяват кмета на общината.

37. Делегира права на директорите на културните институти, които съставят самостоятелен бюджет, да реализират собствени приходи от такси и цени на услуги и да коригират служебно приходната част на бюджета си в местните дейности и разходната част на съответните дейности в частта за дофинансиране, с размера надвишаващ одобрените собствени приходи, съгласно Приложение № 6.

38. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити служебно актуализират приходната и разходната част на бюджета си, при получаване на средства под формата на трансфер от бюджетни и извънбюджетни средства от други бюджети, за което уведомяват кмета на общината.

39. Определя просрочените вземания, които да бъдат събрани през 2012 г. в размер на 100 000 лв.

40. Предоставя правомощия на кмета на общината при спазване на общия размер на бюджета и разделението на дейностите на местни и делегирани от държавата:

40.1. Да разпредели и утвърди приходите и разходите по одобрения бюджет на общината по пълна бюджетна класификация и тримесечно разпределение по сборен бюджет, собствен бюджет и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

40.2. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност без средствата за заплати, осигурителни вноски в частта за делегираните от държавата дейности, с изключение на общинските училища и обслужващите звена, прилагащи системата на делегираните бюджети.

40.3. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия размер в частта за местните дейности , включително и да прехвърля бюджетни кредити в рамките на една дейност от собствен бюджет по бюджетите на второстепенните разпоредители.

40.4. Да се разпорежда и разпределя резервния бюджетен кредит в местна дейност 998 „Резерв” в размер на 191 873 лв. за възникнали непредвидени и неотложни потребности, включително и за плащания на дължимия ДДС по проекти и за авансово осигуряване под формата на временен безлихвен заем на разходи по одобрени проекти на общината, финансирани със средства от европейските фондове, включително и на второстепенните разпоредители, до възстановяването им от последващи трансфери.

40.5. Да включи в Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2012 г.  определените от директорите на училищата от делегираните им бюджети разходи с капиталов характер по обекти, с източник: остатъци от предходни години, с изключение на целевите средства преминали в преходния остатък, собствени приходи и субсидия по формула.

40.6. Да разпредели и утвърди със заповед разпределение на приходите от такси на ЦДГ в общината, в рамките на сумата от 286 000 лв., с които се възстановяват част от разходите им и определи правомощията на директорите на ЦДГ да извършват компенсирани промени в разходната част на делегираните си бюджети.

40.7. Да кандидатства за средства от структурните и други фондове на ЕС, по национални и оперативни програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на Общинския план за развитие, след решение на Общинския съвет.

40.8. Да кандидатства за временни безлихвени заеми от централния бюджет и други източници за авансово финансиране на проектите по ОП, до размера на окончателните плащания от финансирането на съответния проект.

40.9. Да възлага, в рамките на одобрените средства за проектиране по Разчета за капиталови разходи изготвянето на проектна техническа документация.

40.10. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, предоставени за текущи разходи, в съответствие с волята на дарителите, включително и по бюджетите на прилагащите делегиран и самостоятелен бюджет.

40.11. Да договаря и определя конкретния размер на средствата за работно облекло на персонала в бюджетните дейности в рамките на средствата за издръжка, с изключение на дейностите прилагащи делегиран бюджет в системата на образованието и културата.

40.12. В изпълнение на чл. 32 от ПМС № 367 от 29 декември 2011 г. да извършва налагащите се корекции по разходните параграфи на съответните дейности, включително и да прехвърля бюджетни кредити от местни дейности в дейности на дофинансиране, в зависимост от естеството и характера на разходите, за сметка на средствата за социално - битово и културно обслужване, с изключение на дейностите в системата на народната просвета, които прилагат системата на делегиран бюджет.

40.13. При възникване на необходимост и по искане на разпоредителите с бюджетни кредити да прехвърля бюджетни кредити в рамките на една делегирана от държавата дейност от § 10-00 „Издръжка” по подпараграфите на § 02-00 „Други възнаграждения” и § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател” и обратно, както и по същите бюджетни параграфи от една местна дейност в същата дейност, или от една местна дейност в същата дейност, която се дофинансира.

41. В съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, одобрява средства в общинския бюджет, дейност „Обредни домове и зали” в размер на 60 000 лв., с които да се подпомогне Църковното настоятелство на новоизграждащия се храм „Успение Пресвета Богородица”.

42. Задължава Църковното настоятелство на новоизграждащия се храм „Успение Пресвета Богородица” в срок до 20 декември 2012 г. да представи на Кмета на общината отчет за разходваните средства и възстанови в посочения срок неусвоените средства по сметка на общината.

43. Кметът на общината и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в общината да разходват бюджетните средства при съблюдаване на следните приоритети:

43.1. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните заведения, детските ясли и градини и здравните кабинети.

43.2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти;

44. Препоръчва на звената прилагащи делегирани бюджети да съблюдават приоритетите по предходната точка.

45. Задължава кмета на общината:

45.1. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидираните дейности при доказано нарушение на бюджетната и финансова дисциплина до тяхното отстраняване.

45.2. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.