На осемнадесетата сесия
проведена на 29.09.2000 г. и 06.10.2000 г.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно актуални въпроси за обсъждане в Общински съвет-Ямбол за периода Х-ХІІ 2000г.
ВНОСИТЕЛ: ГС на ДЛ

Общински съвет РЕШИ:
1. Общински съвет приема за разглеждане направените предложения от ГС на ДЛ.
2. Задължава Председателския съвет да приеме, разгледа и предложи на Общинския съвет за утвърждаване на актуални въпроси за работата на Общинския съвет.
3. Задължава общинската администрация да изработи задание за изработване на Програма за икономическо развитие и го внесе за разглеждане в сесия на Общински съвет.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно начина и целесъобразността на раздаване на бараки, павилиони и др. обекти с временен характер.
ВНОСИТЕЛ: М. Тодоров

Общински съвет РЕШИ: Не приема предложеното решение.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно откриване на процедура за възлагане на изпълнението на автобусните линии от областната и републиканска транспортни схеми-квота Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
І. Да се открие процедура по възлагане изпълнението на автобусните линии от областната и републиканската транспортни схеми - квота Община Ямбол при следните условия.
1. Предмет на обществената поръчка - изпълнение на автобусните линии по маршрутни разписания от областната и републиканската транспортни схеми - квота Община Ямбол - тринадесет групи линии по приложение № 1. За всяка група линии се кандидатства поотделно.
2. Правно и фактическо основание за възлагане на поръчката - чл.39 от Наредба № 33 на МТС (ДВ бр.101/1999 г.) и решение на ОбС - Ямбол.
3. Вид на процедурата- открита, по представени оферти
4. Срок и място за изпълнение - 4 години; на автобусни линии - областни и републикански.
5. Ограничения за участие - не се допускат до участие кандидати, които не осигуряват ежедневен предпътен медицински преглед на водачите и ежедневен предпътен технически преглед на автобусите.
6. Срок на валидност на предложенията - календарните дни, считани от класирането на кандидатите от комисията до обявяването решението на ОбС, но не повече от 90 календарни дни.
7. Гаранция за участие - посочена за всяка група автобусна линия, приложение към офертните книжа (приложение №2).
8. Критерии за оценка на предложенията
8.1. Тарифна ставка на пътникокилометър при формиране на цената на билета с ДДС
8.2. Възрастов състав на автобусите.
8.3. Собственост на автобусите (собствени или наети).
8.4. Сервизна база за обслужване и ремонт.
8.5. База за осигуряване безопасност на превозите извършване на ежедневен предпътен медицински преглед на водачите, извършване на ежедневен предпътен технически преглед на автобусите, автогара.
8.6. Осигуряване на комфорт и удобство при пътуването - наличие в автобусите на климатик, видео, стюардеса, минибюфет и озвучителна уредба - валиден само за автобуси за обслужване на линиите по републиканската схема.
8.7. Данъчна регистрация на кандидатите.
9. Начин на оценяване и класиране.
Оценяването става по точкова система за всеки критерии по отделно. Базовите точки за всеки критерий са 6. Количеството точки за всеки критерии са определя по отделна методика. (Приложение № 3).
Класирането се извършва на база общия сбор от точките по отделните критерии.
Класирането ще се извършва поотделно за всяка група линии.
10. Приемане на предложенията - до 40 календарни дни, считано от публикуването на поканата в "Държавен вестник".
Предложенията ще се приемат в работни дни в стая 303 на Община Ямбол. Същите да се представят по реда, предвиден в ЗОбП. В плика, всяка група линии, за която се кандидатства се окомплектоват поотделно.
11. Такса за участие - посочена в приложение към офертните книжа (приложение №4).
12. Офертните книжа, свързани с откритата процедура се закупуват за 200 лв., внесени в касата на общината и се получават в стая 303.
13. Разглеждане на предложенията на 45/четиридесет и петия/ ден от публикуването на поканата в Държавен вестник или ако е почивен, на първия следващ работен ден в 10.00 часа в зала 203 на Община Ямбол
ІІ. Утвърждава критериите и методиката за оценка на кандидатите, начина на оценка и класиране съгласно приложенията по т.І.
ІІІ.Приема указания и пояснения относно провеждането на процедурата (приложение №5) и проектодоговора (приложение №6) като неотделима част от офертните книжа
ІV. Определя комисия в състав: (приложение №7)
V. Възлага на кмета на общината да проведе процедурата.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение за издаване на разрешение за строеж съгласно чл.225, ал.1 и 3 от ППЗТСУ.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
На основание чл.225, ал.3 от ППЗТСУ не се изисква разрешение за строеж на следните строежи:
1. Монтаж на вътрешни инсталации, В и К, Ел, телефонни, газова инсталация и съоръжения, телевизионни кабелни мрежи и уреди с изключение на съоръжения с повишена степен на опасност, подлежащи на Държавен технически надзор;
2. Оранжерии с площ до 200 кв.м.;
3. Паметници и надгробни плочи и кръстове с височина до 3 м.;
4. Изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м. и с площ до 30 кв.м.;
5. Пневматични (надуваеми) складове или покрития над басейни с площ до 100 кв.м.;
6. Градинки и паркови строителни соржения с височина до 1 м. над прилежащия терен;
7. Места за паркиране в частни имоти;
