Петнадесетата сесия
проведена на 16 и 23.06.2000 г.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Избор на Временна комисия за проверка на договора за концесия в градския парк.
Вносител: В. Александров

Общински съвет РЕШИ: Създава Временна комисия в състав П. Попов - председател, Ал. Петров и Н. Николов - членове, която да извърши проверка и да даде заключение за изпълнение на договора за концесията на градския парк от концесионера.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение за удостояване с Голямата награда на град Ямбол.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Удостоява с Голямата награда на Ямбол художника Трифон Леров по случай 60 години от рождението му, за значителния му принос в духовния живот на Ямбол и за развитието на българското пластично изкуство.
Награждава с грамота за принос в икономиката на гр. Ямбол г-дата Моньо Тодоров, Сашо Дончев и Динко Чалъков.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно изработване на постоянен флаг на Община Ямбол.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Утвърждава постоянен флаг на община Ямбол.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно финансиране на Драматичен театър - Ямбол и Куклен театър - Ямбол.
Вносител: отец П. Чакъров

Общински съвет РЕШИ: Задължава Кмета на Община Ямбол при първата актуализация на бюджета на Община Ямбол за 2000 г. да предвиди средства за покриване на иска на двата театъра за сметка на разходите по "Други дейности за културата".
Подкрепя предложението на Драматичен театър - Ямбол да носи името на Невена Коканова, спазвайки всички процедури.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение за увеличаване на капитала на "Дамполис Ател" ЕООД гр. Ямбол
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Увеличава капитала на "Дамполис Ател" ЕООД от 5 000 на 15 000 лв. Увеличението на капитала да стане за сметка на фонд "Приватизация". Средствата да се употребят само за водене на дела по иска на дружеството.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение за преобразуване на Дезинфекционна станция гр. Ямбол в търговско дружество.
Вносител: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. Създава еднолично търговско дружество с ограничена отговорност "Дезинфекционна станция" гр. Ямбол с капитал 5 000 лв.
2. Сградата и терена след оценка да влязат като апортна вноска в капитала на дружеството.
3. Избира Велина Кръстева Порязова за временен управител на дружеството за да го регистрира.
4. След регистрацията на дружеството Общински съвет - Ямбол да обяви конкурс за избор на Управител.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение за преобразуване на общинския вестник "Тракиец" в търговско дружество.
Вносител: отец П. Чакъров

Общински съвет РЕШИ:
1. Създава еднолично търговско дружество с ограничена отговорност "Вестник "Тракиец" гр. Ямбол с капитал 5 000 лв.
2. След оценка на досега ползваната сграда тя да бъде внесена като апортна вноска в капитала на дружеството.
3. Избира Димитър Панайотов Стоевски за временен управител на дружеството за да го регистрира.
4. След регистрацията на дружеството Общински съвет - Ямбол да обяви конкурс за избор на Управител.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение за предоставяне на еднократна помощ на семейството на починалия Нейчо Ненов.
Вносител: Г. Желев

Общински съвет РЕШИ: Възлага на Председателя на Общински съвет - Ямбол чрез хората на бизнеса да осигури необходимите средства.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение за промяна в Статута на Общинския детски комплекс.
Вносител: Л. Дивизиев

Общински съвет РЕШИ: Трудовоправните отношения с учителите на МЦТПО, чиято дейност се извежда от 01.07.2000 г. по ТЗ, да бъдат уредени по чл.123 от КТ.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение за преобразуване на СОУ-спортен профил в Спортно училище.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: На основание чл.10, ал.5 от ЗНП и чл.12, ал.2 и 3 от ППЗНП преобразува СОУ - спортен профил на общинска издръжка в Спортно училище на общинска издръжка.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Актуализация на бюджета на Община Ямбол в частта здравеопазване относно лечебните заведения-търговски дружества, които са на общинска издръжка ("ДКЦ №1-Ямбол" ЕООД, "СЦ №1-Ямбол" ЕООД и "СМТЛ №1-Ямбол" ЕООД).
Вносител: Група общински съветници

