РЕШЕНИЯ

 

НА ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 4 МАЙ 2012г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно актуализация на Общинска програма за управление на отпадъците, с период на действие 2008 – 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2011г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОКСМД

3.      Предложение относно приемане на Годишен план за развитието на социалните услуги в община Ямбол през 2012 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно изпълнение на подпроект "Иновативни и отговорни туристически територии".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно актуализация на базисни цени и месечни наемни цени по сключени договори за наем на имоти общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно актуализация на наемните цени за земеделски земи общинска собственост и провеждане на търг за отдаването им под наем.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно промяна на Транспортната схема на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху част от имот – ЧОС на Областния съвет на БЧК - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно предоставяне помещение под наем имот ЧОС на ул. „Търговска”' № 55 на Национално дружество „Традиция”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно предоставяне на Контролно техническа инспекция към МЗХ за временно и безвъзмездно управление помещение ОС на ул. „Търговска” № 164.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно предоставяне общинско жилище на доброволци по Програма "Младежта в действие".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху обект - общинска собственост за офис на СНЦ "Съюз на репресираните от комунистическия терор на РБ".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно определяне пазарна цена на право на собственост върху ПИ 87374.547.62 по молба за закупуване от ЕТ "АНДИ ВИС 92 - Ангел Андонов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно определяне пазарна цена на общински имот - апартамент в к-с „Г. Бенковски” 17-В-63.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем със Сдружение "Мотоклуб Ред Райдърс", обект на ул. "Търговска" № 57.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Геш – Георги Янакиев” за обект Бърза закуска Безистен юг.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем ЕТ „Вери роз – Вяра Георгиева” за обект обменно бюро в Безистен.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „Индустриална стопанска асоциация” - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Калина комерс" ООД за обект магазин за промишлени стоки на Централен общински пазар.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно приемане на отчет за дейността на ТД със 100% общинско участие и приемане на годишните финансови отчети за 2011 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Доклад относно одобряване на ПУП - ПП на трасе на кабелна линия до ел. подстанция „Кабиле”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.  Доклад относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на част от квартали 75 и 78 от плана на І градски район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

23.  Доклад относно одобряване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ на кв. "Каргон" в района на Общински пазар.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

24.  Предложение относно попълване състава на ПК към Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

25.  Предложение относно удостояване със званието „Почетен гражданин на Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Комисия по ПНО

26.  Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Комисия по ПНО

27.  Предложение относно продажба на движимо имущество - общинска собственост, ползвано от ОДК.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

28.  Предложение относно продажба на строителни материали втора употреба - гранитни павета общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

29.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

30.  Предложение относно прекратяване на съсобственост чрез замяна върху обект на ул. „Каранова” № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

31.  Предложение относно кандидатстване по ОПОС 2007 – 2013г. и финансиране на общинското участие за проектно предложение "Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на град Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно актуализация на Общинска програма за управление на отпадъците, с период на действие 2008 – 2013г.

          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 29, ал.3, т.2 от Закона за управление на отпадъците, приема Актуализацията на Общинската програма за управление на дейностите по управление на отпадъците, с период на действие 2008-2013г., съгласно Приложение 1.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2011г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОКСМД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Ямбол приема докладите за осъществени читалищни дейности и отчетите за изразходваните от бюджета средства през предходната година на НЧ „Зора - 1945”, НЧ „Диана - 1944”, НЧ „Умение 2003г.”, НЧ „Съгласие 1862”, НЧ „Пробуда - 1909”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Годишен план за развитието на социалните услуги в община Ямбол през 2012 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Общински съвет Ямбол приема План за развитието на социалните услуги на територията на Община Ямбол през 2012 г.

            2. На основание чл.36б. ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Община Ямбол да предостави на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, чрез Регионална дирекция за социално подпомагане, годишния план в 14-дневен срок от неговото приемане.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно изпълнение на подпроект "Иновативни и отговорни туристически територии".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА разрешава извършването на допустими разходи, одобрени в бюджета на проекта, със средства от общинския бюджет, преди възстановяването им от финансиращата организация.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно актуализация на базисни цени и месечни наемни цени по сключени договори за наем на имоти общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

       1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.68, ал.3 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, месечните наемни цени по сключените с община Ямбол договори за наем, за отдадени под наем нежилищни имоти или части от тях – общинска собственост, да се актуализират с 2.8 %, считано от 01.03.2012 г.

       2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.8 от ЗОС определя базисни месечни наемни цени за отдаване под наем на имоти или части от тях – общинска собственост, съгласно Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол, считано от 01.03.2012 г.

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно актуализация на наемните цени за земеделски земи общинска собственост и провеждане на търг за отдаването им под наем.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост:

1. Отменя текста в Приложението към Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в частта на т. А) на таблицата в пореден № 57.

2. Приема нов текст в Приложението към Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в частта на т. А) на таблицата с пореден № 57, както следва:

„57. Земеделска земя за:

т. 1. ниви, с категория на земята от Іва до ІVта  20.00 лв./дка. годишно;

т. 2. ниви, с категория на земята Vта и над Vта  18.00 лв./дка. годишно;

т. 3. мери и пасища  6.00 лв./дка. годишно;

т. 4. за настаняване на пчелни семейства в земи от ОПФ и ОГФ 20.00 лв./дка. годишно”

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 4, чл. 14 ал. 1 от Закона за общинска собственост и чл. 24, ал. 3, чл. 25 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Общинският съвет дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за следните свободни, неполивни земеделски земи – общинска собственост:

 

По

ред

идентификатор

местност

предназначение

Категория

Площ дка.