8. външно боядисване на сгради, постройки и съоръжения.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение за откриване на процедура за предоставяне на общинска концесия с предмет: "Обособено право за ползване върху спортните обекти и съоръжения, които концесионерът ще изгради на спортната площадка в ж.к."Хале-юг" и разрешение за осъществяване на търговска дейност на нейна територия".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Открива процедура за предоставяне на концесия с предмет: особено право на ползване върху спортните обекти и съоръжения, които концесионерът ще изгради със свои средства върху спортната площадка в ж.к.с"Хале-юг" в гр.Ямбол и разрешение за осъщест-вяване на търговска дейност на нейната територия.
2.Срок на концесията: 25 години, с възможност за продължаването му при условията на чл.68 ал.2 от Закона за общинската собственост
3. Размера на концесионното възнаграждение в години се плаща:втората година - 20 %, третата година - 30 %, четвъртата година - 60 %, петата година - 80 % шеста и останали години за срока на концесията - 100 %, като плащането става до 30 октомври на текущата година
4. Начин на определяне на концесионера: чрез конкурс
5. Депозит за участие в конкурса: 600 лева, внесени по сметка № 5018149430 в търговска банка"Биохим" АД,клон гр.Ямбол, бан-ков код 66096608
6.Основни права на концесионера:
1) Особено право на ползване върху спортните обекти и съоръжения, които концесионерът ще изгради за своя сметка на територията на спортната площадка в ж.к."Хале-юг",гр.Ямбол.
2) Изключително право да осъществява търговска дейност без право да го преотстъпва на територията на спортната площадка в ж.к."Хале-юг",гр.Ямбол.
3) Да изгради на територията на спортната площадка: два тенис-корта;тренировъчна стена за тенис; баскетболно игрище; малък басейн; детска площадка; съоръжения, обслужващи спортните обекти - трибуни за зрители към тенис-кортовете и баскетболното игрище, сауна,санитарни възли, душове, съблекални; заведение за обществено хранене ,други спортни съоръжения, посочени в предложението му за участие в конкурса, като се съобрази с утвърдения от концедента идеен проект за застрояване на площадката.
4) Да ползва електрическата, водопроводната и канализационната мрежи, намиращи се на територията на спортната площадка за осъществяване на дейността по поддържането й и на търговската дейност.
5) Да иска от концедента отстраняване на всяка пречка за осъществяване на правата си и за изпълнение на задълженията си по концесията произхождаща от което и да е лице.
6) Да запази собствеността си върху внесените в спортната площадка вещи за осъществяване на правата и изпълнение на задълженията си по концесията, които не са трайно прикрепени към земята и сградите.
7)Да иска изменение на договора за концесия при условията на чл.307 от Търговския закон.
7.Основни задължения на концесионера:
1) Да плаща концесионното възнаграждение в размера и сроковете, определени с концесионния договор.
2) Да поддържа спортната площадка, намиращите се на нея съ-оръжения и зелени площи, съобразно определената с договора за концесия степен на интензивност, независимо от реализираните приходи от търговската дейност, която осъществява на нейна територия.
3) Да изгради на територията на спортната площадка: два тенис-корта;тренировъчна стена за тенис;баскетболно игрище;малък басейн;детска площадка; съоръжения,обслужващи спортните обекти - трибуни за зрители към тенис-кортовете и баскетболното игрище, санитарни възли,душове,съблекални; заведение за обществено хранене, като се съобрази с утвърдения от концедента идеен проект за застрояване на площадката.
4) Да създаде зелени площи най-малко на половината от територията на спортната площадка и да ги поддържа, съобразно опре-делената с договора за концесия степен на интензивност.
5) След прекратяване на договора за концесия да върне на концедента спортната площадка, заедно с изградените от него обекти, трайно прикрепени към терена й.
6) Да осъществява концесията при спазване на изискванията за опазване на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обще-ствения ред. Да осигурява опазването на обществения ред, здраве-
то,спокойствието и имуществото на посетителите на спортната площадка.
7) Да не допуска ползването на спортните обекти и съоръжения на спортната площадка за други цели,освен спортни. Като изклю-чение, при условията на чл.51,ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта, тези обекти могат да се ползват и за културни и други нужди и прояви от обществен характер.
8) Да предоставя ползването на спортните обекти и съоръжения на спортната площадка с предимство на спортни организации,които организират спортни състезания.
8.Основни права на Община Ямбол като концедент:
1) Да получава концесионното възнаграждение в определените с договора за концесия размери и срокове.
2) Право на собственост върху всичко, което концесионерът прикрепи трайно върху терена на спортната площадка, предста-вляващ парцел І от квартал 22а по плана на ж.к."Хале",гр.Ямбол, вкл. и върху строителната документация.
3) Да иска изменение на договора за концесия при условията на чл.307 от Търговския закон.
4) Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера,вкл. и право на достъп до обектите на концесията.
5) Да иска и да получава от концесионера счетоводна и друга информация, свързана с изпълнението на задълженията му.
6) Да развали договора поради неизпълнение на задълженията на концесионера при условията и по реда на чл.87 от Закона за задълженията и договорите.
9. Основни задължения на Община Ямбол като концедент:
1) Да осигурява спокойното и безпрепятствено ползване от концесионера на обектите на концесията и осъществяване на дейността по концесията.
2) Да оказва съдействие на концесионера за изпълнение на задълженията му, в т.ч. и да одобри във възможно най-кратките срокове и в съответствие със законите строителните книжа за изграждане на обектите, определени в договора за концесия.
