Десетата сесия
проведена на 7, 14.04.2000 г.

Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение за замяна на апартамент на частни лица с апартамент частна общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Заменя частен апартамент №49 от жилищен блок №44, находящ се на ул. "Гр.Игнатиев" гр. Ямбол, собственост на Красимир Енчев Енчев и Нели Георгиева Енчева с общински апартамент №71 вх."Г" ет.ІV от жил. блок №8 в жил.к-с "Хале" гр. Ямбол, като задължава разликата от 800 лв. да се покрие от собствениците на частния апартамент.
2. Задължава Кмета на община Ямбол да сключи договор за замяна.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение за отпускане на целеви средства за основен ремонт и придобиване на дълготрайни активи за четвъртокласна пътна мрежа на територията на гр. Ямбол за 2000 г.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Приема Програмата за строителство и основен ремонт на пътищата за строителство и основен ремонт на пътищата от четвъртокласната пътна мрежа на територията на гр. Ямбол за 2000 г.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение за награждаване на лекари и медицински работници по повод Деня на здравния работник.
ВНОСИТЕЛ: д-р Св. Кривошиев

Общински съвет РЕШИ:
- Присъжда наградата "Хипократ" на д-р Симеон Димитров Симеонов.
- Награждава с грамота д-р Евгения Ангелова Кънделова, Д-р Петър Ангелов Боризанов, д-р Николай Георгиев Колев, д-р Георги Андонов Георгиев, д-р Недялка Павлова Табакова, Георги Евстатиев Петков, Щилияна Василева Михайлова и Руска Колева Боева.
Предвид тежкото финансово състояние на Общината за 2000 г., наградите, връчвани по Статута за морално и материално стимулиране, да бъдат само морални.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение за предоставяне на сграда общинска собственост за нуждите на РЗОК - гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: д-р Св. Кривошиев

Общински съвет РЕШИ: Не предоставя част от Детска градина "Изтоците" - самостоятелна сграда със съответната дворна площ на РЗОК-Ямбол.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение за изменение и допълнение на НРПСУРОИ.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Приема изменението и допълнението на Наредбата за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение за приемане на Наредба за търговска дейност.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Приема актуализираната Наредба за търговската дейност на Община Ямбол.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение за промяна в Правилника за дейността на общинските предприятия на територията на Община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Не приема промените в Правилника за дейността на общинските предприятия на територията на Община Ямбол.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение за промени в Наредбата за предоставяне на общински концесии по чл.71, ал.1, т.2 от ЗОС.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Чл.5, ал.1 се изменя така: "Кметът на Общината прави мотивирано предложение до Общинския съвет за предоставяне на концесия, съдържащо:"
2. Чл.29 (а) се изменя така: "При приватизиране на търговско дружество с общинско имущество, което ползва обекти и/или извършва дейности, подлежащи на концесиониране, предложението по чл.5, ал.1 се прави в срок до 3 месецаот обнародването на решението за приватизация. Общинският съвет взема решението за предоставянето на концесия на това дружество в срок три месеца от предложението."
3. В чл.7, ал.2, т.3 и чл.8, ал.1 накрая се добавя "или определеният без конкурс или търг концесионер".
4. В чл.7, ал.2, т.10 в края да се добави " или посочените в други закони".
5. Чл.30, ал.1 да се измени така: "Кметът на Общината и спечелилият конкурса или търга в едномесечен срок от влизане в сила на решението на Общинския съвет по чл.26, ал.1, сключва договор на концесия. В случаите на определяне на коонцесионер без търг или конкурс, концесионният договор се сключва в едномесечен срок от обнародването на решението по чл.7, ал.1."
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение за откриване на процедура по предоставяне на общинска концесия на гробищен комплекс и ритуална зала за радостни обреди - Ямбол
ВНОСИТЕЛ: П. Чакъров

Общински съвет РЕШИ: Не взе решение.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение за управление и отдаване под наем на обект покрит пазар Стара автогара - "Хали".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Не взе решение.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение за построяване на православен параклис в гробищен парк - гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: П. Чакъров