Общински съвет РЕШИ:
1. Дава съгласие на Управителя на "ДКЦ №1 - Ямбол" ЕООД за следващото редовно заседание на Общински съвет - Ямбол да внесе списък за продажба на излишните ДМА.
2. Утвърждава приложения от УПравителя на "СМТЛ №1 - Ямбол" ЕООД списък на ДМА за продажба.
3. Морално подкрепяме разработените мерки от ръководството на РБ-Ямбол и задължава ръководството на РБ съвместно с общинската администрация да подготви подробна информация за истинското състояние и да я представи пред МЗ, където да се разгледа кои звена не отговарят на изискванията на ОРБ и да се види с какво да ни помогнат.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Стратегия за икономическо стабилизиране и развитие на община Ямбол.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Приема Стратегията за икономическо стабилизирани и развитие на Община Ямбол и предлага на Областния съвет за регионално развитие да бъде включена в Програмата на Област Ямбол за регионално развитие.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение за приемане на Устройствен правилник за работата на администрацията в Община Ямбол.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема Устройствения правилник за работата на администрацията на община Ямбол с произтичащата от него структура.
2. Трансформира числеността на персонала от д. "Други дейности по икономиката" в д. "Общинска администрация"
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Становище за издаване разрешение за внос на полиестерен отпадък на територията на община Ямбол.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Приема становището на община Ямбол и разрешава на "Ямболен" АД да внесе на територията на община Ямбол 3 000 тона полиестерен отпадък от Турция, като спазва всички разпоредби на Наредба №5 на МОСВ.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение за обсъждане на доклада на ВК за концесията на градския парк.
Вносител: П. Попов

Общински съвет РЕШИ: Прекратява договора за концесия между Община Ямбол и ЕТ "Динко Желев" от 28.09.1999 г. съгласно чл.12, ал.2, т.1.
Задължава Кмета на Община Ямбол в едноседмичен срок от излизане на решението да предприеме мерки за неговото изпълнение.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение за обсъждане на доклада на ВК за изграждане на ЗПТБО.
Вносител: В. Александров

Общински съвет РЕШИ:
- Потвърждава участието на Община Ямбол в играждане на Завод за преработка на твърди битови отпадъци за регион Сливен-Ямбол.
- Упълномощава Кмета на Община Ямбол да сключи необходимите договори.
- Удължава мандата на Временната комисия до приключване процеса на преговорите.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение за разпореждане на обекти общинско имущество
а) продажба на обекти общинска собственост по ЗОС.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева
б) продажба на общински обекти по ЗППДОП.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева
в) определяне на нова цена и срокове за продажба на дялове, собственост на Община Ямбол в "Комуналуниверс" ЕООД гр. Ямбол.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева
г) предоставяне на общинска концесия за търговска дейност в околоспирковите пространства на автобусните линии и транспортното обслужване на населението по тролейбусната линия в гр. Ямбол.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева
д) закупуване на общинска земя от "Домейн Бойар" АД.
Вносител: Ст. Лазаров
е) изпълнение на решение на ЯОС за приватизация по чл.35 от ЗППДОП за обект "Ямболски нощи".
Вносител: Ст. Лазаров
ж) предоставяне на терен общинска собственост за изграждане на открит ловно рибарски стрелкови клуб.
Вносител: Ст.Лазаров