3) Да не предоставя на други лица особеното право на ползване
върху спортните обекти и съоръжения, изградени от концесионера и правото да осъществяват търговска дейност на територията на спортната площадка в ж.к."Хале-юг" - обект на концесията.
10. Началният срок на концесията е подписването на концесионния договор. Концесията се осъществява при условие, че се спазват изискванията за националната сигурност и отбраната на страната,за опазване на обществения ред,за опазване на околната среда и на защитените със закон територии и обекти. Задължителните подобрения, които концесионерът трябва да осъществи са: два тенис-корта; тренировъчна стена за тенис; баскетболно игрище; малък басейн; детска площадка; съоръжения, обслужващи спортните обекти - трибуни за зрители към тенис-кортовете и баскетболното игрище, санитарни възли, душове, съблекални; заведение за обществено хранене,като се съобрази с утвърдения от концедента идеен проект за застрояване на площадката.
11.Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по договора за концесия: паричен депозит в размер на 5000 лв, внесен по сметка № 5018149430 в търговска банка "Биохим" АД гр.Ямбол, клон гр.Ямбол, б.код 66096608 и плащане на концесионното възнаграждение до 31 октомври на текущата година.
12.Концесионно възнаграждение: първоначалният размер на ежегодното концесионно възнаграждение, под което не се приемат предложения за участие в конкурса е 6000 лева без ДДС. Ежегодното концесионно възнаграждение се плаща чрез банков превод по сметка №5018149430 в търговска банка "Биохим" АД, клон гр. Ямбол, банков код 66096608 Концесионерът се освобождава от плащането му за първата година от сключването на договора за концесия.
13. Други изисквания свързани с концесията са: приложимо право по отношение на концесията е българското; всички спорове между страните по концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на съгласие споровете
се решават от определен в договора за концесия арбитражен съд. Преди издаване на разрешение за строеж на задължителните подо-брения по т.9 кметът на Община Ямбол да организира извършването на преценка на влиянието им върху околната среда по реда на Наредба № 1 от 04.12.1997 г. издадена от министъра на околната среда и водите.
14. Възлага на кмета на Община Ямбол да организира конкурс за определяне на концесионера, съгласно изискванията на Наредбата за предоставяне на общински концесии.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на оценки, правни анализи и продажба по реда на чл.35, ал.1, т.2 от ЗППДОП.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема правни анализ на обект заведение за обществено хранене "Ямболски нощи" на ул. "Иван Вазов" №4;
2. Приема направената оценка на обект заведение за обществено хранене "Ямболски нощи" на ул. "Иван Вазов" №4 със застроена площ 75,7 кв.м., разгърната застроена площ 151,4 кв.м. право на строеж върху 75,7 кв.м. в размер на 4 880 лв. (четири хиляди осемстотин и осемдесет) без ДДС.
3. На основание чл.3, ал.1, т.4 и във връзка с чл.35, ал.1, т.2 от ЗППДОП и §2а от Допълнителните разпоредби към него, продава обект заведение за обществено хранене "Ямболски нощи" на ул. "Иван Вазов" №4 със застроена площ 75,7 кв.м., разгърната застроена площ 151,4 кв.м. право на строеж върху 75,7 кв.м. на Жана Георгиева Стоянова в качеството и на ЕТ "Вължан-Хебър-Жана СТоянова" дза срок на изплащана за 3 години за сумата 4 880 лв. (четири хиляди осемстотин и осемдесет) без ДДС. Плащането да се извърши в съответствие с чл.40, ал.1, т.2 от ЗППДОП, чл.30, ал.1 и чл.25, ал.1 от ЗДДС като учредява ипотека в полза на Община Ямбол до окончателното му изплащане.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение за определяне на критерии за продажба на обект "Пералня и химическо чистене".
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Утвърждава документацията за провеждане на преговори с потенциалните купувачи за обект "Пералня и химическо чистене".
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСМА - Предложение за преобразуване на "Йордан Мишев" ООД в Акционерно дружество.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. На основание на чл.262, ал.1 от ТЗ и чл. 45, т.7 от Наредбата за условията и реда, при които Общинната упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, дава съгласие да се преобразува "Йордан Мишев" ООД в Акционерно дружество (АД);
2. На основание чл.161, ал.2 от ТЗ, чл.46, т.2 от Наредбата за условията и реда, при които Общинната упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества и § 38 (1) от Преходните и заключитерни разпоредби на Закона за изменение на Закона на счетоводството, увличава капитала от "допълнителните резерви" на баланса към 31.12.1999г. на 50 000 лв, разпределен в 5 000 броя акции по 10 лв. всяка, както следва:
а)"Йордан Мишев 95" ООД - 3 000 бр. акции - 60% от общия брой акции;
б) Правоимащите по чл.5, ал.2 от ЗППДОП - 1000 бр. акции - 20% от общия брой акции;
в) Община Ямбол - 1000 бр. акции - 20% от общия брой акции.
3. На основание на чл.46 от Наредбата за условията и реда, при които Общинната упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, приема Устав ва Акционерното дружество;
4. На основание на чл.44 от Наредбата за условията и реда, при които Общинната упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, упълномощава Румен Банков - зам.кмет на Община Ямбол да представлява Общината в Общото събрание на акционерното дружество.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение за преобразуване на "Общинския радио възел Ямбол" в Търговско дружество.
ВНОСИТЕЛ: Ат. Карамарков

