Четиринадесетата сесия
проведена на 26.05.2000 г.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Актуализация на бюджета на Община Ямбол, в частта за здравеопазване, относно лечебните заведения-търговски дружества, които са на общинска издръжка ("ДКЦ №1-Ямбол" ЕООД", "СЦ №1-Ямбол" ЕООД и "СМТЛ №1-Ямбол" ЕООД).
Вносител: Група общински съветници

Общински съвет РЕШИ: Материалите отново да се върнат в ПК за разглеждане, като предварително управителите на ТД да предложат мерки и проекти за решение.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ВТОРА - Промени в броя на леглата на ДМСГ - гр. Ямбол по предложение на РЦЗ от 220 (двеста и двадесет) на 140 (сто и четиридесет) броя.
Вносител: Група общински съветници

Общински съвет РЕШИ: Не намалява броя на леглата в Дом "Майка и дете" от 220 на 140.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение за осигуряване на средства за Диспансера по белодробни болести и туберколоза със стационар
Вносител: д-р Б. Чорбаджийски

Общински съвет РЕШИ: От предвидените средства от извършената актуализация през м.май за бюджет 2000 г. необходимите за това 12 000 лв. да се предвидят за ремонта на ПФО.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и общинската администрация.
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Допълва чл.44, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и общинската администрация на Община - Ямбол с ново изречение, а именно: "Ако след 15 (петнадесет) минути след обявения начален час на заседанието, няма кворум за заседанието, Председателят на Общински съвет обявява нова дата и час за заседанието".
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение за приемане на Устройствен правилник за работата на администрацията в Община Ямбол.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Не приема предложеното решение.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение за предоставяне на временен заем на "Дамполис Ател" ЕООД.
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не взе решение.