1

2

3

4

5

6

1

87374.65.33

Кринчовица

нива

ІV

21.435

2

87374.50.57

Калъч дере

нива

ІV

9.400

3

87374.50.56

Калъч дере

нива

ІV

9.400

4

87374.50.17

Калъч дере

нива

ІV

13.001

5

87374.54.57

Емемерлийски път

нива

ІV

15.473

6

87374.48.24

Джиновски кашли

нива

ІV

17.000

7

87374.48.28

Джиновски кашли

нива

ІV

11.901

8

87374.42.12

Чатал могила

нива

ІV

26.352

 

2. На основание чл. 58, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 58, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при провеждането на публичния търг за отдаване под наем на земеделските земи – общинска собственост по т. 1, определя следните условия:

Начална тръжна цена  20.00 лв./дка., без ДДС;

Депозит за участие в търга 25 % върху началната тръжна цена, или сумата на депозита за съответните декари на земите, са както следва:

 

По

ред

идентификатор

местност

Площ дка.

Начална тръжна цена на 1 дка., лв.

Депозит,

лв.

(25%)

1

2

3

4

5

 

1

87374.65.33

Кринчовица

21.435

20.00

107.00

2

87374.50.57

Калъч дере

9.400

20.00

47.00

3

87374.50.56

Калъч дере

9.400

20.00

47.00

4

87374.50.17

Калъч дере

13.001

20.00

65.00

5

87374.54.57

Емемерлийски път

15.473

20.00

77.00

6

87374.48.24

Джиновски кашли

17.000

20.00

85.00

7

87374.48.28

Джиновски кашли

11.901

20.00

60.00

8

87374.42.12

Чатал могила

26.352

20.00

132.00

 

Депозита се внася по банкова сметка  IBAN BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД – клон Ямбол;

Такса за участие в търга 20.00 лв., без ДДС;

Цена на тръжната документация 30.00 лв., без ДДС;

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно промяна на Транспортната схема на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 8, ал. 4 от  Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет Ямбол утвърждава промени в Общинската транспортна схема и маршрутните разписания на автобусните линии в нея,  както следва:

 

            1. Закрива автобусна линия № 12-а.

       2. Открива автобусни линии №№ 15 и 22:

 

Ø Маршрут № 15

 

            Обръщател „Диана”- ул. „Граф Игнатиев”-ул. „Милин камък”- ул. „Търговска”- ул. „Ген. Заимов”- ул. „Димитър Благоев”- ул.”Ямболен” – ул. „Индустриална” – крайречен път в ж.к. „Златен рог” – ул. „Дружба” – ул. „Николай Петрини” –  ул . „Георги  Дражев” – ул. „Бузлуджа” – ул.”Жорж Папазов”- ул.”Димитър Благоев”- ул. „Ген. Заимов”- – ул. „Граф Игнатиев” – надясно /покрай бенз-я „Мечта” / в посока „Крайречен булевард” –Крайречен булевард” – ул. „Търговска”- ул. „Милин камък”- ул. „Граф Игнатиев” – Обръщател „Диана”

 

Ø Маршрут № 22

 

             Обръщател „Север – ул. „Преслав” –наляво-ул. „Д. Благоев”- ул. „Ген. Заимов”- ул.”Граф Игнатиев” – надясно- обиколен път „ЮГ” – ул. „Индже войвода” – обръщател „Кабиле”- ул. „Индже войвода” –  ул.”Атанас Кратунов” – крайречен път в ж.к.”Златен рог” -  ул. ”Индустриална” – ул.”Ямболен”  - бул. „Европа” – Обходен път „Запад” път за с. Безмер Обръщател„Ягода” – „Сатко” – „Миролио” – „Язаки” – обходен път „Запад” -  бул. „Европа”- ул. „Ямболен” – ул. ”Индустриална” – крайречен път в ж.к.”Златен рог”- ул.”Атанас Кратунов” – ул. „Ж.Андреев”- ул. „д-р Кръстев”- ул. „Индже войвода” – обръщател „Кабиле”- ул. „Индже войвода” –  наляво  - обиколен път „ЮГ– ул.”Граф Игнатиев” ул. „Ген. Заимов”- ул. „Димитър Благоев” – ул. „Преслав”- Обръщател „Север”

 

            3. Промени по маршрутни линии № 1, 20, 25 и 18 и броя на курсовете по всички линии съгласно Приложение № 1. 

 

                        4. Възлага на кмета на община Ямбол да организира конкурс за избор на Превозвач за новооткритите маршрутни линии № 15 и № 22 в съответствие с чл.17, ал.1;ал.2; ал. 3 и ал.4  от Наредба № 2 от 15.03.2002 г.  за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху част от имот – ЧОС на Областния съвет на БЧК - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 от ЗОС, предоставя  безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим  имот  – частна общинска собственост, актуван с АОС № 39/ 24.08.1998 г, а именно самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.41.5.20 по КК на гр. Ямбол,  находящ  се в  сектор „В”  в ж.к. „Хале”, до жилищен блок  № 9 ( и в близост до жил.бл.17 на ж.к. „Диана”),  гр. Ямбол,  с площ 195.55 кв.м., на Областния съвет на БЧК – гр. Ямбол, считано от 01.06.2012 г. за  срок до продажба на имота, но не по-късно от 31.12.2013 г.

            2. Правото на ползване върху имота се учредява за реализиране на Програма за интервенционните запаси на Европейския съюз, в частност снабдяване с хранителни продукти от Европейската общност и разпределението им до най-уязвимите граждани.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно предоставяне помещение под наем имот ЧОС на ул. „Търговска”' № 55 на Национално дружество „Традиция”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост предоставя помещение под наем с площ 20.90 /двадесет цяло и деветдесет кв.м./, представляващо част от 2- ри етаж в имот частна общинска собственост, находящ се на ул.”Търговска” № 55, гр. Ямбол, актуван с АОС № 187/05.02.2001г. с наемна цена 46.40 без ДДС за срок от 3 /три/ години, считано от 01.05.2012г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на Контролно техническа инспекция към МЗХ за временно и безвъзмездно управление помещение ОС на ул. „Търговска” № 164.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка със Заявление вх. № 24/0442 от 27.03.2012 г. от ИАГ – Регионална дирекция по горите – Сливен отменя решение по т.16 на ІІІ сесия на ОбС Ямбол, проведена на 30.11.2011 г.

