На шестнадесетата извънредна сесия
проведена на 14.07.2000 г.


Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Оспорване на решения на Общински съвет - Ямбол, взети на заседанието му на 16 и 23 юни 2000 г. по т.1 и т.15 от дневния ред.
Вносител: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Не потвърждава решенията на Общински съвет - Ямбол, взети на заседанието му на 16 и 23 юни 2000 г. по т.1 и т.15 от дневния ред.