Общински съвет РЕШИ: Не приема предложеното решение.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение за доброволна делба на общинско имущество:
а) съсобствен имот между Община Ямбол и Майа Кожухарова и др.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева
б) ликвидиране на съсобственост между Община Ямбол и Г. Германов и др.
ВНОСИТЕЛ: Н. хаджигеоргиева
в) ликвидиране на съсобственост между Община Ямбол и П. Георгиев и К. Киров.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
(А)
1. Да се извърши продажба на идеална част в размер на 51,98% от обособения магазин съгласно проект за доброволна делба целия от 60.00 кв.м. застроена площ, 3,10 кв.м. от общите части на цялата сграда и 63,10 кв.м. от отстъпено право на строеж, находящ се до вх. "А" в партерния етаж на имот 7931 в кв.55 по действащия ЗРП с адрес ул. "Търговска" №34 гр. Ямбол на Майа Василева Цанкова-Кожухарова за 1/4 част; Цанко Василев Цанев за 1/4 част и Елизавета Георгиева Ангелова за 1/2 част за сумата 26 588 лв. (двадесет и шест хиляди петстотин осемдесет и осем) без ДДС.
2. Плащането да се извърши с всички законови средства в срок до 30 дни след решението на Общински съвет - Ямбол.
3. Възлага на Кмета на Община Ямбол да подпише договор за продажба.
(Б)
Да ликвидира съсобствеността на Община Ямбол чрез продажба на общинския дял от 14,789% от Ателие за ремонт на музикални инструменти и звукозапис в партера на бощински недвижим имот - бивш "Битов комбинат-Бакаджик" на ул. "Търговска" №57 на съсобствениците Георги Колев Германов, Юлиана Костова Ковачева и Капка Владимирова Владимирова за сумата 3 040 лв. (три хиляди и четиридесет) без ДДС.
Упълномощава Кмета на Община Ямбол да сключи договора.
В)
На основание чл.29, т.3 от НРПУРОИ дава съгласие за ликвидиране на съсобствеността между Петър Стойчев Георгиев, Коста Благоев Киров от една страна и Общинската служба за социално подпомагане от друга, чрез изкупуване на общинския дял в магазин на ул. "Черно море" №20А.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение за предоставяне право на управление на СК "Десет" върху обект "Супермаркет" на пл. "Страшимир Кринчев".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Предоставя право на управление на СК "Десет" гр. Ямбол върху обект "Супермаркет" на пл. "Страшимир Кринчев" гр. Ямбол частна общинска собственост безвъзмездно за срок от 10 години
2. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за предоставяне правато на управление.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение за предоставяне на "Гребен канал" за ползване от ЛРД "Диана".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. На основание чл.3, ал.2, т.2 и чл.12, ал.2 от ЗОС и чл.13 от НРПУРОИ на Общински съвет - Ямболпредоставя безмъзмездно на Лован-рибарско дружество "Диана" Ямбол за ползване обект "Гребен канал" с площ от 77 000 кв.м. заедно с прилежащия терен (бивш зоокът, овощвна градина, прилежащи обслужващи пътища) с площ 34 500 кв.м., намиращи се в кв.152, парцел VІ по плана на Промишлена зона гр. Ямбол, отреден за Младежки парк за срок от 6 (шест) години.
Всички промени в ланшафта и благоустрояването да се съгласуват с Кмета на Община Ямбол.
2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да сключи договора.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение за предоставяне на работни помещения на ОССП-Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Остава разглеждането на тази точка за редовното заседание на Общински съвет на 3.11.2000 г., като предварително общинската администрация предостави за разглеждане в ПК "ОИСД" и ПК "ЗСД" списък на свободните сгради общинска собственост.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение за предоставяне на у-ще "Иван Вазов" за изграждане на комплекс "Стари занаяти".
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Дава принципно съгласие за предоставяне за ползване на сградата на бивше училище "Иван Вазов".
Задължава общинската администрация да проведе процедура за частично изменение на ЗРП.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение за предоставяне на отстъпено право на строеж по чл.37 от ЗОС.
ВНОСИТЕЛ: П. Пенев