а) Общински съвет РЕШИ:
I. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС чл.26, чл.27, чл.69, ал.3, чл.70 и следващите от Глава седма продава чрез конкурс на оферти следните обекти - общинска собственост:
1. Помещение №1 (ремонт на телевизори) на ул."Срем"№3, гр.Ямбол, квартал 51, пл.сн.№4188 с обща застроена площ 70.00 кв.м. и съответното право на строеж с начална офертна цена 13092.00 лева без ДДС.
2. Помещение №2 (ремонт на телевизори) на ул."Срем"№3, гр.Ямбол, квартал 51, пл.сн.№4188 с обща застроена площ 69.50 кв.м. и съответното право на строеж с начална офертна цена 11195.00 лева без ДДС.
3. Магазин на ул."Тракия", кв."Аврен", гр.Ямбол, квартал 7, пл.сн.№1054 с обща застроена площ 146.89 кв.м. и съответното право на строеж с начална офертна цена 25457.50 лева без ДДС.
4. Магазин на ул."Д.Благоев"№17, гр.Ямбол, квартал 29, пл.сн.№7923 с обща застроена площ 104.00 кв.м. и съответното право на строеж с начална офертна цена 57820.00 лева без ДДС. Обекта е актуван за общинска собственост с Акт №141/17.05.2000 год.
5. Магазин (бивш "Кореком") на ул."Серес"№15, гр.Яол, квартал 20, пл.сн.№1357 с обща застроена площ 153.18 кв.м. и съответното право на строеж с начална офертна цена 52000.00 лева без ДДС. Обекта е актуван за общинска собственост с Акт №151/31.05.2000 год.
6. Магазин (бивш оказионен) на пл."Страшимир Кринчев", гр.Ямбол, квартал 62, пл.сн.№5110 с обща застроена площ 86.40 кв.м. и съответното остъпено право на строеж с начална офертна цена 23295.30 лева без ДДС.
7. Магазин (бивш на ПХВП) на пл."Страшимир Кринчев", гр.Ямбол, квартал 62, пл.сн.№5110 с обща застроена площ 170.00 кв.м. и съответното право на строеж с начална офертна цена 42335.00 лева без ДДС. Обекта е актуван за общинска собственост с Акт №147/22.04.2000 год.
8. Магазин (бивш за месо) на ул."Серес"№15А, гр.Ямбол, квартал 20, пл.сн.№1357 с обща застроена площ 97.50 кв.м. и съответното право на строеж с начална офертна цена 31000.00 лева без ДДС. Обекта е актуван за общинска собственост с Акт №152/31.05.2000 год.
9. Сглобяем павилион (бивш магазин за хранителни стоки; бивша баничарница) на пл."Ст. Караджа", гр.Ямбол, с обща застроена площ 36.90 кв.м. и начална офертна цена 1210.00 лева без ДДС.
10. Склад (бивш "КОХУ") ул."Ямболен" кв."Индустриален", гр.Ямбол, квартал 148, пл.сн.№7885 с обща застроена площ 452.60 кв.м. в терен от 4310 кв.м. (дворно място от 3857.40 кв.м.) и съответното право на строеж с начална офертна цена 38332.00 лева без ДДС. Обекта е актуван за общинска собственост с Акт №148/22.05.2000 год.
11. Сглобяем павилион (бивш хранителен магазин) на ул."Недялко Месечков" кв.Каргона, гр.Ямбол, с обща застроена площ 80.00 кв.м. и начална офертна цена 2799.50 лева без ДДС.
12. Сглобяем павилион (бивш зарядна на хладилници) на ул."Странджа" , гр.Ямбол, с обща застроена площ 111.00 кв.м. и начална офертна цена 2141.50 лева без ДДС.
II. Условия за конкурсите на оферти:
- крайният срок за представяне на офертите е до 10.00 часа в деня на конкурса.
- запазване предмета на дейност - търговска, за срок от три години ;
- подържане, опазване и възстановяване на прилежащата към обекта инфраструктура (тротоари, озеленяване и др.).
- за сглобяемите павилиони предоставяне право на ползване на общински терен по чл.197 от ЗТСУ за срок от три години ;
III. Задължава Кмета на Община Ямбол да организира конкурсите на оферти по раздел I при условията на раздел I и II.
IV. Одобрява проекто-договор за продажба на общински имоти по ЗОС.