            2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.5 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол предоставя на Контролно техническа инспекция към Министерството на земеделието и храните, ЕИК 121710037, представлявана от Георги Иванов Алексиев – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет.8, за временно и безвъзмездно управление помещение / стая № 4/ с обща площ 13.80 кв.м., представляващ част от недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 215/ 19.04.2001 г., находящ се на ул. „Търговска" № 164, ет. ІІІ, гр. Ямбол, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.16.7.5 по кадастралната карта на града за дейността на инспекцията в Област Ямбол за срока на действие на основния им Договор с Община Ямбол № 3376/ 17.08.2011 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне общинско жилище на доброволци по Програма "Младежта в действие".

          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.39, ал.4 от ЗОС, да се предостави безвъзмездно право на ползване на общинско жилище /двустайно – кухня, спалня, хол/ находящо се на ул."Димитър Благоев” № 20, вх. В, ет.9, ап.78 на ГПЧЕ „Васил Карагьозов”, гр. Ямбол за нуждите на доброволците по програма „Младежта в действие” за срок от 1 година.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху обект - общинска собственост за офис на СНЦ "Съюз на репресираните от комунистическия терор на РБ".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Предложението не се прие.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена на право на собственост върху ПИ 87374.547.62 по молба за закупуване от ЕТ "АНДИ ВИС 92 - Ангел Андонов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на ПИ с идентификатор 87374.547.62 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и седем точка шестдесет и две/ по кадастралната карта на гр. Ямбол , с площ 193.00 /сто деветдесет и три/ кв.м., идентичен с УПИ VІ за КОО, кв. 14а по плана за регулация на гр. Ямбол, ж.к. "Диана", одобрен със заповед І-А-877 от 12.12.2003 г. на кмета на община Ямбол в размер на 18 400 (осемнадесет хиляди и четиристотин) лв. без ДДС на която да бъде извършена продажбата му на  ЕТ „АНДИ ВИС 92 – АНГЕЛ АНДОНОВ”, ЕИК 838109459, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 20, ап.44.

            Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена на общински имот - апартамент в к-с „Г. Бенковски” 17-В-63.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на имот: Апартамент 63, находящ се в гр. Ямбол, ж.к. ”Георги Бенковски” бл.17, вх.В,ет.8,  в размер на 33 000 лв. без ДДС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем със Сдружение "Мотоклуб Ред Райдърс", обект на ул. "Търговска" № 57.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

           

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3296/01.04.2009г. със сдружение „Мотоклуб Ред Райдърс”, ЕИК 128629516, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Стефан Караджа” № 49, за отдаден под наем част от самостоятелен обект с идентификатор   № 87374.541.36.2.17 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и едно точка тридесет и шест точка две точка седемнадесет/ по КК на гр. Ямбол – представляващ помещение находящо се в подземен етаж на шестетажна монолитна сграда общинска собственост с АОС № 1658/06.08.2010г. ул. „Търговска” № 57  гр. Ямбол,  с площ 136.00 кв.м., със 7  /седем/ години, считано от 01.04.2012г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Геш – Георги Янакиев” за обект Бърза закуска Безистен юг.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3110/21.03.2006г. и Анекс към него с № 1089 от 28.10.2009г., с ЕТ „Геш – Георги Янакиев” - гр. Ямбол, ЕИК 128059112, със седалище и адрес на управление ул. „Кабиле” № 40, вх.Б, ап.26, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект – Бърза закуска, пица, закусвалня „Безистен – юг”, представляващ част от имот – частна общинска собственост „Безистен”, находящ се на пл. „Освобождение”, гр. Ямбол, АОС № 1213/20.09.2005г., с обща площ 110.70кв.м., в т.ч., търговска площ - 51.00кв.м., складова площ - 24.10кв.м. и сервизни помещения - 35.60кв.м., до започване на дейности по реконструкция на обект Безистен по проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”, но не повече от 4 /четири/ години, считано от 01.04.2012г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем ЕТ „Вери роз – Вяра Георгиева” за обект обменно бюро в Безистен.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3095/08.02.2006г. и Анекс към него с № 1086 от 27.10.2009г., с ЕТ „Вери Роз – Вяра Георгиева” гр. Ямбол, ЕИК 041073500, със седалище и адрес на управление ул. „Константин Иречек” № 5, гр. Ямбол, за предоставено под наем за временно и възмездно ползване помещение за обмен на валута, представляващо част от имот – частна общинска собственост „Безистен”, находящ се на пл. „Освобождение”, гр. Ямбол, АОС №440/31.01.2002г., с площ 11кв.м., до започване на дейности по реконструкция на обект Безистен по проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”, но не повече от 4 /четири/ години, считано от 01.06.2012г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с „Индустриална стопанска асоциация” - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3301/18.03.2009г., с Индустриална стопанска асоциация” – гр. Ямбол, ЕИК 128009248, със седалище и адрес на управление ул. „Кабиле” № 3, ет.1, ап.1, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект – Помещения за офис, находящ се на III етаж в имот – частна общинска собственост, находящи се на ул. „Цар Иван Александър” № 6А, гр. Ямбол, с АОС № 318/31.08.2001г., с идентификатор 87374.535.25.8, с площ 71.00 кв.м., със 3  /три/ години, считано от 01.04.2012г. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Калина комерс" ООД за обект магазин за промишлени стоки на Централен общински пазар.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор №3307/10.07.2009г., с „КАЛИНА КОМЕРС 98” ООД гр. Ямбол ЕИК 128045319 със седалище и адрес на управление пл. „Георги Дражев” №1, ап.16, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект № 25 – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки представляващ част от имот – частна общинска собственост, находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, гр. Ямбол, с идентификатор 87374.550.10.6 по КК на Ямбол, с обща площ 71.92 кв. м., със 7 /седем/ години, считано от 15.07.2012г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на отчет за дейността на ТД със 100% общинско участие и приемане на годишните финансови отчети за 2011 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 137, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от Търговския закон, чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона  за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 1, т. 4 и т. 7, чл. 53, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества

            1. Приема годишния финансов отчет и баланса за 2011 г. на:

            - „Комуналуниверс” ЕООД

            - „Дезинфекционна станция” ЕООД

            - „Обреден комплекс” ЕООД

            - „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

            - „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

            2. Определя дивидент в размер на 25 % от балансовата печалба по годишния финансов отчет на:

            - „Дезинфекционна станция” ЕООД

            - „Обреден комплекс” ЕООД

            - „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

            - „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

            Определеният дивидент да бъде приведен в срок до 30 юни 2012 г., по сметка: IBAN BG 13 SOMB 9130 8424420344, BIC SOMBBGSF, код за вид плащане – 44 48 00 (дивидент) при „Общинска банка” АД, клон гр. Ямбол.