Общински съвет РЕШИ:
1. Отстъпва безмъзмездно допълнително право на строеж на Национален осигурителен институт - София за административна сграда на РУ "Социално осигуряване" Ямбол в парцел І, кв.32 на ул. "Ал. Стамболийски", гр. Ямбол върху 311,05 кв.м. РЗП.
2. Възлага на Кмета на Община Ямбол за издаде заповед и сключи договор за учредяване на допълнителното право на строеж.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение за отстъпено право на строеж на секция "А" от ж.бл. №10 на к-с "Хале".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. С цел уреждане на собствеността на построената секция "А" от жил. блок 10 в к-с "Хале" гр. Ямбол, внесената сума от 267 891,21 лв. (неденоминирани) за отстъпване правото на строеж на секции "Б" и "В" да се счита, че е фактически внесена и е отстъпено право на строеж за секция "А".
2. С решението по т.1 се решават всички взаимоотношения между Община Ямбол и "Домостроене" АД - Ямбол и последните нямят претенции една към друга.
3. Задължава Кмета на ОБщина ЯМбол на основание решението по т.1 да сключи договор за отстъпена право на строеж на секция "А" от жил. блок 10 в к-с "Хале" - Ямбол.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение за частично изменение на ЗРП кв.95 п.ІІ 4590 в кв. "Каргон".
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Приема частично изменение на ЗРП кв.95 по плана на гр. Ямбол, кв. Каргона, като парцел ІІІ, отреден за КОО и озеленяване се преотреди за нуждите на "Тонзос" ООД и се присъедини към парцел ІІ.
Задължава Управление "ТСУ" да извърши процедура по ЗТСУ и ППЗТСУ.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение за преотреждане на парцел за православен храм в кв. "Аврен".
ВНОСИТЕЛ: отец Чакъров