б) Общински съвет РЕШИ:
1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.3 ал.1 т.4 от ЗППДОП
открива процедура за приватизация на общински обекти:
Магазин за пердета, ул."Търговска" - 58
Сладкарница "Шанхай, ул."Цар Освободител" - 3
Супермаркет "Срахил", ул."Страхил"
Супермаркет "Хале", кв."Хале"
Бръснаро-фризьорски салон", ул."Търговска" - 58
Бръснаро-фризьорски салон", пл."Освобождение"
Бивш РЕП, ул."Цар Освободител"- 1
Бивш цветарски магазин, ул."Цар Освободител" - 1
Аптека, ул."Търговска" - 60
2. На основание чл.30, ал.1 и г 2а от ДР на ЗППДОП продава чрез
преговори с потенциални купувачи следните обекти, общинска собственост:
- Кафе-сладкарница "Шанхай", ул."Цар Освободител" - 3 със застроена
площ 175 м2 и съответното отстъпено право на строеж, с начална продажна
цена 157 000 лв. без ДДС, предмет на дейност - търговска;
- Втори и трети надземни етажи с тавански етаж / бюро по труда / , ул. "Каранова със застроена площ 450 м2 и съответното отстъпено право на
строеж, с начална продажна цена 273 000 лв. без ДДС, предмет на дейност-
търговска;
- Първи надземен етаж с изба под него / бинго зала /, ул."Каранова" -
2 със застроена площ 522 м2 и съответното отстъпено право на строеж, с
начална продажна цена 310 000 лв. без ДДС, предмет на дейност - търговска
- Супермаркет "Златен рог", кв."Зл.рог" със застроена площ 895 м2 и
съответното отстъпено право на строеж, с начална продажна цена 127 433 лв.
без ДДС, предмет надейност - търговска;
- Супермаркет "Страшимир Кринчев", пл."Стр.Кринчев" със застроена площ
908 м2 и съответното отстъпено право на строеж, с начална продажна цена
65 395 лв. без ДДС, предмет на дейност - търговска;
- Супермаркет "Страхил", ул."Страхил" със застроена площ 273.11 м2 и
съответното отстъпено право на строеж, с начална продажна цена 60 968 лв.
без ДДС, предмет на дейност - търговска;
- Баня - 2 / срещу I-ва поликлиника / със застроена площ 1020 м2 и
съответното отстъпено право на строеж, с начална продажна цена 69 988 лв.
без ДДС, предмет на дейност - търговска;
- Бръснаро-фризьорски салон, ул."Търговска" - 58 със застроена площ
77 м2 и съответното отстъпено право на строеж, с начална продажна цена
68 500 лв. без ДДС, предмет на дейност - бръснаро-фризьорски услуги;
- Бръснаро-фризьорски салон, пл."Освобождение" със застроена площ
112 м2 и съответното отстъпено право на строеж, с начална 93 000 лв. без
ДДС, предмет на дейност - бръснаро-фризьорски услуги;
при следните условия:
а/ предложена цена не по-ниска от началната;
б/ извършване на инвестиции в обекта;
в/ спонсорство в полза на Община Ямбол;
г/ запазване предназначението на обекта - предмета му на дейност
за срок от три години;
д/ поддържане, опазване и възстановяване прилежащата към обекта
инфраструктура / тротоари, озеленяване и др. / ;
е/ тригодишен срок, за който приобретателят няма право да продава
обекта на преговорите.
3. Приоритетни са условията по т.2, буква "а", буква "б", буква
"в" , като съотношението между тях е 0.9:0.04:0.06.
4. Документацията / меморандум / за участие в продажбата се заку
пува в Община Ямбол, ул."Раковски" - 7, стая 409 до 17 часа в срок до 6-
тия ден след публикуване на решението в "Държавен вестник" за сумата
50 лв. без ДДС.
5. Молба за участие в продажбата да се подават в Община Ямбол ,
ул."Раковски" - 7 , стая 409 до 17 часа в срок до 7-мия ден след публи-
куване на решението в "Държавен вестник" до 17 часа.
6. За участие в продажбата да се допускат кандидатите, депозирали
сума в размер на 10% от началната цена по банкова сметка 5018149430 , бан
ков код 66096608 на община Ямбол в ТБ "БИОХИМ" - клон Ямбол, като средст-
вата да са постъпили по сметката до 17 часа на 7-мия ден от публикуване
на решението в "Държавен вестник" . В платежния документ да се посочват
банковия код и номерът на сметката, на която да се възстанови депозирана
та сума.
7. Таксата за участие в преговорите е в размер на 30 лв. без ДДС
и се внася в Община Ямбол, ул."Раковски" - 7, стая 410 до 17 часа на 7-
мия ден след публикуване на решението в "Държавен вестник".
8. Плащането на цената с вкючено ДДС съгласно чл.30 ал.1 и чл.56
ал.1 от ЗДДС се извършва като 50% от нея се плаща веднага след сключването
на договора за продажба по банкова сметка 5018149430, банков код 66096608
при ТБ "Биохим" - клон Ямбол, а останалите 50% се плащат в двуседмичен
срок от сключване на договора за продажба.
9. Оглед на обекта се извършва от 10.00 часа до 12.00 часа. до 7-
мия ден след публикуване на решението в "Държавен вестник" след предвари
телна заявка в стая 404 на община Ямбол, ул."Раковски" 17
10. Офертите се подават в деня на преговорите, които ще се прове -
дат в 2 кръга от 9.00 часа на 10-ия или първия следващ работен ден след
него , ако е почивен, от публикуване на решението в "Държавен вестник" в
зала 203 на община Ямбол, ул."Раковски" - 7
11. Когато по т.10 не постъпи предложение от потенциален купувач,
сроковете за провеждане на повторни преговори са както следва:
- закупуване на документация - до 14-тия ден след публикуване на
решението в "Държавен вестник".
- заплащане на такса, депозит, оглед на обекта и подаване на мол-
ба за участие в преговорите - до 15-тия ден след публикуване на решението
в "Държавен вестник".
- подаване на оферти в деня на преговорите, които ще се проведат
в 2 кръга от 9.00 часа на 17-тия или първия следващ работен ден след него,
ако е почивен, от публикуване на решението в "Държавен вестник" в зала 203
на община Ямбол, ул."Раковски" - 7 .
3. На основание чл.30, ал.1 и г 2а от ДР на ЗППДОП продава чрез
търг следните обекти общинска собственост:
- Магазин за пердета, ул."Търговска" - 34 вх.Г-дясно със застроена
площ 129.42м2 и съответното отстъпено право на строеж, с начална продажна
цена 150 000 лв. без ДДС, предмет на дейност - търговска;
- Супермаркет "Хале" / Първа частна печатница"/, ул."Надежда" със зас
троена площ 467 м2 и съответното отстъпено право на строеж, с начална
продажна цена 82 500 лв. без ДДС, предмет надейност - търговска;
- Бивш РЕП, ул."Цар Освободител" - 1 със застроена площ 19.26 м2 и
съответното право на строеж, с начална продажна цена 13 200 лв. без ДДС-
предмет на дейност - търговска;
- Бивш цветарски магазин, ул."Цар Освободител" - 1 със застроена площ
10.08 м2 и съответното отстъпено право на строеж, с начална продажна цена
6 800 лв. без ДДС, предмет на дейност - търговска;
- Аптека, ул."Търговска" - 60 със застроена площ 78.97 м2 и съответно
то отстъпено право на строеж, с начална продажна цена 67 600 лв. без ДДС-
предмет на дейност - търговска;
4. На основание чл.3, ал.3 от ЗППДОП упълномощава кмета на община
Ямбол да организира и проведе преговорите и сключи договорите за продажба
на обектите по т.2 .
ЗАБЕЛЕЖКА: За Бръснаро - фризьорските салони на ул. "Търговска" №56 и пл."Освобождение" продажбата се извърши след изтичане договора за наем на обектите.