            3. Освобождава от отговорност за дейността през финансовата 2011 г. на управителите на:

            - „Комуналуниверс” ЕООД

          - „Дезинфекционна станция” ЕООД

            - „Обреден комплекс” ЕООД

            - „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

            - „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Доклад относно одобряване на ПУП - ПП на трасе на кабелна линия до ел. подстанция „Кабиле”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията и във връзка със Заповеди №№ ТУ 02/0027/10.05.2011г. и № ТУ 02/0078/14.12.2011г. на кмета на Община Ямбол, протоколи № № 18 от 10.11.2011г. и № 3 от 07.03.2012г на Експертен съвет по устройство на територията – Ямбол и решение КЗЗ-12/19.07.2011г по т. І.6 на Комисия за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните, Общински съвет гр. Ямбол одобрява:

            1. Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план на трасе на кабелна линия 20 кV от поземлени имоти с идентификатори 87374.24.87, 87374.24.57, 87374.24.135 и 87374.24.109 по Кадастралната карта на гр. Ямбол до регулационната граница на гр. Ямбол;

            2. Подробен устройствен план за трасе на кабелна линия 20 кV от регулационната /строителната/ граница на гр. Ямбол до ел. подстанция „Кабиле” гр. Ямбол.

            Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Доклад относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на част от квартали 75 и 78 от плана на І градски район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Общински съвет гр. Ямбол одобрява Окончателният проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на част от квартали 75 и 78 от Плана на Първи градски район - град Ямбол, придружен от Електросхема, План-схема за вертикално планиране, План-схема за газоснабдяване, схема ВиК, съгласно графичната и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от това решение.

            Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Доклад относно одобряване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ на кв. "Каргон" в района на Общински пазар.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Общински съвет гр. Ямбол, във връзка с Решение на тридесет и трето заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 21 май 2010г., заповед № ТУ02/0026/20.07.2010г на кмета на община Ямбол, протоколи на ЕСУТ № 6/05.05.2011г. и № 2/16.02.2012г одобрява проект за изменение на ПУП – ПР3 на кв. „Каргон” в  района на Общински пазар – кв.18, кв.18 А, кв. 18 Б и изменение на уличната регулация на:

-   ул. „Атанас Кратунов” в отсечката от общински пазар до кръстовище с ул.”Ивайло” и ул. „Иван Рилски” ;

-     ул. „Индже войвода от осова точка  63 до осова точка № 43;

-     ул.”Доктор Петър Брънеков”;

-     кръстовището между ул.”Цар Петър”, ул.”Атанас Кратунов”, ул. Ж. Андреев”, ул. „Индже войвода” и ул.”Доктор Петър Брънеков”,

придружен от Електросхема, План - схема за вертикално планиране, схема ВиК, съгласно графичната и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от това решение.

            Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно попълване състава на ПК към Общински съвет Ямбол.

          ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл. 7.1, т.1 във връзка с чл.16 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол:

1. Попълва състава на ПК «Здравеопазване и социални дейности» и ПК «Законност и обществен ред» с по един общински съветник – Теодора Сулева.

2. За председател на ПК ЗСД избира д-р Юлиян Папашимов.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно удостояване със званието „Почетен гражданин на Ямбол”.

          ВНОСИТЕЛ: Комисия по ПНО

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл.7, ал.3 от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол удостоява писателя Георги Господинов със званието „Почетен гражданин на град Ямбол” за значителния му принос в културния и духовен живот на общината, както и за развитието на съвременната българска литература. 

           

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол.

          ВНОСИТЕЛ: Комисия по ПНО

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.12, ал.3 от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол удостоява с „Награда на Ямбол за 2012г. Народно читалище „Съгласие – 1862” за значителен принос в развитието на града.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА - Предложение относно продажба на движимо имущество - общинска собственост, ползвано от ОДК.

          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, чл. 9 от Закона за общинска собственост допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ямбол през 2012 г., приета с Решение по точка тринадесета на Шеста сесия на Общински съвет – Ямбол, проведена на 08.02.2012 г.:

В раздел ІІІ. Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършват през периода на действие на програмата към точка В/ в таблица: Продажба на движимо имущество – вещи, създава следната нова точка със съдържание:

 

по

ред

Вид обект

Условия за продажната цена

2.

Движимо имущество – земеделска техника

Изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 8, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 32, ал. 1 и чл. 42, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Приема пазарната оценка на ДМА - МПС – общинска собственост, извършена от независимия лицензиран оценител.

2. Общинският съвет дава съгласие да се извърши продажба на движимото имущество – общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно определените в изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител, както следва:

 

 

 

№ по ред

Наименование

на ДМА-МПС

Рег. №

година

Пазарна стойност,

Лв.

1

2

3

4

5

1.

Трактор колесен „Владимировец Т25А”

У4990ЕЕ

1982

1930

2.

Трактор колесен „Болгар ТК80”

У4991ЕЕ

1990

3070

Обща оценка на имуществото:

5000

 

 3. Публичният търг с явно наддаване да се проведе в рамките на срока на валидност на оценката до 30.09.2012 г.