Общински съвет РЕШИ: Отрежда петно за построяването на православен параклис в свободен парцел (според вътрешно оформените парцели в парка) южно, до настоящата ритуална зала.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение за приемане на Статут на Общинския детски комплекс.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Приема Статута на Общинския детски комплекс на Община Ямбол.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение за преместване на 2 групи от Детска ясла №5 в ЦДГ №18.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Премества двете яслени групи на ДЯ №5 в сградата на на ЦДГ №18 "Люляците" на ул. "Чая" №2, считано от 05.05.2000 г.
2. Предоставя сградата на ул. "Ресен" №2А, бивша ЦДГ №10 "Здравец" на Пневмофтизиатрично отделение, считано от 05.05.2000 г.
3. На основание чл. 37, ал.5 от ЗЛЗ Общински съвет създава след съгласие на МЗ Диспансер за белодробни болести и туберколоза със стационар. Същият ще се състои от 4 функционално обособени блока на основание чл.13, ал.1 от Наредба №29/23.11.99 г. като отговаря на изискванията на Наредба №26 за броя на необходимите медицински дейности. Броят на леглата - 50, персонал - 30, в т.ч. висш медецински - 8, висш немедицински - 2, полувисш медицински - 13, друг - 7. Диспансерът се създава като ЕООД.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение за определяне на представител за член на Управителния съвет на Общинския фонд по опазване на околната среда за 2000 г.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Определя Александър Петров за член на Управителния съвет на Общинския фонд по опазване на околната среда за 2000 г.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение за продажба на общинска земя на "Ямбол хляб".
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Разрешава продажбата на имот 072084, който представлява земеделска земя-неполивна, пасище, мера ІV категория да се извърши по чл.35, ал.1 от ЗОС.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение за промяна организацията на движение в ЦГЧ.
ВНОСИТЕЛ: М. Тодоров

Общински съвет РЕШИ: Задължава Кмета на Община Ямбол да изготви проект за организация на движението в ЦГЧ в срок до два месеца.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение за създаване на селищни образувания на земите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и одобряване на околовръстния му полигон.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Върху земите по §4 ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на гр. Ямбол се създава следното селищно образувание "Кринчовица", включващо следните местности:
1.1. м. "Кайнашки баир"
1.2. м. "Под язовира"
1.3. м. "Стари лозя"
1.4. м. "Нови лозя"
2. Одобрява околовръстния полигон на селищно образувание "Кринчовица"
3. Одобрява околовръстните полигони на местностите:
1.1. м. "Кайнашки баир"
1.2. м. "Под язовира" бл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1.3. м. "Под язовира" бл. 12, 13
1.4. м. "Под язовира" бл. 10, 11
1.5. м. "Стари лозя"
1.6. м. "Нови лозя"
за изработване на кадастрални планове, включени в околовръстния полигон на селищно образувание "Кринчовица".
Решението по т. 1 влиза в сила след обнародването му в "Държавен вестник".
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение за опредяне на терен за изграждане на модулна газостанция за нуждите на ФК "Ямбол 97".
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Дава съгласие за монтажа на временна модулна газостанция в кв.6 по плана на гр.Ямбол, ж.к. "Христо Ботев", парцел ІV, на основание чл.197 от ЗТСУ и във връзка с чл.120 (а) от ППЗТСУ на ФК "Ямбол 97", при условие, че договорът ще се сключи след регистрацията на ФК "Ямбол 97" като търговско дружество.
Description: http://www.yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - ПРедложение за продажбата на обектите на ЕООД "Кристал в ликвидация" гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. Определя за начална цена за продажба на обект "Пералня и химическо чистене" (кв. "Индустриален") - 160 000 лв.
2. Определя за начална цена за продажба на обект "Баня №3" кв. "Каргон" - 38 000 лв.
3. Отменя условието за продажба на обект "Баня №3" - "Възстановяване дейността като баня, макар и частично за срок от три години".
4. Възлага на ликвидатора на ЕООД "Кристал в ликвидация" гр. Ямбол да организира и извърши продажбите на обектите.