в) Общински съвет РЕШИ: Възлага на Кмета да изготви актуализация на приватизационна оценка на "Комуналуниверс".

г) Общински съвет РЕШИ:
1. Възлага на Кмета на Община Ямбол да организира и проведе повторни търгове при условията на решение № 41-11/02.07.1999г./ДВ 70/99/ на ОбС - Ямбол за концесия за "Осъществяване на търговска дейност в околоспирковите пространтвапо автобусните линии според транспортната схема на гр.Ямбол варианти група 1 и група 2".
2. Постановява освобождаването на депозита на ЕТ "МАКЕ-КРАСИМИР БИКОВ" на основание чл.31, ал.3 от Наредбата за предоставяне на общински концесии.
3. Обявява нов конкурс за обявяване на концесионер за концесия " Осъществяване на транспортно обслужване по тролейбусна линия в гр. Ямбол" и за позване във връзка с това на транспортната инфраструктура на града при условията на решение № 43-7/14.09.1999г. на ОбС - Ямбол и възлага на Кмета на Община Ямбол да организира и проведе конкурса.
4. Сроковете на конкурса и търговете да са в съответствие с чл.11, ал.4 от наредбата за предоставяне на общински концесии.

д) Общински съвет РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Ямбол да участва в съвместно дружество с "Домейн Бойар"с предоставяне на общинска земя /съгласно списъка/ за създаване на лозови насаждения.
2. Задължава Кмета на Община Ямбол да извърши процедурата по участието на Общината в смесеното дружество.

е) Общински съвет РЕШИ: Задължава общинската администрация да изпълни влязлото в сила съдебно решение.

ж) Общински съвет РЕШИ: Дава съгласие за предоставяне на парцел ІІІ в кв.151 на Стрелкови клуб "Десет" след проучване на възможностите, същия да бъде използван според исканото предназначение.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение за разглеждане и утвърждаване на автобусни линии №№ 1,2,5,8,13,13А,16,20,20А,23,25 и Лозята от транспортната схема на Община Ямбол.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Утвърждава разписанията на автобусните линии №№ 1,2,5,8,13,13А,16,20,20А,23,25 и Лозята. Неделима част от разписанията са технологичните времена за достигане на съответните контролни пунктове.
2. При изпълнение на разписанието се допуска нарушаването му от автобусите по линия №1, свързано с изчакването на влаковете.
3. При влизане в сила на нови разписания за движението на влаковете, часовете на изпълнение на курсовете по всички линии се изместват в пакет с необходимите минути в плюс или минусза осигуряване на връзката с влаковете.
4. Частичните изменения в разписанието, свързани с промените на отделните курсове, спирки или технологични времена стават със Заповед на Кмета на Общината.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение за начина и целесъобразността на раздаване на бараки, павилиони и други обекти с временен характер в гр. Ямбол.
Вносител: М. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:Не взе решение поради отсъствието на вносителя.