 4. На основание чл. 58, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 58, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при провеждането на публичния търг за продажбата на ДМА-МПС – общинска собственост по т. 2, определя следните условия:

- За Трактор колесен „Владимировец Т25А”

Начална тръжна цена  1930.00 лв., без ДДС;

Депозит за участие в търга 10 % върху началната тръжна цена, или сумата от 193.00 лв. който да се внася по банкова сметка  IBAN BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД – клон Ямбол;

Такса за участие в търга 20.00 лв., без ДДС;

Цена на тръжната документация 30.00 лв., без ДДС;

 

- За Трактор колесен „Болгар ТК80”

Начална тръжна цена  3070.00 лв., без ДДС;

Депозит за участие в търга 10 % върху началната тръжна цена, или сумата от 307.00 лв. който да се внася по банкова сметка  IBAN BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД – клон Ямбол;

Такса за участие в търга 20.00 лв., без ДДС;

Цена на тръжната документация 30.00 лв., без ДДС;

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА - Предложение относно продажба на строителни материали втора употреба - гранитни павета общинска собственост.

          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Предложението не се прие.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публични търгове  имоти – частна общинска собственост и определя начални тръжни цени на имотите предмет на търговете както следва:

1. Имот с номер 015033 /петнадесет хиляди и тридесет и три/ в землището на с. Веселиново с ЕКАТТЕ 10776, местност "МЕРА СИТЛЕР", с площ 31.893 /тридесет и едно цяло и осемстотин деветдесет и три/ дка, идентичен с УПИ ІІ /римско-две/ за складова дейност, рекреация, производство, търговия, жилищно строителство, ведно с едноетажна масивна сграда - котелно, строена 1967 г., с площ 108 /сто и осем/ кв.м., актуван с АОС 1626 от 02.08.2010 г., при граници на имота имот № 015032, имот № 015034, имот № 000211, имот № 015014, имот № 000239. Начална тръжна цена на имота 283 000 без ДДС. Депозит за участие – 28 300 лв.

2. Имот с номер 015032 /петнадесет хиляди тридесет и две/ в землището на с. Веселиново с ЕКАТТЕ 10776, местност "МЕРА СИТЛЕР", с площ 1.762 /едно цяло и седемстотин шестдесет и два/ дка., идентичен с УПИ І /римско-едно/  за приют за кучета, ведно с едноетажна масивна сграда - канцелария, строена 1970 г. с площ 122 /сто двадесет и два/ кв.м. и помпена станция - масивна едноетажна сграда, строена 1967 г. с площ 15 /петнадесет/ кв.м., актуван с АОС 1625 от 02.08.2010 г., при граници мот № 000211, имот № 015034, имот № 015033, имот № 000239. Начална тръжна цена на имота 27 900 лв. без ДДС. Депозит за участие 2 790 лв.

3. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.518.5/осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и осемнадесет точка пет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ул. „Ямболен” с площ 18 453  /осемнадесет хиляди четиристотин петдесет и три/ кв.м., част от  УПИ Х /римско - десет/ - За производствено складова дейност търговия и услуги в кв. 149 / сто четиридесет и девет/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-1041 от 17.11.2004 г., актуван с АОС 1713 от 07.02.2012 г., при граници ПИ 87374.518.4, ПИ  87374.518.10, ПИ  87374.518.121, ПИ 87374.518.120, ПИ 87374.518.6, ПИ 87374.72.120 и ПИ 87374.72.681. Начална тръжна цена на имота 498 300 лв. без ДДС. Депозит за участие 49 830 лв.

4. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.6 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и пет точка шест/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ж.к. „Д-р Дончев”, с площ 18785 /осемнадесет хиляди седемстотин осемдесет и пет/ кв.м., идентичен с УПИ ІV /римско - четири/ - За жилищно строителство в кв. 331 /триста тридесет и едно/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № ТУ 02/0053 от 29.05.2008 г., актуван с АОС 1699 от 07.10.2011 г. при граници ПИ 87374.23.219, ПИ  87374.525.19, ПИ 87374.525.7,  ПИ 87374.525.5. Начална тръжна цена на имота 676 260 лв. без ДДС. Депозит за участие 67 626 лв.

5. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.8 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и пет точка осем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ж.к. „Д-р Дончев”,  с площ 36870 /тридесет и шест хиляди осемстотин и седемдесет/кв.м., идентичен с УПИ VІ /римско шест/ - За възстановителен център в кв. 331 /триста тридесет и едно/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № ТУ 02/0053 от 29.05.2008 г., актуван с АОС 1700 от 07.10.2011 г., при граници ПИ 87374.525.7, ПИ 87374.525.19, ПИ  87374.525.9, Пи 87374.525.5. Начална тръжна цена на имота 1 142 970 лв. без ДДС. 114 297 лв.

            6. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.9 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и пет точка девет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ж.к. „Д-р Дончев”, с площ 6372 /шест хиляди триста седемдесет и два/ кв.м., идентичен с УПИ ХІІІ /римско - тринадесет/ - За обществено обслужване в кв. 331 /триста тридесет и едно/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № ТУ 02/0053 от 29.05.2008 г., актуван с АОС 1706 от 07.10.2011 г., при граници ПИ 87374.525.5, ПИ 87374.525.8, ПИ  87374.525.19, ПИ  87374.525.10. Начална тръжна цена на имота 299 500 лв. без ДДС.  Депозит за участие 29 950 лв.

            7. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.10 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и пет точка десет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ж.к. „Д-р Дончев”,  с площ 8225 /осем хиляди двеста двадесет и пет/ кв.м., идентичен с УПИ ХІІ /римско - дванадесет/ - За обществено обслужване в кв. 331 /триста тридесет и едно/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № ТУ 02/0053 от 29.05.2008 г., актуван с АОС 1705 от 07.10.2011 г., при граници ПИ 87374.525.20, ПИ 87374.525.5, ПИ  87374.525.9, ПИ  87374.525.19, ПИ 87374.525.11. Начална тръжна цена на имота 394 800 лв. без ДДС.  Начална тръжна цена 39 480 лв.

8. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.11 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и пет точка единадесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ж.к. „Д-р Дончев”, с площ 8732 /осем хиляди седемстотин тридесет и два/ кв.м., идентичен с УПИ ХІ /римско - единадесет/ - За обществено обслужване в кв. 331 /триста тридесет и едно/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № ТУ 02/0053 от 29.05.2008 г., актуван с АОС 1704 от 07.10.2012 г., при граници ПИ 87374.525.20, ПИ 87374.525.10, ПИ 87374.525.19, ПИ  87374.525.12. Начална тръжна цена на имота  419 140 лв. без ДДС. Депозит за участие 41 914 лв.

9. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.12 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и пет точка дванадесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ж.к. „Д-р Дончев”, с площ 5196 /пет хиляди сто деветдесет и шест/ кв.м., идентичен с УПИ Х /римско - десет/ - За обществено обслужване в кв. 331 /триста тридесет и едно/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № ТУ 02/0053 от 29.05.2008 г., актуван с АОС 1703 от 07.10.2012 г., при граници ПИ 87374.525.20, ПИ 87374.525.11, ПИ  87374.525.19. Начална тръжна цена на имота 259 800 лв. без ДДС. Депозит за участие 25 980 лв.

10. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.14 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и пет точка четиринадесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ж.к. „Д-р Дончев”, с площ 9656 /девет хиляди шестстотин петдесет и шест/ кв.м., идентичен с УПИ VІІІ /римско - осем/ - За обществено обслужване в кв. 331 /триста тридесет и едно/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № ТУ 02/0053 от 29.05.2008 г., актуван с АОС 1701 от 07.10.2012 г., при граници ПИ 87374.525.15, ПИ  87374.525.5, ПИ  87374.525.20, ПИ  87374.525.13, ПИ  87374.525.3. Начална тръжна цена на имота 480 870 лв. без ДДС. Депозит за участие 48 087 лв.

11. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.535.213 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и пет точка двеста и тринадесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ул. „Дъбилино” № 16, с площ 310 /триста и десет/ кв.м., идентичен с   УПИ ІХ /римско - девет/ за жилищно застрояване в кв. 79 А/  седемдесет и девет А/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-9 от 07.01.2000 г., актуван с АОС 1716 от 16.02.2012 г., при граници ПИ 87374.535.230, ПИ  87374.535.231 ПИ  87374.535.198, ПИ 87374.535.212 и ПИ 87374.535.214. Начална тръжна цена на имота 48 200 лв. без ДДС. Депозит за участие 4 820 лв.

12. Помещение - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.19.1.9 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка деветнадесет точка едно точка девет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, със застроена площ 153.09 /сто петдесет и три цяло и девет стотни/ кв.м.,, част от сутерена на двуетажна масивна сграда с идентификатор 87374.537.19.1, находяща се в гр. Ямбол ул. „Димитър Благоев” № 13, конструкция - ППП, строена 1979 г., АОС 1710 от 15.12.2011 г., при граници: под обекта – няма, над обекта – няма, на същия етаж самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.19.1.10. Начална тръжна цена на имота 67 781.14 лв. без ДДС.  Депозит за участие 6 779.00 лв.

13. Поземлен имот с идентификатор 87374.537.20 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка двадесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ул. Цар Иван Шишман” № 4 „А”, с площ 657 /шестстотин петдесет и седем/ кв.м., ведно с построените в него административна сграда с идентификатор  87374.537.20.1,  с площ 290 кв.м. (а по скица от АК 284 кв.м.) , административна сграда с идентификатор  87374.537.20.4, с площ 82  кв.м. (а по скица от АК 83 кв.м.), идентичен с част от УПИ І за ОДО в кв.10, по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  ХLVІІІ-1/03.10.2007 г., актуван с АОС 699 от 08.10.2002 г., при граници ПИ 87374.537.18, ПИ 87374.537.21, ПИ 87374.537.22 и ПИ 87374.537.19. Начална тръжна цена на имота 172 600 лв. без ДДС. Депозит за участие 17 260 лв.

            14.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.146.3.7 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка сто четиридесет и шест точка три точка седем) по КК на град Ямбол - партерен етаж от масивна четириетажна сграда с идентификатор 87374.537.146.3, построена в ПИ 87374.537.146 по КК на града, находящ се в гр. Ямбол,  ул. „Търговска” № 19 представляващ Банков офис със ЗП 141 кв.м., с прилежащо мазе с площ 47 кв.м. и 23.22 % ид.ч. от общите части на сградата, актуван с АОС 996 от 15.04.2004 г., при граници: под обекта – няма, на същия етаж – няма и над обекта самостоятелни обекти в сграда 87374.537.146.3.2 и 87374.537.146.3.1. Начална тръжна цена на имота 479 200 лв. без ДДС. Депозит за участие 47 920 лв.

15. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.171.5.33 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка сто седемдесет и едно точка пет точка тридесет и три) по КК на град Ямбол – част от партерен етаж от масивна четириетажна сграда с идентификатор 87374.537.171.5 построена в ПИ 87374.537.171 по КК на града, находящ се в гр. Ямбол,  пл. „Освобождение” № 10, с предназначение за обслужваща дейност за битови услуги със ЗП 106 кв.м.,  актуван с АОС 142 от 17.05.2000 г., при граници: под обекта – няма, на същия етаж – няма и над обекта самостоятелни обекти в сграда 87374.537.171.5.18 и 87374.537.171.5.19. Начална тръжна цена на имота 271 000 лв. без ДДС. Депозит за участие 27 100 лв.

16. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.537.195 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка сто деветдесет и пет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ул. „Преслав”, с площ 376 /триста седемдесет и шест/ кв.м., идентичен с   УПИ ІІІ  /римско - три/ - За ЖС и ОДО в кв. 50/ петдесети/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  ХLVІІІ-1/03.10.2007 г., актуван с АОС 1721 от 02.03.2012 г., при граници : ПИ 87374.537.111 и  ПИ  87374.537.112. Начална тръжна цена на имота 234 000 лв. без ДДС. Депозит за участие 23 400 лв.

17. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.538.11.1.32 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и осем точка единадесет точка едно точка тридесет и две/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 2, с разгъната застроена площ 395.00 / триста деветдесет и пет/ кв.м. (склад и котелно помещение), част от сутерена на четириетажна масивна монолитна сграда, строена 1965 г. с идентификатор 87374.538.11.1, построена в ПИ 87374.538.11,  ведно с правото на строеж върху терена, актуван с АОС 1683 от 18.02.2011 г., при граници за обекта: на същия етаж - самостоятелен обект 87374.538.11.1.35 и самостоятелен обект 87374.538.11.1.34, над обекта - самостоятелен обект 87374.538.11.1.5, самостоятелен обект 87374.538.11.1.8, самостоятелен обект 87374.538.11.1.6, самостоятелен обект 87374.538.11.1.4 и самостоятелен обект 87374.538.11.1.3, под обекта – няма. Начална тръжна цена на имота 184 127.16 лв. без ДДС.  Депозит за участие 18 413.00 лв.

18. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.542.204 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и и две точка двеста и четири/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ул. „Крали Марко” № 91, с площ 331 /триста тридесет и един/ кв.м., идентичен с   УПИ Х ІІ - 204 /римско - дванадесет, арабско двеста и четири/ - За жилищно застрояване в кв. 93/ деветдесет и три/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  ХLVІІІ-1/03.10.2007 г., актуван с АОС 1717 от 16.02.2012 г, при граници:  ПИ 87374.542.194, ПИ  87374.542.205, ПИ  87374.542.164 и ПИ 87374.542.203. Начална тръжна цена на имота 56 000 лв. без ДДС. Депозит за участие 5 600 лв.

19. Поземлен имот   № 87374.542.205 / осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и две, точка, двеста и пет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол,   ул. „Крали Марко” № 93, идентичен  с  УПИ ХІ - 205/ римско- единадесет, арабско-двеста и пет/в кв. 93 /деветдесет и три/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  ХLVІІІ-1/03.10.2007 г., с площ 336.00 /триста тридесет и шест/ кв.м.,  заедно с изградените през 1950 г. в тази част на имота  - едноетажна паянтова  жилищна сграда с идентификатор   87374.542.205.2  / осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и две, точка, двеста и пет, точка, две/ със застроена площ 50 /петдесет/ кв.м. и  едноетажна сграда на допълващото застрояване с идентификатор   87374.542.205.1  / осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и две, точка, двеста и пет, точка, едно/ със застроена площ 9 /девет/ кв.м., актуван с АОС 1718 от 16.02.2012 г., при граници за имота ПИ 87374.542.204, ПИ  87374.542.194, ПИ  87374.542.206 и ПИ 87374.542.164. Начална тръжна цена на имота 46 000 лв. без ДДС. Депозит за участие 4 600 лв.

20. Поземлен имот   № 87374.543.414  /осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и три, точка, четиристотин и четиринадесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол ,  ул. „Бунар хисар” № 19, с площ 420.00 /четиристотин и двадесет/ кв.м.,  който е част от   УПИ ХІХ 1492,1493   в кв. 27 по плана за регулация на   гр. Ямбол., актуван с АОС 1514 от 27.10.2008 г., при граници ПИ 87374.543.415, ПИ 87374.543.421, ПИ 87374.543.422, ПИ 87374.543.423, ПИ 87374.543.460 и ПИ 873874.543.413. Начална тръжна цена на имота 42 100 лв. без ДДС. Депозит за участие 4 210 лв.

21. Поземлен имот   № 87374.543.424  /осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и три. точка,четиристотин двадесет и четири/ по кадастралната карта на гр. Ямбол,  ул. „Бунар Хисар” № 19, с площ 199.00 /сто деветдесет и девет/ кв.м.,  който е част от   УПИ ХХ 1494,1495,1498 и 1499   в кв. 27   по плана за регулация на   гр. Ямбол, актуван с АОС 1515 от 27.10.2008 г., при граници за имота ПИ 87374.543.423, ПИ 87374.543.425 и ПИ 87374.543.460 и Поземлен имот   № 87374.543.425  /осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и три. точка,четиристотин двадесет и пет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол ,  ул. „Бунар хисар” № 19, с площ 158.00 /сто петдесет и осем/ кв.м.,  който е част от   УПИ ХХ 1494,1495,1498 и 1499  в кв. 27 по плана за регулация на   гр. Ямбол, актуван с АОС 1517 от 29.10.2008 г., при граници за имота 87374.543.423, ПИ 87374.543.426, ПИ 87374.543.427, ПИ 87374.543.460, ПИ 87374.543.428 и  ПИ 87374.543.424. Начална тръжна цена на имотите 35 700 лв. без ДДС. Депозит за участие 3 570 лв.

22. Поземлен имот   № 87374.543.428 /осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и три. точка, четиристотин двадесет и осем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол ,  ул. „Гали поле” № 51, с площ 360.00 /триста и шестдесет/ кв.м.,  в  УПИ ХХІ 1494,1495, 1498,1499 в кв. 27 по плана за регулация на гр. Ямбол, актуван с АОС 1512 от 16.10.2008 г., при граници ПИ 87374.543.425, ПИ 87374.543.427, ПИ 87374.543.429, ПИ 87374.543.459 и ПИ 87374.543.460. Начална тръжна цена на имота 36 000 лв. без ДДС. Депозит за участие 3 600 лв.

23. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.543.609 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и три точка шестстотин и девет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ул. „Бунар хисар” № 28-30, с площ 751.00 /седемстотин петдесет и един/ кв.м., идентичен с   УПИ Х І -1461,1466 - За жилищно застрояване в кв. 32 по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-512 от 22.05.2007 г., актуван с АОС 1714 от 08.02.2012 г., при граници ПИ 87374.543.602, ПИ  87374.543.406, ПИ  87374.543.412, ПИ 87374.543.413 и ПИ 87374.543.608. Начална тръжна цена на имота 75 100  лв. без ДДС.  Депозит за участие 7 510 лв.