Общински съвет РЕШИ:
1. Отменя решение на 8-ма сесия на Общински съвет - Ямбол от 1, 8.07.1996г. по т.13 от дневния ред.
2. Отрежда парцел за православен храм на ул. "Гали поле" и ул. "Ксанти" в кв "Аврен".
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение за компенсиране на част от разходите на гражданите при почистване на клозетни и септични ями в районите с неизградена канализация.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Община Ямбол да поеме 50% от разходите на гражданите при почистване на септични и клозетни ями в кв. "Каргон", където липсва изградена канализация.
2. Средствата за осъществяване на тези разходи да се осигурят от дейност "Чистота" по бюджета на Община Ямбол за 2000 г. в размер на 200 лв. месечно.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение за участие на Община Ямбол в Програмата за ограмотяване, професионална квалификация и преквалификация и трудова заетост
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема финансов план на Община Ямбол в Програмата за ограмотяване, професионална квалификация, прекавалификация и трудова заетост.
2. Задължава Община Ямбол да осигури:
- необходимата материална база с подходящи условия-отопление, осветление и хигиенизиране;
- 300 лв. за учебници и други помощни материали от собствения бюджет на Община Ямбол за 2000 г.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение за преструктуриране и щатна обезпеченост на Младежки дом - Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Преструктурира Младежки дом - Ямбол в общинско звено на бюджетна издръжка в раздел "Други дейности по икономиката" с 4 (четири) щатни бройки и самостоятелна бюджетна сметка.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение за промяна на сборния бюджет на Община Ямбол за 2000 г.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
1. Увеличава сборния бюджет на Община Ямбол по приходите с 378 083 лв., като приходната част става от 14 538 855 лв. на 14 916 938 лв.;
2. Увеличава разходната част на сборния бюджет на Община Ямбол за 2000 г. с 378 083 лв. или става общо от 14 538 855 лв. на 14 916 938 лв., както следва:
2.1. По дейности:

1.

Здравеопазване, в т.ч.

31,758 лв.

 

за здравноосигурителни вноски на настанените в ДМСГ

3,684 лв.

 

за работни заплати и осигурителни вноски на медицинския персонал в детските заведения и училищното здравеопазване

28,074 лв.

2.

ОССП за социални помощи

257,370 лв.

3.

Община Ямбол-собствен за здравно осигурителни вноски на лицата за социално подпомагане

88,955 лв.

 

ОБЩО:

378,083 лв.

3. Увеличаване числеността на персонала във функция "здравеоразване", дейност "други дейности по здравеопазването" с 34 бройки за среден медицински персонал в детските заведения и училищното здравеопазване.
4. Задължава Кмета на Община Ямбол със заповед да извърши разпределение на средствата и бройките по филиали.
5. На основание на чл.106 от Закона за лечебните заведения и във връзка с регистрацията по ТЗ на бюджетен филиал "районна болница" (решение 1559/31.08.2000 г. на ЯОС) прерзпределя бюджетен кредит в размер на 763 060 лв., като прехвърля 763 060 лв. от филиал "Районна болница" във филиал "Община Ямбол-собствен бюджет", по параграф 15-00 за разплащане на медицински услуги.
6. Приема промяна в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2000 г. по Приложение №1, като в раздел ІV, т.6 се добави "и ул. "Търговска".
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение за бракуване на ДМА в "Диана бус" ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Дава съгласие за бракуване на подробно описаните ДМА, собственост на "Диана бус" ЕООД.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение за внасяне на предложение в МС на РБългария за отпускане на персонална пенсия на:
- Данаил Атанасов Костадинов и Генади Атанасов Костадинов
- Силвия Романова Пузантова
ВНОСИТЕЛ: П. Пенев

Общински съвет РЕШИ:
1. Предлага на МС на РБ да отпусне персонална пенсия на Силвия Романова Пузантова от гр. Ямбол, ж.к-с "Диана", бл.21, вх."Д", ап.98, ет.4, ЕГН 8903039071.
2. Предлага на МС на РБ да отпусне персонални пенсии на Данаил Атанасов Костадинов ЕГН 9712056522 и Генади Атанасов Костадинов, ЕГН 9712056543 от гр. Ямбол, ж.к. "Възраждане" бл.34, вх."В", ап.22.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение за допълнение към решението по т.5 от ХVІІ-та редовна сесия на ОБщински съвет - Ямбол от 21, 28 юли 2000 г.
ВНОСИТЕЛ: Н. Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ:
І. Условия за участие в конкурса
1. Участниците да отговорят на следните изисквания:
- образование -висше с минимално образователна степен "бакалавър";
- да има минимум пет години стаж;
- да представи бизнес-програма за управление на дружеството.
ІІ. Необходими документи
1. Молба за участие в конкурса;
2. Свидетелство за съдимост;
3. Диплом за завършено висше образование;
4. Документ за самоличност;
5. Трудова книжка.
Документите по т.ІІ.3, ІІ.4, ІІ.5 могат да бъдат представени с нотариално заверени преписи.
ІІІ. Приема проекто договор за управление на дружеството.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение за предсрочно прекратяване на правомощията на общинския съветник Николай Николов.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Предсрочно прекратява правомощията на общинския съветник Николай Николов във връзка с избирането му за Областен управител на Област Ямбол.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА - Молба от ПИМБ АД-София, кл.Ямбол относно приватизация на общински имот по реда на чл.35 и сл. на ЗППДОП.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Приема предложението на ПИМБ-АД за приватизация на обект с банково предназначение - партерен етаж, първи и втори етаж на сграда, находяща се в гр. Ямбол, ул. "Ж.Папазов" №10.
Задължава Кмета на Община Ямбол да извърши необходимите действия във връзка с подготовката на сключването на договора за продажба.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА - Предложение от Иван Франзелов за замяна на частен имот с имот общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Ст. Лазаров

Общински съвет РЕШИ: Не дава съгласие за замяна на недвижим имот апартамент в ж.к. "Райна княгиня" бл.19, вх."Д", ап.68, собственост на Иван Франзелов с недвижим имот, находящ се в гр. Ямбол, ул. "Преслав" №151, собственост на Община Ямбол.

Приложение №7

КОМИСИЯ
за провеждане на процедурата

Председател: Румен Банков - зам.кмет на Община Ямбол:
1. Лина Христова - н-к отдел в общината
2. Марин Тодоров - гл. експерт в общината
3. Инж. Георги Георгиев - представител на ДАИ
4. Иван Иванов - представител на ТДД
5. Георги Николов - общински съветник
6. Тодор Михайлов - общински съветник