24. Поземлен имот    с идентификатор 87374.545.7 / осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и пет точка седем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол,   идентичен  с  УПИ ІХ - 4286, УПИ Х - 4286    и УПИ ІV - 4286  ,  в кв. 317 по регулационния  план на гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 83 с площ 83 718 /осемдесет и три хиляди седемстотин и осемнадесет/ кв.м.,  заедно с изградените през 1968 и 1975  г. в  имота

 - едноетажна  сграда за битови нужди с идентификатор   87374.545.7.1  / осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и пет точка седем точка едно/ със застроена площ 11 /единадесет/ кв.м.

 - едноетажна   сграда - административна с идентификатор   87374.545.7.2  / осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и пет точка седем точка две/ със застроена площ 277 /двеста седемдесет и седем/ кв.м.

  - едноетажна   сграда - производствена с идентификатор   87374.545.7.3  / осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и пет точка седем точка три/ със застроена площ 206 /двеста  и шест/ кв.м.

 - едноетажна   сграда - производствена с идентификатор   87374.545.7.4  / осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и пет точка седем точка четири/ със застроена площ 72 /седемдесет и два/ кв.м.

 - едноетажна   сграда - селскостопанска с идентификатор   87374.545.7.5  / осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и пет точка седем точка пет/ със застроена площ 266 /двеста шестдесет и шест/ кв.м.

 - едноетажна   сграда на допълващото застрояване с идентификатор   87374.545.7.6  / осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и пет точка седем точка шест/ със застроена площ 276 /двеста седемдесет и шест/ кв.м., актуван с АОС 1720 от 21.02.2012 г., при граници на имота ПИ 87374.545.9, ПИ  87374.546.24, ПИ  87374.545.8, ПИ 87374.545.34, ПИ 87374.545.35, ПИ 87374.26.232, ПИ 87374.545.6 и ПИ 87374.545.33. Начална тръжна цена на имота 2 300 000 лв. без ДДС. Депозит за участие 230 000 лв.

25. Сграда с идентификатор 51500.502.548.10 (петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и две точка петстотин четиридесет и осем точка десет) по КК на град Несебър, област Бургас, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 51500.502.548 по КК на гр. Несебър, а по застроителния и регулационен план на града в УПИ І в кв. 55”Б”, представляваща почивна станция „Лада – 3” – масивна триетажна сграда със застроена площ 432 (четиристотин тридесет и два) кв.м., актувана с АОС 5143 от 19.03.2012 г., при граници за сградата от всички страни ПИ 51500.502.548.  Начална тръжна цена на имота 1 502 200 лв. без ДДС. Депозит за участие 150 220 лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост чрез замяна върху обект на ул. Каранова 2.

          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 36, т. 4 и чл. 40, ал. 2, т. 4 от Закона за общинската собственост,           

           Дава съгласие да се прекрати съсобствеността на Община Ямбол в Самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.66.6.1 по КК на гр. Ямбол, целият с площ 235 кв.м., находящ се на ул. „Каранова” № 2, като се извърши замяна на обект – частна общинска собственост с част от обект – частна държавна собственост, а именно:

          Самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.66.6.3 по КК на гр. Ямбол , с предназначение – за офиси, целият със застроена площ 158 кв.м., в т.ч. на ниво 1 /първи етаж/ - входно предверие и стълбище от 21 кв.м. и на ниво 2 /втори етаж/ - пет броя офиси, WC, баня, три тераси и стълбище от 137 кв.м., при граници: на ниво 1 - на същия етаж самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.66.6.2 и самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.66.6.1 и на ниво 2 – под обекта самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.66.6.1 и самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.66.6.2, ведно с тавански етаж, представляващ използваемо подпокривно пространство за складове от 98 кв.м. Обекта е частна общинска собственост, актуван с АОС 1663/23.09.2010 г., вписан в служба по вписванията с вх. рег. № 6251, том 17, стр. 88 Н.Д 3382 от 27.09.2010 г., с пазарна стойност, определена от лицензиран оценител в размер на 114400 /сто и четиринадесет хиляди и четиристотин/ лв., без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен –20540 лв. 

           ЗА

           124.80/235 и.ч., конкретизирани като зала за посетители от 124.80 кв.м. на ниво 2 /първи етаж/, от самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.66.6.1 по КК на гр. Ямбол, с предназначение за обществено хранене, целият със застроена площ 235 кв.м., при граници на частта: междублоково пространство, кухненската част на заведението, вход и стълбище за горните етажи, част от обект с идентификатор 87374.537.66.6.3, магазин – самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.66.6.2, ул. „Каранова”, междублоково пространство - частна държавна собственост. Актувана е с АДС № 2872/21.09.2010 г., вписан в служба по вписванията с вх. рег. № 6218, том 17, стр. 66, парт. № 3359 от 24.09.2010 г. с пазарна стойност, определена от лицензиран оценител в размер на  115000 /сто и петнадесет хиляди/ лв., без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен – 16220 лв.

          При извършване на замяната да се заплати от Община Ямбол разликата между двата обекта в размер на 600 /шестстотин/ лв., без ДДС

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно кандидатстване по ОПОС 2007 – 2013г. и финансиране на общинското участие за проектно предложение "Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на град Ямбол".

          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА и чл.62, ал.2 от АПК изменя и допълва Решението по точка първа, прието на четиридесет и осмото заседание на ОбС Ямбол, проведено на 30 юни – 1 юли 2011г. (изм. с Решение на шестото заседание на ОбС Ямбол, проведено на 8 февруари 2012г.), както следва:

1.1. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в т.1, а именно референтния номер на приоритетната ос BG 161PO005/10/1.10/03/16 да се чете BG 161PO005/10/1.11/02/16.

2. Създава нова нова точка шест със следния текст: Общински съвет дава съгласие за поемане на общински дълг и получаване на кредит от банка или друга финансова институция за финансиране на разходите по прокт «Интегриран план за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол», в частта на собствения принос на общината, до размера по т.2 от решението, както и за оборотни средства преди да бъдат възстановени по оперативната програма, ако проекта бъде финансиран по ОПОС.

            3. Текста на останалите точки се запазва непроменен.